Suvestinė redakcija nuo 2022-09-16

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29824

 

Nauja redakcija nuo 2022-01-11:

Nr. D1-5, 2022-01-10, paskelbta TAR 2022-01-10, i. k. 2022-00291

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB „KIWA INSPECTA“ PASKYRIMO ATLIKTI TREČIŲJŲ ŠALIŲ UŽDUOTIS VERTINANT IR TIKRINANT STATYBOS PRODUKTŲ EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMĄ

 

2016 m. gruodžio 28 d. Nr. D1-939

Vilnius

 

Įgyvendindamas Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 674 „Dėl Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklių patvirtinimo“, 8 punktą, atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 305/2011), nuostatas ir Nacionalinio akreditacijos biuro 2021 m. lapkričio 3 d. Nr. LA.03.013 ir 2021 m. gruodžio 14 d. Nr. LA.01.166 išduotus akreditavimo pažymėjimus,

s k i r i u UAB „Kiwa Inspecta“ iki akreditavimo pažymėjimų galiojimo pabaigos atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą pagal šio įsakymo 1 priede „Paskirtosios įstaigos veiklos sritys ir funkcijos (pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011)“ ir 2 priede „Paskirtosios įstaigos veiklos sritys ir funkcijos pagal horizontalų paskyrimą (pagal Reglamento (ES) NR. 305/2011 5 priedą)“ nurodytas sritis ir funkcijas.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                 Kęstutis Navickas

 


 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.

gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-939 „Dėl UAB

„Kiwa Inspecta“ paskyrimo atlikti trečiųjų šalių

užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų

eksploatacinių savybių pastovumą“

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2022 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. D1-5 redakcija)

1 priedas

 

PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS SRITYS IR FUNKCIJOS

(PAGAL REGLAMENTĄ (ES) NR. 305/2011)

 

Notifikuotos įstaigos

Pavadini-mas ir identifika-cinis

numeris

Europos

Komisijos

sprendimo

Nr.

Produktų grupė, produktas (-ai) / paskirtis

Darnieji standartai

 

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema

Įstaigos funkcijos

1

2

3

4

5

6

UAB „Kiwa Inspecta“

 

2268

1.

95/467/EB

1.1. dūmtraukiai, dūmtakiai ir specialūs produktai (1/1) – surenkami dūmtraukiai (elementai, kurių aukštis atitinka pastato aukštį), dūmtakių pamušalai (elementai ar blokai), vienasieniai dūmtraukių blokai, atskirai stovinčių dūmtraukių komplektai ir prijungti dūmtraukiai (dūmtraukiai);

LST EN 13084-7:2013

LST EN 1806:2006

LST EN 1856-1:2009

LST EN 1856-2:2009

LST EN 1857:2010

LST EN 1858:2008+A1:2011

2+

Vidinės gamybos kontrolės (toliau – VGK) sertifikavimo įstaiga

 

 

1.2. gipso gaminiai (1/4) – gipskartonio ir lubų elementai su plona danga, pluoštinio gipso plokštės, pluoštinio gipso liejiniai ir kompozicinės plokštės (laminatai), kurių išorinis paviršius gali būti veikiamas ugnies, ir pagalbiniai produktai (sienose, pertvarose arba lubose, naudojami, kur taikomi degumo reikalavimai).

LST EN 13815:2007

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

2.

96/577/EB

2.1. priešgaisrinės signalizacijos ir gaisro aptikimo, stacionarieji gaisro gesinimo, ugnies ir dūmų kontrolės, sprogimo slopinimo produktai (1/1) – priešgaisrinės sklendės (naudojamos priešgaisrinei saugai);

LST EN 15650:2010

1

Produkto

sertifikavimo įstaiga

 

 

 

2.2. priešgaisrinės signalizacijos ir gaisro aptikimo, stacionarieji gaisro gesinimo, ugnies ir dūmų kontrolės, sprogimo slopinimo produktai (1/1) – dūmų užtvaros (naudojamos priešgaisrinei saugai);

LST EN 12101-1:2005

LST EN 12101-1:2005 / A1:2006

1

Produkto

sertifikavimo įstaiga

 

 

 

2.3. priešgaisrinės signalizacijos ir gaisro aptikimo, stacionarieji gaisro gesinimo, ugnies ir dūmų kontrolės, sprogimo slopinimo produktai (1/1) – dūmų ir šilumos šalinimo sistemos-komplektai (naudojamos priešgaisrinei saugai);

LST EN 12101-2:2003

1

Produkto

sertifikavimo įstaiga

 

 

 

2.4. priešgaisrinės signalizacijos ir gaisro aptikimo, stacionarieji gaisro gesinimo, ugnies ir dūmų kontrolės, sprogimo slopinimo produktai (1/1) – dūmų kanalų sekcijos (naudojamos priešgaisrinei saugai);

LST EN 12101-7:2011

1

Produkto

sertifikavimo įstaiga

 

 

 

2.5. priešgaisrinės signalizacijos ir gaisro aptikimo, stacionarieji gaisro gesinimo, ugnies ir dūmų kontrolės, sprogimo slopinimo produktai (1/1) – apsaugos nuo dūmų sklendės (naudojamos priešgaisrinei saugai).

LST EN 12101-8:2011

1

Produkto

sertifikavimo įstaiga

 

 

3.

96/580/EB

3.1. priešgaisrinės sienos (1/1): priešgaisrinių sienų rinkiniai (naudojami kaip išorinės sienos, kurioms taikomi degumo reikalavimai).

LST EN 13830:2005

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

4.

96/581/EB

4.1. geotektilė (1/2) – geosintetika (plėvelės ir audiniai), geotekstilė, geomišiniai, geotinkleliai, geoplėvelės ir geotinklai (naudojami drenažui ir (ar) filtravimui keliuose, geležinkeliuose, pamatuose ir sienose, drenažo sistemose, talpyklose ir užtvankose, kanaluose, tuneliuose ir požeminėse konstrukcijose, taip pat erozijos kontrolei, skystųjųjų atliekų šalinimui ar sulaikymui, kietų atliekų saugojimui ar atliekų šalinimui);

LST EN 13249:2017

LST EN 13251:2017

LST EN 13252:2017

LST EN 13257:2017

2+

VGK sertifikavimo įstaiga

 

 

4.2. geotektilė (1/2) – geosintetika (plėvelės ir audiniai), geotekstilė, geomišiniai, geotinkleliai, geoplėvelės ir geotinklai (naudojami kaip apsauginis sluoksnis keliuose, geležinkeliuose, pamatuose ir sienose, drenažo sistemose,  talpyklose ir užtvankose, kanaluose, tuneliuose ir požeminėse konstrukcijose, taip pat erozijos kontrolei, skystų atliekų šalinimui ar sulaikymui, kietųjų atliekų saugojimui ar atliekų šalinimui).

LST EN 13249:2017

LST EN 13251:2017

LST EN 13252:2017

LST EN 13257:2017

2+

VGK sertifikavimo įstaiga

 

5.

97/462/EB

5.1. medienos skydai (1/2) – nepadengti, laminuoti ir faneruoti arba dažyti medienos skydai (naudojami konstrukciniuose elementuose išorėje ir viduje);

LST EN 13986:2004+A1:2015

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

5.2. medienos skydai (1/2) – nepadengti, laminuoti ir faneruoti arba dažyti medienos skydai (naudojami konstrukciniuose elementuose išorėje ir viduje);

LST EN 13986:2004+A1:2015

2+

VGK sertifikavimo įstaiga

 

 

5.3. medienos skydai (2/2) – nepadengti, laminuoti ir faneruoti arba dažyti medienos skydai (naudojami nekonstrukciniuose elementuose išorėje ir viduje).

LST EN 13986:2004+A1:2015

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

6.

97/555/EB

 

6.1. cementas, statybinės kalkės ir kitos hidraulinės rišamosios medžiagos – įprastinis cementas ir portlandcementis, sudėtinis portlandcementis – šlakinis portlandcementis, mikrodulkių portlandcementis, pucolaninis portlandcementis, pelenų portlandcementis, skalūnų portlandcementis, klinties portlandcementis, sudėtinis portlandcementis ir aukštakrosnės cementas, pucolaninis cementas, sudėtinis cementas (betono, statybinio skiedinio ir kitų mišinių, naudojamų statybai ir statybos produktų gamybai);

LST EN 197-1:2011

1+

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

 

6.2. cementas, statybinės kalkės ir kitos hidraulinės rišamosios medžiagos – mūro cementas (betono, statybinio skiedinio ir kitų mišinių, naudojamų statybai ir statybos produktų gamybai);

LST EN 413-1:2011

1+

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

 

6.3. cementas, statybinės kalkės ir kitos hidraulinės rišamosios medžiagos – statybinės kalkės ir kalcitinės kalkės, dolomitinės kalkės, hidraulinės kalkės (betono, statybinio skiedinio ir kitų mišinių, naudojamų statybai ir statybos produktų gamybai);

LST EN 459-1:2010

2+

VGK sertifikavimo įstaiga

 

 

7.

97/556/EB

7.1. išorinės tinkuojamos termoizoliacinės sistemos / rinkiniai (ETICS) (1/1) – išorinės tinkuojamos termoizoliacinės sistemos / rinkiniai (ETICS) (naudojami išorinėms sienoms, kurioms netaikomos reakcijos į ugnį taisyklės);

EVD 040083-00-0404

2+

VGK sertifikavimo

įstaiga

 

 

7.2. išorinės tinkuojamos termoizoliacinės sistemos / rinkiniai (ETICS) (1/1) – išorinės tinkuojamos termoizoliacinės sistemos / rinkiniai (ETICS) (naudojami išorinėms sienoms, kurioms taikomos reakcijos į ugnį taisyklės).

EVD 040083-00-0404

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

8.

97/638/EB

8.1. statybinės medienos produktų tvirtikliai (1/1) – prikalamosios plokštelės (naudojamos konstrukcinės medienos produktams);

LST EN 14545:2009

 

2+

VGK sertifikavimo

įstaiga

 

9. 97/740/EB

9.1. mūriniai ir susiję produktai (1/3) – I kategorijos mūro gaminiai (naudojami sienoms, kolonoms ir pertvaroms);

LST EN 771-1:2011+A1:2015

LST EN 771-2:2011+A1:2015

LST EN 771-3:2011+A1:2015

LST EN 771-4:2011+A1:2015

LST EN 771-5:2011+A1:2015

LST EN 771-6:2011+A1:2015

2+

VGK sertifikavimo įstaiga

 

 

9.2. mūriniai ir susiję produktai (1/3) – gamykloje pagaminti projektiniai mūro skiediniai (naudojami sienoms, kolonoms ir pertvaroms);

LST EN 998-1:2017

LST EN 998-2:2017

2+

VGK sertifikavimo įstaiga

 

 

 

9.3. mūriniai ir susiję produktai (3/3) – mūro gaminiai su šilumą izoliuojančių medžiagų sluoksniu, kurį veikia ugnis (naudojami sienose ir pertvarose, kur taikomi degumo reikalavimai).

LST EN 15824:2017

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

10. 97/808/EB

10.1. grindų dangos (2/2) – grindų išlyginimo medžiagos (naudojamos viduje);

LST EN 13813:2003

LST EN 13454-1:2004

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

10.2. grindų dangos (2/2) – kietos grindų dangos – (a) sudedamosios dalys: grindinio blokai, plytelės, mozaika, parketas, tinklo ar lakštų paklotai, grindinio tinkleliai, kietos laminuotos grindų dangos, medienos skydai (naudojamos viduje ir uždarose visuomeninio transporto patalpose);

LST EN 14342:2013

 

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

 

10.3. grindų dangos (2/2) – elastingos ar tekstilės grindų dangos – vienarūšės ar įvairiarūšės elastingos grindų dangos, tiekiamos plytelių, lakštų ar rulonų pavidalu (naudojamos viduje tekstilės grindų dangos ir plytelės, plastikiniai ir guminiai lakštai (sukietėjančio aminoplastiko grindys), linoleumas ir kamštinės dangos, antistatiniai lakštai, laisvai klojamos grindų plytelės, elastingos laminuotos grindys).

LST EN 14904:2006

LST EN 14041:2004

LST EN 14041:2004 / AC:2007

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

11.

98/213/EB

11.1. vidaus pertvarų rinkiniai (1/5) – vidaus pertvarų rinkiniai, naudojami, kur taikomi degumo reikalavimai.

EVD 210005-00-0505

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

12.

98/214/EB

 

12.1. konstrukciniai metalo produktai ir pagalbiniai įrenginiai (1/4) – karštojo valcavimo, šaltojo formavimo būdu ar kitaip pagamintos įvairių formų atpjovos / profiliuočiai (T, L, H, U, Z, I, kanaliniai, kampuoti, tuščiaviduriai, vamzdiniai), plokštieji produktai (plokštės, lakštai, juostos), strypai, liejiniai, kaltiniai dirbiniai, pagaminti iš įvairių metalų, nuo korozijos neapsaugoti arba apsaugoti dangomis (naudojami metalo konstrukcijoms arba kompoziciniams metalams ir betono konstrukcijoms);

LST EN 10025-1:2004

LST EN 10088-4:2009

LST EN 10088-5:2009

LST EN 10210-1:2006

LST EN 10219-1:2006

LST EN 15048-1:2007

LST EN 15088:2006

 

2+

VGK sertifikavimo įstaiga

 

 

 

12.2. konstrukciniai metalo produktai ir pagalbiniai įrenginiai (2/4) – statybinių metalo konstrukcijų elementai, pagaminti metalo produktai, pvz., statramsčiai, sijos, kolonos, laiptai, pamatų poliai, laikantieji ir lakštiniai poliai, supjaustyti, kad pagal dydį atitiktų sekcijas, sukonstruotas konkrečiam panaudojimui, turėklai ir gulekšniai. Nuo korozijos jie gali būti neapsaugoti arba apsaugoti dangomis, suvirinti arba nesuvirinti (naudojami dirbinių karkasams ir pamatams).

LST EN 1090-1:2009+A1:2012

 

2+

VGK sertifikavimo įstaiga

 

 

13.

98/436/EB

13.1. stogo dangos, švieslangiai, stogo langai ir pagalbiniai produktai (2/6) – gamykloje suklijuotos sudėtinės ar sluoksniuotosios plokštės (naudojami, kur taikomi degumo reikalavimai);

LST EN 14509:2014

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

13.2. stogo dangos, švieslangiai, stogo langai ir pagalbiniai produktai (2/6) – stogo čerpės, šiferis, akmuo ir čerpelės (naudojami, kur taikomi degumo reikalavimai);

LST EN 14964:2007

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

 

13.3. stogo dangos, švieslangiai, stogo langai ir pagalbiniai produktai (2/6) – plokštieji ir profiliuotieji lakštai (naudojami, kur taikomi degumo reikalavimai).

LST EN 1013:2012+A1:2015

LST EN 16153:2013+A1:2015

LST EN 16240:2014

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

14.

98/437/EB

14.1. vidaus ir išorės sienų ir lubų apdaila (3/5) – kabamosios lubos (komplektai) (naudojamos lubų vidaus ar išorės apdailai, kaur taikomi degumo reikalavimai);

LST EN 13964:2014

 

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

14.2. vidaus ir išorės sienų ir lubų apdaila (3/5) – apkalai (naudojami vidaus ar išorės sienų ar lubų apdailai, kur taikomi degumo reikalavimai);

LST EN 13245-2:2009

LST EN 13245-2:2009 / AC:2009

LST EN 14915:2014

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

 

14.3. vidaus ir išorės sienų ir lubų apdaila (3/5) – plokštės (naudojamos vidaus ar išorės sienų ar lubų apdailai, kur taikomi degumo reikalavimai);

LST EN 438-7:2005

LST EN 1013:2012+A1:2015

LST EN 14509:2014

LST EN 15102:2007+A1:2011

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

 

14.4. vidaus ir išorės sienų ir lubų apdaila (3/5) – ritininės dangos (naudojamos vidaus ar išorės sienų ar lubų apdailai, kur taikomi degumo reikalavimai).

LST EN 14716:2005

LST EN 15102:2007+A1:2011

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

15.

98/598/EB

15.1. užpildai, kurių naudojimui taikomi griežti reikalavimai (2/2) – užpildai, naudojami bituminiams mišiniams ir paviršiaus apdarams (kelių ir pastatų statyboje);

LST EN 13043:2003

LST EN 13043:2003 / AC:2004

LST EN 13055-2:2004

2+

VGK sertifikavimo įstaiga

 

 

 

15.2. užpildai, kurių naudojimui taikomi griežti reikalavimai (2/2) – geležinkelio balastas (naudojami įrengiant geležinkelį);

LST EN 13450:2003

LST EN 13450:2003 / AC:2004

2+

VGK sertifikavimo įstaiga

 

 

15.3. užpildai, kurių naudojimui taikomi griežti reikalavimai (2/2) – betono ir skiedinio užpildai (naudojami statinių, kelių statyboje);

LST EN 12620:2003+A1:2008

LST EN 13055-1:2003

LST EN 13055-1:2003 / AC:2004

LST EN 13139:2003

LST EN 13139:2003 / AC:2004

2+

VGK sertifikavimo įstaiga

 

 

 

15.4. užpildai, kurių naudojimui taikomi griežti reikalavimai (2/2) – užpildai nesurištiems ir hidrauliškai surištiems mišiniams (naudojami statinių, kelių statyboje);

LST EN 13055-2:2004

LST  EN 13242:2003+A1:2008

2+

VGK sertifikavimo įstaiga

 

 

 

15.5. užpildai, kurių naudojimui taikomi griežti reikalavimai (2/2) – aptaiso akmuo (naudojamas hidraulinių konstrukcijų ir statinių statyboje).

LST EN 12620:2003+A1:2008

LST EN 13043:2003

LST EN 13043:2003 / AC:2004

LST EN 13055-1:2003

LST EN 13055-1:2003 / AC:2004

LST EN 13055-2:2004

LST EN 13139:2003

LST EN 13139:2003 / AC:2004

LST EN 13242:2003+A1:2008

LST EN 13383-1:2003 (5.2 punkte (EN 13383-1: 2002) nustatytas tankio ribinis lygis nepatenka į nuorodos taikymo sritį. (COM sprendimas 2016 / 1610))

LST EN 13383-1:2003 / AC:2004

LST EN 13450:2003

LST EN 13450:2003 / AC:2004

2+

VGK sertifikavimo įstaiga

 

 

16.

99/90/EB

16.1. membranos (1/3) – drėgmei nelaidūs lakštai (naudojami statiniuose);

LST EN 13967:2012

LST EN 13969:2005

LST EN 13969:2005 / A1:2007

2+

VGK sertifikavimo įstaiga

 

 

16.2. membranos (1/3) – stogo lakštai (naudojami statiniuose);

LST EN 13707:2005+A2:2010

LST EN 13956:2013

2+

VGK sertifikavimo įstaiga

 

 

16.3. membranos (2/3) – drėgmei nelaidūs lakštai (naudojami, kur taikomi degumo reikalavimai);

LST EN 13967:2012

LST EN 13969:2005

LST EN 13969:2005 / A1:2007

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

16.4. membranos (2/3) – stogo lakštai (naudojami, kur taikomi degumo reikalavimai).

LST EN 13707:2005+A2:2010

LST EN 13956:2013

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

17.

99/91/EB

17.1. termoizoliaciniai gaminiai (2/2) – gamykloje ar darbų vietoje formuojami termoizoliaciniai gaminiai (naudojami, kur taikomi degumo reikalavimai).

 

LST EN 13162:2012+A1:2015

LST EN 13163:2012+A1:2015

LST EN 13164:2012+A1:2015

LST EN 13165:2012+A2:2016

LST EN 13166:2012+A2:2016

LST EN 13168:2012+A1:2015

LST EN 13169:2012+A1:2015

LST EN 13171:2012+A1:2015

LST EN 14063-1:2004

LST EN 14063-1:2004 / AC:2006

LST EN 14303:2009+A1:2013

LST EN 14304:2009+A1:2013

LST EN 14307:2009+A1:2013

LST EN 14308:2009+A1:2013

LST EN 14309:2009+A1:2013

LST EN 14313:2009+A1:2013

LST EN 14315-1:2013

LST EN 14318-1:2013

LST EN 14319-1:2013

LST EN 14320-1:2013

LST EN 14064-1:2010

LST EN 14933:2007

LST EN 14934:2007

LST EN 15732:2013

LST EN 16069:2012+A1:2015

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

18.

99/93/EB

18.1. durys, langai, langinės, žaliuzės, vartai ir susiję pastato įtaisai (1/1) – durys ir vartai, langai su susijusiais įtaisais ar be jų (naudojami ugnies ir (arba) dūmų plitimui riboti, avariniuose keliuose);

LST EN 13241:2003+A2:2016

LST EN 14351-1:2006+A2:2016

LST EN 16034:2014

EVD 020029-00-1102

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

18.2. durys, langai, langinės, žaliuzės, vartai ir susiję pastato įtaisai (1/1) – durys ir vartai, langai su susijusiais įtaisais ar be jų (naudojami ugnies ir (arba) dūmų plitimui riboti ir avariniuose keliuose).

LST EN 14351-1:2006+A2:2016

3

Bandymų laboratorija

 

19.

99/94/EB

19.1. surenkami normaliojo / lengvojo / autoklavinio akytojo betono gaminiai (1/1) – surenkami normaliojo /lengvojo / autoklavinio akytojo betono gaminiai (naudojami statyboje);

LST EN 1168:2005+A3:2012

LST EN 12737:2004+A1:2008

LST EN 12794:2005+A1:2007

LST EN 12794:2005+A1:2007 / AC:2008

LST EN 12843:2004

LST EN 13224:2012

LST EN 13225:2013

LST EN 13693:2004+A1:2010

LST EN 13747:2005+A2:2010

LST EN 13978-1:2005

LST EN 14843:2007

LST EN 14844:2006+A2:2012

LST EN 14991:2007

LST EN 14992:2007+A1:2012

LST EN 15037-1:2008

LST EN 15037-2:2009+A1:2011

LST EN 15037-3:2009+A1:2011

LST EN 15037-4:2010+A1:2013

LST EN 15037-5:2013

LST EN 15050:2007+A1:2012

LST EN 1520:2011

LST EN 15258:2008

EVD 200005-00-0103

2+

VGK sertifikavimo įstaiga

 

 

 

19.2. surenkami normaliojo / lengvojo / autoklavinio akytojo betono gaminiai (1/1) – surenkami armuoti autoklavinio akytojo betono gaminiai (naudojami statyboje).

LST EN 12602:2017

2+

VGK sertifikavimo įstaiga

 

 

20.

99/454/EB

20.1. gaisrą stabdantys, ribojantys ir nuo gaisro apsaugantys produktai (1/2) – gaisrą stabdantys, ribojantys produktai (naudojami gaisro plitimui riboti ir (arba) apsaugai nuo ugnies ar atsparumui ugniai), nuo gaisro apsaugantys produktai ir dangos (naudojami gaisro plitimui riboti ir (arba) apsaugai nuo ugnies ar atsparumui ugniai);

EVD 350865-00-1106

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

20.2. gaisrą stabdantys, ribojantys ir nuo gaisro apsaugantys produktai (1/2) – tinkai ir tinkų rinkiniai, naudojami atsparumo ugniai užtikrinimui (ugnies plitimui riboti ir (arba) apsaugai nuo ugnies ar atsparumui ugniai);

EVD 350140-00-1106

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

 

20.3. gaisrą stabdantys, ribojantys ir nuo gaisro apsaugantys produktai (1/2) – ugniai atsparios plokštės, dembliai ir jų rinkiniai (naudojami ugnies plitimui riboti ir (arba) apsaugai nuo ugnies ar atsparumui ugniai);

EVD 350142-00-1106

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

 

20.4. gaisrą stabdantys, ribojantys ir nuo gaisro apsaugantys produktai (1/2) – reaktyviosios dangos plieno elementų priešgaisrinei apsaugai (naudojamos ugnies plitimui riboti ir (arba) apsaugai nuo ugnies ar atsparumui ugniai);

EVD 350402-00-1106

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

20.5. gaisrą stabdantys, ribojantys ir nuo gaisro apsaugantys produktai (2/2) – gaisrą stabdantys, ribojantys produktai (naudojami, kur taikomi degumo reikalavimai), nuo gaisro apsaugantys produktai ir dangos (naudojami, kur taikomi degumo reikalavimai);

EVD 350865-00-1106

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

20.6. gaisrą stabdantys, ribojantys ir nuo gaisro apsaugantys produktai (2/2) – ugniai atsparios plokštės, dembliai ir jų rinkiniai (naudojami, kur taikomi degumo reikalavimai);

EVD 350142-00-1106

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

20.7. gaisrą stabdantys, ribojantys ir nuo gaisro apsaugantys produktai (2/2) – reaktyviosios dangos plieno elementų priešgaisrinei apsaugai (naudojamos, kur taikomi degumo reikalavimai).

EVD 350402-00-1106

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

21.

99/455/EB

21.1. surenkami statybos rinkiniai iš medinių rėmų ir rąstų (1/1) – surenkami statybos rinkiniai iš medinių rėmų ir rąstų (kaip apibrėžta Europos Komisijos sprendimo Nr. 99/455/EB I priede) (naudojami statyboje).

EVD 340308-00-0203

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

22. 99/469/EB

22.1. produktai, naudojami betonui ir skiediniui (1/2) – įmaišos (naudojamos betonui ir skiediniui);

LST EN 934-2:2009+A1:2012

LST EN 934-3:2009+A1:2012

LST EN 934-4:2009

LST EN 934-5:2008

2+

VGK sertifikavimo įstaiga

 

 

22.2. Neteko galios 2022-09-16

 

 

22.3. produktai, naudojami betonui ir skiediniui (1/2) – pluoštai (naudojami konstrukciniais tikslais betone ir skiedinyje);

LST EN 14889-1:2007

LST EN 14889-2:2007

1

Produkto

sertifikavimo įstaiga

 

 

22.4. produktai, naudojami betonui ir skiediniui (1/2) – betono apsaugos ir remonto produktai (naudojami kitais atvejais statinių statyboje);

LST EN 1504-2:2004

LST EN 1504-3:2006

LST EN 1504-4:2005

LST EN 1504-5:2013

LST EN 1504-6:2007

LST EN 1504-7:2007

2+

VGK sertifikavimo įstaiga

 

 

 

22.5. produktai, naudojami betonui ir skiediniui (2/2) – betono apsaugos ir remonto produktai (naudojami, kur taikomi degumo reikalavimai).

LST EN 1504-2:2004

LST EN 1504-3:2006

LST EN 1504-4:2005

LST EN 1504-6:2007

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

23. 99/470/EB

23.1. statybiniai klijai (1/2) – konstrukcijų klijai (naudojami konstrukcijoms statiniuose).

LST EN 15274:2015

2+

VGK sertifikavimo įstaiga

 

24. 99/472/EB

24.1. vamzdžiai, talpyklos ir pagalbiniai įrenginiai, neturintys sąlyčio su geriamuoju vandeniu (3/5) – talpyklos (naudojamos srityse, kurioms taikomi degumo reikalavimai, naudojamos transporto / paskirstymo / dujų laikymo / kuro, pastato šildymo / aušinimo sistemoms, įvadui nuo išorės saugyklos rezervuaro arba paskutinio slėgio reduktorius tinklo prie pastato šildymo / šaldymo sistemos, negeriamojo vandens transportavimui / paskirstymui / laikymui);

LST EN 12285-2:2005

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

24.2. vamzdžiai, talpyklos ir pagalbiniai įrenginiai, neturintys sąlyčio su geriamuoju vandeniu (4/5) – talpyklos (naudojamos srityse, kurioms taikomi degumo reikalavimai, naudojamos negeriamojo vandens transportavimui / paskirstymui / laikymui);

LST EN 12285-2:2005

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

25. 2000/245/EB

25.1. lygus stiklas, profiliuoto stiklo ir stiklablokių produktai (1/6) – stiklo paketai (naudojami įstiklinimo sąrankose užtikrinti atsparumą ugniai);

LST EN 1279-5:2018

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

 

25.2. lygus stiklas, profiliuoto stiklo ir stiklablokių produktai (1/6) – plokščiojo ir išlenkto stiklo plokštės (naudojami įstiklinimo sąrankose, užtikrinti atsparumą ugniai);

LST EN 572-9:2005

LST EN 1036-2:2008

LST EN 1096-4:2018

LST EN 1279-5:2018

LST EN 12150-2:2005

LST EN 13024-2:2005

LST EN 14449:2005

LST EN 14449:2005 / AC:2006

LST EN 15683-2:2014

1

Produkto

sertifikavimo įstaiga

 

 

25.3. lygus stiklas, profiliuoto stiklo ir stiklablokių produktai (4/6) – stiklo paketai (naudojami įstiklinimui, neperšaunamas  ir atsparus sprogimui);

LST EN 1279-5:2018

1

Produkto

sertifikavimo įstaiga

 

 

25.4. lygus stiklas, profiliuoto stiklo ir stiklablokių produktai (4/6) – plokščiojo ir išlenkto stiklo plokštės (naudojami įstiklinimui, neperšaunamas ir atsparus   sprogimui).

LST EN 572-9:2005

LST EN 1051-2:2008

LST EN 1096-4:2018

LST EN 1279-5:2018

LST EN 1863-2:2005

LST EN 12150-2:2005

LST EN 13024-2:2005

LST EN 14449:2005

LST EN 14449:2005 / AC:2006

LST EN 15683-2:2014

1

Produkto

sertifikavimo įstaiga

 

 

26.

2001/308/EB

26.1. apdailos sistemos (2/2) – apdailos sistemos (naudojamos, kur taikomi degumo reikalavimai).

EVD 040914-00-0404

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

27.

2003/640/EB

27.1. išorės sienų apkalos rinkiniai (1/2) – išorės sienų mechaniškai tvirtinami apkalos rinkiniai (naudojami išorės sienoms ir išorinei sienų apdailai);

EVD 090062-00-0404

2+

VGK sertifikavimo įstaiga

 

 

27.2. išorės sienų apkalos rinkiniai (2/2) – išorės sienų mechaniškai tvirtinami apkalos rinkiniai (naudojami, kur taikomi degumo reikalavimai).

EVD 090062-00-0404

1

Produkto sertifikavimo įstaiga

 

 

______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-300, 2022-09-15, paskelbta TAR 2022-09-15, i. k. 2022-18916

 

part_5028d62db3604cdb92d95c47d2ec987c_end


 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.

gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-939 „Dėl UAB

„Kiwa Inspecta“ paskyrimo atlikti trečiųjų šalių

užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų

eksploatacinių savybių pastovumą“

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2022 m. sausio 10 d.  įsakymo Nr. D1-5 redakcija)

2 priedas

 

PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS SRITYS IR FUNKCIJOS PAGAL HORIZONTALŲ PASKYRIMĄ

(PAGAL REGLAMENTO (ES) NR. 305/2011 5 PRIEDĄ)

 

Notifikuotos įstaigos

pavadinimas ir identi-

fikacinis

numeris

Statybos produkto esminė charakteristika

Statybos produkto eksploatacinės savybės klasifikavimo reikalavimus nustatantis normatyvinis dokumentas

Bandymų metodus nustatantis normatyvinis dokumentas

 

Bandymo parametro pavadinimas

Įstaigos funkcijos

1

2

3

4

5

6

UAB „Kiwa Inspecta“

 

2268

Atsparumas ugniai

(pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 5 priedo 3 punktą)

LST EN 13501-2:2016

LST EN 1634-3

Oro srauto pralaidumas

Bandymų laboratorija

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-50, 2020-01-28, paskelbta TAR 2020-01-30, i. k. 2020-02089

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-939 „Dėl UAB „Inspecta“ paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-151, 2020-03-16, paskelbta TAR 2020-03-16, i. k. 2020-05545

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-939 „Dėl UAB „Inspecta“ paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-265, 2020-05-06, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09782

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-939 „Dėl UAB „Inspecta“ paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-718, 2020-11-25, paskelbta TAR 2020-11-25, i. k. 2020-24995

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-939 „Dėl UAB „Inspecta“ paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-5, 2022-01-10, paskelbta TAR 2022-01-10, i. k. 2022-00291

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-939 „Dėl UAB „Kiwa Inspecta“ paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-300, 2022-09-15, paskelbta TAR 2022-09-15, i. k. 2022-18916

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-939 „Dėl UAB „Kiwa Inspecta“ paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą“ pakeitimo

 

 

part_8c017292c8824752bffa63e7299d1cd1_end