Suvestinė redakcija nuo 2020-06-05

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-12-28, i. k. 2016-29681

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKUNDŲ PATEIKIMO MUITINĖS DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS IR JŲ NAGRINĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 27 d. Nr. 1B-1074

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 37 straipsnio 2 dalimi:

1. T v i r t i n u Skundų pateikimo Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jų nagrinėjimo nuostatus (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. 1B-540 „Dėl Skundų nagrinėjimo Lietuvos Respublikos muitinėje nuostatų patvirtinimo“.

 

 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,                                                                     

atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas                                                                 Jonas Miškinis

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu

Nr. 1B-1074

 

 

 

SKUNDŲ pateikimo MUITINĖS DEPARTAMENTUI prie lietuvos respublikos finansų ministerijos ir jų NAGRINĖJIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Skundų pateikimo Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jų nagrinėjimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato asmenų skundų, susijusių su muitinės įgyvendinamų Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo, kitų muitinės kompetencijai priskirtų teisės aktų taikymu, pateikimo Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas), jų nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir apskundimo tvarką.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1. Skundas – asmens kreipimasis raštu (pareiškimas, prašymas ir pan.) į Muitinės departamentą, nurodant, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, susiję su muitų teisės aktų taikymu, ir prašant juos apginti.

2.2. Pareiškėjas – asmuo, kuris kreipėsi į Muitinės departamentą su skundu dėl bet kurio jam tiesiogiai ir asmeniškai taikomo teritorinės muitinės arba specialiosios muitinės įstaigos sprendimo (jo nepriėmimo), siekdamas apginti savo teises ir teisėtus interesus.

Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos muitinės įstatyme, kituose teisės aktuose.

3. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos muitinės ir Viešojo administravimo įstatymų ir 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1), nuostatomis.

4. Nuostatai netaikomi skundams dėl muitinės pareigūnų tarnybinių nusižengimų ir dėl muitinės pareigūnų veiksmų ir sprendimų, priimtų vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso ir Muitinės įstatymo 38 straipsnio nustatytais atvejais.

 

II SKYRIUS

APSKUNDIMAS

 

5. Kiekvienas asmuo turi teisę apskųsti:

5.1. jam tiesiogiai ir asmeniškai taikomą Muitinės departamento, teritorinės muitinės ar specialiosios muitinės įstaigos sprendimą, susijusį su muitinės įgyvendinamų Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo, taip pat kitų muitinės kompetencijai priskirtų teisės aktų taikymu;

5.2. Muitinės departamento, teritorinės muitinės ar specialiosios muitinės įstaigos sprendimo nepriėmimą, jeigu jis kuriai nors iš šių muitinės įstaigų pateikė prašymą priimti sprendimą, susijusį su muitinės įgyvendinamų Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo, taip pat kitų muitinės kompetencijai priskirtų teisės aktų taikymu, ir per teisės aktų nustatytą laikotarpį sprendimas nebuvo priimtas.

6. Skundas turi būti paduodamas:

6.1. dėl teritorinių muitinių ir specialiųjų muitinės įstaigų sprendimų ir jų nepriėmimo – Muitinės departamentui per teritorinę muitinę ar specialiąją muitinės įstaigą, kurios sprendimas arba sprendimo nepriėmimas yra skundžiamas;

6.2. dėl Muitinės departamento sprendimų ir jų nepriėmimo – tiesiogiai Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1B-410, 2020-06-03, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12210

 

III SKYRIUS

SKUNDO PADAVIMO TERMINAI

 

7. Skundas dėl teritorinės muitinės ar specialiosios muitinės įstaigos sprendimo ar jo nepriėmimo paduodamas Muitinės departamentui ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią asmuo gavo arba laikomas gavusiu sprendimą, o jeigu skundžiamas sprendimo nepriėmimas – nuo tos dienos, kai baigėsi atitinkamo sprendimo priėmimo terminas.

8. Skundas dėl Muitinės departamento sprendimo ar jo nepriėmimo paduodamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią asmuo gavo arba laikomas gavusiu sprendimą, o jeigu skundžiamas sprendimo nepriėmimas – nuo tos dienos, kai baigėsi teisės aktų nustatytas skundo nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo terminas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-410, 2020-06-03, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12210

 

9. Pareiškėjo prašymu, Muitinės departamentas sprendimu gali atnaujinti skundo dėl teritorinės muitinės ar specialiosios muitinės įstaigos sprendimo arba jo nepriėmimo padavimo terminą, jeigu pripažįsta, kad šis terminas buvo praleistas dėl svarbios priežasties.

10.  Prašyme atnaujinti skundo padavimo terminą pareiškėjas turi nurodyti termino praleidimo priežastis. Prie prašymo turi būti pridėti termino praleidimo priežastis pagrindžiantys dokumentai. Prašymas atnaujinti skundo padavimo terminą paduodamas kartu su skundu.

11.  Pareiškėjo prašymas atnaujinti skundo padavimo terminą turi būti išnagrinėtas ir dėl jo sprendimas priimtas per skundui, paduodamam dėl teritorinės muitinės ar specialiosios muitinės įstaigos sprendimo, išnagrinėti nustatytą terminą.

