Suvestinė redakcija nuo 2021-09-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-07-22, i. k. 2016-20962

 

Nauja redakcija nuo 2021-09-01:

Nr. 3D-298, 2021-05-03, paskelbta TAR 2021-05-03, i. k. 2021-09517

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KOOPERATINIŲ BENDROVIŲ (KOOPERATYVŲ) PRIPAŽINIMO ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATINĖMIS BENDROVĖMIS (KOOPERATYVAIS) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. liepos 22 d. Nr. 3D-435

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo  31 straipsnio  6 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 970 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 31 straipsnį“ 1.2 papunkčiu,

t v i r t i n u Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                           Virginija Baltraitienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 3D-435

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 3D-298

redakcija)

 

 

Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo

žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais)

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarką.

2. Kooperatines bendroves (kooperatyvus) žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) pripažįsta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija vadovaudamasi valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro teikimu.

3. Žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) – kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), kuri nustatyta tvarka pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu). Teisę būti pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) turi tik įregistruota kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), jei ji atitinka šiuos reikalavimus:

3.1. iš narių supirktų produktų ir nariams parduotų prekių bei suteiktų paslaugų vertė yra didesnė kaip 50 procentų visų kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) supirktų produktų ir visų parduotų prekių bei suteiktų paslaugų vertės;

3.2. pardavimo pajamos, nurodytos praėjusio ataskaitinio laikotarpio (praėjusių finansinių metų) pelno (nuostolių) ataskaitoje, yra didesnės už nustatytą mažiausią pardavimo pajamų dydį;

3.3. neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), bei skolų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

3.4. nė vienas kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narys nėra kitos tokios pat rūšies produktus superkančios arba tokios pat rūšies prekes parduodančios, arba tokios pat rūšies paslaugas teikiančios žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narys;

3.5. atitinka vieną iš šio Aprašo 4 punkte nurodytų kriterijų ir pateikė tai įrodantį narių – fizinių ir (ar) juridinių asmenų, atitinkančių (neatitinkančių) kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pasirinktą pripažinimo kriterijų, tapatybės nustatymo, įskaitant nario fizinio asmens – asmens kodą arba nario juridinio asmens – asmens kodą.

4. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pasirenkami pripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) kriterijai:

4.1. daugiau kaip 80 procentų jos narių yra fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, kurių pajamų iš žemės ūkio veiklos dalis praėjusiais metais sudarė daugiau kaip 50 procentų visų pajamų ir kurių pajamos, gautos praėjusiais metais iš kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) parduotų žemės ūkio produktų, superkamų kooperatinės bendrovės (kooperatyvo), sudaro daugiau kaip 50 procentų pajamų, gautų iš šių žemės ūkio produktų, parduotų visiems ūkio subjektams, ir kurių kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) parduoto kiekvieno žemės ūkio produkto, superkamo kooperatinės bendrovės (kooperatyvo), kiekis sudaro daugiau kaip 50 procentų šio žemės ūkio produkto, parduoto visiems ūkio subjektams, kiekio, o bendra šių narių pajų vertė sudaro daugiau kaip 80 procentų visų kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių pajų vertės. Šiame punkte žemės ūkio produktai suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme;

4.2. daugiau kaip 80 procentų jos narių yra fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, kurių pajamų iš žemės ūkio veiklos dalis praėjusiais metais sudarė daugiau kaip 50 procentų visų pajamų ir kurių praėjusiais metais iš kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) nupirktų prekių ir (ar) paslaugų, parduodamų kooperatinės bendrovės (kooperatyvo), vertė sudaro daugiau kaip 50 procentų šių prekių ir paslaugų, nupirktų iš visų ūkio subjektų, vertės, o bendra šių narių pajų vertė sudaro daugiau kaip 80 procentų visų kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių pajų vertės;

4.3. turi daugiau kaip 30 narių ir daugiau kaip 70 procentų jos narių yra fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, kurių produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus per praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos yra ne mažesnis kaip 2 000 eurų, o bendra šių narių pajų vertė sudaro daugiau kaip 70 procentų visų kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių pajų vertės;

4.4. daugiau kaip 90 procentų jos narių pajų vertės sudaro narių – žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajų vertė.

 

II SKYRIUS

Pripažinimas

 

5. Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), įregistruota ir atitinkanti šio Aprašo 3 punkte nurodytus reikalavimus, žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) pripažįstama pagal praėjusių kalendorinių metų gruodžio 31 dienos jos narių registro duomenis.

6. Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), pateikusi Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius finansinius metus ir siekianti būti pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu), per Elektroninių valdžios vartų portalą https://www.epaslaugos.lt/portal/ prisijungusi prie Kooperatyvų programinio įrankio (toliau – KPĮ) pateikia valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui prašymą (1 priedas). Pripažinta kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) gali iš naujo siekti pripažinimo žemės kooperatine bendrove (kooperatyvu) ne anksčiau nei likus 3 (trims) mėnesiams iki galiojančio pripažinimo pabaigos. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

6.1. kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dokumentas (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninis sertifikuotas išrašas), kuriame patvirtinama, kad juridinis asmuo įregistruotas Juridinių asmenų registre;

6.2. kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) užpildytas dokumentas, kuriame pagrindžiama, kad kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) iš narių supirktų produktų ir nariams parduotų prekių bei suteiktų paslaugų vertė yra didesnė kaip 50 procentų visų kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) supirktų produktų ir visų parduotų prekių bei suteiktų paslaugų vertės, ir patvirtinimą, kad nė vienas kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narys nėra kitos tokios pat rūšies produktus superkančios arba tokios pat rūšies prekes parduodančios, arba tokios pat rūšies paslaugas teikiančios žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narys (pildomas Aprašo 2 priedas);

6.3. nustatyta tvarka patvirtinta pelno (nuostolių) ataskaita už praėjusius finansinius metus;

6.4. revizijos komisijos (revizoriaus) ar audito įmonės išvada dėl kooperatinės bendrovės metinės finansinės atskaitomybės už praėjusius finansinius metus (jei kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) ją turėjo sudaryti);

6.5. pažyma apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) atitiktį Aprašo 4.1 ar 4.2 papunkčiuose nurodytiems kriterijams, kai pripažinimo kriterijumi pasirenkamas šio Aprašo 4.1 ar 4.2 papunkčiuose nurodytas pripažinimo kriterijus. Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) pateikia registre esančių narių fizinių ir (ar) juridinių asmenų duomenis, kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) atitinkančių ir neatitinkančių narių fizinių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus arba juridinių asmenų pavadinimus, įmonės kodus (pildomas Aprašo 3 priedas). Ši pažyma turi būti parengta pagal Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D–66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“;

6.6. kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių sąrašas (4 priedas), kai pripažinimo kriterijumi pasirenkamas šio Aprašo 4.3 ar 4.4 papunkčiuose nurodytas pripažinimo kriterijus. Narių sąrašo formoje pateikiama informacija apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) atitinkančių ir neatitinkančių narių duomenis: fizinio nario vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, asmens ar įmonės kodas, kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) nario priėmimo į kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narius data, pajaus dydis (vertė pinigais), Eur. Kai pripažinimo kriterijumi pasirenkamas šio Aprašo 4.3 papunktyje nurodytas pripažinimo kriterijus, narių sąraše, ties „Žyma, atsižvelgiant į pasirinktą kriterijų“, nurodomas žemės ūkio valdos atpažinties kodas. Kai pripažinimo kriterijumi pasirenkamas šio Aprašo 4.4 papunktyje nurodytas pripažinimo kriterijus, narių sąraše, ties „Žyma, atsižvelgiant į pasirinktą kriterijų“, nurodomas kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) pažymėjimo numeris;

6.7. pažyma apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) atitiktį Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nustatytiems reikalavimams (5 priedas).

7. Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) administracijos vadovas (ar jo įgaliotas asmuo, kuris turi teisinį pagrindą pasirašyti), prisijungęs per Elektroninius valdžios vartus, vienu el. parašu pasirašo visą teikiamų dokumentų rinkinį, taip patvirtindamas, kad visi teikiami dokumentai yra teisingi.

8. Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, administruodama kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pateiktus prašymus:

8.1. nagrinėja kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) prašymą ir kartu pridedamus dokumentus, jei reikia, teikia kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) paklausimus raštu arba per KPĮ;

8.2. patikrina, ar kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) neturi mokestinės nepriemokos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), bei skolų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu nepriemoka yra, kreipiasi į kooperatinę bendrovę (kooperatyvą), per nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 darbo dienos, prašydama pateikti jos pagrindimo dokumentą;

8.3. taiko šias pateiktų prašymų atrankos patikrai vietoje atlikimo procedūras, kurias sudaro:

8.3.1. ne mažesnės kaip 20 procentų dalies prašymų, pateiktų kiekvienais kalendoriniais metais, atranka patikrai vietoje pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro direktoriaus įsakymu nustatytą tvarką;

8.3.2. prašymų, atitinkančių rizikos kriterijus, kuriems esant patikra vietoje yra privaloma, nustatymas. Prašymu, atitinkančiu rizikos kriterijus, laikomas prašymas, kai:

8.3.2.1. prie prašymo pridedamuose dokumentuose yra nurodyta, kad nesudaroma kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) valdyba, ir į narių, neatitinkančių pasirinkto pripažinimo kriterijaus, sąrašą yra įtrauktas bent vienas kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narys;

8.3.2.2. prie prašymo pridedamuose dokumentuose yra nurodyta, kad kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) turi 20 arba mažiau narių, ir į narių, neatitinkančių pasirinkto pripažinimo kriterijaus, sąrašą yra įtrauktas bent vienas kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narys;

8.4. taiko patikrų vietoje atlikimo procedūras, kurias sudaro:

8.4.1. valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro direktoriaus patvirtinto klausimyno užpildymas. Užpildytas klausimynas turi būti pasirašomas tikrinamos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) vadovo ar kito įgaliojimus turinčio asmens ir valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro darbuotojo, atliekančio patikrą vietoje;

8.4.2. valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro direktoriaus patvirtinto patikros vietoje akto užpildymas. Užpildytas aktas turi būti pasirašomas tikrinamos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) vadovo ar kito įgaliojimus turinčio asmens ir valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro darbuotojo, atliekančio patikrą vietoje;

8.5. atlieka prašymų, atrinktų patikrai vietoje, patikrą;

8.6. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo arba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo atsakymo į paklausimą gavimo dienos parengia teikimą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimo arba nepripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu). Teikime nurodo:

8.6.1. kiekvienos prašymą pateikusios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo):

8.6.1.1. pavadinimą;

8.6.1.2. kodą;

8.6.1.3. buveinės adresą;

8.6.1.4. pagrindinę vykdomą veiklą (nurodoma pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių);

8.6.2. valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro išvadą – pripažinti arba nepripažinti. Tuo atveju, kai nurodoma išvada nepripažinti, teikime privalo būti nurodyti nepripažinimo motyvai;

8.6.3. prašymo, nurodyto šių Taisyklių 6 punkto pirmojoje pastraipoje, pateikimo datą. Prie teikimo pridedama kiekvienos į jį įtrauktos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pažymos kopija (5 priedas).

9. Atsižvelgdama į valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro teikimą, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija priima galutinį sprendimą dėl kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimo (nepripažinimo) žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu):

9.1. kooperatinei bendrovei (kooperatyvui), kuri yra nepripažįstama žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu), nurodydama valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro teikime pateiktus nepripažinimo motyvus, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija praneša raštu, ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;

9.2. pripažinimas įforminamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, kuriuo taip pat suteikiamas įgaliojimas valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui išduoti pažymėjimus kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), pripažintoms žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais). Pripažinimas suteikiamas dvejiems metams. Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įsakymo įsigaliojimo dienos praneša prašymą pateikusiai kooperatinei bendrovei (kooperatyvui). Taip pat valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslas centras iki einamojo mėnesio 3 darbo dienos informuoja Žemės ūkio ministerijos už kooperaciją atsakingą padalinį apie per praėjusį mėnesį pripažintas žemės ūkio kooperatines bendroves (kooperatyvus), nurodydamas kooperatyvo pavadinimą, kodą ir pripažinimo laikotarpį.

10. Kooperatinei bendrovei (kooperatyvui), pripažintai žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu), išduodamas valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro nustatytos formos pažymėjimas.

11. Pažymėjime nurodomi šie duomenys:

11.1.  pažymėjimą išdavusios institucijos (valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro) pavadinimas;

11.2.  pažymėjimo išdavimo data ir numeris;

11.3. pažymėjimo gavėjo – kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pavadinimas, kodas, buveinė;

11.4. dviejų metų laikotarpis nurodant pripažinimo galiojimo pradžios (pažymėjimo išdavimo) ir pabaigos datą imtinai, nurodant ją skaičiais ir žodžiais;

11.5. pažymėjimą išdavusios valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro administracijos vadovo pareigos, vardas ir pavardė. Pažymėjimas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

12. Šio Aprašo 11.1–11.4 papunkčiuose nurodyti duomenys turi būti įrašomi išduotų pažymėjimų apskaitos žurnale.

13. Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) nepripažįstama, jeigu:

13.1. neatitinka Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nustatytų reikalavimų;

13.2. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui nepateikti teisės aktų nustatyta tvarka privalomi teikti dokumentai;

13.3. pateikti ne visi šio Aprašo 6 punkte nurodyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys.

14. Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) visą pripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) laikotarpį privalo atitikti nurodytus reikalavimus, pagal kuriuos ji yra pripažinta. Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras direktoriaus nustatyta tvarka inicijuoja kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) patikras.

15. Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, nustačiusi, kad kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) buvo pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu), jai pateikus neteisingus duomenis, arba neatitinka nurodytų reikalavimų, pagal kuriuos ji buvo pripažinta, parengia motyvuotą teikimą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) panaikinimo.

16. Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras veiksmus dėl pripažinimo panaikinimo turi atlikti ne vėliau kaip likus 3 (trims) mėnesiams iki pažymėjimo galiojimo pabaigos.

17. Vadovaujantis valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro teikimu, kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimas žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) panaikinamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Apie sprendimą panaikinti kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimą žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo įsakymo įsigaliojimo dienos raštu praneša Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos ir kooperatinei bendrovei (kooperatyvui), kurios pripažinimas žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) panaikinamas.

18. Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), kuri prarado pažymėjimą ir apie  tai raštu pranešė valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, turi teisę teikti prašymą išduoti pažymėjimo dublikatą. Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, gavęs rašytinį kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) prašymą išduoti pažymėjimo dublikatą, išduoda kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) pažymėjimo dublikatą. Pažymėjimo dublikate turi būti nurodyta:

18.1. žyma „Dublikatas“;

18.2. šio Aprašo 11.1–11.4 papunkčiuose nurodyti išduotų pažymėjimų apskaitos žurnale įrašyti duomenys;

18.3. pažymėjimo dublikato išdavimo data ir numeris;

18.4. pažymėjimo dublikatą išdavusios valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro administracijos vadovo pareigos, vardas ir pavardė. Dublikatas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

19. Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras gautus prašymus, išduotus pažymėjimus ir pažymėjimų dublikatus registruoja prašymų, pažymėjimų ir pažymėjimų dublikatų apskaitos žurnaluose. Šių žurnalų formą tvirtina valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro administracijos vadovas.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Sprendimas nepripažinti kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) arba sprendimas panaikinti kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimą žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, pasibaigus einamiesiems kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki kovo 1 d. pateikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurios pagal tų einamųjų kalendorinių metų prašymus pripažintos žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais), sąrašą. Jame nurodomi šie duomenys:

21.1. kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pavadinimas;

21.2. įmonės kodas;

21.3. kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) įregistravimo Juridinių asmenų registre data;

21.4. bendras kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių, įtrauktų į šio Aprašo 6.5 papunktyje nurodytus sąrašus (nurodant, kiek narių sudaro fiziniai asmenys ir kiek narių –  juridiniai asmenys), skaičius;

21.5. kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių, įtrauktų į Narių, atitinkančių pasirinktą pripažinimo kriterijų, sąrašą, skaičius;

21.6. kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) darbuotojų skaičius praėjusių kalendorinių metų gruodžio 31 d.;

21.7. kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pažymėjimo galiojimo laikotarpis su nurodyta pripažinimo galiojimo pradžios ir pabaigos data.

____________________

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

 

2 priedas

 

3 priedas

 

4 priedas

 

5 priedas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-683, 2020-10-08, paskelbta TAR 2020-10-08, i. k. 2020-21012

Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 3D-435 „Dėl Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašo ir pažymos apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) atitiktį Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nustatytiems reikalavimams formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-749, 2020-10-29, paskelbta TAR 2020-11-03, i. k. 2020-22813

Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 3D-435 „Dėl Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašo ir Pažymos apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) atitiktį Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nustatytiems reikalavimams formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-298, 2021-05-03, paskelbta TAR 2021-05-03, i. k. 2021-09517

Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 3D-435 „Dėl Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašo ir Pažymos apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) atitiktį Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo nustatytiems reikalavimams formos patvirtinimo“ pakeitimo