Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-02-26, i. k. 2018-02981

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO   

  

2018 m. vasario 22  d. Nr. T1-32

Telšiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Telšių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės 2018 metų:

1.1. biudžeto pajamas – 44860,8 tūkst. eurų, iš kurių:  44350,6 tūkst. eurų einamųjų metų pajamos ir 510,2 tūkst. eurų praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (1 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-154, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-04, i. k. 2018-09193

Nr. T1-193, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11361

Nr. T1-256, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-10-01, i. k. 2018-15430

Nr. T1-284, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17035

Nr. T1-315, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-04, i. k. 2018-19671

Nr. T1-340, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-17, i. k. 2018-20555

Nr. T1-354, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22063

 

1.2. biudžetinių įstaigų pajamas į savivaldybės biudžetą pagal įmokų rūšis – 1228,2 tūkst. eurų (2 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-256, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-10-01, i. k. 2018-15430

Nr. T1-284, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17035

Nr. T1-315, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-04, i. k. 2018-19671

Nr. T1-340, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-17, i. k. 2018-20555

Nr. T1-354, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22063

 

1.3. asignavimus – 46076,8 tūkst. eurų  (3 priedas), iš jų:  

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-154, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-04, i. k. 2018-09193

Nr. T1-193, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11361

Nr. T1-256, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-10-01, i. k. 2018-15430

Nr. T1-284, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17035

Nr. T1-315, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-04, i. k. 2018-19671

Nr. T1-340, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-17, i. k. 2018-20555

Nr. T1-354, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22063

1.3.1. savarankiškosioms funkcijoms atlikti – 23604,5 tūkst. eurų (4 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-154, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-04, i. k. 2018-09193

Nr. T1-193, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11361

Nr. T1-256, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-10-01, i. k. 2018-15430

Nr. T1-284, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17035

Nr. T1-315, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-04, i. k. 2018-19671

Nr. T1-340, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-17, i. k. 2018-20555

Nr. T1-354, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22063

 

1.3.2. specialiajai tikslinei dotacijai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 2590,7 tūkst. eurų (5 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-154, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-04, i. k. 2018-09193

Nr. T1-193, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11361

Nr. T1-256, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-10-01, i. k. 2018-15430

Nr. T1-284, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17035

Nr. T1-315, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-04, i. k. 2018-19671

Nr. T1-354, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22063

 

1.3.3. specialiajai tikslinei dotacijai klasės (grupės) krepšeliui finansuoti – 9246,7 tūkst. eurų (6 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-315, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-04, i. k. 2018-19671

 

1.3.4. kitai tikslinei dotacijai – 7514,5 tūkst. eurų (7 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-154, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-04, i. k. 2018-09193

Nr. T1-193, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11361

Nr. T1-256, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-10-01, i. k. 2018-15430

Nr. T1-284, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17035

Nr. T1-315, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-04, i. k. 2018-19671

Nr. T1-340, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-17, i. k. 2018-20555

Nr. T1-354, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22063

 

1.3.5.  aplinkos apsaugos specialiajai programai – 166,0 tūkst. eurų (8 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-354, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22063

 

1.3.6. iš biudžetinių įstaigų pajamų – 1228,2 tūkst. eurų (9 priedas);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-256, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-10-01, i. k. 2018-15430

Nr. T1-284, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17035

Nr. T1-315, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-04, i. k. 2018-19671

Nr. T1-340, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-17, i. k. 2018-20555

Nr. T1-354, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22063

 

1.3.7. iš skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti – 1216,0 tūkst. eurų (10 priedas);

1.3.8. apyvartinėms lėšoms 2018 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti, tikslinėms programoms finansuoti – 510,2 tūkst. eurų (11 priedas);

1.4. asignavimus pagal programas – 46076,8 tūkst. eurų (12 priedas).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T1-154, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-04, i. k. 2018-09193

Nr. T1-193, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11361

Nr. T1-256, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-10-01, i. k. 2018-15430

Nr. T1-284, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17035

Nr. T1-315, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-04, i. k. 2018-19671

Nr. T1-340, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-17, i. k. 2018-20555

Nr. T1-354, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22063

 

2. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams,  sudarant ir tvirtinant 2018 metų programų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus įsiskolinimams, susidariusiems iki 2018 m. sausio 1 d. už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, padengti.

3. Nustatyti, kad iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas.

4. Patvirtinti 18,0 tūkst. eurų dydžio savivaldybės mero fondą. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Petras Kuizinas

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

02-22_032 priedai

Priedo pakeitimai:

Nr. T1-154, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-04, i. k. 2018-09193

Nr. T1-193, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11361

Nr. T1-256, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-10-01, i. k. 2018-15430

Nr. T1-284, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17035

Nr. T1-315, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-04, i. k. 2018-19671

Nr. T1-340, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-17, i. k. 2018-20555

Nr. T1-354, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22063

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-154, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-04, i. k. 2018-09193

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-193, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11361

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-256, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-10-01, i. k. 2018-15430

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-284, 2018-10-25, paskelbta TAR 2018-10-29, i. k. 2018-17035

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-315, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-04, i. k. 2018-19671

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-340, 2018-12-13, paskelbta TAR 2018-12-17, i. k. 2018-20555

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T1-354, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22063

Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T1-32 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo