Įsakymas netenka galios 2022-07-05:

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-197, 2022-07-04, paskelbta TAR 2022-07-04, i. k. 2022-14604

Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2022-02-16 iki 2022-07-04

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-07-05, i. k. 2017-11560

 

 

 

https://www.e-tar.lt/rs/legalact/ce3c48904cce11e693ecd724c0a0a1a6/content_files/image001.jpg

 

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AKTYVIOS DARBO RINKOS POLiTIKOS PRIEMONIŲ TAIKYMO DARBDAVIAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 5 d. Nr. V-388

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ 2.5–2.7 papunkčiais, Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3, 4, 38, 39, 43, 47, 52, 53 punktais, 61.2 ir 61.3 papunkčiais, 65, 71, 75, 77, 85 punktais:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1.Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašą;

1.2. Neteko galios nuo 2020-06-06

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-197, 2020-06-05, paskelbta TAR 2020-06-05, i. k. 2020-12368

 

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) direktoriaus 2010 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. V-620 „Dėl individualios veiklos pagal verslo liudijimą subsidijavimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2011 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. V-179 „Dėl įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų, dirbančių ne visą darbo laiką, dalyvavimo profesiniame mokyme organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.3. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. V-175 „Dėl pasiūlymų, darbdavių teikiamų teritorinėms darbo biržoms aktyvios darbo rinkos politikos remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimui, formų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.4.  Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2014 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. V-99 „Dėl subsidijai darbo užmokesčiui gauti darbdavių teikiamų su įdarbintų teritorinės darbo biržos siųstų asmenų darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusių dokumentų sąrašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.5. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2014 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. V-100 „Dėl pažymos apie galiojančias administracines nuobaudas formos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.6. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 14 d. įsakymą Nr. V-499 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.7. Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. V-1005 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo organizavimo teritorinėse darbo biržose tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. P a v e d u:

3.1. Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje;

3.2. įsakymo kontrolę vykdyti Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui.

 

 

 

L. e. p. Finansų, teisės ir pirkimų departamento

direktorius, laikinai vykdantis direktoriaus

funkcijas                                                                                                                     Arūnas Marma

 


PATVIRTINTA

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-388

 

AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ TAIKYMO DARBDAVIAMS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemones (toliau – Priemonės), atrankos kriterijus, dalies patirtų išlaidų kompensavimo darbdaviams, įdarbinusiems Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) siųstus asmenis pagal pameistrystės darbo sutartį, pasiūlymų dėl remiamojo įdarbinimo priemonių, paraiškų dėl paramos darbo vietoms steigti priemonių teikimo ir nagrinėjimo bei kelionės išlaidų kompensavimo darbdaviui, įdarbinusiam Užimtumo tarnybos siunčiamą bedarbį ir patiriančiam bedarbio vežimo į darbo vietą ir atgal išlaidas, tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

2.  Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu ir Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348  „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Užimtumo rėmimo priemonių aprašas).

3.       Apraše vartojamos sąvokos:

3.1.    Paraiška – nustatytos formos darbdavio, siekiančio gauti paramą naujoms darbo vietoms steigti, užpildytas dokumentas;

3.2. Neteko galios nuo 2020-09-18

Papunkčio naikinimas:

Nr. V-368, 2020-09-17, paskelbta TAR 2020-09-17, i. k. 2020-19373

 

3.3.    Paraiškos teikėjas – darbdavys, pateikęs paraišką dėl darbo vietų steigimo subsidijavimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

3.4. Projekto teikėjas – darbdavys, pateikęs vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projekto paraišką;

3.5. Subsidija darbo vietoms steigti – lėšos, skiriamos darbo vietoms steigti (pritaikyti), be kurių jos (-ji) negalėtų būti įsteigtos (-a);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

3.6. Subsidijos gavėjas – darbdavys, kuriam skiriama subsidija darbo vietai įsteigti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

3.7.    Techninės pagalbos priemonės – bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai;

3.8.    Tikslinės teritorijos – savivaldybių ar seniūnijų teritorijos, kuriose įgyvendinami VUI projektai;

3.9. Darbo priemonės – darbo procese naudojamos transporto priemonės ir darbo įrenginiai (mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai, įtaisai ar kiti reikmenys, būtini darbo vietos tiesioginių funkcijų atlikimui užtikrinti), priskirtini ilgalaikiam materialiajam turtui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

3.10. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme ir šio Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Užimtumo tarnyba, atrinkdama darbdavius, pageidaujančius įgyvendinti Priemones vadovaujasi šiais principais:

4.1. skaidrumo – darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti Priemones, atranka vykdoma pagal aiškiai nustatytus ir paskelbtus objektyvius Priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijus pagal joms įgyvendinti skirtas lėšas;  

4.2. viešumo – visuomenė yra informuojama apie Priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijus bei Priemonių įgyvendinimo rezultatus; 

4.3. efektyvumo – Priemonių įgyvendinimas organizuojamas, siekiant optimaliausiomis sąnaudomis suderinti darbo pasiūlą ir paklausą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

II SKYRIUS

 

DARBDAVIų, PAGEIDAUJANčIų įGYVENDINTI PRIEMONES, ATRANKOS KRITERIJAI IR TVARKA

 

 

5. Darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti Priemones, atranką vykdo  Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo skyriai (toliau – Klientų aptarnavimo skyrius).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

6. Klientų aptarnavimo skyriai, įvertinę Priemonių įgyvendinimui skirtas lėšas ir atrinkę darbdavius, pageidaujančius įgyvendinti Priemones, raštu (paštu ar elektroniniu paštu) informuoja juos apie priimtus sprendimus sudaryti sutartis ar patenkinti paraiškas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

7.       Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti Priemones, atrenkami pagal šiuos formalius kriterijus:

7.1. atitikimą Užimtumo įstatyme ir jo pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;

7.2. atitikimą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų reikalavimams.

8. Tuo atveju, kai darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti Priemones yra daugiau nei vienas, atitinkantis Aprašo 7 punkte nustatytus formalius atrankos kriterijus, dalyvauti Priemonėje atrenkamas darbdavys, atitinkantis vieną ar daugiau specialiųjų kriterijų:

8.1. darbdavys, kurio įmonė turi smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statusą, remiantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytais reikalavimais;

8.2. darbdavys, pirmą kartą dalyvaujantis Priemonės įgyvendinime;

8.3. darbdavys, kurio įmonėje metinė darbuotojų kaita yra ne didesnė nei 10 procentų;

8.4. darbdavys, kurio pasiūlyme dėl Priemonės įgyvendinimo ar paraiškoje nurodytas įdarbinamam asmeniui mokamas darbo užmokestis yra ne mažesnis nei 70 procentų Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pagal ekonominės veiklos rūšį.

 

III SKYRIUS

KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO DARBDAVIUI, ĮDARBINUSIAM UŽIMTUMO TARNYBOS SIUNČIAMĄ BEDARBĮ IR PATIRIANČIAM BEDARBIO VEŽIMO Į DARBO VIETĄ IR ATGAL IŠLAIDAS, TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

9. Darbdavio patirtos kelionės išlaidos kompensuojamos atsižvelgiant į atstumą nuo darbo vietos iki darbdavio vežamo asmens gyvenamosios vietos (miesto, miestelio, kaimo ar viensėdžio) ir atgal, kuris nustatomas pagal maršrutą, nurodytą prašyme, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo bedarbio įdarbinimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

10. Kelionės išlaidos kompensuojamos, kai darbdavys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo bedarbio įdarbinimo dienos pateikia darbo biržai prašymą dėl darbuotojo vežimo į darbo vietą ir atgal patirtų išlaidų kompensavimo (1 priedas), bedarbio rašytinį sutikimą (2 priedas) ir, kai Užimtumo tarnyba nustato, kad darbdavio vežamo asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra darbo vieta ir priima sprendimą kompensuoti kelionės išlaidas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

11. Viešai prieinamų elektroninių žemėlapių atstumo skaičiuoklėje https: //www.google.lt/maps (kai vietovė nerandama - https: //www.maps.lt) pateikiamu trumpiausiu darbdavio prašyme nurodyto maršruto atstumu, kompensuojamų darbdavio patirtų išlaidų dydis skaičiuojamas pagal formulę:

Išlaidos = a × 2 × d × k,

kur:

a – trumpiausias maršruto atstumas nuo darbuotojo, vežamo į darbo vietą ir atgal, gyvenamosios vietos iki darbo vietos (kilometrais su vienu ženklu po kablelio);

d – dienų skaičius per mėnesį kuriomis darbuotojas buvo vežamas į darbo vietą ir atgal

k – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas 1 kilometro tarifinis įkainis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

12.     Kompensuojamos darbdavio patirtos išlaidos negali viršyti Užimtumo įstatymo 40 straipsnio 3 dalyje nustatytų dydžių.

13. Tais atvejais, kai darbdavys kreipiasi dėl patirtų išlaidų kompensavimo, patiriamų darbdaviui vežant daugiau nei vieną įdarbintą darbo biržos siųstą bedarbį ta pačia transporto priemone, darbdaviui kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios būtų patirtos kaip vežant vieną toliausiai nuo darbo vietos gyvenantį bedarbį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

14. Darbdavys, mėnesiui pasibaigus už praeitą mėnesį per 10 dienų pateikia Klientų aptarnavimo skyriui pažymą apie darbuotojo, vežamo į darbo vietą ir atgal, dirbtą dienų skaičių ir priskaičiuotą darbo užmokestį (3 priedas). Klientų aptarnavimo skyrius patirtas kelionės išlaidas darbdaviui kompensuoja per 10 darbo dienų nuo darbdavio pateiktų dokumentų gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

IV SKYRIUS

DALIES PATIRTŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS DARBDAVIAMS, ĮDARBINUSIEMS UŽIMTUMO TARNYBOS SIŲSTUS ASMENIS PAGAL PAMEISTRYSTĖS DARBO SUTARTĮ

 

15. Profesinį mokymą pagal pameistrystės formą vykdantys darbdaviai, įdarbinę Užimtumo tarnybos siųstus asmenis, gali teikti Prašymą dėl dalies patirtų išlaidų kompensavimo įdarbinus Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) siųstą asmenį pagal pameistrystės darbo sutartį (toliau – prašymas) (Aprašo 4 priedas)

16.  Prašymas Klientų aptarnavimo skyriui turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo darbo pagal pameistrystės darbo sutartį pradžios dienos. Kartu su prašymu darbdavys turi pateikti pameistrystės darbo sutarties kopiją, įsakymo dėl profesijos meistro (meistrų), atsakingo (atsakingų) už pameistrio darbinės veiklos ir praktinio mokymo organizavimą ir koordinavimą (toliau – profesijos meistras), paskyrimo išrašą ar kopiją ir pažymą apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2, 4 ir 5 punkte nurodytiems reikalavimams (Aprašo 5 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

17. Klientų aptarnavimo skyrius per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos patikrina, ar darbdavys atitinka Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje nustatytas sąlygas, ar pateikti visi Aprašo 16 punkte nurodyti dokumentai.

18. Klientų aptarnavimo skyrius Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje nustatytas sąlygas atitinkantiems ir pateikusiems visus Aprašo 16 punkte nurodytus dokumentus darbdaviams, Užimtumo įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje ir šio Aprašo 181 – 183 punktuose nustatyta tvarka kompensuoja dalį patirtų išlaidų.

181. Dalies patirtų išlaidų kompensacijai gauti, mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos, darbdavys Klientų aptarnavimo skyriui pateikia:

181.1. su įdarbinto pagal pameistrystės darbo sutartį asmens darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus - darbo laiko apskaitos žiniaraščio išrašą arba kopiją, patvirtintą darbdavio parašu; darbo užmokesčio priskaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščio išrašą arba kopiją, patvirtintą darbdavio parašu; darbo užmokesčio išmokėjimą patvirtinančius dokumentus (banko išrašo arba pavedimo elektronine bankininkyste kopiją, patvirtintą darbdavio atstovo parašu; mokėjimo pavedimo kopija, mokėjimus atliekant ne elektroninėmis priemonėmis; kasos išlaidų orderio kopiją, mokėjimus atliekant grynaisiais pinigais);

181.2. su profesijos meistro pameistrio darbinės veiklos ir praktinio mokymo organizavimo ir koordinavimo išlaidomis susijusius dokumentus - įsakymo dėl profesijos meistro paskyrimo išrašą ar kopiją[1]; deklaraciją apie profesijos meistro faktiškai dirbtą laiką atliekant pameistrio darbinės veiklos ir praktinio mokymo organizavimą ir koordinavimą (Aprašo 51 priedas); profesijos meistro darbo užmokesčio priskaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščio kopiją, patvirtintą darbdavio parašu.

182. Profesijos meistro pameistrio darbinės veiklos ir praktinio mokymo organizavimo ir koordinavimo kompensuotinų išlaidų dydis apskaičiuojamas pagal formulę A = (PSL x MVA) ≤ (DU x 0,2), kur:

A – kompensuotinų išlaidų dydis;

PSL – profesijos meistro faktiškai dirbtas laikas, atliekant pameistrio darbinės veiklos ir praktinio mokymo organizavimą ir koordinavimą (valandomis);

MVA – minimalus valandinis atlygis ir nuo jo apskaičiuotos draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos;

DU – profesijos meistrui priskaičiuotas darbo užmokestis.

183. Pateikus Aprašo 181 punkte nurodytus dokumentus, dalies patirtų išlaidų kompensacija  išmokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio pabaigos.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-197, 2020-06-05, paskelbta TAR 2020-06-05, i. k. 2020-12368

 

V SKYRIUS

DARBDAVIŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINANT REMIAMOJO ĮDARBINIMO PRIEMONES TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

19. Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatytas remiamojo įdarbinimo priemones, Klientų aptarnavimo skyriui elektroniniu paštu, pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba naudojantis Užimtumo tarnybos elektroninėmis paslaugomis pateikia šiuos dokumentus:

19.1. pasiūlymą dėl įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo (Aprašo 6 priedas) ar pasiūlymą dėl darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo (Aprašo 7 priedas);

19.2. pažymą apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 1, 4 ir 5 punktuose nurodytiems reikalavimams (Aprašo 5 priedas);

191. Klientų aptarnavimo skyrius, gavęs Aprašo 19 punkte nurodytus dokumentus (toliau – Pasiūlymas), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pasiūlymo gavimo dienos:

191.1. patikrina, ar darbdavys atitinka Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 ir 6 dalyse nustatytas sąlygas;

191.2. įvertina, ar Klientų aptarnavimo skyriuje yra registruotų darbo ieškančių asmenų, kurių turima kvalifikacija ir (ar) kompetencija atitinka darbdavio nurodytus reikalavimus;

191.3. nustačius neatitikimus, išskyrus Aprašo 191.1 papunktyje nustatytas sąlygas, per 3 darbo dienas siūlo darbdaviui patikslinti Pasiūlymą;

191.4. sudaro darbdavių, pageidaujančių gauti subsidiją darbo užmokesčiui, sąrašą ir teikia Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamento (toliau – Klientų aptarnavimo departamentas) direktoriui, siūlydamas:

191.4.1. skirti subsidiją darbo užmokesčiui;

191.4.2. neskirti subsidijos darbo užmokesčiui.

192. Klientų aptarnavimo departamento direktorius per 3 darbo dienas nuo Aprašo 191.4. papunktyje nurodyto sąrašo gavimo dienos, priima sprendimą.

193Klientų aptarnavimo skyrius per 3 darbo dienas nuo Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus sprendimo priėmimo dienos Aprašo 191.4.1. papunktyje nustatytu atveju, apie priimtą sprendimą informuoja darbdavį nuotolinėmis priemonėmis, o Aprašo 191.4.2. papunktyje nustatytu atveju, apie priimtą sprendimą informuoja darbdavį raštu (paštu ar elektroniniu paštu), nurodant subsidijos darbo užmokesčiui neskyrimo priežastis, teisinius pagrindus ir sprendimo apskundimo tvarką bei terminus.

194. Darbdaviai, kuriems priimtas sprendimas skirti subsidiją darbo užmokesčiui esant poreikiui pateikia Klientų aptarnavimo skyriui papildomą informaciją ar dokumentus, būtinus Įdarbinimo subsidijuojant vykdymo ir finansavimo sutarties (Aprašo 8 priedas) ar Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutarties (Aprašo 9 priedas) sudarymui. Sutartis sudaroma ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų gavimo.

195Darbdaviai, su kuriais sudarytos Aprašo 194 punkte nurodytos sutartys, Aprašo  19  punkte nurodytais būdais mėnesiui pasibaigus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos Klientų aptarnavimo skyriui teikia dokumentus pagal šį sąrašą:

195.1. darbo užmokesčio išmokėjimą kiekvienam įdarbintam asmeniui pagrindžiančius dokumentus (banko išrašą arba pavedimo elektronine bankininkyste kopiją, patvirtintą darbdavio parašu; mokėjimo pavedimo kopiją, mokėjimus atliekant ne elektroninėmis priemonėmis);

195.2. sudarius Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutartį - su darbdavio paskirtų darbo įgūdžių įgijimui organizuoti atsakingų asmenų darbo laiko apskaita susijusius dokumentus (darbo laiko apskaitos žiniaraščio, kuriame nurodytas valandų, skirtų darbo įgūdžių įgijimui organizuoti, skaičius, kopiją, patvirtintą darbdavio parašu);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-35, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01772

 

195.3. sudarius Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutartį – darbo užmokesčio išmokėjimą darbdavio paskirtiems įgūdžių įgijimui organizuoti atsakingiems asmenims pagrindžiančius dokumentus (banko išrašą arba pavedimo elektronine bankininkyste kopiją, patvirtintą darbdavio parašu; mokėjimo pavedimo kopiją, mokėjimus atliekant ne elektroninėmis priemonėmis).

196. Subsidija darbo užmokesčiui mokama Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, subsidijos darbo užmokesčiui dydis negali būti didesnis nei Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytas didžiausias leistinas dydis, apskaičiuojamas procentais nuo įdarbintam asmeniui darbdavio priskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka priskaičiuotos ir privalo būti įmokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, įrašytų Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre (toliau – draudžiamosios pajamos).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-35, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01772

 

197. Nustačius, kad darbdavys po subsidijos darbo užmokesčiui gavimo Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatytais terminais Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre patikslina duomenis apie draudžiamąsias pajamas ir dėl to susidaro subsidijos darbo užmokesčiui permoka (toliau – permoka), Klientų aptarnavimo skyrius atlieka veiksmus dėl permokos susigrąžinimo:

197.1. Įdarbinimo subsidijuojant vykdymo ir finansavimo sutarties ar Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutarties vykdymo laikotarpiu kito mėnesio subsidijos darbo užmokesčiui sumą sumažina permokos sumai apie tai iš anksto raštu įspėjant darbdavį;

197.2. pasibaigus subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimui pagal Įdarbinimo subsidijuojant vykdymo ir finansavimo sutartį ar Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutartį teikia darbdaviui pretenziją dėl permokos grąžinimo, nurodant  15 darbo dienų grąžinimo terminą.

Papildyta punktu:

Nr. V-35, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01772

 

20. Tuo atveju, kai subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas yra sustabdomas Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 22 dalies pagrindu, subsidijos dydis apskaičiuojamas proporcingai tą mėnesį esančių kalendorinių dienų skaičiui pagal formulę A = (DP x SD) x (K/M), kur:

A – apskaičiuota subsidija darbo užmokesčiui;

DP – įdarbintam asmeniui darbdavio priskaičiuotos draudžiamosios pajamos;

SD – subsidijos dydis procentais, numatytas Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje už atitinkamą subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo mėnesį;

K – kalendorinių dienų skaičius per mėnesį, už kurias darbdavys turi teisę gauti subsidiją darbo užmokesčiui;

M – mėnesio kalendorinių dienų skaičius.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-197, 2020-06-05, paskelbta TAR 2020-06-05, i. k. 2020-12368

Nr. V-278, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14549

 

V1 SKYRIUS

DARBDAVIŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINTI REMIAMOJO  ĮDARBINIMO PRIEMONĘ DĖL UŽIMTUMO ĮSTATYMO 41 STRAIPSNIO 21 DALYJE NUSTATYTOS SUBSIDIJOS DARBO UŽMOKESČIUI TEIKIMO IR  NAGRINĖJIMO TVARKA

 

201. Darbdaviai, pageidaujantys gauti subsidiją darbo užmokesčiui už prastovas, kurie dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbė prastovas ir taip išlaikė darbo vietas Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 14 punkte nurodytiems užimtiems asmenims, pateikia Pasiūlymą įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę dėl Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21 dalyje nustatytos subsidijos darbo užmokesčiui gavimo (toliau – Pasiūlymas dėl subsidijos darbo užmokesčiui) (81 priedas)  ir  Prašymą išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova, formą (toliau – Prašymas išmokėti subsidiją) (82 priedas) Užimtumo tarnybai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-35, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01772

 

202. Pirmą kartą kreipiantis dėl subsidijos darbo užmokesčiui prastovų laikotarpiu, darbdaviai pateikia užpildytą Pasiūlymą dėl subsidijos darbo užmokesčiui (8priedas) ir Prašymą išmokėti subsidiją (82 priedas) kartu su Aprašo 20punkte nurodytais dokumentais už praėjusį kalendorinį mėnesį. Vėlesniais mėnesiais teikiamas tik Prašymas išmokėti subsidiją kartu su Aprašo 20punkte nurodytais dokumentais.

203. Darbdaviai el. parašu pasirašytą Pasiūlymą dėl subsidijos darbo užmokesčiui ir Prašymą išmokėti subsidiją gali pateikti elektroniniu paštu Klientų aptarnavimo departamentui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra registruota darbdavio buveinė.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-35, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01772

 

204. Gautas nepasirašytas arba netinkamai pasirašytas Pasiūlymas dėl subsidijos darbo užmokesčiui ir/ar Prašymas išmokėti subsidiją, grąžinamas juos pateikusiam darbdaviui.

205. Klientų aptarnavimo skyrius, gavęs Pasiūlymą dėl subsidijos darbo užmokesčiui ir Prašymą išmokėti subsidiją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pasiūlymo dėl subsidijos darbo užmokesčiui ir Prašymo išmokėti subsidiją gavimo dienos:

205.1. nustačius, jog netinkamai užpildytas Pasiūlymas dėl subsidijos darbo užmokesčiui ir/ar Prašymas išmokėti subsidiją, arba pateikti ne visi Aprašo 208 punkte nurodyti dokumentai, siūlo darbdaviui patikslinti Pasiūlymą dėl subsidijos darbo užmokesčiui ir/ar Prašymą išmokėti subsidiją per 3 darbo dienas;

205.2. patikrina, ar darbdavys atitinka Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 1, 4 ir 5 punktuose, 35 straipsnio 6 dalyje  ir 41 straipsnio 21 dalyje nustatytas sąlygas;

205.3. sudaro darbdavių, pageidaujančių gauti subsidiją darbo užmokesčiui sąrašą ir teikia Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjui, siūlydamas:

205.3.1. skirti subsidiją darbo užmokesčiui;

205.3.2. neskirti subsidijos darbo užmokesčiui.

205.3.3. sustabdyti Prašymo išmokėti subsidiją nagrinėjimo procedūrą. Šis siūlymas teikiamas tais atvejais, kai Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užimtumo tarnybai praneša, kad užimtam asmeniui, kurio darbdavys pateikė Prašymą išmokėti subsidiją, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju prastova paskelbta nepagrįstai ir dėl to yra surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Prašymo išmokėti subsidiją nagrinėjimo procedūra sustabdoma iki kol bus baigta administracinio nusižengimo teisena.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-355, 2021-08-26, paskelbta TAR 2021-08-26, i. k. 2021-18029

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-362, 2021-08-27, paskelbta TAR 2021-08-27, i. k. 2021-18155

 

206. Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas parengia darbdavių, pageidaujančių gauti subsidiją darbo užmokesčiui, įsakymo projektą ir teikia jį Klientų aptarnavimo departamento direktoriui.

Klientų aptarnavimo skyrius per 3 darbo dienas nuo Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus sprendimo priėmimo dienos Aprašo 205.3.1. papunktyje nustatytu atveju, apie priimtą sprendimą informuoja darbdavį nuotolinėmis priemonėmis, o Aprašo 205.3.2. ir 205.3.3. papunkčiuose nustatytais atvejai, apie priimtą sprendimą informuoja darbdavį raštu, nurodant subsidijos darbo užmokesčiui neskyrimo ar Prašymo išmokėti subsidiją nagrinėjimo procedūros sustabdymo  priežastis, teisinius pagrindus ir sprendimo apskundimo tvarką bei terminus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-355, 2021-08-26, paskelbta TAR 2021-08-26, i. k. 2021-18029

Nr. V-35, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01772

 

207. Gavus duomenis apie administracinio nusižengimo teisenos pabaigą, dėl kurios buvo sustabdyta Prašymo išmokėti subsidiją nagrinėjimo procedūra, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo duomenų gavimo dienos, Prašymo išmokėti subsidiją nagrinėjimo procedūra atnaujinama.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-355, 2021-08-26, paskelbta TAR 2021-08-26, i. k. 2021-18029

 

208. Darbdaviai, kuriems priimtas sprendimas skirti subsidiją darbo užmokesčiui, Aprašo 203 punkte nurodytais būdais mėnesiui pasibaigus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos pateikia Prašymą išmokėti subsidiją, kartu pateikdami šiuos dokumentus:

208.1. darbo užmokesčio už praėjusį mėnesį, išmokėjimą kiekvienam darbuotojui pagrindžiančius dokumentus (banko išrašą arba pavedimo elektronine bankininkyste kopiją, patvirtintą darbdavio parašu; mokėjimo pavedimo kopiją, mokėjimus atliekant ne elektroninėmis priemonėmis);

208.2. dokumento (-ų), patvirtinančio (-ių) paskelbtą prastovą (įsakymo, nutarimo ar kt.), kopija (-jas);

208.3 pranešimo (-ų) dėl paskelbtos prastovos, gauto iš Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kiekvienam darbuotojui kopija (-jas).

209. Darbdavys privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po prastovos atšaukimo ar jos termino suėjimo Užimtumo tarnybai pateikti dokumento (-ų), patvirtinančio (-ų) prastovos atšaukimą ar jos termino suėjimą, kopiją (-as).

2010. Subsidija darbo užmokesčiui išmokama už praėjusį kalendorinį mėnesį, kurį galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta ekstremalioji situacija ir karantinas, iki einamojo mėnesio pabaigos. Tais atvejais, kai iš darbdavio pateiktų Aprašo 208.1 papunktyje nurodytų dokumentų, nustatoma, kad darbuotojui neišmokėtas visas jam priklausantis darbo užmokestis už praėjusį mėnesį, subsidija darbo užmokesčiui nėra mokama iki kol darbdavys pateiks dokumentus, patvirtinančius viso darbuotojui priklausančio darbo užmokesčio išmokėjimą, bet ne vėliau nei iki kito mėnesio 15 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-35, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01772

 

2011. Subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas nutraukiamas Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus sprendimu atsiradus bent vienam iš Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 51 dalyje nustatytų pagrindų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-35, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01772

 

2012. Nustačius, kad subsidija darbo užmokesčiui buvo išmokėta pagal neteisingai įformintus ar suklastotus dokumentus arba dėl žinomai neteisingos informacijos pateikimo arba jos nepateikimo, taip pat gavus informaciją apie aplinkybes, nurodytas Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 42, 44 dalyse, išmokėta subsidija darbo užmokesčiui Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus sprendimu išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-35, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01772

 

2013. Klientų aptarnavimo skyrius per 3 darbo dienas nuo Aprašo 2011, 2012 punktuose nurodytų Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus sprendimų priėmimo dienos, apie tai informuoja darbdavį raštu, nurodant subsidijos darbo užmokesčiui nutraukimo ar grąžinimo priežastis, teisinius pagrindus ir sprendimo apskundimo tvarką bei terminus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-35, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01772

 

2014. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas pagal formulę: A = 1 x DUP, bet ne daugiau nei Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21 dalyje nurodytas didžiausias leistinas dydis, apskaičiuotas proporcingai prastovos laikui MAX A = 1,5 MMA x (PVS/NVS) kur:

A – apskaičiuota subsidija darbo užmokesčiui;

DUP – priskaičiuotas darbo užmokestis už prastovos laiką;

MAX A – maksimalus pagal Užimtumo įstatymą galimas subsidijos darbo užmokesčiui dydis;

MMA – minimali mėnesinė alga;

PVS – darbuotojo prastovos laikas valandomis per mėnesį;

NVS – darbuotojui nustatytas darbo valandų skaičius per mėnesį.

Papildyta punktu:

Nr. V-35, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01772

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-278, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14549

 

V2 SKYRIUS

DARBDAVIŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINTI REMIAMOJO  ĮDARBINIMO PRIEMONĘ DĖL UŽIMTUMO ĮSTATYMO 41 STRAIPSNIO 24 DALYJE NUSTATYTOS SUBSIDIJOS DARBO UŽMOKESČIUI TEIKIMO IR  NAGRINĖJIMO TVARKA

 

2014. Darbdaviai, pageidaujantys gauti subsidiją darbo užmokesčiui Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 16 punkte nurodytiems užimtiems asmenims, pateikia:

2014.1. Pasiūlymą įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę dėl Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 24 dalyje nustatytos subsidijos darbo užmokesčiui gavimo (toliau – Pasiūlymas įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę) (Aprašo 91 priedas). Pasiūlymas įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę už tą patį asmenį teikiamas vieną kartą;

2014.2. darbo užmokesčio už praėjusį mėnesį, išmokėjimą kiekvienam darbuotojui pagrindžiančius dokumentus (banko išrašą arba pavedimo elektronine bankininkyste kopiją, patvirtintą darbdavio parašu; mokėjimo pavedimo kopiją, mokėjimus atliekant ne elektroninėmis priemonėmis).

2014.3dokumento (-ų), patvirtinančio (-ų) prastovos atšaukimą ar jos termino suėjimą, kopiją (-as), jeigu ji nebuvo pateikta anksčiau.

2015. Darbdaviai Pasiūlymą įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę gali pateikti šiais būdais:

2015.1. elektroniniu paštu, siunčiant kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą Pasiūlymą įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę į Klientų aptarnavimo departamentą, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra registruota darbdavio buveinė;

2015.2. paštu, siunčiant į Klientų aptarnavimo skyrių, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra registruota darbdavio buveinė;

2015.3. pateikiant Klientų aptarnavimo skyriui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra registruota darbdavio buveinė.

2016. Gautas nepasirašytas arba netinkamai pasirašytas Pasiūlymas įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę, grąžinamas jį pateikusiam darbdaviui.

2017. Klientų aptarnavimo skyrius įvertina Pasiūlymą įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir:

2017.1. nustačius, jog netinkamai užpildytas Pasiūlymas įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę, arba pateikti ne visi Aprašo 2014 punkte nurodyti dokumentai, siūlo darbdaviui Pasiūlymą įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę patikslinti per 3 darbo dienas;

2017.2. patikrina, ar darbdavys atitinka Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 1, 4 ir 5 punktuose, 35 straipsnio 6 dalyje ir 41 straipsnio 24 dalyje nustatytas sąlygas;

2017.3. sudaro darbdavių, pageidaujančių gauti subsidiją darbo užmokesčiui sąrašą ir teikia Klientų aptarnavimo departamento direktoriui, siūlydamas:

2017.3.1. skirti subsidiją darbo užmokesčiui;

2017.3.2. neskirti subsidijos darbo užmokesčiui.

2018. Klientų aptarnavimo direktorius per 3 darbo dienas nuo Aprašo 2017.3 papunktyje nurodyto sąrašo gavimo dienos, priima sprendimą.

2019. Klientų aptarnavimo skyrius per 3 darbo dienas nuo Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus sprendimo priėmimo dienos Aprašo 2017.3.1. papunktyje nustatytu atveju, apie priimtą sprendimą informuoja darbdavį nuotolinėmis priemonėmis, o Aprašo 2017.3.2. papunktyje nustatytu atveju, apie priimtą sprendimą informuoja darbdavį raštu (paštu ar elektroniniu paštu), nurodant subsidijos darbo užmokesčiui neskyrimo priežastis, teisinius pagrindus ir sprendimo apskundimo tvarką bei terminus.

2020. Darbdaviai, kuriems priimtas sprendimas skirti subsidiją darbo užmokesčiui, Aprašo 2015 punkte nurodytais būdais mėnesiui pasibaigus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos pateikia darbo užmokesčio už praėjusį mėnesį išmokėjimą kiekvienam darbuotojui pagrindžiančius dokumentus (banko išrašą arba pavedimo elektronine bankininkyste kopiją, patvirtintą darbdavio parašu; mokėjimo pavedimo kopiją, mokėjimus atliekant ne elektroninėmis priemonėmis).

2021. Subsidija darbo užmokesčiui išmokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio pabaigos. Tais atvejais, kai iš darbdavio pateiktų Aprašo 2020 punkte nurodytų dokumentų, nustatoma, kad darbuotojui neišmokėtas visas jam priklausantis darbo užmokestis už praėjusį mėnesį, subsidija darbo užmokesčiui einamąjį mėnesį nėra mokama iki kol darbdavys pateiks dokumentus, patvirtinančius viso darbuotojui priklausančio darbo užmokesčio išmokėjimą, bet ne vėliau nei iki 2021 m. rugsėjo 15 d.   

2022. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas nuo užimtam asmeniui darbdavio priskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, nuo kurių Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka priskaičiuotos ir privalo būti įmokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, įrašytų Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre pagal formulę A = 1 x DP, bet ne daugiau nei Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 24 dalyje nurodytas didžiausias leistinas dydis MAX A = 0,9 MMA už pirmąjį kalendorinį mėnesį ir MAX A = 0,6 MMA už antrąjį kalendorinį mėnesį, kur:

A – apskaičiuota subsidija darbo užmokesčiui;

DP – užimtam asmeniui darbdavio priskaičiuotos draudžiamosios pajamos;

MAX A – maksimalus pagal Užimtumo įstatymą galimas subsidijos darbo užmokesčiui dydis;

MMA – minimali mėnesinė alga.

2023. Aprašo 2025 punkte nustatytais atvejais, kai Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 24 dalyje nustatyta subsidija darbo užmokesčiui pradedama mokėti ne nuo kalendorinio mėnesio pradžios arba subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaiga nesutampa su kalendorinio mėnesio pabaiga, subsidijos dydis apskaičiuojamas proporcingai tą mėnesį esančių kalendorinių dienų skaičiui pagal formulę A = (1 x DP) x (K/M), bet ne daugiau nei Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 24 dalyje nurodytas didžiausias leistinas dydis MAX A = 0,9 MMA x (K/M) už pirmąjį kalendorinį mėnesį ir MAX A = 0,6 MMA x (K/M) už antrąjį kalendorinį mėnesį, kur:

A – apskaičiuota subsidija darbo užmokesčiui;

DP – užimtam asmeniui darbdavio priskaičiuotos draudžiamosios pajamos;

MAX A – maksimalus pagal Užimtumo įstatymą galimas subsidijos darbo užmokesčiui dydis;

MMA – minimali mėnesinė alga.

2024. Subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas nutraukiamas atsiradus bent vienam iš Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 52 dalyje nustatytų pagrindų apie tai raštu informuojant darbdavį.

2025. Darbdaviams, kurie subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo laikotarpiu paskelbia darbuotojams prastovą Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, darbdaviui pateikus prašymą (Aprašo 83 priedas), subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas už darbuotojus, kuriems paskelbtos prastovos, sustabdomas ir nuo prastovos paskelbimo dienos mokama subsidija darbo užmokesčiui prastovų laikotarpiu.

2026. Darbdaviai, pageidaujantys gauti subsidiją darbo užmokesčiui prastovų laikotarpiu, kai subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas yra sustabdytas, kartu su Aprašo 2025 punkte nurodytu prašymu pateikia Užimtumo tarnybai šio Aprašo V1 skyriuje nurodytus dokumentus šio Aprašo V1 skyriuje nustatyta tvarka.

2027. Kai darbdavys atšaukia paskelbtą pastovą ar sueina jos paskelbimo terminas, subsidijos darbo užmokesčiui prastovų laikotarpiu mokėjimas nutraukiamas ir toliau mokama subsidija darbo užmokesčiui. Terminas, kai subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas šio Aprašo 2025 punkte nustatytu atveju yra sustabdomas ir sustabdymo laikotarpiu darbdaviui mokama subsidija darbo užmokesčiui prastovų laikotarpiu, yra įskaičiuojamas į bendrą Užimtumo įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatytą subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo laikotarpį.

2028. Nustačius, kad subsidija darbo užmokesčiui buvo išmokėta pagal neteisingai įformintus ar suklastotus dokumentus arba dėl žinomai neteisingos informacijos pateikimo arba jos nepateikimo, išmokėta subsidija darbo užmokesčiui išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-278, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14549

 

VI SKYRIUS

DARBDAVIŲ PARAIŠKŲ ĮGYVENDINANT VUI PROJEKTUS TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

21. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtinus VUI projektų tikslinių teritorijų sąrašą, Užimtumo tarnyba skelbia VUI projektų paraiškų (toliau – VUI paraiška) atranką Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

22. Paskelbus VUI paraiškų atranką, Klientų aptarnavimo skyrius organizuoja darbdaviams VUI paraiškų atrankos viešinimą ir mokymus, kurių metu supažindina su VUI projektų priemonės reikalavimais. Mokymai organizuojami Klientų aptarnavimo skyriuose pagal numatytą grafiką, kuris skelbiamas VUI projektų atrankos paskelbimo dieną Užimtumo tarnybos interneto svetainėje. Mokymai gali būti organizuojami gyvai Užimtumo tarnybos patalpose arba nuotoliniu būdu naudojantis elektroninėmis platformomis.

23. VUI paraiškų atrankai vykdyti Klientų aptarnavimo departamento direktoriai Klientų aptarnavimo skyrių teritorijoms sudaro ir tvirtina VUI projektų atrankos ir priežiūros komisijas (toliau – Komisijos), vadovaudamiesi Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 59 punktu.

24.  Komisijos savo veikloje vadovaujasi Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisijos darbo reglamentu (Aprašo 10 priedas).

25.  Darbdaviai, planuojantys įgyvendinti VUI projektą, teikia tiesiogiai ar registruotu laišku VUI paraišką subsidijai gauti (Aprašo 11 priedas) Klientų aptarnavimo skyriui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje planuoja steigti darbo vietas, kartu su Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 51 punkte nurodytomis dokumentų kopijomis ir užpildyta pažyma apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 1, 2, 4 ir 5 punkte nurodytiems reikalavimams (Aprašo 5 priedas).

26.  VUI paraiškos teikiamos Klientų aptarnavimo skyriams per 30 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo datos, vadovaujantis Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 54, 55 ir 57 punktuose nurodytomis sąlygomis. VUI paraiškose planuojamoms darbo vietoms steigti subsidijos dydis kiekvienai darbo vietai atskirai negali viršyti 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio.

27.  Klientų aptarnavimo skyrius perduoda gautas VUI paraiškas Komisijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus VUI paraiškų priėmimo terminui.

28.  Įgyvendinant VUI projektus, turi būti steigiamos naujos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

28.1. tikslinėje  Klientų aptarnavimo skyriaus, kurioje steigiama darbo vieta aptarnaujamoje teritorijoje, VUI paraiškų atrankos paskelbimo dieną yra registruotų bedarbio statusą turinčių asmenų, galinčių dirbti pagal turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas ar (ir) turimą darbo patirtį naujai steigiamose darbo vietose;

28.2. reikalingų kvalifikacijų ar (ir) kompetencijų dirbti naujai steigiamose darbo vietose bedarbio statusą turintys asmenys galės įgyti iki VUI paraiškose nurodytų darbo vietų įsteigimo datų.

29. VUI paraiškos sąmatoje (toliau – sąmata) nurodytos išlaidos privalo būti:

29.1. skirtos darbo vietoms įsteigti ir sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtose darbo vietose;

29.2. patirtos per VUI projekto įgyvendinimo sutartyje numatytą laikotarpį;

29.3. paskirstytos pagal planuojamas steigti darbo vietas. Kiekviena planuojama steigti darbo vieta detalizuojama, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius. Nustatant paramos vienai darbo vietai steigti dydį, patalpų remontui numatytos panaudoti subsidijos lėšos paskirstomos lygiomis dalimis kiekvienai steigiamai darbo vietai.

30. Sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos eurais be PVM, kai Projekto teikėjas yra registruotas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojas. Kai Projekto teikėjas nėra registruotas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojas, išlaidos nurodomos su PVM.

31.  VUI paraiškos įvertinamos ir įtraukiamos į atrinktų VUI paraiškų sąrašą per 15 darbo dienų nuo vokų atplėšimo dienos, kai tenkina Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 60 punkte numatytas sąlygas.

32.  Komisija nagrinėja ir vertina pateiktas  paraiškas pagal VUI paraiškų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams vertinimo formą (Aprašo 12 priedas), pildo Paraiškos teikėjo dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo/vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapą (Aprašo 13 priedas):

32.1. nustačius VUI paraiškos neatitiktį kritiniams Aprašo 12 priede numatytiems reikalavimams, Komisija siūlo Klientų aptarnavimo departamento direktoriui atmesti VUI paraišką;

32.2. nustačius VUI paraiškos neatitiktį nekritiniams Aprašo 12 priede numatytiems reikalavimams, Komisija siūlo Klientų aptarnavimo departamento direktoriui prašyti Projekto teikėjo pašalinti VUI paraiškos trūkumus, nustatant Projekto teikėjui 3 darbo dienų  terminą nuo pranešimo apie nustatytus VUI paraiškos trūkumus pateikimo dienos.

33. Nustačius, kad VUI paraiška atitinka Aprašo 12 priede numatytus atitikties vertinimo reikalavimus, Komisija vertina VUI paraiškas pagal VUI paraiškų kokybės vertinimo kriterijus (Aprašo 14 priedas):

33.1. įvertinus, kad VUI paraiška nesurenka 35 paraiškos pereinamųjų balų, Komisija siūlo Klientų aptarnavimo departamento direktoriui VUI paraiškos neįtraukti į atrinktų VUI paraiškų sąrašą;

33.2. įvertinus, kad VUI paraiška surenka 35 paraiškos pereinamuosius balus, Komisija per Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 61 punkte nurodytą terminą teikia atrinktų VUI paraiškų sąrašą Klientų aptarnavimo departamentui.

34. VUI paraiškų vertinimo galutiniai balai skaičiuojamai išvedant Komisijos narių vertinimo balų vidurkį, galutinis vertinimo balas nurodomas dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Vertinant pagal kiekvieną VUI paraiškos vertinimo kriterijų, kiekvieno vertinimo kriterijaus balas skaičiuojamas dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

35. Vienodus pereinamuosius balus surinkusios VUI paraiškos, atrenkamos į VUI paraiškų sąrašą pagal Aprašo 15 priede nustatytus papildomus kriterijus. Vertinimas pagal papildomus kriterijus atliekamas tik vienodus balus surinkusių VUI paraiškų eiliškumui nustatyti.

36. Atrinktų VUI paraiškų sąrašą, kuriame pateikiama Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 61 punkte nurodyta informacija, patvirtintą Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus įsakymu, Klientų aptarnavimo departamentas siunčia Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriui.

37. Klientų aptarnavimo skyrius per Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 61 punkte nurodytą terminą raštu, prie kurio pridedama Aprašo 14 priedo kopija, informuoja kiekvieną Projekto teikėją atskirai apie atmestą VUI paraišką, išsamiai nurodant jos atmetimo priežastis, teisinius pagrindus ir apskundimo tvarką.

38. Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyrius parengia finansuojamų VUI projektų sąrašo projektą ir teikia jį svarstyti Trišalei tarybai prie Užimtumo tarnybos.

39. Trišalei tarybai prie Užimtumo tarnybos pritarus finansuojamų VUI projektų sąrašo projektui, Užimtumo tarnybos direktorius tvirtina finansuojamų VUI projektų sąrašą.

40. Klientų aptarnavimo skyrius raštu informuoja Projektų teikėjus per 3 darbo dienas nuo Užimtumo tarnybos direktoriaus sprendimo priėmimo dienos apie:

40.1. priimtą sprendimą neįtraukti į finansuojamų projektų sąrašą VUI paraišką, nurodant aiškias ir išsamias VUI paraiškos atmetimo priežastis, teisinius pagrindus ir apskundimo tvarką;

40.2. priimtą sprendimą įtraukti VUI paraišką į finansuojamų VUI projektų sąrašą.

41. Finansuojamų VUI projektų sąrašas skelbiamas Užimtumo tarnybos interneto svetainėje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo finansuojamų VUI projektų sąrašo patvirtinimo dienos. Klientų aptarnavimo skyrius per 5 darbo dienas nuo finansuojamų VUI projektų sąrašo patvirtinimo dienos, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui teikia  duomenis apie suteikiamą de minimis pagalbą, rezervuodamas Projekto teikėjui skirtos subsidijos sumą.

42. Klientų aptarnavimo skyrius, patikrinęs Projekto teikėjo įsipareigojimų, numatytų Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 69 ir 70 punktuose įvykdymą, pasirašo su Projekto teikėju, Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutartį (toliau – VUI sutartis) (Aprašo 16 priedas).

43. Klientų aptarnavimo skyrius per 5 darbo dienas nuo VUI sutarties pasirašymo dienos registruoja duomenis apie suteiktą nereikšmingą de minimis pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

44. Prekių, paslaugų arba darbų pirkimai už sąmatoje nurodytas lėšas turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, jei subsidijos gavėjas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą yra perkančioji organizacija.

45. Jeigu subsidijos gavėjas nėra perkančioji organizacija, visi pirkimai vykdomi vadovaujantis Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintomis subsidijos gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisyklėmis.

46. Sąmatos tikslinimas:

46.1. sąmata tikslinama panaudojus mažiau arba daugiau lėšų darbo vietoms steigti nei numatyta VUI paraiškoje, subsidijos gavėjas informuoja Klientų aptarnavimo skyrių, pateikdamas nustatytos formos veiklos finansinę ataskaitą (Aprašo 17 priedas) ir motyvuotą prašymą, nurodydamas konkrečius VUI paraiškoje siūlomus sąmatos keitimus;

46.2. sąmata tikslinama, kai panaudojama mažiau lėšų darbo vietoms steigti nei numatyta VUI  paraiškoje, mažinama tik tų darbo vietų kaina pagal subsidijos darbo vietoms steigti ir subsidijos gavėjo nuosavų lėšų proporcingą santykį, kurių steigimui lėšų poreikis sumažėjo;

46.3. sąmata tikslinama panaudojus daugiau lėšų darbo vietai steigti nei numatyta VUI paraiškoje, subsidijos darbo vietai steigti suma nesikeičia, o subsidijos gavėjas įsipareigoja viršytą sumą padengti nuosavomis lėšomis;

46.4.  subsidijos gavėjui laikotarpiu nuo VUI sutarties pasirašymo iki darbo vietos įsteigimo  įsiregistravus Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos PVM mokėtoju, sąmatoje įtrauktos subsidijos lėšos mažinamos numatytai sumokėti PVM sumai;    

46.5. tikslinant sąmatą draudžiama įtraukti papildomus,  patvirtintoje VUI paraiškos sąmatoje nenumatytus, išlaidų elementus;

46.6. sąmata tikslinama pasirašant susitarimas dėl VUI sutarties pakeitimo;

46.7. pasirašius susitarimą dėl VUI sutarties pakeitimo, Klientų aptarnavimo departamentas raštu informuoja Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyrių apie pasikeitusias projekto įgyvendinimo sąmatoje nurodytas subsidijos ir (ar) subsidijos gavėjo lėšas.

47. Subsidijos gavėjas iki VUI sutartyje numatytų darbo vietų įsteigimo dienos privalo:

47.1. per 10 mėnesių nuo VUI sutarties pasirašymo dienos atlikti visas VUI paraiškoje numatytas veiklas ir įsteigti darbo vietas bei pateikti galutinę nustatytos formos Veiklos finansinę ataskaitą (Aprašo 17 priedas) su išlaidas pagrindžiančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų (pirkimo - pardavimo sutarčių, jeigu buvo sudarytos, sąskaitų - faktūrų, banko išrašų arba pavedimų elektronine bankininkyste) kopijomis, patvirtintomis subsidijos gavėjo atstovo parašu, lietuvių kalba;

47.2. į steigiamas darbo vietas įdarbinti Užimtumo tarnybos siųstus darbo ieškančius asmenis, atitinkančius VUI paraiškoje nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, darbo sutartyse nustatyti ne mažesnį nei VUI paraiškoje nurodytą darbo užmokestį, ne trumpesnę darbo laiko trukmę ir pavesti vykdyti VUI paraiškoje numatytas darbo funkcijas;

47.3. laiku pateikti Klientų aptarnavimo skyriui reikalingus dokumentus, susijusius su VUI sutarties sąlygų įgyvendinimu;

47.4. pasikeitus VUI sutartyje numatytų veiklų įgyvendinimo terminui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aplinkybių pasikeitimo dienos raštu informuoti Klientų aptarnavimo skyrių, pateikiant nustatytos formos Veiklos finansinę ataskaitą (Aprašo 17  priedas) ir prašymą dėl termino pratęsimo, bet ne ilgesniam nei 10 mėnesių laikotarpiui nuo VUI sutarties pasirašymo dienos.

471. Subsidijos gavėjas, apdraudęs įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą, kaip numatyta Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 5 punkte, Klientų aptarnavimo skyriui pateikia draudimo apmokėjimą įrodančius dokumentų (banko išrašo arba pavedimo elektronine bankininkyste) kopijas, patvirtintas subsidijos gavėjo atstovo parašu, kartu su pranešimu apie sudarytas materialines ir teisines sąlygas naujoms darbo vietoms:

471.1. iš karto ne mažiau kaip 36 mėnesiams;

471.2. arba kiekvienais metais iki įsteigtos darbo vietos išlaikymo kontrolės pabaigos likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo pabaigos.

472. Po pranešimo apie sudarytas materialines ir teisines sąlygas naujoms darbo vietoms sukurti gavimo, Klientų aptarnavimo skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, dalyvaujant subsidijos gavėjui, patikrina įsteigtas darbo vietas, jų atitiktį VUI paraiškoje nurodytiems reikalavimams. Klientų aptarnavimo skyrius patikrinimo metu nufotografuoja įsigytas darbo priemones, nepažeidžiant įstatymais garantuoto asmens privataus gyvenimo neliečiamumo.

VUI paraiškoje numatytos steigti darbo vietos gali būti įsteigtos visos iš karto arba dalimis, bet ne daugiau kaip per 2 kartus per VUI projekto įgyvendinimo laikotarpį. Steigiant darbo vietas dalimis, subsidijos gavėjas pateikia nustatytos formos Veiklos finansinę ataskaitą (Aprašo 17 priedas) su išlaidas pagrindžiančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų (pirkimo - pardavimo sutarčių, jeigu buvo sudarytos, sąskaitų - faktūrų, banko išrašų arba pavedimų elektronine bankininkyste) kopijomis, patvirtintomis subsidijos gavėjo atstovo parašu, lietuvių kalba. Galutinis mokėjimas už dalimis įsteigtas darbo vietas vykdomas įsteigus visas VUI paraiškoje numatytas įsteigti darbo vietas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-49, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02739

 

473. Nenustačius neatitikimų iš karto po patikrinimo atlikimo patikrinimo vietoje pasirašomas Materialinių ir teisinių sąlygų sukurtai naujai darbo vietai sudarymo aktas (toliau – steigimo aktas) (Aprašo 18 priedas). Steigimo aktas pasirašomas sudarius materialines ir teisines sąlygas naujai darbo vietai sukurti ir pateikus išlaidas pagrindžiančių bei patirtų išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų (pirkimo – pardavimo sutarčių, jeigu buvo sudarytos, sąskaitų – faktūrų, banko išrašų arba pavedimų elektronine bankininkyste) kopijas, patvirtintas subsidijos gavėjo atstovo parašu, lietuvių kalba. Steigimo akto priedas yra patikrinimo metu padarytos įsigytų darbo priemonių nuotraukos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-49, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02739

 

474. Pasirašius steigimo aktą, darbo vieta laikoma įsteigta nuo tos dienos, kai įdarbinamas Užimtumo tarnybos siųstas darbo ieškantis asmuo.

475. Subsidijos gavėjas nuo VUI sutartyje numatytos darbo vietos įsteigimo dienos privalo ne mažiau kaip 36 mėnesius:

475.1. vykdyti veiklą ir išlaikyti įsteigtas darbo vietas, kurioms įsteigti buvo skirta subsidija;

475.2. sudaryti sąlygas Užimtumo tarnybai atlikti planinius ir neplaninius patikrinimus įsteigtose darbo vietose;

475.3. raštu informuoti Klientų aptarnavimo skyrių, kai subsidijos gavėjas nevykdo veiklos daugiau nei 60 dienų;

475.4. raštu informuoti Klientų aptarnavimo skyrių, atsiradus VUI sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo aplinkybėms ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo pradžios dienos;

475.5. gavus Užimtumo tarnybos prašymą, teikti su VUI sutarties vykdymu susijusią informaciją, teikti metinės finansinės atskaitomybės dokumentus;

475.6. į įsteigtas darbo vietas įdarbinti Užimtumo tarnybos siųstą asmenį, jo darbo sutartyje numatyti ne mažesnį nei VUI paraiškoje nurodytą darbo užmokestį, nustatyti ne trumpesnę darbo laiko trukmę ir pavesti vykdyti VUI paraiškoje numatytas darbo funkcijas;

475.7. tais atvejais kai ne mažiau kaip trys draudimo bendrovės atsisako apdrausti subsidijos gavėjo įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą, nuosavomis lėšomis įsigyti ar atstatyti sunaikintą ar sugadintą ilgalaikį materialųjį turtą.

476. Klientų aptarnavimo skyrius, įvertinęs informaciją apie Aprašo 47.3, 47.4, 475 punktuose nurodytas aplinkybes:

476.1. raštu įspėja subsidijos gavėją dėl VUI sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo;

476.2. gali sudaryti susitarimą dėl VUI sutarties keitimo dėl:

476.2.1. darbo vietų įsteigimo termino pratęsimo, bet ne ilgesniam laikotarpiui nei numatyta Aprašo 47.1 papunktyje;

476.2.2. kitų sutartinių įsipareigojimų keitimo, išskyrus tuos, kurie turėjo įtakos VUI projektą įtraukiant į finansuojamų VUI projektų sąrašą.

477. Subsidijos gavėjui pateikus Klientų aptarnavimo skyriui motyvuotą prašymą įkeisti už subsidijos lėšas įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą, Užimtumo tarnyba sutikimą gali duoti, subsidijos gavėjui pateikus:

477.1. banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą 100 procentų skirtos subsidijos VUI sutarties galiojimo laikotarpiu;

477.2. banko arba draudimo bendrovės patvirtinimą, kad Užimtumo tarnybos išduotas sutikimas įkeisti  už subsidijos lėšas įsigytą turtą pagal VUI sutartį, ateityje garantijos arba laidavimo draudimo rašto davėjo (banko ar draudimo bendrovės) nebus įvertintas Užimtumo tarnybos nenaudai, nekeis ir neįtakos garantijos ar laidavimo draudimo rašto sąlygų bei garantijos ar laidavimo draudimo rašto davėjo neatšaukiamo įsipareigojimo, jeigu subsidijos gavėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal VUI sutarties sąlygas arba įvykdžius juos netinkamai, Užimtumo tarnyba privalės pateikti garantijos ar laidavimo draudimo rašto davėjui raštišką mokėjimo reikalavimą pagal išduotą garantiją ar laidavimo draudimo raštą.

478. Užimtumo tarnyba perveda subsidijos gavėjui draudimo lėšas draudiminio įvykio metu prarastam ar sugadintam ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti ar atstatyti:

478.1. gavusi iš draudimo bendrovės draudimo išmoką;

478.2. subsidijos gavėjui pateikus prašymą išmokėti draudimo lėšas.

479. Subsidijos gavėjas įsigyja arba atstato draudiminio įvykio metu prarastą ar sugadintą ilgalaikį materialųjį turtą, grąžindamas jį į buvusią padėtį ir jį apdrausdamas, ne vėliau kaip per 120 dienų nuo draudimo išmokos gavimo dienos, pirkdamas paslaugas, prekes ar darbus Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 73 punkte nustatyta tvarka.

4710. Tais atvejais kai ne mažiau kaip trys draudimo bendrovės atsisako apdrausti subsidijos gavėjo įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą, subsidijos gavėjas įsipareigoja nuosavomis lėšomis įsigyti ar atstatyti sunaikintą ar sugadintą ilgalaikį materialųjį turtą. Draudimo bendrovės atsisakymas apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą pripažįstamas tada, kai subsidijos gavėjas Klientų aptarnavimo skyriui pateikia ne mažiau kaip trijų skirtingų draudimo bendrovių rašytinius patvirtinimus dėl atsisakymo apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą.

4711. Pirmaisiais darbo vietų steigimo metais subsidijos gavėjui neapdraudus įsigyto turto ir pateikus trijų skirtingų draudimo bendrovių rašytinius patvirtinimus dėl atsisakymo apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, antraisiais ir trečiaisiais darbo vietų steigimo metais subsidijos gavėjas privalo vėl drausti neapdraustą ilgalaikį materialųjį turtą. Tais atvejais kai ne mažiau kaip trys draudimo bendrovės ir vėl atsisako apdrausti subsidijos gavėjo įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą, taikoma 4710 punkte nustatyta tvarka.   

4712. Subsidijos gavėjui, pateikusiam Klientų aptarnavimo skyriui motyvuotą prašymą, gali būti išduotas Užimtumo tarnybos sutikimas parduoti subsidijos lėšomis įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą, esant visoms šioms sąlygoms:

4712.1. kai yra aiškus ir pagrįstas ekonominės naudos siekimas ir teikiamų paslaugų plėtra ar modernizavimas;

4712.2. kai yra nurodoma, kokį ilgalaikį materialųjį turtą ketinama įsigyti vietoj planuojamo parduoti ilgalaikio materialiojo turto ir kodėl ketinamas įsigyti ilgalaikis materialusis turtas verslo plėtrai būtų efektyvesnis ir naudingesnis nei šiuo metu turimas;

4712.3. kai subsidijos gavėjas susitarime dėl VUI sutarties pakeitimo įsipareigoja:

4712.3.1. įkeisti Užimtumo tarnybos naudai naujai įsigytą ar įsigyjamą turtą. Įkeičiamo turto vertė turi būti ne mažesnė nei likutinė ketinamo parduoti už subsidijos lėšas įsigyto turto vertė;

4712.3.2. apdrausti naujai įsigytą ar įsigyjamą turtą Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 5 punkte nurodytomis sąlygomis;

4712.3.3. neatlikti veiksmų, nurodytų Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 8 dalyje, su naujai įsigytu ar įsigyjamu turtu be Užimtumo tarnybos sutikimo;

4712.3.4. užtikrinti į įsteigtas darbo vietas įdarbintų darbuotojų nustatytų darbo funkcijų atlikimą.

4713. Subsidijos gavėjui, pateikusiam Klientų aptarnavimo skyriui motyvuotą prašymą, gali būti išduotas Užimtumo tarnybos sutikimas išnuomoti subsidijos lėšomis įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą ne ilgesniam kaip 120 dienų per 12 mėnesių laikotarpį, esant visoms šioms sąlygoms:

4713.1. sudaroma rašytinė nuomos sutartis be subnuomos galimybės ir jos kopija pateikiama Klientų aptarnavimo skyriui;

4713.2. pateikiama banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas 100 procentų skirtos subsidijos VUI sutarties galiojimo laikotarpiu;

4713.3. pateikiamas banko arba draudimo bendrovės patvirtinimas, kad Užimtumo tarnybos išduotas sutikimas išnuomoti už subsidijos lėšas įsigytą turtą pagal VUI sutartį, ateityje garantijos arba laidavimo draudimo rašto davėjo (banko ar draudimo bendrovės) nebus įvertintas Užimtumo tarnybos nenaudai, nekeis ir neįtakos garantijos ar laidavimo draudimo rašto sąlygų bei garantijos ar laidavimo draudimo rašto davėjo neatšaukiamo įsipareigojimo, jeigu subsidijos gavėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal VUI sutarties sąlygas arba įvykdžius juos netinkamai, Užimtumo tarnyba privalės pateikti garantijos ar laidavimo draudimo rašto davėjui raštišką mokėjimo reikalavimą pagal išduotą garantiją ar laidavimo draudimo raštą;

4713.4. pateikiamas motyvuotas paaiškinimas ir dokumentai, patvirtinantys, kad įsigyto ilgalaikio materialiojo turto subsidijos lėšomis nuomos laikotarpiu bus užtikrintas į įsteigtas darbo vietas įdarbintų darbuotojų nustatytų darbo funkcijų atlikimas.

4714. Subsidijos gavėjui, pateikusiam Klientų aptarnavimo skyriui motyvuotą prašymą, gali būti išduotas Užimtumo tarnybos sutikimas išvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų subsidijos lėšomis įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą, esant vienai iš šių sąlygų:

4714.1. kai VUI paraiškoje buvo nurodyta, kad steigiama (pritaikoma) darbo vieta yra mobilaus pobūdžio ir ketinamo išvežti ilgalaikio materialaus turto draudimo apsauga galioja toje valstybės teritorijoje, į kurią ilgalaikį materialųjį turtą ketinama išvežti, visą išvežimo laikotarpį, ir į įsteigtą darbo vietą įdarbintas darbuotojas vyksta atlikti darbo funkcijų kartu su ketinamu išvežti ilgalaikiu materialiuoju turtu arba pateikiamas motyvuotas paaiškinimas ir dokumentai, patvirtinantys, kad įsigyto ilgalaikio materialiojo turto subsidijos lėšomis išvežimo laikotarpiu, bus užtikrintas į įsteigtą darbo vietą įdarbinto darbuotojo nustatytų darbo funkcijų atlikimas;

4714.2. kai subsidijos gavėjo motyvuotame prašyme dėl ilgalaikio materialaus turto išvežimo:

4714.2.1. pagrįsta, jog subsidijos gavėjas turi užsakymų ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, arba ilgalaikio materialaus turto išvežimas reikalingas verslo plėtrai už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų;

4714.2.2. nurodytas konkretus turto išvežimo laikotarpis ir turto buvimo vietos adresas;

4714.2.3. nurodyta, kad ketinamo išvežti ilgalaikio materialaus turto draudimo apsauga galioja toje valstybės teritorijoje, į kurią ilgalaikį materialųjį turtą ketinama išvežti visą išvežimo laikotarpį ir Užimtumo tarnybai pateikti tai patvirtinantys dokumentai;

4714.2.4. į įsteigtą darbo vietą įdarbintas darbuotojas vyksta atlikti darbo funkcijų kartu su ketinamu išvežti ilgalaikiu materialiuoju turtu arba pateikiamas motyvuotas paaiškinimas ir dokumentai, patvirtinantys, kad įsigyto ilgalaikio materialiojo turto subsidijos lėšomis išvežimo laikotarpiu, bus užtikrintas į įsteigtą darbo vietą įdarbinto darbuotojo nustatytų darbo funkcijų atlikimas.

4715. Kai subsidijos gavėjui išmokėta avanso dalis yra didesnė nei faktiškai patirtos išlaidos darbo vietoms steigti, subsidijos gavėjas grąžina Užimtumo tarnybai išmokėtą nepanaudotą subsidijos dalį per 5 darbo dienas nuo steigimo akto sudarymo dienos, bet ne vėliau nei numatyta Aprašo 47.1. punkte.

4716. Užimtumo tarnyba pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus tvirtinamą Priemonių patikrinimų atlikimo tvarką vykdo įsteigtų darbo vietų išlaikymo kontrolę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietų įsteigimo dienos.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-97, 2019-02-28, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03390

Nr. V-45, 2020-02-14, paskelbta TAR 2020-02-17, i. k. 2020-03474

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

VII SKYRIUS
DARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMO PRIEMONĖS ORGANIZAVIMAS

 

48. Paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo (toliau – DVS paraiška) (Aprašo 19 priedas) atrankos organizuojamos Užimtumo tarnybos interneto svetainėje paskelbiant apie DVS paraiškų atrankos pradžią.

49. DVS paraiškų atrankai vykdyti Klientų aptaranavimo departamento direktorius Klientų aptarnavimo departamento veiklos teritorijai sudaro ir tvirtina Paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atrankos komisiją (toliau – Atrankos komisija) iš Klientų aptarnavimo departamento ir Klientų aptarnavimo skyrių atstovų.

50. Atrankos komisija savo veikloje vadovaujasi Paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atrankos komisijos darbo reglamentu (Aprašo 20 priedas). 

51. Paskelbus DVS paraiškų atranką, Klientų aptarnavimo skyrius organizuoja darbdaviams mokymus DVS paraiškų rengimo klausimais, kurių metu taip pat supažindina su darbo vietų steigimo (pritaikymo) (toliau – DVS) priemonės įgyvendinimo reikalavimais. Mokymai organizuojami Klientų aptarnavimo skyriuose pagal numatytą grafiką, kuris skelbiamas DVS paraiškų atrankos paskelbimo dieną Užimtumo tarnybos interneto svetainėje. Mokymai gali būti organizuojami Užimtumo tarnybos patalpose arba nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis platformomis.

52. Darbdaviai, planuojantys dalyvauti DVS priemonėje, per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ teikia DVS paraišką (Aprašo 19 priedas) kartu su Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 51 punkte nurodytomis dokumentų kopijomis, pažyma apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 1, 2, 4 ir 5 punkte nurodytiems reikalavimams (Aprašo 5 priedas) ir de minimis pagalbos gavėjo atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapu (Aprašo 13 priedas).

53. DVS paraiškos teikiamos per 30 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo datos, vadovaujantis Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 54 ir 57 punktuose nurodytomis sąlygomis.

54. Dokumentų valdymo skyrius užregistruotas DVS paraiškas per Užimtumo tarnybos dokumentų valdymo sistemą perduoda Atrankos komisijos sekretoriui.

55.  Įgyvendinant DVS priemonę, turi būti steigiamos naujos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

55.1. Klientų aptarnavimo departamento Klientų aptarnavimo skyriaus, kurioje steigiama darbo vieta, aptarnaujamoje teritorijoje ir besiribojančiuose Klientų aptarnavimo skyriuose DVS paraiškų atrankos paskelbimo dieną yra registruotų bedarbio statusą turinčių asmenų, galinčių dirbti pagal turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį naujai steigiamose darbo vietose;

55.2. reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų dirbti naujai steigiamose darbo vietose bedarbio statusą turintys asmenys galės įgyti iki DVS paraiškose nurodytų darbo vietų įsteigimo datų.

56.  DVS paraiškos sąmatoje nurodytos išlaidos privalo būti:

56.1. skirtos darbo vietai (-oms)  įsteigti (pritaikyti) ar su steigiamos (-ų) darbo vietos (-ų) tiesioginių darbo funkcijų atlikimu susijusioms darbo priemonėms įsigyti;

56.2. planuojamos patirti per Darbo vietų steigimo sutartyje (toliau – DVS sutartis) numatytą, bet ne ilgesnį nei Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 4 punkte nurodytą, laikotarpį; 

56.3. paskirstytos pagal planuojamas steigti darbo vietas, kiekvienai planuojamai steigti darbo vietai atskirai;

56.4. nurodytos eurais ir išskaidytos, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius;

56.5. nurodytos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai paraiškų teikėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai.

57. DVS paraiškose planuojamoms darbo vietoms steigti dydis kiekvienai darbo vietai atskirai negali viršyti 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos. Nustatant paramos vienai darbo vietai steigti dydį, patalpų remontui numatytos panaudoti subsidijos lėšos paskirstomos lygiomis dalimis kiekvienai steigiamai darbo vietai.

58. Atrankos komisija nagrinėja ir vertina pateiktas DVS paraiškas pagal DVS paraiškų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams vertinimo formą (Aprašo 21 priedas). DVS paraiškos atitiktis Užimtumo rėmimo priemonių aprašo reikalavimams nustatoma DVS paraiškos pateikimo dienai:

58.1. nustačius DVS paraiškos neatitiktį vertinant kritinius Aprašo 21 priede numatytus atitikties vertinimo kriterijus, Atrankos komisija siūlo Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjui atmesti DVS paraišką. Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjui priėmus sprendimą atmesti DVS paraišką, Klientų aptarnavimo skyrius apie priimtą sprendimą per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo raštu informuoja kiekvieną DVS paraiškos teikėją atskirai, nurodant aiškias ir išsamias DVS paraiškos atmetimo priežastis, teisinius pagrindus ir apskundimo tvarką;

58.2. nustačius DVS paraiškos neatitiktį vertinant nekritinius Aprašo 21 priede numatytus atitikties vertinimo kriterijus, Atrankos komisija siūlo Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjui prašyti DVS paraiškos teikėjo pašalinti DVS paraiškos trūkumus. Klientų aptarnavimo skyrius apie priimtą sprendimą tikslinti DVS paraišką per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo raštu informuoja DVS paraiškos teikėją apie nustatytus DVS paraiškos trūkumus ir nustato 5 darbo dienų terminą trūkumų pašalinimui, šį terminą skaičiuojant nuo pranešimo apie nustatytus DVS paraiškos trūkumus išsiuntimo dienos. DVS paraiška gali būti tikslinama tik vieną kartą:

58.2.1. gavus DVS paraiškos patikslinimą, Aprašo 21 priedas papildomas;

58.2.2. negavus DVS paraiškos patikslinimo arba nepatikslinus DVS paraiškos pagal visus nurodytus trūkumus, Atrankos komisija siūlo Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjui DVS paraišką atmesti ir toliau nenagrinėti. Klientų aptarnavimo skyrius apie priimtą sprendimą per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo raštu informuoja kiekvieną DVS paraiškos teikėją atskirai, nurodant aiškias ir išsamias DVS paraiškos atmetimo priežastis, teisinius pagrindus ir apskundimo tvarką;

58.3.  nustačius, kad DVS paraiška atitinka Aprašo 21 priede nustatytus atitikties vertinimo kriterijus, Atrankos komisija toliau vertina DVS paraišką pagal DVS paraiškų vertinimo kriterijus (Aprašo 22 priedas):

58.3.1. nustačius, kad DVS paraiška nesurenka 35 pereinamųjų balų, Atrankos komisija siūlo Klientų aptarnavimo departamento direktoriui DVS paraiškos neįtraukti į finansuojamų DVS projektų sąrašą. Klientų aptarnavimo skyrius apie priimtą Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus sprendimą neįtraukti DVS paraiškos į finansuojamų DVS projektų sąrašą per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo raštu informuoja kiekvieną DVS paraiškos teikėją atskirai, nurodant aiškias ir išsamias DVS paraiškos neįtraukimo į finansuojamų DVS projektų sąrašą priežastis, teisinius pagrindus ir apskundimo tvarką bei pateikia užpildytą Aprašo 22 priedo kopiją;

58.3.2. įvertinus, kad DVS paraiška surenka 35 ar daugiau pereinamųjų balų, Atrankos komisija siūlo Klientų aptarnavimo departamento direktoriui DVS paraišką įtraukti į finansuojamų DVS projektų sąrašą, esant poreikiui prieš tai atlikusi Aprašo 60, 61 punktuose nurodytus veiksmus.

59. DVS paraiškų vertinimo galutiniai balai skaičiuojamai išvedant Atrankos komisijos narių vertinimo balų vidurkius, galutinis balas nurodomas dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Vertinant pagal kiekvieną DVS paraiškos vertinimo kriterijų, kiekvieno vertinimo kriterijaus balas skaičiuojamas dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

60. Aprašo 58.3.2 papunktyje nurodytos ir vienodus pereinamuosius balus surinkusios DVS paraiškos, atrenkamos į finansuojamų DVS projektų sąrašą pagal Aprašo 23 priede nustatytus papildomus kriterijus. Vertinimas pagal papildomus kriterijus atliekamas tik vienodus balus surinkusių DVS paraiškų eiliškumui nustatyti. Jeigu pagal papildomus kriterijus įvertintos DVS paraiškos surenka vienodus balus, pirmenybė teikiama pagal eilę toms DVS paraiškoms, kuriose nurodytas didžiausias nuosavų lėšų dydis, prašomas mažesnis subsidijos dydis.

61. Atrankos komisija įvertina DVS priemonei įgyvendinti Klientų aptarnavimo departamento sąmatoje patvirtintas lėšas ir nustačius lėšų, skirtų DVS priemonės įgyvendinimui, trūkumą, Atrankos komisija Klientų aptarnavimo departamento direktoriui siūlo:

61.1. įtraukti į finansuojamų DVS projektų sąrašą daugiausiai balų surinkusias DVS paraiškas. Klientų aptarnavimo skyrius apie priimtą Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus sprendimą įtraukti DVS paraišką į finansuojamų DVS projektų sąrašą per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo raštu informuoja kiekvieną DVS paraiškos teikėją;

61.2. neįtraukti į finansuojamų DVS projektų sąrašą DVS paraiškų, neatitinkančių Aprašo 61.1 papunktyje nurodytų reikalavimų. Klientų aptarnavimo skyrius apie priimtą Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus sprendimą neįtraukti DVS paraiškos į finansuojamų DVS projektų sąrašą per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo raštu informuoja kiekvieną DVS paraiškos teikėją atskirai, nurodant aiškias ir išsamias DVS paraiškos neįtraukimo į finansuojamų DVS projektų sąrašą priežastis, teisinius pagrindus ir apskundimo tvarką bei pateikia užpildytą Aprašo 22 priedo kopiją.

62. Klientų aptarnavimo departamento direktorius Aprašo 61.1, 61.2 papunkčiuose nurodytus sprendimus priima ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Atrankos komisijos pasiūlymo pateikimo dienos.

63. Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paskutinio Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus finansuojamų DVS projektų sąrašo patvirtinimo dienos skelbia finansuojamų DVS projektų sąrašą Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

64. Klientų aptarnavimo skyrius per 5 darbo dienas nuo finansuojamų DVS projektų sąrašo patvirtinimo registruoja duomenis apie suteiktą nereikšmingą de minimis pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

65. Klientų aptarnavimo skyrius, patikrinęs Paraiškos teikėjo įsipareigojimų, numatytų Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 69 ir 70 punktuose įvykdymą, pasirašo su Paraiškos teikėju DVS sutartį (Aprašo 24 priedas).

Klientų aptarnavimo skyrius duomenis apie Paraiškos teikėjui, su kuriuo nepasirašyta DVS sutartis, suteiktą nereikšmingą de minimis pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka išregistruoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sužinojimo, jog DVS sutartis nebus pasirašyta. 

66. Subsidijos gavėjas, apdraudęs ilgalaikį materialųjį turtą, kaip numatyta Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 5 punkte, Klientų aptarnavimo skyriui pateikia draudimo apmokėjimą įrodančius dokumentus (banko išrašą arba pavedimo elektronine bankininkyste kopiją, patvirtintą darbdavio atstovo parašu) ne vėliau kaip su pranešimu apie sudarytas materialines ir teisines sąlygas naujoms darbo vietoms iš karto ne mažiau kaip 36 mėnesiams arba kiekvienais metais iki įsteigtos darbo vietos išlaikymo kontrolės pabaigos ne vėliau kaip paskutinę ilgalaikio materialiojo turto draudimo galiojimo dieną.

67. Įvykus draudiminiam įvykiui, Užimtumo tarnyba, gavusi iš draudimo bendrovės draudimo išmoką, perveda ją subsidijos gavėjui draudiminio įvykio metu prarastam ar sugadintam ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti ar atstatyti. Subsidijos gavėjas turi pateikti prašymą išmokėti draudimo lėšas.

68. Subsidijos gavėjas įsigyja arba atstato draudiminio įvykio metu prarastą ar sugadintą ilgalaikį materialųjį turtą, grąžindamas į buvusią padėtį ir jį apdrausdamas, ne vėliau kaip per 120 dienų nuo draudimo išmokos gavimo dienos, pirkdamas paslaugas, prekes ar darbus Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 73 punkte nustatyta tvarka.

69. Tais atvejais kai ne mažiau kaip trys draudimo bendrovės atsisako apdrausti subsidijos gavėjo įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą, subsidijos gavėjas įsipareigoja nuosavomis lėšomis įsigyti ar atstatyti sunaikintą ar sugadintą ilgalaikį materialųjį turtą.

70. Draudimo bendrovės atsisakymas apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą pripažįstamas tada, kai subsidijos gavėjas Klientų aptarnavimo skyriui pateikia ne mažiau kaip trijų skirtingų draudimo bendrovių rašytinius patvirtinamus dėl atsisakymo apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą. Pirmaisiais darbo vietų steigimo metais subsidijos gavėjui neapdraudus įsigyto turto ir pateikus trijų skirtingų draudimo bendrovių rašytinius patvirtinimus dėl atsisakymo apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, antraisiais ir trečiaisiais darbo vietų steigimo metais subsidijos gavėjas privalo vėl drausti neapdraustą ilgalaikį materialųjį turtą arba pateikti trijų skirtingų draudimo bendrovių rašytinius patvirtinimus dėl atsisakymo apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą. Tais atvejais, kai ne mažiau kaip trys draudimo bendrovės ir vėl atsisako apdrausti subsidijos gavėjo įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą, taikoma 69 punkte nustatyta tvarka.  

71. Subsidijos gavėjui darbo vietos steigimo (pritaikymo) procese panaudojus mažiau arba daugiau lėšų darbo vietoms steigti nei numatyta DVS paraiškoje sąmata tikslinama šia tvarka:

71.1 nupirkus prekių, paslaugų arba darbų už veiklų, kurioms suteikta subsidija, lėšas ir nepanaudojus visų lėšų, numatytų DVS paraiškos sąmatoje, subsidijos gavėjas informuoja Klientų aptarnavimo skyrių pateikdamas Veiklos finansinę ataskaitą (Aprašo 17 priedas) kartu su motyvuotu prašymu dėl sąmatos tikslinimo, kuriame kartu nurodo konkrečius DVS paraiškoje siūlomus sąmatos keitimus;

71.2. panaudojus mažiau lėšų darbo vietai steigti (pritaikyti) nei buvo numatyta DVS paraiškoje, mažinama tik tos darbo vietos kaina pagal subsidijos darbo vietoms steigti ir subsidijos gavėjo nuosavų lėšų proporcingą santykį, kurios steigimui lėšų poreikis sumažėjo;

71.3. panaudojus daugiau lėšų darbo vietai steigti nei numatyta DVS paraiškoje, subsidijos darbo vietai steigti suma nesikeičia, o subsidijos gavėjas įsipareigoja viršytą sumą padengti nuosavomis lėšomis;

71.4. subsidijos gavėjui laikotarpiu nuo DVS sutarties pasirašymo iki darbo vietos įsteigimo  įsiregistravus Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos PVM mokėtoju, sąmatoje įtrauktos subsidijos lėšos mažinamos numatytai sumokėti PVM sumai;    

71.5. tikslinant sąmatą draudžiama įtraukti papildomus, patvirtintoje DVS paraiškos sąmatoje nenumatytus, išlaidų elementus;

71.6. sąmata tikslinama pasirašant susitarimą dėl DVS sutarties pakeitimo ir Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus įsakymu keičiamas finansuojamų DVS projektų sąrašas.

72. Kai subsidijos gavėjui išmokėta avanso dalis yra didesnė nei faktiškai patirtos išlaidos darbo vietai steigti (pritaikyti), subsidijos gavėjas grąžina Užimtumo tarnybai išmokėtą nepanaudotą subsidijos dalį per 5 darbo dienas nuo steigimo akto pasirašymo dienos, bet ne vėliau nei numatyta Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 4 punkte.

73. Užimtumo tarnyba pripažįsta tik tas subsidijos gavėjo po DVS sutarties pasirašymo patirtas išlaidas, kurios patvirtinamos išlaidas pagrindžiančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų (pirkimo - pardavimo sutarčių, jeigu buvo sudarytos, sąskaitų - faktūrų, banko išrašų arba pavedimų elektronine bankininkyste) kopijomis, patvirtintomis subsidijos gavėjo atstovo parašu, lietuvių kalba.

74. Subsidijos gavėjas iki DVS sutartyje numatytos darbo vietos (-ų) įsteigimo (pritaikymo) dienos pasikeitus DVS sutartyje numatytų veiklų įgyvendinimo terminui privalo raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aplinkybių pasikeitimo dienos informuoti Klientų aptarnavimo skyrių, pateikiant Veiklos finansinę ataskaitą (Aprašo 17 priedas) ir prašymą dėl termino pratęsimo, bet ne ilgesniam laikotarpiui nei numatyta Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 4 punkte.

75. Pranešimą apie sudarytas materialines ir teisines sąlygas naujoms darbo vietoms sukurti kartu su atliktų pirkimų dokumentais, nustatytos formos Veiklos finansine ataskaita (Aprašo 17 priedas) su išlaidas pagrindžiančių ir patirtų išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų (pirkimo - pardavimo sutarčių, jeigu buvo sudarytos, sąskaitų - faktūrų, banko išrašų arba pavedimų elektronine bankininkyste) kopijomis, patvirtintomis subsidijos gavėjo atstovo parašu, lietuvių kalba, subsidijos gavėjas turi pateikti likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki DVS sutartyje numatytos darbo vietos (-ų) įsteigimo dienos.

76. Klientų aptarnavimo skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Aprašo 75 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos, dalyvaujant subsidijos gavėjui, patikrina įsteigtas darbo vietas, jų atitiktį DVS paraiškoje nurodytiems reikalavimams. Klientų aptarnavimo skyrius patikrinimo metu nufotografuoja įsigytas darbo priemones, nepažeidžiant įstatymais garantuoto asmens privataus gyvenimo neliečiamumo.

77. DVS paraiškoje numatytos steigti darbo vietos gali būti įsteigtos visos iš karto arba dalimis, bet ne daugiau kaip per 2 kartus iki DVS sutartyje numatyto darbo vietų įsteigimo termino. Steigiant darbo vietas dalimis, subsidijos gavėjas pateikia nustatytos formos Veiklos finansinę ataskaitą (Aprašo 17  priedas) su išlaidas pagrindžiančių  ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų (pirkimo - pardavimo sutarčių, jeigu buvo sudarytos, sąskaitų - faktūrų, banko išrašų arba pavedimų elektronine bankininkyste) kopijomis, patvirtintomis subsidijos gavėjo atstovo parašu, lietuvių kalba. Galutinis mokėjimas už dalimis įsteigtas darbo vietas atliekama įsteigus visas DVS paraiškoje numatytas įsteigti darbo vietas.

78. Nenustačius neatitikimų, iš karto po patikrinimo atlikimo vietoje pasirašomas steigimo aktas (Aprašo 18 priedas), kurio priedas yra patikrinimo metu padarytos įsigytų darbo priemonių nuotraukos.

79. Subsidijos gavėjas nuo DVS sutartyje numatytos darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) dienos privalo ne mažiau kaip 36 mėnesius:

79.1. vykdyti veiklą ir išlaikyti įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą, kuriai įsteigti (pritaikyti) buvo skirta subsidija;

79.2. sudaryti sąlygas Užimtumo tarnybai atlikti planinius ir neplaninius patikrinimus įsteigtoje (pritaikytoje) darbo vietoje;

79.3. raštu informuoti Klientų aptarnavimo skyrių, atsiradus DVS sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo aplinkybėms, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo dienos;

79.4. gavus Užimtumo tarnybos prašymus, teikti su DVS sutarties vykdymu susijusią informaciją bei metinės finansinės atskaitomybės dokumentus;

79.5. į įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą įdarbinant Užimtumo tarnybos siųstą asmenį, jo darbo sutartyje numatyti ne mažesnį nei DVS paraiškoje nurodytą darbo užmokestį, nustatyti ne trumpesnę darbo laiko trukmę ir pavesti vykdyti DVS paraiškoje numatytas darbo funkcijas.

80. Klientų aptarnavimo skyrius, įvertinęs informaciją apie Aprašo 74, 81 punktuose nurodytas aplinkybes:

80.1. raštu įspėja subsidijos gavėją dėl DVS sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo;

80.2. gali sudaryti susitarimą dėl:

80.2.1. darbo vietos įsteigimo (pritaikymo) termino pratęsimo, bet ne ilgesniam laikotarpiui nei numatyta Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 4 punkte;

80.2.2. kitų sutartinių įsipareigojimų keitimo, išskyrus tuos, kurie turėjo įtakos DVS projektą įtraukiant į finansuojamų DVS paraiškų sąrašą arba atitinka imperatyvias Užimtumo įstatymo ir/ar Užimtumo rėmimo aprašo nuostatas.

81. Subsidijos gavėjui, pateikusiam Klientų aptarnavimo skyriui motyvuotą prašymą, gali būti išduotas Užimtumo tarnybos sutikimas įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą subsidijos lėšomis parduoti, esant visoms šioms sąlygoms:

81.1. kai yra aiškus ir pagrįstas ekonominės naudos siekimas ir teikiamų paslaugų plėtra ar modernizavimas;

81.2 kai yra nurodoma, kokį ilgalaikį materialųjį turtą ketinama įsigyti vietoj planuojamo parduoti ilgalaikio materialiojo turto ir kodėl ketinamas įsigyti ilgalaikis materialusis turtas verslo plėtrai būtų efektyvesnis ir naudingesnis, nei šiuo metu turimas;

81.3. kai subsidijos gavėjas susitarime dėl DVS sutarties pakeitimo įsipareigoja:

81.3.1 įkeisti Užimtumo tarnybos naudai naujai įsigytą ar įsigyjamą turtą. Įkeičiamo turto vertė turi būti ne mažesnė nei likutinė ketinamo parduoti už subsidijos lėšas įsigyto turto vertė;

81.3.2. apdrausti naujai įsigytą ar įsigyjamą turtą Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 5 punkte nurodytomis sąlygomis;

81.3.3. neatlikti veiksmų, nurodytų Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 8 dalyje, su naujai įsigytu ar įsigyjamu turtu be Užimtumo tarnybos sutikimo;

81.3.4. užtikrinti į įsteigtas darbo vietas įdarbintų darbuotojų nustatytų darbo funkcijų atlikimą.

82. Subsidijos gavėjui, pateikusiam Klientų aptarnavimo skyriui motyvuotą prašymą, gali būti išduotas Užimtumo tarnybos sutikimas įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą subsidijos lėšomis išnuomoti ne ilgesniam kaip 120 dienų per 12 mėnesių laikotarpį, esant visoms šioms sąlygoms:

82.1. sudaroma rašytinė nuomos sutartis be subnuomos galimybės ir jos kopija pateikiama Klientų aptarnavimo skyriui;

82.2. pateikiama banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas 100 procentų skirtos subsidijos DVS sutarties galiojimo laikotarpiu;

82.3. pateikiamas banko arba draudimo bendrovės patvirtinimas, kad Užimtumo tarnybos išduotas sutikimas išnuomoti  už subsidijos lėšas įsigytą turtą pagal DVS sutartį, ateityje garantijos arba laidavimo draudimo rašto davėjo (banko ar draudimo bendrovės) nebus įvertintas Užimtumo tarnybos nenaudai, nekeis ir neįtakos garantijos ar laidavimo draudimo rašto sąlygų bei garantijos ar laidavimo draudimo rašto davėjo neatšaukiamo įsipareigojimo, jeigu subsidijos gavėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal DVS sutarties sąlygas arba įvykdžius juos netinkamai, Užimtumo tarnyba privalės pateikti garantijos ar laidavimo draudimo rašto davėjui raštišką mokėjimo reikalavimą pagal išduotą garantiją ar laidavimo draudimo raštą;

82.4. pateikiamas motyvuotas paaiškinimas ir dokumentai, patvirtinantys, kad įsigyto ilgalaikio materialiojo turto subsidijos lėšomis nuomos laikotarpiu, bus užtikrintas į įsteigtas darbo vietas įdarbintų darbuotojų nustatytų darbo funkcijų atlikimas.

83. Subsidijos gavėjui, pateikusiam Klientų aptarnavimo skyriui motyvuotą prašymą, gali būti išduotas Užimtumo tarnybos sutikimas įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą subsidijos lėšomis išvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, esant visoms šioms sąlygoms:

83.1. kai DVS paraiškoje buvo nurodyta, kad steigiama (pritaikoma) darbo vieta yra mobilaus pobūdžio arba subsidijos gavėjas įrodo, jog turi užsakymų ne Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ar ilgalaikio materialaus turto išvežimas reikalingas verslo plėtrai už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų;

83.2. nurodytas konkretus turto išvežimo laikotarpis ir turto buvimo vietos adresas;

83.3. ketinamo išvežti ilgalaikio materialaus turto draudimo apsauga galioja toje valstybės teritorijoje, į kurią ilgalaikį materialųjį turtą ketinama išvežti visą išvežimo laikotarpį ir Užimtumo tarnybai pateikti tai patvirtinantys dokumentai;

83.4. į įsteigtą darbo vietą įdarbintas darbuotojas vyksta atlikti darbo funkcijų kartu su ketinamu išvežti ilgalaikiu materialiuoju turtu arba pateikiamas motyvuotas paaiškinimas ir dokumentai, patvirtinantys, kad įsigyto ilgalaikio materialiojo turto subsidijos lėšomis išvežimo laikotarpiu, bus užtikrintas į įsteigtą darbo vietą įdarbinto darbuotojo nustatytų darbo funkcijų atlikimas.

84. Subsidijos gavėjui, pateikusiam Klientų aptarnavimo skyriui motyvuotą prašymą, gali būti išduotas Užimtumo tarnybos sutikimas įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą subsidijos lėšomis įkeisti, esant visoms šioms sąlygoms:

84.1. pateikiama banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas 100 procentų skirtos subsidijos DVS sutarties galiojimo laikotarpiu;

84.2. pateikiamas banko arba draudimo bendrovės patvirtinimas, kad Užimtumo tarnybos išduotas sutikimas įkeisti už subsidijos lėšas įsigytą turtą pagal DVS sutartį, ateityje garantijos arba laidavimo draudimo rašto davėjo (banko ar draudimo bendrovės) nebus įvertintas Užimtumo tarnybos nenaudai, nekeis ir neįtakos garantijos ar laidavimo draudimo rašto sąlygų bei garantijos ar laidavimo draudimo rašto davėjo neatšaukiamo įsipareigojimo, jeigu subsidijos gavėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal DVS sutarties sąlygas arba įvykdžius juos netinkamai, Užimtumo tarnyba privalės pateikti garantijos ar laidavimo draudimo rašto davėjui raštišką mokėjimo reikalavimą pagal išduotą garantiją ar laidavimo draudimo raštą.

85. Užimtumo tarnyba pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus tvirtinamą Priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašą vykdo įsteigtos (pritaikytos) darbo vietos išlaikymo kontrolę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo darbo vietos įsteigimo dienos.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-163, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-02, i. k. 2019-05226

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

Nr. V-49, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02739

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

89. Nustačius, kad Užimtumo tarnyba darbdavio patirtas išlaidas kompensavo pagal neteisingai įformintus, suklastotus dokumentus, pateikus tikrovės neatitinkančią informaciją ar dėl kitų neteisėtų veiksmų, šios išlaidos įstatymų nustatyta tvarka bus išieškomos iš kaltų asmenų, išdavusių, pateikusių šiuos dokumentus ar atlikusių kitus neteisėtus veiksmus. 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-338, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11728

 

________________________

 

part_40db041d25464c3e94b1513b1605926c_end


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo dėl darbuotojo vežimo į darbo vietą ir atgal patirtų išlaidų kompensavimo pavyzdinė forma)

 

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė, kodas)

 

__________________________________________________________________________

(buveinės adresas)

 

_______________________ teritorinei darbo biržai

(teritorinės darbo biržos pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

DĖL darbuotojo vežimo į darbo vietą ir atgal PATIRTŲ IŠLAIDŲ kompensaVIMO

 

20__ m. _________________ __ d.

 

____________

(vieta)

 

Nuo 20______ m. ______________ __ d. įdarbinau teritorinės darbo biržos siunčiamą bedarbį _______________________________________________________________________________.

(vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)

 

Į darbą darbuotojas yra vežamas šiuo maršrutu _____________________________________

(nurodyti kelionės maršrutą)

 

________________________________________________________________________________

(nurodyti: kiekvieną darbo dieną, kartą per darbo savaitę, kita)

 

_______________________________________________________________________________.

(nurodyti transporto priemonės rūšį)

 

Kompensaciją (-as) prašau pervesti į mano nurodytą sąskaitą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje.

Sąskaitos numeris _____________________________________________________

Kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos pavadinimas ______________

Kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos kodas ________________

 

PRIDEDAMA:

1.  Darbo sutarties su įdarbintu teritorinės darbo biržos siųstu bedarbiu kopija, _____ lapas (-ai);

2.  Įdarbinto asmens sutikimas, _____ lapas (-ai).

 

Patvirtinu, kad mano pateikti duomenys yra teisingi.

 

 

 

 

_______________________  ________________    _____________________

(pareigų pavadinimas)                    (parašas)                     (vardas ir pavardė)

 

 

part_ba92806b0ac14932b95562f31d021349_end


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Rašytinio sutikimo pavyzdinė forma)

 

__________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

 

__________________________________________________________________________

(asmens nurodyta gyvenamoji vieta)

 

_______________________ teritorinei darbo biržai

(darbo biržos pavadinimas)

 

RAŠYTINIS SUTIKIMAS

 

20__ m. _________________ __ d.

 

____________

(vieta)

 

Sutinku, kad nuo 20______ m. ____________ __ d. mano darbdavys

 

_______________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė, kodas)

vežtų mene į darbo vietą ir atgal šiuo maršrutu __________________________________________.

(nurodyti kelionės maršrutą)

 

 

 

_____________

(parašas)

________________

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

______________________

part_137f45062ae14cd78ae9e8f06a3b41d8_end


Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių

taikymo darbdaviams tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Pažymos apie darbuotojo, vežamo į darbo vietą ir atgal, dirbtą dienų skaičių ir priskaičiuotą darbo užmokestį pavyzdinė forma)

 

_________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė, kodas)

 

__________________________________________________________________________

(buveinės adresas)

 

_________________________ teritorinei darbo biržai

(teritorinės darbo biržos pavadinimas)

 

PažYMA

Apie darbuotojo, vežamo į darbo vietą ir atgal, dirbtą dienų skaičių ir priskaičiuotą darbo užmokestį

 

________________ Nr. _________

(data)

 

Pažymime, kad _______________________________________________________

(darbuotojo vardas ir pavardė, gimimo data)

dirba __________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(asmens darbo vietos adresas)

nuo 20___m. ________________ ____ d. pagal darbo sutartį Nr. ____________, ___________________________________________________________________________.

(nurodyti penkių, šešių darbo dienų savaitę, pagal suminę darbo laiko apskaitą)

20___ m. ____________________________________mėn. dirbo _____ darbo dienas, nedirbo dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių nuo 20___m. ________________ ____ d. iki 20___m. ________________ ____ d.

Darbuotojas 20___ m. _____________________ mėn. į darbo vietą ir atgal buvo vežtas ___________ dienų.

(dienų skaičius)

Už 20___ m. _____________________________________ mėn. priskaičiuota darbo užmokesčio ______________________________________________________________________

(suma skaičiais ir žodžiais, valiutos santrumpa)

PRIDEDAMA:

1. Įmonės vadovo įsakymo dėl suminės darbo laiko apskaitos kopija (darbuotojams, dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą), _________ lapų;

2. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis, _________ lapų.

3. Darbo sutarties kopija (jeigu darbo sutartis nutraukta).

_______________________           ________________                         _____________________

(pareigų pavadinimas)                               (parašas)                                   (vardas ir pavardė) 

A.V.

________________

part_6cfca6f27d294200872e50a229521756_end

101 priedas. Neteko galios nuo 2021-02-18

Priedo naikinimas:

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

121 priedas. Neteko galios nuo 2021-02-18

Priedo naikinimas:

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

Priedo pakeitimai:

Nr. V-45, 2020-02-14, paskelbta TAR 2020-02-17, i. k. 2020-03474

 

161 priedas. Neteko galios nuo 2021-02-18

Priedo naikinimas:

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

17 priedas. Neteko galios nuo 2020-06-06

Priedo naikinimas:

Nr. V-197, 2020-06-05, paskelbta TAR 2020-06-05, i. k. 2020-12368

Priedo pakeitimai:

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

 

18 priedas. Neteko galios nuo 2020-06-06

Priedo naikinimas:

Nr. V-197, 2020-06-05, paskelbta TAR 2020-06-05, i. k. 2020-12368

 

19 priedas. Neteko galios nuo 2020-02-18

Priedo naikinimas:

Nr. V-45, 2020-02-14, paskelbta TAR 2020-02-17, i. k. 2020-03474

Priedo pakeitimai:

Nr. V-97, 2019-02-28, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03390

 

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2020-06-06

Priedo naikinimas:

Nr. V-197, 2020-06-05, paskelbta TAR 2020-06-05, i. k. 2020-12368

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

10 priedas pagal V-62

Priedo pakeitimai:

Nr. V-345, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18465

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

10-1+1 priedas

Papildyta priedu:

Nr. V-338, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11728

Neteko galios nuo: 2021-02-18

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

10-1 priedo 2 priedas

Papildyta priedu:

Nr. V-338, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11728

Neteko galios nuo: 2021-02-18

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

10-2+Priedas+DVS+De+minimis+patikros+lapas

Papildyta priedu:

Nr. V-338, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11728

Neteko galios nuo: 2021-02-18

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

10-3+priedas+Atitikties+reikalavimams pagal V-345

Papildyta priedu:

Nr. V-338, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11728

Priedo pakeitimai:

Nr. V-345, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18465

Neteko galios nuo: 2021-02-18

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

10-4+Priedas+Vertinimo+kriterijai pagal V-345

Papildyta priedu:

Nr. V-338, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11728

Priedo pakeitimai:

Nr. V-345, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18465

Neteko galios nuo: 2021-02-18

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

10-5+Priedas+Papildomi+Vertinimo+kriterijai

Papildyta priedu:

Nr. V-338, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11728

Neteko galios nuo: 2021-02-18

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

11 priedas pagal V-62 DVS sutartis

Priedo pakeitimai:

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

11-1+priedas+Steigimo+aktas

Papildyta priedu:

Nr. V-338, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11728

Neteko galios nuo: 2021-02-18

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

11-2+priedas+Veiklos+ataskaita

Papildyta priedu:

Nr. V-338, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11728

Neteko galios nuo: 2021-02-18

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

11-3+priedas+Metinė+veiklos+ataskaita pagal V-345

Papildyta priedu:

Nr. V-338, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11728

Priedo pakeitimai:

Nr. V-345, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18465

Neteko galios nuo: 2021-02-18

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

14 priedas pagal V-62 VUI kriterijai

Priedo pakeitimai:

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

14(1) priedas VUI papildomi kriterijai

Papildyta priedu:

Nr. V-45, 2020-02-14, paskelbta TAR 2020-02-17, i. k. 2020-03474

Neteko galios nuo: 2021-02-18

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

 

5 priedas pagal V-278 Pažyma

Priedo pakeitimai:

Nr. V-197, 2020-06-05, paskelbta TAR 2020-06-05, i. k. 2020-12368

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

Nr. V-278, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14549

 

8-1 priedas pagal V-35 Pasiūlymas

Papildyta priedu:

Nr. V-122, 2020-04-14, paskelbta TAR 2020-04-14, i. k. 2020-07822

Priedo pakeitimai:

Nr. V-179, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10772

Nr. V-368, 2020-09-17, paskelbta TAR 2020-09-17, i. k. 2020-19373

Nr. V-517, 2020-12-29, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28974

Nr. V-278, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14549

Nr. V-35, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01772

 

8-2 priedas pagal V-278 Prašymas

Papildyta priedu:

Nr. V-122, 2020-04-14, paskelbta TAR 2020-04-14, i. k. 2020-07822

Priedo pakeitimai:

Nr. V-179, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10772

Nr. V-215, 2020-06-12, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-13051

Nr. V-368, 2020-09-17, paskelbta TAR 2020-09-17, i. k. 2020-19373

Nr. V-517, 2020-12-29, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28974

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

Nr. V-278, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14549

 

4 priedas Prašymas pagal V-197

 

5-1 priedas Deklaracija dėl meistro

Papildyta priedu:

Nr. V-197, 2020-06-05, paskelbta TAR 2020-06-05, i. k. 2020-12368

 

6 priedas pagal V-278 ĮS pasiūlymas

Priedo pakeitimai:

Nr. V-201, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-08, i. k. 2020-12499

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

Nr. V-278, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14549

 

7 priedas pagal V-278 DĮĮR pasiūlymas

Priedo pakeitimai:

Nr. V-278, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14549

 

7-1 priedas Deklaracija dėl veiklų sąrašo

Papildyta priedu:

Nr. V-197, 2020-06-05, paskelbta TAR 2020-06-05, i. k. 2020-12368

Neteko galios nuo: 2021-07-01

Nr. V-278, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14549

 

8 priedas pagal V-35 Sutartis ĮS

Priedo pakeitimai:

Nr. V-215, 2020-06-12, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-13051

Nr. V-368, 2020-09-17, paskelbta TAR 2020-09-17, i. k. 2020-19373

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

Nr. V-278, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14549

Nr. V-35, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01772

 

9 priedas pagal V-35 DĮĮR sutartis

Priedo pakeitimai:

Nr. V-215, 2020-06-12, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-13051

Nr. V-368, 2020-09-17, paskelbta TAR 2020-09-17, i. k. 2020-19373

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

Nr. V-278, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14549

Nr. V-35, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01772

 

9-1 priedas pagal V-278 Pasiūlymas DU subsudijai

Papildyta priedu:

Nr. V-197, 2020-06-05, paskelbta TAR 2020-06-05, i. k. 2020-12368

Priedo pakeitimai:

Nr. V-201, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-08, i. k. 2020-12499

Nr. V-225, 2020-06-19, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13497

Nr. V-278, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14549

 

9-1 priedo priedas pagal V-278 Darbuotojų sąrašas

Papildyta priedu:

Nr. V-197, 2020-06-05, paskelbta TAR 2020-06-05, i. k. 2020-12368

Priedo pakeitimai:

Nr. V-201, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-08, i. k. 2020-12499

Nr. V-225, 2020-06-19, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13497

Nr. V-278, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14549

 

8-3 priedas pagal V-278 Prašymo sustabdyti forma

Papildyta priedu:

Nr. V-368, 2020-09-17, paskelbta TAR 2020-09-17, i. k. 2020-19373

Priedo pakeitimai:

Nr. V-278, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14549

 

12 priedas pagal V-62 VUI atitiktis

 

13 priedas pagal V-49 VUIDVS patikros lapas

Priedo pakeitimai:

Nr. V-49, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02739

 

15 priedas pagal V-62 VUI papildomi kriterijai

 

16 priedas pagal V-62 VUI sutartis

 

17 priedas pagal V-49 VUI DVS veiklos finansinė ataskaita

Papildyta priedu:

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

Priedo pakeitimai:

Nr. V-278, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14549

Nr. V-49, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02739

 

18 priedas pagal V-49 VUI DVS mater. sąlygų aktas

Papildyta priedu:

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

Priedo pakeitimai:

Nr. V-49, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02739

 

19 priedas pagal V-49 DVS paraiška

Papildyta priedu:

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

Priedo pakeitimai:

Nr. V-49, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02739

 

20 priedas pagal V-49 DVS atrankos komisijos reglamentas

Papildyta priedu:

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

Priedo pakeitimai:

Nr. V-49, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02739

 

21 priedas pagal V-49 DVS atitikties kriterijai

Papildyta priedu:

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

Priedo pakeitimai:

Nr. V-49, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02739

 

22 priedas pagal V-49 DVS vertinimo kriterijai

Papildyta priedu:

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

Priedo pakeitimai:

Nr. V-49, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02739

 

23 priedas pagal V-49 DVS papildomi vertinimo kriterijai

Papildyta priedu:

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

Priedo pakeitimai:

Nr. V-49, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02739

 

24 priedas pagal V-49 DVS sutartis

Papildyta priedu:

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

Priedo pakeitimai:

Nr. V-49, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02739

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-84, 2018-02-28, paskelbta TAR 2018-02-28, i. k. 2018-03196

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-97, 2019-02-28, paskelbta TAR 2019-02-28, i. k. 2019-03390

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-163, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-02, i. k. 2019-05226

Dėl Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo

 

4.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-338, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-17, i. k. 2019-11728

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-365, 2019-08-19, paskelbta TAR 2019-08-19, i. k. 2019-13274

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-45, 2020-02-14, paskelbta TAR 2020-02-17, i. k. 2020-03474

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-122, 2020-04-14, paskelbta TAR 2020-04-14, i. k. 2020-07822

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-159, 2020-05-13, paskelbta TAR 2020-05-13, i. k. 2020-10253

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-179, 2020-05-21, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10772

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-197, 2020-06-05, paskelbta TAR 2020-06-05, i. k. 2020-12368

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-201, 2020-06-08, paskelbta TAR 2020-06-08, i. k. 2020-12499

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-215, 2020-06-12, paskelbta TAR 2020-06-15, i. k. 2020-13051

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-225, 2020-06-19, paskelbta TAR 2020-06-19, i. k. 2020-13497

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-345, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18465

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-368, 2020-09-17, paskelbta TAR 2020-09-17, i. k. 2020-19373

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-517, 2020-12-29, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28974

Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo“ pakeitimo

 

17.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-62, 2021-02-17, paskelbta TAR 2021-02-17, i. k. 2021-02923

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-278, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14549

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-355, 2021-08-26, paskelbta TAR 2021-08-26, i. k. 2021-18029

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-362, 2021-08-27, paskelbta TAR 2021-08-27, i. k. 2021-18155

Dėl techninės klaidos ištaisymo teisės aktų registre paskelbtame užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 26 d. įsakyme Nr. V-355 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

 

21.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-35, 2022-02-01, paskelbta TAR 2022-02-01, i. k. 2022-01772

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-49, 2022-02-15, paskelbta TAR 2022-02-15, i. k. 2022-02739

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

 [1] Teikiama tais atvejais, kai profesijos meistras pasikeitė.