Suvestinė redakcija nuo 2020-09-24

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22324

 

Nauja redakcija nuo 2020-09-24:

Nr. B1-702, 2020-09-23, paskelbta TAR 2020-09-23, i. k. 2020-19709

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUs

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEPATIKIMŲ MAISTO TVARKYMO SUBJEKTŲ SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugpjūčio 12 d. Nr. B1-654

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 21.2 papunkčiu ir Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 7.12 papunkčiu:

1.    T v i r t i n u Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašo sudarymo tvarkos aprašą (pridedama).

2.    P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams departamentams ir Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriui;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                                                 Vidmantas Paulauskas

 

 

 

PATVIRTINTA

valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d.

įsakymu Nr. B1-654

(Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 23 d.

įsakymo Nr. B1-702 redakcija)

 

nepatikimų maisto tvarkymo SUBJEKTŲ sąrašo sudarymo TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato maisto tvarkymo subjektų įtraukimo į Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą (toliau – Sąrašas) kriterijus, Sąrašo sudarymo ar išbraukimo iš jo tvarką.

2. Aprašas taikomas Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT), VMVT teritoriniams departamentams, nurodytiems Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“, 35–44 punktuose (toliau – VMVT teritoriniai departamentai), ir maisto tvarkymo subjektams, išskyrus viešai tiekiamo geriamojo vandens subjektus.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašas – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teisės aktų nustatyta tvarka sudaromas ir viešai skelbiamas sąrašas, į kurį įtraukiami nepatikimi maisto tvarkymo subjektai.

3.2. Nepatikimas maisto tvarkymo subjektas – maisto tvarkymo subjektas, nesilaikantis teisės aktų, reglamentuojančių maisto saugą, kokybę ir higieną, nevykdantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos priimtų sprendimų, nutarimų ar nurodymų ir reikalavimų arba trukdantis Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai atlikti valstybinę maisto ar veterinarinę kontrolę.

3.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę.

4. Sąrašas (forma nustatyta Aprašo priede) sudaromas Aprašo nustatyta tvarka, vadovaujantis Aprašo 5 punkte nurodytais kriterijais.

 

II SKYRIUS

MAISTO TVARKYMO SUBJEKTŲ ĮTRAUKIMO Į SĄRAŠĄ KRITERIJAI

 

5. Maisto tvarkymo subjektas įtraukiamas į Sąrašą (įvertinus faktines aplinkybes, nurodant konkrečią nepatikimą maisto tvarkymo vietą ir (ar) maisto tvarkymo subjekto buveinės adresą), jei atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

5.1. pakartotinai per 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį priimtas VMVT nutarimas už Maisto įstatymo nuostatų dėl maisto ar su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų saugos pažeidimą (toliau – Nutarimas), terminą pradedant skaičiuoti nuo paskutinio Nutarimo įsigaliojimo dienos, kuriuo maisto tvarkymo subjektas pripažintas kaltu dėl maisto ar su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų saugos pažeidimo;

5.2. priimtas Nutarimas, kuriuo maisto tvarkymo subjektas pripažintas kaltu dėl maisto klastojimo;

5.3. maisto tvarkymo subjekto vadovui ar kitam atsakingam asmeniui taikyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatyta administracinė atsakomybė už kliudymą VMVT pareigūnams įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose jiems nustatytas teises ar atlikti jiems pavestas pareigas, už VMVT pareigūnų teisėtų nurodymų ir reikalavimų, taip pat priimtų sprendimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą (pareigūnų į tikrinamas teritorijas, patalpas ar kitus objektus neįleidimas, informacijos pareigūnams nepateikimas, duomenų ar dokumentų arba klaidingų ar tikrovės neatitinkančių informacijos ar duomenų pateikimas, atsisakymas paaiškinti ar suteikti duomenis, dokumentų nuslėpimas, vengimas atvykti ir duoti paaiškinimus ir kt.);

5.4. už nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus priimtas sprendimas dėl ūkio subjekto veiklos sustabdymo;

5.5. priimtas sprendimas dėl bent vienos iš visų maisto tvarkymo subjekto vykdomų veiklų uždraudimo.

 

III SKYRIUS

SĄRAŠO SUDARYMO TVARKA

 

6. Maisto tvarkymo subjektas įtraukiamas į Sąrašą (įvertinus faktines aplinkybes, nurodant konkrečią nepatikimą maisto tvarkymo vietą ir (ar) maisto tvarkymo subjekto buveinės adresą) per 5 (penkias) darbo dienas nuo VMVT direktoriaus įsakymo priėmimo, kuriame nurodomos įtraukimo į Sąrašą priežastys, trukmė ir jo apskundimo tvarka.

7. VMVT direktorius įsakymą dėl maisto tvarkymo subjekto įtraukimo į Sąrašą, dėl Aprašo 5.1–5.5 papunkčiuose nurodytų kriterijų priima ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo informacijos raštu iš VMVT teritorinio departamento gavimo dienos.

8. VMVT teritoriniai departamentai informaciją apie maisto tvarkymo subjektą, atitinkantį bent vieną iš Aprašo 5.1–5.5 papunkčiuose nurodytų kriterijų, pateikia VMVT ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Nutarimo, sprendimo, administracinio nurodymo įvykdymo, teismo nutarimo (nutarties) įsigaliojimo dienos.

9. VMVT teritoriniai departamentai, teikdami Aprašo 8 punkte nurodytą informaciją VMVT, nurodo maisto tvarkymo subjekto pavadinimą, įmonės kodą, konkrečią jo nepatikimą maisto tvarkymo vietą ir adresą, taip pat Aprašo 5 punkto konkretų (-čius) papunktį (-čius), pagal kurį (-iuos) maisto tvarkymo subjektas turėtų būti įtrauktas į Sąrašą.

10. Į Sąrašą maisto tvarkymo subjektas įtraukiamas 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui, terminą pradedant skaičiuoti nuo VMVT direktoriaus įsakymo priėmimo.

11. Maisto tvarkymo subjektą su priimtu VMVT direktoriaus įsakymu supažindina VMVT teritorinis departamentas, kurio veikimo teritorijoje yra į Sąrašą traukiamas maisto tvarkymo subjektas, raštu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo VMVT direktoriaus įsakymo priėmimo dienos paštu, faksu, el. paštu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis, prie rašto pridedant VMVT direktoriaus įsakymą kopiją.

12. VMVT teritoriniai departamentai, nustatę, kad jau Sąraše esantis maisto tvarkymo subjektas atitinka bent vieną iš Aprašo 5.1–5.5 papunkčiuose nurodytų kriterijų, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Nutarimo, sprendimo, administracinio nurodymo įvykdymo, teismo nutarimo (nutarties) įsigaliojimo dienos turi pateikti šią informaciją VMVT.

13. VMVT, gavusi iš VMVT teritorinio departamento raštu Aprašo 12 punkte nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo VMVT teritorinio departamento rašto gavimo dienos pateikia šią informaciją VMVT direktoriui, kuris įsakymu pratęsia maisto tvarkymo subjekto (jo konkrečios nepatikimos maisto tvarkymo vietos)  įtraukimo į Sąrašą terminą 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Apie tai Aprašo 11 punkte nustatyta tvarka VMVT teritorinis departamentas informuoja maisto tvarkymo subjektą.

14. VMVT teritoriniai departamentai, likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki sueis 12 (dvylikos)  mėnesių laikotarpis, kai maisto tvarkymo subjektas įtrauktas į Sąrašą, privalo informuoti VMVT, kuri, suėjus 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui, išbraukia šį maisto tvarkymo subjektą iš Sąrašo.

 

iv skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. VMVT direktoriaus įsakymai dėl maisto tvarkymo subjekto įtraukimo į Sąrašą ar įtraukimo į Sąrašą termino pratęsimo gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

16. Aprašo 15 punkte nurodytų VMVT direktoriaus įsakymų apskundimas nesustabdo jų vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

17. Sąrašas skelbiamas VMVT interneto tinklalapyje https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-sauga-ir-kokybe/patikimi-nepatikimi-subjektai/nepatikimi-maisto-tvarkymo

18. VMVT specialistai privalo užtikrinti maisto tvarkymo subjekto pateiktos informacijos, kuri sudaro komercinę paslaptį, konfidencialumą, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

19. VMVT specialistai, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

________________

 

 

Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašo

sudarymo tvarkos aprašo

priedas

 

(Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašo formos pavyzdys)

 

NEPATIKIMŲ MAISTO TVARKYMO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Juridinio asmens

pavadinimas

(buveinės adresas) / fizinio asmens vardas, pavardė

Nepatikima maisto tvarkymo vieta (adresas) ar maisto tvarkymo subjekto buveinės adresas

Įtraukimo į Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą data

Numatoma išbraukimo iš Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašo data

Pakartotinio įtraukimo į Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą data

Numatoma pakartotinio išbraukimo iš Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-773, 2016-10-03, paskelbta TAR 2016-10-04, i. k. 2016-24501

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. B1-654 „Dėl Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-702, 2020-09-23, paskelbta TAR 2020-09-23, i. k. 2020-19709

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. B1-654 „Dėl Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo