Suvestinė redakcija nuo 2021-03-24

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10457

 

Nauja redakcija nuo 2021-03-01:

Nr. O3E-86, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-20, i. k. 2021-00887

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL PAŽYMŲ APIE ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. O3E-231

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 24 punktu, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba n u t a r i a:

Patvirtinti Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                  Inga Žilienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos

2019 m. birželio 27 nutarimu Nr. O3E-231

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

2021 m. sausio 20 d. nutarimo Nr. O3E-86

redakcija)

 

PAŽYMŲ APIE ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies
24 punkto nuostatas ir šį įstatymą įgyvendinančiuose teisės aktuose numatytus reikalavimus, detalizuoja Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9.6 papunktyje nurodytų pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų energetikos objektų ir/ar energetikos įrenginių (prieš pradedant šiuos įrenginius eksploatuoti) tinkamumo naudoti pagal paskirtį patikrinimo bei energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos išdavimo ir energetikos objektų ir/ar energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos paleidimo-derinimo darbams (toliau – paleidimo-derinimo darbų pažyma) išdavimo tvarką.

2. Šiame Apraše vartojami pagrindiniai terminai apibrėžti Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 2 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnyje.

3. Energetikos objektų ir/ar energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas (toliau – energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas) apima:

3.1. patikrinimą, ar energetikos objektas ir/ar energetikos įrenginys pastatytas, įrengtas, rekonstruotas ar modernizuotas pagal techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto sprendinius arba techninę užduotį su schema, ar techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto sprendiniai arba techninė užduotis su schema neprieštarauja norminių teisės aktų reikalavimams;

3.2. patikrinimą, ar atlikti visi reikalingi energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginių įrengimo, montavimo, bandymo, matavimo ir paleidimo-derinimo darbai;

3.3. patikrinimą, ar pastatyti, įrengti, rekonstruoti ar modernizuoti, energetikos objektai ir/ar energetikos įrenginiai yra tinkami naudoti pagal paskirtį.

4. Taryba, Energetikos įstatymą įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais, prieš bandomąjį pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų energetikos objektų ir/ar įrenginių įjungimą ar minėtų energetikos įrenginių prijungimą prie veikiančių elektros, šilumos tinklų pagal Aprašo 3.1. punkto reikalavimus atlieka šiame punkte nurodytų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir išduoda paleidimo-derinimo darbų pažymą. Paleidimo-derinimo darbų pažyma išduodama:

4.1. elektrinių (ir elektros energiją gaminančių vartotojų) įrenginiams, kurių galia daugiau kaip 100 kW;

4.2. elektros perdavimo sistemos operatoriaus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomoms transformatorių pastotėms ir skirstykloms;

4.3. elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomoms transformatorių pastotėms ir skirstomiesiems punktams;

4.4. vartotojų aukštesnės nei 1000 V  įtampos elektros įrenginiams;

4.5 elektrinių (šilumos dalis) ir katilinių įrenginiams, kurių pagaminta šilumos energija tiekiama į integruotą tinklą.

 

II SKYRIUS

PAŽYMŲ APIE ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMĄ IR PALEIDIMO-DERINIMO DARBŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

5. Energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas, siekiantis gauti pažymą apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, pateikia Tarybai prašymą ir Aprašo 1 priede nurodytus dokumentus. Energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas prašyme nurodo, ar energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas turi būti atliktas ne skubos tvarka per 10 darbo dienų terminą, ar skubos tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas:

5.1. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą atliekant ne skubos tvarka, Tarybos darbuotojai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų šio Aprašo 1 priede nurodytų reikiamų dokumentų ir duomenų gavimo Taryboje dienos patikrina pastatytų, įrengtų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninę būklę. Tarybos darbuotojai, atlikę energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo paslaugą, pateikia sąskaitą faktūrą energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojui ar jo įgaliotam asmeniui. Energetikos (elektros, šilumos, dujų, naftos ir naftos produktų) įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma išduodama per 2 darbo dienas, gavus pagal sąskaitą faktūrą pateiktą apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

5.2. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą atliekant skubos tvarka, Tarybos darbuotojai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir visų šio Aprašo 1 priede nurodytų reikiamų dokumentų ir duomenų gavimo Taryboje dienos patikrina pastatytų, įrengtų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninę būklę. Tarybos darbuotojai, atlikę energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo paslaugą, pateikia sąskaitą faktūrą energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojui ar jo įgaliotam atstovui. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma išduodama per 1 darbo dieną, gavus pagal sąskaitą faktūrą pateiktą apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

6. Energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas, siekiantis gauti paleidimo-derinimo darbų pažymą, pateikia Tarybai prašymą ir Aprašo 2 priede nurodytus dokumentus. Paleidimo-derinimo darbų pažyma išduodama mutatis mutandis Aprašo 5 punkte nustatyta tvarka. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos ir paleidimo-derinimo darbų pažymos (toliau – kartu pažyma) išduodamos naudojantis Tarybos dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) priemonėmis.

7. Dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ar energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo paleidimo-derinimo darbams energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas kreipiasi į Tarybą ir pateikia prašymą bei šio Aprašo 1 priede ar 2 priede nurodytus dokumentus ir su paskirtais Tarybos darbuotojais suderina patikrinimo datą bei laiką. Prašyme energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas nurodo poreikį dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo atlikimo skubos ar ne skubos tvarka, o prašyme nenurodžius skubos tvarka, ar ne skubos tvarka turi būti atliekamas energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas, šis patikrinimas atliekamas Aprašo 5.1 papunktyje nurodyta tvarka ir terminais. Į Tarybą dėl prašymo išduoti pažymą energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas gali kreiptis tik nuotoliniu būdu, prašymą ir reikiamus dokumentus pateikdamas per Elektroninius valdžios vartus. Prašymas bei šio Aprašo 1 priede ar 2 priede nurodyti dokumentai yra registruojami Tarybos DVS. Teikiant Prašymą pateikiamos šio Aprašo 1 priede ar 2 priede nurodytų dokumentų kopijos. Jeigu kyla abejonių dėl pateiktų dokumentų kopijų tikrumo, Taryba turi teisę pareikalauti, kad energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojas ar jo įgaliotojas atstovo pateiktų dokumentų originalus.

8. Tarybos darbuotojai, atlikdami energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ar energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą paleidimo-derinimo darbams skubos tvarka, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos atlieka energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo pateiktų dokumentų įvertinimą. Atliekant energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ar energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą paleidimo-derinimo darbams įprastine (ne skubos) tvarka, energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo pateikti dokumentai įvertinami per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu pateiktas prašymas yra neišsamus, nepateikti visi reikalingi dokumentai arba pateikti duomenys neteisingi, Taryba per Elektroninius valdžios vartus praneša energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojui ar jo įgaliotam atstovui, kad būtina pateikti trūkstamus dokumentus ar patikslinti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus. Energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas trūkstamus dokumentus ar informaciją turi pateikti ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Elektroniniuose valdžios vartuose Tarybos pateikto pranešimo dienos pateikti trūkstamus dokumentus.

Jeigu energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas per nustatytą terminą pateikia Tarybai trūkstamus dokumentus ir/ar patikslina informaciją, taip pašalindamas aplinkybes, trukdančias atlikti pastatytų, įrengtų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ar energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą paleidimo-derinimo darbams ir išduoti pažymą, Taryba nagrinėja prašymą Apraše nustatyta tvarka per Aprašo 5 punkte nustatytą terminą.

Energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojui ar jo įgaliotam atstovui per nustatytą terminą nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir/ar nepatikslinus informacijos, prašymas atmetamas. Dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ar energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo paleidimo-derinimo darbams ir pažymos gavimo energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas turės kreiptis į Tarybą iš naujo šiame Apraše nustatyta tvarka. Atsakingas Tarybos darbuotojas energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojui ar jo įgaliotam atstovui pateikia sąskaitą faktūrą apmokėjimui už suteiktą paslaugą, o sumokėti pinigai (jei jie buvo sumokėti iš anksto) nėra grąžinami.

Jeigu pateiktas prašymas yra išsamus ir pateikti visi nurodyti dokumentai, Taryba atlieka energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą per Aprašo 5 punkte nurodytus terminus ir šiame punkte nurodyti dokumentams įvertinti skirti terminai, yra įskaičiuojami į bendrus, Aprašo 5 punkte nurodytus, terminus.

9. Tarybos darbuotojas, vykdamas tikrinti pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų energetikos objektų ir/ar įrenginių tinkamumą naudoti pagal paskirtį, privalo turėti Tarybos teritorinio skyriaus vedėjo arba Koordinavimo ir analizės skyriaus vedėjo pavedimą pagal Aprašo 7 priede pateiktą pavyzdį, suformuotą DVS, ir Tarybos darbuotojo darbo pažymėjimą ir (ar) valstybės tarnautojo pažymėjimą. Pavedimas gali būti išsiunčiamas statytojui iš anksto elektroniniu paštu arba pateikiamas patikrinimo metu. Tarybos teritorinio skyriaus vedėjui, Koordinavimo ir analizės skyriaus vedėjui pavedimą tikrinti pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų energetikos objektų ir įrenginių tinkamumo naudoti pagal paskirtį, surašo Techninės priežiūros departamento direktorius, o Techninės priežiūros departamento direktoriui pavedimą tikrinti pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų energetikos objektų ir įrenginių tinkamumo naudoti pagal paskirtį, surašo Tarybos pirmininkas arba kuruojantis Tarybos narys.

10. Tarybos darbuotojai, patikrinę pastatytų, įrengtų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninę būklę, vadovaudamiesi Aprašo 3 priedu „Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos išdavimo faktinių aplinkybių patikrinimo ir vertinimo aktas/Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos išdavimo faktinių aplinkybių patikrinimo ir vertinimo aktas, kai pažyma neišduodama“ bei nenustatę teisės aktų nuostatų pažeidimų ar kitų trūkumų, surašo Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos išdavimo faktinių aplinkybių patikrinimo ir vertinimo aktą, kurio pagrindu išduodama pažyma arba Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos išdavimo faktinių aplinkybių patikrinimo ir vertinimo aktą, kai pažyma neišduodama, kai atsisakoma išduoti pažymą, jame nurodant nustatytus trūkumus ir (ar) teisės aktų pažeidimus.

Tarybos darbuotojai, patikrinę pastatytų, įrengtų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninę būklę, prieš atliekant energetikos įrenginių paleidimo derinimo darbus, vadovaudamiesi Aprašo 5 priedu „Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo faktinių aplinkybių patikrinimo ir vertinimo aktas/ Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo faktinių aplinkybių patikrinimo ir vertinimo aktas, kai pažyma paleidimo-derinimo darbams neišduodama“ bei nenustatę teisės aktų nuostatų pažeidimų ar kitų trūkumų, surašo Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo faktinių aplinkybių patikrinimo ir vertinimo aktą, kurio pagrindu išduodama pažyma paleidimo-derinimo darbams arba Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo faktinių aplinkybių patikrinimo ir vertinimo aktą, kai pažyma paleidimo-derinimo darbams neišduodama, kai atsisakoma išduoti pažymą jame nurodant nustatytus trūkumus ir (ar) teisės aktų pažeidimus (toliau tekste Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos išdavimo faktinių aplinkybių patikrinimo ir vertinimo aktas ir Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo faktinių aplinkybių patikrinimo ir vertinimo aktas kartu vadinami Patikrinimo aktu, Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos išdavimo faktinių aplinkybių patikrinimo ir vertinimo aktas, kai pažyma neišduodama ir Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo faktinių aplinkybių patikrinimo ir vertinimo aktas, kai pažyma paleidimo-derinimo darbams neišduodama – kartu vadinami Patikrinimo aktu, kai pažyma neišduodama).

Patikrinimo aktas, kai pažyma neišduodama ir jų priedai įkeliami į DVS ir pasirašomi Tarybos darbuotojo. Patikrinimo aktas, kai pažyma neišduodama, registruojamas DVS kaip siunčiamasis dokumentas ir išsiunčiamas energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojui ar jo įgaliotam atstovui. Patikrinimo aktai, kai pažyma neišduodama, DVS susiejami su energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo Tarybai pateiktu prašymu bei šio Aprašo 1 priede ar 2 priede nurodytais dokumentais. Energetikos įrenginių techninės būklės pažyma ar paleidimo-derinimo darbų pažyma išduodama tik pašalinus Patikrinimo akte, kai pažyma neišduodama, nurodytus teisės aktų nuostatų pažeidimus ir (ar) nustatytus trūkumus. Energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojas ar jo įgaliotas asmuo, pašalinęs pažeidimus, dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos gavimo, Apraše nustatyta tvarka pateikia prašymą Tarybai iš naujo. 

Tuo atveju, jei Patikrinimo akte nebuvo nustatyta teisės aktų nuostatų pažeidimų, Patikrinimo aktas registruojamas DVS kaip vidaus dokumentas. Tarybos darbuotojas, nenustatęs pažeidimų bei trūkumų, parengia DVS energetikos įrenginių techninės būklės pažymą arba paleidimo-derinimo darbų pažymą, kurioje nurodomi svarbiausi energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio parametrai ir kita svarbi informacija nurodyta Aprašo 12 punkte ir ją suderina su Tarybos skyriaus vedėju. Suderinta pažyma pasirašoma Tarybos darbuotojo.

Pažyma išduodama tik tuomet, kai yra sumokėta įmoka už energetikos įrenginio (-ių) techninės būklės patikrinimą ir Tarybai pateiktas apmokėjimą pagrindžiantis dokumentas (kai apmokėjimas vykdomas ne per Elektroninių valdžios vartų portalą) Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkoje, patvirtintoje Tarybos 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. O3E-301 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Patikrinimo aktai DVS susiejami su Pažymomis, kurių pagrindu Pažymos buvo išduotos.

11. Tarybos darbuotojo pasirašytas Patikrinimo aktas, kai pažyma neišduodama, išsiunčiamas energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojui ar jo įgaliotam atstovui elektroninių ryšių priemonėmis per Elektroninius valdžios vartus. Jeigu Patikrinimo akto, kai pažyma neišduodama, įteikimo metu dėl techninių kliūčių Elektroninių valdžios vartų sistema neveiktų, Patikrinimo aktas, kai pažyma neišduodama siunčiamas elektroninių ryšių priemonėmis energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Tarybos darbuotojo pasirašyta pažyma yra išduodama energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojui ar jo įgaliotam atstovui elektroninių ryšių priemonėmis per Elektroninius valdžios vartus. Jeigu pažymos išdavimo metu dėl techninių kliūčių Elektroninių valdžios vartų sistema neveiktų, pažyma išduodama elektroninių ryšių priemonėmis energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo nurodytu elektroninio pašto adresu.

12. Pažymoje nurodoma:

12.1. energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas;

12.2. naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir/ar įrenginio pavadinimas ir adresas, koordinatės;

12.3. naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio(-ių) svarbiausi parametrai;

12.4. išvada, kad Aprašo 12.2 punkte nurodytas(-i) energetikos objektas ir/ar energetikos  įrenginys(-iai) atitinka projekto bei norminių teisės aktų reikalavimus ir gali būti naudojamas(-i) pagal paskirtį;

12.5. energetikos objektų ir/ar energetikos įrenginių paleidimo-derinimo darbų atlikimo terminas, tuo atveju, kai išduodama paleidimo-derinimo darbų pažyma;

12.6. pastabos ir kita svarbi informacija (Darbus atlikusios(-ių) įmonės(-ių) pavadinimas (-ai); Sąskaitos faktūros numeris ir data; Mokėjimo dokumento numeris ir data, kita informacija, nurodyta Aprašo 5, 6 prieduose);

12.7. pažymą išdavusio atsakingo Tarybos darbuotojo pareigos, vardas, pavardė.

13. Paaiškėjus, kad pažymoje nurodyti klaidingi duomenys (rašymo apsirikimai ar aiškios aritmetinės klaidos), Tarybos darbuotojai ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo prašymu ar savo iniciatyva patikslina pažymą, įrašydami teisingus duomenis, ir įregistruoja patikslintą pažymą Tarybai DVS.

14. Kai Paleidimo-derinimo darbų pažymoje nurodytas energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginių paleidimo-derinimo darbų terminas baigiasi ir energetikos įrenginių paleidimo-derinimo darbai dėl objektyvių priežasčių neatlikti ar nebaigti, energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas ne vėliau, nei likus 10 darbo dienų iki paleidimo-derinimo darbų atlikimo termino pabaigos, privalo Aprašo 6 punkte nustatyta tvarka pateikti Tarybai prašymą išduoti naują Paleidimo-derinimo darbų pažymą.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas techninės būklės patikrinimui privalo pateikti reikalingą Aprašo 1 ar Aprašo 2 priede nurodytą projektinę, statybinę (išpildomąją) ir įrenginių gamintojo dokumentaciją. Dokumentacija teikiama valstybine kalba. Tuo atveju, jei nėra techninių galimybių pateikti dokumentacijos per Elektroninės valdžios vartus (dėl elektroninio dokumento didelės apimties), Energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas gali ją pateikti kitu būdu (el. paštu, paštu, arba fiziškai atvykęs į Tarybą).

16. Kilus pagrįstoms abejonėms, ar pastatytam, įrengtam, rekonstruotam, modernizuotam energetikos objektui ar įrenginiui (inžineriniam statiniui) statybą leidžiantis dokumentas yra/nėra privalomas, Tarybos specialistai turi teisę kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją ar kitas institucijas, išduodančias statybą leidžiančius dokumentus, dėl tarnybinės pagalbos ar konsultacijos suteikimo. Tokiu atveju prašymo nagrinėjimas sustabdomas, iki bus gauta reikalinga informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-378, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05724

 

17. Struktūrinio padalinio vadovas skirstydamas užduotis dėl prašymų atlikti energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir išduoti pažymą DVS, užduotis paskirsto eilės tvarka pagal DVS užregistruotą datą ir laiką nuo seniausių iki naujausių.

18. Nereglamentuoti Apraše su pažymų išdavimu susiję dokumentai registruojami, tvarkomi bei siunčiami Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vidaus darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų Tarybos pirmininko 2019 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. O1E-107 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Vidaus darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

19. Informacija apie šio Aprašo nustatyta tvarka surinktus duomenis duomenų subjektams teikiama vadovaujantis Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje aprašu, patvirtintu 2020 m. rugsėjo 8 d. Tarybos pirmininko įsakymu Nr. O1E-157 „Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje aprašo patvirtinimo“.

20. Tarybos veiksmai ar neveikimas įgyvendinant Aprašą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

______________

 

 

Pažymų apie energetikos įrenginių techninės

būklės išdavimą tvarkos aprašo

1 priedas

 

VALSTYBINEI ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBAI PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS PAŽYMAI GAUTI PAGAL ENERGETIKOS OBJEKTĄ AR ENERGETIKOS ĮRENGINĮ

 

Eil. Nr.

Energetikos objektas ar energetikos įrenginys

Pateikiamų dokumentų sąrašas

1. ELEKTROS SEKTORIUS

1.

Elektrinė

(E-1)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. Pateiktame prašyme elektrinėms turi būti nurodyti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo data ir registracijos numeris.

2. Išduotos prijungimo prie elektros tinklų sąlygos.

3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai.

4. Statybą leidžiantis dokumentas.

5. Paslėptų darbų aktai.

6. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (jeigu kas nors buvo įrengta).

7. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai.

8. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai.

9. Sumontuotų/Įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos.

10. Statinio statybos darbo komisijos aktas (jeigu komisija buvo sudaroma).

11. Kompleksinių bandymų aktas.

12. Rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas.

13. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris).

14. Įrenginių savininko pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas.

15. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo data ir registracijos numeris.

16. Patvirtinimas, kad elektrinės parametrai atitinka Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. O3E-323 patvirtintus generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimus.

Pastaba: Fotovoltinės saulės elektrinės atveju, kai saulės šviesos energijos elektrinės moduliai, nepriklausomai nuo jų galingumo, yra montuojami ant statinio išorės sienų ar stogo, statinio techninis prižiūrėtojas arba statinio savininkas pateiktų statinio konstrukcijų ekspertizės aktą, kad sumontuota fotovoltinė saulės elektrinė nesukels neigiamų pasekmių statinio funkcionavimui ir jo mechaniniam atsparumui bei pastovumui.

2.

Elektros tinklai ir jų priklausiniai (virš 110 kV) įrenginiams (E-2)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu.

2. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai.

3. Statybą leidžiantis dokumentas.

4. Paslėptų darbų aktai.

5. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos.

6. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai.

7. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai.

8. Sumontuotų/įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos.

9. Statinio statybos darbo komisijos aktas.

10. Kompleksinių bandymų aktas.

11. Rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas.

12. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris).

13. Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas.

14. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo data ir registracijos numeris.

3.

Elektros tinklai ir jų priklausiniai (nuo 1000 V iki 110 kV) (E-3)

 

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu.

2. Išduotos prijungimo prie elektros tinklų sąlygos (jei buvo išduotos).

3. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas ar techninė užduotis su schema, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį techninei užduočiai.

4. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas) arba žemės darbus atlikti leidžiantis dokumentas.

5. Paslėptų darbų aktai.

6. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos.

7. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai.

8. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai.

9. Techninio įvertinimo aktas.

10. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris).

11. Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas.

12. Sumontuotų/įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos.

13. Kompleksinių bandymų aktas.

14. Rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas.

15. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo data ir registracijos numeris (jei ji buvo išduota).

4.

Vartotojų, laikino prijungimo prie elektros tinklų virš 1000 V (E-4)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu.

2. Tinklų savininko išduotos prisijungimo prie elektros tinklų prijungimo sąlygos.

3. Projektas ar techninė užduotis su schema.

4. Žemės sklypo kadastrinių matavimų planas su nurodyta pakloto elektros kabelio trasa ir žemės darbus atlikti leidžiantis dokumentas.

5. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai.

6. Sumontuotų/įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos.

7. Ūkio subjekto, atlikusio elektros įrenginių įrengimo darbus, pažyma, kad elektros įrenginiai sumontuoti ir išbandyti pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

8. Rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas.

9. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris).

2. ŠILUMOS SEKTORIUS

5.

Katilinė (elektrinė)

(Š-1)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas.

4. Statytojo ar jo įgaliotojo atstovo sudarytos darbo komisijos priėmimo aktas.

5. Katilinės įrenginių savininko, ar jo įgalioto asmens, pagal teisės aktus patvirtintos eksploatavimo instrukcijos.

6. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

7. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas, vamzdynų izoliavimo aktas).

8. Suvirinimo darbų žurnalas.

9. Vamzdynų hidraulinio bandymo ir praplovimo aktai.

10. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga).

11. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai.

12. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems privaloma).

13. Viso komplekso kompleksinio bandymo programa ir paskirtos darbo komisijos aktas ir ataskaita. Ataskaitoje turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, registracijos numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas.

14. Ventiliacijos sistemų pasai.

15. Ventiliacijos sistemų išbandymo aktai.

16. Ventiliacijos sistemos priėmimo eksploatuoti aktas.

17. Katilinės vamzdynų schema.

18. Įrenginių hidraulinio bandymo aktai.

19. Įrenginių ir vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai.

20. Dūmtraukio pasas (jeigu privaloma).

21. Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas (jeigu privaloma).

22. Dūmtraukio pamato reperių niveliacijos aktas (jeigu privaloma).

23. Technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai. Nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datas, registracijos numerius ir sertifikavimo įmonės pavadinimus.

24. Šilumos apskaitos prietaiso pasas, jei apskaitos prietaisas buvo numatytas projekte.

25. Katilų rėžiminės kortelės.

26. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo data ir registracijos numeris (jei ji buvo išduota).

27. Šilumos tiekėjo išduotos techninės sąlygos ir pažyma apie jų įvykdymą.

6.

Šilumos tinklai

(Š-2)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas.

4. Viso komplekso kompleksinio bandymo programa ir paskirtos darbo komisijos aktas ir ataskaita. Ataskaitoje turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, registracijos numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas.

5. Statytojo ar jo įgalioto atstovo sudarytos darbo komisijos priėmimo aktas.

6. Šilumos tinklų trasos nužymėjimo aktas.

7. Tranšėjos pagrindo įrengimo aktas.

8. Šilumos tinklų vamzdynų ir g/b kanalų montavimo aktas.

9. Drenažo įrengimo aktas (jeigu reikalingas).

10. Šilumos tinklų vamzdynų praplovimo aktas.

11. Šilumos tinklų vamzdynų hidraulinio bandymo aktas.

12. Kompensatorių įtempimo aktas (jeigu reikalingas).

13. Antikorozinės vamzdynų apsaugos atlikimo aktas (jeigu reikalingas).

14. Vamzdynų izoliavimo darbų atlikimo aktas (jeigu reikalingas).

15. Nejudamų atramų įrengimo aktas (jeigu reikalingas).

16. Šilumos tinklų ir kamerų hidroizoliacijos dengimo darbų atlikimo aktas (jeigu reikalingas).

17. Šilumos tinklų tranšėjų užpylimo aktas.

18. Šilumos tinklų suvirinimo siūlių schema.

19. Vamzdžių sandūrų (movų) užtaisymo aktas.

20. Šilumos tinklų signalizacijos išbandymo aktas (jei yra numatytas projekte).

21. Nusijoto smėlio užpylimo ir signalinės juostos įrengimo aktas.

22. Šilumos tinklų geodezinė nuotrauka.

23. Šilumos tinklų eksploatavimo instrukcija.

24. Vamzdynų techniniai pasai (jeigu reikalinga).

25. Suvirinimo darbų žurnalas (kuriems reikalinga).

26. Sumontuoto vamzdyno atitikties deklaracija (kuriems reikalinga).

27. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga).

28. Šilumos trasos vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems reikalinga).

29. Vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai.

30. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris).

31. Šilumos tinklų kompleksinio bandymo aktas. Akte turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio šilumos tinklų kompleksinio bandymo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, registracijos numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas.

32. Šilumos tiekėjo išduotos techninės sąlygos ir pažyma apie jų įvykdymą ( kai prijungiami ne šilumos tiekėjo įrenginiai).

7.

Statinio šilumos punktas ir šildymo bei karšto vandens sistemos

(Š-3)

Šilumos punktas:

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas.

4. Statytojo ar jo įgaliotojo atstovo priėmimo aktas.

5. Šilumos apskaitos prietaiso pasas.

6. Šilumos apskaitos prietaiso ir visų matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai.

7. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas, vamzdynų izoliavimo aktas).

8. Šilumos punkto vamzdynų praplovimo aktas.

9. Šilumos punkto vamzdynų hidraulinio bandymo aktas.

10. Šilumos tiekėjo išduotos techninės sąlygos ir pažyma apie jų įvykdymą.

11. Šilumos punkto eksploatavimo instrukcija.

12. Įsakymas dėl asmens, atsakingo už statinio šilumos ūkį, skyrimo ir energetikos darbuotojo pažymėjimo data, numeris ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

13. Šilumos punkto vamzdynų principinė schema.

14. Šilumos punkto įrenginių techninių duomenų lentelės.

15. Šilumos punkto komplekse su šildymo sistema išbandymo ir derinimo darbų aktas. Akte turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato išdavimo data ir numeris,  energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas.

 

Šildymo ir karšto vandens sistemos:

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas.

4. Statytojo ar jo įgalioto atstovo priėmimo aktas.

5. Šildymo ir karšto vandens vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų tiesimo per perdangas, sienas, vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas (jei metalinis), vamzdynų izoliavimo aktas).

6. Šildymo ir karšto vandens vamzdynų hidraulinio bandymo aktas ir praplovimo aktas.

7. Šildymo sistemos paleidimo-derinimo, hidraulinio balansavimo ir šildymo sistemos išbandymo šiluminiam efektui aktai. Akte turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato išdavimo data ir numeris,  energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas.

8. Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros instrukcija.

9. Šildymo ir karšto vandens sistemos naudojimo ir veikimo instrukcija.

10. Įsakymas dėl asmens, atsakingo už statinio šilumos ūkį, skyrimo ir energetikos darbuotojo pažymėjimo data, numeris ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

8.

Statinio vietinio šildymo katilinė

(Š-4)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas.

4. Statytojo ar jo įgalioto atstovo priėmimo aktas.

5. Katilinės eksploatavimo instrukcijos.

6. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris).

7. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas (kuriems reikalinga), vamzdynų izoliavimo aktas).

8. Vamzdynų praplovimo aktai.

9. Sumontuoto vamzdyno atitikties deklaracija (kuriems reikalinga).

10. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga).

11. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai (kuriems reikalinga).

12. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems reikalinga).

13. Viso komplekso bandymo-derinimo aktas ir ataskaita. Ataskaitoje turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, registracijos numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas.

14. Ventiliacijos sistemų pasai.

15. Ventiliacijos sistemų išbandymo aktai.

16. Ventiliacijos sistemos priėmimo eksploatuoti aktas.

17. Katilinės vamzdynų principinė schema.

18. Įrenginių ir vamzdynų hidraulinio bandymo aktai.

19. Įrenginių ir vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai.

20. Dūmtraukio pasas (kuriems reikalingas).

21. Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas.

22. Dūmtraukio pamato reperių niveliacijos aktas.

23. Technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai. Nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datas, registracijos numerius ir sertifikavimo įmonės pavadinimus.

24. Šilumos apskaitos prietaiso pasas.

25. Šilumos apskaitos prietaiso ir visų matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai.

26. Katilų rėžiminės kortelės (Energinio efektyvumo tikrinimo ataskaita).

9.

Statinio vietinio šildymo su šilumos siurbliu sistema

(Š-5)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas.

4. Statytojo ar jo įgalioto atstovo priėmimo aktas.

5. Sistemos eksploatavimo instrukcija.

6. Vamzdynų paslėptų darbų aktai.

7. Vamzdynų praplovimo aktai.

8. Sistemos bandymo-derinimo aktas. Akte turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, registracijos numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas.

9. Sistemos vamzdynų principinė schema.

10. Įrenginių ir vamzdynų hidraulinio bandymo aktai.

11. Technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai.

3. DUJŲ SEKTORIUS

10.

Magistralinis dujotiekis 

(D-1)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai.

3. Statybą leidžiantis dokumentas.

4. Statybos darbų žurnalas.

5. Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimai.

6. Siūlių suvirinimo žurnalas.

7. Neardomosios virintinių siūlių kontrolės išvados.

8. Kontrolinių virintinių siūlių mechaninio bandymo išvados.

9. Inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka.

10. Vamzdyno prapūtimo, hidraulinio bandymo aktai.

11. Vamzdyno elektrocheminės apsaugos patikrinimo aktas.

12. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių techniniai pasai.

13. Matavimo priemonės patikros sertifikatas.

14. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

15. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti.

16. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registracijos pažymėjimai.

11.

Degiųjų dujų dujotiekis(išskyrus gamtinių dujų) arba didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio gamtinių dujų slėgio dujotiekis ir jo įrenginiai

(D-2)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu.

2. Statybą leidžiantis dokumentas.

3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.

4. Statybos techninis pasas.

5. Inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka.

6. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai.

7. Matavimo priemonės patikros sertifikatas.

8. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

9. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti.

10. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registracijos pažymėjimai (jei privaloma).

 

Mažos apimties suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo įrenginys (toliau – SGD įrenginys)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu.

2. Statybą leidžiantis dokumentas ir sklypo nuosavybės dokumentas (nekilnojamojo turto registro išrašas), sklypo topografinis planas.

3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.

4. Statybos darbų žurnalas.

5. SGD įrenginio techninis pasas.

6. SGD įrenginio principinė schema.

7. Inžinerinių tinklų (SGD įrenginio) geodezinė nuotrauka.

8. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai.

9. Matavimo priemonės patikros sertifikatas.

10. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

11. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti.

12. SGD įrenginio Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registracijos pažymėjimas.

13. Įmonės vadovo patvirtintos SGD įrenginio eksploatavimo instrukcijos.

14. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų  pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

 

12.

Statinio (išskyrus gyvenamojo namo) degiųjų dujų (išskyrus gamtinių dujų) sistema arba pastato vartotojų gamtinių dujų sistemos, kai įrengtų dujinių prietaisų bendra vardinė galia yra didesnė kaip 100 kW (D-3)

 

Pastato dujų sistema:

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu.

2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas dėl pastato patalpų nuosavybės).

3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.

4. Dujotiekio prisijungimo sąlygos.

5. Statybos techninis pasas.

6. Dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio-ortakio įrengimo aktas.

7. Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas.

8. Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir elektros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai.

9. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai.

10. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

11. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

12. Patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo dokumentacija.

13. Techninės priežiūros sutartis.

13.

Statinio degiųjų dujų (išskyrus gamtinių dujų) sistema

(D-4)

Statinio degiųjų dujų sistema:

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu.

2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas dėl pastato patalpų nuosavybės).

3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.

4. Dujotiekio prisijungimo sąlygos (jeigu privalomos) arba techninė užduotis.

5. Statybos techninis pasas.

6. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai.

7. Dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio – ortakio įrengimo aktas.

8. Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas.

9. Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir elektros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai.

10. Patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo dokumentacija (teisės aktų numatytais atvejais).

11. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

14.

Daugiabučio namo degiųjų dujų (išskyrus gamtinių dujų) sistema

(D-5)

Pastato dujų sistema:

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu.

2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas dėl pastato patalpų nuosavybės).

3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.

4. Dujotiekio prisijungimo sąlygos (jeigu privalomos).

5. Statybos techninis pasas.

6. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai.

7. Dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio – ortakio įrengimo aktas.

8. Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas.

9. Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir elektros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai.

10. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

11. Patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo dokumentacija (teisės aktų numatytais atvejais).

15.

Suskystintų naftos dujų (toliau – SND) talpyklos, pilstymo stotys, postai, sandėliai

(D-6)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu.

2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas).

3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.

4. Statybos darbų žurnalas.

5. Talpyklų techniniai pasai.

6. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti.

7. SND talpyklų, įregistruotų Valstybiniame potencialiai pavojingų įrenginių registre, registracijos pažymėjimai.

8. Hidraulinio bandymo aktai.

9. Įžeminimo kontūro varžų matavimo protokolas.

10. Sandėliams, pildymo stočiai, postui – vėdinimo sistemos patikros ir sumontavimo aktai.

11. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai.

12. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

13. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

16.

Suskystintų naftos dujų, suslėgtų gamtinių dujų degalinės

(D-7)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu.

2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas).

3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.

4. Statybos darbų žurnalas arba statybos techninis pasas.

5. Degalinių įrenginių, medžiagų ir konstrukcijų sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai.

6. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti.

7. Degalinių talpyklų, įregistruotų Valstybiniame potencialiai pavojingų įrenginių registre, registracijos pažymėjimai.

8. Hidraulinio bandymo aktai.

9. Įžeminimo kontūro varžų matavimo protokolas.

10. Inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka.

11. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

12. Techninės priežiūros sutartis.

13. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

17.

SGD importo terminalai ir saugyklos

(D-8)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose)  bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas.

4. Užpildytas statybos darbų žurnalas.

5. Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos.

6. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas).

7. Statinio techninis pasas.

8. Įrenginių pasai.

9. Technologinių vamzdynų pasai.

10. Avarijų likvidavimo planas.

11. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti.

12. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registracijos pažymėjimas.

13. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

14. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

4. NAFTOS SEKTORIUS

18.

Naftos ir naftos produktų terminalai bei saugyklos (rezervuarai, talpyklos)

(N-1)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas.

4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.

5. Užpildytas statybos darbų žurnalas.

6. Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos).

7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas).

8. Statinio techninis pasas.

9. Įrenginių pasai.

10. Technologinių vamzdynų pasai.

11. Avarijų likvidavimo planas.

12. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

13. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti.

14. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai.

15. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

19.

Naftos perdirbimo įrenginiai

(N-2)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas.

4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.

5. Užpildytas statybos darbų žurnalas.

6. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos.

7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas).

8. Įrenginio techninis pasas.

9. Technologinių vamzdynų pasai.

10. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

11. Technologinės schemos.

12. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti.

13. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai.

14. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

20.

Naftotiekiai ir produktotiekiai

(N-3)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas.

4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.

5. Užpildytas statybos darbų žurnalas.

6. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos.

7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas).

8. Įrenginio techninis pasas.

9. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

10. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

11. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti.

12. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai.

21.

Statinio (išskyrus gyvenamojo namo) naftos produktų įrenginiai

(N-4)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.

3. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.

4. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos.

5. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas).

6. Įrenginio techninis pasas.

7. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

8. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

9. Technologinės įrangos pasai.

10. Technologinio vamzdyno pasai.

11. Technologinės schemos.

12. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti.

13. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai (jei talpykla virš 50 kub. m).

22.

Gyvenamojo namo naftos produktų įrenginiai

(N-5)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui, arba paprastojo remonto darbų aprašas.

3. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.

4. Paslėptų darbų aktai.

5. Bandymų aktai.

6. Įrenginio techninis pasas.

7. Įrenginio ir įrangos atitikties deklaracijos ar sertifikatai.

8. Įrenginių technologinė schema.

9. Įrenginių gamintojo įrengimo instrukcija.

10. Įrenginių gamyklos gamintojos eksploatavimo instrukcija.

23.

Skysto kuro degalinė

(N-6)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas

4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.

5. Užpildytas statybos darbų žurnalas

6. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos.

7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas).

8. Technologinio vamzdyno pasas.

9. Degalinės technologinių vamzdynų schemos.

10. Rezervuarų ir degalų išdavimo kolonėlių gamykliniai pasai.

11. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

12. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti.13. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai .

14. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

 

______________

 

Pažymų apie energetikos įrenginių techninės

būklės išdavimą tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

VALSTYBINEI ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBAI PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS PALEIDIMO–DERINIMO DARBŲ PAŽYMAI GAUTI PAGAL ENERGETIKOS OBJEKTĄ AR ENERGETIKOS ĮRENGINĮ

 

Eil. Nr.

Energetikos objektas ar energetikos įrenginys

Pateikiamų dokumentų sąrašas

1. ELEKTROS SEKTORIUS

1.

Elektrinių (ir elektros energiją gaminančių vartotojų) įrenginiams, kurių galia daugiau kaip 100 kW;

 

Elektros perdavimo sistemos operatoriaus transformatorių pastotėms ir skirstykloms;

 

Elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus transformatorių pastotėms ir skirstomiesiems punktams;

 

Vartotojų aukštesnės nei 1000V  įtampos elektros įrenginiai (E-5)

 

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. Prašyme elektrinėms turi būti nurodyta leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo data ir registracijos numeris.

2. Išduotos prijungimo prie elektros tinklų sąlygos.

3. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas arba schema ir pažyma su  įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio specialiųjų statybos darbų statybos techninio prižiūrėtojo (jei buvo privaloma atlikti techninę priežiūrą) arba Statytojo ar jo įgalioto atstovo vardu, pavarde ir parašu, apie tai, kad įrenginiai sumontuoti, galima įjungti ir atlikti paleidimo – derinimo darbus ir  nurodyti iki kada bus vykdomi paleidimo – derinimo darbai.

4. Statybą leidžiantis dokumentas, jei jis buvo išduotas arba žemės darbus leidžiantis leidimas teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

5. Paslėptų darbų aktai.

6. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai.

7. Sumontuotų/įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos.

8. Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas.

Pastaba: Fotovoltinės saulės elektrinės atveju, kai saulės šviesos energijos elektrinės moduliai, nepriklausomai nuo jų galingumo, yra montuojami ant statinio išorės sienų ar stogo, statinio techninis prižiūrėtojas arba statinio savininkas pateiktų statinio konstrukcijų ekspertizės aktą, kad sumontuota fotovoltinė saulės elektrinė nesukels neigiamų pasekmių statinio funkcionavimui ir jo mechaniniam atsparumui bei pastovumui.

2. ŠILUMOS SEKTORIUS

2.

Elektrinių (šilumos dalis) ir katilinių įrenginiai, kurių pagaminta šilumos energija tiekiama į integruotą tinklą (Š-6)

 

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu. Prašyme turi būti nurodoma data ir pateiktas aprašymas bei pagrindimas techniniu požiūriu iki kada bus vykdomi paleidimo derinimo–derinimo darbai.

2. Energetikos įrenginio techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei energetikos įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba atitinkamas projektas ir  pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį projektui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas.

4. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

5. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas, vamzdynų izoliavimo aktas).

6. Suvirinimo darbų žurnalas.

7. Vamzdynų hidraulinio bandymo ir praplovimo aktai.

8. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga).

9. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai.

10. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems reikalinga).

11. Ventiliacijos sistemų pasai.

12. Ventiliacijos sistemų išbandymo aktai.

13. Ventiliacijos sistemos priėmimo eksploatuoti aktas.

14. Viso komplekso kompleksinio bandymo programa.

15. Katilinės vamzdynų schema.

16. Įrenginių hidraulinio bandymo aktai.

17. Įrenginių ir vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai.

18. Dūmtraukio pasas.

19. Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas.

20. Dūmtraukio pamato reperių niveliacijos aktas.

21. Šilumos apskaitos prietaiso pasas.

______________

 

Pažymų apie energetikos įrenginių techninės

būklės išdavimą tvarkos aprašo

3 priedas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS

 

ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO IR PAŽYMOS IŠDAVIMO FAKTINIŲ APLINKYBIŲ PATIKRINIMO IR VERTINIMO AKTAS/

ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO IR PAŽYMOS IŠDAVIMO FAKTINIŲ APLINKYBIŲ PATIKRINIMO IR VERTINIMO AKTAS, KAI PAŽYMA NEIŠDUODAMA

 

__________________ Nr.

(data)

 

1. Energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo__________________________________________________________________________

(energetikos objekto ir/ar įrenginio statytojo pavadinimas ar jo įgalioto atstovo vardas pavardė )

pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais.

2. Energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo su prašymu pateiktų dokumentų, pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį _________________,

(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)

vertinimas:

 

 

Eil. Nr.

 

Aprašo 1 priede nurodytų pateikiamų dokumentų sąrašas, pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį*

Įvertinimas

 

 

 

Pastabos**

 

 

pateikta

 

 

nepateikta

 

 

atitinka

 

 

neatitinka

 

 

x

x

x

x

2.1.

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

2.3.

 

 

 

 

 

 

*Pateikiamų dokumentų sąrašą nurodo Tarybos darbuotojas iš Aprašo 1 priedo.

**Pastaba pildoma, jeigu nustatyti teisės aktų nuostatų pažeidimai .

 

3.Patikrintas(-i)_____________________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir/ar  energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)

_______________________________________________________________________________.

(pavedimo data ir registracijos numeris)

3.1. Patikrinime dalyvavo (nedalyvavo) energetikos objekto ir/ar įrenginio statytojo

(nereikalingą išbraukti)            

atstovas_________________________________________________________________________.

(energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)

 

 

3.2. Patikrinus šiame punkte nurodytą(-us) energetikos objektą ir/ar energetikos įrenginį(-ius) nustatyti (nenustatyti) trūkumai:______________________________________________________.

(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio(-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)

3.3. Priedai:

3.3.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);

3.3.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).

 

4. Energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo prašyme nurodyto(-ų) energetikos įrenginio(-ių) techninės būklės patikrinimo vertinimas:

 

Eil. Nr.

Klausimas

Įvertinimas

 

Pastabos

taip

ne

neaktualu

 

 

x

x

x

4.1.

Ar energetikos objektas ir/ar įrenginys pastatytas, įrengtas, rekonstruotas ar modernizuotas pagal techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto sprendinius ar techninę užduotį su schema? (Aprašo 3.1. p.)

 

 

 

 

4.2.

Ar techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto sprendiniai arba techninė užduotis su schema neprieštarauja norminių teisės aktų reikalavimams? (Aprašo 3.1. p.)

 

 

 

 

4.3.

Ar atlikti visi reikalingi energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginių įrengimo, montavimo, bandymo, matavimo ir darbai? (Aprašo 3.2. p.)

 

 

 

 

4.4.

Ar atlikti visi reikalingi energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginių paleidimo-derinimo darbai? (Aprašo 3.2. p.)

 

 

 

 

 

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.

(nereikalingą išbraukti)

 

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas

 

(pareigos)

 

(vardas pavardė)

 

(parašas)

 

 

Pažymų apie energetikos įrenginių techninės

būklės išdavimą tvarkos aprašo

4 priedas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS

 

ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS

PATIKRINIMO PAŽYMA

 

20__ m. __________ mėn. d.___ Nr. ____

_________

(vieta)

 

 

Pažymima, kad ___________________________________________________________

(energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas; naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio pavadinimas ir adresas, koordinatės)

sumontuoti ir išbandyti ____________________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio(-ių) svarbiausi parametrai)

 

Išvada:___________________________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio(-ių) pavadinimas)

atitinka projekto Nr. _______ bei norminių teisės aktų reikalavimus ir gali būti naudojamas(-i) pagal

paskirtį.

 

Darbus atlikusios(-ių) įmonės(-ių) pavadinimas(-ai)_______________________________.

(nurodyti įmonės(-ių) pavadinimą(-us))

Sąskaitos faktūros numeris ir data_____________________________________________.

(sąskaitos faktūros numeris ir data)

Mokėjimo dokumento numeris ir data__________________________________________.

(mokėjimo dokumento numeris ir data)

 

Pastabos:________________________________________________________________________.

 

 

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas

(pareigos)

 

(vardas pavardė)

 

(parašas)

 

 

 

Pažymų apie energetikos įrenginių techninės

būklės išdavimą tvarkos aprašo

5 priedas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS

 

ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO IR PAŽYMOS PALEIDIMO-DERINIMO DARBAMS IŠDAVIMO FAKTINIŲ APLINKYBIŲ PATIKRINIMO IR VERTINIMO AKTAS/

ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO IR PAŽYMOS PALEIDIMO-DERINIMO DARBAMS IŠDAVIMO FAKTINIŲ APLINKYBIŲ PATIKRINIMO IR VERTINIMO AKTAS, KAI PAŽYMA PALEIDIMO-DERINIMO DARBAMS NEIŠDUODAMA

 

 

__________________ Nr.

(data)

 

1. Energetikos objekto statinio ir/ar energetikos įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas________________________________________________________________________

(energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojo pavadinimas ar jo įgalioto atstovo, vardas pavardė)

pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą su Aprašo 2 priede nurodytais reikiamais dokumentais.

 

2. Energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo su prašymu pateiktų dokumentų, pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį_________________, vertinimas:

(nurodyti energetikos objektą pagal Aprašo 2 priedą)

 

 

Eil. Nr.

 

Aprašo 2 priede nurodytų pateikiamų dokumentų sąrašas, pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį*

Įvertinimas

 

Pastabos**

pateikta

nepateikta

atitinka

neatitinka

 

 

 

x

x

x

x

2.1.

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

2.3.

 

 

 

 

 

 

*Pateikiamų dokumentų sąrašą nurodo Tarybos darbuotojas iš Aprašo 2 priedo.

**Pastaba pildoma, jei yra trūkumų.

 

3. Patikrintas(-i)_____________________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir/ar įrenginio(-ių) pavadinimas ir adresas)

_______________________________________________________________________________.

(pavedimo data ir registracijos numeris)

3.1. Patikrinime dalyvavo (nedalyvavo) energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio

(nereikalingą išbraukti)

statytojo atstovas__________________________________________________________________

(energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)

3.2. Patikrinus 3 punkte nurodytą(-us) energetikos objektą ir/ar energetikos įrenginį(-ius) nustatyti (nenustatyti) trūkumai:______________________________________________________.

(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio(-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)

3.3. Priedai:

3.3.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);

3.3.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).

 

4. Energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo prašyme nurodyto(-ų) energetikos įrenginio(-ių) techninės būklės patikrinimo vertinimas

 

Eil. Nr.

 

Klausimas

Įvertinimas

 

Pastabos

taip

ne

neaktualu

 

 

x

x

x

4.1.

Ar energetikos objektas ir/ar įrenginys pastatytas, įrengtas, rekonstruotas ar modernizuotas pagal techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto sprendinius ar techninę užduotį su schema? (Aprašo 3.1. p.)

 

 

 

 

4.2.

Ar techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto sprendiniai arba techninė užduotis su schema neprieštarauja norminių teisės aktų reikalavimams? (Aprašo 3.1. p.)

 

 

 

 

 

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma paleidimo-derinimo darbams turi būti išduota/neišduota..

(nereikalingą išbraukti)

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas

 

(pareigos)

 

(vardas pavardė)

 

(parašas)

 

 

 

 

Pažymų apie energetikos įrenginių techninės

būklės išdavimą tvarkos aprašo

6 priedas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS

 

ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS

PATIKRINIMO PAŽYMA PALEIDIMO-DERINIMO DARBAMS

 

20__ m. __________ mėn. d.___ Nr. ____

_____________

(vieta)

 

Pažymima, kad ____________________________________________________________

(energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas; naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir/ar įrenginio pavadinimas ir adresas, koordinatės)

sumontuoti ______________________________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio(-ių) svarbiausi parametrai)

_______________________________________________________________________________.

 

Išvada:____________________________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir/ar energetikos įrenginio(-ių) pavadinimas)

galima atlikti paleidimo-derinimo darbus.

 

Energetikos įrenginių paleidimo–derinimo darbų atlikimo terminas iki _________________.

 

Darbus atlikusios(-ių) įmonės(-ių) pavadinimas(-ai)________________________________.

(nurodyti įmonės(-ių) pavadinimą(-us))

Sąskaitos faktūros numeris ir data______________________________________________.

(sąskaitos faktūros numeris ir data)

Mokėjimo dokumento numeris ir data___________________________________________.

(mokėjimo dokumento numeris ir data)

 

Pastabos:__________________________________________________________________.

 

 

 

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas

 

(pareigos)

 

(vardas pavardė)

 

(parašas)

 

 

 

Pažymų apie energetikos įrenginių techninės

būklės išdavimą tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Pavedimo formos pavyzdys)

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

PAVEDIMAS

 

20 __ m. _________ mėn. ____ d. Nr. _____

 

__________________________

(sudarymo vieta)

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsniu, pavedu patikrinti

___________________________________________________________________________

(įmonės (įstaigos) pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

___________________________________________________________________________

naujai pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų energetikos objektų ir/ar įrenginių (___________________________________________________________________) tinkamumo

(nurodyto tikrinamą objektą)

naudoti pagal paskirtį.

 

Tikrinimą atlikti pavedu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos _______________________

(teritorinis skyrius)

skyriaus_______________________________ nuo 20 __ m. _________ mėn. ____ d.

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

iki 20 __ m. _________ mėn.  ____ d.

 

_________________________________                 _____________              _____________

(Tarybos darbuotojo pareigų pavadinimas)                                         (parašas)                                 (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. O3E-86, 2021-01-20, paskelbta TAR 2021-01-20, i. k. 2021-00887

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-231 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. O3E-378, 2021-03-23, paskelbta TAR 2021-03-23, i. k. 2021-05724

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-231 „Dėl Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo