Suvestinė redakcija nuo 2022-02-23

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26130

 

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2017 M. BIRŽELIO 19 D. ĮSAKYMO nr. 1S-91 „DĖL INFORMACIJOS VIEŠINIMO CENTRINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 17 d. Nr. 1S-177

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, 46, 51, 52, 55, 57, 58, 82, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 82-1 straipsniu įstatymą bei Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 2, 29, 31, 34, 37, 39, 48, 49, 63, 66, 68, 90, 94, 99, 101, 102, 114 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 90-1 straipsniu įstatymą,

1. P a k e i č i u Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašą:

1.1. pakeičiu 1.4 punktą ir išdėstau jį taip:

1.4. kvietimo suteikti nepriklausomų ekspertų, institucijų, rinkos dalyvių arba visuomenės konsultacijas (toliau – Išankstinė konsultacija) ir kitos susijusios informacijos apie konsultacijas paskelbimo tvarką pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą;“;

1.2. pakeičiu 1.6 punktą ir išdėstau jį taip:

1.6. informacijos apie tiekėją (tiekėjų grupės atveju – apie visus grupės narius), kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams arba dėl pateiktos melagingos informacijos nepateikė patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį, (toliau – Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašai) paskelbimo CVP IS tvarką;“;

1.3. pakeičiu 1.7 punktą ir išdėstau jį taip:

1.7. informacijos apie tiekėją, kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį Gynybos įstatymo 34, 35, 36 ir 37 straipsniuose nustatytiems reikalavimams (toliau – Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašai), paskelbimo CVP IS tvarką;“

1.4. 1.8 punktą pripažįstu netekusiu galios;

1.5. pakeičiu 1.9 punktą ir išdėstau jį taip:

1.9. raštu pateiktų laimėjusių dalyvių pasiūlymų (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), taip pat raštu sudarytų pirkimo – pardavimo sutarčių (toliau – pirkimo sutartis) bei preliminariųjų pirkimo – pardavimo sutarčių (toliau – preliminarioji sutartis) ir pirkimo sutarčių, preliminariųjų sutarčių pakeitimų, vidaus sandorių ir jų pakeitimų bei informacijos apie žodžiu sudarytas sutartis viešinimo CVP IS tvarką pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą;“;

1.6. pakeičiu 1.10 punktą ir išdėstau jį taip:

1.10. informacijos apie pirkimo sutarties, sudarytos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu  ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymu, neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius, ar sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdžiusius su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, kai dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija, kaip tai apibrėžiama Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje ir (ar) Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 99 straipsnyje, tiekėjus (tiekėjų grupės atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnio 5 dalį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 62 straipsnio 5 dalį, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti (toliau – Nepatikimų tiekėjų sąrašai), paskelbimo CVP IS tvarką;“;

1.7. pakeičiu 1.11 punktą ir išdėstau jį taip:

1.11. informacijos apie pirkimo sutarties, sudarytos vadovaujantis Gynybos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymu, ar koncesijos sutarties, neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius, kaip tai apibrėžiama Gynybos įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 4 punkto d papunktyje, neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus (tiekėjų grupės atveju – visus grupės narius), (toliau – Nepatikimų tiekėjų sąrašai) paskelbimo CVP IS tvarką;“;

1.8. pakeičiu 2 punktą ir išdėstau jį taip:

2. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme ir Gynybos įstatyme vartojamas sąvokas.“;

1.9. pakeičiu 8 punktą ir išdėstau jį taip:

8. Viešinant raštu pateiktus laimėjusių dalyvių pasiūlymus (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytas pirkimo sutartis, preliminariąsias sutartis ir šių sutarčių pakeitimus, vidaus sandorius ir jų pakeitimus bei informaciją apie žodžiu sudarytas sutartis, Viešųjų pirkimų tarnyba netikrina, ar viešinamuose dokumentuose nėra informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, taip pat informacijos, apie kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tačiau tai iš Viešųjų pirkimų tarnybos neatima teisės pareikšti pastabas pirkimo vykdytojui dėl paskelbtų raštu pateiktų laimėjusių dalyvių pasiūlymų (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytų pirkimo sutarčių ir jų pakeitimų, vidaus sandorių ir jų pakeitimų bei informacijos apie žodžiu sudarytas sutartis atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams.;

1.10. pakeičiu 20 punktą ir išdėstau jį taip:

20.  Pirkimo vykdytojo kvietimas Išankstinei konsultacijai ir kita susijusi informacija apie konsultacijas pirmiausia turi būti paskelbta CVP IS, taip pat papildomai šis kvietimas ir kita susijusi informacija apie konsultacijas gali būti skelbiama pirkėjo profilyje, kitur internete ir (arba) leidiniuose. To paties dokumento turinys visur turi būti tapatus. Tuo atveju, kai pirkėjo profilyje, kitur internete ir (arba) leidiniuose paskelbta informacija neatitinka informacijos, paskelbtos CVP IS, teisinga laikoma informacija, nurodyta CVP IS.“;

1.11. pakeičiu 27 punktą ir išdėstau jį taip:

27Pirkimo vykdytojas Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus (tiekėjų grupės atveju – apie visus grupės narius) CVP IS paskelbia nedelsiant, bet ne anksčiau, negu tiekėjui pateikė informaciją pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnio 3 dalį ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 63 straipsnio 3 dalį, ir ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų įvykių dienos.;

1.12. papildau 271 punktu:

271. Jeigu Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnio 1 dalies 2 punkte ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas tiekėjo reikalavimas galutiniu teismo sprendimu yra patenkinamas, pirkimo vykdytojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, pašalina Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašuose nurodytą informaciją apie tiekėją.“;

1.13. pakeičiu 28 punktą ir išdėstau jį taip:

28Pirkimo vykdytojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų įvykių dienos informuoja tiekėją apie tai, kad CVP IS bus paskelbta informacija apie melagingą informaciją pateikusį tiekėją.“;

1.14. papildau 281 punktu:

281. Tiekėjas turi teisę Viešųjų pirkimų tarnybai pateikti Viešųjų pirkimų įstatymo 52 straipsnio 1 dalies 1 punkte ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos informacijos paaiškinimą per 3 darbo dienas nuo momento, kai pirkimo vykdytojas CVP IS paskelbia informaciją apie melagingą informaciją pateikusį tiekėją.“;

1.15. papildau 282 punktu:

282. Pirkimo vykdytojas, vykdantis pirkimus pagal Gynybos įstatymą, Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus skelbia CVP IS ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo:

28.1.2 Gynybos įstatymo 62 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto termino pabaigos, jeigu tiekėjas neteikė pretenzijos ar nesikreipė į teismą, ginčydamas pirkimo vykdytojo sprendimą dėl jo pašalinimo iš pirkimo procedūros;

28.2.2 nuo teismo sprendimo, kuriuo nustatoma, kad nėra pagrindo tenkinti tiekėjo reikalavimo, įsiteisėjimo dienos, jeigu tiekėjas kreipėsi į teismą, ginčydamas pirkimo vykdytojo sprendimą dėl jo pašalinimo iš pirkimo procedūros.“;

1.16. papildau 283 punktu:

283. Pirkimo vykdytojas, vykdantis pirkimus pagal Gynybos įstatymą, CVP IS paskelbęs informaciją apie melagingą informaciją pateikusį tiekėją, nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai tiekėją informuoja raštu.“;

1.17. pakeičiu 29.2. punktą ir išdėstau jį taip:

29.2. tiekėjo (tiekėjų grupės atveju – visų grupės narių, kai pirkimai vykdomi pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą) pavadinimas (jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, nurodomas jo vardas ir pavardė);“;

1.18. pakeičiu 29.6 punktą ir išdėstau jį taip:

29.6. informacija apie tiekėjo nuslėptą ar pateiktą melagingą informaciją dėl atitikties nustatytiems reikalavimams (įrašomas konkretus Viešųjų pirkimų įstatymo 46 ir (arba) 47 straipsnis, dalis, punktas arba Gynybos įstatymo 34 ir (arba) 35 ir (arba) 36 ir (arba) 37 ir (arba) straipsnis, dalis, punktas), informacija apie ankstesnių procedūrų, atliktų Viešųjų pirkimų įstatymo, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo, Gynybos įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėptą informaciją ar pateiktą šiame punkte nurodytą melagingą informaciją, dėl ko per pastaruosius vienus metus tiekėjas buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų, arba informacija, kad tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti dokumentų, patvirtinančių atitiktį nustatytiems reikalavimams pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą arba ankstesnių procedūrų metu negalėjo pateikti tokių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus tiekėjas buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų.“;

1.19. papildau 29.7. punktu:

29.7. pirkimo vykdytojo sprendimo pašalinti tiekėją iš pirkimo procedūros priėmimo data ir priežastys, dėl kurių priimtas šis sprendimas;“;

1.20. papildau 29.8. punktu:

29.8. tiekėjo kreipimosi į teismą, kuriuo ginčijamas pirkimo vykdytojo sprendimas pašalinti tiekėją iš pirkimo procedūros, data;“;

1.21. papildau 29.9. punktu:

29.9. galutinio teismo sprendimo, kuriuo nustatoma, kad nėra pagrindo tenkinti tiekėjo reikalavimą, kuriuo ginčijamas pirkimo vykdytojo sprendimas dėl jo pašalinimo iš pirkimo procedūros, įsiteisėjimo data ir nuoroda į šį sprendimą;“;

1.22. pakeičiu VIII dalies pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VIII. LAIMĖJUSIŲ DALYVIŲ PASIŪLYMŲ, RAŠTU SUDARYTŲ PIRKIMO SUTARČIŲ IR JŲ PAKEITIMŲ, PRELIMINARIŲJŲ SUTARČIŲ IR JŲ PAKEITIMŲ, VIDAUS SANDORIŲ IR JŲ PAKEITIMŲ BEI INFORMACIJOS APIE ŽODŽIU SUDARYTAS SUTARTIS VIEŠINIMAS“;

1.23. pakeičiu 30 punktą ir išdėstau jį taip:

„30. Pirkimo vykdytojas raštu pateiktus laimėjusių dalyvių pasiūlymus (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu) (kai vykdomos derybos, galutinius pasiūlymus), raštu sudarytas pirkimo sutartis, preliminariąsias sutartis, bei vidaus sandorius viešina CVP IS ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ar vidaus sandorio sudarymo, bet ne vėliau nei iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios. Jei pirkimo vykdytojas keičia raštu sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ar vidaus sandorį, šie pakeitimai turi būti paskelbti CVP IS ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo atitinkamų pakeitimų atlikimo. Informaciją apie žodžiu sudarytas sutartis pirkimo vykdytojas viešina CVP IS ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo to ketvirčio, per kurį buvo sudarytos sutartys, pabaigos.“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1S-50, 2022-02-22, paskelbta TAR 2022-02-22, i. k. 2022-03189

 

1.24. 31.1 punktą pripažįstu netekusiu galios;

1.25. papildau 351. punktu:

351. Šiame skyriuje nurodytas pirkimo vykdytojo pareigas atlieka centrinė perkančioji organizacija, jeigu dėl šių pareigų atlikimo yra sudarytas pirkimo vykdytojo ir centrinės perkančiosios organizacijos susitarimas.“;

1.26. pakeičiu 36 punktą ir išdėstau jį taip:

36. Bendrai atliekamo pirkimo atveju, kai toks pirkimas yra atliekamas kelių Lietuvoje registruotų pirkimo vykdytojų ir yra sudaroma viena pirkimo sutartis, raštu pateiktą laimėjusio dalyvio pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu) (kai vykdomos derybos, galutinį pasiūlymą), raštu sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį, šių sutarčių pakeitimus bei informaciją apie žodžiu sudarytas sutartis viešina vienas iš bendrai atliekamo pirkimo vykdytojų pagal tarpusavyje sudarytą susitarimą. Tokiu atveju, kai bendrai atliekamą pirkimą vykdo Lietuvoje registruotas (–i) ir kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje registruotas (–i) pirkimo vykdytojas (–ai), Lietuvoje registruotas (–i) pirkimo vykdytojas (–ai) raštu pateiktą laimėjusio dalyvio pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu) (kai vykdomos derybos, galutinį pasiūlymą), raštu sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį, šių sutarčių pakeitimus bei informaciją apie žodžiu sudarytas sutartis turi viešinti tik tuo atveju, jei tarp bendrai atliekamą pirkimo vykdytojų sudarytame susitarime yra numatyta, jog šiam pirkimui yra taikoma Lietuvos Respublikos nacionalinė teisė.“;

1.27. pakeičiu 37 punktą ir išdėstau jį taip:

37. Pirkimo vykdytojas Nepatikimų tiekėjų sąrašus CVP IS paskelbia nedelsiant, bet ne anksčiau negu tiekėjui pateikė informaciją pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 3 dalį ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 99 straipsnio 3 dalį, ir ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 99 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodyto įvykio dienos.“;

1.28. papildau 371. punktu:

371. Jeigu Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalies 2 punkte ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 99 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas tiekėjo reikalavimas galutiniu teismo sprendimu yra patenkinamas, pirkimo vykdytojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, pašalina Nepatikimų tiekėjų sąrašuose nurodytą informaciją apie tiekėją.“;

1.29. pakeičiu 38 punktą ir išdėstau jį taip:

38. Pirkimo vykdytojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 99 straipsnio 1 dalies 14 punktuose nurodytų įvykių dienos informuoja tiekėją apie tai, kad CVP IS bus paskelbta Tvarkos aprašo 39 ir 40 punktuose nurodyta informacija.“;

1.30. papildau 381. punktu:

381. Tiekėjas turi teisę Viešųjų pirkimų tarnybai pateikti Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 1 dalies 1 punkte ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 99 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos informacijos paaiškinimą per 3 darbo dienas nuo momento, kai pirkimo vykdytojas CVP IS paskelbia Tvarkos aprašo 39 ir 40 punktuose nurodytą informaciją apie tiekėją.“;

1.31. papildau 382. punktu:

382. Pirkimo vykdytojas, vykdantis pirkimus pagal Gynybos įstatymą, Nepatikimų tiekėjų sąrašus skelbia CVP IS ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo:

38.1.2 Gynybos įstatymo 55 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyto termino pabaigos, jeigu tiekėjas nesikreipė į teismą, ginčydamas pirkimo sutarties nutraukimą dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo ar pirkimo vykdytojo sprendimą, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to pirkimo vykdytojas pritaikė sutartyje nustatytą sankciją;

38.2.2  teismo sprendimo, kuriuo nustatoma, kad nėra pagrindo tenkinti tiekėjo reikalavimo, įsiteisėjimo dienos, jeigu tiekėjas kreipėsi į teismą, ginčydamas pirkimo sutarties nutraukimą dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo ar pirkimo vykdytojo sprendimą, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to pirkimo vykdytojas pritaikė sutartyje nustatytą sankciją.

38.3.2 teismo sprendimo, kuriuo tenkinami pirkimo vykdytojo reikalavimai atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, įsiteisėjimo dienos.“;

1.32. papildau 383. punktu:

383. Pirkimo vykdytojas, vykdantis pirkimus pagal Gynybos įstatymą, CVP IS paskelbęs Tvarkos aprašo 39 ir 40 punktuose nurodytą informaciją, nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja tiekėją.“

1.33. 39.4 punktą pripažįstu netekusiu galios.

1.34. papildau 39.7. punktu:

39.7. pirkimo vykdytojo sprendimo nutraukti pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas) arba pirkimo vykdytojo sprendimo, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to pirkimo vykdytojas pritaikė pirkimo sutartyje nustatytą sankciją, priėmimo data ir priežastys, dėl kurių priimtas šis sprendimas;“;

1.35. papildau 39.8. punktu:

39.8. tiekėjo kreipimosi į teismą, kuriuo ginčijamas pirkimo vykdytojo sprendimas nutraukti pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo ar sprendimas, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to pirkimo vykdytojas pritaikė pirkimo sutartyje nustatytą sankciją, data;“;

1.36. papildau 39.9. punktu:

39.9. galutinio teismo sprendimo, kuriuo nustatoma, kad nėra pagrindo tenkinti tiekėjo reikalavimą, kuriuo ginčijamas pirkimo sutarties nutraukimas dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo ar pirkimo vykdytojo sprendimas, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to pirkimo vykdytojas pritaikė pirkimo sutartyje nustatytą sankciją, įsiteisėjimo data ir nuoroda į šį sprendimą;“;

1.37. papildau 39.10. punktu:

39.10. teismo sprendimo, kuriuo tenkinamas pirkimo vykdytojo reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, data.“;

2.   N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                       Darius Vedrickas

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-50, 2022-02-22, paskelbta TAR 2022-02-22, i. k. 2022-03189

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 1S-177 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo