Suvestinė redakcija nuo 2021-05-24 iki 2021-05-31

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2020-12-25, i. k. 2020-28477

 

Nauja redakcija nuo 2021-03-10:

Nr. V-464, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04692

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2020 m. gruodžio 25d. Nr.  V-3008

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 2.2.9.4 papunkčiu, bei atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo teikėjus (toliau – mokymo teikėjai) organizuojant aviacijos, jūrininkų, statutinių profesinio mokymo įstaigų įvadinio mokymo kursų bei sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų praktinius mokymus (toliau – praktiniai mokymai), užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimo egzaminus (įskaitas) asmenims, stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas, valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus (toliau – egzaminai), taip pat neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus atvirose ir uždarose erdvėse (toliau – užsiėmimai) laikytis šių reikalavimų: 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-577, 2021-03-19, paskelbta TAR 2021-03-19, i. k. 2021-05519

Nr. V-754, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07503

1.1. Užtikrinti, kad visi vyresni nei 6 metų asmenys praktinių mokymų, egzaminų ir užsiėmimų vykdymo vietose dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukė).  Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.

1.2. Užtikrinti, kad asmenys, dalyvaujantys praktiniuose mokymuose, egzaminuose, užsiėmimuose, neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina praktinių mokymų, egzaminų ir užsiėmimų vykdymas ar kitais pašaliniais asmenimis.

1.3. Užtikrinti, kad:

1.3.1. egzaminuose, praktiniuose mokymuose ar užsiėmimuose, organizuojamuose uždarose erdvėse, dalyvautų ne daugiau kaip 10 asmenų (neįskaitant paslaugas teikiančių asmenų);

1.3.2. užsiėmimuose, organizuojamuose atvirose erdvėse, dalyvautų viena neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupė, bet ne daugiau kaip 25 asmenys (neįskaitant paslaugas teikiančių asmenų);

1.3.3. egzaminuose, praktiniuose mokymuose, uždaroje erdvėje organizuojamuose užsiėmimuose vienam asmeniui būtų užtikrinamas ne mažesnis nei 10 m2 plotas arba neformaliojo suaugusiųjų švietimo ar neformaliojo profesinio mokymo užsiėmime dalyvautų ne daugiau kaip 1 asmuo (neįskaitant paslaugas teikiančių asmenų);

1.3.4. jei užsiėmime dalyvauja tik asmenys, atitinkantys Nutarimo 22 punkte nurodytus kriterijus, neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimams šio sprendimo 1.3.1–1.3.3 papunkčiuose nustatyti reikalavimai nėra taikomi.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-754, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07503

Nr. V-1172, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11343

 

1.4. Tarp praktiniuose mokymuose, egzaminuose, užsiėmimuose dalyvaujančių asmenų, kai tai leidžia veiklos organizavimo ypatumai, turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.

1.5. Praktiniuose mokymuose, egzaminuose, užsiėmimuose dalyvaujantiems asmenims turi būti pateikiama informacija apie:

1.5.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.5.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;

1.5.3. draudimą praktiniuose mokymuose, egzaminuose, užsiėmimuose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

1.6. Praktiniuose mokymuose, egzaminuose, užsiėmimuose dalyvaujančių asmenų, darbuotojų sveikatos būklė turi būti stebima:

1.6.1. turi būti sudarytos sąlygos praktiniuose mokymuose, egzaminuose, užsiėmimuose dalyvaujantiems asmenims, darbuotojams matuoti(s) kūno temperatūrą;

1.6.2. asmuo, kuriam pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi nedelsiant pasišalinti iš praktinių mokymų, egzaminų, užsiėmimų vykdymo vietos ir kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją;

1.6.3. jeigu mokymo teikėjas iš darbuotojo ar asmens dalyvaujančio praktiniuose mokymuose, egzaminuose, užsiėmimuose gavo informaciją apie šiam asmeniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;

1.6.4. į praktinių mokymų, egzaminų, užsiėmimų vykdymo vietą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

1.7. Egzaminų, užsiėmimų, organizuojamų uždarose erdvėse, vykdymo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Turi būti sudaryta galimybė praktiniuose mokymuose, egzaminuose, užsiėmimuose dalyvaujančių asmenų ir darbuotojų rankų dezinfekcijai. Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-577, 2021-03-19, paskelbta TAR 2021-03-19, i. k. 2021-05519

 

1.8. Praktinių mokymų, egzaminų, užsiėmimų vykdymo vietos turi būti išvėdinamos, o dažnai liečiami paviršiai nuvalomi ir dezinfekuojami po kiekvienų mokymų. Kitas aplinkos valymas praktinių mokymų ir egzaminų organizavimo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu: https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-577, 2021-03-19, paskelbta TAR 2021-03-19, i. k. 2021-05519

 

1.9. Jei praktiniams mokymams, egzaminams, užsiėmimams naudojamas inventorius, jis turi būti išvalomas ir dezinfekuojamas po kiekvieno panaudojimo.

2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų asmenis praktinių mokymų, egzaminų ir užsiėmimų vykdymo vietose dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                             Arūnas Dulkys

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-464, 2021-03-05, paskelbta TAR 2021-03-05, i. k. 2021-04692

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3008 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-577, 2021-03-19, paskelbta TAR 2021-03-19, i. k. 2021-05519

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3008 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-754, 2021-04-09, paskelbta TAR 2021-04-09, i. k. 2021-07503

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3008 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1172, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11343

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimo Nr. V-3008 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo