Suvestinė redakcija nuo 2020-07-15

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-05-15, i. k. 2017-08175

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Diplomų, diplomų priedėlių ir studijų pažymėjimų blankų privalomosios formos rengimo, gamybos, apskaitos, registracijos ir išdavimo tvarkos aprašo ir diplomo priedėlio pildymo rekomendacijų patvirtinimo

 

2017 m. gegužės 15 d. Nr. V-362

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 58 straipsnio 6 dalimi, įgyvendindama Europos šalių švietimo srities ministrų 2003 m. rugsėjo 19 d. Berlyne pasirašytą komunikatą bei atsižvelgdama į Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO / CEPES sukurtą diplomo priedėlio pavyzdį:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Diplomų, diplomų priedėlių ir studijų pažymėjimų blankų privalomosios formos rengimo, gamybos, apskaitos, registracijos ir išdavimo tvarkos aprašą;

1.2. Diplomo priedėlio pildymo rekomendacijas.

2. N u s t a t a u, kad aukštosios mokyklos gali išduoti diplomų priedėlius, kurių blankų privalomosios formos patvirtintos iki šio įsakymo įsigaliojimo, ne ilgiau kaip iki 2019 m. rugpjūčio 31 dienos.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 17 d. įsakymą Nr. V-2182 „Dėl Aukštojo mokslo diplomo priedėlio pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                     Jurgita Petrauskienė

 

 

PATVIRTINTA

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-362

 

DIPLOMŲ, DIPLOMŲ PRIEDĖLIŲ IR STUDIJŲ PAŽYMĖJIMŲ BLANKŲ PRIVALOMOSIOS FORMOS RENGIMO, GAMYBOS, APSKAITOS,

REGISTRACIJOS IR IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Diplomų, diplomų priedėlių ir studijų pažymėjimų blankų privalomosios formos rengimo, gamybos, apskaitos, registracijos ir išdavimo tvarkos apraše  (toliau – Aprašas) reglamentuojamas Lietuvos aukštosiose mokyklose asmens įgytą aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinančių diplomų, jų priedėlių ir studijų pažymėjimų (toliau – išsilavinimo dokumentai) blankų privalomosios formos rengimas ir tvirtinimas, gamyba, išsilavinimo dokumentų ir jų dublikatų apskaita, registracija ir išdavimas. Aprašo nuostatos netaikomos Lietuvoje veikiančių užsienio aukštųjų mokyklų filialų išduodamiems išsilavinimo dokumentams.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-675, 2018-07-31, paskelbta TAR 2018-07-31, i. k. 2018-12652

 

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatyme.

3. Teisę išduoti išsilavinimo dokumentus, patvirtinančius asmens įgytą aukštojo mokslo kvalifikaciją, turi aukštosios mokyklos, turinčios leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą.

4. Diplomai išduodami:

4.1. profesinio bakalauro diplomas – asmenims, baigusiems kolegines studijas ir įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį arba profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją;

4.2. bakalauro diplomas – asmenims, baigusiems universitetines pirmosios pakopos studijas ir įgijusiems bakalauro laipsnį arba bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją;

4.3. magistro diplomas – asmenims, baigusiems universitetines antrosios pakopos arba vientisąsias studijas ir įgijusiems magistro laipsnį arba magistro laipsnį ir kvalifikaciją, arba teologijos licenciato laipsnį;

4.4. daktaro diplomas – asmenims, baigusiems mokslo arba meno doktorantūrą ir įgijusiems mokslo arba meno daktaro laipsnį.

5. Diplomo priedėlis išduodamas kartu su profesinio bakalauro, bakalauro ir magistro diplomais ir yra neatskiriama jų dalis.

6. Studijų pažymėjimas išduodamas asmenims, baigusiems profesines, išskyrus rezidentūros, studijas ir įgijusiems atitinkamą kvalifikaciją.

7. Rezidentūros pažymėjimas išduodamas asmenims, baigusiems rezidentūros studijas ir įgijusiems atitinkamą kvalifikaciją. 

8. Internatūros pažymėjimas išduodamas asmenims, baigusiems internatūros studijas ir įgijusiems atitinkamą kvalifikaciją.

9. Aprašo 6 punkte nurodytas studijų pažymėjimas išduodamas ir baigusiems studijų modulius, skirtus kitoms kvalifikacijoms įgyti, ar Lietuvos kvalifikacijų sandaros penktąjį lygį atitinkantį mokymą.

10. Profesinio bakalauro, bakalauro, magistro diplome turi būti šie rekvizitai:

10.1. diplomo pavadinimas;

10.2. aukštosios mokyklos (arba aukštųjų mokyklų, jeigu išduodamas vienas jungtinį kvalifikacinį laipsnį patvirtinantis diplomas), išduodančios (išduodančių) diplomą, pavadinimas, juridinio asmens kodas ir antspaudas;

10.3. aukštosios mokyklos (arba aukštųjų mokyklų, jeigu išduodamas vienas jungtinį kvalifikacinį laipsnį patvirtinantis diplomas), vadovo (vadovų) ar jo (jų) įgalioto asmens (įgaliotų asmenų) parašas, vardas ir pavardė;

10.4. asmens, kuriam išduodamas diplomas, vardas, pavardė ir asmens kodas (jeigu asmuo yra užsienio valstybės pilietis, – gimimo data);

10.5. diplomo serija, numeris, registravimo numeris ir išdavimo data;

10.6. diplomo blanko kodas;

10.7. studijų baigimo metai, studijų krypties (krypčių, jei programa skirta dviejų krypčių studijoms) pavadinimai, studijų programos tipas pagal Studijų ir mokymo programų kodavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-223 „Dėl Studijų ir mokymo programų kodavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – studijų programos tipas) 2 priedą, studijų programos pavadinimas ir valstybinis kodas, suteikto kvalifikacinio laipsnio arba kvalifikacinio laipsnio ir kvalifikacijos pavadinimas.

11. Daktaro diplome turi būti šie rekvizitai:

11.1. diplomo pavadinimas;

11.2. universiteto, išduodančio diplomą, pavadinimas, juridinio asmens kodas ir antspaudas, taip pat kitų doktorantūros teisę turinčių mokslo ir studijų institucijų pavadinimai, jei doktorantūros teisė suteikta universitetui kartu su kitais universitetais ir (ar) mokslinių tyrimų institutais;

11.3. universiteto, išduodančio diplomą, vadovo ar jo įgalioto asmens ir gynimo tarybos pirmininko parašas, vardas, pavardė;

11.4. asmens, kuriam išduodamas diplomas, vardas, pavardė ir asmens kodas (jeigu asmuo yra užsienio valstybės pilietis, – gimimo data);

11.5. diplomo serija, numeris, registravimo numeris ir išdavimo data;

11.6. diplomo blanko kodas;

11.7. disertacijos (meno projekto) gynimo data, disertacijos (meno projekto) pavadinimas, mokslo sritis ir kryptis (studijų sritis ir kryptis, jeigu apgintas meno projektas).

12. Internatūros pažymėjime turi būti šie rekvizitai:

12.1. pažymėjimo pavadinimas;

12.2. aukštosios mokyklos, išduodančios pažymėjimą, pavadinimas, juridinio asmens kodas ir antspaudas, aukštosios mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašas, vardas ir pavardė;

12.3. asmens, kuriam išduodamas pažymėjimas, vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu asmuo yra užsienio valstybės pilietis, – gimimo data);

12.4. pažymėjimo serija, numeris, registravimo numeris ir išdavimo data;

12.5. pažymėjimo blanko kodas;

12.6. studijų baigimo metai, studijų krypties, studijų programos pavadinimas ir valstybinis kodas, suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas,

13. Rezidentūros pažymėjime turi būti šie rekvizitai:

13.1. pažymėjimo pavadinimas;

13.2. aukštosios mokyklos, išduodančios pažymėjimą, pavadinimas, juridinio asmens kodas ir antspaudas, aukštosios mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašas, vardas ir pavardė;

13.3. asmens, kuriam išduodamas pažymėjimas, vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu asmuo yra užsienio valstybės pilietis, – gimimo data);

13.4. pažymėjimo serija, numeris, registravimo numeris ir išdavimo data;

13.5. pažymėjimo blanko kodas;

13.6. studijų baigimo metai, studijų krypties, studijų programos pavadinimas ir valstybinis kodas, suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas.

14. Studijų pažymėjime turi būti šie rekvizitai:

14.1. jei baigta profesinių studijų programa:

14.1.1. pažymėjimo pavadinimas;

14.1.2. aukštosios mokyklos, išduodančios pažymėjimą, pavadinimas, juridinio asmens kodas ir antspaudas, aukštosios mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašas, vardas ir pavardė;

14.1.3. asmens, kuriam išduodamas pažymėjimas, vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu asmuo yra užsienio valstybės pilietis, – gimimo data);

14.1.4. pažymėjimo serija, numeris, registravimo numeris ir išdavimo data;

14.1.5. pažymėjimo blanko kodas;

14.1.6. studijų baigimo metai, pasiekti studijų rezultatai, studijų programos pavadinimas ir valstybinis kodas, kvalifikacijos pavadinimas, kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą ir kvalifikacijos lygmuo pagal Europos kvalifikacijų sąrangą, švietimo programos lygmuo pagal Lietuvos standartizuotą švietimo klasifikatorių švietimo programoms pagal lygius klasifikuoti;

14.2. jei baigti studijų moduliai, skirti kitoms kvalifikacijoms įgyti, ar Lietuvos kvalifikacijų sandaros penktąjį lygį atitinkantis mokymas:

14.2.1. pažymėjimo pavadinimas;

14.2.2. aukštosios mokyklos, išduodančios pažymėjimą, pavadinimas, juridinio asmens kodas ir antspaudas, aukštosios mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašas, vardas ir pavardė;

14.2.3. asmens, kuriam išduodamas pažymėjimas, vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu asmuo yra užsienio valstybės pilietis, – gimimo data);

14.2.4. pažymėjimo serija, numeris, registravimo numeris ir išdavimo data;

14.2.5. pažymėjimo blanko kodas;

14.2.6. baigimo metai, pasiekti studijų rezultatai, kvalifikacijos pavadinimas arba įrašas apie suteikiamą teisę vykdyti praktinę veiklą, kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą ir kvalifikacijos lygmuo pagal Europos kvalifikacijų sąrangą, švietimo programos lygmuo pagal Lietuvos standartizuotą švietimo klasifikatorių švietimo programoms pagal lygius klasifikuoti.

15. Kartu su studijų pažymėjimu išduodama akademinė pažyma, kurioje įrašomi modulių (dalykų) pavadinimai, jų apimtis kreditais, įvertinimai ir kt.

16. Diplomo priedėlyje turi būti šie rekvizitai:

16.1. diplomo priedėlio pavadinimas;

16.2. aukštojo mokslo kvalifikaciją suteikiančios ir studijas administruojančios aukštosios mokyklos (aukštųjų mokyklų, jeigu išduodamas vienas jungtinį kvalifikacinį laipsnį patvirtinantis diplomas), jos padalinio (jei toks yra) pavadinimas, tipas, akreditavusios institucijos pavadinimas;

16.3. asmens, kurio kvalifikacinis laipsnis arba kvalifikacinis laipsnis ir kvalifikacija   patvirtinami diplomu, vardas, pavardė, gimimo data ir asmens kodas (jeigu asmuo yra užsienio valstybės pilietis, – tik gimimo data);

16.4. diplomo pavadinimas, serija, numeris;

16.5. studijų baigimo metai;

16.6. studijų programos rūšis (universitetinės, koleginės), studijų pakopa, studijų programos tipas, studijų krypties (krypčių, jei programa skirta dviejų krypčių studijoms)   pavadinimas, studijų programos pavadinimas, studijų programos specializacijos pavadinimas, studijų programos apimtis, akreditavusios institucijos pavadinimas, priėmimo reikalavimai;

16.7. suteikto kvalifikacinio laipsnio arba kvalifikacinio laipsnio ir kvalifikacijos pavadinimas, kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą, kvalifikacijos lygmuo pagal Europos kvalifikacijų sąrangą, švietimo programos lygmuo pagal Lietuvos standartizuotą švietimo klasifikatorių švietimo programoms pagal lygius klasifikuoti;

16.8. studijų kalba (kalbos);

16.9. studijų modulių (dalykų) pavadinimai, apimtis kreditais, įvertinimai;

16.10. baigiamojo darbo tema, apimtis kreditais, įvertinimas, baigiamųjų egzaminų  pavadinimai, apimtis kreditais, įvertinimai;

16.11. studijų forma, studijų programos reikalavimai ir jos apimtis kreditais, pasiekimų vertinimo paaiškinimas;

16.12. aukštojo mokslo kvalifikacijos teikiamos galimybės (galimybės toliau studijuoti, galimybės imtis profesinės veiklos);

16.13. papildoma informacija (kita svarbi informacija, kuri nepaminėta diplomo priedėlyje (pvz.: baigtos tarpkryptinės studijos, baigtos gretutinės studijos); taip pat kvalifikaciją vertinančios, pripažįstančios ir informaciją teikiančios institucijos ir jų koordinatės, jų teikiamos informacijos pobūdis);

16.14. Lietuvos aukštojo mokslo sistemos aprašymas, aukštojo mokslo sistemos schema;

16.15. aukštosios mokyklos (aukštųjų mokyklų, jeigu išduodamas vienas jungtinį laipsnį patvirtinantis diplomas), išduodančios diplomą, vadovo (ar jo įgalioto asmens) arba vadovo (ar jo įgalioto asmens) ir jo įgalioto asmens, atsakingo už priedėlyje pateiktą informaciją, pareigų pavadinimai, parašai, vardai ir pavardės;

16.16. aukštosios mokyklos (aukštųjų mokyklų, jeigu išduodamas vienas jungtinį laipsnį patvirtinantis diplomas) antspaudas;

16.17. diplomo priedėlio serija, numeris, įregistravimo numeris ir išdavimo data;

16.18. diplomo priedėlio blanko kodas.

17. Asmenims, vietoj prarasto išsilavinimo dokumento, išduodamas dublikatas. Jeigu asmens prarasto arba sugadinto išsilavinimo dokumento blankas nebenaudojamas, vietoj jo išduodamas aukštosios mokyklos nustatytos formos išsilavinimo dokumento dublikatas.

18. Asmens vardas (vardai) ir pavardė (pavardės) išsilavinimo dokumentuose rašomi taip:

18.1. jei asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis, vardas (vardai) ir pavardė (pavardės) rašomi taip, kaip įrašyta asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente;

18.2. jei asmuo yra užsienio valstybės pilietis, vardas (vardai) ir pavardė (pavardės) rašomi lotyniškais rašmenimis be šalutinių (diakritinių) ženklų, ligatūrų ir kitų lotyniškosios abėcėlės raidžių modifikacijų pagal kelionės dokumento lotyniškus įrašus. Galima rašyti asmens vardą (vardus) ir pavardę (pavardes) pagal kelionės dokumento lotyniškus įrašus tais lotyniškais rašmenimis su diakritikais, kurie yra lietuvių kalbos raidyne: ą, ę, į, ų, ū, ė, č, š, ž. Rašant vardą (vardus) ir pavardę (pavardes), gali būti naudojami šie ženklai: „.“, „’“, „-“ ir „( )“.

19. Išsilavinimo dokumentai, išskyrus daktaro diplomus, pildomi lietuvių ir anglų kalbomis pagal priede pateiktus pavyzdžius. Rekomenduojama, kad aukštosios mokyklos daktaro diplomus anglų kalba išduotų vadovaudamosi Aprašo 11 punkto nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-675, 2018-07-31, paskelbta TAR 2018-07-31, i. k. 2018-12652

 

II SKYRIUS

IŠSILAVINIMO DOKUMENTŲ BLANKŲ PRIVALOMOSIOS FORMOS RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

 

20. Išsilavinimo dokumento blanko privalomoji forma, išsilavinimo dokumentų blankų leidyba ir gamyba turi atitikti Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymą. Išsilavinimo dokumentų blankų tekstas ir rekvizitų išdėstymas turi atitikti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus.

21. Aukštoji mokykla parengia išsilavinimo dokumento blanko privalomąją formą ir prieš tvirtindama ją:

21.1. kreipiasi į Išsilavinimo pažymėjimų blankų registro tvarkytoją – Nacionalinę švietimo agentūrą (toliau – NŠA) dėl išsilavinimo dokumentų blanko kodo suteikimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1062, 2020-07-14, paskelbta TAR 2020-07-14, i. k. 2020-15692

 

21.2. suderina blankų privalomąją formą su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba.

22. Suderinusi išsilavinimo dokumentų blankų privalomąją formą, aukštoji mokykla ją patvirtina savo nustatyta tvarka.

23. Pagaminusi blankų tiražą (įskaitant papildomus tiražus), aukštoji mokykla Išsilavinimo pažymėjimų blankų registro nuostatų nustatyta tvarka informuoja NŠA.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1062, 2020-07-14, paskelbta TAR 2020-07-14, i. k. 2020-15692

 

III SKYRIUS

IŠSILAVINIMO DOKUMENTŲ, JŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS, REGISTRAVIMAS, APSKAITA IR SAUGOJIMAS

 

24. Aukštoji mokykla tvarko griežtą išsilavinimo dokumentų blankų gavimo, išdavimo ir naudojimo apskaitą. Prireikus aukštoji mokykla, be Apraše nustatytų reikalavimų, gali nustatyti ir papildomus išsilavinimo dokumentų blankų išdavimo, apskaitos ir saugojimo reikalavimus.

25. Aukštoji mokykla gautus iš spaustuvės išsilavinimo dokumentų blankus apskaito sunumeruotuose, susegtuose išsilavinimo dokumentų blankų apskaitos žurnaluose, patvirtintuose aukštosios mokyklos vadovo parašu, kuris tvirtinamas aukštosios mokyklos antspaudu.

26. Aukštoji mokykla išsilavinimo dokumentų blankus išduoda tik jos vadovo įgaliotiems darbuotojams.

27. Išrašytieji išsilavinimo dokumentai registruojami aukštosios mokyklos nustatytos formos išduotų išsilavinimo dokumentų registracijos žurnaluose ir Diplomų ir atestatų registre Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro tvirtinamų Diplomų ir atestatų registro  nuostatų nustatyta tvarka.

28. Apie išduotus daktaro diplomus aukštoji mokykla informuoja Lietuvos mokslo tarybą jos nustatyta tvarka. Ši informacija dedama į mokslininkų duomenų informacinį banką.

29. Sugadinti, nepanaudoti išsilavinimo dokumentų, jų dublikatų blankai, surašius aktą, sunaikinami. Aktus surašo ir sugadintus, nepanaudotus išsilavinimo dokumentų, jų dublikatų blankus sunaikina aukštosios mokyklos vadovo sudaryta komisija. Aktą tvirtina aukštosios mokyklos vadovas, tvirtinimo žymoje pasirašoma ir dedamas aukštosios mokyklos antspaudas.

30. Išsilavinimo dokumentų dublikatus išduoda aukštoji mokykla pagal jos turimus, taip pat atkurtus duomenis. Jeigu iki asmens prašymo išduoti išsilavinimo dokumento dublikatą išsilavinimo dokumentą išdavusi aukštoji mokykla sustabdė ar nutraukė veiklą, dublikatą išduoda aukštosios mokyklos archyvą perėmusi įstaiga, o jeigu ši įstaiga neturi teisės išduoti išsilavinimo dokumento dublikato, jį išduoda Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos įstaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1062, 2020-07-14, paskelbta TAR 2020-07-14, i. k. 2020-15692

 

31. Daktaro diplomų, kurie išduoti suteikiant mokslo daktaro laipsnį iki 2003 m. balandžio 15 d. arba kuriuos išdavusi aukštoji mokykla sustabdė veiklą, dublikatai išduodami pagal  mokslininkų duomenų informacinio banko turimus, taip pat atkurtus duomenis. Šiuos daktaro diplomų dublikatus išduoda Lietuvos mokslo taryba.

32. Asmuo, sugadinęs, pametęs ar kitaip praradęs išsilavinimo dokumentą, pateikia aukštosios mokyklos vadovui prašymą išduoti dublikatą, nurodydamas prarasto išsilavinimo dokumento pavadinimą ir išdavimo metus arba pateikdamas sugadintą išsilavinimo dokumentą.

33. Asmuo, sugadinęs, pametęs ar kitaip praradęs daktaro diplomą, kuris išduotas suteikiant mokslo daktaro laipsnį iki 2003 m. balandžio 15 d., pateikia Lietuvos mokslo tarybai prašymą išduoti dublikatą, nurodydamas prarasto diplomo pavadinimą ir išdavimo metus arba pateikdamas sugadintą diplomą.

331. Asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka ar teismo sprendimu pakeitęs asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente duomenis apie savo lytį kartu su vardu ir pavarde bei asmens kodu ir norėdamas gauti išsilavinimo dokumento dublikatą su įrašytais naujais asmens duomenimis, pateikia asmens duomenų keitimo faktą patvirtinančius dokumentus ir atiduoda išsilavinimo dokumentą:

331.1. aukštajai mokyklai, kuri išdavė diplomo originalą, arba aukštajai mokyklai, perėmusiai sustabdžiusios ar nutraukusios veiklą aukštosios mokyklos archyvą, ar kitai Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotai įstaigai;

331.2. Lietuvos mokslo tarybai, išduotą suteikiant mokslo daktaro laipsnį iki 2003 m. balandžio 15 d. arba kurį išdavusi aukštoji mokykla sustabdė veiklą.

Papildyta punktu:

Nr. V-1062, 2020-07-14, paskelbta TAR 2020-07-14, i. k. 2020-15692

 

34. Išduodant išsilavinimo dokumento dublikatą, kai išsilavinimo dokumento blankas yra galiojantis, blanko viršutiniame kampe rašoma: „Dublikatas“. Dublikatas (išskyrus Aprašo 33 punkte nurodytą daktaro diplomo dublikatą) registruojamas aukštosios mokyklos nustatytos formos išduotų išsilavinimo dokumentų registracijos žurnale ir Diplomų ir atestatų registre nurodant, kad tai yra dublikatas. Daktaro diplomo, kuris išduotas suteikiant mokslo daktaro laipsnį iki 2003 m. balandžio 15 d., dublikatą pasirašo Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas. Šis daktaro diplomo dublikatas registruojamas Lietuvos mokslo tarybos nustatyta tvarka.

35. Aukštosios mokyklos nustatyto pavyzdžio išsilavinimo dokumentų dublikatuose, kurie išduodami asmeniui, praradusiam ar sugadinusiam išsilavinimo dokumentą, kai jo blankas nebegalioja, įrašomi visi asmeniui anksčiau įteikto aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinančio išsilavinimo dokumento duomenys. Tokiais atvejais šie dublikatai turi tokią pat teisinę galią kaip ir prarasti ar sugadinti išsilavinimo dokumento originalai ir registruojami pagal Aprašo 34 punkto nuostatas. Šių dublikatų blankai rengiami, tvirtinami, gaminami, registruojami, apskaitomi ir saugomi taip pat kaip ir išsilavinimo dokumentų blankai.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Išrašyti ir dėl kokių nors priežasčių neišduoti išsilavinimo dokumentai, jų dublikatai ir visi dokumentai, susiję su išsilavinimo dokumentų išdavimu (išduotų išsilavinimo dokumentų registracijos žurnalas ir kiti dokumentai), saugomi toje aukštojoje mokykloje, kuri asmeniui turėjo išduoti išsilavinimo dokumentą, 50 metų. Aukštajai mokyklai sustabdžius ar nutraukus veiklą, dokumentai, susiję su išsilavinimo patvirtinimu, perduodami saugoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

37. Išsilavinimo dokumentų ir jų dublikatų apskaitos žurnalai, kuriais remiantis blankai gauti ir išduoti, blankų (nepanaudotų, sugadintų) sunaikinimo aktai saugomi 10 metų.

___________________

 

 

Diplomų, diplomų priedėlių ir studijų

pažymėjimų blankų privalomosios

formos rengimo, gamybos, apskaitos,

registracijos ir išdavimo tvarkos aprašo

priedas

 

DIPLOMŲ ĮRAŠŲ PAVYZDŽIAI

 

1.  Diplomo įrašų pavyzdžiai baigus vienos (pagrindinės) krypties arba tarpkryptinių studijų programą.

1 pavyzdys:

VARDENIS PAVARDENIS (asmens kodas ...................)

20xx metais baigė koleginių studijų programą ........... (valstybinis kodas .....)

ir jam / jai suteiktas

INŽINERIJOS MOKSLŲ PROFESINIO BAKALAURO laipsnis

Studijų kryptis – ELEKTRONIKOS INŽINERIJA

 

VARDENIS PAVARDENIS (personal number/code ...................)

in 20xx completed the college study programme …….... (state code …..)

and has been awarded

THE DEGREE OF PROFESSIONAL BACHELOR OF ENGINEERING SCIENCES

IN ELECTRONICS ENGINEERING

 

2 pavyzdys:

VARDENIS PAVARDENIS (asmens kodas.............)

20xx metais baigė bakalauro studijų programą............... (valstybinis kodas .....)

ir jam / jai suteiktas

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ BAKALAURO laipsnis

Studijų kryptis  – ANGLŲ FILOLOGIJA

 

VARDENIS PAVARDENIS (personal number/code.............)

in 20xx completed the bachelor study programme ........... (state code.....)

and has been awarded

THE DEGREE OF BACHELOR OF HUMANITIES

IN ENGLISH PHILOLOGY

 

2. Diplomų ir diplomo priedėlio įrašų pavyzdys baigus dviejų krypčių studijų programą:

VARDAS PAVARDĖ (asmens kodas ...........................)

20xx metais baigė bakalauro studijų programą ........... (valstybinis kodas .....)

ir jam / jai suteiktas

INŽINERIJOS MOKSLŲ ir MENŲ BAKALAURO laipsnis

Studijų kryptys – GAMYBOS INŽINERIJA, DIZAINAS

 

VARDENIS PAVARDENIS (personal number/code.............)

in 20xx completed the bachelor study programme ...... (state code....)

and has been awarded

THE DEGREE OF BACHELOR OF ENGINEERING SCIENCES AND ARTS

IN PRODUCTION AND MANUFACTURING ENGINEERING AND DESIGN STUDIES

___________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-362

 

DIPLOMO PRIEDĖLIO PILDYMO REKOMENDACIJOS

 

1. Diplomo priedėlio pildymo rekomendacijos (toliau – rekomendacijos) nustato aukštojo mokslo diplomo priedėlio (toliau – priedėlis) formos pavyzdį ir jo pildymo tvarką.

2. Priedėlis rengiamas pagal rekomendacijų 1 priede nurodytą Diplomo priedėlio formos pavyzdį.

3. Priedėlis, jeigu nenurodyta kitaip, pildomas lietuvių ir anglų kalbomis.

4. Priedėlio punktų lietuviški pavadinimai rašomi didžiosiomis raidėmis (caps lock) pastorintu (bold) šriftu. Angliški pavadinimai rašomi po lietuviškais pavadinimais didžiosiomis raidėmis pasvirusiu (italic) šriftu. Priedėlio punktų papunkčių lietuviški pavadinimai rašomi paprastu (regular) šriftu, angliški pavadinimai rašomi po lietuviškais pavadinimais pasvirusiu (italic) šriftu.

5. Įrašai į priedėlį lietuvių ir anglų kalbomis rašomi paprastu (regular) šriftu, raidžių dydis – 9.

6. Priedėlio pirmo lapo kairėje pusėje po viršutine parašte spausdinamas Lietuvos Respublikos herbas arba aukštosios mokyklos prekių ženklas (logotipas), o jei studijų programa jungtinė, gali būti spausdinami kelių aukštųjų mokyklų prekių ženklai (logotipai), šalia jo (jų) didžiosiomis raidėmis (caps lock) pastorintu (bold) šriftu įrašomas aukštosios mokyklos (aukštųjų mokyklų) pavadinimas (pavadinimai), priedėlio serija ir numeris, nurodoma, be kokio diplomo (įrašomas jo pavadinimas, serija ir numeris) šis priedėlis negalioja.

7. Po rekomendacijų 6 punkte nurodytais rekvizitais priedėlyje rašomas priedėlio aiškinamasis tekstas (raidžių dydis – 6).

8. Priedėlyje įrašomi tokie duomenys (numeracija atitinka priedėlio numeraciją):

1. DIPLOMO SAVININKAS

1.1. Įrašoma asmens pavardė (pavardės) (taip, kaip įrašyta diplome). Užsienio valstybės piliečio pavardė (pavardės) rašomi lotyniškais rašmenimis be šalutinių (diakritinių) ženklų, ligatūrų ir kitų lotyniškosios abėcėlės raidžių modifikacijų pagal kelionės dokumento lotyniškus įrašus. Galima rašyti asmens pavardę (pavardes) pagal kelionės dokumento lotyniškus įrašus tais lotyniškais rašmenimis su diakritikais, kurie yra lietuvių kalbos raidyne: ą, ę, į, ų, ū, ė, č, š, ž. Rašant pavardę (pavardes), gali būti naudojami šie ženklai: „.“, „’“, „-“ ir „( )“. Pvz.: Pavardenė.

1.2. Įrašomas asmens vardas (vardai) (taip, kaip įrašyta diplome). Užsienio valstybės piliečio vardas (vardai) rašomi lotyniškais rašmenimis be šalutinių (diakritinių) ženklų, ligatūrų ir kitų lotyniškosios abėcėlės raidžių modifikacijų pagal kelionės dokumento lotyniškus įrašus. Galima rašyti asmens vardą (vardus) pagal kelionės dokumento lotyniškus įrašus tais lotyniškais rašmenimis su diakritikais, kurie yra lietuvių kalbos raidyne: ą, ę, į, ų, ū, ė, č, š, ž. Rašant vardą (vardus), gali būti naudojami šie ženklai: „.“, „’“, „-“ ir „( )“. Pvz.: Vardenė.

1.3. Įrašomi gimimo metai, mėnuo, diena. Pvz.: 1980-10-08.

1.4. Įrašomas asmens kodas. Pvz.: 11111111111. Jeigu asmuo yra užsienio valstybės pilietis, nepildoma.

2. KVALIFIKACINIS LAIPSNIS ARBA KVALIFIKACINIS LAIPSNIS IR KVALIFIKACIJA

2.1. Įrašomas diplomo pavadinimas ir suteikto kvalifikacinio laipsnio arba kvalifikacinio laipsnio ir kvalifikacijos pavadinimas.

Kai įgyjamas kvalifikacinis laipsnis baigus vienos (pagrindinės) krypties arba tarpkryptinių studijų programą:

1 pavyzdys. Profesinio bakalauro diplomas, inžinerijos mokslų profesinio bakalauro laipsnis.

Professional Bachelor‘s diploma, Professional Bachelor of Engineering Sciences.

2 pavyzdys. Kai baigiama studijų kryptis „Filologija pagal kalbą“:

Bakalauro diplomas, humanitarinių mokslų bakalauro laipsnis.

Bachelor‘s diploma, Bachelor of Humanities.

3 pavyzdys. Magistro diplomas, gyvybės mokslų magistro laipsnis.

Master‘s diploma, Master of Life Sciences. 

4 pavyzdys. Kai suteikiama kvalifikacija:

Bakalauro diplomas, ugdymo mokslų bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija.

Bachelor‘s diploma, Bachelor of Education Sciences, Teacher. 

Kai įgyjamas kvalifikacinis laipsnis baigus dviejų krypčių studijų programą, pavyzdys:

Bakalauro diplomas, inžinerijos mokslų ir menų bakalauro laipsnis.

Bachelor‘s diploma, Bachelor of Engineering Sciences and Arts.

Kai įgyjamas teisės magistro laipsnis (LL.M.), pavyzdys:

Magistro diplomas, teisės magistro laipsnis (LL.M.).

Master‘s diploma, Master of Laws (LL.M.).

Kai įgyjamas verslo administravimo laipsnis (MBA), pavyzdys:

Magistro diplomas, verslo administravimo laipsnis (MBA).

Master‘s diploma, Master of Business Administration (MBA).

2.2. Įrašomas studijų krypties pavadinimas, studijų programos, kuri yra įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, pavadinimas, studijų programos specializacijos (gilinimosi srities) pavadinimas, akreditavusios institucijos pavadinimas.

Jeigu studijos pradėtos iki 20102011 mokslo metų, vadovaujamasi Bendruoju studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta nuosekliosios universitetinės ir neuniversitetinės studijos Lietuvos aukštosiose mokyklose, klasifikatoriumi ir pagal šias studijų kryptis suteikiamų kvalifikacijų sąrašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 368 „Dėl Bendrojo studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta nuosekliosios universitetinės ir neuniversitetinės studijos lietuvos aukštosiose mokyklose, klasifikatoriaus ir pagal šias studijų kryptis suteikiamų kvalifikacijų sąrašo patvirtinimo“.

Pavyzdys: Studijų kryptis – komunikacija ir informacija, studijų programa – Žurnalistika. Akredituota Studijų kokybės vertinimo centro.

Study field – Communication and Information, study programme – Journalism. Accredited by Centre for Quality Assessment in Higher Education.

Jeigu studijos pradėtos nuo 20102011 iki 20162017 mokslo metų, vadovaujamasi Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašu ir Kvalifikacinių laipsnių sąrašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1749 „Dėl Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo ir Kvalifikacinių laipsnių sąrašo patvirtinimo“, Studijų kryptis sudarančių šakų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-222 „Dėl Studijų kryptis sudarančių šakų sąrašo patvirtinimo“.

Pavyzdys: Studijų kryptis – apskaita, studijų programa – Buhalterinė apskaita, specializacija (gilinimosi sritis) – apskaita biudžetinėse įstaigose. Akredituota Studijų kokybės vertinimo centro.

Study field Accounting, study programme – Accounting, in-depth studies – Accounting in Budget Institutions. Accredited by Centre for Quality Assessment in Higher Education.

Jeigu studijos pradėtos 20172018 mokslo metais ir vėliau, vadovaujamasi Studijų krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašu ir Kvalifikacinių laipsnių sąranga, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1075 „Dėl Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo“. Šio papunkčio pildymo pavyzdžiai pateikiami pagal 2.1 papunkčio pildymo pavyzdžius.

Kai įgyjamas kvalifikacinis laipsnis baigus vienos (pagrindinės) krypties arba tarpkryptinių studijų programą:

1 pavyzdys. Studijų kryptis – elektronikos inžinerija, studijų programa – Elektronika. Akredituota Studijų kokybės vertinimo centro.

Study field – Electronics Engineering, study programme – Electronics. Accredited by Centre for Quality Assessment in Higher Education.

2 pavyzdys. Studijų kryptis – anglų filologija, studijų programa Anglų filologija. Akredituota Studijų kokybės vertinimo centro.

Study field – English Philology, study programme – English Philology. Accredited by Centre for Quality Assessment in Higher Education.

3 pavyzdys. Studijų kryptis – mikrobiologija, studijų programa Mikrobiologija. Akredituota Studijų kokybės vertinimo centro.

Study field – Microbiology, study programme – Microbiology. Accredited by Centre for Quality Assessment in Higher Education.

4 pavyzdys. Studijų kryptis – pedagogika, studijų programa – Matematikos ir informatikos mokymas. Akredituota Studijų kokybės vertinimo centro.

Study field – Pedagogy, study programme – Mathematics and Informatics Teaching. Accredited by Centre for Quality Assessment in Higher Education.

Kai įgyjamas kvalifikacinis laipsnis baigus dviejų krypčių studijų programą, pavyzdys:

Studijų kryptys – gamybos inžinerija, dizainas, studijų programa – Pramoninis dizainas. Akredituota Studijų kokybės vertinimo centro.

Study fields – Production and Manufacturing Engineering, Design, study programme – Industrial Design. Accredited by Centre for Quality Assessment in Higher Education.

Kai įgyjamas teisės magistro laipsnis (LL.M.), pavyzdys:

Studijų kryptis – teisė, studijų programa –Teisė (LL.M). Akredituota Studijų kokybės vertinimo centro.

Study field – Law, study programme – Law (LL.M.). Accredited by Centre for Quality Assessment in Higher Education.

Kai įgyjamas verslo administravimo laipsnis (MBA), pavyzdys:

Studijų kryptis – verslas, studijų programa – Verslo administravimas (MBA). Akredituota Studijų kokybės vertinimo centro.

Study field – Business Studies, study programme – Business Administration (MBA). Accredited by Centre for Quality Assessment in Higher Education.

2.3. Įrašomas kvalifikacinį laipsnį arba kvalifikacinį laipsnį ir kvalifikaciją suteikusios aukštosios mokyklos pavadinimas taip, kaip jis yra įrašytas juridinių asmenų registre, taip pat įrašoma, ar aukštoji mokykla yra valstybinė ar nevalstybinė bei jos tipas: universitetas ar kolegija. Jei baigta jungtinė studijų programa, įrašomi visi aukštųjų mokyklų pavadinimai, jų tipai. Skliausteliuose įrašomas užsienio valstybės aukštosios mokyklos pavadinimas originalo kalba ir valstybė. Taip pat įrašomas akreditavusios institucijos pavadinimas.

1 pavyzdys:

Vilniaus universitetas, valstybinis universitetas. Akredituotas Studijų kokybės vertinimo centro.

Vilnius University, state university. Accredited by Centre for Quality Assessment in Higher Education.

2 pavyzdys:

Kolpingo kolegija, nevalstybinė kolegija. Akredituota Studijų kokybės vertinimo centro.

Kolpingo kolegija, non-state college. Accredited by Centre for Quality Assessment in Higher Education.

3 pavyzdys:

Vytauto Didžiojo universitetas, valstybinis universitetas, akredituotas Studijų kokybės vertinimo centro; Mainco Johannes Gutenberg universitetas (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Vokietijos Federacinė Respublika), valstybinis universitetas, akredituotas Kokybės užtikrinimo ir plėtros centro, patvirtinto Nacionalinės akreditacijos tarybos.

Vytautas Magnus University, state university, acreddited by Centre for Quality Assessment in Higher Education; Johannes Gutenberg-University Mainz (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Federal Republic of Germany), state university, accredited by Centre for Quality Assurance and Development; approved by National Accreditation Council.

2.4. Studijas administruojančios institucijos pavadinimas ir tipas įrašomi taip pat, kaip nurodyta 2.3 papunktyje pateiktuose pavyzdžiuose. Jei studijas administruojančios institucijos ir kvalifikacinį laipsnį arba kvalifikacinį laipsnį ir kvalifikaciją suteikusios aukštosios mokyklos pavadinimai sutampa, galima pateikti nuorodą į 2.3 papunktį.

2.5. Įrašoma dėstomoji kalba. Jei buvo dėstoma keliomis kalbomis, nurodomos visos kalbos. Nėra rašomos užsienio kalbos, kurių buvo mokomasi. Pavyzdys:

Lietuvių, anglų.

Lithuanian, English.

3. KVALIFIKACIJOS LYGMUO

3.1. Įrašoma studijų programos rūšis (universitetinės, koleginės), studijų pakopa (pirmoji, antroji arba pirmąją ir antrąją pakopas apimančios vientisosios studijos), studijų programos tipas, kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – LTKS lygis), kvalifikacijos lygmuo pagal Europos kvalifikacijų sąrangą, nustatytą 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo (2008/C111/01) (toliau – EKS lygmuo), švietimo programos lygmuo pagal Lietuvos standartizuotą švietimo klasifikatorių švietimo programoms pagal lygius klasifikuoti, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 11 d.  įsakymu  Nr. V-1232 „Dėl Lietuvos standartizuoto švietimo klasifikatoriaus švietimo programoms pagal lygius klasifikuoti tvirtinimo“ (toliau – ISCED lygmuo). Galimi keturių tipų įrašai:

3.1.1. Koleginės pirmosios pakopos (profesinio bakalauro) studijos. 6-asis LTKS lygis; 6-asis EKS lygmuo; 6-asis ISCED lygmuo.

College first cycle (undergraduate, Professional Bachelor) studies. 6th level in LTQF; 6th level in EQF; 6th level in ISCED;

3.1.2. Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos. 6-asis LTKS lygis; 6-asis EKS lygmuo; 6-asis ISCED lygmuo. 

University first cycle (undergraduate, Bachelor) studies. 6th level in LTQF; 6th level in EQF; 6th level in ISCED;

3.1.3. Universitetinės suderintos pirmosios ir antrosios pakopų (vientisosios) studijos. 7-asis LTKS lygis; 7-asis EKS lygmuo; 7-asis ISCED lygmuo.

University first and second cycle (graduate, integrated) studies. 7th level in LTQF; 7th level in EQF; 7th level in ISCED;

3.1.4. Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos. 7-asis LTKS lygis; 7-asis EKS lygmuo; 7-asis ISCED lygmuo.

University second cycle (graduate, Master’s) studies. 7th level in LTQF; 7th level in EQF; 7th level in ISCED.

3.2. Įrašoma Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotoje programoje nurodyta studijų apimtis kreditais. Įraše anglų kalba skliaustuose nurodomas nacionalinių ir Europos kreditų įskaitymo sistemos (toliau – ECTS) kreditų santykis. Pavyzdys:

240 kreditų.

240 credits.

3.3. Įrašomas minimalus išsilavinimas, kuris buvo reikalingas stojant į studijų programą, kurią baigė diplomo savininkas.

1 pavyzdys:

Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas.

Secondary, advanced or any other corresponding education.

2 pavyzdys:

Bakalauro ar jį atitinkantis laipsnis.

Bachelor degree or its equivalent.

4. TURINYS IR PASIEKTI REZULTATAI

4.1. Įrašoma studijų forma – nuolatinė ar ištęstinė. Galimi dviejų tipų įrašai:

4.1.1. Nuolatinė.

Full-time;

4.1.2. Ištęstinė.

Part-time.

4.2. Įrašomi studijų programos, kurią baigus suteikiama aukštojo mokslo kvalifikacija, tikslai, apibendrinti studijų rezultatai (ne daugiau kaip 8 eilutės, viena pastraipa). Įrašoma diplomo savininko studijų programos sandara ir apimtis kreditais, specializacija (gilinimosi sritis).

1 pavyzdys (baigusiems studijų programą, kai suteikiamas kvalifikacinis laipsnis):

Tarptautinio verslo studijų programos, kurią baigus suteikiamas verslo profesinio bakalauro laipsnis, tikslas – parengti tarptautinio verslo specialistus, gebančius steigti įmonę, jai vadovauti, tirti rinką, vykdyti verslą, valdyti pokyčius, organizuoti prekių pirkimą – pardavimą, užtikrinti veiklos kokybę, išmanančius tarptautinio verslo ypatumus, gebančius konkuruoti Lietuvos ir tarptautinėse rinkose, valdyti informaciją, analizuoti ir spręsti šiuolaikinio verslo problemas bei reaguoti į tarptautinės rinkos pokyčius. Absolventas geba įvertinti verslo aplinką, taikyti vadybos principus tarptautiniame versle, įkurti įmonę ir jai vadovauti, organizuoti pardavimą taikant rinkodaros priemones, organizuoti tarptautinės įmonės logistikos procesą, komunikuoti su verslo partneriais, bendrauti ir bendradarbiauti tarpkultūrinėje erdvėje, valdyti finansinius, materialinius išteklius ir pokyčius, priimti tarptautinio verslo sprendimus.

Absolvento studijų programos apimtis – 180 kreditai (bendrieji koleginių studijų moduliai – 20 kreditų, studijų krypties moduliai – 150 kreditų, laisvai pasirenkamieji moduliai – 10 kreditų).

The aim of the programme International Business, on the completion of which a Professional Bachelor of Business is awarded, is to prepare international business specialists who are able to set up and manage an enterprise, research market, run business, manage change, organise sales, guarantee quality of business activity, who are aware of international business particulars, and able to compete in Lithuanian and international markets, manage information, analyse and solve issues of modern business, react to changes in international market. Graduate is able to assess business environment, apply management principles in international business, set up a company and manage it, organise sales using marketing techniques, organise the logistics process of international company, communicate with business partners, socialise and collaborate in intercultural environment; manage financial, material resources and their changes, make decisions of international business.

The scope of the graduate‘s study programme is 185 credits (general college study modules are comprised of 20 credits, study field modules – 150 credits, optional modules – 15 credits).

4.3. Keturių skilčių lentelėje pateikiami studijuoti moduliai (dalykai), kurie turi būti sugrupuoti pagal studijų programos sandarą.

P i r m o j e lentelės skiltyje numeruojami moduliai (dalykai) grupėje (bet ne ištisai visoje lentelėje).

A n t r o j e lentelės skiltyje pateikiamas modulio (dalyko) pavadinimas. Jeigu modulis (dalykas) buvo studijuotas keletą semestrų, pateikiamas bendras to modulis (dalyko) pavadinimas (pvz., „bendroji fizika“, jei buvo studijuoti keturi dalykai, – mechanika, elektra, molekulinė fizika ir optika, arba „lietuvių literatūra“, jei buvo studijuoti du dalykai – senoji lietuvių literatūra ir šiuolaikinė lietuvių literatūra). Moduliai (dalykai) išdėstomi lietuvių kalbos abėcėlės tvarka.

T r e č i o j e lentelės skiltyje nurodoma modulio (dalyko) apimtis kreditais. Modulių (dalykų) sąrašo pabaigoje nurodoma bendra suminė apimtis kreditais ir pateikiama atskiroje lentelės eilutėje, šios eilutės trečioje skiltyje įrašius „Iš viso“ (angl. „Total“).

K e t v i r t o j e lentelės skiltyje nurodomas įvertinimas.

Jei modulis (moduliai) (dalykas, dalykai) buvo išklausytas (išklausyti) kitoje aukštojoje mokykloje, paaiškinime po lentele nurodomas aukštosios mokyklos pavadinimas (jei tai užsienio valstybės aukštoji mokykla – pavadinimas, o skliausteliuose – pavadinimas originalo kalba ir valstybė).

Pavyzdys: 1Studijų programos moduliai išklausyti Bolonijos universitete (Università di Bologna, Italijos Respublika).

1Study programme modules taken at University of Bologna (Università di Bologna, Italian Republic).

4.4. Pateikiama vertinimo sistema studento pasiektiems studijų rezultatams įvertinti. Taip pat nurodoma, kiek procentų diplomo savininko laidos, neišskiriant studijų formų, absolventų gavo atitinkamą įvertinimą.

4.5. Įrašoma diplomo, jei jis išskirtinis, rūšis ir paaiškinama, kokiais kriterijais vadovaujantis išduodamas toks diplomas. Jei diplomas yra standartinis, tuomet šiame punkte įrašoma „standartinis“.

1 pavyzdys (jei išduotas standartinis diplomas):

Standartinis.

Standard.

2 pavyzdys (jei išduotas diplomas „su pagyrimu“):

Diplomas „su pagyrimu“ išduodamas studentui, kurio visų modulių (dalykų) baigiamieji įvertinimai ne žemesni kaip „gerai“ ir jų svertinis vidurkis ne žemesnis kaip „labai gerai“ bei kurio baigiamasis darbas ir (ar) baigiamasis egzaminas įvertintas „labai gerai“ arba „puikiai“.

The „honours diploma“  is awarded to a student whose final grades of modules (subjects) are „gerai“ (good) and higher and the weighted mean of these grades is „labai gerai“ or higher, and who has got the grade „labai gerai“ (very good) or „puikiai“ (excellent) for the graduation paper and (or) the qualification examination.

3 pavyzdys (jei išduotas diplomas „CUM LAUDE“):

Diplomas „Cum Laude“ išduodamas studentui, esančiam tarp 10 procentų geriausių studijų programos studentų, jeigu jo baigiamojo darbo ar (ir) baigiamųjų egzaminų pasiekimų įvertinimas yra „puikiai“.

The diploma „Cum Laude“ is awarded to a student who is among 10 per cent of the best students of the study programme, if his/her graduation paper or (and) the graduation examinations is graded as „excellent“.

4 pavyzdys (jei išduotas diplomas „MAGNA CUM LAUDE“):

Diplomas „Magna Cum Laude“ išduodamas studentui, esančiam tarp 10 procentų geriausių studijų programos studentų, jeigu jo baigiamojo darbo ar (ir) baigiamųjų egzaminų pasiekimų įvertinimas yra „puikiai“, ir  pasižymėjusiam brandžia moksline veikla.

The diploma „Magna Cum Laude“ is awarded to a student who is among 10 per cent of the best students of the study programme, if his/her graduation paper or (and) the graduation examinations is graded as „excellent“ and was noted for mature scientific activities.

5. KVALIFIKACIJOS TEIKIAMOS GALIMYBĖS

5.1. Įrašomos aukštesnio lygmens studijos, į kurias ši kvalifikacija suteikia teisę.

1 pavyzdys (baigus pirmosios pakopos studijas ir įgijus bakalauro arba profesinio bakalauro laipsnį):

Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Access to the second cycle studies upon meeting requirements set by the accepting higher education institution.

2 pavyzdys (baigus vientisąsias ar magistrantūros studijas ir įgijus magistro laipsnį):

Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.

Access to the third cycle studies.

3 pavyzdys (įgijus medicinos magistro laipsnį):

Turi teisę stoti į rezidentūrą arba trečiosios pakopos studijas.

Access to residency studies or the third cycle studies.

5.2. Įrašoma, kokia profesine veikla galima užsiimti įgijus šią kvalifikaciją. Taip pat nurodoma, ar kvalifikacija leidžia imtis valstybės reguliuojamos atitinkamos profesinės veiklos (vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais).

1 pavyzdys (baigus universitetinių studijų teisės krypties teisės programą ir įgijus teisės magistro laipsnį):

Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę siekti teisinės profesijos, kuri yra įtraukta į valstybės reglamentuojamų profesijų sąrašą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, taip pat užsiimti kita teisine profesine veikla, kuri nėra įtraukta į Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojamų profesijų sąrašą. Įgijęs teisės magistro laipsnį asmuo taip pat gali dirbti valstybės tarnyboje, valstybės ar privačiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose.

The qualification gives an opportunity to acquire the state regulated profession according to the state laws or any other legal acts of the Republic of Lithuania; the qualification also enables to enter any other legal profession which is not regulated by the legal acts of the Republic of Lithuania. A person with a Master’s degree in law can also work in a civil service sector, state or private enterprises, institutions or organizations.

2 pavyzdys (baigus koleginių studijų slaugos krypties slaugos programą ir įgijus sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį ir bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją):

Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti ligoninėse, poliklinikose, pirminiuose sveikatos priežiūros centruose, ambulatorijose, medicinos punktuose, slaugos ligoninėse, mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, globos namuose ir pan.

The qualification gives access to work in hospitals, outpatient clinics, primary health care centres, medical stations, nursing hospitals, schools, kindergartens, shelters, etc.

6. PAPILDOMA INFORMACIJA

6.1. Įrašoma kita svarbi, tačiau anksčiau priedėlyje nepaminėta informacija apie įgytą išsilavinimą (apie studijas užsienyje, baigtas jungtines studijų programas, aukštosios mokyklos studijų organizavimo būdo specifiką, studijų pasirinkimo galimybes, atliktą praktiką ir kita svarbi informacija; taip pat kvalifikaciją vertinančios, pripažįstančios ir informaciją teikiančios institucijos ir jų koordinatės).

6.2 Įrašomi informacijos šaltiniai, suteikiantys daugiau informacijos apie įgytą kvalifikaciją. Jeigu įgyta kvalifikacija leidžia imtis valstybės reguliuojamos atitinkamos profesinės veiklos, nurodoma institucija, atsakinga už profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo vykdymą. Taip pat rekomenduojama nurodyti Švietimo ir mokslo ministerijos bei akademinio pripažinimo Lietuvoje informacijos centro funkcijas atliekančio Studijų kokybės vertinimo centro ir interneto  svetainės adresus, šių institucijų teikiamos informacijos pobūdį.

Pavyzdys (įgijusiajam dantų techniko profesinio bakalauro laipsnį):

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania

Teikia informaciją apie aukštąjį mokslą Lietuvoje

Provides information on higher education in Lithuania

A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius, Lithuania

http://www.smm.lt

Studijų kokybės vertinimo centras

Centre for Quality Assessment in Higher Education

Atlieka akademinio pripažinimo Lietuvoje informacinio centro funkcijas

Fulfills functions of the Lithuanian ENIC/NARIC centre

Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius, Lithuania

http://www.skvc.lt

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Ministry of Health of the Republic of Lithuania

Vykdo profesinės kvalifikacijos vertinimą ir pripažinimą

Performs assessment and recognition of a professional qualification

Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, Lithuania

http://www.sam.lt

 

7. PRIEDĖLIO PATVIRTINIMAS

7.1. Įrašoma diplomo priedėlio išdavimo data.

7.2. Įrašoma priedėlį tvirtinančio asmens (tvirtinančių asmenų) vardas, pavardė. Priedėlį tvirtina vienas asmuo (institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) arba du asmenys (institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo ir institucijos vadovo įgaliotas asmuo, atsakingas už priedėlyje pateiktą informaciją). Priedėlis patvirtinamas šio asmens parašu (šių asmenų parašais).

7.3. Įrašoma priedėlį tvirtinančio asmens (tvirtinančių asmenų) pareigos.

7.4. Institucijos, tvirtinančios priedėlio autentiškumą, anspaudas. Taip pat įrašomas priedėlio registracijos numeris ir priedėlio blanko kodas. Rekomendacijų 1 priede nurodytame Diplomo priedėlio formos pavyzdyje skliaustuose įrašyti įrašai į diplomo priedėlio blanką nerašomi.

1 pavyzdys:

7.1. Išdavimo data:

Date of issue:

 

7.2. Vardenis Pavardenis                                (Parašas)

 

7.3. Prorektorius

Vice-Rector for Academic Affairs

 

7.4. (Antspaudas)

 

Registracijos Nr.:

Diplomo priedėlio blanko kodas:

Registration No:

Diploma supplement code:

 

2 pavyzdys:

7.1. Išdavimo data:

Date of issue:

 

7.2. Vardenis Pavardenis    (Parašas)

Vardenis Pavardenis    (Parašas)

 

7.3. Direktorius

Director

Ekonomikos fakulteto dekanas

Dean of the Faculty of Economics

 

7.4. (Antspaudas)

 

Registracijos Nr.:

Diplomo priedėlio blanko kodas:

Registration No:

Diploma supplement code:

 

8. INFORMACIJA APIE ŠALIES AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMĄ

INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM

Pildant priedėlio blanką, pateikiami Lietuvos aukštojo mokslo sistemos aprašas ir schema, atitinkantys rekomendacijų 2 priede pateiktus aukštojo mokslo sistemos aprašą ir schemą. Aukštojo mokslo sistemos schema iš 2 priede pateiktų schemos tipų pasirenkama pagal tai, kokią studijų rūšį ir studijų pakopą baigė priedėlio savininkas. Į diplomo priedėlį spausdinami tie aukštojo mokslo sistemos aprašas ir schema, kurie galiojo, kai studentas baigė studijas.

_________________

 

 

Diplomo priedėlio pildymo

rekomendacijų

1 priedas

 

(DIPLOMO PRIEDĖLIO FORMOS PAVYZDYS)

 

(Aukštosios mokyklos pavadinimas)

(Herbas arba prekių ženklas)

DIPLOMO PRIEDĖLIS XXX Nr. 0000000

DIPLOMA SUPPLEMENT XXX No 0000000

(Be ____________ diplomo _____ Nr. 00000 negalioja)

(Diplomo pavadinimas)        (serija)

(Not valid without ____________ Diploma _____ No 00000)

(Name of the diploma)       (series)

 

Šis diplomo priedėlis atitinka Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO / CEPES sukurtą pavyzdį. Priedėlio paskirtis – pateikti pakankamai objektyvios informacijos, reikalingos aiškiam ir teisingam tarptautiniam kvalifikacijų (diplomų, laipsnių, sertifikatų ir t. t.) akademiniam bei profesiniam pripažinimui. Jame aprašoma studijų, kurių diplomo savininkas siekė ir kurias sėkmingai baigė, esmė, lygmuo ir turinys. Jame neturi būti jokių sprendimų, palyginimų ar pasiūlymų pripažinti kvalifikaciją. Turi būti užpildyti visi priedėlio punktai arba turi būti paaiškinta, kodėl koks nors punktas neužpildytas.

 

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO / CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international ‘transparency’ and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why.

 

1. DIPLOMO SAVININKAS

INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION

1.1. Pavardė:

Family name:

1.2. Vardas:

Given name:

1.3. Gimimo data: metai-mėnuo-diena:

Date of birth (year-month- day):

1.4. Asmens kodas:

Personal number / code

 

 

2. KVALIFIKACINIS LAIPSNIS ARBA KVALIFIKACINIS LAIPSNIS IR KVALIFIKACIJA

INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION

2.1. Diplomo pavadinimas, kvalifikacija:

Name of qualification and title conferred:

 

2.2. Studijų krypties (krypčių) pavadinimas:

Main field(s) of study for the qualification:

 

2.3. Kvalifikacinį laipsnį arba kvalifikacinį laipsnį ir kvalifikaciją suteikusios institucijos pavadinimas ir tipas:

Name and status of awarding institution:

 

2.4. Studijas administruojančios institucijos pavadinimas ir tipas:

Name and status of institution administering studies:

 

2.5. Studijų kalba (kalbos):

Language(s) of instruction/examination:

 

3. KVALIFIKACIJOS LYGMUO

INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION

3.1. Studijų programos rūšis, pakopa:

Level of qualification:

 

3.2. Studijų programos apimtis:

Official length of programme:

 

3.3. Priėmimo reikalavimai:

Access requirements:

 

4. TURINYS IR PASIEKTI REZULTATAI

INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED

4.1. Studijų forma:

Mode of study:

 

4.2. Studijų programos reikalavimai:

Programme requirements:

 

4.3. Studijų modulių (dalykų) įvertinimai:

Programme details:

Žr. pridėtinį lapą.

See additional page.

 

4.4. Vertinimo sistema:

Grading scheme and grade distribution guidance:

 

 

Laidos absolventų pažymiai procentais:

Grade distribution within qualification:

 

4.5. Diplomo klasifikacija:

Overall classification of the qualification:

 

5. KVALIFIKACIJOS TEIKIAMOS GALIMYBĖS

INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION

5.1. Galimybės toliau studijuoti:

Access to further study:

 

5.2. Galimybės užsiimti profesine veikla:

Professional status:

 

6. PAPILDOMA INFORMACIJA

ADDITIONAL INFORMATION

6.1. Papildoma informacija:

Additional information:

 

6.2. Papildomi informacijos šaltiniai:

Further information sources:

 

7. PRIEDĖLIO PATVIRTINIMAS

CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT

7.1. Išdavimo data:

Date of issue:

 

7.2. (Vardas ir pavardė)    (Parašas)

(Name and surname)

(Vardas ir pavardė)    (Parašas)

(Name and surname)

 

7.3. (Pareigų pavadinimas)

(Capacity)

(Pareigų pavadinimas)

(Capacity)

 

7.4. (Antspaudas)

 

Registracijos Nr.:

Diplomo priedėlio kodas:

00000

Registration No:

Diploma supplement code:

 

8. INFORMACIJA APIE LIETUVOS AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMĄ

INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM

(Lietuviškas tekstas)

(Angliškas tekstas)

 

 

 

 

 

AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMA

HIGHER EDUCATION SYSTEM

 

(Aukštojo mokslo sistemą vaizduojančios schemos vieta)

 

 

 

 

4.3. Studijų modulių (dalykų) įvertinimai:

Programme details:

_________________

 

 

Diplomo priedėlio pildymo

rekomendacijų

2 priedas

 

 

DIPLOMO PRIEDĖLIO 8 PUNKTO PAVYZDYS

 

 

LIETUVOS AUKŠTOJO MOKSLO SISTEMOS APRAŠAS IR SCHEMA

 

 

AUKŠTOSIOS MOKYKLOS

 

Lietuvoje veikia dviejų tipų aukštosios mokyklos: universitetai ir kolegijos. Universitete atliekami tarptautinio lygio fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir (arba) plėtojamas profesionalusis menas, vykdomos šia veikla grindžiamos universitetinės studijos, teikiamas aukštasis universitetinis išsilavinimas, užtikrinamos sąlygos asmenims mokytis visą gyvenimą. Kolegijoje vykdomos koleginės studijos, grindžiamos profesionalia praktika ir taikomaisiais moksliniais tyrimais, eksperimentine plėtra ir (arba) profesionaliuoju menu, teikiamas aukštasis koleginis išsilavinimas, sudaromos sąlygos asmenims mokytis visą gyvenimą. Aukštosios mokyklos gali būti valstybinės ir nevalstybinės.

 

STUDIJOS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE

 

Studijų sistemą sudaro pakopinės studijos ir profesinės studijos. Studijų programos yra koleginės ir universitetinės.

Pakopinės studijos gali būti trijų pakopų: pirmoji pakopa – profesinio bakalauro ir bakalauro kvalifikaciniam laipsniui įgyti (6-asis Lietuvos kvalifikacijų sandaros (LTKS) lygis ir 6-asis Europos kvalifikacijų sąrangos (EKS) lygmuo); antroji pakopa – magistro kvalifikaciniam laipsniui įgyti (7-asis LTKS lygis ir 7-asis EKS lygmuo); trečioji pakopa – mokslo, meno daktaro laipsniui įgyti (8-asis LTKS lygis ir 8-asis EKS lygmuo).

Pirmosios pakopos koleginių studijų programos yra labiau orientuotos į kompetencijų, reikalingų konkrečioms darbo vietoms, ugdymą. Baigus šias studijas įgyjamas profesinio bakalauro laipsnis arba profesinio bakalauro laipsnis ir kvalifikacija, patvirtinami profesinio bakalauro diplomu. Pirmosios pakopos universitetinių studijų programos yra labiau orientuotos į teorinį pasirengimą ir aukščiausio lygio profesinius gebėjimus. Baigus šias studijas įgyjamas bakalauro laipsnis arba bakalauro laipsnis ir kvalifikacija, kurie patvirtinami bakalauro diplomu. Kvalifikaciją suteikia aukštoji mokykla, turinti kompetentingos institucijos pritarimą tai kvalifikacijai teikti. Studijų programos gali būti vienos krypties, tarpkryptinės arba dviejų krypčių.

Antrosios pakopos (magistrantūros) universitetinių studijų programos skiriamos pasirengti savarankiškam mokslo (meno) darbui arba kitam darbui, kurį atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų. Baigus magistrantūros studijų programas įgyjamas atitinkamos studijų krypties magistro laipsnis arba magistro laipsnis ir kvalifikacija, patvirtinami magistro diplomu. Kvalifikaciją suteikia aukštoji mokykla, turinti kompetentingos institucijos pritarimą tai kvalifikacijai teikti. Teisės krypties antrosios pakopos studijų programos (LL.M.), skirtos asmenims, jau įgijusiems teisės bakalauro laipsnį, gilintis į specifinę teisės sritį. Verslo krypties antrosios pakopos studijų programos (MBA) suteikia galimybę asmenims, įgijusiems bakalauro arba profesinio bakalauro laipsnį ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų vadybinio darbo patirtį, įgyti plačių verslo administravimo kompetencijų. Asmenims, baigusiems antrosios pakopos teologijos studijų programas, suderinus su Katalikų bažnyčios vadovybe, gali būti suteikiamas teologijos licenciato laipsnis, patvirtinamas magistro diplomu. Studijų programos gali būti vienos krypties arba dviejų krypčių.

Studijos magistro kvalifikaciniam laipsniui įgyti gali būti vientisosios – apimti pirmosios ir antrosios pakopos studijas. Baigus šias studijas įgyjamas magistro laipsnis arba magistro laipsnis ir kvalifikacija, patvirtinami magistro diplomu. Kvalifikaciją suteikia aukštoji mokykla, turinti kompetentingos institucijos pritarimą tai kvalifikacijai teikti.

Trečiosios pakopos studijos yra mokslo, meno doktorantūra. Baigus doktorantūros studijas ir apgynus disertaciją arba meno projektą, įgyjamas mokslo, meno daktaro laipsnis, patvirtinamas daktaro diplomu.

Aukštosios mokyklos gali vykdyti jungtines studijų programas, kurias baigus suteikiamas jungtinis kvalifikacinis laipsnis.

Profesinės studijos yra rezidentūra ir pedagoginės studijos, skirtos kvalifikacijai įgyti ir pasirengti savarankiškai praktinei veiklai.

Rezidentūra – tai medicinos, odontologijos, veterinarijos medicinos studijų krypčių profesinės studijos (7-asis LTKS lygis ir 7-asis EKS lygmuo), skirtos aukštąjį universitetinį išsilavinimą įgijusiems asmenims, siekiantiems pasirengti savarankiškai praktinei veiklai ir įgyti ar pakeisti gydytojo specialisto kvalifikaciją. Baigus rezidentūrą išduodamas rezidentūros pažymėjimas.

Pedagoginės studijos – tai profesinės studijos (6-asis LTKS lygis ir 6-asis EKS lygmuo), skirtos pedagoginei kvalifikacijai įgyti. Į jas priimami aukštojo mokslo kvalifikaciją turintys asmenys, siekiantys tapti pedagogais. Baigus šias studijų programas išduodamas studijų pažymėjimas.

Studijų programose numatyti rezultatai turi atitikti studijų krypties (krypčių) aprašuose atitinkamai pakopai nustatytus studijų rezultatus.

Studijų apimtis matuojama studijų kreditais. Studijų kreditas – studijų apimties vienetas, kuriuo skaičiuojamas vidutinis studijuojančiojo darbo krūvis, reikalingas studijų rezultatams pasiekti. Vieni nuolatinės formos studijų metai atitinka 60 kreditų. Vienas studijų kreditas lygus vienam Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) kreditui.

Studijos yra nuolatinės ir ištęstinės formų. Baigus skirtingų studijų formų studijų programas įgytas išsilavinimas yra lygiavertis. 

Lietuvoje veikia nacionalinė vidinio ir išorinio aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo sistema, organizuota pagal Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires (ESG). Lietuvoje periodiškai (ne rečiau kaip kas 7 metus) atliekamas išorinis studijų ir aukštųjų mokyklų veiklos vertinimas. Aukštosios mokyklos gali vykdyti tik akredituotas studijų programas. Išorinį kokybės užtikrinimą Lietuvoje įgyvendina nepriklausoma nacionalinė kokybės užtikrinimo agentūra Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC), kuris yra įtrauktas į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą (EQAR). Dėl studijų programų įvertinimo aukštosios mokyklos gali kreiptis į bet kurią EQAR registre registruotą kokybės vertinimo agentūrą, tokiu atveju akreditavimo sprendimą SKVC priima kitos EQAR registruotos agentūros vertinimo pagrindu. Akredituota studijų programa nustatytam terminui įregistruojama Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre. Informacija apie įvertintas ir akredituotas aukštąsias mokyklas ir studijų programas yra pasiekiama adresu www.aikos.smm.lt ir www.skvc.lt.

 

PRIĖMIMAS Į AUKŠTĄJĄ MOKYKLĄ

 

Į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, atsižvelgiant į jų mokymosi rezultatus, stojamuosius egzaminus ar kitus aukštosios mokyklos nustatytus kriterijus. Į antrosios pakopos studijų programas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka priimami asmenys, turintys aukštojo mokslo kvalifikaciją. Į trečiosios pakopos studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys atitinkamos studijų krypties magistro laipsnį arba jį atitinkančią aukštojo mokslo kvalifikaciją. 

 

 

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

 

There are two types of higher education institutions in Lithuania: universities and colleges. A university conducts international level fundamental and applied research, experimental development and (or) creates professional art, based on this activity carries out university studies, provides university higher education, guarantees life-long learning conditions for persons. A college carries out college studies, which are based on professional practice and applied research, experimental development and (or) professional art, provides college higher education, guarantees life-long learning conditions for persons. Lithuanian higher education institutions are either state or non-state.

 

STUDIES AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

 

Study system is comprised of cycle studies and professional studies. Study programmes are university study programmes and college study programmes.

Cycle studies consist of three cycles: the first cycle (undergraduate) – to obtain  Professional Bachelor’s and Bachelor’s degree (6th level in Lithuanian Qualifications Framework (LTQF) and 6th level in European Qualifications Framework (EQF); the second cycle (graduate) – to obtain Master’s degree (7th level in LTQF and 7th level in EQF); the third cycle (postgraduate) – to obtain Doctoral degree studies (8th level in LTQF and 8th level in EQF). 

The first cycle college study programmes are more oriented towards the development of competencies needed for certain work places. On completion of these studies, students are awarded a Professional Bachelor’s degree or a Professional Bachelor’s degree and a qualification, which are certified by the Professional Bachelor’s Diploma. The first cycle university study programmes provide versatile general education, theoretical preparation and professional skills of the highest level. On completion of these studies, a Bachelor’s degree or a Bachelor’s degree and a qualification are awarded, which are certified by the Bachelor’s Diploma. A Qualification is awarded by a higher education institution which has an approval from a competent institution to award that qualification. Study programmes can be one field programmes, interdisciplinary programmes and two fields‘ programmes.

The second cycle (Master’s degree) university study programmes are designed to prepare for independent research (artistic) work or any other work the performance of which requires scientific knowledge and analytical competences. On completion of these studies, students are awarded a Master’s degree or a Master’s degree and a qualification certified by the Master’s Diploma. A Qualification is awarded by a higher education institution which has an approval from a competent institution to award that qualification. The second cycle study programmes (LL.M) in the field of Law are targeted at holders of a Bachelor of Law to allow them to explore deeper a specific area of law. The second cycle study programmes (MBA) in business field enable holders of a Bachelor or Professional Bachelor degree with at least three years of managerial work experience to acquire extensive competencies in business administration. On completion of the second cycle theological study programmes and after consultation with the Catholic church hierarchy, persons may be awarded a degree of Licentiate in Theology which is certified by the Master’s Diploma. Study programmes can be one field programmes and two fields‘ programmes.

Master‘s degree studies may be integrated: combine the first and the second cycle studies. On completion of integrated studies, a Master’s degree or a Master‘s degree  and a qualification are awarded, which are certified by the Master’s Diploma. A Qualification is awarded by a higher education institution which has an approval from a competent institution to award that qualification.

The third cycle (Doctoral degree) studies may be in the field of sciences (including humanities) and in the field of arts. On completion of these studies and after a defence of a dissertation or an art project, a Doctor of Science degree or a Doctor of Arts degree is awarded which is certified by the Doctor’s Diploma.

Higher education institutions may deliver joint degree programmes on completion of which a joint degree is awarded.

Professional studies are residency and pedagogical studies, allowing a person to acquire a qualification and to prepare for an independent professional activity.

Residency is professional studies (7th level in LTQF and 7th level in EQF) in medicine, dentistry or veterinary medicine study fields intended for persons who have acquired university higher education seeking to prepare for independent practical activity and to acquire or change qualification of a medical specialist. On completion of residency, a certificate of residency is issued.

Pedagogical studies are professional studies (6th level in LTQF and 6th level in EQF) intended to acquire a pedagogical qualification. Persons who have acquired a higher education qualification and wish to qualify as teachers may be admitted to these studies. On completion of these studies, a a study certificate is issued.

Study outcomes foreseen in study programmes must comply with the outcomes set for certain study cycle in Study Field(s) Descriptors.

The volume of studies is calculated in credits. A study credit is a unit of volume for measuring an average workload of a student, needed to reach learning outcomes. The volume of one year of full-time studies equals 60 credits. One study credit is equal to one European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) credit.

The mode of studies can be full-time and part-time. Irrespective of the mode of studies on the basis of which the same study programme has been completed, the acquired education in both cases is equivalent.

In Lithuania, a national system of internal and external quality assurance in higher education is in place, in line with the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Periodically (at least every 7 years) an external studies and higher education institutions‘ evaluation is performed. Higher education institutions may carry out only accredited study programmes. External quality assurance in Lithuania is performed by an independent national quality assurance agency – the Centre for Quality Assessment in Higher Education (SKVC), which is registered in the European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR). Higher education institutions may apply for evaluation of a study programme to any quality assurance agency registered in EQAR register, in such case SKVC issues a decision of accreditation on basis of an evaluation performed by another agency registered in EQAR. An accredited study programme is entered in the Register of Study and Training Programmes and Qualifications for a fixed period of time. Information on evaluated and accredited higher education institutions and study programmes is available on www.aikos.smm.lt and www.skvc.lt.

 

ADMISSION TO HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

 

Persons having at least a secondary or a corresponding education, considering their learning results, entrance examination or other criteria set by the accepting higher education institution, are admitted by way of competition to study programmes of the first cycle (undergraduate) and integrated study programmes.

Persons having a qualification of higher education are admitted to the second cycle (graduate) studies upon meeting requirements set by the accepting higher education institution.

Persons having a Master’s degree or a corresponding qualification of higher education in the selected study field are admitted by way of competition to the third cycle (postgraduate) studies.

_________________

 


 

1 tipas

 

 

 

 

 

2 tipas

 

 

 

3 tipas

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-675, 2018-07-31, paskelbta TAR 2018-07-31, i. k. 2018-12652

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Diplomų, diplomų priedėlių ir studijų pažymėjimų blankų privalomosios formos rengimo, gamybos, apskaitos, registracijos ir išdavimo tvarkos aprašo ir Diplomo priedėlio pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1062, 2020-07-14, paskelbta TAR 2020-07-14, i. k. 2020-15692

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Diplomų, diplomų priedėlių ir studijų pažymėjimų blankų privalomosios formos rengimo, gamybos, apskaitos, registracijos ir išdavimo tvarkos aprašo ir Diplomo priedėlio pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo