Suvestinė redakcija nuo 2021-10-05

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-05-05, i. k. 2016-11323

 

 

SOCIALINIŲ  PASLAUGŲ  PRIEŽIŪROS  DEPARTAMENTO

PRIE SOCIALINĖS  APSAUGOS  IR  DARBO  MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINIO DARBUOTOJO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT DIRBTI PAGAL SOCIALINIO DARBUOTOJO PROFESIJĄ AR LAIKINAI ir KARTaIs TEIKTI SOCIALINIO DARBUOTOJO PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. gegužės 5 d. Nr. V1-178

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ 1.1.10 papunkčiu ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-182 „Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 10.4.2 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją ar laikinai ir kartais teikti socialinio darbuotojo paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymą 2012 m. gruodžio 12 d. Nr. V1-78 “Dėl socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti socialinio darbuotojo paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo”.

 

 

Direktorius                                                                                                               Aivydas Keršulis

 

 

PATVIRTINTA

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 5 d.

įsakymu Nr. V1-178

 

Socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją ar laikinai ir kartais teikti socialinio darbuotojo paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo siekiant dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją ar laikinai ir kartais teikti socialinio darbuotojo paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (toliau vadinama – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos piliečių profesinės kvalifikacijos, įgytos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ir Šveicarijos Konfederacijoje, pripažinimo principus ir procedūras siekiant dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją Lietuvos Respublikoje ar laikinai ir kartais teikti socialinio darbuotojo paslaugas tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo  įstatymu (toliau vadinama – Įstatymas).

3. Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai pripažinus kitoje valstybėje narėje įgytą socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją, asmuo gali  dirbti pagal tą pačią reglamentuojamą profesiją Lietuvos Respublikoje tokiomis pačiomis teisėmis kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai.

4. Paslaugos teikėjui neribojama laisvė laikinai ir kartais teikti socialinio darbuotojo paslaugas Lietuvos Respublikoje, jeigu jis yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje.

5. Socialinio darbuotojo profesija, pagal kurią asmuo siekia pagal darbo sutartį arba savarankiškai dirbti Lietuvos Respublikoje, yra ta pati, kurios kvalifikaciją jis laikomas turinčiu kilmės valstybėje narėje, jei apimama veikla yra panaši.

6. Kompetentinga institucija užtikrina gaunamos informacijos, susijusios su socialinio darbuotojo profesinių kvalifikacijų pripažinimu, konfidencialumą.

7. Asmenys, kurių socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija pripažinta, turi mokėti lietuvių kalbą ir jos mokėjimo lygis turi atitikti antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo.“

8. Socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos reikalavimus reglamentuoja šie Lietuvos Respublikos teisės aktai: Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-92 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo.

9. Pagrindinės šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Kompetentinga institucija – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), įgaliotas išduoti ar priimti formalios kvalifikacijos įrodymus ar kitus dokumentus arba informaciją, taip pat gauti asmenų, siekiančių socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo, prašymus ir priimti sprendimus dėl šių prašymų ar teikti informaciją kitais jos kompetencijai priskirtais socialinių darbuotojų profesinių kvalifikacijų pripažinimo klausimais.

Pareiškėjas – valstybės narės pilietis, siekiantis socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją ar laikinai ir kartais teikti socialinio darbuotojo paslaugas Lietuvos Respublikoje.

Vykdančioji institucija – Socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo komisija, kurios sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Departamento direktorius, atliekanti pareiškėjo profesinės kvalifikacijos pripažinimo funkcijas.

Profesinės adaptacijos laikotarpis – praktikos laikotarpis, per kurį asmuo dirba pagal socialinio darbuotojo profesiją Lietuvos Respublikoje ir yra prižiūrimas atsakomybę prisiėmusio kvalifikuoto socialinio darbuotojo. Profesinės adaptacijos laikotarpiu leidžiama papildomai mokytis.

Profesinė patirtis – asmens faktiškas ir teisėtas darbas pagal socialinio darbuotojo profesiją arba užsiėmimas profesine veikla visą darbo laiką arba jam prilygstantį ne visą darbo laiką valstybėje narėje.

Profesinio tinkamumo testaskompetentingos institucijos organizuojamas asmens profesinių žinių, įgūdžių ir kompetencijų patikrinimas siekiant įvertinti jo gebėjimą dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją Lietuvos Respublikoje.

Iš esmės kitokie skirtingi dalykai – tai dalykai, kurių įgytos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos yra būtini siekiant dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją Lietuvos Respublikoje ir atvykusio asmens rengimas iš esmės skiriasi savo turiniu nuo reikalaujamo rengimo Lietuvos Respublikoje.

Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-217, 2020-03-27, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06563

 

II. SOCIALINIO DARBUOTOJO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO PROCEDŪRA NORINT DIRBTI PAGAL SOCIALINIO DARBUOTOJO PROFESIJĄ

 

10. Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo užpildo ir pateikia kompetentingai institucijai ar Lietuvos Respublikos kontaktiniam centrui paraišką (1 priedas). Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai (arba jų kopijos):

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-804, 2021-10-01, paskelbta TAR 2021-10-04, i. k. 2021-20754

10.1. asmens pilietybę įrodantis dokumentas;

10.2. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai);

10.3. dokumentas (-ai), liudijantis (-ys) rengimo trukmę ir turinį;

10.4. formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentai (jeigu tokie yra);

10.5. kiti dokumentai patvirtinantys turimą profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);

10.6. dokumentas, patvirtinantis, kad per pastaruosius dešimt metų asmuo vienus metus visą darbo dieną ar jam prilygstantį ne visą darbo laiką dirbo pagal socialinio darbuotojo profesiją kitoje valstybėje narėje, kuri šios profesijos nereglamentuoja, kai pareiškėjas turi vieną ar daugiau kompetenciją patvirtinančių dokumentų arba formalios kvalifikacijos įrodymų. Dešimties metų terminas yra skaičiuojamas nuo prašymo pripažinti socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją pateikimo kompetentingai institucijai dienos.

10.7. pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi);

10.8. įgaliojimas, jei prašymą pildo įgaliotas asmuo;

10.9. profesinio tinkamumo testo išlaikymą arba profesinės adaptacijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių).

11. Socialinio darbuotojo formalios kvalifikacijos įrodymas turi atitikti šias sąlygas:

11.1. išduotas valstybės narės kompetentingos institucijos, paskirtos pagal tos valstybės narės teisės aktų nuostatas;

11.2. juo turi būti patvirtinama, kad kvalifikacijos turėtojas buvo parengtas dirbti pagal atitinkamą profesiją.

12. Kartu su paraiška pateikiami dokumentų, nurodytų šio Tvarkos aprašo 10.2–10.7 papunkčiuose, vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir/arba vertimų biuro antspaudu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-804, 2021-10-01, paskelbta TAR 2021-10-04, i. k. 2021-20754

 

13. Kompetentinga institucija organizuoja socialinio darbuotojo kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimą.

14. Kompetentinga institucija patvirtina paraiškos gavimą per 5 d. nuo jos gavimo dienos ir praneša asmeniui apie bet kokį trūkstamą dokumentą.

15. Prireikus kompetentinga institucija gali kreiptis į kitas institucijas dėl pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymų ir kitų dokumentų.

16. Kompetentinga institucija, gavusi paraišką bei visus reikiamus dokumentus, per 3 darbo dienas perduoda juos vykdančiajai institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-217, 2020-03-27, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06563

 

17. Vykdančioji institucija, išnagrinėjusi pareiškėjo pateiktus dokumentus, gali priimti tokias išvadas:

17.1. siūlyti pripažinti pareiškėjo profesinę kvalifikaciją;

17.2. siūlyti nepripažinti pareiškėjo profesinės kvalifikacijos;

17.3. siūlyti skirti pareiškėjui vieną iš kompensacinių priemonių – profesinio tinkamumo testą ar profesinės adaptacijos laikotarpį.

18. Kompetentinga institucija galutinį motyvuotą sprendimą dėl socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima kuo greičiau ir ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

19. Sprendimas dėl pareiškėjo profesinės kvalifikacijos pripažinimo įforminamas Departamento direktoriaus įsakymu.

 

III. SOCIALINIO DARBUOTOJO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO PROCEDŪRA NORINT LAIKINAI ir  kartais TEIKTI SOCIALINIO DARBUOTOJO PASLAUGAS

 

20. Šio skyriaus nuostatos taikomos tik tada, kai paslaugos teikėjas atvyksta į Lietuvos Respublikos teritoriją laikinai ir kartais teikti socialinio darbuotojo paslaugas.

21. Socialinio darbuotojo paslaugų teikimą laikinai ir kartais kiekvienu konkrečiu atveju kompetentinga institucija įvertina pagal paslaugų teikimo trukmę, dažnumą, reguliarumą ir tęstinumą.

22. Pareiškėjas turi pateikti kompetentingai institucijai užpildytą išankstinę rašytinę Laikinai ir kartais teikiamų socialinio darbuotojo paslaugų deklaraciją (toliau vadinama – deklaracija) (2 priedas), kai jis pirmą kartą iš valstybės narės persikelia į Lietuvos Respublikos teritoriją teikti socialinio darbuotojo paslaugų.

23. Pareiškėjas turi pateikti kompetentingai institucijai atnaujintą deklaraciją kartą per metus, jeigu jis ketina per tuos metus teikti paslaugas laikinai ir kartais.

24. Pradedant teikti socialinio darbuotojo paslaugas Lietuvos Respublikoje arba jeigu iš esmės pasikeičia anksčiau dokumentais patvirtintos aplinkybės, kartu su deklaracija pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus:

24.1. asmens pilietybę įrodantį dokumentą;

24.2. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai);

24.3. pažymą, patvirtinančią, kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, gali užsiimti socialinio darbuotojo veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta ja užsiimti ;

24.4. kiti dokumentai patvirtinantys turimą profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);

24.5. dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra teisėtai įsisteigęs valstybėje narėje, jam neribojama laisvė dirbti pagal socialinio darbo profesiją, pagal kurią jis dirbo valstybėje narėje ar keliose valstybėse narėse ne trumpiau kaip vienus metus per pastaruosius dešimt metų, jeigu socialinio darbuotojo profesija įsisteigimo valstybėje narėje nereglamentuojama. Dešimties metų terminas yra skaičiuojamas nuo 22 dalyje nurodytos deklaracijos, kuri pateikiama kompetentingai institucijai, siekiant laikinai ir kartais teikti paslaugas, pateikimo dienos. Vienų metų profesinės patirties reikalavimas netaikomas, kai socialinio darbuotojo profesija arba jos rengimas reglamentuojami įsisteigimo valstybėje narėje.

25. Pareiškėjas 24 dalyje nurodytus dokumentus gali pateikti nuotoliniu būdu ar elektroninėmis priemonėmis. Gavus dokumentus šioje dalyje nurodytu būdu ir esant būtinybei ar jeigu kyla pagrįstų abejonių, Kompetentinga institucija gali prašyti pateikti patvirtintas dokumentų kopijas.

26. Kartu su deklaracija pateikiami dokumentų, nurodytų šio Tvarkos aprašo 24.1–24.5  punktuose, vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus parašu ir/arba vertimų biuro antspaudu.

27. Kompetentinga institucija gali prašyti įsisteigimo valstybės narės kompetentingų institucijų suteikti bet kokią informaciją apie pareiškėjo įsisteigimo teisėtumą ir veiklos tinkamumą, taip pat ir dėl kokių nors profesinio pobūdžio drausminių ar baudžiamųjų sankcijų nebuvimo.

 

IV. KOMPENSACINĖS PRIEMONĖS

 

28. Kompetentinga institucija, kiekvienu konkrečiu atveju įvertinusi aplinkybes ir atsižvelgdama į proporcingumo principą, gali reikalauti, kad pareiškėjas įvykdytų šias kompensacines priemones:

28.1. baigtų profesinės adaptacijos laikotarpį, trunkantį iki trejų metų;

28.2. atliktų profesinio tinkamumo testą.

29. Šio Tvarkos aprašo 28 punkte nurodytos kompensacinės priemonės taikomos, jeigu Kompetentinga institucija siūlo pareiškėjui pasirinkti profesinės adaptacijos laikotarpį arba profesinio tinkamumo testą.

30. Prižiūrimą praktiką atliekančio ar profesinio tinkamumo testui pasirengti pageidaujančio socialinio darbuotojo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, socialines garantijas ir lengvatas reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai.

31.Kompetentinga institucija, prieš pareikalaudama iš pareiškėjo baigti profesinės adaptacijos laikotarpį arba atlikti profesinio tinkamumo testą, teisės aktų nustatyta tvarka patikrina, ar bet kurioje valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje per profesinę patirtį arba visą gyvenimą trunkantį mokymąsi įgytos ir tuo tikslu oficialiai atitinkamos įstaigos patvirtintos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos gali visiškai arba iš dalies kompensuoti šio Tvarkos aprašo 9 punkte apibrėžtus iš esmės kitokius skirtingus dalykus.

32. Kompetentingos institucijos priimtas sprendimas dėl numatytų kompensacinių priemonių taikymo turi būti tinkamai pagrįstas, pateikiant asmeniui šią informaciją:

1) Lietuvos Respublikoje reikalaujamą profesinės kvalifikacijos lygį ir asmens turimą profesinės kvalifikacijos lygį pagal Įstatymo 13 straipsnyje nustatytus lygius;

2) apie Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytus esminius skirtumus, taip pat priežastis, kodėl tų skirtumų negalima kompensuoti žiniomis, įgūdžiais ir kompetencijomis, įgytais per profesinę patirtį arba mokymąsi visą gyvenimą, kuriuos oficialiai tuo tikslu patvirtina atitinkama įstaiga.

33. Profesinio tinkamumo testą organizuoja kompetentinga institucija. Kompetentinga institucija, sudaranti šį testą, privalo atsižvelgti į tai, kad pareiškėjas savo kilmės valstybėje narėje arba valstybėje narėje, iš kurios jis yra atvykęs, yra kvalifikuotas specialistas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-217, 2020-03-27, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06563

 

34. Kompetentinga institucija užtikrina, kad profesinio tinkamumo testą asmuo galėtų laikyti ne vėliau kaip per šešis mėnesius po pirminio sprendimo taikyti jam šią kompensacinę priemonę.

35. Kompetentinga institucija profesinio tinkamumo testui atlikti parengia dalykų, kurių trūksta,. sąrašą, kuris sudaromas lyginant socialinio darbuotojo rengimo programos dalykus Lietuvos Respublikoje su tais, kurie nurodyti asmens pateiktuose jo baigtą rengimą įrodančiuose dokumentuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-217, 2020-03-27, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06563

 

36. Profesinio tinkamumo testas apima socialinio darbuotojo rengimo programos dalykus, kurie pasirenkami iš šio Tvarkos aprašo 35 punkte nurodyto sąrašo ir kurių žinios būtinos siekiant dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją Lietuvos Respublikoje.

37. Kompetentinga institucija rengia ir vykdo profesinio tinkamumo testą, raštu informuoja pareiškėją arba jo įgaliotą asmenį, nurodydama:

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-217, 2020-03-27, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06563

37.1. įstaigą bei jos adresą, kur pareiškėjas gali atlikti profesinio tinkamumo testą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V1-217, 2020-03-27, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06563

 

37.2. profesinio tinkamumo testo vykdymo formą ir jo vertinimą;

37.3. profesinio tinkamumo testo organizavimo išlaidų padengimo tvarką;

37.4. kitą reikalingą su profesinio tinkamumo testo vykdymu susijusią informaciją.

38. Kompetentinga institucija sudaro rekomenduojamos literatūros sąrašą ir pateikia jį pareiškėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-217, 2020-03-27, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06563

 

39. Kompetentinga institucija privalo ne vėliau kaip per  mėnesį nuo testo atlikimo dienos jį įvertinti ir apie laikymo rezultatus informuoti pareiškėją arba jo įgaliotą asmenį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V1-217, 2020-03-27, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06563

 

40. Neišlaikęs profesinio tinkamumo testo pareiškėjas nustatyta tvarka gali laikyti šį testą pakartotinai.

41. Kompetentinga institucija privalo užtikrinti, kad:

41.1. profesinės adaptacijos laikotarpis neviršytų 3 metų;

41.2. pareiškėjas būtų informuotas apie profesinės adaptacijos laikotarpio organizavimo tvarką.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. Sprendimas dėl asmens profesinės kvalifikacijos pripažinimo arba jo nebuvimas gali būti skundžiami Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo apeliacinei komisijai ir administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos Įstatymo nustatyta tvarka.

 

Socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos

pripažinimo norint dirbti pagal socialinio darbuotojo

profesiją ar laikinai ir kartais teikti socialinio darbuotojo

paslaugas Lietuvos Respublikoje  tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Paraiškos dėl socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją Lietuvos Respublikoje forma)

 

Vardas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė (-ės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo data

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

Lytis:

 

mot.

 

vyr.

 

 

Paso / Asmens tapatybės kortelės numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankstesnis vardas / pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilietybė:

 

Lietuvos Respublikos

 

Kita (parašyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai:

gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

namas

 

 

 

 

buto nr.

 

 

 

 

pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

miestas / vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

______________________

(adresatas)

 

Paraiška

dėl SOCIALINIO DARBUOTOJO profesinės kvalifikacijos pripažinimo NORINT dirbti PAGAL SOCIALINIO DARBUOTOJO PROFESIJĄ Lietuvos Respublikoje

_______________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau pripažinti mano socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją

Socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo tikslas:

__________________________________________________________________________

(darbas pagal socialinio darbuotojo profesiją Lietuvos Respublikoje ar kita)

___________________________________________________________________________

 

I. Duomenys apie išsilavinimą (išvardykite švietimo įstaigas, kuriose įgytas išsilavinimas)


 

Formalios kvalifikacijos įrodymą išdavusios švietimo institucijos pavadinimas ir adresas

Mokytasi

ir (ar)

studijuota

Mokymosi

ir (ar)

studijų forma 1

Formalios kvalifikacijos įrodymo pavadinimas (įrašyti originalo kalba)

Formalios kvalifikacijos įrodyme įrašyta profesinė kvalifikacija ar kvalifikacinis laipsnis (įrašyti originalo kalba)

Pastabos

 

nuo

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

1 N – nuolatinė, I – ištęstinė.

 

II. Duomenys apie įgytą profesinę kvalifikaciją

(ši dalis pildoma jei profesinė kvalifikacija nėra suteikta formalios kvalifikacijos įrodymu nurodytu šios deklaracijos I dalyje, ar nėra įgyta profesinės patirties metu, kuri nurodoma šios deklaracijos 3 dalyje)

 

Dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas ir adresas

Dokumento pavadinimas (įrašyti originalo kalba)

Dokumente įrašyta profesinė kvalifikacija (įrašyti originalo kalba)

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PROFESINĖ PATIRTIS

(profesija arba profesinė veikla, kuria užsiėmėte per paskutinius 10 metų. Jeigu pildote šią dalį, pridėkite dokumentą  (-us), patvirtinančius Jūsų profesinę patirtį ir trukmę)

 

Profesinė patirtis

Darbinės veiklos trukmė

(metai,  mėnuo)

Pareigos

Institucijos (įstaigos) pavadinimas

Valstybė

nuo

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PAPILDOMA INFORMACIJA

(informacija apie kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos Jūsų profesinės kvalifikacijos pripažinimui)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

V. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJO ĮGALIOTĄJĮ ASMENĮ (jei prašymą pateikia įgaliotasis asmuo)

Vardas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė (-ės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai:

gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namas

 

 

 

 

buto nr.

 

 

 

 

pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

miestas / vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. SUTIKIMAS

 

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(pareiškėjo arba įgalioto asmens  vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir sutinku, kad kompetentinga institucija kreiptųsi į valstybines ir (ar) privačias įstaigas (institucijas, įmones, organizacijas ar kt.) dėl informacijos apie mane (mane įgaliojusį asmenį) ir mano (mane įgaliojusio asmens) turimą  socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją.

Sutinku, kad kompetentinga institucija vertintų mano (mane įgaliojusio asmens) socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją.

Patvirtinu, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi.

 

pridedama*:

 

£. asmens pilietybę įrodantis dokumentas;

£. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai);

£. dokumentas (-ai), liudijantis (-ys) rengimo trukmę ir turinį;

£. formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentai (jeigu tokie yra);

£. kiti dokumentai patvirtinantys turimą profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);

£dokumentas patvirtinantis vienų metų per pastaruosius dešimt metų ar jam prilygstantį ne visą darbo laiką patirtį dirbant socialiniu darbuotoju kitoje valstybėje narėje, kuri socialinio darbuotojo  profesijos nereglamentuoja;

£. pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi);

£. įgaliojimas, jei prašymą pildo įgaliotas asmuo;

£. profesinio tinkamumo testo išlaikymą arba profesinės adaptacijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių).

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

* PASTABOS:

1. TAR pastaba. Neteko galios nuo 2021-10-05.

2. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo išvertusio dokumentus parašu ir/arba vertimų biuro antspaudu.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V1-804, 2021-10-01, paskelbta TAR 2021-10-04, i. k. 2021-20754

 

 

Socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos

pripažinimo norint dirbti pagal socialinio darbuotojo

profesiją ar laikinai ir kartais teikti socialinio darbuotojo

paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo

2 priedas

 

Laikinai ir kartais teikiamų SOCIALINIO DARBUOTOJO paslaugų deklaracija1

__________________

data

______________________

sudarymo vieta

 

__________________________

1 Prašome turėti šios deklaracijos kopiją. Jūs turėsite pateikti šią deklaraciją, jeigu ateityje norėsite teikti laikinas arba kartais teikiamas socialinio darbuotojo paslaugas Lietuvos Respublikoje.

 

1. Ši deklaracija pildoma:

£[] Pirmą kartą teikiant paslaugas Lietuvos Respublikoje (prašome užpildyti 2–6 punktus)

£[] Kartą per metus atnaujinant deklaraciją2 (prašome užpildyti 2–5 ir 7 punktus)

 

__________________________

2 Prašome pridėti ankstesnės ir pirmos deklaracijos kopijas.

 

2. Paslaugų teikėjo asmens duomenys:

 

2.1. Vardas (-ai) ir pavardė (-ės) ...................................................................................................

 

2.2. Pilietybė (-ės):

 

£[]AT

£[]BE

£[]CY

£[]CZ

£[]DE

£[]DK

£[]EE

£[]EL

£[]ES

£[]FI  £HR

 

£[]FR

£[]HU

£[]IE

£[]IT

£[]LT

£[]LV

£[]LU

£[]MT

£[]NL

£[]PL

 

£[]PT

£[]SI

£[]SK

£[]SE

£[]UK

£[]BG

£[]RO

£[]IS

£[]LI

£[]NO

 

2.3. Paso/asmens tapatybės kortelės numeris: Valstybė ................................................................

Valstybė ................................................................

Valstybė ................................................................

 

2.3. Lytis:

£[]Vyras

 

£[]Moteris

 

2.4. Gimimo metai:  £[]£[]£[]£[] £[]£[] £[]£[]

metai /  mėnuo/  diena

 

2.5. Gimimo vieta:       Miestas / vietovė: ………………………

 

£[]AT

£[]BE

£[]CY

£[]CZ

£[]DE

£[]DK

£[]EE

£[]EL

£[]ES

£[]FI   £HR

 

£[]FR

£[]HU

£[]IE

£[]IT

£[]LT

£[]LV

£[]LU

£[]MT

£[]NL

£[]PL

 

£[]PT

£[]SI

£[]SK

£[]SE

£[]UK

£[]BG

£[]RO

£[]IS

£[]LI

£[]NO

 

2.6. Kita ........................................................................................................................................

 

2.7. Kontaktiniai duomenys įsisteigimo valstybėje narėje (privaloma):

Adresas: ....................................................................................................

Telefonas (su šalies prisijungimo kodu): ...................................................

Faksas (su šalies prisijungimo kodu): ........................................................

El. paštas: ..................................................................................................

2.8. Kontaktiniai duomenys Lietuvos Respublikoje (jei galite, nurodykite):

Adresas: ....................................................................................................

Telefonas (su šalies prisijungimo kodu): ...................................................

Faksas (su šalies prisijungimo kodu): ........................................................

El. paštas: ..................................................................................................

 

3. Deklaruojama profesija – socialinis darbuotojas:

Profesija, pagal kurią dirbate įsisteigimo valstybėje narėje3:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

_________________________

3 Prašome nurodyti profesijos pavadinimą įsisteigimo valstybės narės kalba ir lietuvių kalba ir /arba viena iš šių kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių.

 

4. Teisėtas įsisteigimas vienoje ar daugiau valstybių narių:

Šioje deklaracijoje „teisėtas įsisteigimas“ – darbas socialiniu darbuotoju įsisteigimo valstybėje narėje, nesant jokių profesinių ir administracinių draudimų, net ir laikinų. Asmenims, įgijusiems socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją trečiosiose šalyse, teisėto įsisteigimo nuostatos taikomos tik tais atvejais, kai tokie asmenys yra įgiję bent trejų metų socialinio darbuotojo profesinę patirtį valstybėje narėje, kuri pripažino tokių asmenų socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją, vadovaudamasi nacionaliniais teisės aktais ir direktyvos 2005/36/EB 3 straipsnio 3 dalimi.

 

4.1. Ar Jūs teisėtai įsisteigęs valstybėje narėje dirbti socialiniu darbuotoju?

£[] Taip    £[]Ne

 

Jei atsakėte „taip“, kurioje valstybėje narėje Jūs esate teisėtai įsisteigęs?

 

£[]AT

£[]BE

£[]CY

£[]CZ

£[]DE

£[]DK

£[]EE

£[]EL

£[]ES

£[]FI   £HR

 

£[]FR

£[]HU

£[]IE

£[]IT

£[]LT

£[]LV

£[]LU

£[]MT

£[]NL

£[]PL

 

£[]PT

£[]SI

£[]SK

£[]SE

£[]UK

£[]BG

£[]RO

£[]IS

£[]LI

£[]NO

Jei „ne“, prašome paaiškinti: .............................................................................................

 

4.2. Ar ši profesija yra reglamentuojama valstybėje narėje, kurioje Jūs įsisteigęs ?

£[] Taip    £[]Ne

Jei profesija reglamentuojama, prašome pildyti 4.4 punktą

Paaiškinimai: .....................................................................................................................

 

4.3. Ar Jūs priklausote socialinių darbuotojų profesinei asociacijai ar lygiavertei organizacijai įsisteigimo valstybėje narėje?

 

£[] Taip    £[]Ne

Jei Jūs atsakėte taip, prašome įvardinti kuriai, nurodyti kontaktinius duomenis ir Jūsų registracijos numerį joje (jei yra).

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

4.4. Ar Jūs esate patvirtintas ir (ar) prižiūrimas įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valstybės institucijos?

 

£[] Taip    £[]Ne

Jei jūs atsakėte „taip“, prašome įvardinti instituciją (-as), nurodyti jos (-ų) kontaktinius duomenis.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

Jei esate įsisteigęs daugiau nei vienoje valstybėje narėje, prašome pateikti informaciją apie laikinų arba kartais teikiamų paslaugų teikimą Lietuvos Respublikoje kiekvienai įsisteigimo valstybei narei.

 

5. Profesinis draudimas

5.1. Ar Jūs turite draudimą, susijusį su profesine atsakomybe, atsirandančia dirbant socialiniu darbuotoju?

£[] Taip    £[]Ne

Jei taip, prašome nurodyti detalesnę informaciją apie draudimą:

Draudimo kompanijos pavadinimas: ...............................................................................

Sutarties numeris: ............................................................................................................

Paaiškinimai: ...................................................................................................................

 

5.2. Ar Jūs turite kitą asmeninę arba kolektyvinę apsaugą, susijusią su profesine atsakomybe, atsirandančia dirbant socialiniu darbuotoju ?

£[] Taip    £[]Ne

Jei taip, prašome nurodyti detalesnę informaciją: ............................................................

Paaiškinimai: ...................................................................................................................

 

6. Pridedami prie šios deklaracijos dokumentai4:

Prašome pažymėti dokumentą (-us), pridedamus prie šios deklaracijos:

£Asmens pilietybę įrodantis dokumentas.

£Formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai).

£P[]ažymą, patvirtinančią, kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, gali užsiimti socialinio darbuotojo  veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta ja užsiimti.

£[]Kiti dokumentai, patvirtinantys turimą profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra).

£[]dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra teisėtai įsisteigęs valstybėje narėje, jam neribojama laisvė dirbti pagal socialinio darbo profesiją, pagal kurią jis dirbo valstybėje narėje ar keliose valstybėse narėse ne trumpiau kaip vienus metus per pastaruosius dešimt metų. 5

_______________________

4 Ši dalis pildoma pirmą kartą teikiant laikinas arba kartais teikiamas paslaugas Lietuvos Respublikoje.

5 Dokumentas reikalingas, kai socialinio darbuotojo profesija nėra reglamentuojama įsisteigimo valstybėje narėje.

 

7. Atnaujinta informacija (pildoma, kai ši deklaracija yra atnaujinama)

 

7.1. Kokiais periodais Jūs teikėte paslaugas Lietuvos Respublikoje (metai/mėnuo/diena)?

Nuo £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]  iki £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]

Nuo £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]  iki £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]

Nuo £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]  iki £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]

Nuo £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]  iki £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]

Nuo £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]  iki £[]£[]£[]£[]/£[]£[]/£[]£[]

 

Paaiškinimai: ...................................................................................................................

 

7.2. Prašome įvardinti konkrečias profesines veiklas, kuriomis užsiėmėte teikdamas socialinio darbuotojo paslaugas.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

8. Kiti paaiškinimai

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V1-217, 2020-03-27, paskelbta TAR 2020-03-30, i. k. 2020-06563

Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V1-178 „Dėl Socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją ar laikinai ir kartais teikti socialinio darbuotojo paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V1-804, 2021-10-01, paskelbta TAR 2021-10-04, i. k. 2021-20754

Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius 2016 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V1-178 „Dėl Socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją ar laikinai ir kartais teikti socialinio darbuotojo paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo