Suvestinė redakcija nuo 2022-12-28

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-05-21, i. k. 2018-08150

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MASINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 17 d. Nr. T-898

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu Radviliškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Masinių renginių organizavimo Radviliškio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašą (pridedama).

2. Laikyti netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 11 d. sprendimą Nr. T-359 „Dėl Masinių renginių organizavimo Radviliškio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos patvirtinimo“.

3. Šis sprendimas įsigalioja 2018 m. birželio 1 d.

 

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Antanas Čepononis


 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gegužės 17  d. sprendimu Nr. T-898

 

MASINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Renginių organizavimo Radviliškio  rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendruosius renginių organizavimo Radviliškio rajono viešosiose vietose reikalavimus, prašymų leisti organizuoti renginius pateikimo ir nagrinėjimo tvarką, nustato renginių organizatorių ir dalyvių teises, pareigas.

2. Šis aprašas taikomas Radviliškio rajono savivaldybės (toliau-Savivaldybė) viešosiose vietose vykstantiems kultūros, švietimo, sporto, turizmo ir kitiems renginiams, kurių organizavimo  nereglamentuoja Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas.

3. Aprašo privalo laikytis visi asmenys, kurie organizuoja renginius Radviliškio rajono viešosiose vietose.

4. Renginius Radviliškio rajono viešosiose vietose gali organizuoti Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, taip pat Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, taip pat jų padaliniai.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

5. Masinis renginys – koncertas, šventė, mugė, festivaliai, sporto varžybos, profesinės šventės, bendruomenių suvažiavimai ir kt., kurio forma nepriskiriama susirinkimo sąvokai (mitingas, piketas, demonstracija, pilietinė akcija ir kt.); kuriuose dalyvauja masė žmonių, turinti glaudų ryšį su komunikacija ir kultūra.

6. Nekomercinis renginys – Savivaldybės, viešųjų įstaigų, biudžetinių įstaigų, kitų pelno nesiekiančių asmenų organizuojami renginiai. Nekomerciniai renginiai paprastai yra nemokami. Atskirais atvejais į nekomercinius renginius gali būti platinami bilietai, tačiau nekomercinio renginio organizatoriai nesiekia pelno iš organizuojamo renginio, o lėšos gautos už išplatintus  bilietus į nekomercinį renginį, neviršija renginio organizavimo išlaidų ar nėra naudojamos kitiems nei numatyta renginio organizavimo tikslams.

7. Komercinis renginys – renginys, kurio organizatorius siekia pelno, arba renginys organizuojamas reklamos tikslais. Žiūrovai į renginį įleidžiami su bilietais arba be jų. Renginyje gali būti prekiaujama arba teikiamos paslaugos.

8Nepilnamečiams skirtas renginys – asmenims iki 18 metų  skirtas renginys.

9. Viešoji vieta – Savivaldybei nuosavybės teise priklausanti ar valdytojo teise valdoma Radviliškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorija (aikštės, parkai, gatvės ir kitos žmonių susibūrimams skirtos vietos).

10. Prašymas – raštiškas organizatorių (fizinių ir juridinių asmenų) kreipimasis dėl renginio organizavimo, pasirašytas organizatoriaus pagal šiame apraše numatytą tvarką.

11. Leidimas organizuoti renginį – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ar seniūnijos seniūno išduodamas dokumentas, suteikiantis asmeniui teisę organizuoti renginius savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose ar valdytojo teise valdomose naudojimo teritorijose.

12. Jeigu renginys komercinis, už šio leidimo išdavimą imama Savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava.

III. PRAŠYMO LEISTI ORGANIZUOTI RENGINĮ

NAGRINĖJIMO TVARKA IR LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

13. Prašymus (1 priedas) organizuoti renginius renginio organizatorius pateikia seniūnijos, kurios teritorijoje organizuojamas renginys, seniūnui. Organizuojant masinį nekomercinį renginį Radviliškio mieste – Savivaldybės administracijai.

14. Prašymus organizuoti renginius nagrinėja ir leidimus (2 priedas) išduoda Savivaldybės administracijos direktorius ar seniūnijos seniūnas.

15. Masiniams renginiams, kurie numatyti rajono kultūros renginių metiniame plane, atskiri leidimai neišduodami. Šių renginių organizatoriai privalo laikytis šio Tvarkos aprašo.

16. Renginio organizatorius, kuris nori viešojoje vietoje organizuoti renginį, Savivaldybės administracijos direktoriui arba rajono seniūnijos seniūnui ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki rajoninės reikšmės renginio dienos pateikia prašymą (1 priedas) leisti organizuoti renginį. Tarprajoninės, respublikinės ar tarptautinės reikšmės renginio organizatorius prašymą pateikia ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius.

17. Renginio organizatorius kartu su prašymu (iki sprendimo dėl leidimo išdavimo priėmimo) Administracijos direktoriaus arba rajono seniūnijos seniūno vardu pateikia:

17.1. sutarčių, sudarytų su juridiniais ar fiziniais asmenimis dėl renginio teritorijos tvarkymo,  renginio dalyvių saugumo užtikrinimo, renginio apsaugos, medicinos pagalbos teikimo, kopijas  arba suderinimų su minėtomis tarnybomis vizų kopijas;

17.2. statinių ir įrenginių išdėstymo (jei tai numatyta įrengti) schemą, suderintą su Savivaldybės  administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriumi ir Radviliškio priešgaisrine gelbėjimo tarnyba;

17.3. dokumentus, įrodančius, kad sumokėta rinkliava, jei renginys komercinis;

17.4. renginio organizatoriaus autorinės licencinės sutarties su Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūromis dėl autorinių teisių mokesčio už atliekamus kūrinius renginių, kurių metu muzikos kūriniai atliekami gyvai, kopiją.

17.5. licencijos vykdyti atitinkamą veiklą kopiją, jeigu renginyje bus naudojamos IV klasės  civilinės pirotechnikos priemonės;

17.6. teritorijos savininko raštišką sutikimą dėl teritorijos organizuojamam renginiui panaudojimo (jei teritorija priklauso savivaldybei, toks sutikimas nereikalingas);

17.7. planuojant parodomuosius aviacijos renginius (aviacijos šventes, demonstracinius skrydžius, apžvalginius žmonių skraidinimus ir panašias akcijas) – Civilinės aviacijos administracijos leidimo kopiją;

17.8. suderinimus su atitinkama saugomų teritorijų direkcija, jei masinis (daugiau nei 100 žmonių) komercinis renginys organizuojamas saugomoje teritorijoje ir kuriuo organizatorius siekia pelno (pajamų).

Papildyta papunkčiu:

Nr. T-859, 2022-12-22, paskelbta TAR 2022-12-27, i. k. 2022-26880

 

18. Renginio organizatorius prašymą turi suderinti su Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio  rajono policijos komisariatu. 

19. Savivaldybės administracijos direktorius ar seniūnijos seniūnas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo leisti organizuoti renginį gavimo dienos jį išnagrinėja ir apie priimtą sprendimą raštu praneša renginio organizatoriui.

20. Savivaldybės administracijos direktorius ar seniūnijos seniūnas neprivalo svarstyti prašymų, pateiktų nesilaikant šiame Apraše nustatytų prašymo pateikimo terminų ir, jeigu kartu su prašymu nepateikia kitų reikalingų dokumentų, nepaaiškina renginio organizavimo eigos.

21. Jeigu renginio organizatoriaus prašymas patenkinamas, jam išduodamas leidimas organizuoti  renginį.

22. Leidimą renginio organizatorius privalo turėti renginio metu ir saugoti 10 darbo dienų po  renginio pabaigos.

23. Leidimai registruojami ir išduodami Savivaldybės administracijoje ar seniūnijoje, kurioje organizuojamas renginys.

24. Leidimai organizuoti renginius neišduodami tiems organizatoriams, kurie:

24.1. naudojant įgarsinimo įrangą arčiau kaip 500 metrų nuo stacionarinės ligoninės ar senelių globos namų nesilaiko nustatytų triukšmo ribinių dydžių.

24.2. pradeda reklamuoti renginius, neturėdami Savivaldybės administracijos direktoriaus ar seniūnijos seniūno leidimo.

24.3. savavališkai, pažeisdami nustatytą tvarką, naudoja Savivaldybės atributiką, simboliką ir  vardą.

25. Savivaldybės administracijos direktorius, seniūnijos seniūnas  arba jų įgaliotas atstovas, išdavęs leidimą organizuoti renginį, už rengėjų įsipareigojimus rėmėjams ir galimus pažeidimus neatsako.

IV. RENGINIŲ LAIKAS

 

26. Radviliškio  viešosiose vietose organizuojami renginiai gali trukti nuo 6.00 iki 22.00 val., išskyrus Šv. Kalėdų, naujametinius, rajoninius, miesto ar valstybinius renginius. Organizatorius,  norėdamas pailginti šių renginių laiką, turi gauti atskirą Savivaldybės administracijos direktoriaus ar seniūnijos seniūno leidimą.

27. Renginiai, skirti nepilnamečiams, negali tęstis ilgiau kaip:

27.1. nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. – iki 22 valandos;

27.2.  nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d. – iki 21 valandos;

28. Renginių suaugusiems žmonėms metu naudoti erotinius elementus arba erotinių kino ir  vaizdo filmų intarpus galima tik po 22.00 val., gavus atskirą Savivaldybės administracijos direktoriaus ar seniūnijos seniūno leidimą.

29. Renginių tik suaugusiesiems organizatoriai turi užtikrinti, kad juose nedalyvautų vaikai ir  asmenys iki 18 metų.

30. Jei renginys negali vykti arba pakeičiamas jo laikas, vieta, renginio organizatoriai privalo apie tai nedelsiant pranešti Savivaldybės administracijai ir policijai.

 

V. TVARKOS IR ŠVAROS REIKALAVIMAI RENGINIŲ METU

 

31. Siekiant užtikrinti saugumo reikalavimus, viešosiose vietose vykstančių renginių organizatoriai privalo:

31.1. gerai apšviesti renginio teritoriją ir jos prieigas pagal gatvių apšvietimo parametrus (jei renginys vyksta tamsiu paros metu);

31.2. sudaryti sutartis dėl viešosios tvarkos palaikymo (teritorijos apsaugos organizavimo planas turi būti suderintas su policijos atsakingais darbuotojais).

32. Jeigu renginio metu bus naudojamos civilinės pirotechnikos priemonės (fejerverkai), organizatoriai privalo parengti civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo vietų schemą ir ją suderinti su Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir Savivaldybės atsakingais darbuotojais. Civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo vietos turi būti aptvertos ar kitaip užtikrinama, kad prie jų nepatektų pašaliniai žmonės. Turi būti pastatyti kelio ženklai pagal schemą, suderintą su Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariatu (jei renginio metu būtina apriboti ar uždrausti transporto eismą).

33. Organizatoriai privalo laikytis visų įsipareigojimų, nurodytų Savivaldybės išduotame  Leidime organizuoti renginį.

34. Jei organizatoriai nevykdo šio aprašo reikalavimų, leidimas organizuoti renginį neišduodamas.

 

VI. PREKYBA RENGINIŲ METU

 

35. Renginiuose teisės aktų nustatyta tvarka gali būti organizuojama prekyba:

35.1. prekiauti ar teikti mokamas paslaugas renginio metu leidžiama tik turint renginio  Savivaldybės administracijos ar seniūnijos seniūno išduotą vienkartinį leidimą arba organizatoriaus-autoriaus išduotą patvirtinimą, kad vykdantis prekybą asmuo yra renginio rėmėjas.

35.2. renginio rėmėjams-prekiautojams tautodailės gaminiais ir amatininkams, demonstruojantiems tradicinius verslus, suderinus su renginio organizatoriumi, išduodamas vienkartinis nemokamas leidimas.

36. Jeigu renginyje leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, jo organizatorius privalo  užtikrinti, kad: 

36.1. būtų aptverta alkoholio prekybos ir vartojimo vieta pagal renginio schemą;

36.2. būtų prekiaujama alkoholiniais gėrimais taip, kaip numatyta LR Alkoholio kontrolės įstatyme ir kituose šią sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose;

36.3. būtų užtikrintas viešosios tvarkos palaikymas, žmonių saugumas, sanitarinės priemonės, prekybos (paslaugų teikimo) vietos tvarkymas renginio metu;

36.4. prekybos vietose būtų naudojami tik tvarkingi įrenginiai maistui gaminti (dujų balionai, griliai ir pan.) ir visos prekybos (paslaugų teikimo) vietos aprūpintos pirminėmis gesinimo priemonėmis (ugnies gesintuvais).

37. Uždrausti prekybą alkoholiniais gėrimais:

37.1. švenčių, masinių renginių, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai paminėti, metu;

37.2. įvairių žygių (dviračių, pėsčiųjų ir kito pobūdžio), skirtų iškilmingai paminėti valstybines šventes, metu;

37.3. Kleboniškių kaimo buities muziejuje Klojimo teatro spektaklių metu;

37.4. saugaus eismo renginių, sąskrydžių, Atviro jaunimo centro „Jaunimo erdvė“ organizuojamų renginių metu.

 

VII. RENGINIAI, KURIUOS DRAUDŽIAMA

ORGANIZUOTI ARBA NEDELSIANT TURI BŪTI NUTRAUKTI

 

38. Draudžiama organizuoti renginius:

38.1. kurie skatina alkoholio, tabako, narkotinių ar kitų svaiginamųjų medžiagų vartojimą;

38.2. kurie savo pobūdžiu yra pavojingi dalyvių arba žiūrovų sveikatai (jei renginio dalyviams būtini specialūs apsaugos drabužiai, dalyviai negali būti atsitiktiniai asmenys; tokie renginiai galimi kaip parodomieji ir juose dalyvauja tik specialiai tam paruošti žmonės (kariuomenės, policija, sportininkai);

38.3. kurių dalyviai vairuoja transporto priemones taip, kad tai kelia grėsmę eismo tvarkai ir saugumui, sudaro pavojų dalyvaujančių bei kitų asmenų saugumui, sveikatai, pažeidžia viešąją tvarką ir visuomeninę rimtį; Lietuvos  Respublikos Konstituciją, kitus įstatymus.

39. Renginys nutraukiamas kai:

39.1. jis nebetenka Leidime nurodyto pobūdžio;

39.2. kyla grėsmė dalyvių ar žiūrovų sveikatai;

39.3. dalyvių veiksmai pažeidinėja įstatymus, viešąją tvarką ir visuomeninę rimtį.

 

VIII. RENGINIO ORGANIZATORIŲ IR DALYVIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

40. Renginio organizatoriai ir dalyviai privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kelių eismo, gaisrinės saugos, darbų saugos ir kitų taisyklių, šiose Apraše nurodytos tvarkos, vykdyti Leidime nustatytus įpareigojimus.

41. Renginio metu esant nurodytiems pažeidimams, jo organizatoriai privalo renginį nutraukti ir pareikalauti, kad dalyviai išsiskirstytų.

42. Jeigu renginio organizatoriai neužbaigia, tai turi teisę padaryti policijos pareigūnai, atsakingi už viešąją tvarką.

43. Už išorinės vaizdinės reklamos, susijusios su konkrečiu renginiu (rašytiniu tekstu arba vaizdo pranešimu apie šį renginį), naudojimą yra atsakingas leidimą gavęs  renginio organizatorius.

44. Renginio organizatoriai ir dalyviai, pažeidę įstatymus ir šį Aprašą, nustatyta tvarka  traukiami baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn, atsako už padarytą materialinę ar  neturtinę žalą ir privalo atlyginti nuostolius.

45. Nustačius, kad renginių metu vietos gyventojams, aplinkai ar jos estetiniam vaizdui padaryta  žala, renginio organizatoriai nuostolius atlygina įstatymų nustatyta tvarka.

46. Šiame Apraše neaptarti klausimai sprendžiami taip, kad neprieštarautų Lietuvos  Respublikos įstatymams ir kitiems norminiams aktams.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Aprašas keičiamas ir pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

___________________________________________

part_8bcb714c9fb244aeb96687d2fa8102a0_end


 

Masinių renginių organizavimo Radviliškio

rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo organizuoti renginį forma)

 

 

 

 

(Prašymą pateikiančio juridinio asmens pavadinimas didžiosiomis raidėmis ir juridinio asmens kodas arba prašymą pateikiančio fizinio asmens vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis)

 

 

 

(juridinio asmens buveinės adresas arba fizinio asmens gyvenamoji vieta)

 

 

 

(ryšio palaikymo duomenys – telefonas/el. paštas)

 

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui________________________________

_______________________________________________________________________________,

seniūnijos seniūnui ________________________________________________________________

PRAŠYMAS

DĖL RENGINIO ORGANIZAVIMO

 

 

 

 

 

 

(Prašymo pateikimo data)

 

 

 

Radviliškis

 

 

Prašau leisti organizuoti renginį

 

 

 

 

 

(Renginio pavadinimas, kategorija)

 

 

 

Renginio forma

 

 

 

Paskirtis (amžiaus ir visuomenės grupėms)

 

Renginio skelbimo tekstas

 

Trumpas renginio turinys

 

 

 

(tematika)

 

 

 

 

 

Renginio data, pradžios ir pabaigos laikas

 

 

 

 

 

Renginio vieta, eitynių, procesijos, parado ar kt. maršrutas

 

 

 

 

 

Galima alternatyvi renginio vieta

 

Renginio dalyvių skaičius

 

 

 

Renginio žiūrovų skaičius

 

 

Suderinimas su įstaigos, įmonės, kurios teritorijoje vyks renginys, valdytoju

Suderinimas su seniūnijos, kurios teritorijoje vyks renginys, seniūnu ar jo įgaliotu asmeniu.

 

Informacija apie higienos normų laikymąsi ir komunalinių paslaugų teikimą (teritoriją tvarkančios įmonės suderinimo žyma arba sutarties kopija)

 

 

 

Numatoma prekybos forma ir prekybos vietų skaičius

 

 

 

Numatoma prekybos alkoholiniais gėrimais forma

 

 

 

 

 

(nurodyti gėrimų rūšį ir stiprumą)

 

 

Informacija apie medicinos pagalbos teikimą renginio metu (greitąją medicinos pagalbą teikiančios įstaigos suderinimo žyma arba sutarties kopija)

 

 

Informacija apie viešosios tvarkos palaikymą (viešąją tvarką užtikrinančios įstaigos suderinimo žyma arba sutarties kopija)

Informacija apie priešgaisrinę saugą renginio metu (priešgaisrinę saugą užtikrinančios įstaigos suderinimo žyma arba sutarties kopija)

*reikalinga tik renginyje naudojant greitai užsidegančias medžiagas ar gaisrą sukeliančius efektus (fejerverkai, laužas ir kt.) bei statant laikinus statinius, palapines ir kt.

 

 

Atsakingi renginio organizatoriai arba jų įgalioti asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų.

 

1.

 

 

 

 

 

(vardas, pavardė, pareigos, ryšio duomenys, parašas)

 

 

 

2.

 

 

 

(vardas, pavardė, pareigos, ryšio duomenys, parašas)

Už darbo saugą atsakingo asmens

vardas, pavardė, pareigos, ryšio duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

PRIDEDAMA:

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

 

Prašymą pateikusio asmens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

 

 

(vardas, pavardė)

 

 

part_3c0fd3cde3214217b4bb977423f46841_end


 

Masinių renginių organizavimo Radviliškio

rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo

2 priedas

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

LEIDIMAS ORGANIZUOTI RENGINĮ

 

 

 

 

 

 

 

(data, Nr.)

 

 

 

Radviliškis

 

 

Renginio kategorija, pavadinimas

 

 

 

Forma (pabraukti arba įrašyti)

 

koncertas / vaidinimas / šventė / akcija 

 

 

 

Pobūdis (pabraukti)

 

komercinis / nekomercinis 

 

Lauko prekyba (įrašyti kuo)

 

 

 

Kam skirtas (pabraukti)  vaikams / jaunimui / suaugusiesiems

 

Numatomas dalyvių sk.

 

 

 

 

 

Laikas (data, pradžios ir pabaigos laikas)

 

Vieta arba maršrutas 

Įpareigojimai renginio organizatoriams:

1. Laikytis nurodytos renginio vietos, laiko ir formos, laikytis Renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašo, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, nustatytų viešosios tvarkos, kelių eismo, priešgaisrinės apsaugos, darbų saugos ir kitų taisyklių, renginio vietoje turėti reikiamus leidimus veiklai, gerbti visuomenės priimtas moralės vertybes, vykdyti valdžios atstovų bei policijos pareigūnų reikalavimus.

2. Užtikrinti žmonių ir renginyje naudojamo turto saugumą; palaikyti švarą ir tvarką, sutvarkyti renginio vietą jam pasibaigus.

3. Sumokėti vietinę rinkliavą už leidimo organizuoti komercinį renginį išdavimą (tik komercinių renginių organizatoriams), mokestis mokamas į rajono Savivaldybės biudžeto sąskaitą prieš išduodant leidimą

 

Renginio organizatoriai

(įstaigos, organizacijos pavadinimas, adresas)   

 

 

(įst., org. vadovo ir/arba atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonai)

 

 

Atsakingas asmuo:

(vardas, pavardė, parašas)

 

 

Leidimo išdavimo pagrindas – savivaldybės administracijos direktoriaus ________m. _____________________d. įsakymas Nr.___________

 

A. V.

 

Leidimo išdavimo pagrindas – seniūnijos seniūno  _______ m. __________________d. potvarkis (įsakymas) Nr._________ 

 

A.  V.

 

 

Leidimą išdavė ________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-859, 2022-12-22, paskelbta TAR 2022-12-27, i. k. 2022-26880

Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018-05-17 sprendimo Nr. T-898 „Dėl Masinių renginių organizavimo Radviliškio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_5630b4e3016640af88818435d962acb2_end