Suvestinė redakcija nuo 2022-12-20

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-11-11, i. k. 2020-23689

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2021–2023 METŲ VALSTYBINIO LYGIO CIVILINĖS SAUGOS PRATYBŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio 11 d. Nr. 1V-1163

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1295 „Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6.2 papunkčiu,

tvirtinu2021–2023 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų planą (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                              Rita Tamašunienė


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 11 d.

įsakymu Nr. 1V-1163

 

2021–2023 METŲ VALSTYBINIO LYGIO CIVILINĖS SAUGOS PRATYBŲ PLANAS

 

Eil.

Nr.

Pratybų pavadinimas

Pratybas

organizuoja

2021 metai

2022 metai

2023 metai

pratybų tipas

pratybų tipas

pratybų tipas

1.

Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras arba jo įgaliotas asmuo

funkcinės

funkcinės

kompleksinės

2.

Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai gresiant ar įvykus teroristiniam išpuoliui viešojoje erdvėje

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras arba jo įgaliotas asmuo

 

funkcinės

3.

Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai masinio užsieniečių antplūdžio metu

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras arba jo įgaliotas asmuo

funkcinės

4.

Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus didelei pramoninei avarijai pavojingajame objekte

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras arba jo įgaliotas asmuo

 

 

funkcinės

5.

Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai užtikrinant naftos sektoriaus veiklos tęstinumą gresiant ar susidarius ekstremaliajai energetikos padėčiai dėl elektros energijos tiekimo sutrikimų ir (ar) gedimų arba visiško nutraukimo

Lietuvos Respublikos energetikos

ministras arba jo įgaliotas asmuo

 

stalo

 

6.

Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai užtikrinant šilumos sektoriaus veiklos tęstinumą gresiant ar susidarius ekstremaliajai energetikos padėčiai dėl elektros energijos tiekimo sutrikimų ir (ar) gedimų arba visiško nutraukimo

Lietuvos Respublikos energetikos ministras arba jo įgaliotas asmuo

 

 

stalo

7.

Civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimas organizuoti radioaktyviosiomis medžiagomis galimai užterštų maisto produktų, jų žaliavų, pašarų bei vandens laboratorinę kontrolę ir priimti sprendimus dėl vartojimo apribojimų branduolinės avarijos Baltarusijos atominėje elektrinėje atveju

Radiacinės saugos centras

 

stalo

funkcinės

8.

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ir Europos Komisijos organizuojamos tarptautinės pratybos, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistemos subjektai

Valstybinė atominės energetikos inspekcija

funkcinės

funkcinės

funkcinės

9.

Europos Komisijos organizuojamos tarptautinės pratybos dėl tarptautinės pagalbos prašymo likviduojant chemines, radiologines avarijas ir potvynio padarinius (Modex 2021)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras arba jo įgaliotas asmuo

funkcinės

 

 

10.

Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos Energetinio saugumo kompetencijos centro organizuojamos pratybos „Darnus Baltijos atsparumas“ (COHERENT

RESILIENCE 2021 Baltics (CORE 21-B))

Lietuvos Respublikos energetikos ministras arba jo įgaliotas asmuo

stalo

 

 

11.

Civilinės saugos pratybos pagal Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT05-5-VRM-TF-001 „Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemos vystymas“

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

 

 

funkcinės

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-313, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07853

Nr. 1V-792, 2021-10-21, paskelbta TAR 2021-10-21, i. k. 2021-21965

Nr. 1V-424, 2022-06-13, paskelbta TAR 2022-06-13, i. k. 2022-12696

Nr. 1V-511, 2022-08-05, paskelbta TAR 2022-08-08, i. k. 2022-16813

Nr. 1V-660, 2022-10-24, paskelbta TAR 2022-10-24, i. k. 2022-21449

Nr. 1V-783, 2022-12-19, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k. 2022-25848

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-313, 2021-04-15, paskelbta TAR 2021-04-15, i. k. 2021-07853

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1V-1163 „Dėl 2021–2023 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-792, 2021-10-21, paskelbta TAR 2021-10-21, i. k. 2021-21965

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1V-1163 „Dėl 2021–2023 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-424, 2022-06-13, paskelbta TAR 2022-06-13, i. k. 2022-12696

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1V-1163 „Dėl 2021–2023 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-511, 2022-08-05, paskelbta TAR 2022-08-08, i. k. 2022-16813

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1V-1163 „Dėl 2021–2023 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-660, 2022-10-24, paskelbta TAR 2022-10-24, i. k. 2022-21449

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1V-1163 „Dėl 2021–2023 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-783, 2022-12-19, paskelbta TAR 2022-12-19, i. k. 2022-25848

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1V-1163 „Dėl 2021–2023 metų valstybinio lygio civilinės saugos pratybų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_24d5b30b76e94c6f934078e9fae019c2_end