Suvestinė redakcija nuo 2017-12-06

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17687

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 23 d. Nr. A1-313

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 55 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, paskyrimo“ ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-288 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 43 punktu:

1. T v i r t i n u Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2 (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį. 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro 2016 m. birželio 23 d.

įsakymu Nr. A1- 313

 

 

EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS Nr. 2

 

Kvietimo teikti paraiškas Nr. EPSF-2016-V-04

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjas, rengdamas ir teikdamas paraišką finansuoti iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – Fondas) lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška) pagal Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programą dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje, patvirtintą Europos Komisijos 2014 m. spalio 30 d. įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2014) 8213 (toliau – veiksmų programa), finansuojamas veiklas, taip pat institucija, atliekanti paraiškų vertinimą, ir institucijos, atliekančios iš Fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto (toliau – projektas) įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis:

2.1. 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (OL 2014 L 72, p. 1);

2.2. 2014 m. liepos 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1255/2014, kuriuo, nustatant metinių ir galutinių įgyvendinimo ataskaitų turinį, įskaitant bendrų rodiklių sąrašą, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (OL 2014 L 337, p. 46);

2.3. veiksmų programa;

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 55 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, paskyrimo“;

2.5. Socialinės įtraukties didinimo 2014–2020 m. veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. A1-588 „Dėl Socialinės įtraukties didinimo 2014–2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“;

2.6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. A1-268 „Dėl dokumentų, skirtų Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tikslinės grupės asmenų, maisto produktų ir (ar) būtinojo asmeninio vartojimo prekių apskaitai užtikrinti, formų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas dėl formų patvirtinimo);

2.7. Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. A1-426 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, taisyklių patvirtinimo“;

2.8. Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programos dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. A1-77 „Dėl Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programos dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje administravimo taisyklių patvirtinimo“;

2.9. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo valstybės projektų planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo   17 d. įsakymu Nr. A1-130 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – VPP tvarka);

2.10. Organizacijų partnerių, dalyvaujančių įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojamus projektus, atrankos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A1-163 „Dėl Organizacijų partnerių, dalyvaujančių įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojamus projektus, atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Partnerių atrankos aprašas);

2.11. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-288 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – PAFT);

2.12. Organizacijų partnerių, dalyvausiančių įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojamą projektą, sąrašu Nr. 2, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. A1-296 „Dėl Organizacijų partnerių, dalyvausiančių įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojamą projektą, sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ (toliau – Partnerių sąrašas Nr. 2).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

4. Pagal Aprašą remiama veikla – maisto produktų įsigijimas, jų transportavimas iki centrinio sandėlio ir dalijimo punktų, sandėliavimas, paskirstymas labiausiai skurstantiems Lietuvos gyventojams bei papildomųjų priemonių teikimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-593, 2017-12-04, paskelbta TAR 2017-12-05, i. k. 2017-19507

 

5. Pagal Aprašą projektui skiriama lėšų suma gali sudaryti iki 32 834 000,00 (trisdešimt dviejų milijonų aštuonių šimtų trisdešimt keturių tūkstančių) eurų. Konkreti suma bus nustatyta valstybės projektų sąraše įvertinus Preliminarią paraišką Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo valstybės projektų sąrašui sudaryti (VPP tvarkos 2 priedas) (toliau – preliminari paraiška).

6. Aprašas ir kita informacija, kurią privalo žinoti pareiškėjas, rengdamas ir teikdamas paraišką, skelbiama interneto svetainėje http://www.priimk.lt (toliau – interneto svetainė).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-593, 2017-12-04, paskelbta TAR 2017-12-05, i. k. 2017-19507

 

II SKYRIUS

VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠŲ SUDARYMAS

 

7. Fondo projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

8. Fondo finansavimas gali būti skiriamas projektams, įtrauktiems į socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą valstybės projektų sąrašą. Valstybės projektų sąrašas sudaromas vadovaujantis VPP tvarka:

8.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) kreipiasi į pareiškėją siūlydama pateikti projektinį pasiūlymą dėl valstybės projekto įgyvendinimo užpildant preliminarią paraišką VPP tvarkoje nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-593, 2017-12-04, paskelbta TAR 2017-12-05, i. k. 2017-19507

 

8.2. vadovaujantis preliminarioje paraiškoje pateikta informacija ir atsižvelgiant į socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos Valstybės projektų planavimo ir atrankos komisijos siūlymus dėl valstybės projektų sąrašo, rengiamas ir tvirtinamas valstybės projektų sąrašas.

9. Patvirtinusi valstybės projektų sąrašą, Ministerija per 5 darbo dienas nuo valstybės projektų sąrašo patvirtinimo dienos paskelbia jį Ministerijos interneto svetainėje ir apie tai raštu informuoja Europos socialinio fondo agentūros Projektų valdymo skyrių IV (toliau – Tarpinė institucija).

10. Tarpinė institucija ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo valstybės projektų sąrašo gavimo iš Ministerijos dienos pareiškėjui išsiunčia pasiūlymą pateikti paraišką, nurodydama pareiškėjui būtiną žinoti informaciją.

11. Valstybės projektų sąrašas pagal Aprašą gali būti sudaromas nuo Aprašo įsigaliojimo dienos iki 2016 m. rugsėjo 30 d.

 

Iii SKYRIUS

MAISTO PRODUKTAI, JŲ ĮSIGIJIMO IR DALIJIMO TVARKA

 

12. Ministerija, siekdama užtikrinti, kad tiekiami maisto produktai atitiktų produktų saugos reikalavimus ir prisidėtų prie subalansuotos labiausiai skurstančių asmenų mitybos, prieš įtraukdama produktus į maisto produktų sąrašą, suderina jų atitiktį saugos kriterijams su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis, nurodytomis Aprašo 43 punkte.

13. Pagal Aprašą Fondo lėšomis galima įsigyti šių maisto produktų:

13.1. aukščiausios rūšies kvietinių miltų;

13.2. makaronų;

13.3. grikių kruopų;

13.4. ryžių kruopų;

13.5. trijų grūdų kruopų;

13.6. baltojo cukraus;

13.7. rapsų aliejaus;

13.8. kiaulienos konservų;

13.9. vištienos konservų;

13.10. žuvies konservų;

13.11. konservuotos daržovių sriubos;

13.12. konservuotų žirnelių;

13.13. konservuotų pupelių;

13.14. sausų pusryčių;

13.15. avižinių sausainių;

13.16. saldinto tirštinto pieno;

13.17. greito paruošimo avižų košės.

14. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) organizuoja viešuosius pirkimus (toliau – pirkimas) maisto produktams, nurodytiems Aprašo 13 punkte, įsigyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatomis. Pirkimas privalo būti skaidomas į atskiras dalis dėl kiekvieno planuojamo įsigyti maisto produkto, nurodyto Aprašo 13 punkte, t. y. į mažiausiai 17 atskirų dalių.

15. Maisto produktai tikslinės grupės atstovams turi būti dalijami 6 kartus per vienus kalendorius metus (nuo n metų sausio 1 d. iki n metų gruodžio 31 d.). Maisto produktai turi būti dalijami periodiškai, pavyzdžiui, kas 2 mėnesius. Esant objektyvioms aplinkybėms, dalijimų skaičius gali būti dažnesnis ar retesnis. 

16. Pareiškėjas (projekto vykdytojas), įsigydamas maisto produktų, privalo parengti pirkimo dokumentus taip, kad vienam paramos gavėjui per vienus kalendorinius metus atitektų ne mažiau kaip po:

16.1. tris vienetus kiekvieno maisto produktų, nurodytų Aprašo 13.2–13.7 ir 13.12–13.17 papunkčiuose;

16.2. du vienetus kiekvieno maisto produktų, nurodytų Aprašo 13.1 ir 13.8–13.10 papunkčiuose;

16.3. šešis vienetus maisto produkto, nurodyto Aprašo 13.11 papunktyje.

17. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad kiekvieno dalijimo metu visi tikslinės grupės atstovai gautų tokius pačius maisto produktus ir jų kiekius. Numatomas maksimalus unikalių paramos gavėjų skaičius vieno dalijimo metu – 300 tūkstančių asmenų.

18. Per vienus kalendorius metus vienas po kito einančių maisto produktų dalijimų metu maisto produktai turi būti rotuojami. Pavyzdys pateiktas lentelėje:

Preliminarūs maisto produktų dalijimo krepšeliai vieniems metams

Eil. Nr.  

Produktai

Mėnuo

Vasaris

Balandis

Birželis

Rugpjūtis

Spalis

Gruodis

1.

Aukščiausios rūšies kvietiniai miltai

 

x

 

 

x

 

2.

Makaronai

x

 

x

 

x

 

3.

Grikių kruopos

x

 

x

 

x

 

4.

Ryžių kruopos

 

x

 

x

 

x

5.

Trijų grūdų kruopos

 

x

 

x

 

x

6.

Baltasis cukrus

x

 

x

 

x

 

7.

Rapsų aliejus

 

x

 

x

 

x

8.

Kiaulienos konservai

x

 

 

x

 

 

9.

Vištienos konservai

 

x

 

 

x

 

10.

Žuvies konservai

 

 

x

 

 

x

11.

Konservuota daržovių sriuba

x

x

x

x

x

x

12.

Konservuoti žirneliai

 

x

 

x

 

x

13.

Konservuotos pupelės

x

 

x

 

x

 

14.

Sausi pusryčiai

 

x

 

x

 

x

15.

Avižiniai sausainiai

x

 

x

 

x

 

16.

Saldintas tirštintas pienas

 

x

 

x

 

x

17.

Greito paruošimo avižų košė

x

 

x

 

x

 

 

19. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) pirkimo dokumentuose privalo nurodyti, kad perkamų maisto produktų kiekis yra preliminarus ir siejamas su faktiniu unikalių Fondo tikslinės grupės asmenų skaičiumi vieniems kalendoriniams metams, taip pat šias aplinkybes:

19.1. preliminarų kiekvienos maisto produktų rūšies bendrą kiekį (vienetais), pvz., 900 tūkst. pakuočių baltojo cukraus;

19.2. kiekvienos maisto produktų rūšies vieno vieneto kiekio masę, pvz., 1 kg baltojo cukraus pakuotė;

19.3. kiekvieno siūlomo produkto vienos tonos kainą be pridėtinės vertės mokesčio;

19.4. pareiškėjo (projekto vykdytojo) įsipareigojimą su tiekėju atsiskaityti už faktiškai suteiktą produktų kiekį, kurio poreikis nustatomas pagal paramos gavėjų skaičių, tiekėjui nurodomą (ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas) prieš kiekvieną maisto produktų dalijimą;

19.5. apmokėjimą už įsigytų maisto produktų transportavimą pagal Aprašo 53.2 papunktyje nustatytą tvarką.

20. Jeigu įgyvendinant projektą atsiranda nepanaudotų maisto produktų (likučių), jie turi būti naudojami Įsakyme dėl formų patvirtinimo nustatyta tvarka.

 

iv skyrius

FONDO TIKSLINĖ GRUPĖ

 

21. Fondo tikslinė grupė – asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio per mėnesį. Esant objektyvioms priežastims, Lietuvos Respublikos savivaldybės administracijos (toliau – savivaldybė) nustatyta tvarka parama gali būti skiriama ir kitais atvejais (pvz., asmens neįgalumo, netekus maitintojo, daugiavaikei šeimai ir kt. atvejais), kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 1,5 VRP dydžio, bet neviršija 2,2 VRP dydžio per mėnesį. Kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) viršija 1,5 VRP dydį, bet neviršija 2,2 VRP dydžio per mėnesį, parama asmens prašymu taip pat skiriama šiems asmenims:

21.1. prieglobsčio prašytojams, perkeltiems į Lietuvos Respublikos teritoriją pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 628 „Dėl užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“ (toliau – LRV nutarimas Nr. 628);

21.2. prieglobstį Lietuvos Respublikoje gavusiems asmenims:

21.2.1. užsieniečiams, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – UTPĮ) 86 straipsnį;

21.2.2. užsieniečiams, kuriems suteikta papildoma apsauga pagal UTPĮ 87 straipsnį.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-442, 2017-08-18, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13496

 

22. Bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, išskyrus pajamas, gaunamas iš žemės ūkio veiklos, kurios skaičiuojamos tik pagal šios veiklos apskaitos dokumentus, netaikant pajamų nustatymo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus žemės ūkio veiklos pajamų, įvertintų pagal sąlygines išlaidas, normatyvus arba pajamų normą hektarui žemės ūkio naudmenų.

23. Prieglobsčio prašytojų, perkeltų į Lietuvos Respublikos teritoriją pagal LRV nutarimą Nr. 628, ir prieglobstį Lietuvos Respublikoje gavusių asmenų pajamos per mėnesį apskaičiuojamos vadovaujantis Užsieniečių apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos, užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių taikymo jiems tvarkos aprašu, Užsieniečio teisės kas mėnesį gauti piniginę pašalpą smulkioms išlaidoms įgyvendinimo tvarkos aprašu ir Užsieniečio teisės gauti kompensaciją už naudojimąsi visuomeninio transporto priemonėmis įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 20 „Dėl Užsieniečių apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos, užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių taikymo jiems tvarkos aprašo, Užsieniečio teisės kas mėnesį gauti piniginę pašalpą smulkioms išlaidoms įgyvendinimo tvarkos aprašo ir Užsieniečio teisės gauti kompensaciją už naudojimąsi visuomeninio transporto priemonėmis įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos valstybės paramos teikimo užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. A1-238 „Dėl Lietuvos valstybės paramos teikimo užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai tvarkos aprašo patvirtinimo“.

24. Kreipdamasis dėl paramos į savivaldybę arba kitą savivaldybės biudžetinę įstaigą, asmuo užpildo Prašymą gauti paramą (Aprašo 1 priedas) (toliau – prašymas).

25. Gyventojai, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, nemokamą maitinimą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą ir atitinkantys sąlygas gauti piniginę socialinę paramą, taip pat globojami šeimose vaikai ir asmenys nuo 18 metų, kuriems paskirta globos (rūpybos) išmoka pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, į paramos gavėjų sąrašus įrašomi jiems pateikus savivaldybei užpildytą prašymą (Aprašo 1 priedas) ar savivaldybės parengtą prašymą (sutikimą), ar asmens pateiktą laisvos formos prašymą (sutikimą). Kuria (-iomis) iš išvardytų formų (-omis) teikiami prašymai, pasirenka savivaldybė.

26. Asmens prašymas galioja iki vienų kalendorinių metų (nuo n metų sausio 1 d. iki n metų gruodžio 31 d.), jeigu nepasikeitė gyventojo ir (ar) su juo kartu gyvenančių asmenų padėtis pagal šiame skyriuje nurodytus teisės aktus.

27. Projekto įgyvendinimo metu gali būti priimami papildomi prašymai.

28. Asmenys, kurie 2 kartus iš eilės neatsiėmė maisto produktų, savivaldybės sprendimu gali būti neįtraukiami į vėliau sudaromus paramos gavėjų sąrašus ir dėl paramos maisto produktais turi kreiptis iš naujo.

29. Pasikeitus asmens pajamoms, apie tai jis privalo informuoti savivaldybę. Savivaldybė turi iš anksto įspėti būsimą paramos gavėją dėl šio reikalavimo vykdymo.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJUI IR PROJEKTUI

 

30. Pagal Aprašą galimas pareiškėjas – Europos socialinio fondo agentūros Projektų valdymo skyrius III.

31. Projektas vykdomas kartu su partneriais, kurie yra atrinkti vadovaujantis Partnerių atrankos aprašu ir įtraukti į Partnerių sąrašą Nr. 2.

32. Partnerių sąrašą Nr. 2 sudaro savivaldybės ir nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO).

33. Savivaldybės projekte kaip partnerės gali dalyvauti vienos arba kartu su NVO, nurodytomis Partnerių sąraše Nr. 2.

34. Prieš teikdamas Ministerijai preliminarią paraišką, pareiškėjas privalo išsiaiškinti, su kuriomis iš Partnerių sąrašo Nr. 2 nurodytų NVO bendradarbiaus savivaldybės, jeigu jos yra pateikusios sutikimą dalyvauti projekte kartu su NVO.

35. Iki trišalės projekto sutarties (Aprašo 2 priedas) (toliau – sutartis) pasirašymo pareiškėjas su kiekvienu iš partnerių (savivaldybėmis ir NVO) sudaro partnerystės (jungtinės veiklos) sutartis, kuriose nustatomos jų teisės ir pareigos įgyvendinant projektą.

36. Pareiškėjo ir partnerių jungtinės veiklos sutartys gali būti:

36.1. dvišalės (pareiškėjo su savivaldybe, kuri projekte kaip partnerė dalyvauja viena);

36.2. trišalės (pareiškėjo su savivaldybe, kuri projekte kaip partnerė dalyvauja kartu su pasirinkta NVO, ir savivaldybės pasirinkta NVO).

37. Paraiškos rengimo, vertinimo ir (ar) projekto įgyvendinimo metu esant objektyvioms aplinkybėms yra suteikiama teisė:

37.1. savivaldybei, pateikusiai sutikimą projekte kaip partnerei dalyvauti vienai, tapti partnere, kuri toliau projekte dalyvauja kartu su Partnerių sąraše Nr. 2 nurodyta (-omis) NVO;

37.2. savivaldybei, pateikusiai sutikimą projekte kaip partnerei dalyvauti kartu su NVO, tapti partnere, kuri toliau projekte kaip partnerė dalyvauja viena;

37.3. savivaldybei, pateikusiai sutikimą projekte kaip partnerei dalyvauti kartu su NVO, pakeisti ją  kita NVO, nurodyta Partnerių sąraše Nr. 2.

38. Projektas turi atitikti PAFT 36–37 punktuose nurodytus projektų bendruosius ir specialiuosius atrankos kriterijus ne tik projekto vertinimo ir atrankos metu, bet ir viso projekto įgyvendinimo metu.

39. Projekto įgyvendinimo vieta – Lietuvos Respublika.

40. Projekto trukmė – 24 mėn. nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos.

41. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir (ar) vertinimo metu, projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas PAFT nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesiais.

42. Pareiškėjas privalo atitikti projekto parengtumo reikalavimą, t. y., iki Ministerijai pateikiant preliminarią paraišką, Viešųjų pirkimų tarnybos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) turi būti paskelbęs techninių specifikacijų projektus maisto produktams įsigyti, kaip nurodyta VPĮ.

43. Pareiškėjas, prieš CVP IS paskelbdamas maisto produktų techninių specifikacijų projektus maisto produktams įsigyti, privalo būti jas suderinęs su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) atstovais pagal jų kompetencijos sritis dėl produktų kokybės.

44. Pareiškėjas, paskelbęs techninių specifikacijų projektus maisto produktams įsigyti, kaip tai reglamentuota VPĮ, paskelbimo dieną apie tai informuoja Tarpinę instituciją. Tarpinė institucija per 10 kalendorinių dienų pateikia pareiškėjui savo pastabas dėl techninės specifikacijos projekto atitikties VPĮ nuostatoms.

45. Metodiniai nurodymai vertintojams dėl projekto atitikties bendriesiems ir specialiesiems projektų atrankos kriterijams yra pateikti PAFT 2 priede.

46. Projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas ir partneriai vieni iš kitų negali pirkti jokių prekių ar paslaugų.

47. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kaip ji apibrėžta 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) 3 straipsnyje, neteikiama.

48. Tarpinė institucija paraiškos vertinimo metu turi įsitikinti, kad nėra teikiama valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba, pildydama Patikros lapą dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo (Aprašo 3 priedas).

 

VI SKYRIUS

PROJEKTO STEBĖSENos RODIKLIAI

 

49. Projekto įgyvendinimo stebėsena vykdoma pagal pasiektus projekto stebėsenos rodiklius ir jų dalis. Privalomi šie projekto stebėsenos rodikliai ir jų dalys bei jų matavimo vienetai:

Stebėsenos rodiklių ir jų dalių pavadinimai

Matavimo vienetas

49.1. Labiausiai skurstantys asmenys, gavę paramą maisto produktais (unikalūs asmenys):

Rodiklio kiekybinė išraiška yra suskaičiuojama pagal Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (toliau – SPIS) duomenis.

Iš jų:

Asmenų skaičius

49.1.1. 15 metų ir jaunesni asmenys (SPIS duomenys);

Asmenų skaičius

49.1.2. 65 metų ir vyresni asmenys (SPIS duomenys);

Asmenų skaičius

49.1.3. moterys (SPIS duomenys);

Asmenų skaičius

49.1.4. migrantai, užsienio kilmės asmenys, tautinių mažumų atstovai (SPIS duomenys);

Asmenų skaičius

49.1.5. neįgalieji (SPIS duomenys);

Asmenų skaičius

49.1.6. benamiai (SPIS duomenys).

Asmenų skaičius

49.2. Paskirstytas bendras maisto produktų kiekis:

Rodiklio kiekybinė išraiška yra suskaičiuojama susumuojant visų maisto produktų dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalytą bendrą maisto produktų kiekį (tonomis) ir labdaros valgykloms ir (ar) kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduotą maisto produktų likutį (tonomis) (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Iš jo:

Tonos

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

49.2.1. vaisiai ir daržovės;

Rodiklio kiekybinė išraiška yra suskaičiuojama susumuojant visų maisto produktų dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalytą bendrą vaisių ir daržovių kiekį (tonomis) ir labdaros valgykloms ir (ar) kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduotą vaisių ir daržovių likutį (tonomis) (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Prie šių produktų priskiriami konservuoti žirneliai ir konservuotos pupelės. 

Tonos

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

49.2.2. mėsa ir žuvis;

Rodiklio kiekybinė išraiška yra suskaičiuojama susumuojant visų maisto produktų dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalytą bendrą mėsos ir žuvies kiekį (tonomis) ir labdaros valgykloms ir (ar) kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduotą mėsos ir žuvies likutį (tonomis) (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Prie šių produktų priskiriami mėsos, vištienos ir žuvies konservai.

Tonos

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

49.2.3. miltai, ryžiai ir kiti krakmolingi produktai;

Rodiklio kiekybinė išraiška yra suskaičiuojama susumuojant visų maisto produktų dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalytą bendrą miltų, ryžių ir kitų krakmolingų produktų kiekį (tonomis) ir labdaros valgykloms ir (ar) kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduotų miltų, ryžių ir kitų krakmolingų produktų likutį (tonomis) (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Prie kitų krakmolingų produktų priskiriami grikiai, makaronai, trijų grūdų kruopos, greito paruošimo avižų košė.

Tonos

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

49.2.4. cukrus;

Rodiklio kiekybinė išraiška yra suskaičiuojama susumuojant visų maisto produktų dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalytą bendrą cukraus kiekį (tonomis) ir labdaros valgykloms ir (ar) kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduotą cukraus likutį (tonomis) (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Tonos

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

49.2.5. pieno produktai;

Rodiklio kiekybinė išraiška yra suskaičiuojama susumuojant visų maisto produktų dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalytą bendrą pieno produktų kiekį (tonomis) ir labdaros valgykloms ir (ar) kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduotą pieno produktų likutį (tonomis) (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Prie šių produktų priskiriamas saldintas tirštintas pienas.

Tonos

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

49.2.6. aliejus;

Rodiklio kiekybinė išraiška yra suskaičiuojama susumuojant visų maisto produktų dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalytą bendrą aliejaus kiekį (tonomis) ir labdaros valgykloms ir (ar) kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduotą aliejaus likutį (tonomis) (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Tonos

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

49.2.7. paruošti ir kiti maisto produktai.

Rodiklio kiekybinė išraiška yra suskaičiuojama susumuojant visų maisto produktų dalijimų metu tikslinės grupės asmenims išdalytą bendrą paruoštų ir kitų maisto produktų kiekį (tonomis) ir labdaros valgykloms ir (ar) kitoms socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms pagal perdavimo–priėmimo aktus perduotų paruoštų ir kitų produktų likutį (tonomis) (jeigu taikoma) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Prie paruoštų ir kitų produktų priskiriama konservuota daržovių sriuba, avižiniai sausainiai, sausi pusryčiai.

Tonos

Nurodomi du skaičiai po kablelio.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-224, 2017-05-08, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07812

 

50. Projekto stebėsenos rodiklių kiekybinės išraiškos yra nurodomos paraiškoje, atlikus paraiškos vertinimą perkeliamos į sutartį. Projekto vykdytojas už stebėsenos rodiklių pasiekimą atsiskaito PAFT nustatyta tvarka. 

 

VII SKYRIUS

TINKAMų FINANSUOTI PROJEKTŲ IŠLAIDų REIKALAVIMAI

 

51. Projekto išlaidos turi atitikti PAFT V skyriuje ir sutartyje nurodytus išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus.

52. Projekto išlaidų atitiktį išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimams vertina ir nustato Tarpinė institucija, vertindama pareiškėjo paraišką, tikrindama projekto vykdytojo teikiamus mokėjimo prašymus ir atlikdama kitus priežiūros ir kontrolės veiksmus. Vertindama projekto išlaidų atitiktį jų tinkamumo finansuoti reikalavimams, Tarpinė institucija vadovaujasi PAFT nuostatomis.

53. Pagal Aprašą tinkamos finansuoti išlaidos yra šios:

53.1. maisto ir (ar) būtinojo vartojimo prekių pirkimo išlaidos;

53.2. projekto vykdytojui įsigyjant maisto ir (ar) būtinojo vartojimo prekių ir jas tiekiant partneriams – maisto ir (ar) būtinojo vartojimo prekių pervežimo į partnerių sandėlius ir sandėliavimo išlaidos, nustatomos taikant fiksuotojo dydžio (1 proc. nuo Aprašo 53.1 papunktyje nurodytų išlaidų) normą, arba tinkamai pagrįstais atvejais – faktiškai patirtos ir apmokėtos išlaidos;

53.3. partnerių patirtos administravimo, transportavimo ir sandėliavimo išlaidos, nustatomos taikant fiksuotojo dydžio (5 proc. nuo Aprašo 53.1 papunktyje nurodytų išlaidų) normą;

53.4. papildomų priemonių, kurias įgyvendina ir deklaruoja partneriai, išlaidos nustatomos taikant fiksuotojo dydžio (5 proc. nuo Aprašo 53.1 papunktyje nurodytų išlaidų) normą.

54. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti:

54.1. būtinos projektui įgyvendinti, t. y. prisidėti prie projekto tikslų ir rezultatų pasiekimo, numatytos sutartyje;

54.2. patirtos ir apmokėtos tinkamu finansuoti laikotarpiu, t. y. nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki jo įgyvendinimo pabaigos, nustatytos sutartyje, jei projekto veiklos nėra baigtos iki pareiškėjui pateikiant paraišką;

54.3. patirtos projekto vykdytojo ir (ar) partnerių;

54.4. faktiškai patirtos, t. y.:

54.4.1. skirtos sumokėti už patiektas prekes, suteiktas paslaugas;

54.4.2. skirtos iš anksto sumokėti prekių tiekėjui ar paslaugų teikėjui pagal su juo sudarytą sutartį ir vadovaujantis pateiktomis išankstinio apmokėjimo sąskaitomis (arba sutartimi, jeigu joje nustatyta išankstinio mokėjimo galimybė, didžiausias išankstinio mokėjimo dydis ir išmokėjimo terminai), jeigu projekto vykdytojas pateikia iš prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo gautą kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantiją, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentą dėl ne mažesnės nei išankstinio mokėjimo iš Fondo lėšų sumos, kuriame naudos gavėju nurodytas projekto vykdytojas;

54.4.3 pagal fiksuotąją normą apmokamos išlaidos, jeigu tokios išlaidos apskaičiuotos pagal PAFT;

54.5. tinkamai dokumentuotos, t. y. visos įgyvendinant projektą patirtos išlaidos turi būti pagrįstos projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentais, kurių atsekamumas turi būti užtikrintas. Patirtos išlaidos turi būti įtrauktos į projekto vykdytojo, partnerių buhalterinę apskaitą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais reikalavimais;

54.6. apmokėtos nepažeidžiant Apraše ir PAFT nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų, taip pat valstybės pagalbos reglamentų, pirkimo ir kitų reikalavimų.

55. Išlaidų, patirtų taikant fiksuotąją normą (Aprašo 53.253.4 papunkčiai), apmokėjimo ir pagrindimo dokumentus saugo projekto vykdytojas ir (ar) partneriai. Šios išlaidos nėra tikrinamos Fondo paramą administruojančių institucijų, tačiau partneriai projekto vykdytojui teikia informaciją apie suteiktas papildomąsias priemones (pvz., jų tipas, kiek žmonių buvo įtraukta į veiklas ir pan.). Projekto vykdytojas apibendrintą informaciją apie suteiktas papildomąsias priemones įtraukia į mokėjimo prašymus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-593, 2017-12-04, paskelbta TAR 2017-12-05, i. k. 2017-19507

 

viii SKYRIUS

PARAIŠKOS TEIKIMO TVARKA

 

56. Vadovaudamasis Aprašu, pareiškėjas pildo paraišką pagal formą, nustatytą PAFT 3 priede. Paraiška teikiama Tarpinei institucijai.

57. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

57.1. partnerių deklaracijas (paraiškos formos 1 priedas) (pildo kiekvienas partneris atskirai);

57.2. Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (paraiškos formos 2 priedas);

57.3. SAM ir VMVT išvadas dėl maisto produktų kokybinių kriterijų suderinimo (laisva forma).

58. Pareiškėjas viename užklijuotame voke (ar kitokiame sandariai uždarytame pakete) turi pateikti:

58.1. vieną paraiškos originalą ir jos priedų originalus (kai reikalaujama originalų) arba kopijas;

58.2. elektroninę užpildytos paraiškos versiją skaitmeninėje laikmenoje.

59. Paraiškos originalo ir elektroninės paraiškos versijos turinys turi būti identiški. Nustačius, kad originalas neatitinka elektroninės paraiškos versijos, vadovaujamasi paraiškos popierinio varianto originale pateikta informacija.

60. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba kompiuteriu. Ne lietuvių kalba, ne kompiuteriu užpildyta paraiška nebus vertinama.

61. Ant voko (ar kitokio paketo) turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas, pareiškėjo adresas, Fondo pavadinimas ir patvirtinto valstybės projektų sąrašo numeris. Taip pat turi būti nurodomas pareiškėjo kontaktinio asmens vardas ir pavardė, telefono numeris.

62. Paraiška kartu su jos priedais turi būti pateikta vienu iš šių būdų:

62.1. įteikta asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens;

62.2. pristatyta pašto kurjerio;

62.3. atsiųsta paštu.

63. Faksu ar elektroniniu paštu atsiųsta ar kitaip, nei nurodyta Aprašo 62 punkte, pristatyta paraiška kartu su jos priedais neregistruojama ir nevertinama.

64. Paraiška turi būti pateikta šiuo adresu:

Europos socialinio fondo agentūros

Projektų valdymo skyriui IV

Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius.

65. Paraiška turi būti pateikta Tarpinei institucijai iki paraiškos pateikimo datos, nustatytos Aprašo 11 punkte nurodytame valstybės projektų sąraše. Valstybės projektų sąraše nustatomas paraiškos pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 30 kalendorinių dienų nuo valstybės projektų sąrašo patvirtinimo dienos, išskyrus atvejus, kai, Ministerijai suderinus su pareiškėju ir jam sutikus, tinkamai parengta paraiška gali būti pateikta per trumpesnį laikotarpį. Pareiškėjui praleidus valstybės projektų sąraše paraiškai pateikti nustatytą terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis, priima Tarpinė institucija.

66. Pareiškėjui ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo paraiškos gavimo Tarpinėje institucijoje dienos išsiunčiamas paraiškos registravimo patvirtinimo pranešimas, kuriame taip pat nurodomas paraiškos kodas.

 

iX SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO TVARKA

 

67. Klausimai dėl preliminarios paraiškos pildymo, projekto idėjos, rezultatų ir jų atitikties nacionaliniams strateginio planavimo dokumentams, valstybės projektų sąrašo sudarymo ir kiti klausimai, susiję su Fondo finansavimo skyrimu, gali būti teikiami Ministerijai:

67.1. telefonu (8 5) 266 8155;

67.2. faksu (8 5) 266 4209;

67.3. el. paštu: aukse.duksiene@somin.lt.

68. Klausimai dėl paraiškos pildymo, informavimo apie projektą ir kiti susiję klausimai gali būti pateikiami Tarpinei institucijai:

68.1. telefonais: (8 5) 241 31 82, (8 5) 246 1 47;

68.2. faksu (8 5) 260 8281;

68.3. el. paštu: agne.kanapeckiene@esf.lt.

69. Iš anksto susitarus, pareiškėjui gali būti teikiamos individualios konsultacijos. 

70. Jei reikia, patvirtinus Aprašą ir (ar) valstybės projektų sąrašą, Ministerija ir (ar) Tarpinė institucija gali surengti informacinius susitikimus ir (ar) mokymus pareiškėjui ir (ar) partneriams.

 

X SKYRIUS

PARAIŠKos VERTINIMAS IR ATRANKA

 

71. Paraiškos vertinimą sudaro projekto tinkamumo finansuoti vertinimas. Paraiškos vertinimą atlieka Tarpinė institucija.

72. Paraišką vertina vertintojai, kurie yra Tarpinės institucijos darbuotojai ir (ar) jos pasitelkti ekspertai (toliau – vertintojai). Vertinant pateiktą paraišką:

72.1. vertintojai pildo PAFT 2 priede nustatytą formą, vadovaudamiesi joje pateiktais metodiniais nurodymais;

72.2. jeigu projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias galimų skirti projektui finansavimo lėšų dydis yra mažesni už paraiškoje nurodytą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir prašomų projektui skirti finansavimo lėšų dydį, Tarpinė institucija turi apie tai informuoti pareiškėją ir su juo suderinti, ar jis sutinka įgyvendinti projektą už nustatyto dydžio skiriamų finansavimo lėšų sumą. Jeigu pareiškėjas su tuo nesutinka, paraiška atmetama;

72.3. jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad vertinimui atlikti pateikti ne visi reikiami dokumentai ir (ar) informacija, arba jei dėl paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos, trūkstamų dokumentų Tarpinė institucija negali tinkamai įvertinti projekto, ji turi paprašyti pareiškėjo per nustatytą terminą pateikti papildomus duomenis ir dokumentus, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją. Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 7 kalendorinės dienos ir ilgesnis kaip 14 kalendorinių dienų. Terminas gali būti pratęstas, jei pareiškėjas, norėdamas pateikti prašomus dokumentus ar informaciją, turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as). Į pareiškėjo prašymą pratęsti terminą Tarpinė institucija atsako kuo operatyviau, bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos. Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą nepateikia prašomų dokumentų ir (ar) informacijos arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją, Tarpinė institucija turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką. Vertintojai gali kreiptis į atitinkamas institucijas su prašymu pateikti papildomą informaciją apie pareiškėją ir paraišką bei vertindami pareiškėjo pateiktus duomenis ir informaciją naudotis kitais išoriniais oficialiais informacijos šaltiniais;

72.4. Tarpinė institucija turi užtikrinti, kad valstybės projekto vertinimas ir atranka truktų ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

73. Tarpinė institucija taip pat gali atmesti paraišką, jei:

73.1. vertinimo metu nustatyta, kad pareiškėjas ar su paraiška susiję asmenys siekė gauti konfidencialią informaciją arba daryti įtaką vertinimo rezultatams ar vertintojams;

73.2. paraiškoje, palyginti su projektiniu pasiūlymu, yra atlikti esminiai pakeitimai. Esminiais pakeitimais laikomi PAFT 108 punkte nurodyti pakeitimai;

73.3. projektas neatitinka bent vieno valstybės projektų atitikties bendriesiems ir specialiesiems atrankos kriterijams taikomo reikalavimo, pateikto PAFT 2 priede.

74. Priėmusi sprendimą atmesti paraišką, Tarpinė institucija per 5 kalendorines dienas raštu pateikia pareiškėjui sprendimą dėl paraiškos atmetimo, kuriame nurodo paraiškos atmetimo priežastis, paraiškos atmetimo teisinį pagrindą ir šio sprendimo apskundimo tvarką, ir apie tai raštu informuoja Ministeriją.

75. Tarpinė institucija organizuoja projektų tinkamumo finansuoti vertinimą kaip derybas su pareiškėju, t. y., Tarpinei institucijai pateikus pastabas dėl paraiškos atitikties projektų atrankos kriterijams ar kitiems Apraše ir (ar) PAFT nustatytiems reikalavimams, pareiškėjas gali paraišką patikslinti.

 

XI SKYRIUS

SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO IR SUTARTIES SUDARYMAS

 

76. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima Ministerija, vadovaudamasi projekto vertinimo rezultatais, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos gavimo Ministerijoje dienos. Sprendimas įforminamas socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

77. Su pareiškėju, kurio projektą nuspręsta bendrai finansuoti iš Fondo lėšų, yra pasirašoma Ministerijos, Tarpinės institucijos ir pareiškėjo sutartis. Su pareiškėju sudarius sutartį, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju.

 

XII SKYRIUS

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS

 

78. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir PAFT nustatytus reikalavimus.

79. Projekto vykdytojas atstovauja visiems partneriams sutarties vykdymo ir projekto įgyvendinimo klausimais ir privalo užtikrinti, kad partneriai būtų tinkamai informuoti apie jų pareigas, susijusias su sutarties vykdymu ir projekto įgyvendinimu, taip pat laikytųsi visų su projekto įgyvendinimu susijusių įsipareigojimų, nustatytų sutartyje ir PAFT. Iki sutarties pasirašymo projekto vykdytojas su visais partneriais sudaro partnerystės (jungtinės veiklos) sutartis, kuriose nustato tarpusavio teises ir pareigas įgyvendinant projektą. Už partnerystės sutarties turinį ir formą atsakingas projekto vykdytojas kartu su partneriais.

 

XIII SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAREIŠKĖJĄ IR PROJEKTĄ SKELBIMAS

 

80. Ministerija elektronines patvirtintų teisės aktų, kuriais turi būti vadovaujamasi įgyvendinant projektą, valstybės projektų sąrašo ir priimto sprendimo dėl projekto finansavimo versijas bei kitą informaciją, nurodytą PAFT, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas paskelbia interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-593, 2017-12-04, paskelbta TAR 2017-12-05, i. k. 2017-19507

 

XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

81. Pasikeitus Aprašo 2 punkte nurodytiems teisės aktams, taikomos pasikeitusių teisės aktų nuostatos.

82. Aprašas keičiamas PAFT nustatyta tvarka.

83. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) turi teisę apskųsti Tarpinės institucijos ir (ar) Ministerijos sprendimus ar veiksmus (neveikimą) PAFT X skyriuje nustatyta tvarka.

 

__________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-224, 2017-05-08, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07812

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-224, 2017-05-08, paskelbta TAR 2017-05-09, i. k. 2017-07812

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. A1-313 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-442, 2017-08-18, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13496

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. A1-313 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-593, 2017-12-04, paskelbta TAR 2017-12-05, i. k. 2017-19507

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. A1-313 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo