Suvestinė redakcija nuo 2023-11-10 iki 2023-12-07

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2023-02-02, i. k. 2023-01925

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ miesto SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2023 m. vasario 2 d. Nr. T-1

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 dalimi, 103 straipsnio 3 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama Šiaulių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. T-325 „Dėl 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Šiaulių savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių savivaldybės 2023–2025 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

2. Įgalioti Šiaulių savivaldybės vykdomąją instituciją įgyvendinti 1 punkte nurodytą planą.

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimą Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20222024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                           Artūras Visockas

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

T-1_2023_2025_SVP_patvirt_pried_3_lesos

Priedo pakeitimai:

Nr. T-33, 2023-03-02, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03849

Nr. T-88, 2023-03-30, paskelbta TAR 2023-03-31, i. k. 2023-06001

Nr. T-198, 2023-05-04, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08503

Nr. T-243, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-08, i. k. 2023-11433

Nr. T-295, 2023-07-13, paskelbta TAR 2023-07-13, i. k. 2023-14515

Nr. T-346, 2023-09-07, paskelbta TAR 2023-09-07, i. k. 2023-17748

Nr. T-389, 2023-10-05, paskelbta TAR 2023-10-06, i. k. 2023-19759

Nr. T-410, 2023-11-09, paskelbta TAR 2023-11-09, i. k. 2023-21769

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-33, 2023-03-02, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03849

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-88, 2023-03-30, paskelbta TAR 2023-03-31, i. k. 2023-06001

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-198, 2023-05-04, paskelbta TAR 2023-05-04, i. k. 2023-08503

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-243, 2023-06-08, paskelbta TAR 2023-06-08, i. k. 2023-11433

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-295, 2023-07-13, paskelbta TAR 2023-07-13, i. k. 2023-14515

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-346, 2023-09-07, paskelbta TAR 2023-09-07, i. k. 2023-17748

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-389, 2023-10-05, paskelbta TAR 2023-10-06, i. k. 2023-19759

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-410, 2023-11-09, paskelbta TAR 2023-11-09, i. k. 2023-21769

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo