Suvestinė redakcija nuo 2023-10-07

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-10-17, i. k. 2017-16397

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 16 d. Nr. D1-845

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 ir 6 dalimis, 7 straipsnio 2, 4, 6, 7 ir 8 dalimis,  14 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindamas 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/52/ES:

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

 

1. T v i r t i n u Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas įsigaliojus Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymui Nr. XIII-529. Iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtoms planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikti procedūroms taikomas iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojęs teisinis reguliavimas, išskyrus Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-529 2 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                            Kęstutis Navickas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845

 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato planuojamos ūkinės veiklos atrankos informacijos, pagal kurią nustatoma, ar reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą (toliau – atrankos informacija), sudėtį ir turinį, atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) proceso dalyvių santykius rengiant ir nagrinėjant atrankos informaciją, atliekant konsultacijas ir priimant atrankos dėl PAV išvadą (toliau – atrankos išvadą) ir jos viešinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

2. Atrankos dėl PAV tikslas nustatytas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje; atrankos dėl PAV objektas nustatytas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

 

3. Tvarkos aprašas privalomas visiems atrankos dėl PAV proceso dalyviams, nurodytiems Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

4. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos atsakingosios institucijos funkcijas vykdo Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl įgaliojimų Aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms suteikimo“  (toliau – Nutarimas) 2 punktu suteiktus įgaliojimus, pagal Nutarimo 1 punktu suteiktus įgaliojimus – tarpvalstybinio PAV procesą koordinuoja Aplinkos ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

 

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

II SKYRIUS

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS METODINIAI NURODYMAI

 

6. Atrankos informacija rengiama pagal šiame skyriuje nustatytus reikalavimus. Rengdamas atrankos informaciją, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ar PAV dokumentų rengėjas atsižvelgia į su planuojama ūkine veikla susijusius strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimo, atlikto pagal kitų teisės aktų reikalavimus, rezultatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

Nr. D1-332, 2023-10-06, paskelbta TAR 2023-10-06, i. k. 2023-19761

 

PIRMASIS SKIRSNIS

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ

 

7. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys (juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas/adresas, el. paštas, telefono numeris).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

8. Tais atvejais, kai atrankos informaciją teikia PAV dokumentų rengėjas, pateikiami jo duomenys (juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas / adresas, el. paštas, telefono numeris).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

 

9. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant atrankos dėl PAV atlikimo teisinį pagrindą (Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo punktą (-us)).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

 

10. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: žemės sklypo plotas ir planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, planuojama įrengti inžinerinė infrastruktūra (pvz., inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, energijos), susisiekimo komunikacijos, kai taikoma, griovimo darbų aprašymas, informacija apie planuojamus teritorijos rekultivacijos sprendinius. 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

11. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija (įskaitant produktus, kurie gali būti pavojingosios medžiagos ar mišiniai), technologijos ir pajėgumai (planuojant esamos veiklos plėtrą, nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

 

12. Žaliavų, produktų (įskaitant šalutinius ir tarpinius produktus), cheminių medžiagų ir cheminių mišinių naudojimas ir susidarymas, nurodant jų kiekius, o naudojant ar susidarant pavojingosioms medžiagoms ar jų mišiniams, taip pat nurodant jų pavojingumo klasę ir kategoriją; radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingųjų (nurodant pavojingųjų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingųjų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų, produktų, medžiagų, mišinių ir atliekų kiekis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

13. Gamtos išteklių (gyvosios ir negyvosios gamtos elementų) – vandens, žemės (jos paviršiaus ir gelmių), dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracijos galimybės.

14. Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą (planuojamas sunaudoti kiekis per metus).

15. Pavojingųjų, nepavojingųjų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), planuojamas jų kiekis, jų tvarkymas.

16. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir užterštumas, jų tvarkymas.

17. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir teršalų skaičiavimai, atitiktis teisės aktais nustatytiems leistiniems taršos ribiniams dydžiams) ir jos prevencija. Duomenys apie numatomą taršą į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių ir apie taršos šaltiniuose numatomas išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas (toliau – ŠESD) pateikiami 1 ir 2 lentelėse. Teršalų kodai ir pavadinimai rašomi vadovaujantis Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

1 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas

Teršalo kodas

Numatoma išmesti, t/m.

1

2

3

Azoto oksidai

 

 

Kietosios dalelės

 

 

Sieros dioksidas

 

 

Amoniakas

 

 

Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

2 lentelė. Duomenys apie taršos šaltiniuose numatomą išmesti ŠESD kiekį

Tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis iš planuojamos ūkinės veiklos taršos šaltinių

Numatomas išmesti ŠESD kiekis, t CO2 ekv.

 

Anglies dioksidas (CO2)

 

Me-tanas (CH4)

Azoto sub-oksidas (N2O)

Hidro-
fluor-
anglia-vandeniliai (HFC)

Perfluor-
anglia-
vandeniliai (PFC)

Sieros heksa-fluoridas (SF6)

Azoto tri-fluoridas (NF3)

Tiesiogiai

 

 

 

 

 

 

 

 

Netiesiogiai

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

18. Taršos kvapais susidarymas (kvapo emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis kvapo koncentracijos ribinėms vertėms) ir jos prevencija.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

19. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė ir stacionarių triukšmo šaltinių emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija.

20. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir jos prevencija.

21. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių avarijų, stichinių nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų tikimybė ir jų prevencija. Jeigu planuojama ūkinė veikla yra susijusi su pavojingosiomis medžiagomis, nurodytomis Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“, 1 ir 2 lentelėse, ir jų kiekis prilygsta minėtose lentelėse nurodytam aukštesniojo lygio kvalifikaciniam kiekiui ar jį viršija arba ji galėtų turėti lemiamą įtaką avarijų pavojui esamame pavojingajame objekte, vertinant planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo riziką dėl pramoninių avarijų, rekomenduojama vadovautis Pavojingojo objekto, kuriame pavojingųjų medžiagų kiekiai prilygsta nustatytųjų kvalifikacinių kiekių aukštesniajam lygiui ar jį viršija, saugos ataskaitos rengimo rekomendacijose, patvirtintose Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 1-271 „Dėl Pavojingojo objekto, kuriame pavojingųjų medžiagų kiekiai prilygsta nustatytųjų kvalifikacinių kiekių aukštesniajam lygiui ar jį viršija, saugos ataskaitos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, pateiktais rizikos analizės minimaliais reikalavimais ir įvertinti planuojamos ūkinės veiklos keliamą individualią ir socialinę riziką.

Aprašant numatomas priemones (gaisrinės saugos) galimiems įvykiams, ekstremaliesiems įvykiams, ekstremaliosioms situacijoms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, rekomenduojama vadovautis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1-469 „Dėl  Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“  1 priede pateiktu klausimynu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

 

22. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens, žemės, oro užterštumo, kvapų, triukšmo, vibracijos, elektromagnetinio lauko, šešėlių mirgėjimo susidarymo).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

23. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita planuojamos ūkinės veiklos artimoje aplinkoje vykdoma ir (ar) planuojama ūkine veikla. Veiklos sukeliami nepatogumai (pvz., trukdžių susidarymas, statybos metu galimi transporto eismo ar komunalinių paslaugų tiekimo sutrikimai).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

 

24. Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas (pvz., teritorijos parengimas statybai, statinių statybų pradžia, technologinių linijų įrengimas, teritorijos sutvarkymas).

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

 

25. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinius vienetus, jų dalis, gyvenamąsias vietoves (apskritis; savivaldybė; seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis) ir gatvę; teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojamos ūkinės veiklos teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir teritorijų, kurias planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius); informacija apie turimą arba numatomą įgyti teisę valdyti, naudoti ar disponuoti žemės sklypą ar teritorijas, kuriose yra planuojama ūkinė veikla (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, nuoma pagal sutartį; žemės sklypo planas, jei parengtas). Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo proceso metu planuojamos ūkinės veiklos organizatorius neprivalo turėti nuosavybės valdymo ar naudojimo teisių į teritoriją, kurios atžvilgiu nagrinėjamos galimybės vykdyti planuojamą ūkinę veiklą ir nustatoma, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

 

26. Teritorijų planavimo dokumentuose nustatytas planuojamos ūkinės veiklos teritorijos, gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir (ar) teritorijos naudojimo reglamentas, specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Informacija apie vietovės inžinerinę infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

27. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ar jos artimoje aplinkoje esančius žemės gelmių išteklius, dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus, kurių duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/) ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

 

28. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ar jos artimoje aplinkoje esantį kraštovaizdį, jo charakteristiką (vyraujantis tipas, natūralumas, mozaikiškumas, įvairumas, nekilnojamasis kultūros paveldas, tradiciškumas, reikšmė regiono mastu, estetinės ypatybės, svarbiausios regyklos, apžvalgos taškai ir panoramos (sklypo apžvelgiamumas ir padėtis svarbiausių objektų atžvilgiu), lankytinos ir kitos rekreacinės paskirties vietos), gamtinį karkasą, vietovės reljefą. Ši informacija pateikiama vadovaujantis Europos kraštovaizdžio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijų CM/Rec (2008)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių nuostatomis, Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo patvirtinimo“, Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703 „Dėl Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano patvirtinimo“, sprendiniais ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

 

29. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ar jos artimoje aplinkoje esančias saugomas teritorijas, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, ir jose saugomas Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines bei rūšis, kurios registruojamos Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų bazėje (https://stk.am.lt/portal/) ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

 

30. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ar jos artimoje aplinkoje esančią biologinę įvairovę:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

30.1. biotopus, buveines (įskaitant Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, pagal Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijų, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“, ir Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio     19 d. įsakymu Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“, priedus, kai prieduose jie nenurodyti – pagal Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt/map pateikiamus duomenis, gamtotvarkos planų informaciją): miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą (informacija kaupiama Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre), pievas (išskiriant natūralias), pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką, jų gausumą, kiekį, kokybę ir regeneracijos galimybes, natūralios aplinkos atsparumą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

30.2. augaliją, grybiją ir gyvūniją, ypatingą dėmesį skiriant saugomoms rūšims, jų augavietėms ir radavietėms, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje (https://sris.am.lt/), jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

31. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ar jos artimoje aplinkoje esančias jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas, potvynių zonas (potvynių grėsmės ir rizikos teritorijų žemėlapis pateiktas – http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai), karstinį regioną, požeminio vandens vandenvietes ir jų apsaugos zonas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

 

32. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ar jos artimoje aplinkoje taršą praeityje, jeigu jose vykdant ūkinę veiklą buvo nesilaikoma aplinkos kokybės normų (pagal vykdyto aplinkos monitoringo duomenis, pagal teisės aktų reikalavimus atlikto ekogeologinio tyrimo rezultatus).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

 

33. Planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo ar teritorijos išsidėstymas esamų ir teritorijų planavimo dokumentų sprendiniuose numatytų rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų atžvilgiu, nurodomas atstumus nuo šių teritorijų ir (ar) esamų statinių iki planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

34. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos žemės sklype ar teritorijoje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes (kultūros paveldo objektus ir (ar) vietoves), kurios registruotos Kultūros vertybių registre (http://kvr.kpd.lt/heritage), jų apsaugos reglamentą ir zonas, atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

 

35. Apibūdinamas ir įvertinamas tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą (pvz., geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių); pobūdį (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis); poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik paukščių migracijos metu); poveikio tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų metu); tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, užlieti žuvų nerštavietes, sukelti eroziją, nuošliaužas); suminį poveikį su kita planuojamos ūkinės veiklos artimoje aplinkoje vykdoma ar planuojama ūkine veikla (pvz., kelių veiklos rūšių vandens naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumažinti vandens debitą, sutrikdyti vandens gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, sumažinti ištirpusio vandenyje deguonies kiekį), ir galimybes išvengti reikšmingo neigiamo poveikio ar užkirsti jam kelią:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

35.1. gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai dėl fizikinės, cheminės (atsižvelgiant į foninį užterštumą), biologinės taršos, kvapų (pvz., vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumų ir pan.);

35.2. biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo arba kitokio pobūdžio sunaikinimo, pažeidimo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, miškų suskaidymo, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas reikšmingas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui;

35.3. saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms. Kai planuojamą ūkinę veiklą numatoma įgyvendinti Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje ar jos artimoje aplinkoje, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ar PAV dokumentų rengėjas, vadovaudamasis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, turi pateikti Agentūrai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

35.4. žemei (jos paviršiui ir gelmėms) ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl cheminės taršos; dėl numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimo, vandens telkinių gilinimo); gausaus gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo;

35.5. vandeniui, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms ir (ar) pakrantės apsaugos juostoms, jūros aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai);

35.6. orui ir klimatui (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui);

35.7. kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualinį poveikį dėl reljefo formų keitimo (pvz., pažeminimo, paaukštinimo, lyginimo, naujų vizualinių dominančių atsiradimo kraštovaizdyje), poveikį gamtiniam karkasui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

35.8. materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas visuomenės poreikiams, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, dėl numatomų nustatyti nekilnojamojo turto naudojimo apribojimų);

35.9. nekilnojamosioms kultūros vertybėms (kultūros paveldo objektams ir (ar) vietovėms) (pvz., dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, žemės naudojimo būdo ir reljefo pokyčių, užstatymo).

36. Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 35 punkte nurodytų veiksnių sąveikai.

37. Galimas reikšmingas poveikis Tvarkos aprašo 35 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių pramoninių avarijų ir (arba) ekstremaliųjų situacijų).

38. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis aplinkai (atstumas nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos) iki poveikį galinčios patirti užsienio valstybės sienos, joje esančių gyvenamųjų vietovių ir saugomų teritorijų).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

39. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, užkirsti jam kelią. Pateikiamas šių priemonių aprašymas ir įgyvendinimo grafikas, nurodant kokiame planuojamame ūkinės veiklos etape jos bus numatytos ir įgyvendintos (pvz., statybą leidžiančio dokumento, leidimo naudoti žemės gelmių išteklius arba ertmes, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, taršos leidimo ar kitų įstatymuose nurodytų leidimų išdavimo etape, veiklos vykdymo etape, veiklos nutraukimo etape).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ATRANKOS INFORMACIJOS ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI

 

40. Viršelis. Viršelyje turi būti nurodyta: planuojamos ūkinės veiklos atrankos informacijos pavadinimas, parengimo metai, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ir PAV dokumentų rengėjas, parengęs atrankos informaciją (kai atrankos informaciją teikia PAV dokumentų rengėjas).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

41. Titulinis lapas. Tai pirmasis atrankos informacijos puslapis, kuriame turi būti nurodyta: planuojamos ūkinės veiklos atrankos informacijos pavadinimas ir planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinius vienetus; parengimo metai; planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys (juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas / adresas, el. paštas, telefono numeris), kai atrankos informaciją teikia PAV dokumento rengėjas, pateikiami jo duomenys (juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas / adresas, el. paštas, telefono numeris).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

42. Turinys. Turinyje nurodomi visų skyrių, juos sudarančių skirsnių pavadinimai ir puslapių numeriai.

43. Išsami informacija apie planuojamą ūkinę veiklą, vietą ir galimą poveikį aplinkai turi būti pateikta atitinkamuose atrankos informacijos skyriuose pagal Tvarkos aprašo 6–39 punktuose nustatytus reikalavimus. Rengiant informaciją atrankai, turi būti laikomasi Tvarkos apraše nurodyto eiliškumo ir pateikiama informacija pagal kiekviename punkte nurodytus reikalavimus. Atrankos dokumento (informacijos) skyrių pavadinimai turi būti formuluojami pagal Tvarkos aprašo 6–39 punktus, tačiau į informacijos atrankai skyriaus pavadinimą neturi būti perkeliamas visas atitinkamo punkto tekstas. Rekomenduojama atitinkamo Tvarkos aprašo punkto tekstą skaidyti į atskirų informacijos atrankai skyriaus poskyrių pavadinimus, taip užtikrinant Tvarkos apraše nurodytą eiliškumą ir informacijos apimtį. Jei planuojamai ūkinei veiklai kuris nors Tvarkos aprašo punktas yra neaktualus, tai turėtų būti nurodyta atitinkame informacijos atrankai skyriuje ar poskyryje, pateikiant argumentus, kodėl jis yra neaktualus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

 

44. Kai atrankos informaciją rengia PAV dokumentų rengėjas, turi būti pridedama PAV dokumentų rengėjo pasirašyta laisvos formos deklaracija, kad jis atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-94, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-03-31, i. k. 2023-06120

 

45. Atrankos informacijos skyriai su atitinkama informacija turi turėti savo pavadinimus, puslapiai sunumeruoti, numeruoti pradedama nuo titulinio lapo. Kai atrankos informacijos tekste naudojama informacija iš mokslinės literatūros ar kitų informacijos šaltinių, išnašoje būtina nurodyti leidinį ar kitą dokumentą, iš kurio paimta informacija.

46. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ar PAV dokumentų rengėjas turi nurodyti, kokius duomenis pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 straipsnio reikalavimus jis laiko komercine (gamybine) paslaptimi, kurie neviešinami ar kitaip nepateikiami tretiesiems asmenims be raštiško planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus sutikimo.

Informacija, susijusi su fiziniais asmenimis, kurių apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, el. pašto adresas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinės, fiziologinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymiai), neviešinama. Ši nuostata netaikoma planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus ir PAV dokumentų rengėjo duomenims,  šie duomenys viešinami kartu su atrankos informacija.

Asmens duomenys tvarkomi asmenų identifikacijos ir komunikacijos tikslais, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, tvarkomi ir saugomi patvirtintame dokumentacijos plane nurodytą bylos saugojimo terminą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos     4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Pasibaigus saugojimo terminui dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugoti pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, jo įgyvendinamuosius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tokių dokumentų saugojimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

III SKYRIUS

ATRANKOS ATLIKIMAS, KONSULTAVIMASIS, ATRANKOS IŠVADOS PRIĖMIMAS IR JOS VIEŠINIMAS

 

47. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ar PAV dokumentų rengėjas Agentūrai atrankos informaciją teikia el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Tokiu atveju atrankos informacija su priedais teikiama popieriniame formate (susegta ar surišta) ir skaitmeninėje laikmenoje. Kartu su atrankos informacija turi būti pateiktas pasirašytas lydraštis, kuriuo atrankos informaciją teikiantis asmuo patvirtina, kad ji yra teisinga. Teikiant atrankos informaciją elektroniniame formate, lydraštis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir leidžia identifikuoti atrankos informaciją teikiantį asmenį. Pagrindinio atrankos informacijos dokumento skaitmeninė rinkmena turi būti pateikta *.docx ar *.odt formatu ir *.pdf formatu, papildoma informacija – vienu iš šių formatų: *.pdf, *.jpg, *.gif, *.tif.,grafinė informacija  – vienu iš šių formatų:  *.pdf, *.svg, *.jpg, *.gif, *.tif, *.png. Atrankos informacija turi būti pateikta su priedais, laikantis šių reikalavimų:

47.1. jei atrankos informacijos dokumentas ne didesnis kaip 20 MB, jis suformuojamas viena rinkmena, jo pradžioje pateikiant turinį (tekstinių ir grafinių dokumentų pavadinimus eilės tvarka ir kiekvieno jų lapų skaičių);

47.2. jei atrankos informacijos dokumentas didesnis kaip 20 MB, suformuojamos dvi ar kelios rinkmenos (ne didesnės kaip 20 MB); turi būti siekiama suformuoti kuo mažiau rinkmenų;

47.3. vienai atskirai rinkmenai suteikiamas pavadinimas „Turinys“, joje nurodoma visų skaitmeninėje laikmenoje įrašytų rinkmenų pavadinimai, šiose rinkmenose įrašytų tekstinių ir grafinių dokumentų pavadinimai eilės tvarka ir kiekvieno dokumento lapų skaičius;

47.4. kiekvienai atrankos informacijos rinkmenai, išskyrus rinkmeną „Turinys“, suteikiamas pavadinimas, kuris išreiškiamas skaitmeniu, pradedant nuo „1“;

47.5. kiekvienos atrankos informacijos rinkmenos nuskenuotos grafinės informacijos spalva turi atitikti originalo spalvą;

47.6. grafinių dokumentų minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 20 MB.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

 

48. Kai atrankos informacijoje yra Tvarkos aprašo 46 punkte nurodytų duomenų, kurie laikomi komercine (gamybine) paslaptimi ar susiję su fiziniais asmenimis, kurių apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, teikiant tokius duomenis elektroninėmis ryšio priemonėmis ar skaitmeninėje laikmenoje jie turi būti atskirti ir pateikti atskirame aplanke, o teikiant atrankos informaciją popieriniame formate, jie turi būti pateikti atskirame voke.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

 

49. Agentūra ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atrankos informacijos gavimo dienos savo interneto svetainėje turi paskelbti visuomenei Tvarkos aprašo 50 punkte nurodytą informaciją apie gautą atrankos informaciją ir raštu informuoti PAV subjektus apie galimybes susipažinti su atrankos informacija ir pateikti Agentūrai pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos PAV. Informuodama PAV subjektus Agentūra savivaldybės (-ių), į kurios (-ių) teritoriją patenka planuojamos ūkinės veiklos vieta, administracijai (-oms), pateikia Tvarkos aprašo 50 punkte nurodytą informaciją ir paprašo paskelbti ją savivaldybės (-ių) interneto svetainėje. Visuomenė pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos PAV turi pateikti per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos Agentūros interneto svetainėje. PAV subjektai turi pateikti pasiūlymus pagal kompetenciją, nustatytą Lietuvos Respublikos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje, per 10 darbo dienų nuo raštu pateiktos informacijos gavimo dienos. Visuomenei nepateikus pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos PAV per nurodytą terminą, laikoma, kad šių pasiūlymų visuomenė neturi. Pasiūlymai, gauti pasibaigus šiam terminui, nenagrinėjami.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

Nr. D1-332, 2023-10-06, paskelbta TAR 2023-10-06, i. k. 2023-19761

 

491. Nustačiusi Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 8 dalyje nurodytas sąlygas, Agentūra neatlieka atrankos dėl PAV ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atrankos informacijos gavimo dienos raštu apie tai informuoja informaciją atrankai pateikusį planuojamos ūkinės veiklos organizatorių ir (ar) poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėją. Tokiu atveju atrankos informacija neskelbiama Agentūros interneto svetainėje ir PAV subjektai neinformuojami apie galimybes susipažinti su atrankos informacija ir pateikti Agentūrai pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos PAV.

Papildyta punktu:

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

 

50. Visuomenei Tvarkos aprašo 49 punkte nurodyta tvarka skelbiama ši informacija:  

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

50.1. informacijos paskelbimo data;

50.2. planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus pavadinimas;

50.3. planuojamos ūkinės veiklos, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

50.4. planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis; savivaldybė; seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis; gatvė);

50.5. atrankos informacija, išskyrus Tvarkos aprašo 46 punkte nurodytą informaciją;

50.6. nurodymas, kad pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos PAV galima teikti Agentūrai (nurodomas buveinės adresas, el. pašto adresas, atsakingo asmens telefono numeris pasiteirauti) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo) ir kad priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti, o pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

 

51. Suinteresuota visuomenė pasiūlymus gali teikti raštu, el. paštu arba kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas. Teikdama pasiūlymus privalo nurodyti:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

51.1. fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), juridiniai asmenys – juridinio asmens pavadinimą, kontaktinius duomenis (buveinės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), atstovaujančio teikiant pasiūlymus fizinio asmens vardą ir pavardę;

51.2. pasiūlymo pateikimo datą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

51.3. pasiūlymo esmę.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

 

52. Agentūra, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui, gavusi visų PAV subjektų, kuriems Tvarkos aprašo 49 punkte nustatyta tvarka buvo pateikta informacija, pasiūlymus, išnagrinėja atrankos informaciją, saugomų teritorijų institucijos išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, kai ją privaloma gauti, išvadas dėl tarpvalstybinio PAV, kai jas privaloma gauti, gautus PAV subjektų ir suinteresuotos visuomenės pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos PAV ir atlieka planuojamos ūkinės veiklos vertinimą pagal atrankos dėl PAV kriterijus (1 priedas), atsižvelgdama į su planuojama ūkine veikla susijusį strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimo, atlikto pagal kitų teisės aktų reikalavimus, dokumentą ar su planuojama ūkine veikla susijusios studijos (pvz., galimybių studija) ar kitos analizės rezultatus. Agentūra, pildydama 1 priede pateiktą formą, išsiaiškina, ar antrojoje skiltyje nurodytas kriterijus, į kurį būtina atkreipti dėmesį atliekant atranką dėl PAV, yra reikšmingas konkrečiu atveju, ir pagal tai užpildo kriterijaus reikšmingumo skiltį. Penktojoje skiltyje pateikiami atranką atliekančio (-ių) specialisto (-ų) motyvai, ar kriterijus gali lemti PAV. Apsisprendžiant dėl kriterijaus reikšmingumo konkrečiu atveju, būtina atsižvelgti ne tik į atskirus kriterijus, bet ir į jų tarpusavio sąveiką, ypač derinant planuojamos ūkinės veiklos ir galimo jos poveikio aplinkai kriterijus su numatomos planuojamos ūkinės veiklos vietos kriterijais. Agentūra, išnagrinėjusi Tvarkos aprašo punkte nurodytą informaciją, atsižvelgdama į planuojamos ūkinės veiklos mastą, pobūdį ar vietos ypatumus, turi teisę, susitarusi su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi, apžiūrėti ir vizualiai įvertinti planuojamos ūkinės veiklos vietą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

Nr. D1-332, 2023-10-06, paskelbta TAR 2023-10-06, i. k. 2023-19761

 

53. Agentūra pasilieka užpildytą 1 priede nurodytą formą kitų privalomųjų dokumentų, reikalingų pradedant vykdyti ūkinę veiklą, kontrolei vykdyti.

54. Agentūra, išnagrinėjusi ir įvertinusi Tvarkos aprašo 52 punkte nurodytą informaciją, per 10 darbo dienų nuo PAV subjektų pasiūlymų gavimo dienos priima atrankos išvadą (2 priedas), ar privaloma atlikti PAV, vadovaudamasi Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio nustatyta tvarka, ir raštu atrankos išvadą pateikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui, PAV dokumentų rengėjui ir PAV subjektams arba gali pareikalauti iš planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus ar PAV dokumentų rengėjo papildomos informacijos, reikalingos atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikti. Tokiais atvejais planuojamos ūkinės veiklos organizatorius ar PAV dokumentų rengėjas papildo informaciją atrankai atlikti ir pakartotinai teikia ją atsakingajai institucijai, kuri per 10 darbo dienų nuo papildytos atrankos informacijos gavimo dienos priima atrankos išvadą. Tvarkos aprašo 2 priede nustatytos formos atrankos išvada rašoma ant Agentūros rašto blanko.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

 

55. Kai Agentūrai atliekant atranką dėl PAV paaiškėja, kad planuojama ūkinė veikla gali turėti reikšmingą poveikį kitos Europos Sąjungos valstybės narės aplinkai ir (ar) užsienio valstybės, ne Europos Sąjungos valstybės narės, kuri yra prisijungusi prie Jungtinių Tautų Organizacijos 1991 m. Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (toliau – Konvencija), (toliau – poveikį aplinkai patirianti valstybė) aplinkai, Agentūra, išnagrinėjusi atrankos informaciją, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka per 10 darbo dienų nuo atrankos informacijos gavimo dienos prašo Aplinkos ministerijos pateikti išvadą, ar planuojamai ūkinei veiklai taikytinos tarpvalstybinio PAV procedūros, nurodydama paskelbtos atrankos informacijos aktyvią internetinę nuorodą; rašto kopija adresuojama planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui ar PAV dokumentų rengėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

 

56. Aplinkos ministerija, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka išnagrinėjusi Agentūros prašymą ir atrankos informaciją, atsižvelgusi į planuojamos ūkinės veiklos pobūdį, mastą ar vietos ypatumus, per 5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos raštu pateikia Agentūrai ir planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui ir PAV dokumentų rengėjui motyvuotą išvadą, ar reikia taikyti tarpvalstybinio PAV procedūras. Agentūra, priimdama atrankos išvadą, atsižvelgia į Aplinkos ministerijos išvadą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

 

57. Neteko galios nuo 2023-01-27

Punkto naikinimas:

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

 

58. Neteko galios nuo 2023-01-27

Punkto naikinimas:

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

 

59. Neteko galios nuo 2023-01-27

Punkto naikinimas:

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

60. Agentūra priimtą atrankos išvadą ir, kai taikoma, papildytą atrankos informaciją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos priėmimo dienos turi paskelbti visuomenei susipažinti Agentūros interneto svetainėje. Pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams Agentūra turi raštu pateikti atsakymą, kaip įvertinti jų pasiūlymai priimant atrankos išvadą, ir nurodyti interneto svetainės nuorodą, kur galima išsamiai susipažinti su atrankos išvada ir, kai taikoma, su papildyta atrankos informacija. Atrankos išvada įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Agentūros interneto svetainėje ir galioja 3 metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

61. Visuomenė turi teisę kreiptis į teismą Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 16 straipsnyje nustatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

 

62. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius dėl atrankos išvados pratęsimo gali kreiptis, kai iki atrankos išvados galiojimo termino pabaigos liko ne daugiau kaip 6 mėnesiai, bet ne mažiau kaip 20 darbo dienų, teikdamas Agentūrai prašymą dėl atrankos išvados galiojimo pratęsimo, turi pateikti pagrįstą informaciją, kad planuojamos ūkinės veiklos vykdymo ir vietos sąlygos, kuriomis remtasi priimta atrankos išvada, nepasikeitė. Šią informaciją gali pagrįsti nurodydamas, kad:

62.1. Neteko galios nuo 2020-05-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

 

62.2. remiantis patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais ir (ar) Nekilnojamojo turto registro duomenimis, nepasikeitė planuojamos ūkinės veiklos vietos, gretimų žemės sklypų ir (ar) teritorijos apsaugos statusas. Planuojamų linijinių infrastruktūros objektų (pvz., keliai, geležinkeliai, elektros linijos, dujotiekiai) atveju, vadovaujantis patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais, nurodoma, kad nepasikeitė planuojamos ūkinės veiklos vietos apsaugos statusas. SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje (https://sris.am.lt/) planuojamos ūkinės veiklos vietoje ar gretimuose žemės sklypuose neregistruota naujų saugomų rūšių augaviečių ar radaviečių;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

62.3. nepasikeitė planuojamos ūkinės veiklos pobūdis, mastas, priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti ir (ar) užkirsti jam kelią, nurodytos priimtoje galiojančioje atrankos išvadoje.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

Nr. D1-332, 2023-10-06, paskelbta TAR 2023-10-06, i. k. 2023-19761

 

63. Agentūra, gavusi planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus motyvuotą prašymą dėl atrankos išvados galiojimo pratęsimo, per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos turi įvertinti planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus pateiktą informaciją, ją palyginti su atrankos išvadoje pateikta informacija ir įsitikinti, kad planuojama ūkinė veikla, jos vykdymo ir vietos sąlygos, įskaitant planuojamai ūkinei veiklai vykdyti privalomus aplinkos apsaugos normatyvus ir aplinkos apsaugos standartus, kuriomis remiantis priimta atrankos išvada, nepasikeitė ir priimti sprendimą dėl atrankos išvados galiojimo pratęsimo (3 priedas) ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui (terminas skaičiuojamas nuo pratęsiamos atrankos išvados paskutinės galiojimo dienos). Tvarkos aprašo 3 priede nustatytos formos sprendimas rašomas ant Agentūros rašto blanko.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

 

64. Agentūra, priėmusi sprendimą dėl atrankos išvados galiojimo pratęsimo, pateikia jį raštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui ir per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos paskelbia visuomenei susipažinti savo interneto svetainėje.

_________

 

Planuojamos ūkinės veiklos

atrankos dėl poveikio aplinkai

vertinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Planuojamos ūkinės veiklos įvertinimo pagal atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo kriterijus forma)

 

 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (įrašomas veiklos pavadinimas)

ĮVERTINIMAS PAGAL ATRANKOS DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO KRITERIJUS

 

PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA

Eil. Nr.

 

Atrankos kriterijus dėl poveikio aplinkai įvertinimo

 

Kriterijus reikšmingas, nereikšmingas

(+/–)

 

Nurodomi motyvai, ar kriterijus sąlygoja (nesąlygoja) poveikio aplinkai vertinimą, įvertinant tikėtiną reikšmingą poveikį aplinkos veiksniams(1)

 

1

2

3

4

5

1.

Planuojama ūkinė veikla pagal mastą (apimtį, dydį, pajėgumą) artima analogiškai veiklai, kuri įrašyta į planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą

 

 

 

2.

Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita planuojamos ūkinės veiklos artimoje aplinkoje vykdoma ir (ar) planuojama ūkine veikla

 

 

 

3.

Gamtos išteklių (gyvosios ir negyvosios gamtos elementų) naudojimo mastas, visų pirma vandens, žemės (paviršiaus ir gelmių), dirvožemio, biologinės įvairovės

 

 

 

4.

Planuojamos ūkinės veiklos cheminės, fizikinės, biologinės taršos mastas ir atitikimas normoms

 

 

 

5.

Pavojingųjų cheminių medžiagų ar mišinių (įskaitant žaliavas, produktus, šalutinius produktus, liekanas ar tarpinius produktus) gamybos, naudojimo, laikymo ir (ar) susidarymo mastas; pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų naudojimo mastas; radioaktyviųjų medžiagų naudojimas

 

 

 

6.

Pavojingųjų, nepavojingųjų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas (atliekų tipas, planuojamas jų kiekis, susidarymo šaltinis, vieta) ir jų tvarkymo veiklos rūšys

 

 

 

7.

Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai dėl fizikinės, cheminės, biologinės taršos (atsižvelgiant į foninį užterštumą) ir kvapų

 

 

 

8.

Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (didelių avarijų) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų (nelaimių)

 

 

 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

Eil.Nr.

 

Atrankos kriterijus dėl poveikio aplinkai įvertinimo

 

Kriterijus reikšmingas, nereikšmingas (+/–)

 

Nurodomi motyvai, ar kriterijus sąlygoja (nesąlygoja) poveikio aplinkai vertinimą, įvertinant tikėtiną reikšmingą poveikį aplinkos veiksniams(1)

 

1

2

3

4

5

1.

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos, gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos)

 

 

 

2.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta natūralių biotopų (pvz., miškai, parkai, pievos, pelkės, vandens telkiniai), kraštovaizdžio, vietovės reljefo, biotopų buveinėse esančios biologinės įvairovės ir jų apsaugos atžvilgiu

 

 

 

3.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios ir visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų atžvilgiu

 

 

 

4.

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos vieta saugomų teritorijų, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, ir jose saugomas Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines bei rūšis, atžvilgiu

 

 

 

5.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta jautrių aplinkos apsaugos požiūriu teritorijų (pvz., vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos, potvynių zonos, karstinis regionas, požeminio vandens vandenvietės, jų apsaugos zonos) atžvilgiu

 

 

 

6.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta žemės gelmių išteklių telkinių atžvilgiu

 

 

 

7.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta vietovių, kurios kelia avarijų riziką planuojamai veiklai ir gali sukelti poveikį aplinkai, žmonių sveikatai (pvz., dėl potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų, gaisringumo, praeities taršos, geologinių procesų ir reiškinių: žemės drebėjimų, erozijos, sufozijos, karsto, nuošliaužų), atžvilgiu

 

 

 

8.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta materialinių vertybių, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir kraštovaizdžio atžvilgiu

 

 

 

9.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos foninis aplinkos oro užterštumas, vandens telkinių atitikimas kokybės normoms. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų tarša praeityje, jeigu jose vykdant ūkinę veiklą buvo nesilaikoma aplinkos kokybės normų (pagal vykdyto aplinkos monitoringo duomenis, pagal teisės aktų reikalavimus atlikto ekogeologinio tyrimo rezultatus).

 

 

 

GALIMO POVEIKIO RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

Eil.Nr.

Atrankos kriterijus dėl poveikio aplinkai įvertinimo

Kriterijus reikšmingas, nereikšmingas (+/–)

Nurodomi motyvai, ar kriterijus sąlygoja (nesąlygoja) poveikio aplinkai vertinimą, įvertinant tikėtiną reikšmingą poveikį aplinkos veiksniams(1)

1

2

3

4

5

1.

Galimas poveikis gyventojams ir žmonių sveikatai, gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai dėl fizikinės taršos (pvz., triukšmas, vibracija, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė), cheminės taršos (pvz., oro, dirvožemio ir vandens tarša), biologinės taršos (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir kvapų (pvz., dėl gamybos procese tam tikrų žaliavų ar medžiagų naudojimo ar jų saugojimo, produkcijos ypatumų ir pan.)

 

 

 

2.

Galimas poveikis biologinei įvairovei, natūralioms buveinėms (pvz., dėl buveinių sunaikinimo, jų plotų sumažėjimo, suskaidymo, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių pažeidimo ar sunaikinimo dėl jų užstatymo, suskaidymo, užpylimo, nukasimo ir pan.); galimas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui (pvz., dėl hidrologinio režimo pokyčio, želdinių sunaikinimo, triukšmo, vibracijos ir pan.)

 

 

 

3.

Galimas poveikis saugomoms teritorijoms, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas

 

 

 

4.

Galimas poveikis žemei (jos paviršiui ir gelmėms) ir dirvožemiui dėl numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimas, vandens telkinių gilinimas), dėl gausaus gamtos išteklių naudojimo, dėl sausumos teritorijų užliejimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo (pvz., miškų kirtimas, vandens naudojimas, numatoma įrengti vieną ar daugiau giluminių gręžinių, dėl to galimas šių išteklių stygius), dėl cheminės taršos ar kitokių veiksmų, galinčių sukelti eroziją, nuošliaužas

 

 

 

5.

Galimas poveikis vandeniui, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms ir (ar) pakrantės apsaugos juostoms, jūros aplinkai dėl taršos (pvz., dėl veiklos vykdymo metu išleidžiamo didelio gamybinių ar buitinių nuotekų kiekio, žemės ūkio veiklos pablogės paviršinio ar požeminio vandens kokybė atsižvelgiant į vandens foninį užterštumą), dėl vandens naudojimo (pvz., galimi hidrologinio režimo (vandens lygis, temperatūra, drumstumas, srovės greitis) pokyčiai, poveikis žvejybai, navigacijai, rekreacijai ir pan.)

 

 

 

6.

Galimas poveikis aplinkos oro kokybei, atsižvelgiant į aplinkos oro foninį užterštumą (pvz., dėl numatomo didelio kuro kiekio naudojimo, padidėjusių transporto srautų ir pan.) ir klimatui

 

 

 

7.

Galimas poveikis kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualinis poveikis, įskaitant dėl reljefo formų keitimo (pažeminimas, paaukštinimas, lyginimas), poveikis gamtiniam karkasui

 

 

 

8.

Galima tarša dėl veiklos vykdymo metu didelio kiekio atliekų susidarymo, tarp jų pavojingųjų, radioaktyviųjų

 

 

 

9.

Galimas poveikis materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas visuomenės poreikiams, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, numatoma nustatyti nekilnojamojo turto naudojimui apribojimus); veiklos sukeliami nepatogumai (trukdžių susidarymas)

 

 

 

10.

Galimas poveikis nekilnojamosioms kultūros vertybėms (kultūros paveldo objektams ir (ar) vietovėms) (pvz., dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, žemės naudojimo būdo ir reljefo pokyčių, užstatymo).

pan.)

 

 

 

11.

Planuojama ūkinė veikla gali turėti tarpvalstybinį poveikį dėl savo pobūdžio, masto ar vietos (atsižvelgiama į Aplinkos ministerijos išvadą ar tarpvalstybinių konsultacijų rezultatus, kai buvo kreiptasi dėl tarpvalstybinio PAV procedūrų taikymo)

 

 

 

12.

Ekstremalių įvykių tikimybė dėl numatomų cheminių medžiagų ar mišinių, įskaitant ir pavojingas chemines medžiagas ar mišinius, gamybos, susidarymo, naudojimo ar saugojimo. Dėl veiklos gali padidėti avarijų, gaisrų tikimybė

 

 

 

13.

Planuojamos ūkinės veiklos galimų poveikių visumos sąveika

 

 

 

14.

Planuojama ūkinė veikla gali sąlygoti kitos veiklos, susijusios su planuojama ūkine veikla, planavimą, t. y. galimas papildomas poveikis aplinkai

 

 

 

Pastaba. Atsižvelgiant į poveikio dydį ir erdvinį mastą; pobūdį, įskaitant ir tarpvalstybinio poveikio pobūdį, poveikio intensyvumą ir sudėtingumą, poveikio tikimybę; tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą; bendrą poveikį su kita planuojamos ūkinės veiklos artimoje aplinkoje vykdoma ir (ar) planuojama ūkine veikla, galimybes reikšmingai sumažinti neigiamą poveikį.

 

Įvertinimą parengė _____________________________________________________________

(Aplinkos apsaugos agentūros specialisto(-ų) vardas, pavardė, pareigos, parašas, data)

 

Priimta atrankos išvada__________________________________________________________

(Aplinkos apsaugos agentūros rašto Nr. ir data)

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

 

 

Planuojamos ūkinės veiklos

atrankos dėl poveikio aplinkai

vertinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo forma)

 

 

ATRANKOS IŠVADA DĖL ____________________________________________________

(planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)

poveikio aplinkai vertinimo

 

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas / adresas, el. paštas, telefono numeris).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas / adresas, el. paštas, telefono numeris). (Nurodoma, kai atrankos informaciją rengia poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-94, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-03-31, i. k. 2023-06120

 

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis; savivaldybė; seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis, gatvė).

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas. (Nurodoma, kuriame planuojamame ūkinės veiklos etape jos bus numatytos ir įgyvendintos, pvz., statybą leidžiančio dokumento, leidimo naudoti žemės gelmių išteklius arba ertmes, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, taršos leidimo ar kitų įstatymuose nurodytų leidimų išdavimo etape, veiklos vykdymo etape, veiklos nutraukimo etape.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

 

61. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai, PAV subjektų išvados ir pasiūlymai.

Papildyta punktu:

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą (motyvai pagrindžiami remiantis tvarkos aprašo 1 priede nurodytais atrankos kriterijais, pagal kuriuos sprendžiama, ar turi būti atliktas PAV, įvertinus kriterijaus reikšmingumą).

8. Priimta atrankos išvada.

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka (ši atrankos išvada per vieną mėnesį nuo jos gavimo ar paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

 

 

Planuojamos ūkinės veiklos

atrankos dėl poveikio aplinkai

vertinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Sprendimo dėl atrankos išvados galiojimo pratęsimo forma)

 

 

 

SPRENDIMAS DĖL ATRANKOS IŠVADOS GALIOJIMO PRATĘSIMO

 

1. Agentūros priimtos galiojančios atrankos išvados data ir rašto registracijos Nr.

2. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus pateikto Agentūrai motyvuoto prašymo pratęsti galiojančios atrankos išvadą, data ir registracijos Nr.

3. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas / adresas, el. paštas, telefono numeris).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

 

4. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

5. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis; savivaldybė; seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis, gatvė).

6. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus prašyme dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados galiojimo pratęsimo nurodyti motyvai.

7. Agentūros motyvai, kuriais remtasi priimant sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados galiojimo pratęsimo.

8. Sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados pratęsimo pobūdis (pratęsiama/nepratęsiama) ir pratęsimo terminas.

9. Nurodoma sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados pratęsimo apskundimo tvarka (šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo ar paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-679, 2019-11-18, paskelbta TAR 2019-11-19, i. k. 2019-18454

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-845 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-65, 2022-03-09, paskelbta TAR 2022-03-09, i. k. 2022-04575

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-30, 2023-01-26, paskelbta TAR 2023-01-26, i. k. 2023-01274

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-94, 2023-03-31, paskelbta TAR 2023-03-31, i. k. 2023-06120

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-332, 2023-10-06, paskelbta TAR 2023-10-06, i. k. 2023-19761

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo