Suvestinė redakcija nuo 2021-03-19

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2018-10-23, i. k. 2018-16514

 

Nauja redakcija nuo 2020-04-04:

Nr. 324, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07016

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

nutarimas

DĖL PAVEDIMO VYKDYTI NACIONALINĖS PLĖTROS ĮSTAIGOS VEIKLĄ

 

2018 m. spalio 17 d. Nr. 1046

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pavesti vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą šioms finansų įstaigoms:

1. uždarajai akcinei bendrovei „Investicijų ir verslo garantijos“ – smulkiojo ir vidutinio verslo ir ūkio subjektų veiklos pradžios, vykdymo, plėtros srityse, įskaitant inovacijas ir portfelinių garantijų teikimą žemės ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo, kaimo plėtros, miškininkystės, žuvininkystės ir akvakultūros srityse;

2. uždarajai akcinei bendrovei Viešųjų investicijų plėtros agentūrai – urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų plėtros, būsto ir viešosios arba viešajam interesui tenkinti skirtos infrastruktūros objektų atnaujinimo ir plėtros, energijos vartojimo efektyvumo skatinimo srityse;

3. uždarajai akcinei bendrovei Žemės ūkio paskolų garantijų fondui – žemės ūkio veiklos, žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo, kaimo plėtros, miškininkystės, žuvininkystės ir akvakultūros srityse, išskyrus portfelinių garantijų teikimą šiose srityse.

4. uždarajai akcinei bendrovei Valstybės investicijų valdymo agentūrai – mažų įmonių, atitinkančių mažos įmonės sampratą, nustatytą Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir prašymo dėl finansavimo pateikimo Pagalbos verslui fondui dieną turinčių daugiau kaip 50 darbuotojų, vidutinių įmonių, atitinkančių vidutinės įmonės sampratą, nustatytą Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir didelių įmonių, kurios nepriskiriamos smulkiojo ar vidutinio verslo subjektams, likvidumo palaikymo, įgyvendinant skatinamąją finansinę priemonę „Pagalbos verslui fondas“, srityje, laikantis 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikate Nr. 2020/C 91 I/01 „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su visais pakeitimais nustatytų įgyvendinimo terminų.

Papildyta punktu:

Nr. 1107, 2020-10-07, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21357

Punkto pakeitimai:

Nr. 161, 2021-03-17, paskelbta TAR 2021-03-18, i. k. 2021-05454

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 324, 2020-04-01, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07016

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1107, 2020-10-07, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21357

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 161, 2021-03-17, paskelbta TAR 2021-03-18, i. k. 2021-05454

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“ pakeitimo