Suvestinė redakcija nuo 2019-03-14

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21036

 

Nauja redakcija nuo 2019-03-14:

Nr. 3D-133, 2019-03-12, paskelbta TAR 2019-03-13, i. k. 2019-04014

 

LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių Gamybinių ir finansinių rodiklių statistinio tyrimo metodikos patvirtinimo

 

2015 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-961

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 10 straipsniu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-586 „Dėl Žemės ūkio bendrovės (įmonės) gamybinių-finansinių rodiklių statistinės ataskaitos 1-ŽŪ (metinės) formos patvirtinimo“ 2.3 papunkčio nuostatas,

t v i r t i n u Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių ir finansinių rodiklių statistinio tyrimo metodiką (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                           Virginija Baltraitienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 3D-133

 

Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių Gamybinių ir finansinių rodiklių statistinio tyrimo metodika

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių ir finansinių rodiklių statistinio tyrimo metodikos (toliau – metodika) tikslas – aprašyti žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių (toliau – žemės ūkio įmonė) gamybinių ir finansinių rodiklių statistinį tyrimą (toliau – tyrimas). Metodikoje pateikiamas tyrimo tikslas, jį reglamentuojantys teisės aktai, skaičiavimo metodai ir formulės, aprašomi statistinių duomenų šaltiniai ir vartotojams pateikiami rezultatai.

2.      Tyrimas atliekamas kiekvienais kalendoriniais metais.

 

II SKYRIUS

TIKSLAS

 

3.      Tyrimo tikslas – kaupti statistinę informaciją apie žemės ūkio įmonių turto kaitos, produkcijos savikainos ir sąnaudų rodiklius šalyje.

4.      Tiriamasis laikotarpis – ataskaitiniai metai.

5.      Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, Europos ir tarptautinės institucijos, studentai ir moksleiviai.

 

III SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

6.      Metodikoje bei tyrime vartojamos sąvokos:

6.1.      Dotacijos ir subsidijos negautoms pajamoms kompensuoti – dotacijos ir subsidijos, gaunamos ataskaitinio ir praėjusio laikotarpio negautoms pajamoms kompensuoti. Prie dotacijų ir subsidijų negautoms pajamoms kompensuoti priskiriama tikslinė parama, t. y. išmokos, skirtos pajamų lygiui palaikyti, neatsižvelgiant į patirtas išlaidas: tiesioginės išmokos už pasėlių plotus, už energinius augalus, už mėsinius galvijus, už mėsines avis ir pan.

6.2.      Dotacijos ir subsidijos patirtoms išlaidoms kompensuoti – dotacijos ir subsidijos, gaunamos ataskaitinio ir praėjusio laikotarpio išlaidoms (sąnaudoms) kompensuoti. Prie dotacijų ir subsidijų patirtoms išlaidoms kompensuoti priskiriama parama daliai kreditų palūkanų ir daliai išlaidų už papildomą bičių maitinimą ir pan. kompensuoti.

6.3.      Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – skolos, kurias žemės ūkio įmonė turės sumokėti, ir (arba) įsipareigojimai, kuriuos ji turės įvykdyti per vieną įmonės įprastinės veiklos ciklą arba per vienus metus nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.

6.4.      Po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – skolos, kurias žemės ūkio įmonė turės sumokėti, ir (arba) įsipareigojimai, kuriuos ji turės įvykdyti po vienų metų nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.

6.5.      Su turtu susijusios dotacijos – dotacijos, gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti arba kitaip įsigyti.

6.6.      Žemės ūkio įmonės darbuotojo dirbtas darbo laikas (toliau – dirbtas darbo laikas) – žemės ūkio įmonės darbuotojui nustatytos darbo laiko trukmės ir viršvalandžių suma, neįskaitant apmokėto, bet faktiškai nedirbto laiko, pvz., kasmetinių atostogų, ligos dienų ir pan.

6.7.      Žemės ūkio įmonės ilgalaikis finansinis turtas (toliau – ilgalaikis finansinis turtas)finansinis turtas, kurį žemės ūkio įmonė laiko ilgiau kaip vienus metus.

6.8.      Žemės ūkio įmonės ilgalaikis materialusis turtas (toliau – ilgalaikis materialusis turtas) – žemės ūkio įmonės prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams skirtas materialusis turtas, kurį numatoma naudoti ilgiau kaip vienus metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už įmonės nusistatytą minimalią tokio vieneto vertę.

6.9.      Žemės ūkio įmonės nematerialusis turtas (toliau – nematerialusis turtas) – žemės ūkio įmonės disponuojamas materialios formos neturintis nepiniginis turtas, kurį naudodama įmonė tikisi gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos ir kurio vertė yra ne mažesnė už įmonės nusistatytą minimalią tokio turto vertę.

6.10.    Žemės ūkio įmonės nuosavas kapitalas (toliau – nuosavas kapitalas) – žemės ūkio įmonės turto vertės dalis, likusi iš visos turto vertės atėmus visų įsipareigojimų vertę.

6.11.    Žemės ūkio įmonės vidutinis darbuotojų skaičius – dydis, kuriuo parodomas asmenų, dirbusių žemės ūkio įmonėje pagal darbo sutartis, skaičius ir kuris apskaičiuojamas vadovaujantis Vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134 „Dėl Vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo, pasirenkant sutrumpintas arba trumpas metinės finansinės atskaitomybės ataskaitas, tvarkos patvirtinimo“.

 

IV SKYRIUS

TEISINIS PAGRINDAS

 

7.      Tyrimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymas ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas.

 

V SKYRIUS

TIRIAMOSIOS VISUMOS ELEMENTŲ APRĖPTIS, VERTINAMI PARAMETRAI

 

8.      Tyrimo populiacijos aprėptis – žemės ūkio įmonės, t. y. žemės ūkio veiklą vykdantys juridiniai asmenys.

9.      Geografinė aprėptis – statistiniai rodikliai skaičiuojami šalies lygmeniu.

10.    Vertinami parametrai:

10.1.    Ilgalaikio turto, nurodyto Metodikos 11 punkte, vertė:

10.1.1.     likutis metų pradžioje;

10.1.2.     gautas ilgalaikis turtas, iš jo naujas ilgalaikis turtas;

10.1.3.     vertės padidėjimas dėl perkainojimo;

10.1.4.     nurašytas ilgalaikis turtas, iš jo likviduotas ir parduotas;

10.1.5.     nukainojimas;

10.1.6.     likutis metų pabaigoje.

10.2.    Ilgalaikio turto, nurodyto Metodikos 12 punkte, nusidėvėjimas (amortizacija):

10.2.1.     likutis metų pradžioje;

10.2.2.     priskaičiuotas;

10.2.3.     pasikeitimas dėl perkainojimo;

10.2.4.     nurašytas, iš jo likviduota (likviduoto turto);

10.2.5.     likutis metų pabaigoje.

10.3.    Finansinių ir praėjusių finansinių metų nuosavas kapitalas ir mokėtinos sumos ir įsipareigojimai:

10.3.1.     kapitalas (įstatinis, pagrindinis, pasirašytasis neapmokėtas, akcijų priedai, savos akcijos);

10.3.2.     rezervai (perkainojimo, kiti);

10.3.3.     nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai), iš jų ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai);

10.3.4.     nuosavas kapitalas iš viso;

10.3.5.     po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai, iš jų finansinės skolos kredito įstaigoms;

10.3.6.     per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, iš jų finansinės skolos kredito įstaigoms;

10.3.7.     mokėtinos sumos ir įsipareigojimai iš viso.

10.4.    Darbuotojų skaičius ir jų darbo apmokėjimas:

10.4.1.     vidutinis darbuotojų skaičius (vnt.);

10.4.2.     dirbtų dienų ir valandų skaičius (tūkst.);

10.4.3.     apskaičiuota darbo apmokėjimo suma visiems darbuotojams, iš jos apmokėjimas natūra; delspinigiai; išeitinės pašalpos, kompensacijos; premijos;

10.4.4.     gyventojų pajamų mokesčio suma, išskaičiuota iš darbo apmokėjimo sumos visiems darbuotojams;

10.4.5.     pajininkų (akcininkų) skaičius ataskaitinių metų pabaigoje, iš jų pajininkai (akcininkai), turintys 10 ir daugiau procentų.

10.5.    Gautos dotacijos ir subsidijos:

10.5.1.     dotacijų ir subsidijų negautoms pajamoms kompensuoti suma, iš jos dotacijos ir subsidijos: už pasėlius ir žemės ūkio naudmenas; už gyvulius; kitos kompensacinės išmokos negautoms pajamoms kompensuoti;

10.5.2.     dotacijų ir subsidijų patirtoms išlaidoms kompensuoti suma;

10.5.3.     su turtu susijusių dotacijų suma.

10.6.    Augalininkystei, gyvulininkystei, kitai vykdomai veiklai tenkančios sąnaudos:

10.6.1.     darbo apmokėjimas su atskaitymais, iš jo: darbdavio įmokos valstybiniam socialiniam draudimui ir sveikatos draudimui;

10.6.2.     materialinės išlaidos, iš jų: sėklos ir sodinamoji medžiaga bei iš jų pirktos; pašarai bei iš jų kombinuotieji pašarai; trąšos ir dirvos pagerinimo medžiagos; naftos produktai ir dujos bei iš jų dyzelinas; elektros energija; augalų apsaugos produktai; farmaciniai preparatai; atsarginės dalys; žemės ūkio pastatų remontas; veterinarijos paslaugos; kitos materialinės išlaidos bei iš jų: žemės ūkiui būdingų paslaugų pirkimas, sandėliavimo paslaugų pirkimas, transporto paslaugų pirkimas, išlaidos pašto, telekomunikacijos paslaugoms;

10.6.3.     ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija;

10.6.4.     kitos išlaidos, iš jų: palūkanos už paskolas; žemės nuoma; žemės mokestis; kito ilgalaikio turto nuoma; draudimas; pelno mokestis; kiti mokesčiai, susiję su gamyba; įmokos asociacijoms, kitoms ne pelno organizacijoms, kooperatinėms bendrovėms (išskyrus pajus); kitos išlaidos.

10.6.5.     iš viso.

10.7.    Žemės ūkio produktų, nurodytų Metodikos 13 punkte, pardavimai:

10.7.1.     parduotas kiekis (t) įskaitomuoju svoriu ir natūra, iš jo eksportui;

10.7.2.     parduotos produkcijos savikaina (Eur);

10.7.3.     pardavimų pajamos (Eur).

10.8.    Augalininkystės produkcijos, nurodytos Metodikos 14 punkte, gamyba ir savikaina:

10.8.1.     plotas (ha);

10.8.2.     produkcijos kiekis (t);

10.8.3.     derlingumas (iš 1 ha 100 kg);

10.8.4.     išlaidos (Eur), iš jų: darbo apmokėjimas su atskaitymais valstybiniam socialiniam draudimui ir sveikatos draudimui; sėklos ir sodinamoji medžiaga; trąšos ir dirvos pagerinimo medžiagos; naftos produktai ir dujos; elektros energija; kitos išlaidos;

10.8.5.     išlaidos, tenkančios pagrindinei produkcijai (Eur);

10.8.6.     produkcijos vieneto savikaina (Eur).

10.9.    Gyvulininkystės produkcijos, nurodytos Metodikos 15 punkte, gamyba ir savikaina:

10.9.1.     vidutinis metinis gyvulių skaičius (vnt.);

10.9.2.     produkcijos kiekis (t);

10.9.3.     išlaidos (Eur), iš jų: darbo apmokėjimas su atskaitymais valstybiniam socialiniam draudimui ir sveikatos draudimui; pašarai; naftos produktai ir dujos; elektros energija; kitos išlaidos;

10.9.4.     išlaidos, tenkančios pagrindinei produkcijai (Eur);

10.9.5.     produkcijos vieneto savikaina (Eur).

10.10.      Produkcijos, nurodytos Metodikos 16 punkte, kiekio kaita (t):

10.10.1.   likutis metų pradžioje;

10.10.2.   pagaminta; pirkta ir kitaip gauta produkcija; iš jų importuota;

10.10.3.   parduota; sunaudota: pašarams, sėklai, perdirbimui; produkcijos laikymo nuostoliai; kitos išlaidos; iš viso;

10.10.4.   likutis metų pabaigoje.

10.11.      Gyvulių, nurodytų Metodikos 17 punkte, skaičius:

10.11.1.   likutis metų pradžioje (vnt.);

10.11.2.   likutis metų pabaigoje (vnt. ir Eur).

10.12.      Nuomojama (iš valstybės ir iš fizinių asmenų) ir nuosava žemė (ha):

10.12.1.   bendras žemės plotas;

10.12.2.   iš viso žemės ūkio naudmenų; iš jų ariamosios žemės; sodai ir uogynai (iš jų derančio amžiaus); pievos ir ganyklos;

10.12.3.   kita žemė;

10.12.4.   miškai;

10.12.5.   nusausinta žemė;

10.12.6.   drėkinama žemė.

11.    Ilgalaikis turtas, kuris vertinamas pagal Metodikos 10.1 papunktyje nurodytus parametrus:

Materialusis turtas

Nematerialusis turtas

Iš jo

žemė

Iš jo

kompiuterinė programinė įranga

miškai

kitas nematerialusis turtas

pastatai ir kiti statiniai

Ilgalaikis finansinis turtas

mašinos ir įrengimai

Iš jo

nuosavybės vertybiniai popieriai

transporto priemonės

skolos vertybiniai popieriai

kita įranga, prietaisai, įrankiai

Biologinis turtas (daugiamečiai sodiniai)

kitas materialusis turtas

 

statyba ir kiti kapitaliniai darbai

 

 

12.    Ilgalaikis turtas, kuris vertinamas pagal Metodikos 10.2 papunktyje nurodytus parametrus:

Materialusis turtas

Nematerialusis turtas

Iš jo

pastatai ir kiti statiniai

Iš jo

kompiuterinė programinė įranga

mašinos ir įrengimai

kitas nematerialusis turtas

transporto priemonės

Biologinis turtas (daugiamečiai sodiniai)

kita įranga, prietaisai, įrankiai

 

kitas materialusis turtas

 

13.    Žemės ūkio produktai, kurie vertinami pagal Metodikos 10.7 papunktyje nurodytus parametrus:

Grūdai

Gyvuliai ir paukščiai gyvuoju svoriu

Pramoninė produkcija

Linų sėmenys

iš jų

parduota mėsai (gyvuoju svoriu)

galvijų

iš jos

žemės ūkio produkcijos apdorojimas ir perdirbimas

Linų šiaudeliai

kiaulių

Žieminiai rapsai

avių ir ožkų

medienos ir medienos gaminių gamyba (EVRK 2 red. 16)

Vasariniai rapsai

paukščių

Garstyčios

arklių

žemės ir miško ūkio traktorių  ir kitos technikos remontas (EVRK  2 red. 33.12)

Kanapės

kitų gyvulių

Bulvės

parduota veislei (gyvuoju svoriu)

galvijų

statyba (EVRK 2 red. 41–43)

Cukriniai runkeliai

kiaulių

Kitos produkcijos, darbų ir paslaugų realizavimas

Daugiamečių žolių sėkla

kitų gyvulių

Atvirojo grunto daržovės

kitas pardavimas (gyvuoju svoriu)

 

galvijų

Iš jo

didmeninė prekyba (EVRK 2 red. 46), išskyrus didmeninė prekyba už atlyginimą ar pagal sutartį (EVRK 2 red. 46.1)

Uždarojo grunto daržovės

kiaulių

Vaisiai

kitų gyvulių

Uogos

Paukščiai (vienadieniai), tūkst. vnt.

Lauko gėlininkystė

Pienas

mažmeninė prekyba (EVRK 2 red. 47)

Šiltnamių gėlininkystė

Vilna

žemės ūkio paslaugos (EVRK 2 red. 01.6)

Pievagrybiai

Kiaušiniai, tūkst. vnt.

Kita augalininkystės produkcija

Kita gyvulininkystės produkcija

transportas (EVRK 2 red. 49.41)

sandėliavimas (EVRK 2 red. 52.1)

Iš viso augalininkystės produkcijos

Iš viso gyvulininkystės produkcijos

Iš viso

 

14.    Augalininkystės produkcija, kuri vertinama pagal Metodikos 10.8 papunktyje nurodytus parametrus:

Grūdai (po apdorojimo)

Pašariniai šakniavaisiai

Silosas

iš jų

žieminiai

Bulvės

Kukurūzų žalia masė

vasariniai (be kukurūzų)

Uždarojo grunto daržovės (plotas m)

Kukurūzų silosas

ankštiniai

Atvirojo grunto daržovės

Šienainis

kukurūzai

Vaisiai (sėklavaisiai, kaulavaisiai)

Lauko gėlininkystė (plotas m)

Rapsai

Sodai iki 5 metų amžiaus

Šiltnamių gėlininkystė (plotas m)

Iš jų

žieminiai

Uogos (braškės, serbentai ir kitos)

Pievagrybiai (plotas m, produkcijos kiekis kg, derlingumas kg/m)

vasariniai

Uogakrūmiai iki 3 metų amžiaus

Garstyčios

Daugiametės žolės šienui

Kita produkcija

Kanapės

Daugiametės žolės žaliajai masei

Išlaidos kitų metų derliui

Linų sėmenys

Vienmetės žolės šienui

Iš viso

Linų šiaudeliai

Ganyklos arba pievos šienui

 

Cukriniai runkeliai

Ganyklos arba pievos žaliajai masei

 

15.    Gyvulininkystės produkcija, kuri vertinama pagal Metodikos 10.9 papunktyje nurodytus parametrus:

Galvijininkystės pagrindinės bandos produkcija

Vištų produkcija, iš viso

pienas 1

iš jų

kiaušiniai, tūkst. vnt.

prievaisa, vnt.

priesvoris

Galvijų prieauglio ir penimų gyvulių produkcija

Kitų paukščių produkcija, iš viso

priesvoris

iš jų

kiaušiniai, tūkst. vnt.

Kiaulininkystė, iš viso

priesvoris

iš jų priesvoris

Arklininkystė, iš viso

Avininkystė

Bitininkystė, iš viso

iš jų

priesvoris

iš jų

medus, kg

vilna

vaškas, kg

Žuvininkystė

Kita produkcija

Iš viso

1 pateikiami duomenys apie melžiamas karves be karvių žindenių.

 

16.    Produkcija, kuri vertinama pagal Metodikos 10.10 papunktyje nurodytus parametrus:

Grūdai, iš viso

Rapsai

Pienas

Iš jų

kviečiai

Garstyčios

Mėsa skerdienos svoriu

rugiai

Kanapės

Paukščių kiaušiniai, tūkst. vnt.

kvietrugiai

Cukriniai runkeliai

Medus, kg

miežiai

Bulvės

 

avižos

Daržovės

žirniai

Pašariniai šakniavaisiai

vikiai

Linų sėmenys

lubinai

Linų šiaudeliai

pupos

Vaisiai ir uogos

grikiai

Gėlės, tūkst. vnt.

javų mišiniai

Pievagrybiai, kg

kukurūzai

Miltai ir kiti grūdų perdirbimo produktai

kitų rūšių grūdai

 

17.    Gyvuliai, kurie vertinami pagal Metodikos 10.11 papunktyje nurodytus parametrus:

Galvijai

Kiaulės

Visų amžių grupių paukščiai, tūkst. vnt.

Triušiai

iš jų

melžiamos karvės

iš jų paršavedės

iš jų dedeklės

Švelniakailiai žvėreliai

karvės žindenės

Avys ir ožkos

Arkliai

buliai reproduktoriai

iš jų vedeklės

iš jų suaugę

Bičių šeimos

 

VI SKYRIUS

TAIKOMIEJI METODAI

 

18.    Vykdomas atrankinis statistinis tyrimas.

19.    Atrenkamos reprezentatyvios žemės ūkio įmonės, pateikusios Žemės ūkio bendrovės (įmonės) gamybinių-finansinių rodiklių statistinės ataskaitos 1-ŽŪ (metinės) formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-586 „Dėl žemės ūkio bendrovės (įmonės) gamybinių-finansinių rodiklių statistinės ataskaitos 1-ŽŪ (metinės) formos patvirtinimo“.

 

VII SKYRIUS

STATISTINIŲ DUOMENŲ RINKIMAS IR APDOROJIMAS

 

20.    Tyrime naudojami respondentų pateikti statistiniai duomenys pildant statistinę Žemės ūkio bendrovės (įmonės) gamybinių-finansinių rodiklių statistinę ataskaitą 1-ŽŪ (metinė) (toliau – statistinė ataskaita 1-ŽŪ).

 

21.    Respondentai užpildytą (Excel formatu) statistinę ataskaitą 1-ŽŪ pateikia derinti valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – ŽŪIKVC), el. paštu osf@vic.lt. Jeigu pateikta statistinė ataskaita 1-ŽŪ yra su klaidomis, respondentas apie tai informuojamas ir privalo pateikti patikslintus duomenis.

 

22.    Respondentai suderintą statistinę ataskaitą 1-ŽŪ pateikia ŽŪIKVC iki einamųjų metų birželio 1 d. vienu iš šių būdų:

 

22.1.    Excel formato ataskaitos formą naudodamiesi elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims informacine sistema „E. pristatymas“ (https://epristatymas.post.lt/);

 

22.2.    atspausdintą, pasirašytą ir nuskenuotą el. paštu info@vic.lt;

 

22.3.    atspausdintą ir pasirašytą (popierinę ataskaitos formą) nusiunčia adresu: V. Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius.

 

23.     Respondentui pastebėjus klaidų pateiktoje statistinėje ataskaitoje 1-ŽŪ arba pasikeitus apskaitos duomenims, respondentas privalo per 1 (vieną) mėnesį pateikti ŽŪIKVC patikslintą statistinę ataskaitą 1-ŽŪ.

 

24.    Statistinės ataskaitos 1-ŽŪ forma (Excel formatu) skelbiama ŽŪIKVC interneto svetainėje www.vic.lt.

 

VIII SKYRIUS

STATISTINIŲ DUOMENŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

 

25.    Statistinės ataskaitos 1-ŽŪ forma (Excel formatu) parengta naudojant kontrolės reikalavimus, kurie respondentui padeda tinkamai užpildyti šią formą.

 

26.    Statistinių duomenų įvedimo kontrolės reikalavimai pateikiami techninėje programavimo darbo užduotyje. Nustatomi langeliai, kuriuose reikšmės formuojamos automatiškai, respondentui užpildžius koreguojamus laukus. Taip pat pateikiama kontrolinė informacija, padedanti respondentui pasitikrinti, ar įrašomos reikšmės atitinka realią situaciją.

 

27.    ŽŪIKVC darbuotojai, gavę statistinius duomenis, atlieka statistinių duomenų patikrinimą ir koregavimą. Tikrinamas loginis ryšys tarp statistinių duomenų reikšmių. Statistiniai duomenys lyginami su ankstesnio laikotarpio statistiniais duomenimis. Atliekama statistinių duomenų analizė, klaidų, turinčių įtakos galutiniams tyrimo rezultatams, paieška. Dėl klaidų ar trūkstamų reikšmių aiškinamasi su respondentais.

 

IX SKYRIUS

STATISTINIŲ ĮVERČIŲ SKAIČIAVIMO FORMULĖS IR KITI TEORINIAI PAAIŠKINIMAI

 

28.    Tyrimo vertinimo parametrai, nurodyti šios metodikos 10 punkte, yra statistinės ataskaitos 1-ŽŪ rodikliai.

29.    Tyrimo vertinimo parametrai apskaičiuojami sudedant respondentų statistinės ataskaitos 1-ŽŪ atitinkamų rodiklių sumas, išskyrus:

29.1.    rodiklį „derlingumas (iš 1 ha 100 kg)“, kuris apskaičiuojamas visų respondentų visą produkcijos kiekį (t) padalijus iš viso ploto ir padauginus iš 10;

29.2.    rodiklį „produkcijos vieneto savikaina (Eur)“, kuris apskaičiuojamas visų respondentų išlaidas pagrindinei produkcijai padalijus iš viso produkcijos kiekio.

 

 

X SKYRIUS

NAUDOJAMOS KOMPIUTERIŲ PROGRAMOS IR VARTOTOJAMS PATEIKIAMI REZULTATAI

 

30.    Statistiniai duomenys apdorojami ir skaičiavimai atliekami MS Excel programa.

31.    Statistinė informacija pateikiama Lietuvos statistikos departamentui ekonominėms žemės ūkio ir nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, gamybos rodikliams parengti ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai. Statistinė informacija nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. skelbiama interneto svetainėje www.vic.lt .

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32.    Pasikeitus metodikoje nurodytiems teisės aktams, taikomos galiojančios šių teisės aktų redakcijų nuostatos.

_________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-133, 2019-03-12, paskelbta TAR 2019-03-13, i. k. 2019-04014

Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-961 „Dėl Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybinių ir finansinių rodiklių statistinio tyrimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo