Suvestinė redakcija nuo 2022-10-08

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-04-19, i. k. 2018-06257

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo IR SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 18 d. Nr. V-429

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 12straipsniu, 261 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2018 m. balandžio 5 d. nutarimą Nr. DT-3/5:

1.  Tvirtinu Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašą (pridedama).

2.       Nustatau, kad:

2.1.    šis įsakymas taikomas medicinos priemonėms (prietaisams), kurių vertė ne mažesnė kaip 500 eurų (į šią sumą neįeina vienkartinių (keičiamų) medicinos priemonių (prietaisų) dalių įsigijimo išlaidos);

2.2.    Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąraše (C sąrašas), patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ (toliau – C sąrašas), esančių vienkartinių (keičiamų) medicinos pagalbos priemonių, skirtų iki šio įsakymo įsigaliojimo paciento lėšomis įsigytoms ir išnuomotoms medicinos priemonėms (prietaisams), įsigijimo ir nuomos išlaidos kompensuojamos pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusį C sąrašą, bet ne ilgiau kaip 5 metus nuo momento, kai jos buvo įsigytos ar pradėtos nuomoti. 

3.       Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus VerygaPATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2018 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-429

 

MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ), BŪTINŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI NAMUOSE UŽTIKRINTI, NUOMOS BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO, NUOMOS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IR SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų asmenų (toliau – apdraustieji) aprūpinimo įrašytomis į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašą (toliau – Medicinos priemonių sąrašas) medicinos priemonėmis (prietaisais), būtinomis sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti (toliau – medicinos priemonės), ir šių medicinos priemonių nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo bei sutarčių su ūkio subjektais sudarymo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2496, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23236

 

2. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

2.1. Gydymas deguonimi – lėtinio kvėpavimo nepakankamumo gydymo būdas, kai skiriamas didesnės koncentracijos deguonis, palyginti su jo koncentracija ore (žymima kodu J96.1 arba kodu J96.9 pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas (Australijos modifikacija, TLK-10-AM), taikomą vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 įsakymu Nr. V-164 „Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidinio „Sisteminis ligų sąrašas (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) įdiegimo“).

2.2. Gyvybinių funkcijų palaikymas – gyvybiškai svarbių fiziologinių parametrų, kurių svyravimai galėtų sukelti tiesioginį pavojų apdraustajam (širdies, kvėpavimo, centrinės nervų sistemos veiklos ar kitų gyvybiškai svarbių funkcijų sutrikimai), stebėjimas ir palaikymas.

2.3. Ilgalaikė medicininė intervencija – ilgiau kaip 30 dienų atliekama medicininė procedūra, kurios tikslas – diagnozuoti organų ir jų sistemų funkcijų sutrikimus ir juos gydyti, medicinos priemonėmis veikiant paciento audinius ir (ar) organus ir pažeidžiant šių audinių ir (ar) organų vientisumą arba jo nepažeidžiant.

2.4. Medicinos priemonių (prietaisų) nuomos posistemis (toliau – MPN posistemis) – Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos posistemis, kuriame kaupiami ir tvarkomi medicinos priemonių nuomos išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis duomenys.

2.5. Pareiškėjas – universiteto ligoninė, Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM), Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK), gydytojų profesinės kvalifikacijos draugija, pacientų organizacija arba keli pirmiau išvardyti juridiniai asmenys, teikiantys dokumentus Aprašo nustatyta tvarka dėl medicinos priemonės įrašymo į Medicinos priemonių sąrašą arba išbraukimą iš jo ir atsakantys už pateiktų dokumentų teisingumą.

2.6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2496, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23236

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS VEIKLA

 

3.    Dėl medicinos priemonių įrašymo (išbraukimo) į (iš) Medicinos priemonių sąrašą (-o) sprendžia sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudaryta Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, įrašymo (išbraukimo) į (iš) Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašą (-o) komisija (toliau – Komisija).

4.    Komisiją sudaro:

4.1. trys SAM atstovai;

4.2. trys VLK atstovai;

4.3. vienas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) atstovas;

4.4. vienas pacientų organizacijų atstovas.

5.    Komisija savo veikloje vadovaujasi sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Komisijos darbo reglamentu. Komisijos nariai prieš pradėdami veiklą Komisijoje ir vieną kartą per kalendorinius metus pasirašo nešališkumo deklaraciją (Aprašo 2 priedas).

6.    Komisijos sekretoriato funkcijas atlieka VLK atstovai.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ REIKALAVIMAI

 

7.    Pareiškėjas, siekiantis įrašyti medicinos priemonę į Medicinos priemonių sąrašą, VLK pateikia Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 122 straipsnio 3 dalyje nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus:

7.1. nustatytos formos paraišką įrašyti medicinos priemonę į Medicinos priemonių sąrašą (Aprašo 1 priedas);

7.2. medicinos priemonės naudojimo (vartojimo) instrukciją (pateikiama lietuvių kalba).

8.    Gauti dokumentai per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos įvertinami, ar atitinka Sveikatos draudimo įstatymo 122 straipsnio 3 dalyje ir Apraše nustatytus reikalavimus. VLK, nustačiusi, kad dokumentai neatitinka nurodytų reikalavimų, apie tai informuoja pareiškėją. Šiuo atveju laikas, reikalingas trūkumams šalinti, neįskaičiuojamas į nagrinėjimo laiką. Jei pareiškėjas per 30 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos trūkumų nepašalina, dokumentai grąžinami pareiškėjui ir laikoma, kad jie nepaduoti.

 

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS KOMISIJAI

 

9.    Svarstant prašymą dėl medicinos priemonės įrašymo (išbraukimo) į (iš) Medicinos priemonių sąrašą (-o), pagal kompetenciją informaciją Komisijai teikia:

9.1. VASPVT – apie rinkoje esančių medicinos priemonių, kurias prašoma įrašyti į Medicinos priemonių sąrašą ir kurios atitinka Sveikatos sistemos įstatyme, sveikatos apsaugos ministro ar jo įgaliotos institucijos patvirtintuose teisės aktuose nustatytus medicinos priemonių  pateikimo rinkai ir platinimo reikalavimus, paskirtį, tipą, modelius, gamintojus;

9.2. VLK – apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžete numatytas lėšas bei apie planuojamų naujai įtraukti priemonių nuomos išlaidų galimą įtaką PSDF biudžetui;

9.3. SAM Farmacijos politikos skyrius – apie alternatyvius gydymo būdus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1535, 2022-10-07, paskelbta TAR 2022-10-07, i. k. 2022-20554

 

9.4. Komisija turi teisę kreiptis į gydytojų specialistų draugijas ar asociacijas, kitus specialistus dėl papildomos informacijos, susijusios su dokumentų nagrinėjimu ir sprendimo priėmimu.

10.  Aprašo 9 punkte nurodyti subjektai pagal kompetenciją informaciją Komisijai pateikia raštu per 10 darbo dienų nuo Komisijos kreipimosi.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

11.  Komisijos priimami sprendimai:

11.1.    siūlyti sveikatos apsaugos ministrui įrašyti medicinos priemonę į Medicinos priemonių sąrašą, jei medicinos priemonė atitinka visus Sveikatos draudimo įstatymo 122 straipsnio 3 dalyje nurodytus kriterijus;

11.2.    siūlyti sveikatos apsaugos ministrui neįrašyti medicinos priemonės į Medicinos priemonių sąrašą, jei medicinos priemonė neatitinka bent vieno iš Sveikatos draudimo įstatymo 122 straipsnio 3 dalyje nurodytų kriterijų;

11.3.    siūlyti sveikatos apsaugos ministrui išbraukti į Medicinos priemonių sąrašą jau įrašytą medicinos priemonę, jei medicinos priemonė nebeatitinka bent vieno iš Sveikatos draudimo įstatymo 122 straipsnio 3 dalyje nurodytų kriterijų.

12.  Komisijos sprendimai įforminami Komisijos protokolu.

13.  Sprendimas, kuriuo Komisija nesiūlo medicinos priemonės įrašyti į Medicinos priemonių sąrašą, per 10 darbo dienų įforminamas sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Įsakyme  turi būti nurodyti tokio sprendimo priėmimo motyvai.

14.  Jeigu sveikatos apsaugos ministras pritaria Komisijos siūlymui įrašyti medicinos priemonę į Medicinos priemonių sąrašą, ant Komisijos protokolo užrašoma rezoliucija „Pritarti Komisijos siūlymui“ ir per 3 darbo dienas nuo rezoliucijos priėmimo Komisijos protokolo kopija perduodama VLK, kuri per 10 darbo dienų turi pradėti medicinos priemonės bazinės kainos nustatymo procedūrą. Medicinos priemonių nuomos bazinės kainos apskaičiuojamos Aprašo VI skyriuje nustatyta tvarka.

15.  Apie sveikatos apsaugos ministro Aprašo 13 punkte nurodytą sprendimą Komisija per 5 darbo dienas nuo įsakymo pasirašymo raštu informuoja pareiškėją (rašte nurodoma sprendimo apskundimo tvarka ir terminai, prie rašto pridedama sveikatos apsaugos ministro įsakymo kopiją).

16.  Prašymą išbraukti medicinos priemonę, įrašytą į Medicinos priemonių sąrašą, turi teisę teikti Aprašo 2.3 papunktyje nurodyti pareiškėjai.

17.  Komisija, jei medicinos priemonė nebeatitinka bent vieno iš Sveikatos draudimo įstatymo 122 straipsnio 3 dalyje nurodytų kriterijų, priima Aprašo 11.3 papunktyje nurodytą sprendimą. Sveikatos apsaugos ministras pritarimą Komisijos siūlymui keisti Medicinos priemonių sąrašą įformina ant Komisijos protokolo užrašydamas rezoliuciją „Pritarti Komisijos siūlymui“. Komisija per 3 darbo dienas nuo rezoliucijos gavimo pateikia Komisijos protokolo kopiją  VLK, kuri parengia Medicinos priemonių sąrašo keitimą.

 

VI SKYRIUS

MEDICINOS PRIEMONĖS NUOMOS BAZINĖS KAINOS NUSTATYMO METODIKA

 

18Medicinos priemonės nuomos bazinę kainą nustato VLK direktoriaus įsakymu sudaryta Medicinos priemonių nuomos bazinių kainų nustatymo komisija (toliau – Nuomos bazinių kainų nustatymo komisija). Nuomos bazinių kainų nustatymo komisijos sudėtis, funkcijos, teisės ir pareigos nustatomos VLK direktoriaus įsakymu.

19.  Medicinos priemonių nuomos bazinės kainos nustatomos pagal medicinos priemonių nuomos paslaugas teikiančių ūkio subjektų pateiktus duomenis apie šių medicinos priemonių įsigijimo iš gamintojų ir (ar) jų įgaliotų atstovų kainas.

20.  Pirmą kartą nustatydama medicinos priemonių nuomos bazines kainas VLK savo interneto svetainėje pateikia viešą skelbimą apie nuomos bazinių kainų nustatymo procedūros vykdymą, kuriame kviečiami ūkio subjektai, pageidaujantys teikti šių medicinos priemonių nuomos paslaugas, teikti duomenis apie medicinos priemonės, kuri siūloma nuomoti, įsigijimo kainas.

21.  Ūkio subjektai, pageidaujantys teikti medicinos priemonių nuomos paslaugas, pateikia informaciją VLK apie medicinos priemonių įsigijimo iš gamintojų ir (ar) jų įgaliotų atstovų kainas per 10 darbo dienų nuo Aprašo 20 punkte nurodyto pranešimo pateikimo.

22.  Medicinos priemonių nuomos bazinių kainų nustatymo metais VLK ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 dienos pateikia medicinos priemonių, kurios siūlomos nuomoti, techninių funkcijų aprašymą (toliau – medicinos priemonių techninių funkcijų aprašymas) ir pasiūlymus pateikti šių medicinos priemonių įsigijimo kainas kiekvienam ūkio subjektui, einamaisiais metais turinčiam sudarytą sutartį su VLK.

23.  Medicinos priemonių nuomos bazinių kainų skaičiavimo metais ūkio subjektai medicinos priemonių įsigijimo kainas pateikia VLK ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 dienos.

24.  Prireikus VLK gali prašyti ūkio subjektų pateikti paaiškinimus, papildomą informaciją bei dokumentus, pagrindžiančius nurodytą medicinos priemonių įsigijimo kainą. Šią informaciją ūkio subjektas turi pateikti per 10 dienų nuo VLK užklausimo dienos. Prireikus VLK taip pat gali kreiptis į nepriklausomus ekspertus, kurie gali būti pasitelkiami iškilus specialių žinių poreikiui, vertinant medicinos priemonių specifikacijas ir jų kainas.

25.  Nepriklausomiems ekspertams taikomas 3 metų darbo patirties reikalavimas medicinos priemonių nuomos paslaugų teikimo srityje. Ekspertai privalo užpildyti Aprašo 5 punkte nurodytą (pagal šiame punkte nurodytą periodiškumą)  nešališkumo deklaraciją.

26.  Gavusi ūkio subjektų pateiktas medicinos priemonių įsigijimo kainas, Nuomos bazinių kainų nustatymo komisija per 60 dienų apskaičiuoja medicinos priemonių nuomos bazines kainas. Nuomos bazinių kainų nustatymo komisijos sprendimas įforminamas protokolu. VLK struktūrinis padalinys, atsakingas už medicinos priemonių nuomos organizavimą, parengia sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl medicinos priemonės įrašymo į Medicinos priemonių sąrašą ir medicinos priemonių nuomos bazinių kainų nustatymo projektą.

27.  Medicinos priemonės mėnesio nuomos bazinė kaina nustatoma taip:

 

čia:

B – mėnesio nuomos bazinė kaina;

 

K1 – medicinos priemonės įsigijimo kaina ūkio subjekto, pateikusio mažiausią medicinos priemonės įsigijimo kainą;

 

K2 – medicinos priemonės įsigijimo kaina ūkio subjekto, pateikusio antrą mažiausią medicinos priemonės įsigijimo kainą.

 

271. Jeigu medicinos priemonei naudoti reikalingos komplektuojamosios ir keičiamosios dalys, medicinos priemonės mėnesio nuomos bazinė kaina nustatoma taip:

 

,

čia:

B – mėnesio nuomos bazinė kaina;

K1 – medicinos priemonės įsigijimo kaina, nurodyta ūkio subjekto, pateikusio mažiausią medicinos priemonės įsigijimo kainą;

K2 – medicinos priemonės įsigijimo kaina, nurodyta ūkio subjekto, pateikusio antrą mažiausią medicinos priemonės įsigijimo kainą;

D1 – ūkio subjekto, pateikusio mažiausią medicinos priemonės įsigijimo kainą, nurodyta komplektuojamųjų ir keičiamųjų dalių, reikalingų medicinos priemonės naudojimui užtikrinti 24 mėnesius, kaina. Jeigu sveikatos apsaugos ministro įsakymu yra patvirtinta medicinos priemonės komplektuojamųjų ir keičiamųjų dalių bazinė kaina, medicinos priemonės mėnesio nuomos bazinė kaina nustatoma atsižvelgiant į komplektuojamųjų ir keičiamųjų dalių bazinę kainą.

D2 – ūkio subjekto, pateikusio antrą mažiausią medicinos priemonės įsigijimo kainą, nurodyta komplektuojamųjų ir keičiamųjų dalių, reikalingų medicinos priemonės naudojimui užtikrinti 24 mėnesius, kaina. Jeigu sveikatos apsaugos ministro įsakymu yra patvirtinta medicinos priemonės komplektuojamųjų ir keičiamųjų dalių bazinė kaina, medicinos priemonės mėnesio nuomos bazinė kaina nustatoma atsižvelgiant į komplektuojamųjų ir keičiamųjų dalių bazinę kainą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1054, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14452

 

28.  Jeigu medicinos priemonės įsigijimo kainas pateikia ne daugiau kaip 2 ūkio subjektai, medicinos priemonės nuomos bazinė kaina skaičiuojama pagal ūkio subjekto, kuris šias priemones įsigyja pigiausiai, nurodytą kainą dalijant ją iš 24. Medicinos priemonės nuomos bazinė kaina negali būti didesnė nei medicinos priemonių sąrašuose nurodyta galiojanti jos nuomos bazinė kaina.

29.  VLK turi teisę gauti visą reikiamą informaciją ir dokumentus, leidžiančius nustatyti ūkio subjektų pateiktų duomenų apie medicinos priemonių įsigijimo kainas pagrįstumą. Nuomos bazinių kainų nustatymo komisija sulygina ūkio subjektų pateiktų medicinos priemonių įsigijimo kainas su viešai prieinamuose gamintojų kataloguose nurodytomis jų pardavimo kainomis. Jeigu ūkio subjektų pateiktos įsigijimo kainos viršija gamintojo kataloge nurodytas pardavimo kainas, Nuomos bazinių kainų nustatymo komisija medicinos priemonės nuomos bazines kainas nustato pagal gamintojo medicinos priemonių kataloge nurodytas pardavimo kainas. Nuomos bazinių kainų nustatymo komisija taip pat turi teisę patikrinti kitą pateiktą informaciją apie kainas, jei kyla įtarimų, kad nurodyti duomenys yra nepagrįsti ir (ar) neteisingi.

30.  VLK viešai neskelbia ūkio subjektų pateiktų dokumentų (ūkio subjektų pateiktų medicinos priemonių įsigijimo kainų, paaiškinimų, dokumentų, pagrindžiančių medicinos priemonių įsigijimo kainas), kurių paskelbimas pažeistų konfidencialumo reikalavimus ir darytų įtaką rinkai, jei nėra medicinos priemonių gamintojo sutikimo dėl tokios informacijos paskelbimo.

31.  Į Medicinos priemonių sąrašą įrašytų medicinos priemonių nuomos bazinių kainų nustatymo procedūra vykdoma ne rečiau kaip kas penkerius metus.

 

VII SKYRIUS

MEDICINOS PRIEMONIŲ SKYRIMO IR JŲ NUOMOS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKA

 

32.  Medicinos priemonių nuomos išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis apdraustiesiems, kuriems medicinos priemonės pagal gydytojų konsiliumo išvadą yra būtinos sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti:

32.1. ambulatorinio gydymo deguonimi skyrimo tikslingumą nustato asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), teikiančios stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gydytojų konsiliumas, kuriame dalyvauja bent vienas gydytojas pulmonologas ar gydytojas vaikų pulmonologas;

32.2. ambulatorinio gydymo DPV aparatais skyrimo tikslingumą nustato tretinio lygio pulmonologijos ir (ar) reanimacijos paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojų konsiliumas, kuriame dalyvauja bent vienas gydytojas pulmonologas ar gydytojas vaikų pulmonologas;

32.3. ambulatorinio gydymo, kai naudojama išorinė automatinė infuzinė pompa ilgalaikei opioidinių analgetikų infuzijai atlikti, skyrimo tikslingumą nustato specializuotas skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojų konsiliumas arba stacionarines ar ambulatorines paliatyviosios pagalbos paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti bent vienas iš šių gydytojų: gydytojas onkologas arba gydytojas vaikų onkologas, anesteziologas reanimatologas, onkologas radioterapeutas, vaikų onkohematologas, onkologas chemoterapeutas, paliatyviosios pagalbos paslaugas teikiantis gydytojas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1535, 2022-10-07, paskelbta TAR 2022-10-07, i. k. 2022-20554

 

32.4. ambulatorinio gydymo insulino pompa skyrimo tikslingumą nustato tretinės stacionarinės ir ambulatorinės vaikų bei suaugusiųjų endokrinologijos paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojų konsiliumas, kuriame dalyvauja bent vienas gydytojas endokrinologas arba gydytojas vaikų endokrinologas.

33. Medicinos priemonių nuomos išlaidos kompensuojamos per ūkio subjektus, teikiančius medicinos priemonių nuomos paslaugas ir sudariusius sutartis su VLK.

34. Ūkio subjektui, teikiančiam medicinos priemonių nuomos paslaugas, apdraustasis ar jo įgaliotas asmuo tiesiogiai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, pateikia prašymą kompensuoti medicinos priemonės nuomos išlaidas (toliau – prašymas), kuriame nurodomas apdraustojo vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta ir kuris yra pasirašytas apdraustojo arba jo įgalioto asmens, ir rašytinę atitinkamo gydytojų konsiliumo, nurodyto Aprašo 32 punkte, išvadą. Ūkio subjektas, teikiantis medicinos priemonių nuomos paslaugas, prašymą ir gydytojų konsiliumo išvadą pateikia VLK per MPN posistemį – MPN posistemyje suformuojamas nuomojamos medicinos priemonės užsakymas (toliau – užsakymas).

35. VLK Medicinos priemonių kompensavimo skyriaus darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo per MPN posistemį dienos įvertina, ar ūkio subjektas, teikiantis medicinos priemonių nuomos paslaugas, pateikė visus Aprašo 34 punkte nurodytus dokumentus, ar juose nurodyta visa reikiama informacija, ir MPN posistemyje atlieka vieną iš šių veiksmų:

35.1. anuliuoja užsakymą – jei nustato, kad ūkio subjektas, teikiantis medicinos priemonių nuomos paslaugas, pateikė ne visus Aprašo 34 punkte nurodytus dokumentus ir (arba) juose nurodyta ne visa reikiama informacija. MPN posistemyje komentarų langelyje nurodomos priežastys, dėl kurių buvo priimtas sprendimas anuliuoti užsakymą;

35.2. patvirtina užsakymą – jei nustato, kad ūkio subjektas, teikiantis medicinos priemonių nuomos paslaugas, pateikė visus Aprašo 34 punkte nurodytus dokumentus ir juose yra nurodyta visa reikiama informacija.

36. Patvirtinus užsakymą MPN posistemyje, ūkio subjektas, teikiantis medicinos priemonių nuomos paslaugas, sudaro sutartį su apdraustuoju dėl nuomojamos medicinos priemonės ir pasirašo nuomojamų medicinos priemonių perdavimo–priėmimo aktą.

37. Sudaręs sutartį su apdraustuoju dėl nuomojamos medicinos priemonės, ūkio subjektas, teikiantis medicinos priemonių nuomos paslaugas, pateikia VLK per MPN posistemį nuomojamos medicinos priemonės perdavimo–priėmimo aktą ir šiuos duomenis: apdraustojo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, nuomojamos medicinos priemonės modelį ir serijos numerį.

38.  Medicinos priemonių, įrašytų į Medicinos priemonių sąrašą, nuomos bazinė kaina, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro įsakymu, kompensuojama 100 procentų, neviršijant faktinių medicinos priemonių nuomos išlaidų.

39.  Ūkio subjektai, teikiantys medicinos priemonių nuomos paslaugas ir sudarę sutartis su VLK, konkrečią medicinos priemonę gali nuomoti ne ilgiau nei penkerius metus.

40.  Ūkio subjektai, teikiantys medicinos priemonių nuomos paslaugas, privalo apdraustuosius aprūpinti reikiamomis vienkartinėmis keičiamosiomis dalimis ir keičiamosiomis medicinos priemonėmis, užtikrinančiomis, kad nuomojama medicinos priemonė atliks funkciją, kuriai ji skirta. Šių vienkartinių keičiamųjų dalių kaina yra įtraukta į medicinos priemonės nuomos bazinę kainą.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-2496, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23236

 

VIII SKYRIUS

SUTARČIŲ DĖL MEDICINOS PRIEMONIŲ NUOMOS SUDARYMO TVARKA

 

41.  VLK sudaro sutartį su ūkio subjektais dėl medicinos priemonių nuomos išlaidų kompensavimo (toliau – sutartis). Sutarties tipinę formą tvirtina VLK direktorius.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-2496, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23236

 

42.  Medicinos priemonėmis apdraustuosius aprūpina ūkio subjektai, pasirašę sutartis su VLK (šių ūkio subjektų sąrašas, adresai ir kontaktiniai duomenys skelbiami VLK interneto svetainėje www.vlk.lt).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-2496, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23236

 

43.  VLK apmoka ūkio subjektams, sudariusiems sutartis su VLK, medicinos priemonių nuomos išlaidas pagal šių ūkio subjektų pateiktas medicinos priemonių nuomos išlaidų kompensavimo paraiškas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-2496, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23236

 

44.  Ūkio subjektai privalo užtikrinti apdraustųjų aprūpinimą medicinos priemonėmis, dėl kurių yra pasirašiusios sutartis, netaikydamos priemokos dėl technologinių ypatumų.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-2496, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23236

 

45.  Ūkio subjektai, pageidaujantys sudaryti sutartį, pateikia VLK nustatytos formos paraišką sudaryti atitinkamų metų sutartį dėl medicinos prietaisų nuomos išlaidų kompensavimo (toliau – paraiška) ir kitus dokumentus (arba jų kopijas), teikiamus kartu su paraiška sutarčiai sudaryti.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-2496, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23236

 

46.  Ūkio subjektai paraiškas pateikia tiesiogiai, registruotu laišku, faksu, per kurjerius, per e. pristatymo sistemą, elektroniniu paštu (šiuo atveju laiško gavėjas turi patvirtinti jo gavimą; jei patvirtinimas negaunamas, laikoma, kad dokumentai buvo įteikti praėjus 5 dienoms nuo elektroninio laiško išsiuntimo dienos) ūkio subjekto prašyme nurodytais adresais ar fakso numeriais. Paraiškos tiesiogiai teikiamos ūkio subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui atvykus į VLK. Kartu su paraiška teikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-2496, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23236

 

47.  Paraiška sudaryti ateinančių kalendorinių metų sutartį pateikiama VLK iki einamųjų metų rugsėjo 15 dienos. Paraiškos sudaryti einamųjų metų sutartį pateikiamos VLK likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki einamųjų metų ketvirčio, nuo kurio norima sudaryti sutartį, pradžios.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-2496, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23236

 

48.  Jei tikrinant paraišką ir kartu su ja pateiktus dokumentus nustatoma trūkumų ir (ar) nustatoma, kad nepateikti reikiami dokumentai, VLK raštu nurodo ūkio subjektui nustatytus trūkumus ir (ar) trūkstamus dokumentus ir įspėja, kad nepašalinus trūkumų ir (ar) nepateikus reikiamų dokumentų per 20 darbo dienų nuo VLK rašto gavimo ūkio subjekte dienos, paraiškos nagrinėjimas bus nutrauktas ir sutartis nesudaroma. Jei ūkio subjektas per nustatytą terminą nepašalina trūkumų ir (ar) nepateikia visų reikiamų dokumentų, paraiškos nagrinėjimas nutraukiamas ir ūkio subjektas apie tai informuojama raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti paraiškos nagrinėjimą priėmimo dienos.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-2496, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23236

 

49.  Sutarties projektas suderinamas su ūkio subjektu, turinčiu teisę sudaryti šią sutartį.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-2496, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23236

 

50.  Ateinančių kalendorinių metų sutartis sudaroma iki einamųjų metų gruodžio 23 dienos. Einamųjų metų sutartis sudaroma nuo kito tų metų ketvirčio pirmojo mėnesio pirmos dienos po paraiškos pateikimo.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-2496, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23236

 

51.  Sutartyje nurodomos Sveikatos draudimo įstatymo 261 straipsnio 4 dalyje nurodytos esminės sąlygos. 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-2496, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23236

 

52.  Sutarties sudarymu pripažįstama, kad ūkio subjektui už apdraustiesiems išnuomotas  medicinos priemones bus kompensuojama  PSDF biudžeto lėšomis kas mėnesį bazinėmis medicinos priemonės nuomos kainomis šio Aprašo nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-2496, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23236

 

53.  Ūkio subjektas, kurį pasirinko apdraustasis, rūpinasi medicinos priemonės išdavimu ir jos priežiūra visą nuomos kompensavimo laikotarpį. Medicinos priemonei sugedus, ūkio subjektas per 24 val. turi pakeisti medicinos priemonę kita veikiančia medicinos priemone.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-2496, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23236

 

54Sutartis įsigalioja kitą dieną po to, kai VLK gauna ūkio subjekto pasirašytą sutartį, jeigu pasirašytoje sutartyje nenurodyta kita sutarties įsigaliojimo data. Ūkio subjektas pasirašytą sutartį gali pateikti bet kuriuo iš Aprašo 46 punkte nurodytų būdų. Jei sutartis teikiama elektroniniu paštu, ji turi būti pasirašyta saugiu elektroniniu parašu.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-2496, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23236

 

55.  Ūkio subjektas, turintis pretenzijų dėl sutarties nesudarymo arba nutraukimo, gali kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-2496, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23236

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

56.  Medicinos priemonių funkcijų techninį aprašymą tvirtina VLK direktorius.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-2496, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23236

 

57.  Medicinos priemonės į Medicinos priemonių sąrašą įrašomos ir išbraukiamos, nuomos bazinės kainos nustatomos įvertinus VLK ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuomones.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-2496, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23236

 

________________________

part_7722f5e60c2f4ba6a2f8f39537d8a522_endMedicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

________________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas)

 

________________________________________________________________________________

(ūkio subjekto kodas, buveinė, tel. / faks., el. paštas)

 

________________________________________________________________________________

(adresatas)

 

PARAIŠKA
ĮRAŠYTI MEDICINOS PRIEMONĘ (PRIETAISĄ) Į
PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS NUOMOJAMŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ), BŪTINŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI NAMUOSE UŽTIKRINTI, SĄRAŠĄ

 

____________ Nr. _______

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

 

Prašome įrašyti ................................................................................................................ (medicinos priemonės (prietaiso) pavadinimas) į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašą.

 

1. Pareiškėjo pagrindimas, kad medicinos priemonė (prietaisas) atitinka bent vieną iš šių kriterijų (nurodant ir pagrindimą):

1) medicinos priemonė (prietaisas) yra skirta apdraustųjų gyvybinėms funkcijoms namuose palaikyti

 

 

2) medicinos priemonė (prietaisas) yra skirta ilgalaikei medicininei intervencijai namuose atlikti

 

 

2. Medicinos priemonės (prietaiso) paskirtis ir veikimo principas

 

 

3. Medicinos priemonės (prietaiso)  techninė specifikacija bei priemonės veikimui užtikrinti reikalingų vienkartinių keičiamųjų dalių pavadinimai, reikalingas kiekis per mėnesį / metus

 

 

 

 

4. Medicinos priemonės (prietaiso) skyrimo gydymui terapinės indikacijos (nurodyti diagnozes pagal TLK-10-AM ligos kodą, kitas būtinas skyrimo sąlygas)

 

 

 

5. Medicinos priemonės (prietaiso) naudojimo būdas ir trukmė (pagal siūlomas terapines indikacijas)

 

 

6. Medicinos priemonės (prietaiso) analogai ar gydymo būdai, kuriais galima pakeisti siūlomą medicinos pagalbos priemonę

 

 

7. Statistiniai duomenys apie sveikatos sutrikimų, kuriems gydyti siūloma nuomoti medicinos priemonę (prietaisą), paplitimą ir pasiskirstymą pagal gyventojų amžių, pajamas (nurodyti statistinės informacijos šaltinius)

 

 

8. Prognozuojamas apdraustųjų, kurie naudotų medicinos priemonę namuose, skaičius Lietuvoje

 

 

9. Siūlomos medicinos priemonės (prietaiso) privalumai ir trūkumai, palyginti su panašaus veikimo priemonėmis (prietaisais)

 

 

10. Žinomi Lietuvos rinkoje esančių medicinos priemonių (prietaisų) gamintojai (gamintojo atstovas (-ai) Lietuvoje)

Gamintojo pavadinimas

Adresas

Kontaktiniai telefonai

El. paštas

 

11. Rinkoje esančių medicinos priemonių gamintojo ar jo atstovo deklaruota kaina eurais (be PVM)

 

 

 

Patvirtinu, kad pateikti visi dokumentai, nurodyti šioje paraiškoje, ir informacija yra teisingi. Sutinku, kad pateikus klaidingą informaciją paraiška nebus svarstoma, o kompensuojamoji medicinos pagalbos priemonė bus neįrašyta (išbraukta) į (iš) Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašą (-o).

PRIDEDAMA. .................................................. (lapų skaičius).

 

.....................................                                  ............................                       ....................................

(pareigos)                                                    (parašas)                                  (vardas, pavardė)

 

________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-2496, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23236

 

part_6e908e2d980f4971940f2904fc0d4b1c_end


Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, įrašymo (išbraukimo) į (iš) Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašą (-o) komisijos nario ar eksperto nešališkumo deklaracijos forma)

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

 

_______________________________________________________________________________________

(Komisijos nario ar eksperto vardas, pavardė, gimimo metai)

 

MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ), BŪTINŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI NAMUOSE UŽTIKRINTI, ĮRAŠYMO (IŠBRAUKIMO) Į (IŠ) PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS NUOMOJAMŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ (PRIETAISŲ), BŪTINŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI NAMUOSE UŽTIKRINTI,
SĄRAŠĄ (-O) KOMISIJOS NARIO AR EKSPERTO

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

20       m.____________ mėn._______ d.

Vilnius

 

1. Būdamas Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, įrašymo (išbraukimo) į (iš) Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašą (-o) (toliau – Medicinos priemonių sąrašas) komisijos (toliau – Komisija) ______________________________________________________  ir

                                                                                                         (narys, ekspertas)

priimdamas sprendimus ar teikdamas ekspertinę nuomonę dėl medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti (toliau – medicinos priemonė), įrašymo (išbraukimo) į (iš) Medicinos priemonių sąrašą (-o), pasižadu:

1.1. objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo ir vadovaudamasis visų apdraustųjų bei visų medicinos priemonių nuomos paslaugas teikiančių ūkio subjektų lygiateisiškumo principu priimti sprendimus dėl medicinos priemonių įrašymo (išbraukimo) į (iš) Medicinos priemonių sąrašą (-o);

1.2. raštu informuoti sveikatos apsaugos ministrą, jei paaiškėtų, kad:

1.2.1. paraišką įrašyti medicinos priemonę į Medicinos priemonių sąrašą pateikė asmuo, kuris yra susijęs su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais;

1.2.2. medicinos priemonės, dėl kurios įrašymo į Medicinos priemonių sąrašą pateikta paraiška, nuomos paslaugas teikia ūkio subjektas, kuriai vadovauja asmuo, susijęs su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais ir (ar) turintis daugiau kaip 50 proc. šio ūkio subjektų akcijų;

1.2.3. esu ūkio subjekto, teikiančio medicinos priemonės, dėl kurios įrašymo į Medicinos priemonių sąrašą pateikta paraiška, nuomos paslaugas, valdymo organų narys;

1.2.4. turiu ūkio subjekto, teikiančio medicinos priemonės, dėl kurios įrašymo į Medicinos priemonių sąrašą pateikta paraiška, nuomos paslaugas, įstatinio kapitalo dalį arba turtinį įnašą. 

2. Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai.

 

____________________                                                                     __________________________

           (Parašas)                                                                                               (Vardas, pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-2496, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23236

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-742, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10884

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-429 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1054, 2019-09-09, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14452

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-429 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-2496, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-05, i. k. 2020-23236

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-429 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1535, 2022-10-07, paskelbta TAR 2022-10-07, i. k. 2022-20554

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-429 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_ebfaf425562b486f999f47df29dacd14_end