12. Muitinės departamentui priėmus sprendimą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, skundo išnagrinėjimo terminai skaičiuojami nuo minėto sprendimo priėmimo dienos.

13. Jeigu skundo padavimo terminas yra praleistas ir pareiškėjas skundo padavimo termino neprašo atnaujinti, taip pat kai toks prašymas yra nepatenkinamas, Muitinės departamento sprendimu skundas paliekamas nenagrinėtas.

14. Jeigu kartu su skundu pareiškėjas pateikia prašymą sustabdyti apskųstojo sprendimo vykdymą, esant Nuostatų 38 punkte numatytiems pagrindams, Muitinės departamentas sprendimą dėl pateikto prašymo priima per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo Muitinės departamente dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-410, 2020-06-03, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12210

 

IV SKYRIUS

SKUNDo PRIĖMIMAS

 

15. Skundas Muitinės departamentui dėl teritorinės muitinės ar specialiosios muitinės įstaigos sprendimo ar jo nepriėmimo siunčiamas registruotu paštu arba pristatomas į teritorinę muitinę ar specialiąją muitinės įstaigą, kurios sprendimas ar sprendimo nepriėmimas yra skundžiamas. Skundai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. 

16. Gautas skundas registruojamas kompiuterinėje laikmenoje arba registracijos žurnale. Ant skundo dedamas spaudas, kuriame įrašomas registracijos numeris ir gavimo data.

17. Skundo priėmimo faktas, pareiškėjui reikalaujant, patvirtinamas žodžiu, nurodant gauto dokumento registracijos numerį ir datą, arba ant antrojo skundo egzemplioriaus (kopijos) užrašant registracijos numerį ir datą.      

18. Teritorinė muitinė ar specialioji muitinės įstaiga gautą pareiškėjo skundą ir su skundu susijusią medžiagą per 3 darbo dienas privalo išsiųsti Muitinės departamentui.

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI SKUNDUI

 

19. Skunde turi būti nurodyta:

19.1. skundo surašymo vieta ir data;

19.2. pareiškėjo vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas), asmens kodas (juridinio asmens registracijos kodas), gyvenamoji vieta (buveinės adresas), taip pat atstovo, įgalioto pateikti skundą (jeigu jis yra) vardas, pavardė, asmens kodas, adresas korespondencijai gauti;

19.3. teritorinės muitinės arba specialiosios muitinės įstaigos, kurios sprendimas skundžiamas, pavadinimas;

19.4. skundžiamas sprendimas, jo surašymo data ir numeris;

19.5. aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys įrodymai;

19.6. skundo reikalavimas;

19.7. pridedamų dokumentų sąrašas.

20. Skundas turi būti pasirašytas pareiškėjo arba jo atstovo. Prie atstovo paduodamo skundo turi būti pridedamas įgaliojimas arba kitas dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus.

21. Pareiškėjas bet kuriuo metu iki sprendimo priėmimo turi teisę pakeisti skundo pagrindą ir (arba) reikalavimą bei atsisakyti skundo.

22. Skundas turi būti surašytas valstybine kalba.

23. Kartu su skundu pateikiami skundžiamo sprendimo ir dokumentų, patvirtinančių pareiškėjo skundo pagrįstumą, originalai arba tinkamai patvirtintos jų kopijos. Ne valstybine kalba įforminti dokumentai pateikiami kartu su autentifikuotais vertimais į valstybinę kalbą. Nepatvirtintos dokumentų kopijos ir neišversti į valstybinę kalbą dokumentai kaip įrodymai nevertinami.

 

VI SKYRIUS

SKUNDO NAGRINĖJIMAS

 

24. Muitinės departamentas, gavęs skundą, privalo patikrinti, ar skundas atitinka Nuostatų 19–23 punktuose nurodytus reikalavimus.       

25. Nustatęs, kad skundas neatitinka šių Nuostatų reikalavimų, Muitinės departamentas sprendimu nustato pareiškėjui 15 dienų terminą trūkumams pašalinti. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kai minėtas sprendimas buvo įteiktas arba laikomas įteiktu pareiškėjui.

26. Jeigu pareiškėjas per nustatytą 15 dienų terminą įvykdo sprendime nurodytus reikalavimus, skundas nagrinėjamas ir laikomas paduotu pradinio jo pateikimo dieną, o skundo išnagrinėjimo terminai pradedami skaičiuoti nuo reikalavimų įvykdymo dienos. Nurodytų reikalavimų laiku neįvykdžius, skundas paliekamas nenagrinėtas.

27. Tuo atveju, jei pareiškėjas nepašalina trūkumų, atsiradusių dėl Nuostatų
19.5 papunkčio ir 23 punkto nuostatų nevykdymo, tačiau jo skunde yra kitų reikalavimų, pagrįstų skunde nurodytomis aplinkybėmis ir įrodymais, Muitinės departamentas privalo išnagrinėti pareiškėjo skundą dėl nurodytų reikalavimų. Šiuo atveju skundo išnagrinėjimo terminai skaičiuojami nuo kitos dienos, kai pasibaigia nustatytas trūkumų pašalinimo terminas.

28. Skundas Muitinės departamento sprendimu gali būti paliekamas nenagrinėtas, jeigu:

28.1. jame nėra pareiškėjo vardo ir pavardės ar pavadinimo, adreso arba  kitų  duomenų ryšiui palaikyti ir nėra galimybės kitaip identifikuoti skundą pateikusį asmenį;

28.2. skundas, teikiamas raštu tiesiogiai ar atsiųstas paštu, arba prašymo ar skundo  skaitmeninė kopija, atsiųsta faksu ar elektroniniu paštu, nepasirašyti ir nėra galimybės kitaip patikrinti skundo autentiškumo;

28.3. paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu Muitinės departamentas yra priėmęs sprendimą.

29.  Muitinės departamentas turi priimti sprendimą dėl skundo per 30 dienų nuo jo gavimo Muitinės departamente dienos. Jei sprendimo priėmimui reikalingas papildomas tyrimas, šis terminas Muitinės departamento sprendimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 dienų.

30. Muitinės departamento sprendimu skundo nagrinėjimas gali būti sustabdytas, jeigu:

30.1. tam būtina papildoma informacija ir Muitinės departamentas muitinės įgyvendinamų teisės aktų nustatyta tvarka kreipėsi į kompetentingą Europos Sąjungos, užsienio valstybės arba Lietuvos Respublikos instituciją arba tarptautinę organizaciją dėl šios informacijos pateikimo;

30.2. atliekamas patikrinimas.

31. Gavus skundui nagrinėti būtiną papildomą informaciją arba atlikus patikrinimą, skundo nagrinėjimas Muitinės departamente atnaujinamas ir jo nagrinėjamas tęsiamas.

32. Muitinės departamentas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, priima vieną šių sprendimų:

32.1. skundą atmesti kaip nepagrįstą;

32.2. patenkinti skundą;

32.3. skundą patenkinti iš dalies:

32.4. pakeisti teritorinės muitinės ar specialiosios muitinės įstaigos sprendimą;

32.5. panaikinti teritorinės muitinės ar specialiosios muitinės įstaigos sprendimo dalį;

32.6. panaikinti teritorinės muitinės ar specialiosios muitinės įstaigos sprendimą ir pavesti priimti naują sprendimą;

32.7. skundą palikti nenagrinėtą.  

33. Sprendime turi būti nurodyta pareiškėjo teisė apskųsti sprendimą Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui ir tokio apskundimo terminai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1B-410, 2020-06-03, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12210

 

34. Muitinės departamento sprendimas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo priėmimo registruotu laišku išsiunčiamas pareiškėjui (jo atstovui) skunde nurodytu adresu arba įteikiamas asmeniškai pasirašytinai ir teritorinei muitinei ar specialiajai muitinės įstaigai, kurios sprendimas buvo skundžiamas. Kai sprendimo įgyvendinimas susijęs su kitų institucijų ar asmenų veikla, apie sprendimą raštu informuojama ir suinteresuota institucija ar asmuo. Atsakymai į skundus, pateiktus elektroniniu paštu ir tinkamai pasirašytus elektroniniu parašu, pateikiami pareiškėjui elektroniniu  paštu, o pareiškėjų pageidavimu – siunčiami paštu skunde nurodytu adresu arba įteikiami     asmeniškai.

35. Pareiškėjas privalo pranešti Muitinės departamentui apie savo adreso pasikeitimą skundo nagrinėjimo metu. Jeigu tokio pranešimo nėra, Muitinės departamento sprendimai ir kita informacija bei pranešimai siunčiami skunde nurodytu adresu registruotu laišku ir laikomi įteiktais, nors pareiškėjo adresas ir būtų pasikeitęs. Dokumentų, siunčiamų registruotu paštu, įteikimo pareiškėjui diena laikoma penkta darbo diena, einanti po siunčiamos korespondencijos perdavimo paštui dienos.

36. Anksčiau priimtas suinteresuotam asmeniui palankus sprendimas be pareiškėjo skundo gali būti pripažintas negaliojančiu, atšaukiamas arba pakeičiamas teritorinės muitinės, specialiosios muitinės įstaigos arba Muitinės departamento sprendimu vadovaujantis 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 27 ir 28 straipsnių nuostatomis.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Skundo padavimas nesustabdo ir nepanaikina asmens prievolės vykdyti muitinės priimtą sprendimą.

38. Muitinės departamento sprendimu gali būti visai arba iš dalies sustabdytas teritorinės muitinės arba specialiosios muitinės įstaigos priimto sprendimo vykdymas, jeigu:

38.1. yra rimto pagrindo manyti, kad apskųstasis sprendimas neatitinka muitinės įgyvendinamų Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo, kitų muitinės kompetencijai priskirtų teisės aktų reikalavimų;

38.2. apskųstuoju sprendimu pareiškėjui gali būti padaryta nepataisoma žala. 

 

______________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1B-410, 2020-06-03, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12210

Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1B-1074 „Dėl Skundų pateikimo Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jų nagrinėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo