Suvestinė redakcija nuo 2020-07-04 iki 2021-06-08

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14785

 

hERBAS_bmp

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ, AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO, KOORDINAVIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2017-09-15 Nr. V35-839

Druskininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio  8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 28 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymo  Nr. V-555 „Dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės rekomendacijomis patvirtinimo34 punktu,

t v i r t i n u Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorė                                                          Vilma Jurgelevičienė

 

PATVIRTINTA

Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus

2017 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V35-839

 

VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ, AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO, KOORDINAVIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje (toliau tekste – Savivaldybė) organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas (toliau tekste – Aprašas) nustato vaiko minimalios priežiūros priemonių taikymą, vaiko minimalios priežiūros priemonių koordinavimą, vykdymo organizavimą ir priežiūrą, vaiko vidutinės priežiūros, auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimą Savivaldybėje, pagalbą vaiko atstovams pagal įstatymą, kai vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės.

2. Vaikams, kuriems skirta auklėjamojo poveikio priemonė Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytais atvejais, Aprašo nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksui.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme (toliau tekste – Įstatymas).

 

II. VAIKO MINIMALIOS PRIEŽIŪROS PRIEMONių TAIKYMAS

 

4. Vaiko minimalios priežiūros priemones (toliau tekste – Priemonės) skiria Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius (toliau tekste – Administracijos direktorius) pagal Druskininkų savivaldybės vaiko gerovės komisijos (toliau tekste – Komisija) siūlymą Įstatymo 12 straipsnio nustatyta tvarka.

5. Svarstant Priemonių parinkimą identifikuojamos vaiko nepageidaujamo elgesio priežastys, parenkamos bei taikomos priemonės, nukreiptos į apsauginių veiksnių stiprinimą ir rizikos veiksnių įtakos mažinimą.

6. Priemonių tikslas – padėti vaikui keisti nepageidaujamą elgesį, ugdyti prasmingo individualaus ir visuomeninio gyvenimo įgūdžius ir padėti formuoti socialiai priimtiną elgesį.

7. Svarstant Priemonės parinkimą atsižvelgiama į:  

7.1. vaiko amžių ir brandą, psichikos ir fizines savybes, gebėjimus, turimus socialinius įgūdžius, poreikius, interesus, vaiko galias ir sunkumus;

7.2. vaiko nuomonę dėl Priemonių skyrimo, jo požiūrį, įsipareigojimus ir motyvaciją;

7.3. šeimos gyvenimo sąlygas, tėvystės įgūdžius, paslaugų gavimą ir poreikį, kitus socialinės rizikos veiksnius ar aplinkybes;

7.4. vaiko mokymąsi, santykius su bendraamžiais, suaugusiais asmenims bei galimą jų įtaką vaiko elgesiui;

7.5. Priemonių vykdymo laiką (mokymosi ar atostogų metą, tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą planuojamą kartu praleisti laiką, kitus svarbius įvykius).

8. Nagrinėjama informacija apie vaiką, svarstant minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimą, pateikiama 1 priede.

9. Priemonių taikymas:

9.1. lankytis pas specialistą. Priemonės taikymo tikslas – teikti vaiko poreikius atitinkančią švietimo pagalbą, socialines, sveikatos priežiūros ar kitas paslaugas. Ją gali vykdyti švietimo pagalbos specialistas (psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas ar kitas specialistas), sveikatos priežiūros specialistas (gydytojas psichiatras, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, psichikos sveikatos specialistas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ar kitas specialistas), socialinių paslaugų teikėjas, kiti pagalbą ir paslaugas teikiantys specialistai;

9.2 lankyti vaikų dienos centrą ar kitą švietimo, kultūros, sporto, socialines ar kitas paslaugas teikiančią arba darbinę veiklą bendruomenėje vykdančią įstaigą ar organizaciją, tarp jų – nevyriausybinę organizaciją, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme. Priemonė orientuota į vaiko pažinimo, ugdymosi, saviraiškos poreikių tenkinimą, ugdant ir plėtojant jo bendrąsias kompetencijas, užtikrinant prasmingą, aktyvų dalyvavimą vietos bendruomenėje. Priemonė gali būti vykdoma vaikų dienos centre, neformaliojo vaikų švietimo, kultūros, sporto, socialines ar kitas paslaugas vykdančiose valstybinėse įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, kito švietimo teikėjo;

9.3. tęsti mokymąsi toje pačioje ar kitoje bendrojo ugdymo mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje pagal privalomojo švietimo programas. Priemonės skyrimas turi būti pagrįstas mokyklos nelankymu ar nesimokymu pagal privalomojo švietimo programas, o keičiant mokyklą – priežastimis ir susiklosčiusia situacija bei santykiais mokykloje, kurie reikalauja tokio sprendimo. Priemonės tikslas – mažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių vaikų skaičių, grąžinti vaiką į mokyklą, siekiant jam padėti atkurti mokymosi motyvaciją, tapti visaverčiu mokyklos bendruomenės nariu. Priemonė vykdoma bendrojo ugdymo mokyklose ar profesinio mokymo įstaigose;

9.4. dalyvauti sporto, menų ar kitoje terapijoje, konkrečiose Savivaldybės įstaigų, nevyriausybinių organizacijų vykdomose neformaliojo vaikų švietimo, elgesio keitimo, socialinio ugdymo, prevencijos programose, kuriomis siekiama įgyvendinti Įstatymo tikslus ir teigiamai veikti vaiko elgesį. Priemonės tikslas – ugdyti vaiko socialines ir emocines kompetencijas, didinti socialinį sąmoningumą, ugdyti gebėjimą kurti bendravimu ir bendradarbiavimu grįstus santykius, atsispirti socialiniam spaudimui, mokyti kritiškai mąstyti ir vertinti situaciją, priimti atsakingus sprendimus. Priemonė skiriama tais atvejais, kai yra galimybė vaikui pasiūlyti dalyvauti programoje, kurią sudaro sistemingų priemonių visuma, orientuota į vaiko asmenybės stiprinimą. Priemonė gali būti vykdoma Savivaldybės įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, kito švietimo teikėjo, kurie vykdo tokias programas;

9.5. gydytis psichikos ir elgesio sutrikimus dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, patologinį potraukį azartiniams lošimams, kitus įpročių ir potraukių sutrikimus. Priemonė skiriama vaikams, kurie turi psichologinį potraukį vartoti psichoaktyviąsias medžiagas, turi organizmo funkcinės veiklos pakitimus ar socialinę priklausomybę. Ambulatorines ir stacionarias sveikatos priežiūros paslaugas, psichologinės socialinės reabilitacijos paslaugas vaikams, turintiems atitinkamą priklausomybę, patologinį potraukį, teikia pirminės psichikos sveikatos centrai ir vaikų ir paauglių psichiatrijos paslaugas teikiančios ambulatorinės ir stacionarinės (priklausomybių ligų centrai ir vaikų ir paauglių psichiatrijos skyriai) asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Priemonė vaikui skiriama tik tais atvejais, kai vaikas yra motyvuotas, vaikas ir vaiko atstovai pagal įstatymą sutinka dėl gydymo įstatymų nustatyta tvarka;

9.6. dalyvauti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procese. Priemonė skiriama taikiam konflikto tarp vaiko ir kito asmens sprendimui, esant abiejų konflikto šalių laisvam sutikimui, jiems suteikus visapusišką informaciją apie jų teises, pareigas, tarpininkavimo (mediacijos) proceso turinį, šalių priimamo sprendimo pasekmes ir pan. Priemonės taikymo tikslas – ugdyti vaiko atsakomybę už savo veiksmus, skatinti aktyvų dalyvavimą sprendžiant savo veiksmais sukeltų padarinių sureguliavimo klausimus, išspręsti konfliktą. Mediacija gali būti vykdoma bendrojo ugdymo mokyklose, ar kitose įstaigose, kuriose dirba tam parengti asmenys, nešališki tarpininkavimo (mediacijos) šalims;

9.7. atlikti bendruomenei arba švietimo ar kitai įstaigai ar institucijai naudingą veiklą. Priemonės tikslas – skatinti vaikų socialiai prasmingą veiklą, padėti jiems ugdytis gyvenimo įgūdžius, savarankiškumą, integruotis į bendruomenę bei kurti pozityvius santykius su kitais. Vaikui skiriama nesudėtinga, jo brandą, amžių, fizines ir psichines savybes atitinkanti, nekelianti pavojaus sveikatai ir vystymuisi veikla, kuriai atlikti nereikalingas specialus pasirengimas. Priemonė gali būti vykdoma vietos bendruomenėje, švietimo, sveikatos priežiūros, globos, rūpybos ir kitose įstaigose ar organizacijose, kurios gali sudaryti tinkamas ir saugias sąlygas vaikui, laisvu nuo mokymosi laiku.

10. Parenkant Priemonę vykdantį asmenį atsižvelgiama į jo kompetenciją, esamą santykį su vaiku bei vaiko atstovais pagal įstatymą, vaiko gyvenamąją vietą, vaiko ir vaiko atstovų pagal įstatymą nuomonę, kitas reikšmingas aplinkybes.

 

III. PRIEMONIŲ KOORDINAVIMAS, VYKDYMO ORGANIZAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

11. Priemonių įgyvendinimą koordinuoja ir prižiūri Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (toliau tekste – Koordinatorius).

12. Vaikui paskirtos Priemonės vykdymo pradžia organizuojama Įstatymo 16 straipsnyje nustatyta tvarka ir parengiamas individualus vaiko minimalios priežiūros vykdymo planas (toliau tekste – Planas). Individualaus vaiko minimalios priežiūros vykdymo plano forma pateikiama 2 priede.

13. Sudarant Planą atsižvelgiama į:

13.1. vaiko amžių, brandą, lytį, psichikos ir fizines savybes, sveikatą, ugdymosi poreikius, turimus socialinius įgūdžius;

13.2. vaikui skirtas Priemones ir Įstatymo 9 straipsnyje numatytas pagalbos priemones vaiko atstovams pagal įstatymą, jei jos paskirtos;

13.3. siektinas problemas, mažinti su jomis susijusius rizikos veiksnius ir didinti apsauginių veiksnių įtaką.

14. Plane iškelti tikslai turi būti realiai pasiekiami, įgyvendinami ir išmatuojami.

15. Priemonę vykdantis asmuo rengia Planą ir užtikrina tinkamą jo įgyvendinimą, fiksuoja su Priemonės vykdymu susijusius veiksmus, vaiko elgesio pokyčius ir vykdo jų stebėseną. Plano vykdymas periodiškai aptariamas su vaiku, vaiko atstovais pagal įstatymą, jiems teikiamos konsultacijos ir rekomendacijos. Esant poreikiui, kreipiamasi į Koordinatorių, kuris teikia konsultacijas, derina visų Priemonės vykdyme dalyvaujančiųjų asmenų tarpusavio veiksmus.

16. Pasibaigus Priemonės vykdymo terminui, Priemonę vykdantis asmuo kartu su Koordinatoriumi, vaiku, vaiko atstovais pagal įstatymą aptaria Priemonės vykdymo eigą ir rezultatus, vaiko elgesio pokyčius, išklauso vaiko nuomonę dėl Priemonės vykdymo veiksmingumo.

17. Vykdydamas Įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatytą pareigą, Priemonę vykdantis asmuo atsiskaito raštu Koordinatoriui už Priemonės vykdymą. Priemonę vykdančio asmens ataskaitos forma pateikiama 3 priede.

18. Jeigu vaiko atstovai pagal įstatymą nedalyvauja vykdant Priemonę, nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas vaikui, Priemonę vykdantis asmuo apie tai raštu informuoja Savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių ir Koordinatorių.

19. Priemonės vykdymo metu vaikui užtikrinamos saugios ir sveikos sąlygos, atitinkančios teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

 

IV. VAIKO VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS AR AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS SAVIVALDYBĖJE

 

20. Vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymas Savivaldybėje organizuojama Įstatymo 22 straipsnio nustatyta tvarka.

21. Koordinuodamas vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimą ir vykdydamas jo stebėseną Koordinatorius:

21.1. dalyvauja rengiant individualų vaiko vidutinės priežiūros arba auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo planą;

21.2. renka, analizuoja ir vertina Vaikų socializacijos centro (toliau tekste – Centras) pateiktą informaciją apie vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo eigą, rezultatus ir veiksmingumą, konsultuoja ir teikia rekomendacijas vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinime dalyvaujantiems asmenims;

21.3. renka ir analizuoja informaciją apie pagalbos priemonių vaiko atstovams pagal įstatymą vykdymo įgyvendinimą, vertina pagalbos priemonių veiksmingumą, derina visų šiame procese dalyvaujančių asmenų tarpusavio veiksmus.

22. Koordinatorius, gavęs iš Centro rekomendaciją dėl vaiko integracijos į bendruomenę, organizuoja susitikimą su vaiku, vaiko atstovais pagal įstatymą, švietimo pagalbos, socialinių, sveikatos priežiūros paslaugų, seniūnijos atstovais ir kitais suinteresuotais asmenimis, galinčiais padėti vaikui integruotis, ir kartu su jais parengia vaiko socialinės integracijos planą. Vaiko socialinės integracijos plane nustatomi socialinės integracijos tikslai, uždaviniai, priemonės ir jų vykdytojai, laukiami rezultatai, terminai.

23. Koordinatorius stebi ir kontroliuoja Plano vykdymą, periodiškai organizuoja susitikimus su vaiku, jo atstovais pagal įstatymą, socialinės integracijos plano priemones vykdančiais asmenimis, aptaria vykdymo rezultatus, esant poreikiui, inicijuoja reikalingų paslaugų ar pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą teikimą Savivaldybėje.

 

V. pagalba vaiko atstovams pagal įstatymą, kai vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros PRIEMONĖS

 

24. Sprendimą dėl pagalbos priemonių skyrimo vaiko atstovams pagal įstatymą, kai vaikui paskirta minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė, priima Administracijos direktorius.

25. Kai dėl vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą pozityviosios tėvystės, socialinių arba kitų įgūdžių stokos ar jų nebuvimo, kitų socialinės rizikos veiksnių ar aplinkybių gali būti (yra) neveiksmingas vaikui paskirtos minimalios priežiūros priemonės vykdymas, vaikui ir šeimai koordinuotai teikiamos švietimo pagalba, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos švietimo ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

26. Kai vaikui skiriama vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė, vaiko atstovams pagal įstatymą (išskyrus vaikų globos įstaigą) gali būti siūlomos kitos pagalbos priemonės: lankytis pas specialistą; lankyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus; dalyvauti meno ar kitoje terapijoje, pozityviosios tėvystės ugdymo, elgesio keitimo, prevencijos, reabilitacijos, reintegracijos ir kitose programose, priemonėse ar mokymuose; dalyvauti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procese; gauti mobilios pagalbos grupės, kurią sudaro įvairių sričių specialistai, paslaugas; gydytis nuo priklausomybės nuo alkoholio, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių psichotropinių medžiagų, kitos pagalbos priemonės, turinčios teigiamą įtaką minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės veiksmingam vykdymui, vaiko elgesio pokyčiams.

27. Vaikų socialinės globos įstaigos vadovams gali būti siūloma: tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, dalyvauti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procese, inicijuoti prevencinių, socialinių įgūdžių ugdymo ar kitų programų įgyvendinimą įstaigoje, organizuoti darbuotojams konsultacijas ar teikti profesinio konsultavimo (supervizijų) paslaugas.

28. Skiriant pagalbos priemones, jos derinamos su vaiko atstovais pagal įstatymą, koordinuotai teikiama švietimo pagalba, socialinėmis ir sveikatos priežiūros paslaugomis, jei tokios teikiamos. Vaiko atstovams pagal įstatymą turi būti paaiškintas skirtų pagalbos priemonių tikslas, turinys, laukiami rezultatai, jų teisės, pareigos bei atsakomybė.

29. Kai vaiko atstovai pagal įstatymą nedalyvauja ar vengia dalyvauti jiems paskirtų pagalbos priemonių vykdyme, nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas vaikui, Savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius sprendžia dėl įstatymuose numatytos atsakomybės ir (ar) kitų vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugai užtikrinti būtinų priemonių taikymo.

30. Koordinatorius analizuoja pagalbos teikimą Savivaldybėje vaiko atstovams pagal įstatymą, kai vaikui skiriama minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė, ir teikia siūlymus Administracijos direktoriui dėl pagalbos tobulinimo.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Savivaldybės taryba, siekdama užtikrinti vaiko, apgyvendinto Centre, teisę bendrauti su tėvais (atstatyti, palaikyti bei stiprinti vaiko ir jo atstovų pagal įstatymą tarpusavio ryšį), gali priimti sprendimą dėl piniginės socialinės paramos arba transporto organizavimo paslaugos jiems skyrimo, atsižvelgdama į gyvenimo sąlygas, pajamas ar kitas aplinkybes.

32. Visi dokumentai, esantys vaiko asmens byloje, ir duomenys, susiję su vaiku ir jo asmeniniu gyvenimu, yra konfidencialūs ir naudojami tiek, kiek būtina vaiko teisėms ir teisėtiems interesams apsaugoti ir Priemones įgyvendinančioms institucijoms pavestoms funkcijoms atlikti.

__________________________________

 

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros

Priemonių, auklėjamojo poveikio

priemonės įgyvendinimo Druskininkų

savivaldybėje organizavimo, koordinavimo

ir kontrolės tvarkos aprašo

1 priedas

 

INFORMACIJA APIE VAIKĄ, SVARSTANT MINIMALIOS AR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ SKYRIMĄ

 

Informaciją teikiančios įstaigos dokumentai

Informacijos turinys

1. Bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos pateikta vaiko charakteristika ir ją pagrindžiantys dokumentai (protokolų, išrašų, įsakymų, skundų, pranešimų, pažymų, lankymosi vaiko namuose aktų, vaiko pasiaiškinimų ir/ar pasižadėjimų kopijos)

Data, kada pradėjo mokytis įstaigoje

Klasė, kurioje vaikas mokosi

Kalba, kuria vaikas mokosi

Ugdymo programa

Pamokų lankymas

Vaiko dalyvavimas neformaliajame vaikų švietime

Vaiko santykiai su klasės draugais, mokytojais, kitais mokyklos darbuotojais

Vaiko elgesio apibūdinimas (elgesys probleminėse situacijose, pasireiškimo dažnumas, vaiko netinkamo elgesio priežastys)

Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikla, sprendžiant vaiko elgesio problemas

Teikta švietimo (socialinė pedagoginė, psichologinė, specialioji, specialioji pedagoginė) pagalba vaikui, vaiko atstovams pagal įstatymą bei įvertinimas (veiklos, vaiko ir vaiko atstovų pagal įstatymą dalyvavimas priemonės vykdyme, vaiko elgesio pokyčiai)

Įstaigos bendradarbiavimas su kitomis savivaldybės įstaigomis pagalbos vaikui teikimo klausimais

Kita svarbi informacija

2. Švietimo pagalbos įstaigos dokumentai (pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo; pažyma dėl specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo)

Vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas (jei yra)

Vaiko asmenybės problemų įvertinimas (jei yra)

Teiktos rekomendacijos dėl vaiko ugdymo(si) formų, būdų, metodų ir švietimo pagalbos teikimo (jei yra)

Teikta švietimo (socialinė pedagoginė, psichologinė, specialioji, specialioji pedagoginė) pagalba vaikui, vaiko atstovams pagal įstatymą bei jos įvertinimas (jei yra)

Kita svarbi informacija

3. Sveikatos priežiūros įstaigos dokumentai (vaiko sveikatos pažymėjimas)

Bendras vaiko sveikatos būklės įvertinimas

Vaiko psichikos sveikatos būklės įvertinimas ir rekomendacijos

Kita svarbi informacija

4. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinio skyriaus dokumentai (pažymų, vaiko buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų, globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo aktų, vaiko laikinosios globos (rūpybos) plano, vaiko laikinosios arba nuolatinės globos (rūpybos) peržiūros aktų kopijos, įsakymo ar teismo nutarties kopija dėl vaiko globėjo (rūpintojo) paskyrimo ir vaiko globos (rūpybos) vietos nustatymo, vaiko nuomonės pateikimas)

 

Turima informacija apie vaiko atstovus pagal įstatymą

Informacija apie vaiko šeimai taikomą atvejo vadybą

Informacija apie administracinių priemonių taikymą vaiko atstovams pagal įstatymą už tėvų valdžios nepanaudojimą ar panaudojimą priešingai vaiko interesams (globėjo pareigų nevykdymą ar vykdymą priešingai vaiko interesams), kitus vaiko teisių pažeidimus (jei yra)

Vaiko nuomonė (jei vaikas nedalyvauja savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje)

Išvada dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo (jei yra)

Kita svarbi informacija

5. Seniūnijos informacinis pranešimas ir jį pagrindžiantys dokumentai (jei yra)

Gyvenamoji vieta

Turima informacija apie vaiką ir vaiko atstovus pagal įstatymą

Teiktos socialinės ar kitos paslaugos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą ir jų teikimo įvertinimas (jei yra)

Kita svarbi informacija

6. Policijos komisariato dokumentai

Vaiko padarytas nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas (jei yra)

Vaiko padarytas administracinis nusižengimas (jei yra)

Informacija apie pradėtus ikiteisminius tyrimus ir pareikštus įtarimus vaiko atžvilgiu (jei yra)

Informacija apie vaiko atstovams pagal įstatymą taikytas administracinio poveikio priemones pagal Administracinių nusižengimų kodekso 73 ir 74 str. (jei yra)

Individualus darbas su vaiku, vaiko atstovais pagal įstatymą ir jo įvertinimas (jei yra)

Kita svarbi informacija

7. Probacijos tarnybos informacinis pranešimas

Informacija apie vaiko įtraukimą į probacijos tarnybų registrus (jei yra)

7.   

Vaikui skirtos auklėjamojo poveikio priemonės pagal Baudžiamojo kodekso 82 str. ir jų skyrimo pagrindai (jei yra)

7.   

Individualus darbas su vaiku ir vaiko atstovais pagal įstatymą, pasiektų rezultatų įvertinimas (jei yra)

Kita svarbi informacija

8. Prokuratūros dokumentai (prokuroro nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą arba nutarimo dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo kopija)

Informacija apie atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą arba ikiteisminio tyrimo nutraukimą vaiko atžvilgiu (jei yra)

9. Vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonę vykdančio asmens ataskaita (jei yra)

Informacija apie vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės (-ių) vykdymą

10. Socialines paslaugas teikiančių institucijų dokumentai

Informacija apie socialinių paslaugų, kitos pagalbos vaikui ir vaiko atstovams pagal įstatymą teikimą, jų teikimo įvertinimas (jei yra)

11. Kitos įstaigos

Kita svarbi informacija apie vaiką dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo

 

 

 

Koordinatorius                  __________            _______________

(parašas)         (vardas, pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. V35-619, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14925

 

 

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros

priemonių ar auklėjamojo poveikio

 priemonės įgyvendinimo Druskininkų

savivaldybėje organizavimo, koordinavimo

ir kontrolės tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

INDIVIDUALAUS VAIKO MINIMALIOS PRIEŽIŪROS VYKDYMO PLANO FORMA

 

 

 

Vaiko vardas, pavardė:

 

Skirta (-os) vaiko minimalios priežiūros priemonė (-ės):

 

Įgyvendinimo laikotarpis:

 

Tikslas:

 

Uždaviniai:

 

Veiklos sritys

Siekiami rezultatai

Metodai,

formos

Dažnumas

Pasiekti rezultatai

Atsakingas asmuo

Individualus darbas su vaiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbas su vaiku grupėje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbas su vaiko atstovais pagal įstatymą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinatorius                  __________            _______________

(parašas)         (vardas, pavardė)

 

Minimalios priežiūros priemonę vykdančio asmens

vardas, pavardė, pareigos, parašas

 

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros

priemonių ar auklėjamojo poveikio

priemonės įgyvendinimo Druskininkų

savivaldybėje organizavimo, koordinavimo

ir kontrolės tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

minimalios priežiūros priemonę vykdANČIO ASMENS

 

ataskaitOS FORMA

 

 

 

1. Duomenys apie vaiką

Vardas ir pavardė

 

Vaiko atstovai pagal įstatymą, kontaktai

 

Skirta minimalios priežiūros priemonė

 

Skirtos minimalios priežiūros priemonės terminas

 

Administracijos direktoriaus įsakymo data ir numeris

 

2. Vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymas

Minimalios priežiūros priemonę vykdančio asmens vardas, pavardė, pareigos

 

Veiklos pobūdis (individualus darbas, grupinis darbas, metodai ir kt.

 

Vaiko elgesio pokyčiai (įvertinti)

 

Vaiko atstovų pagal įstatymą dalyvavimas vykdant vaiko minimalios priežiūros priemonę, jiems teiktos rekomendacijos, konsultacijos, kita pagalba (įvertinti)

 

Vaiko atstovų pagal įstatymą pareigų vykdymas

 

3. Išvados ir rekomendacijos

Vaiko stipriosios pusės (gebėjimai, interesai)

 

Siūlymai dėl švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimo

 

Galimi sunkumai

 

 

 

 

Minimalios priežiūros priemonę vykdančio asmens vardas, pavardė, parašas:

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Druskininkų savivaldybės administracija, Įsakymas

Nr. V35-619, 2020-07-02, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14925

Dėl Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V35-839 „Dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo