LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 20 d. Nr. V-1137

Vilnius

 

1.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą
Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.1. Pakeičiu 5.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.6. asmenims, kuriems pagal šio sprendimo 3 ir 6 prieduose pateiktus algoritmus atlikus antigeno testą nustatytas teigiamas rezultatas, užtikrinant, kad ėminio paėmimas atliekamas per 48 val. nuo antigeno testo rezultato gavimo;“.

1.2. Papildau 6.3 papunkčiu:

6.3. nenustatyto periodiškumo – asmenims, atitinkantiems bent vieną iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 22 punkte nustatytų kriterijų, kuriems Nutarime nurodytais atvejais darbo, ūkinės veiklos ar kitos veiklos gali būti neribojamos arba ribojamos iš dalies (toliau – švelnesnės karantino režimo priemonės) ir norintiems pasinaudoti teise į švelnesnes karantino režimo priemones, kuri patvirtinama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo“ nustatyta tvarka,  pagal šio sprendimo 6 priede pateiktą algoritmą.“

1.3. Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4. šio sprendimo 5.3, 5.5, 5.6, 6.1.1.2.4 – 6.1.1.2.21, 6.2 ir 6.3 papunkčiuose nurodytiems asmenims – mobiliuosiuose punktuose, jei kiti teisės aktai nenumato kitaip;“.

1.4. Papildau 6 priedu (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. gegužės 24 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                       Arūnas Dulkys

 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo

2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336

6 priedas

 

Asmenų, norinčių pasinaudoti teise į švelnesnes karantino režimo priemones, tyrimo algoritmas

PGR tyrimas
Aktyvi infekcija neaptikta
Aktyvi infekcija
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Asmuo netiriamas tokį patį laikotarpį, kokį jam netaikoma izoliacija, vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, 6 priedu arba vadovaujantis ASPĮ ir (ar) socialinės globos įstaigų nustatyta tvarka.