Suvestinė redakcija nuo 2019-05-25

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-04-04, i. k. 2017-05525

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-17:

Nr. 3D-22, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00620

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DALYVAVIMO ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ PARODOSE, MUGĖSE, PRISTATYMUOSE IR VERSLO MISIJOSE UŽSIENIO VALSTYBĖSE FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 3 d. Nr. 3D-228

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsniu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 papunkčiu,

t v i r t i n u Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                          Bronius Markauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2017 m. balandžio 3 d.

įsakymu Nr. 3D-228

 

 

DALYVAVIMO ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ PARODOSE, MUGĖSE, PRISTATYMUOSE IR VERSLO MISIJOSE UŽSIENIO VALSTYBĖSE FINANSAVIMO TAISYKLĖS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 3D-504, 2017-07-31, paskelbta TAR 2017-07-31, i. k. 2017-12874

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos dalyvauti žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse (toliau – renginiai užsienio valstybėse) (toliau – pagalba) teikimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-504, 2017-07-31, paskelbta TAR 2017-07-31, i. k. 2017-12874

 

2. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L  352, p. 1), 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje (OL 2013 L 352, p. 9), 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje (OL 2014 L 190, p. 45), Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu, atsižvelgiant į Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės), ir į Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio ir žuvininkystės srityse aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3D-652 „Dėl Pagrindinių reikalavimų prisiimant įsipareigojimus mokėti paramą iš valstybės biudžeto lėšų žemės ūkio ir žuvininkystės srityse aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Galutinis pagalbos gavėjaspirmine gamyba ir (arba) perdirbimu ir šios veiklos metu pagamintų žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu užsiimantis ūkio subjektas, kuriam pagalba dalyvauti  užsienio valstybėse vykstančiuose renginiuose teikiama kaip subsidijuojamos paslaugos.

3.2. Pagalbos gavėjas – pirmine gamyba ir (arba) perdirbimu ir šios veiklos metu pagamintų žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu užsiimantis ūkio subjektas, gaunantis pagalbą tiesioginės dotacijos forma dalyvauti užsienio valstybėse vykstančiose mugėse, produktų pristatymuose.

3.3. Pareiškėjasdalyvavimo žemės ūkio ir (ar) maisto produktų parodose, ir (ar) mugėse, ir (ar) pristatymuose, ir (ar) verslo misijose užsienio valstybėse organizavimu užsiimantis ūkio subjektas, teikiantis Žemės ūkio ministerijai paraišką dėl galutinių pagalbos gavėjų dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodoje, mugėje, pristatyme ar verslo misijoje užsienio valstybėje finansavimo arba ūkio subjektas, teikiantis Žemės ūkio ministerijai paraišką dėl savo dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų mugėje ar pristatyme užsienio valstybėje finansavimo.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-504, 2017-07-31, paskelbta TAR 2017-07-31, i. k. 2017-12874

 

3.4. Verslo misija – dažniausiai su valstybinėmis delegacijomis susietas trijų ar daugiau ūkio subjektų dalykinis verslo renginys, kuriame susitinkama su tos šalies, į kurią vykstama, ūkio subjektais, siekiant pristatyti bendradarbiavimo ir veiklos galimybes, užmegzti naujų ryšių, pristatyti ūkio subjektus ir (ar) jų produkciją.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

 

3.5. Žemės ūkio ir maisto produktų mugė (toliau – mugė) – renginys, kuriame ūkio subjektai pristato, reklamuoja ir realizuoja žemės ūkio ir maisto produktus.

3.6. Žemės ūkio ir maisto produktų paroda (toliau – paroda) –  nuolatinis arba laikinas viešasis renginys, kuriame ūkio subjektai lankytojams pristato savo gaminamus žemės ūkio ir maisto   produktus.

3.7. Žemės ūkio ir maisto produktų pristatymas (toliau  – produktų pristatymas) – renginys, kuriame ūkio subjektai pristato žemės ūkio ir maisto  produktus, rengia degustacijas.

4. Sąvokos „maisto ūkis“, „pirminė gamyba“, „žemės ūkio produktai“, „žemės ūkis“ suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos reglamente (ES) Nr. 717/2014, reglamente (ES) Nr. 1407/2013, reglamente (ES) Nr. 1408/2013, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatai), Bendrosiose administravimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

Pagrindiniai finansavimo principai

 

5. Dalyvavimo renginiuose užsienio valstybėse finansavimo tikslai:

5.1. skatinti Lietuvoje pagamintų žemės ūkio ir maisto produktų naujų pardavimo rinkų paiešką ir esamų rinkų plėtrą;

5.2. stiprinti žemės ūkio ir maisto produktų sektorių konkurencingumą;

5.3. skatinti ir padėti Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų ūkio subjektams užmegzti verslo ryšius;

5.4. supažindinti vartotojus su įvairių rūšių Lietuvoje pagamintais maisto produktais.

6. Pagalba pagal šias taisykles teikiama dalyvavimui renginiuose užsienio valstybėse iš valstybės biudžeto lėšų.

7. Žemės ūkio ir maisto produktų prioritetinių rinkų nustatymo, renginių užsienio valstybėse organizavimo bei dalyvavimo juose koordinavimo darbo grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 3D-43 „Dėl žemės ūkio ir maisto produktų prioritetinių rinkų nustatymo, renginių užsienio valstybėse organizavimo bei dalyvavimo juose koordinavimo darbo grupės sudarymo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – Darbo grupė), atrenka ir protokolu patvirtina užsienio valstybėse vyksiančius renginius, kuriuose dalyvaujant bus skiriama pagalba, remtinas produktų, eksponuojamų renginiuose užsienio valstybėse, grupes bei nustato biudžetą ir paramos intensyvumą konkrečiam renginiui užsienio valstybėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-36, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00891

Nr. 3D-22, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00620

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

 

8. Galutinis pagalbos gavėjas ir (ar) pagalbos gavėjas laikomas tinkamu gauti pagalbą jei nėra gavęs pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra sugrąžinęs visą neteisėtos ir nesuderinamos pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

9. Galutiniams pagalbos gavėjams ir pagalbos gavėjams pagalba teikiama vadovaujantis:

9.1. reglamentu (ES) Nr. 1407/2013, kai jo dalyvavimas renginiuose užsienio valstybėse yra susijęs su jo vykdoma maisto ūkio (išskyrus žemės ūkio pirminės gamybos ir žuvininkystės) veikla;

9.2. reglamentu (ES) Nr. 717/2014, kai jo dalyvavimas renginiuose užsienio valstybėse yra susijęs su jo vykdoma žuvininkystės veikla;

9.3. reglamentu (ES) Nr. 1408/2013, kai jo dalyvavimas renginiuose užsienio valstybėse yra susijęs su jo vykdoma pirminės žemės ūkio produktų gamybos veikla.

10. Pareiškėjas įsipareigoja:

10.1. gautas pagalbos lėšas panaudoti galutiniams pagalbos gavėjams subsidijuojamoms paslaugoms teikti, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas yra ir pagalbos gavėjas;

10.2. užtikrinti, kad tenkinami taisyklių 8 punkte keliami reikalavimai;

10.3. nebūti gavęs ir nesiekti pagalbos iš kitų nacionalinių ir (ar) Europos Sąjungos (toliau – ES) programų išlaidoms, numatytoms paraiškoje, finansuoti;

10.4. neturėti skolų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

10.5. neturėti iškeltos bylos dėl bankroto, nebūti likviduojamam.

11. Tinkamos finansuoti yra šios su dalyvavimu renginiuose užsienio valstybėse susijusios išlaidos:

11.1. privalomi dalyvavimo parodoje mokesčiai;                  

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-36, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00891

 

11.2. parodos ir mugės ploto (stendo, ekspozicijos)  nuomos (dalyvaujant parodoje – ne daugiau kaip 20 kv. m. tuščio parodos ploto arba ne daugiau kaip 20 kv. m. su standartinės įrangos paketu vienam galutiniam pagalbos gavėjui);

11.3. patalpų nuomos verslo misijai ir produktų pristatymui;

11.4. renginio vietos (stendo, ekspozicijos) įrengimo, išlaikymo ir aptarnavimo (sumontavimo, išmontavimo, būtinos įrangos bei baldų nuomos, apipavidalinimo, eksploatavimo, pervežimo ir pan.). Šiame papunktyje nurodytos išlaidos nėra tinkamos finansuoti prašant pagalbos dalyvauti parodoje, išskyrus atvejus, kai nuomojamas tuščias parodos plotas ne didesnis kaip 20 kv. m – tokiu atveju šios išlaidos vienam galutiniam pagalbos gavėjui gali siekti ne daugiau kaip 300 eurų už 1 kv. m;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-36, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00891

 

11.5. galutinio pagalbos gavėjo arba pagalbos gavėjo vieno darbuotojo kelionės ir apgyvendinimo išlaidos (apgyvendinimo išlaidos negali viršyti ribos nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarime Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“), (punktas netaikomas prašant pagalbos dalyvauti parodoje);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

 

11.6. eksponatų ir renginio reikmenų transportavimo išlaidos (netaikoma prašant pagalbos dalyvauti parodoje);

11.7. konsultavimo ir partnerių užsienyje paieškos išlaidos organizuojant verslo misiją (didžiausia pagalbos suma konsultavimo ir partnerių užsienyje paieškos išlaidoms padengti vienai verslo misijai užsienio valstybėje negali viršyti 6000 eurų);

11.8.  verslo misijos delegacijos transporto išlaidos valstybėje, kurioje vyksta verslo misija;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

 

11.9. maitinimo išlaidos verslo misijos metu, kurios negali būti didesnės kaip 20 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-504, 2017-07-31, paskelbta TAR 2017-07-31, i. k. 2017-12874

 

12. Neteko galios nuo 2018-01-20

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-36, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00891

 

13. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos taisyklių 11 punkte nurodytos išlaidos:

13.1. būtinos dalyvavimui renginiuose užsienio valstybėse;

13.2. susijusios su renginiais užsienio valstybėse, kurie įtraukti į taisyklių 7 punkto nustatyta tvarka patvirtintą renginių sąrašą ir kuriuose eksponuojami patvirtintų remtinų produktų grupių produktai;

13.3. patirtos po sprendimo dėl pagalbos teikimo priėmimo, išskyrus taisyklių 11.1, 11.2 ir 11.4 papunkčiuose nurodytas išlaidas. Taisyklių 11.1, 11.2 ir 11.4 papunkčiuose nurodytos išlaidos, patirtos iki sprendimo dėl pagalbos teikimo priėmimo, nekompensuojamos, jei pagal šias taisykles pagalba dalyvavimui konkrečiame renginyje užsienio valstybėje neskiriama;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-36, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00891

Nr. 3D-22, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00620

 

13.4. neviršijančios Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintame sprendime dėl lėšų skyrimo numatytos sumos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

 

13.5. pagrįstos išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų patvirtintomis kopijomis.

14. Pareiškėjai  užtikrina, kad prekių, paslaugų ar darbų pirkimai būtų organizuojami ir atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais. Jei vadovaujantis teisės aktais pareiškėjai viešųjų pirkimų atlikti neprivalo, turi būti apklausiami ne mažiau kaip trys skirtingi tiekėjai. Šio punkto nuostatos netaikomos išlaidoms, nurodytoms taisyklių 11.1, 11.2 papunkčiuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

 

15. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už numatomas įsigyti (įsigytas) prekes ir paslaugas nėra tinkamos finansuoti išlaidos, išskyrus atvejus, kai:

15.1. jį faktiškai ir galutinai sumoka pareiškėjas, nesantis PVM mokėtojas;

15.2. pareiškėjo – PVM mokėtojo veikla, kuriai organizuoti teikiama pagalba pagal šias taisykles, nėra laikoma ekonomine veikla ir už įsigytas šiai veiklai reikalingas prekes ar paslaugas pareiškėjas negalės susigrąžinti PVM.

16. Jeigu PVM pripažįstamos tinkamomis finansuoti išlaidomis, pareiškėjas įsipareigoja nesiekti susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto.

17. Teikiant pagalbą, vadovaujamasi reglamento (ES) Nr. 717/2014 1 straipsnio 2 ir 3 dalių, 3 straipsnio ir 5 straipsnio, reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 2 dalies, 3 straipsnio ir 5 straipsnio, reglamento (ES) Nr. 1408/2013 1 straipsnio 2 ir 3 dalių, 3 straipsnio ir 5 straipsnio de minimis pagalbos teikimo reikalavimais.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

18. Paraiškas dalyvavimui renginiuose užsienio valstybėse priima Ministerija.

19. Paraiškos pagal šių taisyklių 1–3 prieduose nurodytas formas priimamos, nagrinėjamos ir lėšos skiriamos vadovaujantis Bendrosiomis administravimo taisyklėmis ir šiomis taisyklėmis. 

20. Ministerija savo interneto svetainės http://zum.lrv.lt/ skelbimų skiltyje paskelbia apie paraiškų priėmimą dalyvauti renginiuose užsienio valstybėse. Kvietimo teikti paraiškas turinys turi atitikti Aprašo 3.1 papunkčio reikalavimus. Papildomai turi būti nurodyti renginiai užsienio valstybėse, kuriuose dalyvaujant skiriama pagalba, ir remtinos produktų, eksponuojamų  renginiuose, grupės, kaip nurodyta taisyklių 7 punkte. Esant poreikiui, Darbo grupė gali siūlyti skelbti antrą kvietimą teikti paraiškas tam pačiam renginiui užsienio valstybėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-22, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00620

 

21. Pareiškėjai, siekiantys pagalbos:

21.1. dėl galutinių pagalbos gavėjų dalyvavimo renginiuose užsienio valstybėse Ministerijai pateikia 1 priede nurodytos formos paraišką vienam renginiui užsienio valstybėje. Kartu su paraiška turi būti pateikta:

21.1.1. pareiškėjo veiklos nuostatų (įstatų) arba kitų veiklą reglamentuojančių dokumentų patvirtintos kopijos;

21.1.2. ne mažiau kaip 5 galutinių pagalbos gavėjų paraiškų (2 priedas) vienoje parodoje, mugėje, pristatyme kopijos;

21.1.3. ne mažiau kaip 3 galutinių pagalbos gavėjų paraiškų (2 priedas) vienoje verslo misijoje kopijos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

 

21.2. dėl savo, kaip pagalbos gavėjų, dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų mugėje arba pristatyme užsienio valstybėje pateikia 3 priede nurodytos formos paraišką.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-504, 2017-07-31, paskelbta TAR 2017-07-31, i. k. 2017-12874

 

22. Pareiškėjas po paraiškos užregistravimo turi teisę raštu pranešti Ministerijai apie pateiktos paraiškos atšaukimą ir pateikti naują paraišką kvietimo teikti paraiškas metu, bet tik vieną kartą ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pirmosios paraiškos atšaukimo datos.

23. Pirminį gautų paraiškų vertinimą atlieka atsakingas Ministerijos padalinys (toliau – sekretoriatas), kuris gavęs paraiškas:

23.1. patikrina paraiškų ir kartu su ja pateiktų dokumentų tinkamumą, priemonės išlaidų tinkamumą, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai;

23.2. patikrina, ar tenkinami taisyklių 8 punkte nustatyti reikalavimai;

23.3. vadovaudamasis Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatais ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos duomenų tvarkymo taisyklės), patikrina informaciją apie visą kiekvieno galutinio pagalbos gavėjo ir pagalbos gavėjo (įskaitant ir su konkrečiu galutiniu pagalbos gavėju ir pagalbos gavėju atitinkamai reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje, reglamento (ES) Nr. 717/2014 2 straipsnio 2 dalyje arba reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) per einamuosius ir dvejus ankstesnius galutinių pagalbos gavėjų ir pagalbos gavėjų mokestinius metus gautą nereikšmingą (de minimis) pagalbą, taip pat, ar nereikšmingos (de minimis) pagalbos bendra suma, pridėjus pagal šias taisykles apskaičiuotą pagalbos dydį, neviršija leistino pagalbos dydžio. Jei galutiniam pagalbos gavėjui ir (arba) pagalbos gavėjui suteikus apskaičiuotą pagalbos dydį būtų viršijamas galutiniam pagalbos gavėjui ir (arba) pagalbos gavėjui (įskaitant ir su konkrečiu galutiniu pagalbos gavėju ir pagalbos gavėju atitinkamai reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje, reglamento (ES) Nr. 717/2014 2 straipsnio 2 dalyje arba reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) bendras leistinas nereikšmingos (de minimis)  pagalbos dydis, negali būti suteikiama net ta pagalbos dalis, kuri šio dydžio neviršija;

23.4. vadovaudamasis Suteiktos valstybės pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, Suteiktos valstybės pagalbos registre (toliau – Registras) rezervuoja kiekvienam tinkamam galutiniam pagalbos gavėjui ir (ar) pagalbos gavėjui planuojamą suteikti pagalbos sumą.

24. Sekretoriatas, atlikęs pirminį gautų paraiškų vertinimą, parengia laisvos formos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę, kuria remdamasi Darbo grupė, svarsto ir vertina pateiktas paraiškas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

 

25. Darbo grupė vertina, ar numatoma įgyvendinti priemonė atitinka šių taisyklių 5 punkte nustatytus dalyvavimo renginiuose užsienio valstybėse finansavimo tikslus ir išlaidų tinkamumą pagal taisyklių 13.1, 13.2 papunkčius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

 

26. Sekretoriatas ir (arba) Darbo grupė paraiškų tikrinimo ir (arba) svarstymo metu turi teisę prašyti pareiškėjų papildomų dokumentų ir (arba) informacijos, reikalingos priemonių vertinimui. Sekretoriatas ir (arba) Darbo grupė nustato papildomų dokumentų ir (arba) informacijos pateikimo terminą, bet ne trumpesnį nei 3 darbo dienos. Pareiškėjui per nustatytą terminą raštu nepateikus papildomų dokumentų ir (arba) informacijos, paraiška baigiama vertinti pagal turimus duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

 

27. Jeigu, įvertinus paraiškas prašoma pagalbos suma viršija renkamoms paraiškoms skiriamą bendrą pagalbos sumą, taikomas proporcingas pagalbos mažinimas galutiniams pagalbos gavėjams ir pagalbos gavėjams, išskyrus pirmą kartą pagalbos dalyvavimui renginiuose užsienio valstybėse besikreipusius galutinius pagalbos gavėjus ir pagalbos gavėjus. Jei  po minėto mažinimo pagalbos lėšų nepakanka net ir pirmą kartą pagalbos besikreipusiems galutiniams pagalbos gavėjams ir pagalbos gavėjams, pagalbos suma proporcingai mažinama ir jiems.

28. Darbo grupė, įvertinusi paraiškas šių taisyklių 25 punkte nustatyta tvarka, vadovaudamasi Darbo grupės darbo reglamentu, priima siūlymus dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo arba kitus sprendimus (siūlymus dėl avanso mokėjimo, dėl pagalbos nutraukimo ar sumažinimo, dėl papildomų lėšų skyrimo). Tais atvejais, kai lėšų sumą priemonei įgyvendinti siūloma sumažinti, pareiškėjas per 3 darbo dienas privalo atitinkamai patikslinti ar papildyti paraišką. Jei pareiškėjas nesutinka tikslinti ar papildyti paraiškoje pateiktų duomenų, jo paraiška yra atmetama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-504, 2017-07-31, paskelbta TAR 2017-07-31, i. k. 2017-12874

Nr. 3D-36, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00891

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

 

29. Galutinį sprendimą dėl lėšų skyrimo ar neskyrimo priemonei įgyvendinti, remdamasis Darbo grupės posėdžio protokolu, priima Žemės ūkio ministerijos kancleris. Priėmus sprendimą skirti lėšų priemonei įgyvendinti, pareiškėjas tampa priemonės vykdytoju.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

 

30. Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkio, kuriuo patvirtinamas sprendimas dėl lėšų skyrimo priemonėms įgyvendinti, Darbo grupės posėdžių protokolų, priemonės vykdytojų paraiškų kopijos yra pateikiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) raštu ir el. paštu nacparama@nma.lt ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

 

31. Sekretoriatas, vadovaudamasis Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatais ir Suteiktos valstybės pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, per 5 darbo dienas nuo taisyklių 29 punkte nurodyto sprendimo priėmimo dienos pateikia Registrui duomenis apie kiekvienam galutiniam pagalbos gavėjui ir pagalbos gavėjui suteiktą pagalbą.

 

IV SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

 

32. Gavusi taisyklių 30 punkte nurodytus dokumentus, Agentūra:

32.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo informuoja priemonės vykdytoją apie skirtą lėšų sumą;

32.2. priemonės vykdytojui perveda 50 proc. numatytos sumos avansą, jei Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintame sprendime dėl lėšų skyrimo nenumatyta kitaip.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-36, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00891

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

 

33. Jeigu Agentūra negali atlikti taisyklių 32 punkte nustatytų veiksmų dėl paraiškose ir (arba) Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintame sprendime dėl lėšų skyrimo priemonei įgyvendinti pastebėtų klaidų ar kitų neatitikimų ir šiems netikslumams ištaisyti reikia laiko, ji nedelsiant apie tai informuoja Ministeriją, o 32 punkte nustatytus veiksmus ji atlieka iš Ministerijos gavusi patikslintus duomenis dėl pastebėtų klaidų ar kitų neatitikimų ištaisymo.

34. Priemonės vykdytojams lėšos išmokamos taikant išlaidų kompensavimo su avansu mokėjimo būdą, kaip numatyta Bendrosiose administravimo taisyklėse.

35. Priemonės vykdytojams atsiskaitant už patirtas išlaidas, galimas 20 proc. išlaidų nukrypimas pagal paraiškoje nurodytas atskiras išlaidų rūšis, neviršijant Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu patvirtintame sprendime dėl lėšų skyrimo priemonei įgyvendinti numatytos bendros sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

 

36. Išlaidų viršijimas pagal atskiras išlaidų rūšis daugiau kaip 20 proc. negalimas ir išlaidos, nenumatytos taisyklėse, nefinansuojamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

 

37. Neteko galios nuo 2019-01-17

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-22, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00620

 

38. Priemonės vykdytojai, įgyvendinę priemonę už patirtas išlaidas, Agentūrai atsiskaito ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo priemonės įgyvendinimo pabaigos, išskyrus lapkričio mėnesį įgyvendintas priemones, už kurių išlaidas priemonės vykdytojai atsiskaito ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, ir už gruodžio mėnesį įgyvendintas priemones, už kurių išlaidas atsiskaito ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo priemonės įgyvendinimo pabaigos, pateikdami mokėjimo prašymą, kurio forma tvirtinama Agentūros direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka ir skelbiama interneto tinklalapyje adresu www.nma.lt. Mokėjimo prašymai teikiami ir tikrinami vadovaujantis Bendrosiose administravimo taisyklėse ir šiose taisyklėse nustatyta tvarka. Pateikdamas mokėjimo prašymą, priemonės vykdytojas turi visiškai atsiskaityti už įgyvendintą priemonę ir gautą avansą. Priemonės vykdytojai mokėjimo prašymus Agentūrai pateikia asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta adresu Blindžių g. 17, 08111 Vilnius. Kartu su mokėjimo prašymu priemonės vykdytojas pateikia:

38.1. išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų patvirtintas kopijas;

38.2. ataskaitą apie priemonės įgyvendinimo rezultatus, t. y., kokios nuveiktos veiklos, pasiekti rezultatai.  Prie šios ataskaitos turi būti pridėti dalyvavimo renginyje faktiniai įrodymai: dalyvavimo parodose atveju – 3 kiekvieno stendo nuotraukos, dalyvavimo verslo misijose atveju – renginio programa, informacija internete apie organizuojamą dalyvavimą renginyje ir (arba) pristatant dalyvavimo renginyje rezultatus, dalyvių iš Lietuvos ir užsienio valstybės dalyvių sąrašą, mugės ir produktų pristatymo atveju – po 3 renginio nuotraukas;

38.3. galutinių pagalbos gavėjų ataskaitos apie priemonės įgyvendinimo rezultatus (4 priedas) (taikoma pareiškėjui, kuris teikė paraišką dėl galutinių pagalbos gavėjų dalyvavimo renginiuose užsienio valstybėse). Galutiniai pagalbos gavėjai ataskaitas (4 priedas) pareiškėjui pateikia per 10 darbo dienų po renginio užsienio valstybėje pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

 

39. Mokėjimo prašymo pateikimo terminą dėl objektyvių, nuo priemonės vykdytojo nepriklausančių aplinkybių, Agentūra gali pratęsti. Šiuo atveju priemonės vykdytojas iki taisyklių 38 punkte nustatyto termino turi raštu pateikti prašymą Agentūrai dėl mokėjimo prašymo ir pridedamų dokumentų pateikimo termino pratęsimo, jį pagrindžiant atitinkamais dokumentais, liudijančiais nuo priemonės vykdytojo nepriklausančių aplinkybių buvimą. Agentūra ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų raštu informuoja priemonės vykdytoją apie priimtą sprendimą ir jei nepritaria, nurodo nepritarimo priežastis.

40. Jeigu vertinant mokėjimo prašymą ir kartu su mokėjimo prašymu pateiktus dokumentus kyla neaiškumų, ar mokėjimo prašymui ir kartu su mokėjimo prašymu pateiktiems dokumentams tinkamai įvertinti trūksta informacijos, Agentūra siunčia priemonės vykdytojui paklausimą dėl papildomos informacijos ir (arba) dokumentų pateikimo. Jei per Agentūros nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, priemonės vykdytojas raštu nepateikia prašomų dokumentų ir (arba) informacijos, mokėjimo prašymas vertinamas pagal turimus duomenis.

41. Jeigu, įvertinus mokėjimo prašymą, nustatoma, kad avansu išmokėta suma didesnė negu priemonės vykdytojas patyrė tinkamų finansuoti išlaidų, šį skirtumą priemonės vykdytojas privalo grąžinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-36, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00891

 

42. Priemonės įgyvendinimo pažeidimai nustatomi ir grąžintinos lėšos administruojamos vadovaujantis Bendrosiomis administravimo taisyklėmis.

43. Neteko galios nuo 2019-05-25

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

 

44. Agentūra, įvertinusi mokėjimo prašymą, siekdama išmokėti likusią lėšų sumą priemonės vykdytojui, atsiskaičiusiam už įgyvendintas priemones, užsako ir išmoka lėšas Bendrosiose administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-22, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00620

 

441. Agentūra iš priemonės vykdytojų gavusi informaciją, nurodytą taisyklių 38.2 ir 38.3 papunkčiuose, ją per 10 darbo dienų pateikia Ministerijai el. paštu prekyba@zum.lt.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-22, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00620

 

V SKYRIUS

LĖŠŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

45. Už skirtų lėšų panaudojimą atsako priemonės vykdytojas.

46. Už paraiškose ir kituose dokumentuose pateiktų duomenų teisingumą atsako juos pateikę ūkio subjektai. Priemonės vykdytojas privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos sumos pagal šias taisykles skyrimo dienos saugoti visą su paraiška ir vykdoma priemone susijusią medžiagą ir dokumentus.

47. Agentūra, siekdama nustatyti, ar priemonė vykdoma teisingai, ar pateikta informacija ir dokumentai yra tikslūs, prireikus, savo nustatyta tvarka, atlieka dokumentų patikrą vietoje. Priemonės vykdytojai privalo leisti Agentūros darbuotojams atlikti patikras. Patikros vietoje aktas surašomas dviem egzemplioriais, iš kurių vienas lieka priemonės vykdytojui, o kitas – patikrą atlikusiam Agentūros darbuotojui (-ams).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

 

48. Priemonių vykdymo patikrą renginių užsienio valstybėse vietoje gali atlikti Ministerijos atsakingi darbuotojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

49. Už informavimą pagalbos teikimo klausimais, paraiškų priėmimą, vertinimą, Darbo grupės posėdžių organizavimą, sprendimų dėl pagalbos skyrimo priemonei įgyvendinti priėmimą, potvarkių dėl lėšų skyrimo priemonėms įgyvendinti rengimą, informacijos apie priemones kaupimą yra atsakinga Ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

 

50. Už lėšų užsakymą ir išmokėjimą priemonių vykdytojams, lėšų apskaitą, jų panaudojimo kontrolę pagal taisykles atsako Agentūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

 

51. Kiti šiose taisyklėse nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Bendrosiomis administravimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

52. Pasikeitus šiose taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

53. Pasikeitus šioms taisyklėms, nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems pareiškėjams, galutiniams pagalbos gavėjams ir pagalbos gavėjams, išskyrus atvejus, kai žemės ūkio ministro įsakyme  numatyta kitaip.

 

_______________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-504, 2017-07-31, paskelbta TAR 2017-07-31, i. k. 2017-12874

Nr. 3D-36, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00891

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

 

2 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-504, 2017-07-31, paskelbta TAR 2017-07-31, i. k. 2017-12874

Nr. 3D-36, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00891

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

 

3 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-504, 2017-07-31, paskelbta TAR 2017-07-31, i. k. 2017-12874

Nr. 3D-36, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00891

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

 

4 priedo nauja redakcija

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-504, 2017-07-31, paskelbta TAR 2017-07-31, i. k. 2017-12874

Nr. 3D-22, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00620

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-504, 2017-07-31, paskelbta TAR 2017-07-31, i. k. 2017-12874

Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-228 „Dėl Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, verslo misijose, mugėse ir šių produktų pristatymuose užsienio valstybėse finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-36, 2018-01-18, paskelbta TAR 2018-01-19, i. k. 2018-00891

Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-228 „Dėl Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-22, 2019-01-16, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00620

Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-228 „Dėl Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-326, 2019-05-24, paskelbta TAR 2019-05-24, i. k. 2019-08299

Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-228 „Dėl Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo