Suvestinė redakcija nuo 2023-06-10

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21178

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO ĮKAINIŲ SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“ PATIKĖJIMO TEISE EKSPLOATUOJAMOSE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖSE NUSTATYMO METODIKOS TVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 19 d. Nr. 1-1862

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti Transporto priemonių stovėjimo įkainių Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ patikėjimo teise eksploatuojamose automobilių stovėjimo aikštelėse nustatymo metodiką (pridedama).

2.  Nustatyti, kad transporto priemonės stovėjimo įkainis, taikomas transporto priemonės stovėjimo paslaugos pirkėjams, nustatomas pagal 1 punkte nurodytą metodiką.

3.  Pavesti Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

Meras                                                                                                                    Remigijus Šimašius


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 19 d.

sprendimu Nr. 1-1862

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO ĮKAINIŲ SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“ PATIKĖJIMO TEISE EKSPLOATUOJAMOSE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖSE NUSTATYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Transporto priemonių stovėjimo įkainių Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ patikėjimo teise eksploatuojamose automobilių stovėjimo aikštelėse nustatymo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja transporto priemonių stovėjimo Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ patikėjimo teise eksploatuojamose automobilių stovėjimo aikštelėse įkainio apskaičiavimą ir įkainio nustatymą transporto priemonės stovėjimo paslaugos pirkėjams.

2.       Metodikoje vartojamos sąvokos:

2.1. pirmos grupės automobilių stovėjimo aikštelės – Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ patikėjimo teise valdomos ir eksploatuojamos automobilių stovėjimo aikštelės Vilniuje:

Eil. Nr.

Adresas

Unikalus numeris

Orientacinis vietų skaičius vnt.

1.

Savanorių pr.

4400-2505-7987

130

2.

Žemaitės g.

4400-4467-2148

25

3.

Žemaitės g.

4400-4467-2004

120

4.

Sėlių g.

4400-4467-0720

45

5.

Ukmergės g.

4400-4468-2888

94

6.

Ukmergės g.

4400-4467-0642

130

7.

Ateities g.

4400-3935-8142

70

8.

Ateities g.

4400-3937-0002

46

9.

Fabijoniškių g.

4400-4078-3348

36

10.

Ukmergės g.

4400-3816-9218

50

11.

A. Strazdelio g.

4400-2991-1733

80

12.

Geležinio Vilko g.

4400-2505-7998

200

13.

Savanorių pr.

4400-2645-6933

40

14.

V. Gerulaičio g.

4400-2544-0448

920

15.

Kalvarijų g.

4400-2505-8073

65

16.

Viršuliškių g.

4400-2505-8151

60

17.

Šeimyniškių g.

4400-2479-5019

50“

18.

Laisvės pr.

4400-2996-5026

38

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-1968, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-25, i. k. 2019-03119

Nr. 1-1455, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10805

Nr. 1-66, 2023-06-07, paskelbta TAR 2023-06-09, i. k. 2023-11534

 

2.2. antros grupės automobilių stovėjimo aikštelės – Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ patikėjimo teise valdomos ir eksploatuojamos automobilių stovėjimo aikštelės Vilniuje:

Eil. Nr.

Adresas

Unikalus numeris

Orientacinis vietų skaičius, vnt.

1.

Liepyno g.

4400-5350-6488

40

2.

Parodų g.

4400-2505-8162

170

3.

Sodų g.

4400-5313-0035

32

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-1968, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-25, i. k. 2019-03119

Nr. 1-731, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24683

Nr. 1-66, 2023-06-07, paskelbta TAR 2023-06-09, i. k. 2023-11534

 

2.3.    trečios grupės automobilių stovėjimo aikštelės – Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ patikėjimo teise valdomos ir eksploatuojamos automobilių stovėjimo aikštelės Vilniuje:

Eil. nr.

Adresas

Unikalus numeris

Orientacinis vietų skaičius, vnt.

1.

Antakalnio g.

4400-4667-3098

50

2.

Šeškinės g.

4400-3817-6599

60

 

2.31. ketvirtos grupės automobilių stovėjimo aikštelės – Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ patikėjimo teise valdomos ir eksploatuojamos automobilių stovėjimo aikštelės Vilniuje:

Eil. Nr.

Adresas

Unikalus numeris

Orientacinis vietų skaičius, vnt.

1.

A. Goštauto g.

4400-5435-0735

24

2.

Pamėnkalnio g.

4400-5360-3915

45

3.

Pamėnkalnio g.

4400-5360-3904

40

 

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-731, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24683

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-66, 2023-06-07, paskelbta TAR 2023-06-09, i. k. 2023-11534

 

2.32. penktos grupės automobilių stovėjimo aikštelės – Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ patikėjimo teise valdomos ir eksploatuojamos automobilių stovėjimo aikštelės Vilniuje:

Eil. nr.

Adresas

Unikalus numeris

Orientacinis vietų skaičius vnt.

1.

Upės g.

4400-3888-0978

120

2.

G. Baravyko g.

4400-3889-0410

140

3.

G. Baravyko g.

4400-3889-8843

80

4.

G. Baravyko g.

4400-3889-0498

100

5.

Tauro g.

4400-5323-7600

36

 

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1-1455, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10805

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1-66, 2023-06-07, paskelbta TAR 2023-06-09, i. k. 2023-11534

 

2.4.    ataskaitinis laikotarpis – 3 (trys) kalendoriniai mėnesiai;

2.5.    darbo diena – bet kokia diena, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir oficialių švenčių dienas;

2.6.    ilgalaikio stovėjimo įkainis – ilgalaikio stovėjimo savaitinis įkainis ir ilgalaikio stovėjimo mėnesinis įkainis kartu;

2.7.    ilgalaikio stovėjimo savaitinis įkainis – transporto priemonių stovėjimo įkainis vienai savaitei;

2.8.    ilgalaikio stovėjimo mėnesinis įkainis – transporto priemonių stovėjimo įkainis vienam mėnesiui;

2.9.    įmonė Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“;

2.10įkainiai – ilgalaikio stovėjimo įkainis, vienos paros stovėjimo įkainis ir trumpalaikio stovėjimo įkainis kartu;

2.11trumpalaikio stovėjimo įkainis – transporto priemonių stovėjimo įkainis vienai valandai;

2.12skaičiuojamasis vidutinis mėnesinis užimtumas – vidutinė reikšmė, nustatyta tiriant skirtingą aikštelių užimtumą.

3.       Metodikoje vartojamos transporto priemonių sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos (apibūdintos) Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakyme Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).

4. Kiekvienai aikštelei įkainiai nustatomi atsižvelgiant į aikštelės užimtumą, skaičiuojamą ataskaitiniu laikotarpiu darbo dienomis nuo 9 iki 19 val. Ataskaitiniu laikotarpiu aikštelės užimtumui pasiekus skaičiuojamąjį vidutinį mėnesinį užimtumą, įkainiai perskaičiuojami Metodikoje nustatyta tvarka, išskyrus Metodikos 5 punkte numatytas išimtis. Įkainiai gali būti perskaičiuojami ne dažniau kaip kartą per metus. Aikštelės užimtumo skaičiavimo metodika tvirtinama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1455, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10805

 

5. Metodikoje numatyta įkainių nustatymo (perskaičiavimo) tvarka netaikoma Metodikos 40, 44, 51 ir 55 punktuose nurodytiems įkainiams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-731, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24683

Nr. 1-1455, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10805

 

6.       Metodikoje numatytais atvejais įkainiai perskaičiuojami taikant Metodikoje numatytas įkainių apskaičiavimo formules. Pagal Metodiką apskaičiuoti įkainiai laikomi patvirtintais Savivaldybės tarybos.

 

II SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ TRUMPALAIKIO STOVĖJIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMAS PIRMOS GRUPĖS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖSE

 

7.    Transporto priemonių trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.1gr.) pirmos grupės automobilių stovėjimo aikštelėse apskaičiuojamas pagal formulę:

Įtrump.1gr. = Įtrump.b.1gr. x Ku, kur:

Įtrump.b.1gr. – bazinis trumpalaikio stovėjimo įkainis, lygus 0,3 Eur per val.;

Ku – užimtumo reguliavimo koeficientas, nustatomas atsižvelgiant į kiekvienos aikštelės užimtumą ir taikomas esant 50 proc. ir mažesniam užimtumui bei esant 80 proc. ir didesniam užimtumui. Koeficiento ribos 1–3,5, žingsnis – 0,5.

8.    Jeigu per ataskaitinį laikotarpį kiekvienos pirmos grupės automobilių stovėjimo aikštelės vidutinis užimtumas pasiekia 80 ir daugiau proc., trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.1gr.) nustatomas bazinį trumpalaikio stovėjimo įkainį (Įtrump.b.1gr.) dauginant iš didesnio už tuo metu taikomą užimtumo reguliavimo koeficiento Ku, kuris gali būti:

8.1. Ku = 1, Įtrump.1gr. = Įtrump.b.1gr. x 1 = 0,3 Eur per val.;

8.2. Ku = 1,5, Įtrump.1gr. = Įtrump.b.1gr. x 1,5 = 0,4 Eur per val.;

8.3. Ku = 2, Įtrump.1gr. = Įtrump.b.1gr. x 2 = 0,6 Eur per val.;

8.4. Ku = 2,5, Įtrump.1gr. = Įtrump.b.1gr. x 2,5 = 0,7 Eur per val.;

8.5. Ku = 3, Įtrump.1gr. = Įtrump.b.1gr. x 3 = 0,9 Eur per val.;

8.6. Ku = 3,5, Įtrump.1gr. = Įtrump.b.1gr. x 3,5 = 1 Eur per val.

9.    Jeigu per ataskaitinį laikotarpį kiekvienos pirmos grupės automobilių stovėjimo aikštelių vidutinis užimtumas yra 50 ir mažiau proc., trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.1gr.) nustatomas bazinį trumpalaikio stovėjimo įkainį (Įtrump.b.1gr.) dauginant iš mažesnio už tuo metu taikomą Metodikos 8 punkte nurodyto užimtumo reguliavimo koeficiento (Ku).

10.  Jeigu per ataskaitinį laikotarpį kiekvienos pirmos grupės automobilių stovėjimo aikštelių vidutinis užimtumas yra daugiau kaip 50 proc. ir mažiau kaip 80 proc., trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.1gr.) nekeičiamas.

11.  Trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.1gr.) negali būti mažesnis kaip 0,3 Eur per val. (bazinis trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.b.1gr.) ir didesnis kaip 1 Eur per val.

12.  Minimali paslaugos pirkėjo mokėtina suma už transporto priemonės trumpalaikį stovėjimą pirmos grupės automobilių stovėjimo aikštelėse – 0,3 Eur.

 

III SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ TRUMPALAIKIO STOVĖJIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMAS ANTROS GRUPĖS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖSE

 

13.  Transporto priemonių trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump..2gr.) antros grupės automobilių stovėjimo aikštelėse apskaičiuojamas pagal formulę:

Įtrump..2gr. = Įtrump.2gr.b. x Ku, kur:

Įtrump.2gr.b. – bazinis trumpalaikio stovėjimo įkainis, lygus 0,6 Eur per val.;

Ku – užimtumo reguliavimo koeficientas, nustatomas atsižvelgiant į kiekvienos aikštelės užimtumą ir taikomas esant 50 proc. ir mažesniam užimtumui bei esant 80 proc. ir didesniam užimtumui. Koeficiento ribos 1–3,5, žingsnis – 0,5.

14.  Jeigu per ataskaitinį laikotarpį kiekvienos antros grupės automobilių stovėjimo aikštelės vidutinis užimtumas pasiekia 80 ir daugiau proc., trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.2gr.) nustatomas bazinį trumpalaikio stovėjimo įkainį (Įtrump.2gr.b.) dauginant iš didesnio už tuo metu taikomą užimtumo reguliavimo koeficiento Ku, kuris gali būti:

14.1. Ku = 1, Įtrump.2gr. = Įtrump.2gr.b. x 1 = 0,6 Eur per val.;

14.2. Ku = 1,5, Įtrump.2gr. = Įtrump.2gr.b. x 1,5 = 0,9 Eur per val.;

14.3. Ku = 2, Įtrump.2gr. = Įtrump.2gr.b. x 2 = 1,2 Eur per val.;

14.4. Ku = 2,5, Įtrump.2gr. = Įtrump.2gr.b. x 2,5 = 1,5 Eur per val.;

14.5. Ku = 3, Įtrump.2gr = Įtrump.2gr.b. x 3 = 1,8 Eur per val.;

14.6. Ku = 3,5, Įtrump.2gr. = Įtrump.2gr.b. x 3,5 = 2,1 Eur per val.

15.  Jeigu per ataskaitinį laikotarpį kiekvienos antros grupės automobilių stovėjimo aikštelės vidutinis užimtumas yra 50 ir mažiau proc., trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.2gr.) nustatomas bazinį trumpalaikio stovėjimo įkainį (Įtrump.2gr.b.) dauginant iš mažesnio už tuo metu taikomą Metodikos 14 punkte nurodyto užimtumo reguliavimo koeficiento (Ku).

16.  Jeigu per ataskaitinį laikotarpį kiekvienos antros grupės automobilių stovėjimo aikštelės vidutinis užimtumas yra daugiau kaip 50 proc. ir mažiau kaip 80 proc., trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.2gr.) nekeičiamas.

17.  Trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.2gr.) negali būti mažesnis kaip 0,6 Eur per val. (bazinis trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.2gr.b.) ir didesnis kaip 2,1 Eur per val.

18.  Minimali paslaugos pirkėjo mokėtina suma už transporto priemonių trumpalaikį stovėjimą antros grupės automobilių stovėjimo aikštelėse – 0,3 Eur.

 

IV SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ TRUMPALAIKIO STOVĖJIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMAS TREČIOS GRUPĖS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖSE

 

19.  Trečios grupės automobilių stovėjimo aikštelėse per vieną parą gali būti taikomas iki 3 (trijų) valandų nemokamas automobilių stovėjimo laikas, nustatomas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka, kuriam pasibaigus taikomas trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.3gr.) ir kuris  apskaičiuojamas pagal formulę:

Įtrump.3gr. = Įtrump.3gr.b. x Ku, kur:

Įtrump.3gr.b. – bazinis trumpalaikio stovėjimo įkainis, lygus 0,6 Eur per val.;

Ku – užimtumo reguliavimo koeficientas, nustatomas atsižvelgiant į kiekvienos aikštelės užimtumą ir taikomas esant 50 proc. ir mažesniam užimtumui bei esant 80 proc. ir didesniam užimtumui. Koeficiento ribos 1–3,5, žingsnis – 0,5.

20.  Jeigu per ataskaitinį laikotarpį kiekvienos trečios grupės automobilių stovėjimo aikštelės vidutinis užimtumas pasiekia 80 ir daugiau proc., trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.3gr.) nustatomas bazinį trumpalaikio stovėjimo įkainį (Įtrump.3gr.b.) dauginant iš didesnio už tuo metu taikomą užimtumo reguliavimo koeficiento Ku, kuris gali būti:

20.1. Ku = 1, Įtrump.3gr. = Įtrump.3gr.b. x 1 = 0,6 Eur per val.;

20.2. Ku = 1,5, Įtrump.3gr. = Įtrump.3gr.b. x 1,5 = 0,9 Eur per val.;

20.3. Ku = 2, Įtrump.3gr. = Įtrump.3gr.b. x 2 = 1,2 Eur per val.;

20.4. Ku = 2,5, Įtrump.3gr. = Įtrump.3gr.b. x 2,5 = 1,5 Eur per val.;

20.5. Ku = 3, Įtrump.3gr. = Įtrump.3gr.b. x 3 = 1,8 Eur per val.;

20.6. Ku = 3,5, Įtrump.3gr. = Įtrump.3gr.b. x 3,5 = 2,1 Eur per val.

21.  Jeigu per ataskaitinį laikotarpį kiekvienos trečios grupės automobilių stovėjimo aikštelės vidutinis užimtumas yra 50 ir mažiau proc., trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.3gr.) nustatomas bazinį trumpalaikio stovėjimo įkainį (Įtrump.3gr.b.) dauginant iš mažesnio už tuo metu taikomą Metodikos 20 punkte nurodyto užimtumo reguliavimo koeficiento (Ku).

22.  Jeigu per ataskaitinį laikotarpį kiekvienos trečios grupės automobilių stovėjimo aikštelės vidutinis užimtumas yra daugiau kaip 50 proc. ir mažiau kaip 80 proc., trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.3gr) nekeičiamas.

23.  Trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.3gr.) negali būti mažesnis kaip 0,6 Eur per val. (bazinis trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.3gr.b.) ir didesnis kaip 2,1 Eur per val.

24.  Minimali paslaugos pirkėjo mokėtina suma už transporto priemonių trumpalaikį stovėjimą trečios grupės automobilių stovėjimo aikštelėse – 0,3 Eur.

 

IV1 SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ TRUMPALAIKIO STOVĖJIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMAS KETVIRTOS GRUPĖS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖSE

 

25.  Transporto priemonių trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump..4gr.) ketvirtos grupės automobilių stovėjimo aikštelėse apskaičiuojamas pagal formulę:

Įtrump..4gr. = Įtrump.4gr.b. x Ku, kur:

Įtrump.4gr.b. – bazinis trumpalaikio stovėjimo įkainis, lygus 2 Eur per val.;

Ku – užimtumo reguliavimo koeficientas, nustatomas atsižvelgiant į kiekvienos aikštelės užimtumą ir taikomas esant 50 proc. ir mažesniam užimtumui bei esant 80 proc. ir didesniam užimtumui. Koeficiento ribos 1–3,5, žingsnis – 0,5.

26.  Jeigu per ataskaitinį laikotarpį kiekvienos ketvirtos grupės automobilių stovėjimo aikštelės vidutinis užimtumas pasiekia 80 ir daugiau proc., trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.4gr.) nustatomas bazinį trumpalaikio stovėjimo įkainį (Įtrump.4gr.b.) dauginant iš didesnio už tuo metu taikomą užimtumo reguliavimo koeficiento Ku, kuris gali būti:

26.1. Ku = 1, Įtrump.4gr. = Įtrump.4gr.b. x 1 = 2 Eur per val.;

26.2. Ku = 1,5, Įtrump.4gr. = Įtrump.4gr.b. x 1,5 = 3 Eur per val.;

26.3. Ku = 2, Įtrump.4gr. = Įtrump.4gr.b. x 2 = 4 Eur per val.;

26.4. Ku = 2,5, Įtrump.4gr. = Įtrump.4gr.b. x 2,5 = 5 Eur per val.;

26.5. Ku = 3, Įtrump.4gr = Įtrump.4gr.b. x 3 = 6 Eur per val.;

26.6. Ku = 3,5, Įtrump.4gr. = Įtrump.4gr.b. x 3,5 = 7 Eur per val.

27.  Jeigu per ataskaitinį laikotarpį kiekvienos ketvirtos grupės automobilių stovėjimo aikštelės vidutinis užimtumas yra 50 ir mažiau proc., trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.2gr.) nustatomas bazinį trumpalaikio stovėjimo įkainį (Įtrump.4gr.b.) dauginant iš mažesnio už tuo metu taikomo Metodikos 26 punkte nurodyto užimtumo reguliavimo koeficiento (Ku).

28.  Jeigu per ataskaitinį laikotarpį kiekvienos ketvirtos grupės automobilių stovėjimo aikštelės vidutinis užimtumas yra daugiau kaip 50 proc. ir mažiau kaip 80 proc., trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.4gr.) nekeičiamas.

29.  Trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.4gr.) negali būti mažesnis kaip 2 Eur per val. (bazinis trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.4gr.b.) ir didesnis kaip 7 Eur per val.

30.  Minimali paslaugos pirkėjo mokėtina suma už transporto priemonių trumpalaikį stovėjimą ketvirtos grupės automobilių stovėjimo aikštelėse – 1 Eur.

Papildyta skyriumi:

Nr. 1-731, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24683

 

IV2 SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ TRUMPALAIKIO STOVĖJIMO ĮKAINIŲ NUSTATYMAS PENKTOS GRUPĖS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖSE

 

31. Transporto priemonių trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.5gr.) penktos grupės automobilių stovėjimo aikštelėse apskaičiuojamas pagal formulę:

Įtrump..5gr. = Įtrump.5gr.b. x Ku, kur:

Įtrump.5gr.b. – bazinis trumpalaikio stovėjimo įkainis, lygus 1 Eur per val.;

Ku – užimtumo reguliavimo koeficientas, nustatomas atsižvelgiant į kiekvienos aikštelės užimtumą ir taikomas esant 50 proc. ir mažesniam užimtumui bei esant 80 proc. ir didesniam užimtumui. Koeficiento ribos 1–3,5, žingsnis – 0,5.

32.  Jeigu per ataskaitinį laikotarpį kiekvienos penktos grupės automobilių stovėjimo aikštelės vidutinis užimtumas pasiekia 80 ir daugiau proc., trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.5gr.) nustatomas bazinį trumpalaikio stovėjimo įkainį (Įtrump.5gr.b.) dauginant iš didesnio už tuo metu taikomą užimtumo reguliavimo koeficiento Ku, kuris gali būti:

32.1. Ku = 1, Įtrump.5gr. = Įtrump.5gr.b. x 1 = 1 Eur per val.;

32.2. Ku = 1,5, Įtrump.5gr. = Įtrump.5gr.b. x 1,5 = 1,5 Eur per val.;

32.3. Ku = 2, Įtrump.5gr. = Įtrump.5gr.b. x 2 = 2,0 Eur per val.;

32.4. Ku = 2,5, Įtrump.5gr. = Įtrump.5gr.b. x 2,5 = 2,5 Eur per val.;

32.5. Ku = 3, Įtrump.5gr = Įtrump.5gr.b. x 3 = 3 Eur per val.;

32.6. Ku = 3,5, Įtrump.5gr. = Įtrump.5gr.b. x 3,5 = 3,5 Eur per val.

33Jeigu per ataskaitinį laikotarpį kiekvienos penktos grupės automobilių stovėjimo aikštelės vidutinis užimtumas yra 50 ir mažiau proc., trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.5gr.) nustatomas bazinį trumpalaikio stovėjimo įkainį (Įtrump.5gr.b.) dauginant iš mažesnio už tuo metu taikomą Metodikos 32 punkte nurodyto užimtumo reguliavimo koeficiento (Ku).

34.  Jeigu per ataskaitinį laikotarpį kiekvienos penktos grupės automobilių stovėjimo aikštelės vidutinis užimtumas yra daugiau kaip 50 proc. ir mažiau kaip 80 proc., trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.5gr.) nekeičiamas.

35.  Trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.5gr.) negali būti mažesnis kaip 1,0 Eur per val. (bazinis trumpalaikio stovėjimo įkainis (Įtrump.5gr.b.) ir didesnis kaip 3,5 Eur per val.

36.  Minimali paslaugos pirkėjo mokėtina suma už transporto priemonių trumpalaikį stovėjimą penktos grupės automobilių stovėjimo aikštelėse – 0,5 Eur.

Papildyta skyriumi:

Nr. 1-1455, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10805

 

V SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ ILGALAIKIO STOVĖJIMO ĮKAINIO NUSTATYMAS PIRMOS GRUPĖS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖSE

 

37.     Transporto priemonių ilgalaikio stovėjimo įkainis (Įilg.1gr.) pirmos grupės automobilių stovėjimo aikštelėse apskaičiuojamas pagal formulę:

Įilg.1gr. = Įilg.1gr.b. x Ku, kur:

Įilg.1gr.b. – bazinis automobilių ilgalaikio stovėjimo įkainis. Bazinio automobilių ilgalaikio stovėjimo įkainio dydis priklauso nuo pasirinkto automobilio stovėjimo laikotarpio;

Ku – užimtumo reguliavimo koeficientas nustatomas atsižvelgiant į aikštelės užimtumą ir taikomas esant 50 proc. ir mažesniam užimtumui bei esant 80 proc. ir didesniam užimtumui. Koeficiento ribos 1–3,5, žingsnis – 0,5.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-731, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24683

Nr. 1-1455, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10805

 

38.  Transporto priemonių ilgalaikio stovėjimo įkainių dydžiai pirmos grupės automobilių stovėjimo aikštelėse tiesiogiai priklauso nuo trumpalaikio stovėjimo įkainio dydžio kiekvienoje automobilių stovėjimo aikštelėje. Kintant trumpalaikio stovėjimo įkainių dydžiams, atitinkamai kinta ir transporto priemonių ilgalaikio stovėjimo įkainių dydžiai (žr. Metodikos 39 punktą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-731, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24683

Nr. 1-1455, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10805

 

39.     Lengvųjų automobilių stovėjimo įkainiai pirmos grupės automobilių stovėjimo aikštelėse:

Transporto priemonės stovėjimas

Kai

Įtrump.1gr. = 0,3 Eur/val.

Kai

Įtrump.1gr. = 0,4 Eur/val.

Kai

Įtrump.1gr = 0,6 Eur/val.

Kai

Įtrump.1gr. = 0,7 Eur/val.

Kai

Įtrump1gr. = 0,9 Eur/val.

Kai

Įtrump.1gr. = 1 Eur/val.

 

Įilg.b.1gr.

(Eur)

Ku = 1,5

Ku = 2

Ku = 2,5

Ku = 3

Ku = 3,5

Įilg.1gr.

(Eur)

Įilg.1gr.

(Eur)

Įilg.1gr.

(Eur)

Įilg.1gr.

(Eur)

Įilg.1gr.

(Eur)

 

Vienos savaitės stovėjimo įkainis

10

 

15

 

20

 

25

 

30

 

35

Dviejų savaičių stovėjimo įkainis

17

 

25

 

34

 

42

 

51

 

59

Vieno mėnesio (neįskaitant savaitgalių) stovėjimo įkainis

30

 

45

 

60

 

75

 

90

 

105

Vieno mėnesio (įskaitant savaitgalius) stovėjimo įkainis

37

 

55

 

74

 

92

 

111

 

129

Trijų mėnesių (neįskaitant savaitgalių) stovėjimo įkainis

81

 

121

 

162

 

202

 

243

 

283

Trijų mėnesių (įskaitant savaitgalius) stovėjimo įkainis

108

 

162

 

216

 

270

 

324

 

378

Vieno mėnesio stovėjimo naktimis ir savaitgaliais įkainiai (I–V 18–9 val.,
VI–VII 0–24 val.)

20

 

30

 

40

 

50

 

60

 

70

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-731, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24683

Nr. 1-1455, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10805

 

40. Pirmos grupės aikštelėse neapmokėjus arba pavėlavus apmokėti už transporto priemonės stovėjimą tą dieną toje vietoje, nepriklausomai nuo transporto priemonės stovėjimo laiko, taikomi įkainiai:

Įkainis

Kai

Įtrump.1gr. = 0,3 Eur/val.

Kai

Įtrump.1gr. = 0,4 Eur/val.

Kai

Įtrump.1gr. = 0,6 Eur/val.

Kai

Įtrump.1gr. = 0,7 Eur/val.

Kai

Įtrump.1gr. = 0,9 Eur/val.

Kai

Įtrump.1gr. = 1 Eur/val.

 

Įkainiai eurais neapmokėjus arba pavėlavus apmokėti už transporto priemonės stovėjimą

10

 

15

 

20

 

25

 

30

 

35

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-731, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24683

Nr. 1-1455, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10805

 

VI SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ ILGALAIKIO STOVĖJIMO ĮKAINIO NUSTATYMAS ANTROS GRUPĖS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖSE

 

41. Transporto priemonių ilgalaikio stovėjimo įkainis (Įilg.2gr.) antros grupės automobilių stovėjimo aikštelėse apskaičiuojamas pagal formulę:

Įilg.2gr. = Įilg.2gr.b. x Ku, kur:

Įilg.2gr.b. – bazinis transporto priemonių ilgalaikio stovėjimo įkainis. Bazinio transporto priemonių ilgalaikio stovėjimo įkainio dydis priklauso nuo pasirinkto stovėjimo laikotarpio;

Ku – užimtumo reguliavimo koeficientas nustatomas atsižvelgiant į aikštelės užimtumą ir taikomas esant 50 proc. ir mažesniam užimtumui bei esant 80 proc. ir didesniam užimtumui. Koeficiento ribos 1–3,5, žingsnis – 0,5.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-731, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24683

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-1455, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10805

 

42. Transporto priemonių ilgalaikio stovėjimo įkainių dydžiai antros grupės automobilių stovėjimo aikštelėse tiesiogiai priklauso nuo trumpalaikio stovėjimo įkainio dydžio kiekvienoje automobilių stovėjimo aikštelėje. Kintant trumpalaikio stovėjimo įkainių dydžiams, atitinkamai kinta ir transporto priemonių ilgalaikio stovėjimo įkainių dydžiai (žr. Metodikos 43 punktą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-731, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24683

Nr. 1-1455, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10805

 

43.  Lengvųjų automobilių stovėjimo įkainiai antros grupės automobilių stovėjimo aikštelėse:

Transporto priemonės stovėjimas

Kai

Įtrump.2gr. = 0,6 Eur/val.

Kai

Įtrump.2gr. = 0,9 Eur/val.

Kai

Įtrump.2gr. = 1,2 Eur/val.

Kai

Įtrump.2gr. = 1,5 Eur/val.

Kai

Įtrump.2gr. = 1,8 Eur/val.

 

Kai Įtrump.2gr. = 2,1 Eur/val.

Įilg.2gr.b.

(Eur)

Ku = 1,5

Ku = 2

Ku = 2,5

Ku = 3

Ku = 3,5

Įilg.2gr.

(Eur)

Įilg.2gr.

(Eur)

Įilg.2gr.

(Eur)

Įilg.2gr.

(Eur)

Įilg.2gr.

(Eur)

Vienos savaitės stovėjimo įkainis

20

 

30

 

40

 

50

 

60

70

Dviejų savaičių stovėjimo įkainis

34

 

51

 

68

 

85

 

102

119

Vieno mėnesio (neįskaitant savaitgalių) stovėjimo įkainis

60

90

120

150

180

210

Vieno mėnesio (įskaitant savaitgalius) stovėjimo įkainis

72

108

144

180

216

252

Trijų mėnesių (neįskaitant savaitgalių) stovėjimo įkainis

162

243

324

405

486

567

Trijų mėnesių (įskaitant savaitgalius) stovėjimo įkainis

194

291

388

485

582

679

Vieno mėnesio stovėjimo naktimis ir savaitgaliais įkainiai (I–V 18–9 val.,
VI–VII 0–24 val.)

20

30

40

50

60

70

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-731, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24683

Nr. 1-1455, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10805

 

44. Antros grupės aikštelėse neapmokėjus arba pavėlavus apmokėti už transporto priemonės stovėjimą tą dieną toje vietoje, nepriklausomai nuo transporto priemonės stovėjimo laiko, taikomi įkainiai:

Įkainis

Kai

Įtrump.2gr. = 0,6 Eur/val.

Kai

Įtrump.2gr. = 0,9 Eur/val.

Kai

Įtrump.2gr. = 1,2 Eur/val.

Kai

Įtrump.2gr. = 1,5 Eur/val.

Kai

Įtrump.2gr. = 1,8 Eur/val.

Kai

Įtrump.2gr. = 2,1 Eur/val.

Įkainiai eurais neapmokėjus arba pavėlavus apmokėti už transporto priemonės stovėjimą

20

30

40

50

60

70

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-731, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24683

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-1455, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10805

 

VII SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ ILGALAIKIO STOVĖJIMO ĮKAINIO NUSTATYMAS TREČIOS GRUPĖS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖSE

 

45.  Transporto priemonių ilgalaikio stovėjimo įkainis (Įilg.3gr.) trečios grupės automobilių stovėjimo aikštelėse apskaičiuojamas pagal formulę:

Įilg.3gr. = Įilg.3gr.b. x Ku, kur:

Įilg.3gr.b. – bazinis transporto priemonių ilgalaikio stovėjimo įkainis. Bazinio transporto priemonių ilgalaikio stovėjimo įkainio dydis priklauso nuo pasirinkto stovėjimo laikotarpio;

Ku – užimtumo reguliavimo koeficientas nustatomas atsižvelgiant į aikštelės užimtumą ir taikomas esant 50 proc. ir mažesniam užimtumui bei esant 80 proc. ir didesniam užimtumui. Koeficiento ribos 1–3,5, žingsnis – 0,5.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-731, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24683

Nr. 1-1455, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10805

 

46. Transporto priemonių ilgalaikio stovėjimo įkainių dydžiai trečios grupės automobilių stovėjimo aikštelėse tiesiogiai priklauso nuo trumpalaikio stovėjimo įkainio dydžio kiekvienoje automobilių stovėjimo aikštelėje. Kintant trumpalaikio stovėjimo įkainių dydžiams, atitinkamai kinta ir transporto priemonių ilgalaikio stovėjimo įkainių dydžiai (žr. Metodikos 47 punktą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-731, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24683

Nr. 1-1455, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10805

 

47.     Lengvųjų automobilių stovėjimo įkainiai trečios grupės automobilių stovėjimo aikštelėse:

Transporto priemonės stovėjimas

Kai

Įtrump.3gr. = 0,6 Eur/val.

Kai

Įtrump.3gr. = 0,9 Eur/val.

Kai

Įtrump.3gr. = 1,2 Eur/val.

Kai

Įtrump.3gr. = 1,5 Eur/val.

Kai

Įtrump.3gr. = 1,8 Eur/val.

 

Kai Įtrump.3gr. = 2,1 Eur/val.

Įilg.3gr.b.

(Eur)

Ku = 1,5

Ku = 2

Ku = 2,5

Ku = 3

Ku = 3,5

Įilg.3gr.

(Eur)

Įilg.3gr.

(Eur)

Įilg.3gr.

(Eur)

Įilg.3gr.

(Eur)

Įilg.3gr.

(Eur)

Vieno mėnesio (neįskaitant savaitgalių) stovėjimo įkainis

30

45

60

75

90

105

Vieno mėnesio (įskaitant savaitgalius) stovėjimo įkainis

37

55

74

92

111

129

Trijų mėnesių (neįskaitant savaitgalių) stovėjimo įkainis

81

121

162

202

243

283

Trijų mėnesių (įskaitant savaitgalius) stovėjimo

įkainis

108

162

216

270

324

378

Vieno mėnesio stovėjimo naktimis ir savaitgaliais įkainiai (I–V 19–7 val., VI–VII
0–24 val.)

20

30

40

50

60

70“

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1455, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10805

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-731, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24683

 

VII1 SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ ILGALAIKIO STOVĖJIMO ĮKAINIO NUSTATYMAS KETVIRTOS GRUPĖS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖSE

 

48.  Transporto priemonių ilgalaikio stovėjimo įkainis (Įilg.4gr.) ketvirtos grupės automobilių stovėjimo aikštelėse apskaičiuojamas pagal formulę:

Įilg.4gr. = Įilg.4gr.b. x Ku, kur:

Įilg.4gr.b. – bazinis transporto priemonių ilgalaikio stovėjimo įkainis. Bazinio transporto priemonių ilgalaikio stovėjimo įkainio dydis priklauso nuo pasirinkto stovėjimo laikotarpio;

Ku – užimtumo reguliavimo koeficientas nustatomas atsižvelgiant į aikštelės užimtumą ir taikomas esant 50 proc. ir mažesniam užimtumui bei esant 80 proc. ir didesniam užimtumui. Koeficiento ribos 1–3,5, žingsnis – 0,5.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-1455, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10805

 

49. Transporto priemonių ilgalaikio stovėjimo įkainių dydžiai ketvirtos grupės automobilių stovėjimo aikštelėse tiesiogiai priklauso nuo trumpalaikio stovėjimo įkainio dydžio kiekvienoje automobilių stovėjimo aikštelėje. Kintant trumpalaikio stovėjimo įkainių dydžiams, atitinkamai kinta ir transporto priemonių ilgalaikio stovėjimo įkainių dydžiai (žr. Metodikos 50 punktą.).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-1455, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10805

 

50.     Lengvųjų automobilių stovėjimo įkainiai ketvirtos grupės automobilių stovėjimo aikštelėse:

Transporto priemonės stovėjimas

Kai

Įtrump.4gr. = 2 Eur/val.

Kai

Įtrump.4gr. = 3 Eur/val.

Kai

Įtrump.4gr. = 4 Eur/val.

Kai

Įtrump.4gr. = 5 Eur/val.

Kai

Įtrump.4gr. = 6 Eur/val.

 

Kai Įtrump.4gr. = 7 Eur/val.

 

Įilg.4gr.b.

(Eur)

 

Ku = 1,5

Ku = 2

Ku = 2,5

Ku = 3

Ku = 3,5

Įilg.4gr.

(Eur)

Įilg.4gr.

(Eur)

Įilg.4gr.

(Eur)

Įilg.4gr.

(Eur)

Įilg.4gr. (Eur)

Vienos savaitės stovėjimo įkainis

43

64,50

86

107,50

129

150,50

Dviejų savaičių stovėjimo įkainis

73

109,50

146

182,50

219

255,50

Vieno mėnesio (neįskaitant savaitgalių) stovėjimo įkainis

130

195

260

325

390

455

Vieno mėnesio (įskaitant savaitgalius) stovėjimo įkainis

156

234

 

312

390

468

546

Trijų mėnesių (neįskaitant savaitgalių) stovėjimo įkainis

405

607,50

810

1012,50

1215

1417,50

Trijų mėnesių (įskaitant savaitgalius) stovėjimo

įkainis

420

630

840

1050

1260

1470

Vieno mėnesio stovėjimo naktimis ir savaitgaliais įkainiai (I–V 18–9 val.,
VI–VII 0–24 val.)

20

30

40

50

60

70

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-1455, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10805

 

51. Ketvirtos grupės aikštelėse neapmokėjus arba pavėlavus apmokėti už transporto priemonės stovėjimą tą dieną toje vietoje, nepriklausomai nuo transporto priemonės stovėjimo laiko, taikomi įkainiai:

Įkainis

Kai

Įtrump.4gr. = 2 Eur/val.

Kai

Įtrump.4gr. = 3 Eur/val.

Kai

Įtrump.4gr. = 4 Eur/val.

Kai Įtrump.4gr. = 5 Eur/val.

Kai

Įtrump.4gr. = 6 Eur/val.

Kai

Įtrump.4gr. = 7 Eur/val.

Įkainiai eurais neapmokėjus arba pavėlavus apmokėti už transporto priemonės stovėjimą

70

100

130

165

200

230

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-1455, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10805

 

Papildyta skyriumi:

Nr. 1-731, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24683

 

VII2 SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ ILGALAIKIO STOVĖJIMO ĮKAINIO NUSTATYMAS PENKTOS GRUPĖS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖSE

 

52.  Transporto priemonių ilgalaikio stovėjimo įkainis (Įilg.5gr.) penktos grupės automobilių stovėjimo aikštelėse apskaičiuojamas pagal formulę:

Įilg.5gr. = Įilg.5gr.b. x Ku, kur:

Įilg.5gr.b. – bazinis transporto priemonių ilgalaikio stovėjimo įkainis. Bazinio transporto priemonių ilgalaikio stovėjimo įkainio dydis priklauso nuo pasirinkto stovėjimo laikotarpio;

Ku – užimtumo reguliavimo koeficientas nustatomas atsižvelgiant į aikštelės užimtumą ir taikomas esant 50 proc. ir mažesniam užimtumui bei esant 80 proc. ir didesniam užimtumui. Koeficiento ribos 1–3,5, žingsnis – 0,5.

53.  Transporto priemonių ilgalaikio stovėjimo įkainių dydžiai penktos grupės automobilių stovėjimo aikštelėse tiesiogiai priklauso nuo trumpalaikio stovėjimo įkainio dydžio kiekvienoje automobilių stovėjimo aikštelėje. Kintant trumpalaikio stovėjimo įkainių dydžiams, atitinkamai kinta ir transporto priemonių ilgalaikio stovėjimo įkainių dydžiai (žr. Metodikos 54 punktą).

54.  Lengvųjų automobilių stovėjimo įkainiai penktos grupės automobilių stovėjimo aikštelėse:

Transporto priemonės stovėjimas

Kai

Įtrump.5gr. = 1,0 Eur/val.

Kai

Įtrump.5gr. = 1,5 Eur/val.

Kai

Įtrump.5gr. = 2,0 Eur/val.

Kai

Įtrump.5gr. = 2,5 Eur/val.

Kai

Įtrump.5gr. = 3,0 Eur/val.

Kai Įtrump.5gr. = 3,5 Eur/val.

Įilg.5gr.b.

(Eur)

Ku = 1,5

Ku = 2

Ku = 2,5

Ku = 3

Ku = 3,5

Įilg.5gr.

(Eur)

Įilg.5gr.

(Eur)

Įilg.5gr.

(Eur)

Įilg.5gr.

(Eur)

Įilg.5gr.

(Eur)

Vienos savaitės stovėjimo įkainis

 

28

 

42

 

56

 

70

 

84

 

98

Dviejų savaičių stovėjimo įkainis

 

48

 

72

 

96

 

120

 

144

 

168

Vieno mėnesio (neįskaitant savaitgalių) stovėjimo įkainis

84

126

168

168

252

 

294

Vieno mėnesio (įskaitant savaitgalius) stovėjimo įkainis

101

152

202

253

303

 

354

Trijų mėnesių (neįskaitant savaitgalių) stovėjimo įkainis

227

341

454

568

681

 

795

Trijų mėnesių (įskaitant savaitgalius) stovėjimo įkainis

272

408

544

680

816

 

952

Vieno mėnesio stovėjimo naktimis ir savaitgaliais įkainiai
(I–V 18–9 val.,
VI–VII 0–24 val.)

28

42

56

70

84

 

98

 

55. Penktos grupės aikštelėse neapmokėjus arba pavėlavus apmokėti už transporto priemonės stovėjimą tą dieną toje vietoje, nepriklausomai nuo transporto priemonės stovėjimo laiko, taikomi įkainiai:

Įkainis

Kai

Įtrump.5gr. = 0,6 Eur/val.

Kai

Įtrump.5gr. = 0,9 Eur/val.

Kai

Įtrump.5gr. = 1,2 Eur/val.

Kai

Įtrump.5gr. = 1,5 Eur/val.

Kai

Įtrump.5gr. = 1,8 Eur/val.

Kai

Įtrump.5gr. = 2,1 Eur/val.

 

Įkainiai eurais neapmokėjus arba pavėlavus apmokėti už transporto priemonės stovėjimą

 

28

 

42

 

56

 

70

 

84

 

98“

 

Papildyta skyriumi:

Nr. 1-1455, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10805

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

56. Įmonė paskelbia perskaičiuotus įkainius viešai savo interneto svetainėje ir Savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki jų įsigaliojimo.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-731, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24683

Nr. 1-1455, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10805

 

57. Visomis dienomis nuo 19 val. iki 7 val. pirmos grupės automobilių stovėjimo aikštelėje, unikalus numeris 4400-4467-0720, esančioje Sėlių g., Vilniuje, kai joje yra laisvų stovėjimo vietų, transporto priemones nemokamai gali statyti tie asmenys, kurie turi nustatyta tvarka Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ išduotą gyventojo leidimą. Gyventojų leidimas turi galioti toje gyventojų leidimų galiojimo teritorijoje, į kurią patenka minėta automobilių stovėjimo aikštelė.

Papildyta punktu:

Nr. 1-1968, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-25, i. k. 2019-03119

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-731, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24683

Nr. 1-1455, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10805

 

58.     Metodika gali būti pakeista Savivaldybės tarybos sprendimu.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1-1968, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-25, i. k. 2019-03119

Nr. 1-731, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24683

Nr. 1-1455, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10805

 

________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1968, 2019-02-20, paskelbta TAR 2019-02-25, i. k. 2019-03119

Dėl Tarybos 2018-12-19 sprendimo Nr. 1-1862 „Dėl Transporto priemonių stovėjimo įkainių savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ patikėjimo teise eksploatuojamose automobilių stovėjimo aikštelėse nustatymo metodikos tvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-731, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24683

Dėl Tarybos 2018-12-19 sprendimo Nr. 1-1862 „Dėl Transporto priemonių stovėjimo įkainių Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ patikėjimo teise eksploatuojamose automobilių stovėjimo aikštelėse nustatymo metodikos tvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-1455, 2022-05-18, paskelbta TAR 2022-05-24, i. k. 2022-10805

Dėl Tarybos 2018-12-19 sprendimo Nr. 1-1862 „Dėl Transporto priemonių stovėjimo įkainių savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ patikėjimo teise eksploatuojamose automobilių stovėjimo aikštelėse nustatymo metodikos tvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. 1-66, 2023-06-07, paskelbta TAR 2023-06-09, i. k. 2023-11534

Dėl Tarybos 2018-12-19 sprendimo Nr. 1-1862 „Dėl Transporto priemonių stovėjimo įkainių savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ patikėjimo teise eksploatuojamose automobilių stovėjimo aikštelėse nustatymo metodikos tvirtinimo“ pakeitimo“

 

 

part_71bc0a7de444484d898103351482ecbe_end