Suvestinė redakcija nuo 2022-06-30

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-05-02, i. k. 2014-05006

 

Nauja redakcija nuo 2022-06-30:

Nr. VA-92, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26701

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FIZINIŲ ASMENŲ ĮREGISTRAVIMO ŪKININKAIS, KURIEMS TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA / IŠREGISTRAVIMO IŠ ŪKININKŲ, KURIEMS TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA

 

2014 m. gegužės 2 d. Nr. VA-26

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 22.9 papunkčiu,

tvirtinu pridedamus:

1. Fizinių asmenų įregistravimo ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema / išregistravimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, taisykles;

2. Sprendimo įregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, / neregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, FR1124 formą;

3. Sprendimo išregistruoti iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, FR1123 formą.

 

 

 

Viršininkas                                                                                      Modestas Kaseliauskas

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2014 m. gegužės 2 d. Nr. VA-26

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VA-92

redakcija)

 

 

FIZINIŲ ASMENŲ ĮREGISTRAVIMO ŪKININKAIS, KURIEMS TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA / IŠREGISTRAVIMO IŠ ŪKININKŲ, KURIEMS TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Fizinių asmenų įregistravimo ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema / išregistravimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja fizinių asmenų įregistravimo ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifo schema, ir jų išregistravimo tvarką.

2. Šios Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 671 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas) nuostatomis.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Atlygis – visa tai, kas pinigais ar bet kokia kita forma gauta arba gautina kaip atlyginimas už tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas iš pirkėjų (klientų) ir (arba) trečiosios šalies.

3.2. Ekonominė veikla – tai veikla, įskaitant gamybą, prekybą, paslaugų teikimą, žemės ūkio veiklą, žuvininkystę, kasybą, profesinę veiklą, naudojimąsi turto ir / ar turtinių teisių turėjimu, kurią vykdant siekiama gauti bet kokių pajamų, neatsižvelgiant į tai, ar ją vykdant siekiama gauti pelno. Ekonomine veikla nelaikoma darbo veikla, t. y. kai darbas atliekamas pagal darbo sutartį, taip pat bet kokia kita veikla, vykdoma teisinių santykių, kurie iš esmės (susitarimu dėl darbo apmokėjimo sąlygų, darbo vietos ir funkcijų, darbo drausmės ir kt.) atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu.

3.3. Žemės plotas – tai ūkininko ūkio naudojamas (nuosavybės teise įregistruotas ir / ar naudojamas nuomos (panaudos) pagrindais) ar asmeniniam ūkiui suteiktas naudotis žemės plotas, kurį sudaro žemės ūkio, miškų ūkio, konservacinės ir kitos paskirties žemė.

3.4. Ūkininko ūkio partneriai – fiziniai asmenys (ūkininko sutuoktinis, pilnamečiai šeimos nariai ar kiti fiziniai asmenys), kurie kartu su ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla pagal sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

3.5. Žemės ūkio produkcija – tai tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystės produktai, taip pat produkcija, gaunama vykdant veiklos rūšis, išvardytas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, A sekcijos 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 grupėse:

3.5.1. 01.1 grupė – vienmečių augalų auginimas;

3.5.2. 01.2 grupė – daugiamečių augalų auginimas;

3.5.3. 01.3 grupė – augalų dauginimas;

3.5.4. 01.4 grupė – gyvulininkystė;

3.5.5. 01.5 grupė – mišrusis žemės ūkis.

3.6. Žemės ūkio paslaugos – tai yra:

3.6.1. lauko darbai, javų ir žolės pjovimas, kūlimas, ryšulių formavimas, rinkimas, derliaus nuėmimas, sėjimas ir sodinimas;

3.6.2. žemės ūkio produktų pakavimas ir ruošimas parduoti, pavyzdžiui, džiovinimas, valymas, smulkinimas, dezinfekavimas ir silosavimas;

3.6.3. žemės ūkio produktų sandėliavimas;

3.6.4. gyvulių priežiūra, veisimas ir šėrimas;

3.6.5. įrengimų, įprastai naudojamų žemės ūkio veikloje, nuoma žemės ūkio tikslams;

3.6.6. piktžolių ir kenkėjų naikinimas, augalų ir dirvos barstymas ir purškimas;

3.6.7. drėkinimo ir nusausinimo įrangos eksploatavimas.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PVM įstatyme nustatytas sąvokas.

4. Ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, registruojami fiziniai asmenys, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

4.1. bendra fizinio asmens ar bendra fizinio asmens ir jo įsteigto ūkininko ūkio partnerių (įskaitant ir paties fizinio asmens, kuris registruojasi ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema) atlygio per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) už, vykdant ekonominę veiklą, šalies teritorijoje patiektas prekes ir suteiktas paslaugas suma neviršija PVM įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nustatytos ribos;

4.2. fizinio asmens ar bendra fizinio asmens ir jo įsteigto ūkininko ūkio partnerių (įskaitant ir paties fizinio asmens, kuris registruojasi ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema) įsigytų iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių (toliau – valstybės narės) prekių vertė (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes) per praėjusius kalendorinius metus neviršijo PVM įstatymo 711 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytos ribos ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato šios ribos viršyti;

4.3. fizinis asmuo ar nors vienas fizinio asmens įsteigto Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka ūkininko ūkio partneris (įskaitant ir patį fizinį asmenį, kuris registruojasi ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema) neįregistruoti PVM mokėtojais;

4.4. fizinis asmuo turi dokumentus, patvirtinančius žemės suteikimą asmeniniam ūkiui, ar fizinis asmuo yra įregistravęs ūkininko ūkį Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka ir asmeniniam ūkiui yra suteiktas žemės plotas arba registruotas ūkininko ūkio žemės plotas nėra didesnis nei nustatytas Nutarime (įskaitant nuosavybės teise turimus arba naudojamus nuomos (panaudos) sutarties pagrindu žemės plotus).

 

II SKYRIUS

ĮREGISTRAVIMO TVARKA

 

5. Fizinis asmuo, norintis įsiregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį (toliau – Mano VMI) turi pateikti Prašymą įregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema (toliau – Prašymas įregistruoti). Fizinis asmuo, kuris nesinaudoja Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) elektroninėmis paslaugomis, Prašymą įregistruoti pateikia atvykęs į VMI padalinį.

6. Prašyme įregistruoti nurodoma:

6.1. ūkininko ūkio arba asmeniniam ūkiui suteiktas registruotas žemės plotas hektarais (įskaitant nuosavybės teise turimą arba naudojamą nuomos (panaudos) sutarties pagrindu);

6.2. ūkininko partnerių skaičius (nurodomi asmenys, įregistravę ūkininko ūkį);

6.3. fizinio asmens (jeigu prašymą teikia fizinis asmuo) ar bendra fizinio asmens ir jo ūkio partnerių (jeigu prašymą teikia fizinis asmuo, įregistravęs ūkininko ūkį) atlygio suma, už vykdant ekonominę veiklą, per 12 paskutiniųjų mėnesių šalies teritorijoje patiektas prekes ir / ar suteiktas paslaugas;

6.4. fizinio asmens ar bendra fizinio asmens ir jo ūkininko ūkio partnerių per praėjusius kalendorinius metus iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertė;

6.5. fizinio asmens ar bendra fizinio asmens ir jo ūkininko ūkio partnerių einamaisiais kalendoriniais metais iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertė.

7. Mokesčių administratorius, gavęs užpildytą Prašymą įregistruoti, per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos po Prašymo įregistruoti gavimo dienos, sutikrina jame nurodytus duomenis, pavyzdžiui, su Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų sąrašu, Ūkininkų ūkių registru, Gyventojų registru, Įregistruotų ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, sąrašu, Akcizų informacine sistema ir kita, ir, įsitikinęs, kad Prašyme įregistruoti nurodyti duomenys yra teisingi, o fizinis asmuo atitinka visus šių Taisyklių 4 punkte nustatytus reikalavimus, priima FR1124 formos Sprendimą įregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema / neregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema (toliau – Sprendimas FR1124).

8. Mokesčių administratorius, priėmęs Sprendimą FR1124, suteikia ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodą (toliau – kodas). Kodas yra sudaromas iš dešimties ženklų unikalios sekos skaitmenų, kodo indekso „2“ ir kodo kontrolinio skaitmens.

9. Mokesčių administratorius per 1 darbo dieną nuo teigiamo Sprendimo FR1124 priėmimo parengia Įregistravimo ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, pažymą (toliau – Įregistravimo pažyma), kurioje yra nurodomas dokumento sudarytojo pavadinimas, ūkininko vardas, pavardė, suteiktas kodas, pažymą išdavusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir šią Įregistravimo pažymą bei Sprendimą FR1124 per Mano VMI pateikia fiziniam asmeniui. Fiziniam asmeniui, kuris nesinaudoja VMI elektroninėmis paslaugomis, Įregistravimo pažyma bei Sprendimas FR1124 išsiunčiami paštu.

10. Mokesčių administratorius per laikotarpį, nurodytą Taisyklių 7 punkte, išnagrinėjęs Prašymą įregistruoti ir nustatęs, kad fizinio asmens Prašyme įregistruoti pateikta informacija faktiškai neatitinka Taisyklių 4 punkte nurodytų reikalavimų, priima Sprendimą FR1124 neįregistruoti fizinio asmens ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, ir per 1 darbo dieną nuo Sprendimo FR1124 priėmimo per Mano VMI šį Sprendimą pateikia fiziniam asmeniui. Fiziniam asmeniui, kuris nesinaudoja VMI elektroninėmis paslaugomis, Sprendimas FR1124 neįregistruoti fizinio asmens ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, išsiunčiamas paštu.

11. Mokesčių administratorius, per Taisyklių 7 punkte nurodytą laiką išnagrinėjęs Prašymą įregistruoti ir nustatęs, kad Prašyme pateikta informacija yra nepakankama ir / ar klaidinga, ir / ar netiksli, per Mano VMI informuoja fizinį asmenį, kad jo Prašymas įregistruoti nepriimtas. Fizinis asmuo, kuris nesinaudoja VMI elektroninėmis paslaugomis, apie tai, kad Prašymas įregistruoti nepriimtas, informuojamas paštu.

 

III SKYRIUS

IŠREGISTRAVIMO TVARKA

 

12. Ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, išregistruojamas, kai jis per Mano VMI pateikia Prašymą išregistruoti iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema (toliau – Prašymas išregistruoti), kuriame nurodo išregistravimo priežastis, įvardytas 13 punkte. Fizinis asmuo, kuris nesinaudoja VMI elektroninėmis paslaugomis, Prašymą išregistruoti pateikia atvykęs į VMI padalinį.

13. Išregistravimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, priežastys:

13.1. fizinio asmens ar fizinio asmens ir jo įsteigto ūkininko ūkio partnerių bendra atlygio per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) už, vykdant ekonominę veiklą, šalies teritorijoje patiektas prekes ir suteiktas paslaugas suma viršijo PVM įstatymo 71 straipsnio 2 dalyje nustatytą ribą;

13.2. fizinio asmens ar fizinio asmens ir jo įsteigto ūkininko ūkio partnerių bendra iš kitų valstybių narių per praėjusius kalendorinius metus įsigytų prekių vertė viršijo PVM įstatymo 711 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą ribą;

13.3. fizinio asmens ar fizinio asmens ir jo įsteigto ūkininko ūkio partnerių bendra iš kitų valstybių narių per einamuosius kalendorinius metus įsigytų prekių vertė viršijo PVM įstatymo 711 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą ribą;

13.4. fizinis asmuo ar nors vienas ūkininko ūkio partneris (įskaitant ir fizinį asmenį, įsteigusį ūkininko ūkį) įsiregistravo PVM mokėtoju;

13.5. registruotas ūkininko ūkio ar suteiktas asmeniniam ūkiui žemės plotas viršija Nutarime nustatytą plotą;

13.6. kitos priežastys.

14. Mokesčių administratorius, gavęs Prašymą išregistruoti, per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos po Prašymo išregistruoti gavimo dienos, parengia FR1123 formos Sprendimą ir šį Sprendimą per Mano VMI pateikia fiziniam asmeniui. Fiziniam asmeniui, kuris nesinaudoja VMI elektroninėmis paslaugomis, FR1123 formos Sprendimas išsiunčiamas paštu.

15. Mokesčių administratorius, nustatęs, kad ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, neatitinka Taisyklių 4 punkte nurodytų reikalavimų, tokį fizinį asmenį per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos po mokesčių administratoriaus atlikto tyrimo įforminimo dienos, per Mano VMI informuoja apie ketinimą išregistruoti mokesčių administratoriaus iniciatyva, nurodo išregistravimo priežastis ir datą, iki kurios galima pateikti papildomą informaciją bei dokumentus. Fizinis asmuo, kuris nesinaudoja VMI elektroninėmis paslaugomis, apie ketinimą išregistruoti mokesčių administratoriaus iniciatyva informuojamas paštu.

16. Ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, nesutinkantis su mokesčių administratoriaus nurodytomis išregistravimo priežastimis, per Mano VMI informuoja apie tai mokesčių administratorių ir pateikia papildomus dokumentus ir / ar argumentus. Ūkininkas, kuris nesinaudoja VMI elektroninėmis paslaugomis, apie nesutikimą dėl mokesčių administratoriaus nurodytų išregistravimo priežasčių informuoja atvykęs į VMI padalinį.

17. Jeigu ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, sutinka su mokesčių administratoriaus nurodytomis išregistravimo priežastimis, tai jis apie tai per Mano VMI informuoja mokesčių administratorių. Ūkininkas, kuris nesinaudoja VMI elektroninėmis paslaugomis, apie sutikimą dėl mokesčių administratoriaus nurodytų išregistravimo priežasčių informuoja atvykęs į VMI padalinį.

18. Mokesčių administratorius, per 3 darbo dienas (skaičiuojant nuo kitos darbo dienos nuo pranešime nurodytos datos, iki kurios galima pateikti papildomą informaciją bei dokumentus) negavęs informacijos ir papildomų dokumentų, patvirtinančių, kad fizinis asmuo atitinka Taisyklių 4 punkte nustatytus reikalavimus, priima FR1123 formos Sprendimą išregistruoti mokesčių administratoriaus iniciatyva ir šį Sprendimą per Mano VMI pateikia fiziniam asmeniui. Fiziniam asmeniui, kuris nesinaudoja VMI elektroninėmis paslaugomis, FR1123 formos Sprendimas dėl išregistravimo mokesčių administratoriaus iniciatyva išsiunčiamas paštu.

19. Mokesčių administratorius, gavęs papildomus dokumentus ir / ar argumentus ir nagrinėjimo metu nustatęs, kad jie neįrodo fizinio asmens atitikimo Taisyklių 4 punkte nustatytiems reikalavimams, per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos po papildomų dokumentų gavimo dienos, priima FR1123 formos Sprendimą dėl išregistravimo mokesčių administratoriaus iniciatyva ir šį Sprendimą per Mano VMI pateikia fiziniam asmeniui. Fiziniam asmeniui, kuris nesinaudoja VMI elektroninėmis paslaugomis, FR1123 formos Sprendimas dėl išregistravimo mokesčių administratoriaus iniciatyva išsiunčiamas paštu.

20. Jeigu pateikti dokumentai ir / ar argumentai įrodo, kad ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, atitinka Taisyklių 4 punkte nurodytus reikalavimus, tai mokesčių administratorius per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos po papildomų dokumentų gavimo dienos per Mano VMI informuoja fizinį asmenį, kad jis nebus išregistruotas iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, mokesčių administratoriaus iniciatyva. Fizinis asmuo, kuris nesinaudoja VMI elektroninėmis paslaugomis, apie tai, kad jis nebus išregistruotas iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, mokesčių administratoriaus iniciatyva, informuojamas paštu.

21. Ūkininkui, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, mirus ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažinus jį mirusiu, mokesčių administratorius, vadovaudamasis Gyventojų registro duomenimis, tokius asmenis išregistruoja per 5 darbo dienas nuo tokių duomenų gavimo dienos. Fizinis asmuo, tęsiantis veiklą, ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, įregistruojamas Taisyklių nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Fiziniai asmenys, įregistruoti ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, savo patiektą produkciją ir / ar suteiktas paslaugas turi apskaityti, atsižvelgdami į Ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, patiektos produkcijos ir / ar suteiktų paslaugų apskaitos taisyklėse (toliau – apskaitos taisyklės) pateiktas rekomendacijas. Apskaitos taisyklės yra patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos viršininko 2014 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. VA-15 „Dėl Ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, patiektos produkcijos ir / ar suteiktų paslaugų apskaitos“.

23. Ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, neatitinkantys šių Taisyklių 4 punkte nustatytų reikalavimų, patys pateikę Prašymą išsiregistruoti ar išregistruoti mokesčių administratoriaus iniciatyva, taip pat neišregistruoti (neišsiregistravę), pasikeitus Taisyklių 4 punkte nustatytiems reikalavimams, per 30 darbo dienų nuo žemės ūkio produkcijos pardavimo ir žemės ūkio paslaugų suteikimo dienos privalo į biudžetą grąžinti neteisėtai gautą kompensacinį PVM priedą (jeigu toks priedas buvo gautas per laikotarpį nuo Taisyklių 4 punkte nurodytų reikalavimų pasikeitimo iki išregistravimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema).

Nustatytu laiku nesumokėjus į biudžetą neteisėtai gauto kompensacinio PVM priedo, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka skaičiuojami delspinigiai, išieškomos einamųjų ir 3 praėjusių metų negrąžintos kompensacinio PVM priedo sumos.

24. Mokesčių administratorius, pasikeitus ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kodams (juos perkodavus), asmens duomenims (pvz., pasikeitus pavardei), parengia naują Įregistravimo pažymą ir ją per Mano VMI pateikia ūkininkams.

______________

 

FR1124 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2014 m. gegužės 2 d. įsakymu VA-26

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VA-92

redakcija)

 

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

SPRENDIMAS

ĮREGISTRUOTI ŪKININKU, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA / NEREGISTRUOTI ŪKININKU, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO

SCHEMA

 

Nr.

 

(Data)           (Registracijos numeris)

 

Vadovaudamasis (- i) Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 97–100 straipsniais,

nusprendžiu:

 

[įrašomas mokesčių mokėtojo pavadinimas, identifikacinis numeris (kodas)]:

 

įregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, nuo 20  m.     mėn.  d. ir suteikti tokį kodą:

 

neregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, nes (nurodyti priežastis)

 

 

* Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo arba Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka pasirinktinai: Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius), ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo įteikimo dienos.

 

 

 

** Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo arba Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka pasirinktinai: Lietuvos administracinių ginčų komisijos _____________________ apygardos skyriui adresu: _____________________, arba Regionų apygardos administracinio teismo _________________ rūmams adresu: _________________________, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo  sprendimo įteikimo dienos.

 

 

 

 

 

 

_______

 

 

(įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nurodoma, jeigu šį sprendimą parengia Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

** Nurodoma, jeigu šį sprendimą parengia apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, išskyrus Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją

 

FR1123 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2014 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. VA-26

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VA-92

redakcija)

 

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

SPRENDIMAS

IŠREGISTRUOTI IŠ ŪKININKŲ, KURIEMS TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA

 

Nr.

(Data)           (Registracijos numeris)

 

Vadovaudamasis (- i) Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 97–100 straipsniais,

 

nusprendžiu:

 

[įrašomas fizinio asmens vardas, pavardė, identifikacinis numeris (kodas)]

 

išregistruoti iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, nuo 20   m.   mėn. d., nes (nurodyti išregistravimo priežastis)

 

* Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo arba Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka pasirinktinai: Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius), ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo įteikimo dienos.

 

** Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo arba Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka pasirinktinai: Lietuvos administracinių ginčų komisijos _____________________ apygardos skyriui adresu: _____________________, arba Regionų apygardos administracinio teismo _________________ rūmams adresu: _________________________, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo  įteikimo dienos.

 

 

 

_______

 

 

(įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

* Nurodoma, jeigu šį sprendimą parengia Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

** Nurodoma, jeigu šį sprendimą parengia apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, išskyrus Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.

 

 

_____________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-132, 2014-11-07, paskelbta TAR 2014-11-10, i. k. 2014-16347

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. VA-26 „Dėl Fizinių asmenų įregistravimo ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema/ išregistravimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-92, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26701

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. VA-26 „Dėl Fizinių asmenų įregistravimo ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema / išregistravimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema“ pakeitimo