Suvestinė redakcija nuo 2020-05-08

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10456

 

Nauja redakcija nuo 2019-12-17:

Nr. O3E-861, 2019-12-13, paskelbta TAR 2019-12-16, i. k. 2019-20177

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

 

NUTARIMAS

DĖL ENERGETIKOS OBJEKTŲ, ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ IR VARTOTOJŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TIKRINIMO IR ENERGETIKOS OBJEKTŲ STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. O3E-230

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsniu bei Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus 2019 m. birželio 26 d. pažymą Nr. O5E-188 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų projektų“, Taryba nutaria:

Patvirtinti Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarką (pridedama).

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                  Inga Žilienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-230

 

 

ENERGETIKOS OBJEKTŲ, ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ IR VARTOTOJŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TIKRINIMO IR ENERGETIKOS OBJEKTŲ STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų naudojimo priežiūros tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) veiklą, vykdant energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinę kontrolę, vartotojų energetikos įrenginių ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūrą.

2. Taryba atlieka energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinę kontrolę, vartotojų energetikos įrenginių ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūrą taikydama Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) II skyriuje nurodytas pagrindines energetikos valstybinės kontrolės formas.

3. Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

ENERGETIKOS OBJEKTŲ, ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ, VARTOTOJŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TIKRINIMAS IR ENERGETIKOS OBJEKTŲ STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪRA

 

4. Taryba energetikos objektus, energetikos įrenginius ir vartotojų energetikos įrenginius tikrina:

4.1 prieš pradedant eksploatuoti Aprašo 9.6 papunktyje nurodytus pastatytus, rekonstruotus, modernizuotus energetikos objektus ir energetikos įrenginius;

4.2. atliekant planinius patikrinimus;

4.3. atliekant neplaninius patikrinimus;

4.4. vertinant asmenų, valdančių ir (arba) eksploatuojančių energetikos įrenginius, užpildytas energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijas;

4.5. vertinant skirstomųjų elektros ir gamtinių dujų tinklų operatorių pateiktose ataskaitose apie Aprašo 9.6 papunktyje nenurodytus vartotojų įrengtus elektros ir gamtinių dujų įrenginius;

4.6. atliekant kitus teisės aktuose numatytus veiksmus.

5. Energetikos objektų statinių naudojimo priežiūra tikrinama atliekant planinius ir neplaninius patikrinimus.

6. Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių statybos (įrengimo) užbaigimo patikrinimo metu įvertinama:

6.1. ar energetikos objektas ir (arba) įrenginys pastatytas (įrengtas), rekonstruotas, modernizuotas pagal statinio (įrenginio) projekto sprendinius;

6.2. ar atlikti visi energetikos įrenginių montavimo, bandymo, matavimo, paleidimo ir derinimo darbai.

7. Planinių patikrinimų metu tikrinami Aprašo 13.1-13.4 papunkčiuose nurodyti energetikos objektai ir įrenginiai,  vartotojų energetikos įrenginiai bei energetikos objektų statiniai.

8. Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros neplaniniai patikrinimai atliekami Tarybos pirmininko ar jo įgalioto asmens motyvuotu sprendimu, esant Tarybos įgalioto darbuotojo teikimui Aprašo 14.1, 14.2 papunkčiuose nurodytais atvejais.

9. Energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijomis tikrinami tie energetikos įrenginiai, kurie priskiriami energetikos įrenginio žemos rizikos lygiui bei kurių pavojaus asmenims, visuomenei ir aplinkai tikimybė maža ir kurie atitinka vieną iš Aprašo 15.1-15.8 papunkčiuose nurodytų energetikos įrenginių grupių.

10. Taryba vykdo elektros ir gamtinių dujų įrengimo veiklos atestatus turinčių ir Aprašo 9.6 papunktyje nenurodytų vartotojų įrenginių įrengimo darbus atliekančių rangovų priežiūrą vertinant skirstomųjų tinklų operatorių teikiamų ataskaitų duomenis.

 

III SKYRIUS

ENERGETIKOS OBJEKTŲ, ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ IR VARTOTOJŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TIKRINIMO IR ENERGETIKOS OBJEKTŲ STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS PROCEDŪROS

 

11. Energetikos objektų ir energetikos įrenginių, energetikos objektų statinių naudojimo priežiūra, taip pat vartotojų energetikos įrenginių planiniai patikrinimai atliekami pagal Tarybos pirmininko įsakymu patvirtiną patikrinimų metinį planą (toliau – patikrinimų planas) ir vadovaujantis energetikos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo akte pateiktais klausimais. Patikrinimų planas, energetikos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimų, energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros aktų klausimai yra vieši ir skelbiami Tarybos interneto svetainėje.

12. Patikrinimų planas tvirtinamas vadovaujantis Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos nutarimu, nuostatomis.

13. Į patikrinimų planą įtraukiami ir energetikos įrenginiai, kurie bus tikrinami energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijomis. Taryba apie tai raštu informuoja asmenis, valdančius ir (arba) eksploatuojančius energetikos įrenginius.

14. Į patikrinimų planą planiniams patikrinimams įtraukiami ir Tarybos atrinkti, pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos rizikos vertinimu pagrįsto ūkio subjektų veiklos priežiūros modelį, energetikos įrenginiai, kuriems užpildytos energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijos (išskyrus daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas), ne mažiau kaip po 0,5 proc. iš skirtingų energetikos sektorių (elektros, atsinaujinančių išteklių, šilumos, dujų, naftos) nuo einamaisiais metais pateiktų deklaracijų skaičiaus, taip pat energetikos įrenginiai, kuriems turėjo būti užpildytos deklaracijos, bet jos nebuvo užpildytos ir pateiktos Tarybai.

15. Vadovaujantis Aprašo 18 punktu asmenys, valdantys ir (arba) eksploatuojantys energetikos įrenginius, kurių įrenginiai įtraukti į patikrinimų metinį planą, užpildytas energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijas privalo pateikti Tarybai iki rugsėjo 30 d.

16. Vadovaujantis Aprašo 19 punktu energetikos įrenginio eksploatavimo atitikties deklaracijos tam pačiam įrenginiui pildomos kas 6 metai, teikiamos Tarybai, registruojamos ir vertinamos Tarybos įgaliotų darbuotojų.

17. Į patikrinimų planą planiniams patikrinimams įtraukiami iš skirstomųjų elektros ir gamtinių dujų tinklų operatorių pateiktų ataskaitų (Tvarkos 5 ir 6 priedai) Tarybos atrinkti, pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos rizikos vertinimu pagrįsto ūkio subjektų veiklos priežiūros modelį, vartotojų elektros ir gamtinių dujų įrenginiai. Patikrinama ne daugiau kaip po 0,25 proc. ataskaitose nurodytų elektros ir gamtinių dujų įrenginių. Patikrinama šių įrenginių atitiktis projektui, teisės aktų reikalavimams, galimybė saugiai, patikimai juos eksploatuoti.

18. Vadovaujantis Aprašo 20 punktu skirstomųjų elektros ir gamtinių dujų tinklų operatoriai, prijungiantys prie tinklo Aprašo 9.6 papunktyje nenurodytus vartotojų įrenginius, pagal Tvarkos 6 ir (ar) 7 prieduose nustatytos pavyzdinės formos užpildytas ataskaitas privalo pateikti Tarybai kas ketvirtį, per 10 darbo dienų ketvirčiui pasibaigus.

19. Į patikrinimų planą planiniams patikrinimams įtraukiami Tarybos atrinkti daugiabučiai namai, kuriems užpildytos daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų atitikties nustatytiems reikalavimams deklaracijos, ne mažiau kaip 1 proc. nuo einamaisiais metais pateiktų deklaracijų skaičiaus ir kurių šilumos suvartojimas pastato šildymui (kWh/m2/DNLx100) analogiško tipo pastatuose per paskutinius tris metus didžiausias (pagal deklaracijos ir/ar šilumos tiekėjo duomenis), taip pat daugiabučiai namai, kuriems turėjo būti užpildytos deklaracijos, bet jos nebuvo užpildytos ir pateiktos Tarybai, taip pat daugiabučiai namai, dėl kurių šildymo ir karšto vandens sistemų gauta pagrįstų skundų dėl netinkamo patalpų šildymo ir nustatytos temperatūros karšto vandens tiekimo neužtikrinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-861, 2019-12-13, paskelbta TAR 2019-12-16, i. k. 2019-20177

 

20. Tarybos įgaliotų darbuotojų kontroliuojamų energetikos objektų ir įrenginių, energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros, taip pat vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo periodiškumas nustatomas vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos rizikos vertinimu pagrįsto ūkio subjektų veiklos priežiūros modeliu, patvirtintu Tarybos nutarimu.

21. Tarybos įgaliotas darbuotojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki planinio patikrinimo, privalo įmonę (įstaigą) raštu arba elektroniniu būdu informuoti apie numatomą vykdyti planinį patikrinimą.

22. Tarybos įgaliotas darbuotojas, vykdamas tikrinti energetikos objektų ir įrenginių, vartotojų energetikos įrenginių ir atlikti energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros patikrinimus, privalo turėti Tarybos teritorinio skyriaus vedėjo arba Koordinavimo ir analizės skyriaus vedėjo pavedimą pagal Tarybos 2 priede pateiktą pavyzdį ir Tarybos įgalioto darbuotojo tarnybinį pažymėjimą. Tarybos teritorinio skyriaus vedėjui, Koordinavimo ir analizės skyriaus vedėjui pavedimą tikrinti energetikos objektus ir įrenginius, vartotojų energetikos įrenginius ir atlikti energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros patikrinimus, surašo Techninės priežiūros departamento direktorius, o Techninės priežiūros departamento direktoriui pavedimą tikrinti energetikos objektus ir įrenginius, vartotojų energetikos įrenginius ir atlikti energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros patikrinimus, surašo Tarybos pirmininkas arba kuruojantis Tarybos narys.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-390, 2020-05-07, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09860

 

23. Tarybos įgaliotas darbuotojas planinius energetikos objektų ir įrenginių, energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros patikrinimus atlieka įmonių (įstaigų) administracijos darbo laiku. Tikrinant turi dalyvauti energetikos objekto ar įrenginio savininkas (valdytojas) ar jo įgaliotas atstovas, o jiems nedalyvaujant ar atsisakius dalyvauti – Tarybos įgaliotas darbuotojas turi teisę netrukdomai tikrinti energetikos objektus ir įrenginius. Esant ekstremaliajai energetikos padėčiai, atliekant neplaninius patikrinimus, tiriant energetikos objektų ir įrenginių, energetikos objektų statinių avarijas ar jų darbo sutrikimus, Tarybos įgaliotas darbuotojas, pateikęs tarnybinį pažymėjimą įmonės (įstaigos) atstovui, bet kuriuo paros metu turi teisę netrukdomai tikrinti energetikos objektus ir įrenginius.

24. Tarybos įgaliotas darbuotojas, tirdamas skundus, avarijas ar sutrikimus, nelaimingus atsitikimus, susijusius su energetikos įrenginiais, vartotojų energetikos įrenginiais ar energijos vartojimu, neplaninius energetikos įrenginių ir (ar) energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros patikrinimus atlieka dalyvaujant energetikos įrenginių savininkui ir (ar) eksploatuotojui.

25. Atvykęs į patikrinimo vietą Tarybos įgaliotas darbuotojas privalo prisistatyti įmonės (įstaigos) vadovui, savininkui arba jų atstovui, pateikti savo tarnybinį pažymėjimą ir Tarybos teritorinio skyriaus vedėjo, Koordinavimo ir analizės skyriaus vedėjo, Techninės priežiūros departamento direktoriaus arba Tarybos pirmininko, kuruojančio Tarybos nario išduotą pavedimą, išskyrus atvejus, kai toks pavedimas buvo pateiktas iš anksto, pagal Tvarkos 2 priedą.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-390, 2020-05-07, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09860

 

26. Patikrinus energetikos objektus ir įrenginius ir (ar) energetikos objektų statinius surašomas energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (toliau – Patikrinimo aktas),o jeigu Tarybos nutarimu nėra patvirtinta Patikrinimo akto forma, surašomas faktinių aplinkybių patikrinimo aktas. Patikrinimo aktą arba faktinių aplinkybių patikrinimo aktą pasirašo Tarybos įgaliotas darbuotojas atlikęs patikrinimą ir energetikos objekto ar įrenginio, kurio patikrinimas atliktas, savininkas (valdytojas) ar jo įgaliotas atstovas išskyrus atvejus, kai energetikos objekto ar įrenginio savininkas (valdytojas) ar jo įgaliotas atstovas Tarybos įgaliotam darbuotojui atliekant patikrinimą nedalyvauja ar atsisako dalyvauti. Energetikos objekto ar įrenginio savininkui (valdytojas) ar jo įgaliotam atstovui nedalyvaujant, atsisakius dalyvauti Tarybos įgaliotam darbuotojui atliekant patikrinimą ar atsisakius pasirašyti patikrinimo aktą, apie tai pažymima patikrinimo akte. Prireikus surašomi privalomi vykdyti nurodymai pagal Tvarkos 3 priedą (toliau – nurodymas). Į nurodymą, kuris turi būti vizuotas Tarybos įgalioto darbuotojo tiesioginio vadovo ir Koordinavimo ir analizės skyriaus kuruojančio specialisto, įrašomi patikrinimo metu nustatyti pažeidimai ir trūkumai. Patikrinimo vietoje surašomi nurodymai stabdyti darbą ir nurodymai nedelsiant išjungti energetikos įrenginius, jei nustatyti pažeidimai, dėl kurių gresia avarija, sutrikimas, kilti gaisras ar grėsmė aplinkai, turtui, žmonių sveikatai ar gyvybei, nėra vizuojami. Nurodyme išvardijami saugaus eksploatavimo, patikimumo pažeidimai, energijos ir energijos išteklių neefektyvaus vartojimo, gamybos arba tiekimo faktai, energetikos objektų statinių naudojimo pažeidimai, nurodoma, kurie teisės aktų punktai pažeisti, ir nustatomi pažeidimų pašalinimo terminai.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-390, 2020-05-07, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09860

 

27.Nustatant pažeidimų pašalinimo terminus, vadovaujamasi šiais pažeidimų pašalinimo terminais:

27.1. pažeidimai dėl energetikos įmonėje darbuotojų, atsakingų už visų įrenginių ir statinių būklę bei saugų eksploatavimą, ir asmenų, atsakingų už vartotojų energetikos ūkį, nepaskyrimo ar šių darbuotojų darbo, pasibaigus energetikos darbuotojų pažymėjimo galiojimo terminui – 1 mėnuo;

27.2. pažeidimai dėl netinkamai tvarkomos dokumentacijos, energetikos darbuotojų atestavimo, pareiginių instrukcijų, energetikos įrenginių žymėjimo – 2 mėnesiai;

27.3. pažeidimai, kuriems pašalinti reikia atlikti eksploatavimo darbus, kurių atlikimui nėra stabdomi ar išjungiami įrenginiai – 3 mėnesiai;

27.4. pažeidimai, kuriems pašalinti reikia atlikti eksploatavimo darbus, kurių atlikimui stabdomi ar išjungiami įrenginiai – 4 mėnesiai;

27.5. pažeidimai, kuriems pašalinti reikia atlikti eksploatavimo darbus stabdant ar išjungiant įrenginius, bei kai darbams atlikti reikia skelbti konkursus – 8 mėnesiai;

27.6. pažeidimai, kuriems pašalinti reikia atlikti rekonstrukcijos darbus stabdant ar išjungiant įrenginius bei kai darbams atlikti reikia skelbti konkursus –18 mėnesių.

Papildyta punktu:

Nr. O3E-390, 2020-05-07, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09860

 

271. Nurodymo įvykdymo terminas gali būti pratęstas Tarybos pirmininko ar jo įgalioto Tarybos nario sprendimu asmens, kuriam duotas privalomas nurodymas, rašytiniu prašymu, jeigu jis dėl objektyvių priežasčių negali laiku įvykdyti šio nurodymo. Asmuo, prašydamas pratęsti pažeidimų, nurodytų Tvarkos 27.5 ir 27.6 papunkčiuose, pašalinimo terminą kartu su prašymu, kuriame išdėstomos objektyvios priežastys, neleidžiančios laiku pašalinti pažeidimo, pateikia pažeidimo pašalinimo įgyvendinimo planą, kurio pagrindu priimamas sprendimas dėl nurodymo įvykdymo termino pratęsimo. Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas Tarybos narys gali priimti sprendimą pratęsti nurodymo įvykdymo terminą trumpesniam terminui, nei prašo asmuo, jei trumpesnio termino objektyviai užtenka pažeidimui pašalinti.

Papildyta punktu:

TAR pastaba. taikoma nurodymams, surašytiems iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos ir nurodymams, surašytiems įsigaliojus šiam nutarimui

Nr. O3E-390, 2020-05-07, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09860

 

272. Nurodymo įvykdymo pareiga gali būti panaikinta Tarybos pirmininko ar jo įgalioto Tarybos nario sprendimu asmens, kuriam duotas privalomas nurodymas, rašytiniu prašymu, jeigu pasikeitė galiojantys teisės aktai ir nurodymo vykdymas tampa neaktualus naujai įsigaliojusių teisės aktų pagrindu.

Papildyta punktu:

TAR pastaba. taikoma nurodymams, surašytiems iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos ir nurodymams, surašytiems įsigaliojus šiam nutarimui

Nr. O3E-390, 2020-05-07, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09860

 

28. Kai patikrinimo metu nustatoma, kad energetikos įrenginius eksploatuojantys, energetikos objektų statinių naudojimo priežiūrą atliekantys darbuotojai neturi reikiamos kvalifikacijos arba pažeidžia teisės aktų reikalavimus, Tarybos įgaliotas darbuotojas duoda nurodymą sustabdyti darbus pagal Tvarkos 5 priedą.

29. Tarybos įgaliotas darbuotojas privalo pareikalauti, kad fiziniai ir juridiniai asmenys nedelsdami išjungtų energetikos įrenginius, jei nustatyti pažeidimai, dėl kurių gresia avarija, sutrikimas, kilti gaisras ar grėsmė aplinkai, turtui, žmonių sveikatai ar gyvybei. Neįvykdžius šių reikalavimų, Tarybos įgaliotas darbuotojas pareikalauja, kad objekto energetikos įrenginius išjungtų tinklų operatorius, šilumos ir (arba) energijos išteklių tiekėjas pagal Tvarkos 3 priedą.

30. Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės ir (ar) energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros patikrinimo aktas ir nurodymas pateikiamas įmonei (įstaigai) ar fiziniam asmeniui.

31. Apie nurodyme įrašytų pažeidimų šalinimo eigą įmonė privalo informuoti raštu Tarybos nurodyme nustatytais terminais.

32. Tarybos įgaliotas darbuotojas kontroliuoja nurodyme įrašytų pažeidimų šalinimo eigą. Iškilus abejonių, ar tikrai šalinami nurodyme įrašyti pažeidimai arba negavus nustatytu laiku pranešimo apie pažeidimų pašalinimą, Tarybos įgaliotas darbuotojas gali tai patikrinti vietoje.

33. Tarybos įgaliotas darbuotojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymu, Naftos ir naftos produktų magistralinių ir jūrinių vamzdynų eksploatavimo taisyklėmis, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 4-207 „Dėl Naftos ir naftos produktų magistralinių ir jūrinių vamzdynų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“, Naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų kaupimo, tvarkymo patikrinimo tvarka, patvirtinta Tarybos, tikrina įmones, kaupiančias naftos produktų ir naftos valstybės atsargas, bet kuriuo paros metu, neatsižvelgdamas į nuosavybės valdymo formą, laikymo vietą ar sąlygas. Tarybos įgalioti darbuotojai pagal kompetenciją turi teisę įeiti į įmonės teritoriją, patalpas, tikrinti atsargas, patikrinti reikiamus dokumentus ir gauti jų kopijas. Patikrinimas įforminamas naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų kaupimo, tvarkymo patikrinimo aktu. Nustačius atsargų kaupimo, tvarkymo pažeidimų ir trūkumų, surašomas nurodymas, kuriame nurodomas ne ilgesnis kaip 2 savaičių pažeidimų pašalinimo terminas.

34. Tarybos įgaliotas darbuotojas, vadovaujantis Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-80 „Dėl Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“, tiria energetikos įrenginių avarijas ir sutrikimus.

35. Tarybos įgaliotas darbuotojas dalyvauja tiriant mirtinus ir sunkius buitinius nelaimingus atsitikimus, susijusius su energetikos įrenginiais ir energijos vartojimu, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus su asmenimis, kuriuos sieja darbo santykiai, pagal raštišką Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kvietimą.

36. Tarybos įgaliotas darbuotojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu taiko nustatytas administracinio poveikio priemones.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Tarybos sprendimai gali būti apskundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka. Skundo padavimas nesustabdo skundžiamo sprendimo vykdymo.

38. Tarybos atliekama valstybinė kontrolė neatleidžia fizinių ar juridinių asmenų nuo teisinės atsakomybės už jiems nuosavybės teise ir kitais teisėtais pagrindais valdomų energetikos objektų ir energetikos įrenginių eksploatavimo pažeidimus.

 

———————————

1 priedas. Neteko galios nuo 2020-05-08

Priedo naikinimas:

Nr. O3E-390, 2020-05-07, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09860

 

 

 

Energetikos objektų, energetikos įrenginių

ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo

ir energetikos objektų naudojimo priežiūros

tvarkos

2 priedas

 

(Pavedimo formos pavyzdys)

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

PAVEDIMAS

 

20 __ m. _________ mėn. ____ d. Nr. _____

 

__________________________

(sudarymo vieta)

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsniu, pavedu patikrinti

___________________________________________________________________________

(įmonės (įstaigos) pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

___________________________________________________________________________

 

energetikos (________________________________________________________) objektų ir

įrenginių          (elektros, šilumos, dujų, naudojamų kurui, bei naftos ir jos produktų (reikalinga įrašyti)

___________________________________________________________________________

(patikrinimo rūšis)

Tikrinimą atlikti pavedu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

_______________________ skyriaus

(teritorinis skyrius)

__________________________________________ nuo 20 __ m. _________ mėn. ____ d.

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

 

iki 20 __ m. _________ mėn.  ____ d.

 

_________________________________                 _____________              _____________

(pareigų pavadinimas)                                                            (parašas)                                 (vardas, pavardė)

 

Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir

vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir

energetikos objektų naudojimo priežiūros

tvarkos

3 priedas

 

(Nurodymo formos pavyzdys)

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NURODYMAS

 

20 __ m. ___________ d. Nr. _____

 

__________________________

(sudarymo vieta)

Kam ____________________________________________________________________________

       (įmonės (įstaigos) pavadinimas, vadovo (jo įgalioto atstovo) pareigos ar fizinio asmens, vardas, pavardė,)

________________________________________________________________________________

Aš, _____________________________________________________________________________

                       (Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgalioto darbuotojo vardas, pavardė)

dalyvaujant ______________________________________________________________________

                                 (įmonės (įstaigos) ar fizinio asmens atstovų pareigos, vardai, pavardės)

patikrinau elektros, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų tiekimo, skirstymo, perdavimo, laikymo, gamybos ir naudojimo įrenginių patikimumą, efektyvumą ir techninę saugą, naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sukaupimo, energetikos objektų statinių naudojimo

priežiūrą (kas nereikalinga, išbraukti): __________________________________________________

                                                                            (įmonės (įstaigos) pavadinimas, adresas)

________________________________________________________________________________

 

Įrengtoji galia (energijos vartotojui įrengtoji/generavimo šaltinio):

šilumos ____/____ MW;

elektros ____/____ MW.

Suvartota/pagaminta/ persiųsta energijos:

(kas nereikalinga, išbraukti)

šilumos _____/_____/_____ kWh/metus;

elektros _____/_____/_____ kWh/metus.

Naudojamo kuro rūšis: ________________.

Kuro talpyklų (požeminės, antžeminės) kiekis ______ vnt. ir talpyklų tūris ____________ m3.

Paskutinio patikrinimo data ir surašyto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nurodymo Nr.

________________________________________________________________________________

Patikrinimo metu veikė šie pagrindiniai energetikos įrenginiai:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsniu ir Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ 21 punktu, nurodau pašalinti šiuos išvardytus pažeidimus nurodytais terminais:

 

Eil. Nr.

Saugaus eksploatavimo, patikimumo pažeidimai ir energijos (elektros, šilumos, dujų, naudojamų kurui bei naftos ir jos produktų) neefektyvaus vartojimo, gamybos arba tiekimo, naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sukaupimo, energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros faktai

Teisės akto, sutrumpintas pavadinimas*,

punktas

Įvykdymo terminas

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- nurodomi teisės aktų pavadinimai

 

Apie  nurodyme išvardintų pažeidimų pašalinimą ne vėliau nei kitą darbo dieną po konkretaus pažeidimo pašalinimo pranešti raštu žemiau nurodytu adresu, nepranešus ir (ar) iki nurodyto termino nepašalinus pažeidimo bus taikoma Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje numatyta atsakomybė.

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgaliotas darbuotojas

 

__________________                                         ________________________

        (parašas)                                                              (vardas, pavardė)

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgalioto darbuotojo buveinė ir kontaktiniai

duomenys:_______________________________________________________________________

                                                             (adresas, tel. Nr., faksas, el. paštas)

 

Patikrinime dalyvavo tikrinamos įmonės (įstaigos) atstovai:

 

__________________                       ________________________

           (parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

__________________                       ________________________

           (parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

__________________                       ________________________

           (parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

Nurodymą gavau:

 

______________________________________         _____________              ________________

(įmonės (įstaigos) vadovo arba jo įgalioto atstovo pareigos)                               (parašas)     (vardas, pavardė, data)

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-390, 2020-05-07, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09860

 

 

Energetikos objektų, energetikos įrenginių

ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo

ir energetikos objektų naudojimo priežiūros

tvarkos

4 priedas

 

(Nurodymo išjungti energetikos įrenginį formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NURODYMAS

IŠJUNGTI ENERGETIKOS ĮRENGINIUS

 

20 __ m. _________ mėn.  ____ d. Nr. _____

__________________________

(sudarymo vieta)

Kam _________________________________________________________________

(įmonės (įstaigos) pavadinimas, vadovo (jo įgalioto atstovo) pareigos ar fizinio asmens, vardas, pavardė, tel. Nr.)

___________________________________________________________________________

Aš, __________________________________________________________________

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgalioto darbuotojo vardas, pavardė)

dalyvaujant _________________________________________________________________

(įmonės (įstaigos) ar fizinio asmens atstovų pareigos, vardai, pavardės)

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsniu ir Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ 21 punktu, nurodau nedelsiant išjungti

____________________________________________________

(įmonės (įstaigos) pavadinimas, įrenginio pavadinimas, Nr.)

________________________________________________________________ energetikos

įrenginius.

Patikrinimo metu rasti pažeidimai: _________________________________________

___________________________________________________________________________

Dėl minėtų pažeidimų gresia avarija, kyla pavojus žmonių gyvybei ir saugumui (kas nereikalinga, išbraukti).

Darbų atnaujinimas be Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgalioto darbuotojo žinios draudžiamas.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgaliotas darbuotojos

__________________            ________________________

(parašas)                                                 (vardas, pavardė)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgaliotas darbuotojas buveinė ir

kontaktiniai duomenys:________________________________________________________

(Adresas, tel. Nr., faksas, el. paštas)

Patikrinime dalyvavo tikrinamos įmonės (įstaigos) atstovai:

________________________________________________

(parašas)                                                       (vardas, pavardė)

________________________________________________

(parašas)                                                       (vardas, pavardė)

Nurodymą gavau:

_________________________________            _____________              _____________

(įmonės (įstaigos) vadovo arba jo įgalioto atstovo pareigos)                (parašas)                                    (vardas, pavardė, data)

 

Energetikos objektų, energetikos įrenginių

ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo

ir energetikos objektų naudojimo priežiūros

tvarkos

5 priedas

 

(Nurodymo sustabdyti darbus formos pavyzdys)

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NURODYMAS

SUSTABDYTI DARBUS

 

20 __ m. _________ mėn.  ____ d. Nr. _____

__________________________

(sudarymo vieta)

Kam: ___________________________________________________________________

(įmonės (įstaigos) pavadinimas, vadovo (jo įgalioto atstovo) pareigos ar fizinio asmens, vardas, pavardė, tel. Nr.)

_____________________________________________________________________________

Aš, ____________________________________________________________________

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgalioto darbuotojo vardas, pavardė)

dalyvaujant ____________________________________________________________________

(įmonės (įstaigos) ar fizinio asmens atstovų pareigos, vardai, pavardės)

_____________________________________________________________________________

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsniu ir Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ 21 punktu, nurodau sustabdyti darbus

_____________________________________________________________________________

(įmonės (įstaigos) pavadinimas, cechas, įrenginio pavadinimas, Nr., darbų pobūdis)

_____________________________________________________________________________

nes energetikos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai neturi reikiamos kvalifikacijos, pažeidžia teisės aktų reikalavimus (kas nereikalinga, išbraukti).

Patikrinimo metu rasti pažeidimai: ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

Darbų atnaujinimas be Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgalioto darbuotojo žinios draudžiamas.

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgaliotas darbuotojas

__________________            ________________________

(parašas)                                              (vardas, pavardė)

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgalioto darbuotojo buveinė ir

kontaktiniai duomenys:________________________________________________________

(Adresas, tel. Nr., faksas, el. paštas)

Patikrinime dalyvavo tikrinamos įmonės (įstaigos) atstovai:

 

________________________________________________

(parašas)                                              (vardas, pavardė)

________________________________________________

(parašas)                                              (vardas, pavardė)

Nurodymą gavau:

_________________________________                 _____________              ______________

(įmonės (įstaigos) vadovo arba jo įgalioto atstovo pareigos)                          (parašas)                                (vardas, pavardė, data)

 

Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir

vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir

energetikos objektų naudojimo priežiūros tvarkos

6 priedas

 

 

(Ataskaitos formos pavyzdys)

 

ATASKAITA

APIE ĮRENGTUS IR PRIE SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ PRIJUNGTUS VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIUS

PER 20     M.     KETVIRTĮ

 

Įrengtoji galia*,

kW

Objekto pavadinimas

Objekto adresas

Objekto savininkas

(vartotojas),

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

Įrenginį įrengęs rangovas

 

Rangovo draudikas (juridinio asmens pavadinimas)

Draudimo liudijimo (poliso) Nr.

ir galiojimo laikotarpis

Savivaldybė

Miestas / kaimas

Gatvė, pastato Nr.

Įmonės pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

Atestato Nr.

Akto sudarymo data

Darbų vadovas

(vardas, pavardė, pažymėjimo Nr. ir jį išdavusios įmonės pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Jeigu skirstomųjų tinklų operatoriai per Tvarkos 18 punkte nustatytą terminą neprijungė nei vieno vartotojo elektros įrenginio – ataskaita Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai neteikiama.

2. * Nurodoma esamos ir naujos galios suma.

3. Ataskaita teikiama Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai Excel formatu, jeigu nesusitariama kitaip.

 

___________

 

Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir

vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir

energetikos objektų naudojimo priežiūros tvarkos

7 priedas

 

(Ataskaitos formos pavyzdys)

 

ATASKAITA

APIE ĮRENGTUS IR PRIE SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ PRIJUNGTUS VARTOTOJŲ GAMTINIŲ DUJŲ ĮRENGINIUS

PER 20     M.     KETVIRTĮ

 

Įrengtų

dujinių prietaisų bendra vardinė  galia*,

kW arba m3 / val.

Objekto pavadinimas

Objekto adresas

Objekto savininkas

(vartotojas),

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

Įrenginį įrengęs rangovas

Techninis prižiūrėtojas

(vardas, pavardė, pažymėjimo Nr. ir jį išdavusios įmonės pavadini-mas)

Rangovo draudikas

(juridinio asmens pavadini-mas)

Draudimo liudijimo (poliso) Nr.

ir galiojimo laikotarpis

Savivaldybė

Miestas / kaimas

Gatvė, pastato Nr.

Įmonės pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė

Atestato Nr.

Akto sudarymo data

Darbų vadovas

(vardas, pavardė, pažymėji-mo Nr.

ir jį išdavusios įmonės pavadini-mas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Jeigu skirstomųjų tinklų operatoriai per Tvarkos 18 punkte nustatytą terminą neprijungė nei vieno vartotojo gamtinių dujų įrenginio – ataskaita Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai neteikiama.

2. * Nurodoma esamos ir naujos galios suma.

3. Ataskaita teikiama Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai Excel formatu, jeigu nesusitariama kitaip.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. O3E-861, 2019-12-13, paskelbta TAR 2019-12-16, i. k. 2019-20177

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-230 „Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. O3E-390, 2020-05-07, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09860

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-230 „Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo