Suvestinė redakcija nuo 2022-07-27 iki 2022-11-11

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-09-02, i. k. 2021-18617

 

Nauja redakcija nuo 2022-05-26:

Nr. V-840, 2022-05-25, paskelbta TAR 2022-05-25, i. k. 2022-10914

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO NR. 149 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ 2.22.6 PAPUNKČIŲ

ĮGYVENDINIMO

 

2021 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-1593

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 752 straipsnio 3, 4, 6 dalimis, 753 straipsnio 1, 6, 7 dalimis ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ 2.2–2.6 papunkčius:

1. T v i r t i n u  pridedamus:

1.1. Duomenų apie kolegijų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos rezultatus teikimo kasmetiniam vertinimui tvarkos aprašą;

1.2. Duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos rezultatus teikimo kasmetiniam vertinimui tvarkos aprašą;

1.3. Duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus teikimo palyginamajam ekspertiniam vertinimui tvarkos aprašą;

1.4. Kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo aprašą;

1.5. Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo aprašą;

1.6. Palyginamojo ekspertinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo aprašą;

1.7. Valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų skirstymo mokslo ir studijų institucijų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, meno veiklai plėtoti tvarkos aprašą.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                       Jurgita Šiugždinienė

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-1593

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro 2022 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-840

redakcija)  

 

DUOMENŲ APIE KOLEGIJŲ VYKDOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS, MENO VEIKLOS REZULTATUS TEIKIMO KASMETINIAM VERTINIMUI TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Duomenų apie kolegijų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP), meno veiklos rezultatus teikimo kasmetiniam vertinimui tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) nustato duomenų apie kolegijų kasmet vykdomų MTEP, meno veiklos rezultatus teikimo eigą ir teikiamus duomenis.

2. Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamame Kasmetiniame kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo apraše (toliau – Aprašas) vartojamas sąvokas ir apibrėžimus.

 

II SKYRIUS

DUOMENŲ APIE KOLEGIJŲ VYKDOMŲ MTEP, MENO VEIKLOS REZULTATUS TEIKIMO EIGA

 

3. Duomenys apie kolegijų vykdomus MTEP, meno veiklos rezultatus (toliau – duomenys) teikiami pagal Tvarkos priedą.

4. Tvarkos priedo 1 punkte nurodyti duomenys, vadovaujantis Aprašo 3.1, 4.1 papunkčiais, teikiami Lietuvos mokslo tarybai (toliau – Taryba) į jos informacinę sistemą https://vieversys.lmt.lt/ kasmet Tarybos nustatytais terminais.

5. Tvarkos priedo 2 punkte nurodyti duomenys, vadovaujantis Aprašo 3.2–3.6 papunkčiais, ne vėliau kaip iki balandžio 1 dienos 2022 metais teikiami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, 2023 metais – Tarybai skaitmeninėje laikmenoje.

6.  Tvarkos priedo 3 ir 4 punktuose nurodyti duomenys, vadovaujantis Aprašo 4.2 papunkčiu, 2023 ir vėlesniais metais teikiami Tarybai į jos informacinę sistemą https://vieversys.lmt.lt/ kasmet Tarybos nustatytais terminais. Visų teikiamų meno darbų sklaidos vienetų (darbų) skaičius priklauso nuo vertinamojo vieneto menininkų VDDA (Tvarkos priedo 3.1.5 papunkčio reikšmės, padalintos iš 3) ir yra lygus 5 × VDDA.

7. Tvarkos priedo 5–7 punktuose nurodyti duomenys, vadovaujantis Aprašo 4.3–4.5 papunkčiais, 2024 ir vėlesniais metais teikiami Tarybai į jos informacinę sistemą https://vieversys.lmt.lt/ kasmet Tarybos nustatytais terminais.

______________________________

part_16d8c20fc1524efe888b94617bfbe9c0_end


 

Duomenų apie kolegijų vykdomų mokslinių tyrimų ir

eksperimentinės plėtros, meno veiklos rezultatus teikimo

kasmetiniam vertinimui tvarkos aprašo

priedas

 

DUOMENYS APIE KOLEGIJŲ VYKDOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS, MENO VEIKLOS REZULTATUS

 

1. Kolegijose paskelbtų mokslinių tyrimų rezultatų sklaida (mokslo darbai). Sklaidos vienetų (darbų) rūšys:

1.1. tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista:

mokslo monografija;

mokslo monografijos dalis, mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys (visi ne mažesnės apimties kaip 4 aut. l.);

1.2. tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys, mokslo monografijos dalis (visi ne mažesnės apimties kaip 2 aut. l.);

1.3. kitos leidyklos išleista:

mokslo monografija;

mokslo monografijos dalis, mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys (visi ne mažesnės apimties kaip 4 aut. l.);

1.4. kitos leidyklos išleista mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys, mokslo monografijos dalis (visi ne mažesnės apimties kaip 2 aut. l.);

1.5. mokslo straipsnis recenzuojamame leidinyje, turinčiame cituojamumo rodiklį JIF CA JCR ir (ar) SNIP Scopus duomenų bazėje;

1.6. mokslo straipsnis tarptautiniame žurnale, tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista mokslo monografijos dalis (nuo 0,25 iki 2 aut. l.);

1.7. mokslo straipsnis recenzuojamame leidinyje;

1.8. EPO, USPTO ar JPO pateiktos patentų paraiškos (pagal registracijos pažymėjimą);

1.9. EPO, USPTO ar JPO išduoti patentai, kurių savininkai yra Lietuvos fiziniai ar juridiniai asmenys.

 

Eil. Nr.

Sklaidos vieneto (darbo) rūšis (nurodomas 1 punkto atitinkamas papunktis)

Visas bibliografinis aprašas

Sklaidos vieneto (darbo) elektroninė prieiga (jei yra)

Skaitmeninis objekto identifikatorius DOI (jei yra)

Kolegijos autoriai (vardas, pavardė, identifikatorius ORCID, jei yra)

Visų autorių skaičius NA

Kolegijos autorių skaičius NIA

Visų skirtingų šalies verslo įstaigų (įmonių) ir užsienio institucijų prieskyrų skaičius NIP

Autorinių lankų skaičius

Referuojamas CA JCR ar Scopus

ISBN ar ISSN

Mokslo kryptys (ne daugiau kaip 3, nurodant jų svorius)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Visas bibliografinis aprašas teikiamas pagal Amerikos psichologijos asociacijos (angl. American Psychological Association) standartą

https://www.apastyle.org/, http://student.ucol.ac.nz/library/onlineresources/Documents/APA_Guide_2017.pdf (toliau – APA standartas).

2. 1.6 papunktyje nurodytos sklaidos vieneto (darbo) rūšies (mokslo straipsnis tarptautiniame žurnale) atveju pateikiami duomenys, patvirtinantys žurnalo atitiktį Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo aprašo 6.29 papunkčio reikalavimams.

3. Lentelės 11 skiltis pildoma tik 1.5 papunktyje nurodytos rūšies darbų atveju.

4. Jei Institucijos autorius yra nurodęs kelias prieskyras, jo indėlis yra lygus vieneto ir prieskyrų skaičiaus dalmeniui.

 

2. Kolegijose vykdomų MTEP ir meno veiklos rezultatai:

2.1. užsakomoji projektinė veikla ir meno taikomoji veikla;

2.2. kita užsakomoji projektinė veikla (stebėsena, analizė, tiriamoji studija);

2.3. papildomų kompetencijų suteikimas, kvalifikacijos tobulinimas, seminaras;

2.4. konsultacijos;

2.5. kita šviečiamoji veikla.

Eil. Nr.

Rezultato (-ų) pavadinimas (nurodomas 2 punkto papunktis)

Užsakovas (-ai)

Sutarties (-ių) numeris, data (-os)

Finansinio (-ių) pavedimo (-ų) suma (-os), Eur

Finansinio (-ių) pavedimo (-ų) data (-os), Nr.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (suma, Eur):

 

 

 

 

Iš viso (bendra suma, Eur):

 

 

 

Pridedama:

1. Sutarčių ir finansinių pavedimų, patvirtinančių gautas lėšas, suskaitmenintos kopijos.

2. Pateikiami pagal 2.1 ir 2.2 papunkčius vykdytų veiklų galutiniai rezultatai (vykdytų veiklų galutinių MTEP rezultatų aprašymas).

 

 

3. Duomenys apie darbuotojus per ataskaitinius metus (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) pagal meno kryptis (asmenimis / visos darbo dienos atitikmenimis – VDDA):

3.1. meno dėstytojai (iš jų meno daktarai):

3.1.1. profesoriai: 0/0,0 (0/0,0);

3.1.2. docentai: 0/0,0 (0/0,0);

3.1.3. lektoriai: 0/0,0 (0/0,0);

3.1.4. asistentai: 0/0,0 (0/0,0);

3.1.5. iš viso: 0/0,0 (0/0,0);

 

3.2. kiti su meno veikla ir studijomis susiję darbuotojai ir doktorantai 0/0,0.

 

4. Kolegijų paskelbtų meno darbų sklaida (meno darbai). Sklaidos vienetų (darbų) rūšys:

4.1. meno kūrinio skelbimas (atlikimas);

4.2. meno kūrinio realizavimas užsakovui;

4.3. apdovanojimas meno renginyje ar konkurse;

4.4. meno renginio kuravimas ar moderavimas;

4.5. meninio tyrimo paskelbimas ir (ar) atlikimas;

4.6. meno kūrinio skelbimas (atlikimas) edukaciniame meno renginyje;

4.7. meno srities publikacijos be mokslinio aparato (meno kritikos straipsniai, meno populiarinimo straipsniai, pranešimai, tezės, recenzijos, pastabos ir pan.);

4.8. meno srities laidų skelbimas arba kuravimas.

Eil. Nr.

Sklaidos vieneto (darbo) rūšis (nurodomas 4 punkto atitinkamas papunktis)

Autoriaus vardas ir pavardė, kūrinio autorystės pobūdis (autorius, bendraautorius), kūrinio pavadinimas, kūrinio realizavimo vieta, kūrinio vieši įvertinimai

Sklaidos vieneto (darbo) elektroninė prieiga (jei yra)

Institucijos autoriai (vardas pavardė)

Visų autorių skaičius (NA)

Institucijos autorių skaičius (NIA)

Meno kūrinio skelbimo (atlikimo) kontekstas

Pobūdis (premjera ar pakartojimas)

Meno kryptys (ne daugiau kaip 3, nurodant jų svorius)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. 4.7 ir 4.8 sklaidos vienetų (darbų) rūšių vienetu visais atvejais laikomas tik rinkinys, ciklas, leidinys ir pan., kurį sudaro ne mažiau kaip 4 vienetai arba 2 autoriniai lankai, o ne atskiras mažos apimties tekstas, aprašas, paskaita, laida, fragmentas ir kt.

2. Jei meno darbo autorius yra nurodęs kelias prieskyras, jo indėlis yra lygus vieneto ir prieskyrų skaičiaus dalmeniui.

 

5. Kolegijose vykdoma užsakomoji projektinė veikla. Sutartys dėl MTEP vykdymo su:

5.1. Lietuvos ūkio subjektais, išskyrus nurodytus 5.3–5.5 papunkčiuose;

5.2. užsienio subjektais;

5.3. Lietuvos valstybinėmis institucijomis ir įstaigomis;

5.4. Lietuvos savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;

5.5. Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis (sutartys dėl Lietuvos mokslo tarybos ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos finansuojamų projektų vykdymo neteikiamos).

Eil. Nr.

Subjekto tipas (nurodomas 5 punkto papunktis)

Subjektas, su kuriuo sudaryta sutartis

Sutarties pavadinimas, data ir numeris

Sutarties vykdymo laikotarpis

Sutarties suma (tūkst. Eur)

Per metus pagal sutartį gautos lėšos (tūkst. Eur)

nuo

iki

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridedama:

1. Sutarties 1-ojo puslapio ir puslapių, kuriuose nurodyta sutarties šalys, objektas, trukmė, suma, Institucijai tenkanti sutarties lėšų dalis ir šalių parašai, kopijos.

2. Sutarties kalendorinio plano kopija.

3. Sutarties techninės užduoties kopija.

4. Baigiamosios (tarpinės) ataskaitos išvadų puslapio (-ių) kopija (-os).

5. Banko dokumento, patvirtinančio pagal sutartį gautas lėšas, kopija.

6. Kita (vykdytų veiklų galutinių MTEP rezultatų aprašymas (jei nėra ataskaitos), ar sujungti arba papildomi dokumentai).

 

6. Kolegijose vykdoma meno taikomoji veikla. Sutartys dėl meno užsakymų vykdymo su:

6.1. Lietuvos ūkio subjektais, išskyrus nurodytus 6.3 ir 6.4 papunkčiuose;

6.2. užsienio subjektais;

6.3. Lietuvos valstybinėmis institucijomis ir įstaigomis;

6.4. Lietuvos savivaldybių institucijomis ir įstaigomis.

Eil. Nr.

Subjekto tipas (nurodomas 6 punkto papunktis)

Subjektas, su kuriuo sudaryta sutartis

Sutarties pavadinimas, data ir numeris

Sutarties vykdymo laikotarpis

Sutarties suma (tūkst. Eur)

Per metus pagal sutartį gautos lėšos (tūkst. Eur)

nuo

iki

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridedama:

1. Sutarties 1-ojo puslapio ir puslapių, kuriuose nurodyti sutarties šalys, objektas, trukmė, suma, Institucijai tenkanti sutarties lėšų dalis ir šalių parašai, kopijos.

2. Sutarties kalendorinio plano kopija.

3. Sutarties techninės užduoties kopija.

4. Baigiamosios (tarpinės) ataskaitos išvadų puslapio (-ių) kopija (-os).

5. Banko dokumento, patvirtinančio pagal sutartį gautas lėšas, kopija.

6. Kita (vykdytų veiklų galutinių meno rezultatų aprašymas (jei nėra ataskaitos) ar sujungti arba papildomi dokumentai).

 

7. Kolegijų dalyvavimo tarptautinėse programose veikla

Eil. Nr.

Programos, paprogramės (jeigu yra) ar veiklos krypties pavadinimas ir trumpinys

Projekto sutartis (pavadinimas, data, numeris)

Projekto vykdymo laikotarpis

Kolegijai tenkanti sutarties lėšų dalis (tūkst. Eur)

Per metus pagal sutartį gautos lėšos (tūkst. Eur)

nuo

iki

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridedama:

1. Sutarties 1-ojo puslapio ir puslapių, kuriuose nurodyta sutarties šalys, objektas, trukmė, suma, Institucijai tenkanti sutarties lėšų dalis ir šalių parašai, kopijos.

2. Banko dokumento, patvirtinančio pagal sutartį gautas lėšas, kopija.

3. Kita (vykdytų veiklų galutinių MTEP rezultatų aprašymas (jei nėra ataskaitos) ar sujungti arba papildomi dokumentai).

 

part_e12a160e8f494146bd0009014796e799_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-1593  

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro

2022 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-840

redakcija)  

 

 

DUOMENŲ APIE UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ VYKDOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS, MENO VEIKLOS REZULTATUS TEIKIMO KASMETINIAM VERTINIMUI TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP), meno veiklos rezultatus teikimo kasmetiniam vertinimui tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) nustato duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų kasmet vykdomų MTEP, meno veiklos rezultatus teikimo eigą ir teikiamus duomenis.

2. Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo apraše vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

DUOMENŲ APIE UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ VYKDOMŲ MTEP, MENO VEIKLOS REZULTATUS TEIKIMO EIGA

 

3. Duomenys apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų vykdomus MTEP, meno veiklos rezultatus (toliau – duomenys) teikiami Lietuvos mokslo tarybai (toliau – Taryba) pagal Tvarkos priedą.

4. Tvarkos priedo 1–11 punktuose nurodytus duomenis universitetai ir mokslinių tyrimų institutai teikia kasmet.

5. Duomenys teikiami Tarybos nustatytais terminais. Taryba duomenų teikimo terminus nustato ne vėliau kaip iki N-1 metų gruodžio 31 d. (N yra metai, kuriais atliekamas vertinimas).

6. Taryba, atlikusi kasmetinį vertinimą, kiekvienais metais iki spalio 20 d. vertinimo rezultatus pateikia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

______________________________

part_d23ff1a7f1034233aa6979cdb731ee1e_end


 

Duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų vykdomų

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos rezultatus

teikimo kasmetiniam vertinimui tvarkos aprašo

priedas

 

KASMETINIO UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS, MENO VEIKLOS vertinimo duomenų teikimo forma

 

 

 

1. Universiteto ar mokslinių tyrimų instituto (toliau kartu – Institucija) ir jo vertinamojo vieneto (toliau – VV) rekvizitai:

 

1.1. visas Institucijos pavadinimas;

 

 

1.2. oficiali Institucijos pavadinimo santrumpa;

 

 

1.3. Institucijos VV pavadinimas;

 

 

1.4. VV pavadinimo santrumpa;

 

 

1.5. mokslo ir (ar) meno sritis (-ys);

 

1.5.1. mokslo (meno) kryptis (-ys), kurioje (-se) veikia VV (nurodant, turi ar ketina siekti doktorantūros teisės);

 

 

1.6. už duomenų pateikimą atsakingas darbuotojas:

 

vardas

pavardė

pareigos

telefonas

elektroninis paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Duomenys apie darbuotojus per ataskaitinius metus pagal mokslo ar meno kryptis (asmenimis (gruodžio 31 d. / visos darbo dienos atitikmenimis – VDDA (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d):

2.1. mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai, turintys mokslo laipsnius:

2.1.1. vyriausieji mokslo darbuotojai: 0/0,0;

2.1.2. vyresnieji mokslo darbuotojai: 0/0,0;

2.1.3. mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai: 0/0,0;

2.1.4. mokslininkai stažuotojai: 0/0,0 (iš jų iš užsienio 0/0,0);

2.1.5. jaunesnieji mokslo darbuotojai: 0/0,0;

2.1.6. iš viso: 0/0,0;

2.2. dėstytojai, turintys mokslo laipsnius:

2.2.1. profesoriai: 0/0,0;

2.2.2. docentai: 0/0,0;

2.2.3. lektoriai: 0/0,0;

2.2.4. asistentai: 0/0,0;

2.2.5. iš viso: 0/0,0;

2.3. 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodyti asmenys, turintys mokslo laipsnius, iš viso: 0;

 

2.4. meno dėstytojai (iš jų meno ar mokslo daktarai):

2.4.1. profesoriai: 0/0,0 (0/0,0);

2.4.2. docentai: 0/0,0 (0/0,0);

2.4.3. lektoriai: 0/0,0 (0/0,0);

2.4.4. asistentai: 0/0,0 (0/0,0);

2.4.5. iš viso: 0/0,0 (0/0,0);

2.5. kiti su mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) ar meno veikla ir studijomis susiję darbuotojai ir doktorantai 0/0,0.

 

Pastaba. 2.1.6 ir 2.2.5 papunkčių reikšmių suma gali būti didesnė už 2.3 papunkčio reikšmę.

 

3. Duomenys apie gautas tarptautinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų lėšas.

 

Eil. Nr.

Programos, paprogramės (jeigu yra) ar veiklos krypties pavadinimas ir trumpinys

Projekto sutartis (pavadinimas, data, numeris)

Institucija koordinuoja programos „Horizontas 2020“ ar jos vėlesnio atitikmens projektą

(taip / ne)

MTEP projektas
(taip / ne)

Europos mokslinių tyrimų tarybos dotacija (taip / ne)

Projekto vykdymo laikotarpis

Institucijai tenkanti sutarties lėšų dalis (tūkst. Eur)

Per metus pagal sutartį gautos lėšos (tūkst. Eur)

VV tenkanti gautų lėšų dalis, proc. (nuo 0 iki 100)

nuo

iki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridedama:

1. Sutarties 1-ojo puslapio ir puslapių, kuriuose nurodyta sutarties šalys, objektas, trukmė, suma, Institucijai tenkanti sutarties lėšų dalis ir šalių parašai, kopijos.

2. Banko dokumento, patvirtinančio pagal sutartį gautas lėšas, kopija.

3. Kita (sujungti arba papildomi dokumentai).

 

 

4. Lėšos, gautos iš ūkio subjektų už mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakymus. Sutartys dėl MTEP vykdymo su:

4.1. Lietuvos ūkio subjektais, išskyrus nurodytus 4.3–4.5 papunkčiuose;

4.2. užsienio subjektais;

4.3. Lietuvos valstybinėmis institucijomis ir įstaigomis;

4.4. Lietuvos savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;

4.5. Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis (sutartys dėl Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros finansuojamų projektų vykdymo neteikiamos).

 

Eil. Nr.

Subjekto tipas (nurodomas 4 punkto papunktis)

Subjektas, su kuriuo sudaryta sutartis

Sutarties pavadinimas, data ir numeris

Sutarties vykdymo laikotarpis

Sutarties suma (tūkst. Eur)

Per metus pagal sutartį gautos lėšos (tūkst. Eur)

VV tenkanti gautų lėšų dalis proc. (nuo 0 iki 100)

 

nuo

iki

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridedama:

1. Sutarties 1-ojo puslapio ir puslapių, kuriuose nurodyta sutarties šalys, objektas, trukmė, suma, Institucijai tenkanti sutarties lėšų dalis ir šalių parašai, kopijos.

2. Sutarties kalendorinio plano kopija.

3. Sutarties techninės užduoties kopija.

4. Baigiamosios (tarpinės) ataskaitos išvadų puslapio (-ių) kopija (-os).

5. Banko dokumento, patvirtinančio pagal sutartį gautas lėšas, kopija.

6. Kita (sujungti arba papildomi dokumentai).

 

5. Lėšos, gautos iš ūkio subjektų už patento ar technologijos licencines sutartis.  Sutartys su:

5.1. Lietuvos ūkio subjektais, išskyrus nurodytus 5.3–5.5 papunkčiuose;

5.2. užsienio subjektais;

5.3. Lietuvos valstybinėmis institucijomis ir įstaigomis;

5.4. Lietuvos savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;

5.5. Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis.

Eil. Nr.

Subjekto tipas (nurodomas 5 punkto papunktis)

Subjektas, su kuriuo sudaryta sutartis

Sutarties pavadinimas, data ir numeris

Sutarties vykdymo laikotarpis

Sutarties suma (tūkst. Eur)

Per metus pagal sutartį gautos lėšos (tūkst. Eur)

VV tenkanti gautų lėšų dalis proc. (nuo 0 iki 100)

nuo

iki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridedama:

1. Sutarties 1-ojo puslapio ir puslapių, kuriuose nurodyta sutarties šalys, objektas, trukmė, suma, Institucijai tenkanti sutarties lėšų dalis ir šalių parašai, kopijos.

2. Banko dokumento, patvirtinančio pagal sutartį gautas lėšas, kopija.

3. Kita (sujungti arba papildomi dokumentai).

 

6. Lėšos, gautos iš ūkio subjektų už meno užsakymus. Sutartys dėl meno užsakymų vykdymo su:

6.1. Lietuvos ūkio subjektais, išskyrus nurodytus 6.3–6.5 papunkčiuose;

6.2. užsienio subjektais;

6.3. Lietuvos valstybinėmis institucijomis ir įstaigomis;

6.4. Lietuvos savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;

6.5. Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis.

Eil. Nr.

Subjekto tipas (nurodomas 6 punkto papunktis)

Subjektas, su kuriuo sudaryta sutartis

Sutarties pavadinimas, data ir numeris

Sutarties vykdymo laikotarpis

Sutarties suma (tūkst. Eur)

Per metus pagal sutartį gautos lėšos (tūkst. Eur)

VV tenkanti gautų lėšų dalis proc. (nuo 0 iki 100)

nuo

iki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridedama:

1. Sutarties 1-ojo puslapio ir puslapių, kuriuose nurodyta sutarties šalys, objektas, trukmė, suma, Institucijai tenkanti sutarties lėšų dalis ir šalių parašai, kopijos.

2. Sutarties priedų kopijos.

3. Banko dokumento, patvirtinančio pagal sutartį gautas lėšas, kopija.

4. Kita (sujungti arba papildomi dokumentai).

 

7. Paskelbti humanitarinių mokslų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vienetai (mokslo darbai). Sklaidos vienetų (darbų) rūšys:

7.1. tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista:

mokslo monografija (ne mažesnės apimties kaip 8 autoriniai lankai (toliau – aut. l.));

mokslo monografijos dalis, mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys (visi ne mažesnės apimties kaip 4 aut. l.);

7.2. tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys, mokslo monografijos dalis (visi ne mažesnės apimties kaip 2 aut. l.);

7.3. kitos leidyklos išleista:

mokslo monografija (ne mažesnės apimties kaip 8 aut. l.);

mokslo monografijos dalis, mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys (visi ne mažesnės apimties kaip 4 aut. l.);

7.4. kitos leidyklos išleista mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys, mokslo monografijos dalis (visi ne mažesnės apimties kaip 2 aut. l.);

7.5. mokslo straipsnis tarptautiniame žurnale, tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleistos mokslo monografijos dalis (nuo 0,25 iki 2 aut. l. apimties);

7.6. mokslo straipsnis recenzuojamame leidinyje;

7.7. moksliškai susistemintas duomenų rinkinys;

7.8. taikomojo mokslo darbo leidinys (mokslinis šaltinio leidimas, mokslinis vertimo leidimas, mokslinis žodynas (ne mažesnės apimties kaip 8 aut. l.), mokslinis žinynas, enciklopedija, (bio)bibliografija);

7.9. mokslo darbo recenzija (ne mažesnės apimties kaip 0,25 aut. l.);

7.10. mokslo sklaidos publikacija (ne mažesnės apimties kaip 0,35 aut. l.).

Eil. Nr.

Sklaidos vieneto (darbo) rūšis (nurodomas 7 punkto atitinkamas papunktis)

Visas bibliografinis aprašas

Sklaidos vieneto (darbo) elektroninė prieiga (jei yra)

Skaitmeninis objekto identifikatorius DOI ar kiti skaitmeniniai objekto identifikatoriai (jei yra)

Institucijos autoriai (vardas, pavardė, identifikatorius ORCID, jei yra)

Visų autorių skaičius NA

Institucijos autorių skaičius NIA

Visų skirtingų šalies verslo įstaigų (įmonių) ir užsienio institucijų prieskyrų skaičius NIP

Autorinių lankų skaičius

ISBN ar ISSN

Mokslo kryptys (ne daugiau kaip 3, nurodant jų svorius)

VV tenkanti darbo dalis, proc. (nuo 0 iki 100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Visas bibliografinis aprašas teikiamas pagal Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association) standartą

https://www.apastyle.org/, http://student.ucol.ac.nz/library/onlineresources/Documents/APA_Guide_2017.pdf (toliau APA standartas).

2. Visų teikiamų sklaidos vienetų (darbų) skaičius priklauso nuo VV mokslininkų VDDA (šios formos 2.1.6 papunkčio reikšmės ir 2.2.5 papunkčio reikšmės, padalintos iš 3, suma) ir yra lygus 3 × VDDA.

3. Teikiamų 7.9 ir 7.10 papunkčiuose nurodytų sklaidos vienetų (darbų) rūšių skaičius priklauso nuo VV mokslininkų VDDA ir kartu negali būti didesnis kaip 0,5 × VDDA.

4. 7.5 papunktyje nurodytos sklaidos vieneto (darbo) rūšies atveju pateikiami duomenys, patvirtinantys žurnalo atitiktį šiuo įsakymu patvirtinto Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo aprašo 6.29 papunkčio reikalavimams.

5. Jei Institucijos autorius yra nurodęs kelias prieskyras, jo indėlis yra lygus vieneto ir prieskyrų skaičiaus dalmeniui.

 

8. Paskelbti socialinių mokslų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vienetai (mokslo darbai). Sklaidos vienetų (darbų) rūšys:

8.1. tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista mokslo monografija (ne mažesnės apimties kaip 8 aut.) ar jos dalis (dalys);

8.2. kita monografija, sintezės mokslo darbas (ne mažesnės apimties kaip 8 aut. l.);

8.3. mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalis (dalys), kitos mokslo monografijos dalis (dalys) (mažesnės apimties kaip 8 aut. l.);

8.4 mokslo straipsnis recenzuojamame leidinyje, turinčiame cituojamumo rodiklį (Journal Impact Factor) JIF Clarivate Analytics žurnalų citavimo ataskaitose (CA JCR) ir (ar) pagal šaltinį normalizuotą žurnalo citavimo rodiklį (Source-Normalized Impact per Paper) SNIP Scopus duomenų bazėje;

8.5. mokslo straipsnis recenzuojamame leidinyje;

8.6. mokslo srities ar krypties terminų žodynas, mokslinis žinynas, enciklopedija.

Eil. Nr.

Sklaidos vieneto (darbo) rūšis (nurodomas 8 punkto atitinkamas papunktis)

Visas bibliografinis aprašas

Sklaidos vieneto (darbo) elektroninė prieiga (jei yra)

Skaitmeninis objekto identifikatorius DOI (jei yra)

Institucijos autoriai (vardas, pavardė, identifikatorius ORCID, jei yra)

Visų autorių skaičius NA

Institucijos autorių skaičius NIA

Visų skirtingų šalies verslo įstaigų (įmonių) ir užsienio institucijų prieskyrų skaičius NIP

Autorinių lankų skaičius

Referuojamas CA JCR ar ScopuS

ISBN ar ISSN

Mokslo kryptys (ne daugiau kaip 3, nurodant jų svorius)

VV tenkanti darbo dalis proc. (nuo 0 iki 100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Visas bibliografinis aprašas teikiamas pagal APA standartą.

2. Jei Institucijos autorius yra nurodęs kelias prieskyras, jo indėlis yra lygus vieneto ir prieskyrų skaičiaus dalmeniui.

3. Lentelės 11 skiltis pildoma tik 8.4 papunktyje nurodytos rūšies darbų atveju.

 

9. Paskelbti gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos ir žemės ūkio mokslų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vienetai (mokslo darbai). Sklaidos vienetų (darbų) rūšys:

9.1. tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista mokslo monografija (ne mažesnės apimties kaip 8 aut. l.) ar jos dalis (dalys);

9.2. mokslo straipsnis žurnale, kurio JIF ir CA JCR žurnalų kryptinės kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio AIF santykis JIF/AIF yra didesnis už 0,25, o jei žurnalas priklauso kelioms kryptinėms kategorijoms – kurio visų kategorijų JIF/AIF vidurkis, paskaičiuotas atsižvelgiant į kategorijų dydį, yra didesnis už 0,25;

9.3. Europos patentų biurui, JAV patentų ir prekių ženklų biurui ar Japonijos patentų biurui pateiktos patentų paraiškos (pagal registracijos pažymėjimą), kurių pareiškėjai yra asmenys, dirbantys Lietuvos  Respublikoje įregistruotuose juridiniuose asmenyse, arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys;

9.4. Europos patentų biuro, JAV patentų ir prekių ženklų biuro ar Japonijos patentų biuro išduoti patentai, kurių savininkai yra asmenys, dirbantys Lietuvos  Respublikoje įregistruotuose juridiniuose asmenyse, arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys;

9.5. Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusios augalų, išskyrus dekoratyvinius augalus (pateikiami Reports on Technical Examination of the DUS Testing), ir gyvūnų veislės;

9.6. Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusios dekoratyvinių augalų veislės (pateikiami Reports on Technical Examination of the DUS Testing);

9.7. tarptautinę ekspertizę praėjusios mokslui naujos organizmų rūšys (tipinis egzempliorius (standartas) nurodytoje mokslinėje kolekcijoje; patalpinimas tarptautiniame organizmų grupės kataloge);

9.8. mokslo srities ar krypties terminų žodynas, mokslinis žinynas, enciklopedija.

 

Eil. Nr.

Sklaidos vieneto (darbo) rūšis (nurodomas 9 punkto atitinkamas papunktis)

Visas bibliografinis aprašas

Sklaidos vieneto (darbo) elektroninė prieiga (jei yra)

Skaitmeninis objekto identifikatorius DOI (jei yra)

Institucijos autoriai (vardas, pavardė, identifikatorius ORCID, jei yra)

Visų autorių skaičius NA

Institucijos autorių skaičius NIA

Visų skirtingų šalies verslo įstaigų (įmonių) ir užsienio institucijų prieskyrų skaičius NIP

Autorinių lankų skaičius

ISBN ar ISSN

Mokslo kryptys (ne daugiau kaip 3, nurodant jų svorius)

VV tenkanti darbo dalis proc. (nuo 0 iki 100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Visas bibliografinis aprašas teikiamas pagal APA standartą.

2. 9.3–9.7 papunkčiuose nurodytų sklaidos vienetų (darbų) rūšių atvejais 10–11 lentelės skiltys nepildomos.

3. Informacija apie atžalinių įmonių steigimą ir jų įstatinio kapitalo suformavimą ir (ar) didinimą pateikiama pagal Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą formą.

4. Jei Institucijos autorius yra nurodęs kelias prieskyras, jo indėlis yra lygus vieneto ir prieskyrų skaičiaus dalmeniui.

 

10. Paskelbti meno darbų sklaidos vienetai (meno darbai). Sklaidos vienetų (darbų) rūšys:

10.1. meno kūrinio skelbimas (atlikimas);

10.2. meno kūrinio realizavimas užsakovui;

10.3. apdovanojimas meno renginyje ar konkurse;

10.4. meno renginio kuravimas ar moderavimas;

10.5. meninio tyrimo paskelbimas ir (ar) atlikimas;

10.6. meno kūrinio skelbimas (atlikimas) edukaciniame meno renginyje;

10.7. meno srities publikacijos be mokslinio aparato (meno kritikos straipsniai, meno populiarinimo straipsniai, pranešimai, tezės, recenzijos, pastabos ir pan.);

10.8. meno srities laidų skelbimas arba kuravimas.

Eil. Nr.

Sklaidos vieneto (darbo) rūšis (nurodomas 10 punkto atitinkamas papunktis)

Autoriaus vardas ir pavardė, kūrinio autorystės pobūdis (autorius, bendraautorius), kūrinio pavadinimas, kūrinio realizavimo vieta, kūrinio vieši įvertinimai

Sklaidos vieneto (darbo) elektroninė prieiga (jei yra)

Institucijos autoriai (vardas pavardė)

Visų autorių skaičius (NA)

Institucijos autorių skaičius (NIA)

Meno kūrinio skelbimo (atlikimo) kontekstas

Pobūdis (premjera ar pakartojimas)

Meno kryptys (ne daugiau kaip 3, nurodant jų svorius)

Teikiama ekspertiniam vertinimui (taip / ne)

VV tenkanti darbo dalis, proc. (nuo 0 iki 100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Visų teikiamų sklaidos vienetų (darbų) skaičius priklauso nuo vertinamojo vieneto menininkų VDDA (šios formos 2.4.5 papunkčio reikšmės, padalintos iš 3) ir yra lygus 5×VDDA.

2. Ekspertiniam vertinimui teikiama 30 proc. pateiktų sklaidos vienetų (darbų).

3. 10.7 ir 10.8 sklaidos vienetų (darbų) rūšių vienetu visais atvejais laikomas tik rinkinys, ciklas, leidinys ir pan., kurį sudaro ne mažiau kaip 4 vienetai arba 2 autoriniai lankai, o ne atskiras mažos apimties tekstas, aprašas, paskaita, laida, fragmentas ir kt.

4. Teikiamų 10.7 ir 10.8 papunkčiuose nurodytų sklaidos vienetų (darbų) rūšių skaičius priklauso nuo VDDA ir kartu negali būti didesnis kaip 2 × VDDA.

5. Jei vertinamojo vieneto autorius yra nurodęs kelias prieskyras, jo indėlis yra lygus vieneto ir prieskyrų skaičiaus dalmeniui.

 

11. Pagal vertinamojo vieneto mokslo sritį (-is) pateikiami duomenys apie MTEP infrastruktūros, veikiančios atviros prieigos principu, panaudojimą:

11.1. unikalių išorės vartotojų (institucijų, viešojo ir privataus sektorių subjektų) skaičius;

11.2. išorės vartotojams suteiktų paslaugų skaičius;

11.3. pajamos, gautos už išorės vartotojams suteiktas paslaugas (tūkst. Eur).

 

part_26c100fdd5f94308bfd810291d6e12ab_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-1593

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro

2022 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-840

redakcija)  

 

 

DUOMENŲ APIE UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ VYKDOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS REZULTATUS TEIKIMO PALYGINAMAJAM EKSPERTINIAM VERTINIMUI TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) rezultatus teikimo palyginamajam ekspertiniam MTEP vertinimui tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų vykdomos MTEP rezultatų teikimo eigą ir teikiamus duomenis.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Palyginamojo ekspertinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo  apraše vartojamas sąvokas ir apibrėžimus.

 

II SKYRIUS

DUOMENŲ APIE UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ VYKDOMŲ MTEP VEIKLOS REZULTATUS TEIKIMO PALYGINAMAJAM EKSPERTINIAM MTEP VERTINIMUI EIGA

 

3. Duomenys apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų vykdomos MTEP rezultatus palyginamajam ekspertiniam MTEP vertinimui teikiami pagal Apraše pridedamą formą anglų ir lietuvių kalbomis Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) nustatytais terminais. Kai to reikalaujama Aprašo priedo formoje, dalis duomenų pateikiami originalo kalba.

4. Už duomenų pateikimą atsakingi universitetų ir mokslinių tyrimų institutų darbuotojai Tvarkos priede nurodytus duomenis teikia į informacinę sistemą https://vieversys.lmt.lt/.

5. Teikdami duomenis, universitetai ir mokslinių tyrimų institutai patvirtina, kad visi teikiami duomenys yra teisingi.

6. Duomenys apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vienetus (mokslo darbus), dalyvavimą tarptautinėse MTEP programose ir ūkio subjektų MTEP užsakymus pateikiami pagal universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslo sritis nurodant informaciją apie toje srityje suformuotus vertinamuosius vienetus.

______________________________

part_71e4108892124aa5a7b930548e0b1837_end


 

Duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų vykdomų

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus teikimo

palyginamajam ekspertiniam vertinimui tvarkos aprašo

priedas

 

Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo duomenų teikimo forma

 

1. Universiteto ar mokslinių tyrimų instituto (toliau kartu – Institucija) ir jo vertinamojo vieneto (toliau – VV) rekvizitai:

1.1. visas Institucijos pavadinimas;

1.2. oficiali Institucijos pavadinimo santrumpa;

1.3. Institucijos VV pavadinimas;

1.4. VV pavadinimo santrumpa;

1.5. VV sudarantys Institucijos padaliniai ar jų dalys;

1.6. mokslo sritis (sritys);

1.7. už duomenų pateikimą atsakingas darbuotojas:

vardas

pavardė

pareigos

telefonas

elektroninis paštas

 

 

 

 

 

 

2. Mokslo kryptis (-ys) ir (ar) mokslo srities (-čių) mokslo krypčių grupė (-ės), kuriose bus vertinama MTEP veiklos kokybė:

 

2.1. mokslo kryptis (-ys), kurios (-ių) aprėptis yra nuo 10 (įskaitytinai) mokslininkų visos darbo dienos atitikmens (toliau – MVDDA);

 

2.2. aprėptis yra nuo 2 (įskaitytinai) iki 10 MVDDA  ir vertinamasis vienetas turi doktorantūros teisę ar numato jos siekti per artimiausius 5 metus;

 

2.3. likusi (-ios) mokslo kryptis (-ys), sudaranti (-čios) mokslo srities (-čių) mokslo krypčių grupę (-es).

 

 

3. Duomenys apie VV darbuotojus paskutinių ataskaitinio laikotarpio metų pagal mokslo kryptis (asmenimis (gruodžio 31 d.) / visos darbo dienos atitikmenimis – VDDA (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.)):

3.1. mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai, turintys mokslo laipsnius:

3.1.1. vyriausieji mokslo darbuotojai: 0/0,0;

3.1.2. vyresnieji mokslo darbuotojai: 0/0,0;

3.1.3. mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai: 0/0,0;

3.1.4. mokslininkai stažuotojai: 0/0,0 (iš jų iš užsienio 0/0,0);

3.1.5. jaunesnieji mokslo darbuotojai: 0/0,0;

3.1.6. iš viso: 0/0,0;

3.2. dėstytojai, turintys mokslo laipsnius:

3.2.1. profesoriai: 0/0,0;

3.2.2. docentai: 0/0,0;

3.2.3. lektoriai: 0/0,0;

3.2.4. asistentai: 0/0,0;

3.2.5. iš viso: 0/0,0;

3.3. 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodyti asmenys, turintys mokslo laipsnius, iš viso: 0;

3.4. kiti su mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veikla ir studijomis susiję darbuotojai ir doktorantai 0,0/0,0.

 

Pastaba: 3.1.6 ir 3.2.5 papunkčių reikšmių suma gali būti didesnė už 3.3 papunkčio reikšmę.

 

4. Pagal vertinamojo vieneto mokslo kryptis pateikiami duomenys už kiekvienus paskutinius penkerius metus:

4.1. duomenys apie doktorantūrą:

4.1.1. per metus apgintos disertacijos (sausio 1 d. – gruodžio 31 d.):

 

Eil. Nr.

Mokslo kryptis

Mokslo sritis

Disertacijos pavadinimas

Disertanto vardas ir pavardė

Įstojimo į doktorantūrą metai

Doktorantūros studijų forma (nuolatinė, ištęstinė) arba eksternu (pažymimas teisingas variantas)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. nuolatinėse studijose studijuojančių doktorantų skaičius (gruodžio 31 dieną):

4.1.2.1. pirmųjų studijų metų doktorantai 0 (iš jų iš užsienio 0);

4.1.2.2. antrųjų studijų metų doktorantai 0 (iš jų iš užsienio 0);

4.1.2.3. trečiųjų studijų metų doktorantai 0 (iš jų iš užsienio 0);

4.1.2.4. ketvirtųjų studijų metų doktorantai 0 (iš jų iš užsienio 0);

4.1.3. ištęstinėse studijose studijuojančių doktorantų skaičius (gruodžio 31 dieną):

4.1.3.1. pirmųjų studijų metų doktorantai 0 (iš jų iš užsienio 0);

4.1.3.2. antrųjų studijų metų doktorantai 0 (iš jų iš užsienio 0);

4.1.3.3. trečiųjų studijų metų doktorantai 0 (iš jų iš užsienio 0);

4.1.3.4. ketvirtųjų studijų metų doktorantai 0 (iš jų iš užsienio 0);

4.1.3.5. penktųjų studijų metų doktorantai 0 (iš jų iš užsienio 0);

4.1.3.6. šeštųjų studijų metų doktorantai 0 (iš jų iš užsienio 0).

5. Pagal vertinamojo vieneto mokslo kryptis ir (ar) sritis pateikiami duomenys už paskutinius penkerius metus:

 

5.1. geriausių mokslo darbų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Bibliografinis aprašas ar jo atitikmuo (pildoma originalo kalba)

Bibliografinis aprašas ar jo atitikmuo anglų kalba (pildoma, jei originalo kalba nėra anglų)

Institucijai tenkanti darbo dalis (0.0000-1)

VV tenkanti institucijos darbo dalis (proc.)

Nuoroda į mokslo darbą (URL) ir (arba) prisegtas dokumentas

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. geriausių konferencijose užsienyje skaitytų pranešimų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Šalis

Vardas, pavardė (pranešėjas arba pranešimo bendraautoriai)

Institucijai tenkanti darbo dalis (0.0000-1)

VV tenkanti institucijos darbo dalis (proc.)

Nuoroda į konferencijos puslapį (URL) ir (arba) prisegtas dokumentas

Konferencijos pavadinimas (pildoma konferencijos pagrindine kalba) ir laikas

Konferencijos pavadinimas anglų kalba (pildoma, jei konferencijos pagrindinė kalba nėra anglų)

Pranešimo pavadinimas (pildoma konferencijos pagrindine kalba)

Pranešimo pavadinimas anglų kalba (pildoma, jei konferencijos pagrindinė kalba nėra anglų)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. svarbiausių gautų nacionalinių ir tarptautinių apdovanojimų už MTEP veiklą sąrašas:

 

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Institucijai tenkanti apdovanojimo dalis (0.0000-1)

VV tenkanti institucijos apdovanojimo dalis (proc.)

Apdovanojimo pavadinimas

Kita informacija apie apdovanojimą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. duomenys apie dalyvavimą konkursiniuose MTEP projektuose:

 

 

Eil. Nr.

Pagal sutartį institucijos gautos lėšos, Eur

Pagal sutartį VV tenkanti institucijos lėšų dalis (proc.)

Vykdymo periodas

Programos, paprogramės pavadinimas (pildoma originalo kalba)

Programos, paprogramės pavadinimas anglų kalba (pildoma, jei originalo kalba nėra anglų)

Paaiškinimas

Dalyvavimą konkursiniame MTEP projekte įrodantis dokumentas (prisegama)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos: 5.1–5.4 papunkčių atveju teikiama MVDDA/2 duomenų, MVDDA apvalinant vienetų tikslumu, jei suapvalinus gaunama mažiau kaip 5, pateikiami 5 duomenys. Rekomenduojama, kad to paties autoriaus indėlis į 5.1 papunktyje nurodytus darbus būtų ne didesnis kaip 2.

 

6. VV pateikiami duomenys už paskutinius penkerius metus:

6.1. atliktų didžiausią socialinį ir ekonominį poveikį turėjusių mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vienetų (mokslo darbų), ūkio subjektų (Lietuvos ir užsienio) MTEP užsakymų, tarptautinių projektų sąrašas (pagal poveikio svarbumą):

 

 

Eil. Nr.

Unikalus kodas

Nuoroda į mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vienetą (mokslo darbą) (URL) ir (arba) prisegamas dokumentas

Mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vieneto (mokslo darbo) ar MTEP sutarties, tarptautinio projekto pavadinimas

Poveikio paaiškinimas

Sutarties ar projekto vertė, tenkanti VV, Eur (darbams nepildoma)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. VV tyrėjų svarbiausių dalyvavimo valstybės valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų, įmonių ir organizacijų, verslo subjektų sudarytose darbo grupėse, komisijose ar komitetuose atvejų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Dalyvavimą įrodanti nuoroda (URL) ir (arba) prisegamas dokumentas

Organizacija, kurios sudarytose darbo grupėse ar komisijose dalyvauta

Užduotis ar pozicija

Pastabos

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. svarbiausių VV visuomenei ar ūkio subjektams suteiktų konsultacijų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Konsultaciją įrodantis prisegamas dokumentas

Konsultacijos pavadinimas

Konsultacijos objektas

Paaiškinimas

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. svarbiausių VV organizuotų mokslinių konferencijų ir renginių sąrašas:

 

Eil. Nr.

Data, vieta

Nuoroda į konferencijos arba renginio puslapį ir (arba) prisegamas konferenciją arba renginį aprašantis dokumentas

Konferencijos ar renginio pavadinimas

Organizatorius

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. VV tyrėjų svarbiausių narysčių mokslinių žurnalų redakcinėse kolegijose sąrašas:

 

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Periodo pradžia – periodo pabaiga

Nuoroda į žurnalą (URL)

Žurnalas (pavadinimas ir leidykla)

Pozicija redakcinėje kolegijoje

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. VV tyrėjų svarbiausių narysčių tarptautinėse darbo grupėse, asociacijose ir pan. sąrašas:

 

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Periodo pradžia – periodo pabaiga

Narystę patvirtinanti nuoroda (URL) ir (arba) prisegamas dokumentas

Tarptautinė darbo grupė, asociacija, ekspertų grupė

Užduotis ir (ar) pozicija

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. svarbiausių mokslo populiarinimo veiklos rezultatų sąrašas:

 

 

Eil. Nr.

Mokslo populiarinimo veikla

Mokslo populiarinimo veiklą patvirtinanti nuoroda (URL) ir (arba) prisegamas dokumentas

Paaiškinimas

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8. mokslo ir ūkio subjektų bendradarbiavimo susitarimų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Susitarimo galiojimo termino pradžia ir pabaiga

Mokslo ir ūkio subjektų bendradarbiavimo susitarimas

Susitarimo šalys

Susitarimo tikslas ir sritys

Šalių įnašai (piniginiai ir nepiniginiai)

Gautų rezultatų pasidalijimo būdas, paaiškinimas

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9. MTEP infrastruktūros:

6.9.1. turimos MTEP infrastruktūros;

6.9.2. naudojimo organizavimo ir planuojamų (pageidaujamų) MTEP infrastruktūrų plėtros krypčių aprašymas;

6.9.3. turima prieiga prie kitų MTEP infrastruktūrų;

6.9.4. dalyvavimas nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose;

6.9.5. dalyvavimas kitose tarptautinėse MTEP organizacijose.

Pastabos: 6.1–6.8 papunkčių atveju teikiama MVDDA/2 duomenų, MVDDA apvalinant vienetų tikslumu, jei suapvalinus gaunama mažiau kaip 5, pateikiami 5 duomenys.

 

7. Žmonių išteklių struktūra ir jų dinamika:

 

7.1. darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį (vertinamojo laikotarpio paskutinių metų gruodžio 31 d.) (asmenimis):

 

 

iki 25 metų

2534 metai

3544 metai

4554 metai

5564 metai

65 metai ir vyresni

Iš viso

Mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai, turintys mokslo laipsnius (nurodyti 3.1 papunktyje)

0

0

0

0

0

0

 

Dėstytojai, turintys mokslo laipsnius (nurodyti 3.2 papunktyje)

0

0

0

0

0

0

 

Kiti su MTEP veikla ir studijomis susiję darbuotojai ir doktorantai (nurodyti 3.4 papunktyje)

0

0

0

0

0

0

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyrai

Moterys

Iš viso

Mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai, turintys mokslo laipsnius (nurodyti 3.1 papunktyje)

0

0

 

Dėstytojai, turintys mokslo laipsnius (nurodyti 3.2 papunktyje)

0

0

 

Kiti su MTEP veikla ir studijomis susiję darbuotojai ir doktorantai (nurodyti 3.4 papunktyje)

0

0

 

Iš viso

 

 

 

 

 

7.2. Vertinamojo laikotarpio paskutinių metų gruodžio 31 d. VV darbuotojų (dėstytojų,  mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų), turinčių mokslo laipsnį, sąrašas:

 

Eil. Nr.

Vardas

Pavardė (nurodoma abėcėlės tvarka)

Viešai prieinamas mokslinės veiklos profilis internete (URL)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. VV žmonių išteklių valdymo principai (priėmimo į darbą, skatinimo, darbo organizavimo politika) (paaiškinimas).

 

 

8. VV ar Institucijos strateginis veiklos planas.

 

9. VV numatomų plėtoti MTEP tematikų aprašymas ir pagrindimas.

 

10. Informacija apie naujos tyrėjų pamainos rengimo politiką.

 

11. VV stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) savianalizė:

 

Stiprybės

 

Silpnybės

 

Galimybės

 

Grėsmės

 

 

________________

part_d6ac47efdf1d44a190dc121181983207_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-1593

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro

2022 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-840

redakcija)  

 

KASMETINIo kolegijų MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS, MENO VEIKLOS VERTINIMO aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo aprašas (toliau – Aprašas) nustato kasmet vykdomo Lietuvos kolegijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP), meno veiklos vertinimo (toliau – kasmetinis vertinimas) eigą, nagrinėjamus duomenis ir  rezultatus.

2. Šiame Apraše laikoma, kad:

2.1. užsakomoji projektinė veikla yra ūkio subjektų MTEP užsakymų vykdymas;

2.2. užsakomoji meno taikomoji veikla yra ūkio subjektų meno užsakymų vykdymas;

2.3. stebėsena yra kompleksinis duomenų apie objektą ir (ar) reiškinį rinkimas tam tikru periodu, duomenų analizė ir stebėtų objektų ir (ar) reiškinių pokyčių prognozavimas, išvadų teikimas;

2.4. analizė yra išsamus duomenų nagrinėjimas, kurio pagrindu pateikiamos išvados ir rekomendacijos;

2.5. konsultacija yra ūkio subjektui suteikti patarimai, informacija dėl ekspertinių žinių tyrimų rezultatų taikymo praktikoje pagal subjekto poreikius;

2.6. kita šviečiamoji veikla yra stovyklų vaikams, paauglių, senjorų užimtumo renginių, kuriuos organizuojant panaudojamos mokslinės ir praktinės žinios bei gebėjimai, taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatai, vykdymas;

2.7. papildomų kompetencijų tai pačiai kvalifikacijai suteikimas yra išorės subjektams teikiamos neformaliojo švietimo paslaugos, kuriomis suteikiamos profesinei veiklai ir asmens ugdymui reikalingos kompetencijos;

2.8. perkvalifikavimas yra kvalifikacijos, reikalingos kitai profesinei veiklai, suteikimas;

2.9. seminaras yra tam tikros tematikos mokslinių ir praktinių žinių sklaidai skirtas renginys su praktinės veiklos elementais;

2.10. tiriamoji studija yra ūkio subjekto užsakymu atliktas ne mažesnis kaip 2 autorinių lankų apimties darbas, kuriame nagrinėjama konkreti problema;

2.11. dalyvavimo tarptautinėse programose veikla yra tarptautinių MTEP programų projektų vykdymas;

2.12. Aprašo priede nustatyti mokslo darbai, mokslinių tyrimų rezultatų ir meno darbų sklaida suprantami taip, kaip jie apibrėžti šiuo įsakymu patvirtintame Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo apraše.

 

II SKYRIUS

kolegijų MTEP IR MENO VEIKLOS RezultatAI

 

3. Kolegijose 2021 ir 2022 metais vykdomų MTEP ir meno veiklos rezultatai (toliau kartu – rezultatai) grupuojami į tokius pogrupius:

3.1. paskelbtų mokslinių tyrimų rezultatų sklaida (mokslo darbai);

3.2. užsakomoji projektinė veikla ir meno taikomoji veikla;

3.3. kita užsakomoji projektinė veikla (stebėsena, analizė, tiriamoji studija);

3.4 papildomų kompetencijų suteikimas, kvalifikacijos tobulinimas, seminaras;

3.5. konsultacijos;

3.6. kita šviečiamoji veikla.

4. Kolegijose 2023 ir vėlesniais metais vykdomų MTEP ir meno veiklos rezultatai grupuojami į tokius pogrupius:

4.1. paskelbtų mokslinių tyrimų rezultatų sklaida (mokslo darbai);

4.2. paskelbtų meno darbų sklaida;

4.3. užsakomoji projektinė veikla;

4.4. meno taikomoji veikla;

4.5. dalyvavimo tarptautinėse programose veikla.

 

III SKYRIUS

kolegijų MTEP IR MENO VEIKLOS Rezultatų pateikimas IR vertinimas

 

5. Kolegijos kasmet pateikia duomenis apie jų vykdomų MTEP ir meno veiklos rezultatų sklaidą pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Duomenų apie kolegijų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos rezultatus teikimo kasmetiniam vertinimui tvarkos aprašą.

6. Kolegijos atsako už pateiktų duomenų teisingumą.

7. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (toliau – Ministerija) ir Lietuvos mokslo tarybai (toliau – Taryba) pateikti duomenys dėl sutarčių nenagrinėjami, jei gautos sumos nėra patvirtintos finansinių pavedimų kopijomis.

8. Kolegijų pateiktus duomenis apie:

8.1. Aprašo 3.1 bei 4.1, 4.2 papunkčiuose nurodytus rezultatus nagrinėja Taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamu Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo aprašu. Nagrinėjimo rezultatus, išreikštus taškais, Taryba iki kiekvienų metų rugsėjo 1 d. pateikia Ministerijai.

8.2. Aprašo 3.2–3.6 papunkčiuose nurodytus rezultatus, pasiektus 2021 metais, nagrinėja švietimo, mokslo ir sporto ministro sudaryta kolegijų MTEP ir meno veiklos vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija patikrina, ar pateiktas darbas priskirtas tinkamam rezultatų pogrupiui.

9. Komisijos darbui vadovauja Komisijos pirmininkas.

10. Nagrinėdama kolegijų rezultatus, Komisija turi teisę pasitelkti ekspertus, prašyti kolegijų patikslinti pateiktą informaciją.

11. Komisijos posėdžių protokolus surašo, į posėdžius kviečia ir medžiagą Komisijos posėdžiams rengia Komisijos sekretorius.

12. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Komisijos narių.

13. Aprašo 3.2–3.6 papunkčiuose nurodytus rezultatus, pasiektus 2022 metais, bei Aprašo 4.3–4.5 papunkčiuose nurodytus rezultatus, pasiektus 2023 ir vėlesniais metais, nagrinėja Taryba švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamame Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo apraše nustatyta tvarka. Kolegijų meno darbai vertinami tik Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo apraše nustatytu formaliuoju būdu. Taryba, įvertinusi kolegijų pateiktus duomenis, kiekvienais metais iki rugsėjo 1 dienos vertinimo rezultatus pateikia Ministerijai.

14. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos ir iš Ministerijos gautos valstybės biudžeto lėšos į lėšų sumas, gautas už Aprašo 3.2–3.6 papunkčiuose nurodytus rezultatų pogrupius, bei Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos ir Lietuvos mokslo tarybos ir Ministerijos gautos valstybės biudžeto lėšos į lėšų sumas, gautas už Aprašo 4.3–4.5 papunkčiuose nurodytus rezultatų pogrupius,  neįskaitomos.

15. MTEP ir meno veiklos vertinimo rezultatai, gaunami taikant šį Aprašą, naudojami apskaičiuojant mokslo ir studijų institucijų bazinį finansavimą MTEP ir meno veiklai plėtoti, atsižvelgiant į švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamą Lietuvos Respublikos bazinio finansavimo lėšų skirstymo mokslo ir studijų institucijų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, meno veiklai plėtoti tvarkos aprašą. MTEP ir meno veiklos vertinimo rezultatai pat gali būti naudojami, kai kiti teisės aktai numato būtinybę atsižvelgti į institucijos MTEP ir meno veiklos lygį.

 

 

_____________________

part_3f58b6db365e4644902a3781ddf6dd4a_end


 

Kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų

ir eksperimentinės plėtros, meno

veiklos vertinimo aprašo

priedas

 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ SKLAIDOS VIENETŲ (MOKSLO DARBŲ) RŪŠYS IR UŽ DARBO MATO VIENETĄ SKIRIAMI TAŠKAI

 

Eil. Nr.

Mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vieneto (mokslo darbo) rūšis

Darbo apimties vienetas

Darbo apimties vieneto vertė taškais

1.

Tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista:

mokslo monografija (ne mažesnės apimties kaip 8 aut. l.);

mokslo monografijos dalis, mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys (visi ne mažesnės apimties kaip 4 aut. l.)

aut. l.

15

2.

Tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys, mokslo monografijos dalis (visi ne mažesnės apimties kaip 2 aut. l.)

aut. l.

10

3.

Kitos leidyklos išleista:

mokslo monografija;

mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys, mokslo monografijos dalis (visi ne mažesnės apimties kaip 4 aut. l.)

aut. l.

7

4.

Kitos leidyklos išleista mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys, mokslo monografijos dalis (visi ne mažesnės apimties kaip 2 aut. l.)

aut. l.

4

5.

Mokslo straipsnis recenzuojamame leidinyje, turinčiame cituojamumo rodiklį JIF CA JCR, ir (ar) SNIP Scopus duomenų bazėje

vnt.

Pagal Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo aprašo 26 punkte nurodytą formulę

6.

Mokslo straipsnis tarptautiniame žurnale, tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista mokslo monografijos dalis (nuo 0,25 iki 2 aut. l.)

vnt.

5

 

7.

Mokslo straipsnis recenzuojamame leidinyje

vnt.

2

 

8.

EPO, USPTO ar JPO pateiktos patentų paraiškos (pagal registracijos pažymėjimą)

vnt.

10

9.

EPO, USPTO ar JPO išduoti patentai, kurių savininkai yra Lietuvos fiziniai ar juridiniai asmenys

vnt.

15

_________________

part_bc7934da54c040a781e46b6d6b2ebb68_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-1593

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2022 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-840

redakcija)  

 

 

KASMETINIO UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS, MENO VEIKLOS VERTINIMO  APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kasmetinis universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo aprašas (toliau – Aprašas) nustato kasmet vykdomo Lietuvos universitetų ir mokslinių tyrimų institutų (toliau – Institucijos), mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP), meno veiklos vertinimo (toliau – kasmetinis vertinimas) eigą, jo metu nagrinėjamus duomenis ir jo rezultatus.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis nuostatomis, kad:

2.1. Institucijų mokslininkai ir kiti tyrėjai turi nuolat kelti savo mokslinę kvalifikaciją ir vykdyti bent dvi iš šių veiklų:

2.1.1. siekti vykdyti kuo aukštesnės kokybės mokslinius tyrimus ir jų rezultatus skelbti labiausiai prestižiniuose moksliniuose žurnaluose ar labiausiai prestižinių leidyklų leidžiamuose leidiniuose;

2.1.2. dalyvauti tarptautinėse MTEP programose;

2.1.3. siūlyti savo MTEP paslaugas ūkio subjektams, siekti jų MTEP užsakymų ir juos vykdyti;

2.1.4. vykdyti lituanistikos tyrimus;

2.2. Institucijų menininkai turi nuolat kelti savo meninę kvalifikaciją, siekti vykdyti kuo aukštesnės kokybės meno veiklą ir savo meno kūrinius demonstruoti (skelbti) labiausiai prestižiniuose kontekstuose;

2.3. mokslinio žurnalo cituojamumo rodiklio santykis su agreguotuoju kryptinės kategorijos cituojamumo rodikliu yra žurnalo prestižo matas;

2.4. Institucijos turi visokeriopai skatinti savo mokslininkus ir kitus tyrėjus, menininkus vykdyti Aprašo 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytas veiklas.

3. Institucijos kasmet pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – Ministras) patvirtintą Duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos rezultatus teikimo kasmetiniam vertinimui tvarkos aprašą Lietuvos mokslo tarybai (toliau – Taryba) pateikia duomenis apie jų vykdomų MTEP ir meno veiklos rezultatų sklaidą (toliau – duomenys). Duomenys teikiami pagal Institucijų vertinamuosius vienetus, sudarytus vadovaujantis Ministro patvirtintu Palyginamojo ekspertinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo aprašu (toliau – Palyginamojo vertinimo aprašas). Scenos ir ekrano menų bei vaizduojamųjų menų srityse (toliau – menas) Institucijos sudaro vertinamuosius vienetus savo nuožiūra.

4. Institucijų MTEP, meno veiklos vertinimą organizuoja ir vykdo Taryba. MTEP ir meno veiklą vertina Tarybos pirmininko įsakymu sudarytos ekspertų komisijos (toliau – ekspertų komisijos). Meno veiklą vertinančios ekspertų komisijos sudaromos iš Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto ir Lietuvos kultūros ir meno tarybos pasiūlytų ekspertų.

5. MTEP ir meno veiklos vertinimą Taryba vykdo pagal savo nustatytas procedūras.

6. Apraše laikoma, kad:

6.1. autorinis lankas (aut. l.) atitinka 40 000 spaudos ženklų (įskaičiuojant tarpelius) teksto arba 3 000 cm2 spausdinto ploto iliustracijų; jei apimties spaudos ženklais nustatyti negalima, autorinio lanko atitikmeniu laikomi 14 puslapių;

6.2. atžalinė įmonė yra ne ilgiau kaip 5 metus Juridinių asmenų registre registruota įmonė, kurios steigėja arba viena iš steigėjų yra mokslo ir studijų institucija ar fizinis asmuo (-ys), kuris (-ie) registravimo metu dirbo mokslo ir studijų institucijoje, ir kurios tikslas – komercializuoti mokslo ir studijų institucijoje sukurtus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus;

6.3. darbuotojų visos darbo dienos atitikmuo (VDDA) yra Institucijos tam tikros darbuotojų grupės per metus dirbtų valandų skaičius, padalintas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyto tų metų 12 mėnesių darbo valandų skaičiaus (esant penkių darbo dienų savaitei). Skaičiuojant VDDA laikoma, kad laikotarpiais, kai darbuotojas buvo kasmetinėse, nėštumo ir gimdymo, tėvystės, pailgintose, papildomose atostogose, kai jam buvo suteikta (-os) papildoma (-os) poilsio diena (-os), kai darbuotojas nebuvo darbe dėl laikinojo nedarbingumo, darbuotojas dirbo įprastu darbo grafiku. VDDA vienetas – asmuo per metus;

6.4. konferencijos darbų leidinys yra vienkartinis leidinys ar serijinio leidinio tomas (jo dalis), kuriame spausdinami mokslo konferencijos pranešimų turinį atitinkantys tekstai, nepraėję recenzuojamiems leidiniams įprastos recenzavimo (angl. peer review) procedūros;

6.5. menininkų visos darbo dienos atitikmuo yra visų Institucijos meno dėstytojų VDDA, padalintas iš 3;

6.6. meno kūrinys yra viešai pristatytas dailės, dizaino, architektūros, medijų meno, teatro, kino, šokio, muzikos ar tarpdisciplininio meno kūrinys arba jo atlikimo aktas, atitinkantis konkrečioje meno kryptyje pripažįstamus meniškumo kriterijus;

6.7. meno kūrinio skelbimas (atlikimas) yra (asmeninis) kūrinio (-ių) pristatymas, realizavimas (įskaitant restauravimą) ar atlikimas meninėje ar viešojoje erdvėje (įskaitant televizijos ar radijo studijas, internetą) ar publikavimas leidykloje, įrašų studijoje (kompiuterinėje laikmenoje) ar demonstravimas festivalyje ir pan.;

6.8. meno kūrinio skelbimo (atlikimo) kontekstas yra meno kūrinių eksponavimo ar meno atlikimo aktų demonstravimo terpė – parodų salė, muziejus, galerija, koncertų salė, teatras, šokio teatras, kino salė, meno festivalis, konkursas ir pan. Meno kūrinio skelbimo (atlikimo) kontekstai skirstomi į keturias rūšis:

6.8.1. prestižinis tarptautinis kontekstas yra žymiausia tarptautiniu mastu veikianti meno kūrinių eksponavimo ar meno atlikimo aktų demonstravimo terpė, kuruojama tarptautiniu mastu pripažintų ekspertų;

6.8.2. plataus žinomumo kontekstas yra ypač reikšminga nacionalinė tarptautinio žinomumo meno kūrinių eksponavimo ar meno atlikimo aktų demonstravimo terpė, kuruojama tarptautiniu mastu pripažintų ekspertų;

6.8.3. nacionalinio žinomumo kontekstas yra regione žinoma meno kūrinių eksponavimo ar meno atlikimo aktų demonstravimo terpė, kuruojama tarptautiniu ir nacionaliniu mastu pripažintų ekspertų;

6.8.4. vietinio žinomumo kontekstas yra vietinės reikšmės meno kūrinių eksponavimo ar meno atlikimo aktų demonstravimo terpė, kuruojama nacionaliniu mastu pripažintų ekspertų;

6.9. meno renginių kuravimas yra intelektinės kūrybos veikla, kylanti iš meno kūrinių rinkinių ar duomenų rinkinių, duomenų bazių (išreikštų techninėmis priemonėmis skaityti pritaikyta ar kita forma) turinio parinkimo ar išdėstymo;

6.10. meno renginių moderavimas yra specialiomis žiniomis ir pasirengimu grindžiama intelektinės kūrybos veikla, meno kūrinių ir kūrėjų viešo pristatymo (koncerto, kūrybos vakaro, parodos ir pan.) vedimas;

6.11. meninis tyrimas yra moksliniais tyrimais ir meno praktika grindžiamas tyrimas, kurio tikslas – įgyti naujų žinių apie kultūros ir meno reiškinių esmę, skatinti kritinę meno procesų refleksiją, inicijuoti inovacijų mene ir moksle plėtrą. Meninis tyrimas apima kūrybinę dalį ir tiriamąjį tekstą, turintį tyrimo objekto, tikslo, uždavinių, metodų apibrėžtis;

6.12. mokslininkų visos darbo dienos atitikmuo yra tam tikros mokslo srities ar krypties visų Institucijos dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, VDDA, padalinto iš 3, ir visų Institucijos mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį, VDDA suma;

6.13. moksliškai susistemintas duomenų rinkinys yra registruotas ir turintis skaitmeninio objekto identifikatorių (DOI) ar kitą skaitmeninio objekto identifikatorių, skaitmeninis archyvas, skaitmeninė duomenų bazė ar skaitmeninis teksto, garso ir (ar) vaizdo kūrinių leidimas, sukurtas skaitmeninant esamus tradicinės formos archyvus, kartotekas ar leidinius bei parengiant naujus skaitmeninius duomenų rinkinius, jiems taikant specialius medžiagos atrankos kriterijus, klasifikavimo būdus, metaduomenis;

6.14. mokslinis šaltinio leidimas yra recenzuotas leidinys, pateikiantis archyvinius dokumentus, kalbos ir raštijos paminklus, meno veikalus ir kitų tekstinius ir audiovizualinius šaltinius, kuriam būdingas mokslinis medžiagos atrinkimas, parengimas ir pateikimas reflektuojant jo principus bei parūpinant atitinkamą aparatą (komentarus, rodykles ir kt.). Skelbiami objektai mokslinėse šaltinių publikacijose gali būti pateikiami faksimilėmis, transkripcijomis, vertimais, kritinėmis rekonstrukcijomis, skaitmeniniais archyvais, skaitmeninėmis duomenų bazėmis ir kitais šaltinio tyrimų bei tekstologinių metodologijų numatytais būdais;

6.15. mokslinis vertimo leidimas yra atskiru recenzuotu leidiniu išleistas aktualaus arba istoriškai reikšmingo veikalo vertimas iš lietuvių kalbos ar į lietuvių kalbą su atitinkamu aparatu (palydimieji tyrimai, komentarai ir kt.), kuris pasižymi sistemišku intelektualiosios kalbos kūrimu;

6.16. mokslinis žinynas, enciklopedija, (bio)bibliografija yra konkrečios mokslo srities ar krypties leidinys, skirtas mokslo ir studijų reikmėms ir atitinkantis tos srities ar krypties moksliškumo ir sistemingumo reikalavimus, išskyrus visuomenės švietimui, mokslo populiarinimui, administracinėms funkcijoms atlikti skirtus informacinius leidinius;

6.17. mokslinis žodynas yra kalbotyros mokslo leidinys, sudarytas iš naujai surinktų ir (ar) pagal naują mokslinę metodiką atrinktų, klasifikuojamų ir pateikiamų leksikografinių išteklių sistemos ir skirtas mokslo ir studijų reikmėms. Mažiausia įskaitoma mokslinio žodyno apimtis – 8 autoriniai lankai;

6.18. mokslo darbo recenzija yra paskelbto mokslo darbo kritinis analitinis pristatymas ir vertinimas, kurio turinį sudaro jo pristatymas, išsamus ir argumentuotas vertinimas bei kritika, kur ne tik diskutuojama su šio darbo koncepcija ar diskusijos pagrindu iškeliama ir argumentuotai svarstoma teorinė, metodologinė ar interpretacinė problema, bet padaromos išvados ir nurodoma naudota literatūra; mažiausia apimtis 0,25 autorinio lanko;

6.19. mokslo monografija yra recenzuotas leidinys, kuriame sistemingai ir išsamiai išnagrinėta vientisa tema (dalykas), aiškūs ir žymūs naujumo ir kiekvienai mokslo sričiai arba krypčiai savi moksliškumo elementai; išleistas turi turėti ISBN numerį, o išleistas lietuvių ar kita mažiau paplitusia kalba – ir santrauką anglų, prancūzų arba vokiečių kalba. Mažiausia mokslo monografijos apimtis – 8 autoriniai lankai. Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse ne mažiau kaip 20 proc. monografijos turi sudaryti nepublikuota ir kokybiškai nauja medžiaga;

6.20. mokslo straipsnis yra straipsnis, paskelbtas recenzuojamame leidinyje, turintis konkrečiai mokslo krypčiai įprastą mokslinį aparatą (išnašas ar (ir) bibliografiją, ar (ir) formules, ar (ir) brėžinius, ar (ir) metodologijos aprašą, ar (ir) statistines lenteles ir pan.) ir atitinkantis tos mokslo krypties moksliškumo kriterijus. Mažiausia įskaitoma mokslo straipsnio apimtis humanitarinių ir socialinių mokslų srityse – 0,25 autorinio lanko;

6.21. mokslo straipsnis, patenkantis tarp 10 proc. labiausiai pasaulyje cituojamų straipsnių, yra straipsnis, kuris buvo paskelbtas ne anksčiau kaip n-9 kalendoriniais metais ir ne vėliau kaip n kalendoriniais metais (n yra kalendoriniai metai, kurių mokslo veiklos vertinimas yra atliekamas), patekęs į pirmą n+1 metų liepos mėnesį paskelbtą 10 proc. labiausiai pasaulyje cituojamų straipsnių sąrašą pagal Clarivate Analytics Web of Science EBPO mokslo kryptis ir paskelbtas žurnale, įtrauktame į CA JCR;

6.22. mokslo studija yra humanitarinių ar socialinių mokslų sričių leidinys, atitinkantis mokslo monografijai keliamus reikalavimus (išskyrus apimties). Mažiausia mokslo studijos apimtis – 2 autoriniai lankai;

6.23. patento ar technologijos licencinė sutartis (toliau – licencinė sutartis) yra patento pareiškėjo, patento ar technologijos savininko suteikta teisė kitam asmeniui išimtinę ar neišimtinę patento licenciją naudoti išradimą tam tikros (-ų) valstybės (-ių) teritorijoje arba tam tikroje jos (jų) dalyje;

6.24. prieskyra yra mokslo darbe, meno kūrinio ar jo atlikimo pristatyme arba mokslo (meno) darbų deklaracijoje (tuo atveju, kai priskyrimo nėra) nurodytas autoriaus (atlikėjo) pri(si)skyrimas Institucijai. Deklaracijos formą nustato Taryba;

6.25. recenzuojamas leidinys yra periodinis, tęstinis arba vienkartinis leidinys, turintis ISSN arba ISBN numerį, kuriame mokslo darbai publikuojami remiantis mokslinių recenzentų (angl. peer-review) išvadomis, kurių pateikimas gali būti įrodytas. Dėl leidinio atitikties recenzuojamo leidinio kategorijai sprendžia ekspertų komisijos;

6.26. sintezės mokslo darbas yra humanitarinių ar socialinių mokslų sričių mokslo krypties disciplinas ar tarpdalykinio pobūdžio tyrimus, pateiktus mokslo monografijose, mokslo studijose bei mokslo straipsniuose, sintetinantis darbas, atitinkantis mokslo monografijai keliamus reikalavimus (išskyrus apimties). Mažiausia sintezės mokslo darbo apimtis – 2 autoriniai lankai;

6.27. skaitmeninis objekto identifikatorius (angl. Digital Object Identifier, DOI) yra nuolatinis skaitmeninis identifikatorius, suteikiamas intelektinės nuosavybės objektui ir naudojamas jam skaitmeninėje erdvėje identifikuoti; DOI yra nepriklausomas nuo objekto vietos ir aprašo, t. y. informacija apie tą objektą gali kisti, tačiau DOI nekis; skaitmeninius objektų identifikatorius priskiria Tarptautinis DOI fondas (angl. International DOI Foundation), kurį sudaro atviros narystės komercinių ir nekomercinių partnerių konsorciumas (CrossRef);

6.28. taikomojo mokslo darbo leidinys yra mokslinis šaltinio leidimas, mokslinis vertimo leidimas, mokslinis žodynas, mokslinis žinynas, enciklopedija, (bio)bibliografija;

6.29. tarptautiniai žurnalai yra Clarivate Analytics Web of Science ir (ar) Elsevier Scopus duomenų bazėse referuojami žurnalai ir iki 2022 metų (įskaitytinai) Lietuvoje išleisti recenzuojami leidiniai, kuriuose per paskutinius trejus metus paskelbtuose mokslo straipsniuose užsienio autorių prieskyrų svoris yra didesnis nei ketvirtadalis visų autorių prieskyrų svorio;

6.30. tarptautiniu mastu pripažinta mokslo leidykla yra leidykla, nuolat leidžianti ir tarptautiniu mastu platinanti daugelio šalių mokslininkų mokslo darbus, tarptautiniu mastu pripažintus periodinius ir tęstinius mokslo leidinius, teikianti informacijos apie leidyklos pobūdį ir tarptautinį pripažinimą internetu. Tokių leidyklų sąrašą, apibendrinusi paskutinio jos vykdyto mokslo veiklos vertinimo eigą ir ekspertų pasiūlymus, sudaro Taryba. Šis sąrašas gali būti tikslinamas kiekvienais metais.

7. Apraše vartojamos santrumpos:

7.1. ISBN - tarptautinis standartinis knygos numeris (angl. International Standard Book Number);

7.2. ISSN - tarptautinis standartinis serijinio leidinio numeris (angl. International Standard Serial Number);

7.3. CA JCRClarivate Analytics žurnalų citavimo ataskaitos (angl. Clarivate Analytics Journal Citation Reports);

7.4. EPO – Europos patentų biuras (angl. European Patent Office);

7.5. USPTO – JAV patentų ir prekių ženklų biuras (angl. United States Patent and Trademark Office);

7.6. JPO – Japonijos patentų biuras (angl. Japan Patent Office);

7.7. SNIP – pagal šaltinį normuotas žurnalo citavimo rodiklis (angl. Source-Normalized Impact per Paper) Elsevier Scopus duomenų bazėje.

 

II SKYRIUS

PASKELBTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ SKLAIDOS VIENETŲ (MOKSLO DARBŲ) IR MENO DARBŲ SKLAIDOS VIENETŲ (MENO DARBŲ) VERTINIMO NUOSTATOS

 

8. Institucijos Aprašo 1–3 prieduose nurodytų rūšių paskelbtus mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vienetus (mokslo darbus) teikia formaliajam vertinimui, o Aprašo 4 priede nurodytų rūšių paskelbtus meno darbų sklaidos vienetus (meno darbai) – formaliajam ir ekspertiniam vertinimui.

9. Humanitarinių mokslų srityje ir meno veikloje formaliajam vertinimui Institucijos teikiamų paskelbtų mokslinių tyrimų rezultatų ar meno darbų sklaidos vienetų (toliau – sklaidos vienetų) (mokslo (meno) darbų) skaičius priklauso nuo Institucijos humanitarinių mokslų srities mokslininkų ar Institucijos menininkų visos darbo dienos atitikmens VDDAi. Humanitarinių mokslų srityje formaliajam vertinimui Institucijos teikiamų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vienetų (mokslo darbų) skaičius yra lygus 3 × VDDAi, humanitarinių mokslų 12 sklaidos rūšies vienetų (darbų) skaičius negali būti didesnis kaip 0,5 × VDDAi, meno veikloje – 5 × VDDAi, 7-o ir 8-o meno sklaidos vieneto (meno darbo) rūšies vienetų skaičius negali būti didesnis kaip 2 × VDDAi.

10. Aprašo 2 priede nurodytus 6 rūšies paskelbtus mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vienetus (mokslo darbus) ir 3 priede nurodytus 8 rūšies paskelbtus mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vienetus (mokslo darbus) pateikia Taryba.

11. Pateiktus formaliajam vertinimui Aprašo 1–3 prieduose nurodytus sklaidos vienetus (darbus) Institucijos priskiria vienai ar kelioms (ne daugiau kaip 3) mokslo ar meno kryptims, patvirtintoms Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl mokslo krypčių ir meno krypčių klasifikatorių patvirtinimo“. Ekspertų komisijos gali argumentuotai pakeisti Institucijų priskyrimus.

12. Ekspertiniam vertinimui Institucijos savo nuožiūra pateikia geriausius formaliajam vertinimui pateiktus meno darbų sklaidos vienetus (meno darbus). Ekspertiniam vertinimui teikiamų meno darbų sklaidos vienetų (meno darbų) skaičius turi sudaryti 30 proc. formaliajam vertinimui pateiktų meno darbų sklaidos vienetų (meno darbų) skaičiaus.

13. Paskelbtų meno darbų sklaidos vienetų (meno darbų) vertinimui pateikiama medžiaga, atspindinti kūrinio (atlikimo) meninius ypatumus, jo apimtį, įgyvendinimo vietą, autorystę ir sukūrimo laiką. Meno darbų sklaidos vienetai (meno darbai) teikiami vertinimui kartu su informacija apie jų skelbimą atviros prieigos viešuosiuose šaltiniuose, skenuota medžiaga ir kitomis Institucijos pasirinktomis darbo pristatymo formomis, pakankamomis spręsti apie darbų meninę vertę. Meniškumo kriterijų neatitinkantys darbai (sklypų detalieji planai, pastatų remonto projektai, architektūros darbo dokumentacija, autorinės priežiūros dokumentai, dizaino darbo techniniai sprendiniai ir pan.) ekspertiniam vertinimui neteikiami. Meno darbų sklaidos vienetams (meno darbams) nepriskiriami pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų darbai ir dėstytojų, asmeniškai nedalyvavusių juos atliekant, indėlis, kuris laikomas pedagoginiu darbu.

14. Atlikdami meno darbų sklaidos vienetų (meno darbų) vertinimą, ekspertų komisijos nariai bendru sutarimu išsamiai nustato prestižinio, plačiai žinomo, nacionaliniu mastu žinomo ir lokaliai žinomo meninių kontekstų požymius. Meno darbų sklaidos priklausomai nuo konteksto pavyzdžių sąrašą sudaro ir viešai paskelbia Taryba.

15. Pakartotinis meno kūrinio eksponavimas (įgyvendinimas) ar atlikimas teikiamas formaliajam vertinimui ir įskaitomas skiriant už jį 0,5 skirtinos taškų sumos (prestižinio konteksto atveju – 0,8). Už pakartojimą be naujo menininko indėlio skiriama 0,4 skirtinos taškų sumos, už pakartojimą, kuris yra nauja kūrinio interpretacija, – 0,8. Ekspertų komisijos narių bendru sutarimu pakartotinis meno kūrinio pristatymas gali būti įskaitytas kaip ekspertiniam vertinimui teikiamas darbas.

16. Atsižvelgiant į ribotas galimybes meno kūrinius eksponuoti, įgyvendinti ar atlikti pakartotinai, už juos suteikti taškai ekspertų komisijos sprendimu dauginami iš koeficientų 2, 3, 4 ar 5. Tai gali būti taikoma prestižinių tarptautinių meno darbų apdovanojimų atvejais.

17. Vertindami atitinkamos specifikos meno kūrinius ar meno kūrinio (atlikimo) skelbimą (pvz.: solisto ir akompaniatoriaus kartu atliekamą kūrinį, dalyvavimą grupinėje parodoje ir pan.) ekspertų komisijos nariai gali bendru sutarimu taikyti iki 3 kartų didesnį koeficientą tam menininkui, kurio įnašas į meno kūrinį ar jo skelbimą yra didesnis.

18. Elektroniniai leidiniai pripažįstami lygiaverčiais spausdintiniams, jei jie atitinka tokiems leidiniams keliamus reikalavimus.

19. Humanitarinių mokslų srityje pakartotinai skelbiant (leidžiant) mokslinių tyrimų rezultatus kita kalba nei lietuvių, skiriama 30 proc. skirtinos taškų sumos.

20. Ekspertų komisijos atlikdamos formalųjį sklaidos vienetų (mokslo (meno) darbų) vertinimą pagal Aprašo 1–4 prieduose nurodytas sklaidos vienetų (mokslo (meno) darbų) rūšis:

20.1. įskaito sklaidos vienetus (mokslo (meno) darbus) taip, kaip jie buvo deklaruoti Institucijos, jei sklaidos vienetai (mokslo (meno) darbai) yra teisingai priskirti sklaidos vienetų mokslo (meno) darbų rūšiai;

20.2. įskaito sklaidos vienetus kaip kitos rūšies sklaidos vienetus (mokslo (meno) darbus), nei deklaruota Institucijos, jei jie neteisingai priskirti sklaidos vieneto (mokslo (meno) darbų) rūšiai;

20.3. neįskaito sklaidos vienetų (mokslo (meno) darbų), neatitinkančių nei vienos sklaidos vieneto (mokslo (meno) darbų) rūšies.

21. Ekspertų komisijos, atlikusios Institucijų sklaidos vienetų (mokslo (meno) darbų) formalųjį vertinimą, nustato jų bendrąją kiekybinę vertę (taškais). Tuo atveju, kai neįskaitytų (išskyrus Aprašo 1, 2 ir 3 priedų 1 sklaidos vienetų (mokslo darbų) rūšies) ar Institucijų ne tai sklaidos vienetų (mokslo darbų) rūšiai, nei įvertino ekspertai, priskirtų sklaidos vienetų (mokslo darbų) skaičius sudaro 10–30 proc. visų formaliajam vertinimui pateiktų sklaidos vienetų (mokslo darbų), Institucijos pagal Aprašo 1–3 prieduose nurodytas sklaidos vienetų (mokslo darbų) vertes surinktų taškų skaičius sumažinamas 5 proc., o kai tokių sklaidos vienetų (mokslo darbų) skaičius viršija 30 proc. visų formaliajam vertinimui pateiktų sklaidos vienetų (mokslo darbų), tai Institucijos surinktas taškų skaičius sumažinamas 15 proc.

22. Institucijos autorių indėlis į pateiktą sklaidos vienetą (mokslo (meno) darbų vienetą) taškais , išskyrus atvejus, nurodytus Aprašo 23–26 punktuose, apskaičiuojamas pagal formulę:

 

AIV = VT×DA×NIA/NA ,

 

kurioje (taip pat ir kitų Aprašo punktų formulėse):

22.1. VT sklaidos vieneto (mokslo darbo) apimties vieneto vertė taškais;

22.2. DAsklaidos vieneto (mokslo darbo) apimtis, kuri matuojama vienetu arba autorinių lankų skaičiumi (apvalinama 0,05 autorinio lanko tikslumu), arba tūkst. Eur;

22.3. NIA – Institucijos autorių skaičius. Jei Institucijos autorius nurodo ir kitų institucijų prieskyras, tai šio autoriaus indėlis į NIA yra dalijamas iš visų jo nurodytų prieskyrų skaičiaus;

22.4. NA – visų sklaidos vieneto (mokslo darbo) autorių skaičius.

23. Aprašo 1 priede nurodytų 1–6 rūšių sklaidos vienetų (mokslo darbų), 2 priede nurodytų 1, 3, 5 ir 6 rūšių sklaidos vienetų (mokslo darbų) ir 3 priede nurodytų 1, 3–8 rūšių sklaidos vienetų (mokslo darbų) atveju Institucijos autorių indėlis į pateiktą sklaidos vienetų (mokslo darbų) vienetą taškais  apskaičiuojamas pagal formulę:

 

AIV = VT×DA ×NIA×(1+NIP)½/NA,

 

kurioje (taip pat ir kitų Aprašo punktų formulėse) NIP – visų darbo skirtingų šalies verslo įstaigų (įmonių) ir užsienio institucijų prieskyrų skaičius. Jei NIP didesnis už NA, laikoma, kad NIP = NA.

24. Aprašo 1 ir 2 prieduose nurodytų 7–9 rūšių sklaidos vienetų (mokslo darbų) ir 3 priede nurodytų 9–11 rūšių sklaidos vienetų (mokslo darbų) atveju Institucijos autorių indėlis į pateiktą sklaidos vienetų (mokslo darbų) vienetą taškais  apskaičiuojamas pagal formulę:

 

AIV = VT×(NM/12),

 

kurioje NM – mėnesių, kuriuos vertinamaisiais metais buvo vykdomas ar koordinuojamas projektas, skaičius.

25. Aprašo 2 priede nurodytų 2 rūšies sklaidos vienetų (mokslo darbų) atveju Institucijos autorių indėlis į pateiktą sklaidos vienetų (mokslo darbų) vienetą taškais  apskaičiuojamas pagal formulę:

 

AIV = (32×DA)½×NIA×(1+NIP)½/NA.

 

26. Aprašo 2 priede nurodytų 4 rūšies sklaidos vienetų (mokslo darbų) ir 3 priede nurodytų 2 rūšies sklaidos vienetų (mokslo darbų) atveju Institucijos autorių indėlis į pateiktą sklaidos vienetų (mokslo darbų) vienetą taškais  apskaičiuojamas pagal formulę:

 

AIV = k×NIA×(1+NIP)½×(2+7×JIF/AIF)/NA,

 

kurioje:

26.1. k – mokslo srities koeficientas. Socialinių mokslų sričiai k = 2, kitais atvejais k = 1;

26.2. JIF – žurnalo cituojamumo rodiklis (angl. Journal Impact Factor);

26.3. AIF – žurnalų kryptinės kategorijos agreguotasis cituojamumo rodiklis (angl. Aggregate Impact Factor).

27. Jei straipsnis paskelbtas žurnale, kuris priklauso kelioms CA JCR kryptinėms kategorijoms, Aprašo 26 punkto formulėje taikomas visų kategorijų JIF/AIF vidurkis, paskaičiuotas atsižvelgiant į kategorijų dydį. Socialinių mokslų srities straipsnių, išspausdintų žurnaluose, turinčiuose Scopus duomenų bazėje citavimo rodiklį SNIP, atveju Institucijai taškai skiriami pagal Aprašo 26 punkto formulę, joje vietoj JIF/AIF taikant SNIP. Žurnalų, turinčių SNIP ir JIF/AIF, atveju Institucijai taškai skiriami ir pagal SNIP, ir pagal JIF/AIF ar jų vidurkį. Taikomi tų metų, kuriais paskelbti straipsniai, JIF/AIF ir (ar) SNIP.

28. Taškai pagal Aprašo 3 priedo 13 punktą įskaitomi n+1 kalendoriniais metais, jei tų metų spalio 1 d. Institucija tebėra atžalinės įmonės steigėja ar dalyvė. n yra 2020 ar vėlesni kalendoriniai metai, kuriais yra atliktas bent vienas Aprašo 3 priedo 13 punkte nurodytų veiksmų. AIV apskaičiuojamas pagal formulę:

AIV = VT´DA/1000.

29. Institucijos formaliojo vertinimo įvertis Fi mokslo srityje (meno veikloje) yra skaičiuojamas visų Institucijos toje srityje gautų taškų skaičių dalijant iš Institucijos tos srities mokslininkų (menininkų) viso darbo laiko ekvivalento VDDAi.

30. Institucijos normuotasis formaliojo vertinimo įvertis mokslo srityje (meno veikloje) NFi yra skaičiuojamas pagal formulę:

 

NFi, = 100Fi/Fmaks,

 

kurioje Fmaks – didžiausia Fi reikšmė.

31. Ekspertinio sklaidos vienetų (meno darbų) vertinimo metu kiekvienas pateiktas darbas ekspertų įvertinamas skalėje nuo 0 iki 5 balų.

32. Institucijos ekspertinio vertinimo įvertis meno veikloje Ei yra paskaičiuojamas visų Institucijos ekspertiniam vertinimui pateiktų sklaidos vienetų (meno darbų) įvertinimų sumą padalijant iš Institucijos ekspertiniam vertinimui pateiktinų sklaidos vienetų (meno darbų) skaičiaus, nustatomo vadovaujantis Aprašo 12 punkto nuostatomis.

33. Institucijos normuotasis ekspertinis įvertis meno veikloje NEi skaičiuojamas pagal formulę:

 

NEi, = 100Ei/Emaks,

 

kurioje Emaks – didžiausia Ei reikšmė.

34. Institucijos suminis įvertis meno veikloje SIi skaičiuojami pagal formulę:

 

SIi, = n×NFi + NEi,

 

kurioje koeficientas n apskaičiuojamas visų institucijų normuotųjų ekspertinių įverčių ir menininkų visos darbo dienos atitikmenų sandaugų sumą padalijant iš visų institucijų normuotųjų formaliųjų įverčių ir menininkų visos darbo dienos atitikmenų sandaugų sumos:

n = Σ(NEi×VDDAi)/Σ(NFi×VDDAi).

35. Institucijos sklaidos vienetų (mokslo darbų) kasmetinio vertinimo įvertis yra lygus Institucijos toje mokslo srityje gautų taškų skaičiui, o sklaidos vienetų (meno darbų) kasmetinio vertinimo įvertis – Institucijos suminio įverčio meno veiklose SIi ir Institucijos menininkų visos darbo dienos atitikmens VDDAi sandaugai.

36. Institucijos vertinimo įvertis FKi mokslo kryptyje yra skaičiuojamas visų Institucijos toje kryptyje gautų taškų skaičių dalijant iš Institucijos tos krypties mokslininkų (menininkų) viso darbo laiko ekvivalento VDDAi.

37. Institucijos normuotasis vertinimo įvertis mokslo kryptyje NFKi yra skaičiuojamas pagal formulę:

 

NFKi, = 100FKi/FKmaks,

 

kurioje FKmaks – didžiausia FKi reikšmė.

 

III SKYRIUS

DALYVAVIMAS TARPTAUTINIŲ MTEP PROGRAMŲ PROJEKTUOSE, ŪKIO SUBJEKTŲ MTEP IR MENO UŽSAKYMŲ VYKDYMO NUOSTATOS

 

38. Taryba, apibendrinusi paskutinio jos vykdyto MTEP veiklos vertinimo eigą ir ekspertų pasiūlymus, sudaro tarptautinių MTEP programų, taip pat kitų programų ir finansavimo schemų (toliau kartu – programos) sąrašą, kuriame nurodoma, iš kokių programų ir kokių jų veiklų Institucijų gautos lėšos ir kokia dalimi yra įskaitomos Institucijoms kaip jų dalyvavimo tarptautinių MTEP programų projektuose rezultatas. Iš programos „Horizontas 2020“ ar vėlesnio atitikmens projektų, kuriuose vykdoma MTEP, gautos lėšos įskaitomos su koeficientu 1, iš kitų programos „Horizontas 2020“ ar vėlesnio atitikmens projektų – 0,5.

39. Vertinimo metu nustatoma, kokioms sąrašo programoms priskirtini Institucijos pateikti duomenys ir Institucijos gautos lėšos įskaitomos ar neįskaitomos kaip jos dalyvavimo tarptautinių MTEP programų projektuose rezultatas. Jei Institucija pateikia duomenis apie jos dalyvavimą į sąrašą neįtrauktose programose arba tose sąrašo programose, kur dėl MTEP vykdymo vertinama ekspertiškai, šie duomenys detaliai nagrinėjami, sprendžiama, ar Institucijos gautos lėšos įskaitomos, ar neįskaitomos, ir sprendžiama dėl sąrašo papildymo šiomis programomis.

40. Vertinant Institucijos vykdytą ūkio subjektų MTEP ar meno užsakymą išnagrinėjami Institucijos pateikti duomenys apie užsakymą, taip pat Institucijos pateiktas paaiškinimas apie tais metais pagal šį užsakymą atliktus darbus (ne daugiau kaip 10), tais metais gautų lėšų sumas, nurodant, kurie iš atliktų darbų priskirtini MTEP (menui), ir pagrindžiant tokį priskyrimą. Baigus nagrinėjimą, sprendžiama, kokia Institucijos už šio užsakymo vykdymą gautų lėšų dalis yra įskaitoma kaip jos vykdyto ūkio subjekto MTEP ar meno užsakymo rezultatas. Už ūkio subjektų užsakymų, apie kurių MTEP (meno veiklos) pobūdį Institucija nepateikia pakankamų įrodymų, vykdymą gautos lėšos neįskaitomos. Jei vertinamas užsakymas buvo vykdytas ir ankstesniais metais, nagrinėjami ir ankstesniais metais atlikto šio užsakymo vertinimo rezultatai. Vertinant ūkio subjektų MTEP užsakymus, vadovaujamasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos leidiniu „Frascati vadovas, 2015“ (ISBN 978-9986-9380-7-1, DOI: https://doi.org/10.1787/9789264286290-lt). Esant neatitikimams tarp išversto (lietuviško) ir originalaus teksto, vadovaujamasi originaliu tekstu „Frascati Manual 2015“ (ISBN 978-926423901-2, DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en. MTEP užsakymai neįskaitomi, jei projektai (programos) buvo finansuoti:

40.1. Tarybos, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros vykdomo programinio konkursinio finansavimo lėšomis;

40.2. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, kai Institucijos projektuose dalyvauja projektų vykdytojų teisėmis.

41. Meno užsakymai neįskaitomi, jei:

41.1. sutartys buvo finansuotos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ar Lietuvos kultūros tarybos lėšomis;

41.2. sutarties objektas nebuvo meno kūrinio sukūrimas.

42. Vertinant Institucijos licencines sutartis išnagrinėjami Institucijos pateikti duomenys apie šias sutartis.

43. Už ūkio subjektų MTEP ir meno užsakymų vykdymą gautos lėšos įskaitomos su koeficientu 1, už licencines sutartis – 1,5.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Taryba nustato priemones, užtikrinančias MTEP užsakymų ir patentų (ar patentų paraiškų) licencinių sutarčių nagrinėjimo konfidencialumą.

45. Institucijos apie jų MTEP ir meno veiklos pirminius vertinimo rezultatus informuojamos Tarybos mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimo sistemoje. Institucijos per 5 darbo dienas nuo vertinimo rezultatų paskelbimo dienos gali kreiptis į Tarybą dėl MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių vertinimo techninių klaidų ir pateikti pastabas, o jų požiūriu neteisingus formaliojo vertinimo rezultatus gali prašyti patikslinti ar pataisyti. Ekspertų komisijos įvertina gautas pastabas ir (ar) prašymą per 10 darbo dienų nuo jų gavimo.

46. Institucijų MTEP ir meno veiklos galutiniai vertinimo rezultatai skelbiami viešai Tarybos interneto svetainėje. Institucijos, nesutikdamos su galutiniais vertinimo rezultatais, gali Tarybai teikti motyvuotas apeliacijas dėl mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vienetų (mokslo darbų), meno veiklos sklaidos vienetų (meno darbų), MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių vertinimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po vertinimo rezultatų paskelbimo. Apeliacijos nagrinėjamos Tarybos Lietuvos universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo procedūrų reglamente nustatyta apeliacijų nagrinėjimo tvarka ir terminais. Tuo atveju, jei apeliacijos išnagrinėjamos vėliau, nei duomenys teikiami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vienetų (mokslo darbų), meno veiklos sklaidos vienetų (meno darbų), MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių, dėl kurių pateiktos apeliacijos yra patenkintos, atnaujinti vertinimo duomenys yra pateikiami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai kitais metais.

47. MTEP ir meno veiklos vertinimo rezultatai, gaunami taikant Aprašą, naudojami apskaičiuojant mokslo ir studijų institucijų bazinį finansavimą MTEP ir meno veiklai plėtoti pagal Ministro patvirtintą Valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų skirstymo mokslo ir studijų institucijų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, meno veiklai plėtoti tvarkos aprašą. MTEP ir meno veiklos vertinimo rezultatai taip pat gali būti naudojami, kai kiti teisės aktai numato būtinybę atsižvelgti į institucijos MTEP ir meno veiklos lygį.

 

_______________________

part_e45759de13654724aae6591062fe4d95_end


 

Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno

veiklos vertinimo aprašo

1 priedas

 

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ SRITIES MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ SKLAIDOS VIENETŲ (MOKSLO DARBŲ) RŪŠYS IR UŽ DARBO VIENETĄ SKIRIAMI TAŠKAI

 

Eil. Nr.

Mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vieneto (mokslo darbo) rūšis

Darbo apimties vienetas

Darbo apimties vieneto vertė taškais

1.

Tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista:

mokslo monografija (ne mažesnės apimties kaip 8 aut. l.);

mokslo monografijos dalis, mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys (visi ne mažesnės apimties kaip 4 aut. l.)

aut. l.

15

2.

Tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys, mokslo monografijos dalis (visi ne mažesnės apimties kaip 2 aut. l.)

aut. l.

10

3.

Kitos leidyklos išleista:

mokslo monografija (ne mažesnės apimties kaip 8 aut. l.);

mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys, mokslo monografijos dalis (visi ne mažesnės apimties kaip 4 aut. l.)

aut. l.

7

4.

Kitos leidyklos išleista mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys, mokslo monografijos dalis (visi ne mažesnės apimties kaip 2 aut. l.)

aut. l.

4

5.

Mokslo straipsnis tarptautiniame žurnale, tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleistos mokslo monografijos dalis (nuo 0,25 iki 2 aut. l. apimties)

vnt.

5

6.

Mokslo straipsnis recenzuojamame leidinyje

vnt.

2

7.

Programos „Horizontas 2020“, ar vėlesnio atitikmens projekto, kuriame vykdoma MTEP, koordinavimas

vnt.

40

8.

Programos „Horizontas 2020“ ar vėlesnio atitikmens projekto, kuriame tiesiogiai nevykdoma MTEP, koordinavimas

vnt.

20

9.

Europos mokslinių tyrimų tarybos (ERC) dotacijos laimėjimas

vnt.

60

10.

Moksliškai susistemintas duomenų rinkinys

vnt.

4

11.

Taikomojo mokslo darbo leidinys (mokslinis šaltinio leidimas, mokslinis vertimo leidimas, mokslinis žodynas (ne mažesnės apimties kaip 8 aut. l.), mokslinis žinynas, enciklopedija, (bio)bibliografija)

aut. l.

2

12.

Mokslo darbo recenzija (ne mažesnės apimties kaip 0,25 aut. l.), mokslo sklaidos publikacija (ne mažesnės apimties kaip 0,35 aut. l.)

vnt.

1

 

_______________________

part_5708f20bf74f40c5aba23eb214d1bbb2_end


 

Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno

veiklos vertinimo aprašo

2 priedas

 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITIES MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ SKLAIDOS VIENETŲ (MOKSLO DARBŲ) RŪŠYS IR UŽ DARBO VIENETĄ SKIRIAMI TAŠKAI

 

Eil. Nr.

Mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vieneto (mokslo darbo) rūšis

Darbo apimties vienetas

Darbo apimties vieneto vertė taškais

1.

Tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista mokslo monografija (ne mažesnės apimties kaip 8 aut. l.) ar jos dalis (dalys)

aut. l.

15

2.

Kita monografija, sintezės mokslo darbas (ne mažesnės apimties kaip 8 aut. l.)

aut. l.

Pagal Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo aprašo (toliau – Aprašas) 25 punkto formulę

3.

Mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalis (dalys), kitos mokslo monografijos dalis (dalys) (mažesnės apimties kaip 8 aut. l.)

aut. l.

2

4.

Mokslo straipsnis recenzuojamame leidinyje, turinčiame cituojamumo rodiklį (Journal Impact Factor) JIF Clarivate Analytics žurnalų citavimo ataskaitose (CA JCR) ir (ar) pagal šaltinį normalizuotą žurnalo citavimo rodiklį (Source-Normalized Impact per Paper) SNIP Scopus duomenų bazėje išskyrus atvejus, kai Lietuvos mokslo tarybos ekspertai nustato, kad žurnalo cituojamumo rodiklis yra dirbtinai padidintas dėl per didelio savicitavimų skaičiaus ar kitais būdais ir (ar) kiti bibliometriniai parametrai nepakankami. Tokių žurnalų sąrašas skelbiamas Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje, kartu pateikiant detalų ekspertų sprendimo pagrindimą ir metus, kuriems šis sprendimas yra taikomas. Sąrašas pildomas prireikus.

vnt.

Pagal Aprašo 26 punkto formulę

5.

Mokslo straipsnis recenzuojamame leidinyje

vnt.

2

6.

Mokslo straipsnis, patenkantis tarp 10 proc. labiausiai pasaulyje cituojamų straipsnių

vnt.

3

7.

Programos „Horizontas 2020“ ar vėlesnio atitikmens projekto, kuriame vykdoma MTEP, koordinavimas

vnt.

40

8.

Programos „Horizontas 2020“ ar vėlesnio atitikmens projekto, kuriame tiesiogiai nevykdoma MTEP, koordinavimas

vnt.

20

9.

Europos mokslinių tyrimų tarybos (ERC) dotacijos laimėjimas

vnt.

60

10.

Mokslo srities ar krypties terminų žodynas, mokslinis žinynas, enciklopedija

aut. l.

1

 

_______________________

part_7811d11ab71344198b0428643199910b_end


 

Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno

veiklos vertinimo aprašo

3 priedas

 

 

GAMTOS, TECHNOLOGIJOS, MEDICINOS IR SVEIKATOS, ŽEMĖS ŪKIO MOKSLO SRIČIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ SKLAIDOS VIENETŲ (MOKSLO DARBŲ) RŪŠYS IR UŽ DARBO VIENETĄ SKIRIAMI TAŠKAI

 

Eil. Nr.

Mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vieneto (mokslo darbo) rūšis

Darbo apimties vienetas

Darbo apimties vieneto vertė taškais

1.

Tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista mokslo monografija (ne mažesnės apimties kaip 8 aut. l.) ar jos dalis (dalys)

aut. l.

10

2.

Mokslo straipsnis žurnale, kurio JIF ir CA JCR žurnalų kryptinės kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio AIF santykis JIF/AIF yra didesnis už 0,25, o jei žurnalas priklauso kelioms kryptinėms kategorijoms – kurio visų kategorijų JIF/AIF vidurkis, paskaičiuotas atsižvelgiant į kategorijų dydį, yra didesnis už 0,25, išskyrus atvejus, kai Lietuvos mokslo tarybos ekspertai nustato, kad žurnalo cituojamumo rodiklis yra dirbtinai padidintas dėl per didelio savicitavimų skaičiaus ar kitais būdais ir (ar) kiti bibliometriniai parametrai yra nepakankami. Tokių žurnalų sąrašas skelbiamas Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje, kartu pateikiant detalų ekspertų sprendimo pagrindimą ir metus, kuriems šis sprendimas yra taikomas. Sąrašas pildomas prireikus.

vnt.

Pagal Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo aprašo (toliau – Aprašas) 26 punkto formulę

3.

EPO, JPO ar USPTO pateiktos patentų paraiškos (pagal registracijos pažymėjimą), kurių pareiškėjai yra asmenys, dirbantys Lietuvos  Respublikoje įregistruotuose juridiniuose asmenyse, arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys

vnt.

10

4.

EPO, JPO ar USPTO išduoti patentai, kurių savininkai yra asmenys, dirbantys Lietuvos  Respublikoje įregistruotuose juridiniuose asmenyse, arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys

vnt.

15

5.

Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusios augalų, išskyrus dekoratyvinius augalus (pateikiami Reports on Technical Examination of the DUS Testing), ir gyvūnų veislės

vnt.

15

6.

Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusios dekoratyvinių augalų veislės (pateikiami Reports on Technical Examination of the DUS Testing)

vnt.

3

7.

Tarptautinę ekspertizę praėjusios mokslui naujos organizmų rūšys (tipinis egzempliorius (standartas) nurodytoje mokslinėje kolekcijoje; patalpinimas tarptautiniame organizmų grupės kataloge)

vnt.

15

8.

Mokslo straipsnis, patenkantis tarp 10 proc. labiausiai pasaulyje cituojamų straipsnių

vnt.

2

9.

Programos „Horizontas 2020“ ar vėlesnio atitikmens projekto, kuriame vykdoma MTEP, koordinavimas

vnt.

26

10.

Programos „Horizontas 2020“ ar vėlesnio atitikmens projekto, kuriame tiesiogiai nevykdoma MTEP, koordinavimas

vnt.

13

11.

Europos mokslinių tyrimų tarybos (ERC) dotacijos laimėjimas

vnt.

40

12.

Mokslo srities ar krypties terminų žodynas, mokslinis žinynas, enciklopedija

aut. l.

1

13.

Atžalinių įmonių steigimas ir jų įstatinio kapitalo suformavimas ir (ar) didinimas

tūkst. Eur

1

 

_______________________

part_2461a2516a4646faa41e20a9a9c90e8f_end


 

Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno

veiklos vertinimo aprašo

4 priedas

 

MENO DARBŲ SKLAIDOS VIENETŲ (MENO DARBŲ) RŪŠYS IR UŽ SKLAIDOS (MENO DARBO) VIENETĄ SKIRIAMI TAŠKAI

 

Eil. Nr.

Meno darbo sklaidos vieneto (meno darbo) rūšis

Už darbo vienetą skiriami taškai

1.

Meno kūrinio skelbimas (atlikimas)

Priklauso nuo skelbimo (atlikimo) konteksto

2.

Meno kūrinio realizavimas užsakovui

3.

Apdovanojimas meno renginyje ar konkurse

4.

Meno renginio kuravimas ar moderavimas

5.

Meninio tyrimo paskelbimas ir (ar) atlikimas

6.

Meno kūrinio skelbimas (atlikimas) edukaciniame meno renginyje

7.

Meno srities publikacijos be mokslinio aparato (meno kritikos straipsniai, meno populiarinimo straipsniai, pranešimai, tezės, recenzijos, pastabos ir pan.)

1

8.

Meno srities laidų skelbimas arba kuravimas

1

 

6-tos meno darbo sklaidos vieneto (meno darbo) rūšies vienetai vertinami tik nacionalinio arba vietinio žinomumo kontekstuose.

7-tos arba 8-tos meno darbo sklaidos vieneto (meno darbo) rūšies vienetu visais atvejais laikomas tik rinkinys, ciklas, leidinys ir pan., kurį sudaro ne mažiau kaip 4 vienetai arba 2 autoriniai lankai, o ne atskiras mažos apimties tekstas, aprašas, paskaita, laida, fragmentas ir kt.

 

 

MENO DARBŲ SKLAIDOS (MENO KŪRINIŲ SKELBIMO (ATLIKIMO) KONTEKSTAI IR UŽ JUOSE PASKLEISTUS (PASKELBTUS (ATLIKTUS) MENO DARBUS SKIRIAMI TAŠKAI

 

Eil. Nr.

Meno darbo sklaidos (meno kūrinio skelbimo (atlikimo) kontekstas

Už darbo vienetą skiriami taškai

1.

Prestižinis tarptautinis

7

2.

Plataus žinomumo

5

3.

Nacionalinio žinomumo

3

4.

Vietinio žinomumo

2

 

_______________________

part_24989ab53318448c8f0d8056b3b09cf8_end


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-1593

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2022 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-840 redakcija)  

 

PALYGINAMOJO EKSPERTINIO UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS VERTINIMO APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Palyginamojo ekspertinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos universitetų ir mokslinių tyrimų institutų (toliau – Institucijos) mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) palyginamojo ekspertinio vertinimo (toliau – palyginamasis vertinimas) šalies ir tarptautiniu mastu eigą, vertinimo metu nagrinėjamus duomenis, vertinamųjų vienetų sudarymą, vertinamųjų vienetų ir Institucijų suminių įverčių nustatymą.

2. Palyginamąjį vertinimą organizuoja Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – Ministras) nustatytais terminais. Vykdant palyginamąjį vertinimą vertinamos Institucijos ar jų dalys (toliau – vertinamieji vienetai).

3. Šiame Apraše laikoma, kad:

3.1. autoriui tenkanti darbo dalis yra skaičius, lygus vienetui, padalintam iš darbo autorių skaičiaus;

3.2. mokslo ir ūkio subjektų bendradarbiavimo susitarimas yra susitarimas dėl bendradarbiavimo MTEP srityje tarp Institucijos (-ų) ir ūkio subjekto (-ų), kuriuo susitariama dėl bendro tikslo, kartu apibrėžiant bendradarbiavimo projekto sritį, dalijamasi atliktinais darbais, finansine, technologine, moksline ir kita rizika, taip pat ir rezultatais, kai ūkio subjektas (-ai) finansuoja ne mažiau 30 proc. susitarimo vertės. Sutartys dėl MTEP paslaugų teikimo nelaikomos bendrais mokslo ir ūkio subjektų bendradarbiavimo susitarimais;

3.3. darbuotojų visos darbo dienos atitikmuo (toliau – VDDA) yra tam tikros darbuotojų grupės per metus dirbtų valandų skaičius, padalintas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyto tų metų 12 mėnesių darbo valandų skaičiaus (esant penkių darbo dienų savaitei). Skaičiuojant VDDA laikoma, kad laikotarpiais, kai darbuotojas buvo kasmetinėse, nėštumo ir gimdymo, tėvystės, pailgintose, papildomose atostogose, kai jam buvo suteikta (-os) papildoma (-os) poilsio diena (-os), kai darbuotojas nebuvo darbe dėl laikinojo nedarbingumo, darbuotojas dirbo įprastu darbo grafiku. VDDA vienetas – asmuo per metus;

3.4. mokslininkų visos darbo dienos atitikmuo (toliau – MVDDA) yra dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, visos darbo dienos atitikmens, padalinto iš 3, ir mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį, visos darbo dienos atitikmens suma;

3.5. mokslo darbai yra Ministro tvirtinamo Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo apraše išvardyti mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vienetai bei kiti Institucijų manymu reikšmingi MTEP veiklos rezultatai.

 

II SKYRIUS

VERTINAMŲJŲ VIENETŲ SUDARYMAS, JŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR VERTINIMO APRĖPTIS

 

4. Vertinamieji vienetai yra Institucijų suformuotos struktūros vertinimui atlikti. Institucijos padaliniai, sudarantys vertinamąjį vienetą, yra tarpusavyje susiję bendra MTEP veikla ir sudaro sąlygas ekspertams objektyviai įvertinti vertinamojo vieneto veiklą. Vertinamuosius vienetus sudaro Institucijos, laikydamosi šio skyriaus nuostatų. Vertinamasis vienetas veikia ne daugiau kaip dviejose mokslo srityse. Mažiausias vertinamojo vieneto dydis – 5 MVDDA. Vertinamajame vienete turi būti ne daugiau kaip 75 MVDDA. Institucijos padaliniai, didesni nei 75 MVDDA, skaidomi į keletą vertinamųjų vienetų. Siekdama sudaryti vertinamąjį vienetą, kuriame yra nuo 75 MVDDA iki 160 MVDDA, arba vertinamąjį vienetą, kuris veikia trijose mokslo srityse, institucija turi pateikti argumentus dėl tokio vertinamojo vieneto sudarymo tikslingumo ir gauti Tarybos pritarimą. Rekomenduojama institucijos padalinių, kurie yra kitų institucijos padalinių sudėtyje ir yra mažesni nei 75 MVDDA, neskaidyti į skirtingus vertinamuosius vienetus.

5. Vertinamieji vienetai vertinami pagal tokius vertinimo kriterijus:

5.1. MTEP veiklos kokybė (svorio koeficientas 0,65);

5.2. MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis (svorio koeficientas 0,2);

5.3. MTEP veiklos perspektyvumas (svorio koeficientas 0,15).

6. Vertinamojo vieneto:

6.1. MTEP veiklos kokybė įvertinama:

6.1.1. kiekvienoje mokslo kryptyje, kurios:

6.1.1.1. aprėptis yra nuo 10 (įskaitytinai) MVDDA;

6.1.1.2. aprėptis yra nuo 2 (įskaitytinai) iki 10 MVDDA ir vertinamasis vienetas turi doktorantūros teisę ar numato jos siekti per artimiausius 5 metus;

6.1.2. mokslo srities mokslo krypčių grupėje (grupę gali sudaryti ir viena mokslo kryptis), jei vertinamasis vienetas nesiekia įgyti doktorantūros teisės ir mokslo kryptyje dirba mažiau nei 10 MVDDA;

6.2. MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis ir MTEP veiklos perspektyvumas įvertinami vertinamojo vieneto lygiu.

7. Institucijos Tarybos nustatytais terminais pateikia Tarybai savo vertinamųjų vienetų sąrašą, nurodydamos kiekvieno vertinamojo vieneto:

7.1. pavadinimą;

7.2. kontaktinį asmenį;

7.3. jį sudarančius Institucijos padalinius ar jų dalis;

7.4. mokslo sritis, mokslo kryptis, kuriose veikia vertinamasis vienetas;

7.5. mokslininkų (K – 1 metų, kai K yra vertinamųjų vienetų sudarymo metai) pasiskirstymą pagal mokslo kryptis, nurodant:

7.5.1. dėstytojų pasiskirstymą pagal pareigybes (asmenimis gruodžio 31 d. ir VDDA);

7.5.2. mokslo darbuotojų pasiskirstymą pagal pareigybes (asmenimis gruodžio 31 d. ir VDDA).

8. Siekdama vertinamųjų vienetų atitikties šiame Apraše išdėstytiems reikalavimams ir vertinimui palankiausios Institucijos vertinamųjų vienetų sąrangos, Taryba, įvertinusi Institucijos pateiktą jos vertinamųjų vienetų sąrangą, gali pateikti Institucijai argumentuotą prašymą ją patikslinti.

 

III SKYRIUS

EKSPERTŲ KOMISIJŲ SUDARYMAS

 

9. Taryba sudaro ekspertų komisijas ir paskiria jų vadovus. Ekspertų komisijų nariais skiriami asmenys, neturintys ryšių su vertinamomis Institucijomis, t. y. ne mažiau kaip 5 metus neturėję darbo santykių su vertinamomis Institucijomis ir bendrų mokslinių publikacijų su vertinamųjų vienetų tyrėjais. Taryba su ekspertų komisijų nariais sudaro sutartis dėl palyginamojo vertinimo vykdymo.

10. Kiekvienas ekspertų komisijos narys pasirašo Tarybos eksperto pasižadėjimą, kuriame ekspertas pasižada laikytis nešališkumo, konfidencialumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.  Paaiškėjus, kad ekspertas neatitinka pasižadėjimo nuostatų, jam taikomos sankcijos pagal sutarties su ekspertu nuostatas.

11. Atsižvelgus į numatomas vertinti mokslo kryptis, sudaromos vertinamųjų vienetų grupės ir joms vertinti sudaromos ekspertų komisijos. Vertinamųjų vienetų grupių sudėtis ir ekspertų komisijų sudėtis skelbiama viešai Tarybos interneto svetainėje.

12. Ekspertų komisiją sudaro ne mažiau kaip 4 ekspertai.

 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ PALYGINAMAJAM VERTINIMUI PATEIKIMAS

 

13. Palyginamajam vertinimui ekspertų komisijoms Taryba pateikia:

13.1. vertinamojo periodo turimą informaciją apie institucijos MTEP veiklą mokslo srityse, gautą apibendrinus kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo duomenis ir  rezultatus;

13.2. Lietuvos mokslo ir studijų sistemos apžvalgą, kurioje išdėstomi:

13.2.1. mokslo ir studijų sistemos pokyčiai per pastaruosius 10 metų;

13.2.2. mokslo ir studijų sistemos institucinė sąranga;

13.2.3. MTEP finansavimo sistema;

13.2.4. MTEP veiklos organizavimo principai.

14. Taryba, esant galimybėms, ekspertų komisijų prašymu gali pateikti kitus jas dominančius duomenis. Taryba su ekspertams teikiama informacija supažindina Institucijas.

 

V SKYRIUS

PALYGINAMOJO VERTINIMO EIGA

 

15. Palyginamasis vertinimas vykdomas pagal Tarybos nustatytą organizavimo tvarką. Ekspertų komisijos darbą organizuoja ekspertų komisijos vadovas kartu su Tarybos paskirtu ekspertų komisijos koordinatoriumi. Ekspertų komisijos vadovas pirmininkauja ekspertų komisijos posėdžiams, numato ekspertų komisijos narių veiklos funkcijas, atsako už visos ekspertų komisijos darbo rezultatus. Ekspertų komisijos koordinatorius pateikia informaciją, reikalingą vertinimui, supažindina ekspertų komisiją su vertinimo procedūromis ir suteikia visą reikalingą administracinę pagalbą, reikalingą efektyviam ekspertų komisijos darbui.

16. Taryba pateikia informaciją apie vertinamuosius vienetus ekspertų komisijai ne vėliau kaip likus 20 darbo dienų iki ekspertų komisijos vizito į Lietuvą.

17. Kiekvieną vertinamąjį vienetą individualiai vertina ne mažiau kaip 3 ekspertai.

18. Vizito Lietuvoje metu kiekvienos ekspertų komisijos ekspertai dalyvauja bendruose ekspertų komisijos posėdžiuose. Ekspertai taip pat susitinka su vertinamųjų vienetų atstovais. Ekspertų komisijos vizitų į vertinamuosius vienetus tvarkaraštis paprastai nustatomas likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki pirmojo ekspertų vizito į instituciją.

19. Vizito į vertinamąjį vienetą vyksta ne mažiau kaip 2 ekspertai. Vizito metu ekspertai susitinka su vertinamojo vieneto darbuotojų grupėmis – administracija, tyrėjais ir mokslo doktorantais – ir susipažįsta su vertinamojo vieneto mokslinių tyrimų infrastruktūra. Vienas vertinamojo vieneto darbuotojas dalyvauja tik viename susitikime su ekspertais. Visa vizito metu gauta informacija naudojama vertinant vertinamąjį vienetą.

20. Priimdami sprendimą dėl vertinimo ekspertai turi siekti bendro sutarimo. Jeigu jo pasiekti nepavyksta, sprendimai priimami balsų dauguma, o kitokios nuomonės, nurodžius ekspertą ir jo argumentus, pateikiamos kaip priedas prie vertinimo išvadų. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą priima ekspertų komisijos vadovas.

21. Už vertinimo ataskaitos rengimą atsakingas ekspertų komisijos vadovas. Taryba turi teisę prašyti ekspertų komisijos patikslinti vertinimo ataskaitą.

 

VI SKYRIUS

PALYGINAMOJO VERTINIMO PRINCIPAI, NAGRINĖJAMI DUOMENYS IR ĮVERTINIMO BALAI

 

22. Vykdant palyginamąjį vertinimą remiamasi skaidrumo, lygiateisiškumo, abipusio pripažinimo, įvairovės, aiškumo, patikimumo, nuoseklumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principais.

23. Vertinant MTEP veiklos kokybę nagrinėjami šie duomenys:

23.1. pagal vertinamojo vieneto mokslo kryptis ir (ar) mokslo srities (-čių) mokslo krypties (-čių) grupę (-es):

23.1.1. vertinamojo vieneto kiekvienų pastarųjų penkerių metų duomenys apie doktorantūrą (gruodžio 31 dieną):

23.1.1.1. apgintų disertacijų sąrašas;

23.1.1.2. 1–4 metų nuolatinės studijų formos doktorantų skaičiai ir 1–6 metų ištęstinės studijų formos doktorantų skaičiai, išskiriant doktorantus iš užsienio;

23.1.2. paskutinių vertinamojo laikotarpio metų gruodžio 31 d. vertinamojo vieneto dėstytojų, turinčių mokslo laipsnį, ir mokslo darbuotojų bei kitų tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį, sąrašas ir nuorodos į jų mokslinės veiklos profilius;

23.1.3. vertinamojo vieneto pastarųjų penkerių metų:

23.1.3.1. geriausi mokslo darbai;

23.1.3.2. geriausių konferencijose užsienyje skaitytų pranešimų sąrašas;

23.1.3.3. svarbiausių gautų nacionalinių ir tarptautinių apdovanojimų už MTEP veiklą sąrašas;

23.1.3.4. duomenys apie dalyvavimą konkursiniuose MTEP projektuose;

23.2. vertinamojo periodo Tarybos turima informacija apie institucijos vertinimo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vienetus (mokslo darbus) ir dalyvavimą tarptautinėse MTEP programose mokslo srityse, gautą apibendrinus kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų MTEP duomenis ir rezultatus.

24. Vertinant MTEP veiklos ekonominį ir socialinį poveikį nagrinėjami šie duomenys:

24.1. pastarųjų penkerių metų:

24.1.1. atliktų didžiausią socialinį ir ekonominį poveikį turėjusių mokslo darbų ir ūkio subjektų (Lietuvos ir užsienio) MTEP užsakymų ir tarptautinių projektų sąrašas;

24.1.2. svarbiausių vertinamojo vieneto tyrėjų dalyvavimo valstybės valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ir organizacijų, verslo subjektų sudarytose darbo grupėse, komisijose ar komitetuose atvejų sąrašai;

24.1.3. svarbiausių vertinamojo vieneto visuomenei ar ūkio subjektams suteiktų konsultacijų sąrašai;

24.1.4. svarbiausių vertinamojo vieneto organizuotų mokslinių konferencijų ir renginių sąrašai;

24.1.5. vertinamojo vieneto tyrėjų svarbiausių narysčių mokslinių žurnalų redakcinėse kolegijose atvejų sąrašai;

24.1.6. vertinamojo vieneto tyrėjų svarbiausių narysčių tarptautinėse darbo grupėse, asociacijose ir pan. sąrašai;

24.1.7. svarbiausių mokslo populiarinimo veiklos rezultatų sąrašai;

24.1.8. duomenys apie mokslo ir ūkio subjektų bendradarbiavimo susitarimus, nurodant susitarimo šalis; susitarimo tikslą ir sritį; šalių įnašus (piniginius ir nepiniginius); gautų rezultatų pasidalijimo būdą; susitarimo galiojimo terminą.

24.2. vertinamojo periodo Tarybos turima informacija apie institucijos vykdytus ūkio subjektų MTEP užsakymus mokslo srityse, gautą apibendrinus kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų MTEP vertinimo rezultatus.

25. Vertinant MTEP veiklos perspektyvumą nagrinėjami šie duomenys:

25.1. turimos MTEP infrastruktūros, jos naudojimo organizavimo ir planuojamų (pageidaujamų) jos plėtros krypčių aprašymas, turima prieiga prie kitų MTEP infrastruktūrų, dalyvavimas nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose, dalyvavimas kitose tarptautinėse MTEP organizacijose;

25.2. personalo struktūra ir jos dinamika:

25.2.1. paskutinių vertinamojo laikotarpio metų mokslininkų (dėstytojų ir mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų), mokslo doktorantų, kitų darbuotojų (toliau kartu - darbuotojai) skaičiai;

25.2.2. darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį (paskutinių vertinamojo laikotarpio metų gruodžio 31 d.);

25.2.3. žmonių išteklių valdymo principai;

25.3. vertinamojo vieneto ar Institucijos strateginis veiklos planas;

25.4. numatomų plėtoti MTEP tematikų aprašymas ir pagrindimas;

25.5. informacija apie naujos tyrėjų pamainos rengimo politiką;

25.6. informacija apie vertinamojo vieneto stiprybes, silpnybes, grėsmes ir galimybes.

26. Vertindamos vertinamojo vieneto MTEP veiklos perspektyvumą, ekspertų grupės atsižvelgia į jo MTEP veiklos kokybės ir ekonominio ir socialinio poveikio vertinimus ir pasaulines jo mokslo krypties (krypčių) plėtros tendencijas.

27. Institucijos palyginamajam vertinimui reikalingus duomenis teikia Tarybai vadovaudamosi Ministro tvirtinamu Duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus teikimo palyginamajam ekspertiniam vertinimui tvarkos aprašu.

28. Aprašo 23.1.3.1, 23.1.3.2, 23.1.3.4 ir 24.1.1–24.1.8 papunkčių atveju teikiama MVDDA/2 duomenų, MVDDA apvalinant vienetų tikslumu, jei suapvalinus gaunama mažiau kaip 5, pateikiami 5 duomenys. Rekomenduojama, kad to paties autoriaus indėlis į 23.1.3.1 papunktyje nurodytus mokslo darbus būtų ne didesnis kaip 2.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1197, 2022-07-26, paskelbta TAR 2022-07-26, i. k. 2022-16172

 

29. Vertinamųjų vienetų MTEP veiklos kokybė, ekonominis ir socialinis poveikis ir perspektyvumas vertinami penkių balų skalėje 0,5 balo tikslumu. Vertinimo balų reikšmės nurodytos 1–3 lentelėse.

 

1 lentelė. MTEP veiklos kokybės vertinimo balų reikšmės.

 

Balas

Reikšmė

5

Puikiai

Vertinamasis vienetas (mokslo kryptyje ar mokslo srities mokslo krypčių grupėje) yra tarp tarptautinio masto lyderių.

MTEP yra aukščiausio tarptautinio lygio.

4

Labai gerai

Vertinamasis vienetas (mokslo kryptyje ar mokslo srities mokslo krypčių grupėje) yra stiprus tarptautiniu mastu.

Vykdomi MTEP yra aukšto lygio ir pripažinti tarptautiniu mastu.

3

Gerai

Vertinamasis vienetas (mokslo kryptyje ar mokslo srities mokslo krypčių grupėje) yra stiprus su ribotu tarptautiniu pripažinimu.

Vykdomi MTEP yra aukšto lygio ir pripažinti nacionaliniu mastu.

2

Patenkinamai

Vertinamasis vienetas (mokslo kryptyje ar mokslo srities mokslo krypčių grupėje) vertinamas patenkinamai nacionaliniu mastu.

Vykdomų MTEP lygis yra patenkinamas.

1

Silpnai

Vertinamasis vienetas (mokslo kryptyje ar mokslo srities mokslo krypčių grupėje) vertinamas silpnai nacionaliniu mastu.

Vykdomi žemo lygio MTEP. 

0

Ne MTEP

Vertinamasis vienetas (mokslo kryptyje ar mokslo srities mokslo krypčių grupėje) nevykdo MTEP.

 

 

2 lentelė. Vertinamųjų vienetų MTEP veiklos ekonominio ir socialinio poveikio vertinimo balų reikšmės.

 

Balas

Reikšmė

5

Puikiai

Vertinamasis vienetas vykdo išskirtinės svarbos mokslinius tyrimus ir yra ypač svarbus partneris MTEP klausimais už akademinės bendruomenės ribų.

Vertinamasis vienetas teigiamai veikia visuomenės plėtrą ir yra labai vertinamas partneris MTEP plėtros klausimais ne tik akademinėje bendruomenėje, bet ir už jos ribų. Institucijos darbuotojai vertinami kaip ekspertai viešajame ir privačiame sektoriuose.

4

Labai gerai

Vertinamasis vienetas vykdo labai svarbius mokslinius tyrimus ir yra labai svarbus partneris MTEP klausimais už akademinės bendruomenės ribų.

Vykdomi MTEP itin svarbūs visuomenei. Vertinamasis vienetas glaudžiai susijęs ne tik su akademine bendruomene, bet ir verslu, sprendimų priėmėjais, visuomene.

3

Gerai

Vertinamasis vienetas vykdo svarbius mokslinius tyrimus ir yra svarbus partneris MTEP klausimais už akademinės bendruomenės ribų.

Vykdomi MTEP svarbūs visuomenei. Santykis su verslu, sprendimų priėmėjais ir visuomene yra toks, koks dera pripažintai akademine veikla užsiimančiai įstaigai.

2

Patenkinamai

Vertinamasis vienetas vykdo svarbius mokslinius tyrimus, tačiau mažai sąveikauja su privačiu sektoriumi, sprendimų priėmėjais, visuomene.

Vykdomi MTEP svarbūs visuomenei, tačiau vertinamojo vieneto sąveika su verslu, sprendimų priėmėjais, visuomene yra silpna. 

1

Silpnai

Vertinamojo vieneto vykdomi moksliniai tyrimai nėra svarbūs, nėra sąveikos su privačiu sektoriumi, sprendimų priėmėjais, visuomene.

Vykdomi MTEP nėra svarbūs visuomenei. Vertinamasis vienetas nesąveikauja su verslu, sprendimų priėmėjais, visuomene.

0

Ne MTEP

Vertinamasis vienetas nevykdo MTEP.

 

3 lentelė. Vertinamųjų vienetų MTEP veiklos perspektyvumo vertinimo balų reikšmės.

 

Balas

Reikšmė

5

Puikiai

Vertinamasis vienetas turi potencialą veikti puikiai.

Vertinamojo vieneto žmonių ištekliai, strategija, veiklos organizavimas ir infrastruktūra artimiausių 5 metų laikotarpiu, atsižvelgiant į dabartinius rezultatus, užtikrins sąlygas puikiems vertinamojo vieneto veiklos rezultatams.

4

Labai gerai

Vertinamasis vienetas turi potencialą veikti labai gerai.

Vertinamojo vieneto žmonių ištekliai, veiklos organizavimas ir infrastruktūra artimiausių 5 metų laikotarpiu, atsižvelgiant į dabartinius rezultatus, užtikrins sąlygas labai geriems vertinamojo vieneto veiklos rezultatams.

3

Gerai

Vertinamasis vienetas turi potencialą veikti gerai.

Vertinamojo vieneto žmonių ištekliai, veiklos organizavimas ir infrastruktūra artimiausių 5 metų laikotarpiu, atsižvelgiant į dabartinius rezultatus, užtikrins sąlygas geriems vertinamojo vieneto veiklos rezultatams.

2

Patenkinamai

Vertinamasis vienetas turi potencialą veikti tik patenkinamai.

Vertinamojo vieneto žmonių ištekliai, veiklos organizavimas ir infrastruktūra artimiausių 5 metų laikotarpiu, atsižvelgiant į dabartinius rezultatus, leis pasiekti tik patenkinamų vertinamojo vieneto veiklos rezultatų.

1

Silpnai

Vertinamasis vienetas neturi potencialo veikti bent patenkinamai.

Vertinamojo vieneto žmonių ištekliai, veiklos organizavimas ir infrastruktūra artimiausių 5 metų laikotarpiu, atsižvelgiant į dabartinius rezultatus, sąlygos silpnus vertinamojo vieneto veiklos rezultatus.

0

Ne MTEP

Vertinamasis vienetas nevykdo MTEP.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Ekspertų komisijos, įvertinusios visus vertinamuosius vienetus pagal Aprašo 5 punkte nurodytus kriterijus, pateikia Tarybai vertinimo ataskaitą, kurios būtinos sudėtinės dalys yra:

30.1. vertinamųjų vienetų įvertinimo rezultatai (įvertinimo pagrindimas ir įverčiai);

30.2. rekomendacijos dėl vertinamųjų vienetų veiklos tęstinumo ir (ar) pagerinimo.

31. Taryba Institucijoms išsiunčia jų vertinamųjų vienetų įvertinimo rezultatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1197, 2022-07-26, paskelbta TAR 2022-07-26, i. k. 2022-16172

 

32. Institucija, susipažinusi su jos vertinamojo vieneto įvertinimo rezultatais, per 5 darbo dienas nuo vertinamojo vieneto įvertinimo rezultatų išsiuntimo dienos gali teikti Tarybai argumentuotą apeliaciją dėl vertinamojo vieneto įvertinimo pagrindime galimai padarytų faktinių klaidų ir (ar) vertinimo procedūrų pažeidimo, galėjusio turėti įtakos vertinamojo vieneto įvertinimo pagrindimui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1197, 2022-07-26, paskelbta TAR 2022-07-26, i. k. 2022-16172

 

33. Apeliacijos, nurodytos Aprašo 32 punkte nagrinėjamos Tarybos nustatyta palyginamojo vertinimo organizavimo tvarka ir terminais.

34. Naudodama vertinamųjų vienetų dydžius, išreikštus paskutinių vertinamojo laikotarpio metų MVDDA, Taryba nustato Institucijų svertinius suminius įverčius mokslo srityse ir svertinius Institucijų MTEP veiklos kokybės įverčius mokslo kryptyse. Nustatant svertinius Institucijų MTEP veiklos kokybės įverčius mokslo kryptyse, įskaitomos tik tos mokslo kryptys, kurios atitinka 6.1.1 papunkčio nuostatas.

35. Jei dėl Lietuvos Respublikoje įvestos nepaprastosios padėties ar ekstremaliosios situacijos ar kitų nuo Tarybos nepriklausančių aplinkybių, ekspertų vizitai į Lietuvą ir (ar) vizitai į VV yra draudžiami arba nerekomenduojami, susitikimai gali būti organizuojami išimtinai nuotolinėmis ryšio priemonėmis.

36. Institucijų ir jų vertinamųjų vienetų palyginamojo vertinimo rezultatų suvestinė skelbiama Tarybos interneto svetainėje ir pateikiama Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

 

_______________________________

part_1d90e37e734c445886c53ead5ab05995_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-1593

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2022 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-840

redakcija)  

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO BAZINIO FINANSAVIMO LĖŠŲ SKIRSTYMO MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLINIAMS TYRIMAMS IR EKSPERIMENTINEI PLĖTRAI, MENO VEIKLAI PLĖTOTI TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų skirstymo mokslo ir studijų institucijų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, meno veiklai plėtoti tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja, kiek valstybės biudžeto bazinio finansavimo (toliau – valstybės biudžetas) lėšų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (toliau – MTEP) ir meno veiklai plėtoti (toliau – lėšos MTEP ir menui) numatoma skirti mokslo ir studijų institucijoms (toliau – institucijos) iš valstybės biudžeto.

2. Lėšos MTEP ir menui universitetams ir mokslinių tyrimų institutams (toliau – institutai) skiriamos pagal:

2.1. kasmet vykdomo universitetų ir institutų MTEP ir meno veiklos vertinimo (toliau – kasmetinis vertinimas) trejų paskutinių metų rezultatus;

2.2. kas penkerius metus vykdomo palyginamojo ekspertinio universitetų ir institutų MTEP veiklos vertinimo (toliau – palyginamasis ekspertinis vertinimas) rezultatus.

3. Lėšos MTEP ir menui kolegijoms 2022 ir 2023 metams skiriamos pagal kasmet vykdomo kolegijų MTEP ir meno veiklos vertinimo (toliau – kasmetinis kolegijų vertinimas) atitinkamai praėjusių kalendorinių metų rezultatus, o 2024 ir vėlesniais metais skiriamos vadovaujantis šiuo principu, jei N yra metai, kai atliekamas vertinimas už N-1 metai vykdytą veiklą, tai lėšos pagal kasmetinio kolegijų vertinimo rezultatus skiriamos N+1 metams.

4. MTEP, meno veiklos darbai, lėšos, gautos iš užsienio juridinių asmenų, dalyvaujant jų administruojamų tarptautinių MTEP programų projektuose (toliau – programų lėšos), lėšos, gautos iš ūkio subjektų (toliau – užsakymų lėšos), suprantami, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamame Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo apraše.

5. Užsakomoji projektinė veikla, užsakomoji meno taikomoji veikla, stebėsena, analizė, konsultacija, kita šviečiamoji veikla, papildomų kompetencijų tai pačiai kvalifikacijai suteikimas, perkvalifikavimas, seminaras, tiriamoji studija suprantami taip, kaip jie apibrėžti švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamame Kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo apraše.

 

II SKYRIUS

LĖŠŲ MTEP IR MENUI SKIRSTYMAS UNIVERSITETAMS IR INSTITUTAMS

 

6. Universitetams ir institutams tenkančios lėšos MTEP ir menui mokslo sritims ir menui padalijamos procentais taip:

6.1. gamtos mokslų sričiai – 35;

6.2. technologijos mokslų sričiai – 21;

6.3. medicinos ir sveikatos mokslų sričiai – 9;

6.4. žemės ūkio mokslų sričiai – 6;

6.5. socialinių mokslų sričiai – 11;

6.6. humanitarinių mokslų sričiai – 14;

6.7. menui – 4.

7. Pagal paskutiniojo palyginamojo ekspertinio vertinimo suminius įverčius paskirstoma 60 procentų visoms mokslo sritims tenkančių lėšų MTEP. Lėšos MTEP paskirstomos universitetams ir institutams proporcingai jų MTEP veiklos palyginamojo vertinimo suminių įverčių ir jų dydžių, išreikštų jų mokslininkų visos darbo dienos atitikmenimis, sandaugoms. Visos darbo dienos atitikmuo suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamame Palyginamojo ekspertinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo tvarkos apraše. Pagal palyginamojo ekspertinio vertinimo rezultatus kiekvienais metais mokslo sričiai skiriamų lėšų dydis negali būti mažesnis, negu buvo skirta praėjusiais metais, išskyrus atvejus, kai lėšos einamaisiais metais skiriamos jau pagal kito palyginamojo ekspertinio vertinimo rezultatus.

8. Visos lėšos menui ir 40 procentų lėšų MTEP (toliau – likusios lėšos MTEP ir menui) skirstomos universitetams ir institutams pagal jų MTEP ir meno veiklos kasmetinių vertinimų rezultatus. Pagal kiekvienų metų kasmetinių vertinimų rezultatus paskirstoma 1/3 likusių lėšų MTEP ir menui. Šios lėšos kiekvienoje mokslo srityje ir mene universitetams ir institutams skirstomos proporcingai jų gautoms programų lėšoms, užsakymų lėšoms ir universitetų ir institutų mokslo (meno) darbų kasmetinio vertinimo įverčiams.

9. Pagal universitetų ir institutų gautas programų lėšas paskirstomų likusių lėšų MTEP ir menui suma sudaro 17 procentų visų universitetų ir institutų gautų programų lėšų sumos, jei skirstoma suma neviršija tokios pagal tų metų kasmetinio vertinimo rezultatus skirstomos likusių lėšų MTEP ir menui dalies procentais:

9.1. gamtos, medicinos ir sveikatos ir žemės ūkio mokslų srityse – 15;

9.2. technologijos ir socialinių mokslų srityse – 20;

9.3. humanitarinių mokslų srityje – 5.

10. Pagal universitetų ir institutų gautas užsakymų lėšas paskirstomų likusių lėšų MTEP ir menui suma sudaro 33 procentus visų universitetų ir institutų gautų užsakymų lėšų sumos, jei skirstoma suma neviršija tokios pagal tų metų kasmetinio vertinimo rezultatus skirstomos likusių lėšų MTEP ir menui dalies procentais:

10.1. gamtos ir medicinos ir sveikatos mokslų srityse – 25;

10.2. technologijos mokslų srityje – 30;

10.3. žemės ūkio mokslų srityje – 35;

10.4. humanitarinių ir socialinių mokslų srityse ir mene – 10.

11. Pagal Aprašo 9 ir 10 punktų nuostatas nepaskirstytos likusios lėšos MTEP ir menui skirstomos pagal universitetų ir institutų kiekvienos mokslo srities (meno) darbų kasmetinio vertinimo įverčius. Lėšos kiekvienos mokslo srities moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, meno veiklai skirstomos universitetams ir mokslinių tyrimų institutams proporcingai jų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos kasmetinio vertinimo suminiams įverčiams.

 

III SKYRIUS

LĖŠŲ MTEP IR MENUI SKIRSTYMAS KOLEGIJOMS

 

12. Kolegijose 2021 ir 2022 metais vykdomų MTEP ir meno veiklos rezultatai (toliau kartu – rezultatai) grupuojami į tokius pogrupius:

12.1. paskelbtų mokslinių tyrimų rezultatų sklaida (mokslo darbai);

12.2. užsakomoji projektinė veikla ir meno taikomoji veikla;

12.3. kita užsakomoji projektinė veikla (stebėsena, analizė, tiriamoji studija);

12.4. papildomų kompetencijų suteikimas, kvalifikacijos tobulinimas, seminaras;

12.5. konsultacijos;

12.6. kita šviečiamoji veikla.

13. Kolegijose 2023 ir vėlesniais metais vykdomų MTEP ir meno veiklos rezultatai grupuojami į tokius pogrupius:

13.1. paskelbtų mokslinių tyrimų rezultatų sklaida (mokslo darbai);

13.2. paskelbtų meno darbų sklaida;

13.3. užsakomoji projektinė veikla;

13.4. meno taikomoji veikla;

13.5. dalyvavimo tarptautinėse programose veikla.

14. Lėšos MTEP ir meno veiklai (toliau – lėšos) kolegijoms 2022 ir 2023 metams paskirstomos proporcingai taškams, gautiems už Aprašo 12.1 papunktyje nurodytų praėjusiais kalendoriniais metais paskelbtų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą (mokslo darbus), ir proporcingai lėšų sumoms, praėjusiais kalendoriniais metais kolegijų gautoms už Aprašo 12.2–12.6 papunkčiuose nurodytus rezultatų pogrupius. Lėšos kolegijoms 2024 metams paskirstomos taip pat proporcingai tam pačiam 2023 metais atliktam vertinimui pagal Aprašo 12 punkte nurodytus rezultatų pogrupius. Lėšos Aprašo 12 punkte nurodytiems rezultatų pogrupiams padalijamos taip:

14.1. Aprašo 12.1 papunkčio pogrupiui – 10 procentų;

14.2. Aprašo 12.2 papunkčio pogrupiui – 30 procentų;

14.3. Aprašo 12.3 papunkčio pogrupiui – 15 procentų;

14.4. Aprašo 12.4 papunkčio pogrupiui – 20 procentų;

14.5. Aprašo 12.5 papunkčio pogrupiui – 15 procentų;

14.6. Aprašo 12.6 papunkčio pogrupiui – 10 procentų.

15. Lėšos kolegijoms 2025 metams ir vėlesniems metams paskiriamos vadovaujantis šiuo principu, jei N yra metai, kai atliekamas vertinimas už N-1 metais vykdytą veiklą, tai lėšos pagal šio vertinimo rezultatus skiriamos N+1 metams. Lėšos N+1 metams paskirstomos proporcingai taškams, gautiems už Aprašo 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodytų N-1 metais paskelbtų mokslinių tyrimų rezultatų ir meno darbų sklaidą, ir proporcingai lėšų sumoms, N-1 metais kolegijų gautoms už Aprašo 13.3–13.5 papunkčiuose nurodytus rezultatų pogrupius. Lėšos Aprašo 13 punkte nurodytiems rezultatų pogrupiams padalijamos taip:

15.1. Aprašo 13.1 papunkčio pogrupiui – 26 procentai;

15.2. Aprašo 13.2 papunkčio pogrupiui – 4 procentai;

15.3. Aprašo 13.3 papunkčio pogrupiui – 60 procentų;

15.4. Aprašo 13.4 papunkčio pogrupiui – 9 procentai;

15.5. Aprašo 13.5 papunkčio pogrupiui – 1 procentas.

16. Kiekviename Aprašo 12.2–12.6 bei 13.3 ir 13.4 papunkčiuose nurodytame rezultatų pogrupyje kolegijoms skiriama ne daugiau lėšų, nei jos gavo už to pogrupio rezultatus. Tuo atveju, jei iš šių rezultatų 12.2–12.6 papunkčių pogrupiuose lieka nepaskirstytų lėšų, šios lėšos skiriamos Aprašo 12.1 papunkčio rezultatų pogrupiui, atitinkamai – jei lieka lėšų Aprašo 13.3 ar 13.5 papunkčių pogrupiuose, tai – skiriama Aprašo 13.1 papunkčio rezultatų pogrupiui, o jei lieka lėšų Aprašo 13.4 papunkčio pogrupyje, tai – skiriama Aprašo 13.2 papunkčio rezultatų pogrupiui.

17. 2022 metais išnagrinėjęs švietimo, mokslo ir sporto ministro sudarytos kolegijų MTEP ir meno veiklos vertinimo komisijos bei Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) išvadas, o 2023 ir vėlesniais metais Tarybos išvadas, švietimo, mokslo ir sporto ministras priima sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skirstymo kolegijoms.

 

IV SKYRIUS

LĖŠŲ MTEP IR MENUI SKYRIMAS INSTITUCIJOMS

 

18. Švietimo, mokslo ir sporto ministras priima sprendimą skirti valstybės biudžeto lėšas MTEP ir menui valstybinėms kolegijoms, nevalstybiniams universitetams, institutams ir kolegijoms.

19. Lėšos MTEP ir menui skiriamos taip:

19.1. valstybiniams universitetams ir institutams įskaičiuojamos į jų valstybės biudžeto asignavimus, planuojamus tvirtinti atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu;

19.2. valstybinėms kolegijoms 2022 ir 2023 metais atitinkamai patikslinamos einamųjų metų valstybinių kolegijų programų sąmatos, o 2024 ir vėlesniais metais šios lėšos įskaičiuojamos į planuojamus atitinkamais metais valstybinėms kolegijoms skirti valstybės biudžeto asignavimus;

19.3. nevalstybiniams universitetams, institutams ir kolegijoms – švietimo, mokslo ir sporto ministro sprendimu. Lėšos MTEP ir menui nevalstybiniams universitetams, institutams ir kolegijoms (toliau – nevalstybinės institucijos) neskiriamos, jei:

19.3.1. nevalstybinė institucija yra likviduojama;

19.3.2. dėl nevalstybinės institucijos pradėtos bankroto procedūros;

19.3.3. nevalstybinė institucija nėra įvykdžiusi įsipareigojimų, susijusių su:

19.3.3.1. mokesčių mokėjimu (išskyrus atvejus, kai mokesčių administratoriaus sprendimu mokestinės nepriemokos mokėjimas yra atidėtas ir (arba) išdėstytas per tam tikrą laikotarpį ir šio sprendimo pagrindu sudaryta nevalstybinės institucijos ir mokesčių administratoriaus mokestinės paskolos sutartis);

19.3.3.2. socialinio draudimo įmokų mokėjimu (išskyrus atvejus, kai įmokų administratoriaus sprendimu įmokų mokėjimo terminas yra atidėtas ir dar nesuėjęs);

19.3.4. nevalstybinė institucija ilgiau nei 12 mėnesių nėra pateikusi Juridinių asmenų registro tvarkytojui metinės finansinės atskaitomybės dokumentų (kai tokia pareiga nustatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose);

19.3.5. nevalstybinė institucija Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-75 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšų planavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka nėra atsiskaičiusi už praėjusiais metais jai skirtas lėšas MTEP ir menui.

20. Nevalstybinė institucija, siekianti, kad jai būtų skirtos lėšos MTEP ir menui kalendoriniams metams, iki tų kalendorinių metų vasario 1 d. pateikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai dokumentus, patvirtinančius, kad nėra Aprašo 19.3.3.1 papunktyje nurodytos aplinkybės. Aprašo 19.3.1, 19.3.2 ir 19.3.4 papunkčiuose nurodytų aplinkybių buvimą nustato Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pagal Juridinių asmenų registro duomenis, o Aprašo 19.3.3.2 papunktyje – pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis. Jei bent viena Aprašo 19.3.1 ir 19.3.2 papunkčiuose nurodytų aplinkybių atsiranda po sprendimo skirti lėšų MTEP ir menui priėmimo, lėšų mokėjimas sustabdomas, o išmokėtos lėšos per 10 darbo dienų turi būti grąžintos į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sąskaitą. Lėšų negrąžinus, išmokėtos lėšos išieškomos.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Institucijas reorganizuojant jungimo būdu, pasibaigusių institucijų MTEP ir meno veiklos rezultatai atitenka po reorganizavimo veikiančiai institucijai. Instituciją reorganizuojant skaidymo būdu, sprendime dėl reorganizavimo nustatoma kiekvienai reorganizuojamos institucijos daliai po išskaidymo tenkanti reorganizuojamos institucijos MTEP ir meno veiklos rezultatų dalis.

22. Institucijos MTEP ir meno veikla, vykdyta iki jos įregistravimo Švietimo ir mokslo institucijų registre dienos, nevertinama.

23. Jei nevalstybinė institucija Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatytais terminais nepateikė visų ar dalies duomenų apie jos MTEP ir meno veiklą, laikoma, kad su nepateiktais duomenimis susijusios institucijos MTEP ir meno veiklos vertinimo rezultatų reikšmės yra lygios nuliui.

24. Valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, meno veiklai plėtoti naujai įsteigtiems universitetams ir mokslinių tyrimų institutams pirmiems metams skiria švietimo, mokslo ir sporto ministras, naudodamas mokslo sričių suminius vidutinius įverčių ir naujai įsteigto universiteto ar mokslinių tyrimų instituto dydžių, išreikštų jų mokslininkų visos darbo dienos atitikmenimis, sandaugoms. Meno srityje valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšos skiriamos naudojant meno ekspertinio vertinimo dalies vidutinį įvertį. Vėlesniais metais, iki gaunami naujai įsteigtos institucijos palyginamojo ekspertinio vertinimo rezultatai švietimo, mokslo ir sporto ministras valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšas skiria pagal kasmetinio vertinimo rezultatus, atsižvelgęs į Tarybos siūlymą.

25. 2023 metams 73,34 procento valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai universitetams ir mokslinių tyrimų institutams paskirstoma proporcingai universitetams ir mokslinių tyrimų institutams 2021 metams paskirtoms valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšoms moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, po 13,33 procento lėšų paskirstoma pagal šių institucijų 2020 metų ir 2021 metų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kasmetinio vertinimo rezultatus.

26. 2023 metams 66,67 procento valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų meno veiklai plėtoti paskirstoma proporcingai universitetams 2021 metams paskirtoms valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšoms meno veiklai plėtoti, 33,33 procento lėšų paskirstoma pagal šių institucijų 2020 metų ir 2021 metų meno veiklos kasmetinio vertinimo rezultatus.

 

________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-840, 2022-05-25, paskelbta TAR 2022-05-25, i. k. 2022-10914

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. V-1593 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ 2.2–2.6 papunkčių įgyvendinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1197, 2022-07-26, paskelbta TAR 2022-07-26, i. k. 2022-16172

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. V-1593 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ 2.2–2.6 papunkčių įgyvendinimo“ pakeitimo

 

 

part_bb7f92aa222b4adc98a8bffb372e901c_end