Suvestinė redakcija nuo 2023-04-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18025

 

 

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APSAUGOS DARBUOTOJO, TARPTAUTINIŲ INKASATORIAUS IR INKASAVIMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO, GALIOJIMO PANAIKINIMO, INKASAVIMO PAŽYMĖJIMO NAUDOJIMO IR INFORMACIJOS POLICIJAI TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 7 d. Nr. 5-V-928

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 116 „Dėl Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ 2.11, 2.14 ir 2.19 papunkčiais:

1. Tvirtinu Apsaugos darbuotojo, tarptautinių inkasatoriaus ir inkasavimo pažymėjimų išdavimo, galiojimo panaikinimo, inkasavimo pažymėjimo naudojimo ir informacijos policijai teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. V-619 „Dėl Apsaugos darbuotojų pažymėjimų išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. V-622 „Dėl Inkasavimo ir inkasatorių pažymėjimų išdavimo, panaikinimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas,

atliekantis policijos generalinio komisaro funkcijas                                                 Rimantas Bobinas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2018 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 5-V-928

 

 

APSAUGOS DARBUOTOJO, tarptautinių inkasatoriaus IR INKASAVIMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO, GALIOJIMO PANAIKINIMO, inkasavimo pažymėjimo naudojimo IR INFORMACIJOS POLICIJAI teikimo TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Apsaugos darbuotojo, tarptautinių inkasatoriaus ir inkasavimo pažymėjimų išdavimo, galiojimo panaikinimo, inkasavimo pažymėjimo naudojimo ir informacijos policijai teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato apsaugos darbuotojo, tarptautinių inkasatoriaus ir inkasavimo pažymėjimų išdavimo, galiojimo panaikinimo, inkasavimo ir inkasavimo pažymėjimo naudojimo bei informacijos apie priimtą į darbą apsaugos darbuotoją ar apsaugos darbuotoją stažuotoją, taip pat apie atleistą apsaugos darbuotoją ar apsaugos darbuotoją stažuotoją ir priimtą ar atleistą apsaugos vadovą teikimo tvarką, reikalavimus inkasavimo automobiliui ir apsaugos darbuotojo bei tarptautiniam inkasatoriaus pažymėjimams.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Apsaugos darbuotojo pažymėjimas – iš Policijos elektroninių paslaugų sistemos (toliau – PEPS) atsisiųsti ir atspausdinti arba mobiliajame įrenginyje išsaugoti išduoto apsaugos darbuotojo pažymėjimo duomenys.

2.2. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos įstatyme dėl užsieniečių teisinės padėties ir Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-321, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06266

Nr. 5-V-285, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05552

 

II SKYRIUS

APSAUGOS DARBUOTOJŲ, tarptautinių inkasatoriaus ir inkasavimo PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

 

 

3. Fizinis asmuo, pageidaujantis gauti apsaugos darbuotojo pažymėjimą, Lietuvos policijos generalinio komisaro įgaliotai policijos įstaigai (toliau – policijos įstaiga) tiesiogiai arba PEPS pateikia:

3.1. prašymą išduoti apsaugos darbuotojo pažymėjimą. Prašyme nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, būdas, kuriuo pareiškėjas pageidauja gauti pranešimą apie priimtą sprendimą. Prašyme asmuo turi nurodyti, ar jo veiksnumas nėra apribotas teismo sprendimu, ir sutikti, kad policija teisės aktų nustatyta tvarka atliktų patikrinimus, susijusius su Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatyme nustatytais apribojimais;

3.2. privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047/a), kurioje turi būti nurodyta, kad asmens profesija – apsaugos darbuotojas, arba asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. 048/a), kurioje turi būti nurodyta, kad asmens profesija – apsaugos darbuotojas ir gydytojo išvada dėl darbuotojo profesinio tinkamumo;

3.3. užsienio valstybės (-ių), kurioje (-iose) iki atvykimo į Lietuvos Respubliką užsienietis gyveno, kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) išduotą (-as) pažymą (-as), patvirtinančią (-ias), kad šioje (-iose) valstybėje (-ėse) jis nebuvo (buvo) teistas (toliau – teistumo pažyma), iki atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką dienos. Jei užsienietis buvo teistas, teistumo pažymoje turi būti nurodyta, kada ir už kokią veiką užsienietis buvo nuteistas, kokia jam buvo paskirta bausmė, ar ji atlikta (pateikia užsieniečiai, kurie ne daugiau kaip prieš 10 metų yra nuolat gyvenę ne Lietuvos Respublikoje);

3.4. leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje (pateikia užsieniečiai);

3.5. dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo išlaikė egzaminą pagal Apsaugos darbuotojo mokymo programą arba Apsaugos vadovo modulinę profesinio mokymo programą, arba dokumentą, patvirtinantį, kad asmens profesinė kvalifikacija pripažinta tinkama dirbti apsaugos darbuotoju Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 5-V-427 „Dėl Užsienio valstybėse ar Lietuvoje įgytos apsaugos darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Aprašo 3.5 papunktyje nurodytų dokumentų pateikti neprivaloma, jei asmuo planuoja dirbti apsaugos darbuotoju stažuotoju ir atitinka Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatyme apsaugos darbuotojui stažuotojui nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-285, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05552

 

4. Aprašo 3.2 papunktyje nurodyto dokumento pateikti nereikia, jei asmuo pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad jis (asmuo) yra statutinės įstaigos pareigūnas ar profesinės karo tarnybos karys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-321, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06266

Nr. 5-V-285, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05552

 

5. Fizinis asmuo, teikdamas policijos įstaigai prašymą išduoti licenciją teikti asmens ir turto apsaugos paslaugas klientams, jei neturi galiojančio apsaugos darbuotojo pažymėjimo, pateikia atskirą prašymą išduoti darbuotojo pažymėjimą, atitinkantį Aprašo 3.1 papunkčio reikalavimus, ir Aprašo 3.2–3.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus. Apsaugos darbuotojo pažymėjimas išduodamas arba motyvuotas atsisakymas išduoti pažymėjimą pateikiamas ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo prašymo ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo policijos įstaigoje dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-285, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05552

 

6. Asmuo, pageidaujantis gauti tarptautinį inkasatoriaus pažymėjimą, policijos įstaigai tiesiogiai arba per PEPS pateikia:

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-321, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06266

6.1. prašymą išduoti tarptautinį inkasatoriaus pažymėjimą. Prašyme nurodoma apsaugininko vardas, pavardė, gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta arba apsaugos tarnybos, kurioje dirba asmuo, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris ir būdas, kuriuo asmuo pageidauja gauti pranešimą apie priimtą sprendimą. Prašyme asmuo turi patvirtinti, kad jo veiksnumas nėra apribotas teismo sprendimu, ir sutikti, kad policija teisės aktų nustatyta tvarka atliktų patikrinimus, susijusius su Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatyme nustatytais apribojimais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-321, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06266

 

6.2. privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047/a), kurioje turi būti nurodyta, kad asmens profesija – apsaugos darbuotojas, arba asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. 048/a), kurioje turi būti nurodyta, kad asmens profesija – apsaugos darbuotojas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-321, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06266

 

6.3. leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje (pateikia užsieniečiai);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-321, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06266

 

6.4. dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo išlaikė egzaminą pagal Tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo mokymo programą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-321, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06266

 

7. Aprašo 6.2 papunktyje nurodyto dokumento pateikti nereikia, jei asmuo pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad jis (asmuo) yra statutinės įstaigos pareigūnas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-321, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06266

 

8. Tiesiogiai priimdamas prašymą, policijos pareigūnas ar kitas atitinkamus įgaliojimus turintis asmuo (toliau – įgaliotas policijos įstaigos darbuotojas) įsitikina, kad dokumentus pateikė prašyme nurodytas asmuo, įvertina, ar pateikti visi reikiami dokumentai, ar jie tinkamai įforminti. Jeigu trūksta kurio (-ių) nors dokumento (-ų), ar jis (jie) netinkamai įformintas (-i), asmens pasirinkimu prašymas ir kiti nurodyti dokumentai grąžinami jam papildyti, ar tinkamai įforminti arba priimami, jei asmuo prašyme pažymi, kad įsipareigoja per 5 darbo dienas pateikti trūkstamus ar tinkamai įformintus dokumentus.

Įgaliotas policijos įstaigos darbuotojas, padaręs pateiktų dokumentų elektronines kopijas, dokumentų originalus grąžina dokumentus pateikusiam asmeniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-321, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06266

 

9. Per PEPS gautus dokumentus įgaliotas policijos įstaigos darbuotojas įvertina per 5 darbo dienas nuo jų gavimo policijos įstaigoje dienos. Jeigu trūksta kurio (-ių) nors dokumento (-ų) ar jis (jie) netinkamai įformintas (-i), prašymas atmetamas, nurodant atmetimo priežastį.

10. Prašymo nagrinėjimo pradžia laikoma visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų pateikimo policijos įstaigai diena.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-285, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05552

 

11. Gavęs visus tinkamai įformintus dokumentus, nurodytus Aprašo 3 ar 6 punktuose, įgaliotas policijos įstaigos darbuotojas organizuoja patikrinimus, siekdamas išsiaiškinti, ar asmeniui netaikomi apribojimai, nustatyti Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatyme.

12. Ar asmuo teistas (neteistas), padaręs (nepadaręs) administracinių nusižengimų, ar asmens veiksnumas yra apribotas (neapribotas) teismo sprendimu ir ar asmeniui pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą taikyti (netaikyti) teismo įpareigojimai, jo veikla kelia (nekelia) grėsmę (grėsmės) kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai, visuomenės saugumui, įgaliotas policijos įstaigos darbuotojas duomenis tikrina registruose ir Vidaus reikalų ministerijos bei policijos informacinėse sistemose. Patikrinimą atlikusio įgalioto policijos įstaigos darbuotojo duomenys ir patikrinimo rezultatai automatiškai fiksuojami  PLVIS. Jeigu patikrinimo metu nustatoma informacija, kurios patikrinimo rezultatų PLVIS automatiškai neišsaugo, įgaliotas policijos įstaigos darbuotojas šią informaciją įkelia į PLVIS.

13. Gavus netikslią, neišsamią informaciją, kuria remiantis negalima priimti sprendimo išduoti (atsisakyti išduoti) apsaugos darbuotojo ar tarptautinį inkasatoriaus pažymėjimą, įgaliotas policijos įstaigos darbuotojas privalo patikslinti ar papildyti informaciją.

14. Jei atliekant tikrinimą gaunama duomenų, kad asmeniui ne jo paties prašymu buvo panaikintas apsaugos darbuotojo ar tarptautinis inkasatoriaus pažymėjimas, tikrinama, ar šiam asmeniui vykdyti asmens ir turto apsaugą ar teikti šios srities paslaugas nėra uždrausta teismo sprendimu ir (ar) apsaugos darbuotojo ar tarptautinis inkasatoriaus pažymėjimas nebuvo panaikintas už Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatymo ar kitų su asmens ir turto apsauga susijusių teisės aktų pažeidimus.

15. Remiantis patikrinimo rezultatais ir Aprašo 3 ar 6 punktuose nurodytais dokumentais, priimamas sprendimas dėl apsaugos darbuotojo ar tarptautinio inkasatoriaus pažymėjimo išdavimo ar neišdavimo.

16. Patikrinimai turi būti atlikti ir sprendimas dėl apsaugos darbuotojo ar tarptautinio inkasatoriaus pažymėjimo išdavimo (neišdavimo) turi būti priimtas ne vėliau kaip per 18 darbo dienų nuo Aprašo 3 ar 6 punktuose nurodytų visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų pateikimo policijos įstaigai dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-321, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06266

Nr. 5-V-285, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05552

 

17. Priėmusi sprendimą, policijos įstaiga ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos prašyme nurodytu būdu: 

17.1. informuoja asmenį apie sprendimą išduoti apsaugos darbuotojo pažymėjimą po to, kai asmuo ne vėliau kaip per 6 mėnesius pateiks Aprašo 3.5 papunktyje nurodytą dokumentą arba egzamino išlaikymo duomenys bus užregistruoti PLVIS, ir nurodo, kad asmuo gali dirbti apsaugos darbuotoju stažuotoju, kol jam bus išduotas apsaugos darbuotojo pažymėjimas, tačiau ne ilgiau kaip per 6 mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos, arba apie sprendimą išduoti tarptautinį inkasatoriaus pažymėjimą. Asmuo taip pat informuojamas, kad jei per 6 mėnesius nebus pateiktas Aprašo 3.5 papunktyje nurodytas dokumentas, prašymo išduoti apsaugos darbuotojo pažymėjimą nagrinėjimas bus nutrauktas;

17.2. pateikia motyvuotą atsakymą neišduoti apsaugos darbuotojo pažymėjimo ar  tarptautinio inkasatoriaus pažymėjimo ir nurodo sprendimo apskundimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-285, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05552

 

18. Policijos įstaiga apsaugos darbuotojo pažymėjimą išduoda  ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, kai asmuo pateikia Aprašo 3.5 papunktyje nurodytą dokumentą, ar ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo išduoti apsaugos darbuotojo pažymėjimą pateikimo dienos, jei kartu su prašymu išduoti apsaugos darbuotojo pažymėjimą buvo pateikti visi tinkamai įforminti Aprašo 3 punkte nurodyti dokumentai, arba tais atvejais, kai policijos įstaigoje pateiktas nebaigtas nagrinėti galiojantis prašymas išduoti apsaugos darbuotojo pažymėjimą, ne vėliau kaip 5 darbo dienas nuo duomenų apie išlaikytą egzaminą užregistravimo PLVIS.

Dokumento pateikti nereikia, jei dokumento duomenys suvesti PLVIS skiltyje „Išlaikyti egzaminai“ (ar dokumento duomenys suvesti, pareiškėjas gali pasitikrinti PEPS skiltyje „Išduoti leidimai ir licencijos“). Šiuo atveju apsaugos darbuotojo pažymėjimas išduodamas pagal pateiktą prašymą.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-321, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06266

Nr. 5-V-285, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05552

 

19. Tarptautinis inkasatoriaus pažymėjimas išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo policijos įstaigoje dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-285, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05552

 

20. Apsaugos darbuotojo pažymėjimas išduodamas įrašant duomenis į PLVIS. Tarptautiniai inkasatorių pažymėjimai iš PLVIS spausdinami popieriuje su žalsvos spalvos apsauginiu tinkleliu, kurio matmenys – 200 x 70 mm.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-285, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05552

 

21. Apsaugos darbuotojo ir tarptautinio inkasatoriaus pažymėjimo numeris automatiniu būdu pagal eilę suteikiamas iš PLVIS.

22. Apsaugos darbuotojo ir tarptautinis inkasatoriaus pažymėjimas išduodamas neribotam laikui arba iki leidime dirbti Lietuvos Respublikoje nurodytos datos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-321, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06266

 

23. Apsaugos darbuotojo ir tarptautinis inkasatoriaus pažymėjimas neišduodamas Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje nustatytais atvejais ir asmenims, neįvykdžiusiems Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje nustatyto įpareigojimo.

Teigiamas sprendimas dėl apsaugos darbuotojo pažymėjimo išdavimo asmeniui, dirbusiam pas licencijos turėtoją apsaugos darbuotoju stažuotoju, pagal pakartotinai pateiktą prašymą gali būti priimamas, jei kartu su prašymu pateikiamas Aprašo 3.5 papunktyje nurodytas dokumentas, išskyrus atvejus, kai pakartotinis prašymas pateikiamas ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo apsaugos darbuotojo stažuotojo atleidimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-321, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06266

Nr. 5-V-285, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05552

 

24. Asmeniui, praradusiam tarptautinį inkasatoriaus pažymėjimą, policijos įstaiga naują tarptautinį inkasatoriaus pažymėjimą išduoda šiame Aprašo skyriuje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-285, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05552

 

III SKYRIUS

INKASAVIMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

 

 

25. Apsaugininkas ar apsaugos tarnyba, pageidaujanti gauti inkasavimo pažymėjimą, policijos įstaigai tiesiogiai arba per PEPS pateikia:

25.1. prašymą išduoti inkasavimo pažymėjimą. Prašyme nurodomas apsaugininko vardas, pavardė, gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta ar apsaugos tarnybos pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, įgalioto pateikti dokumentus ir atsiimti inkasavimo pažymėjimą asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, transporto priemonės, kuria norima vykdyti inkasavimą, markė, modelis, valstybinis numeris, taip pat nurodoma, ar automobilyje yra įrengta pažangioji banknotų neutralizavimo sistema, ir pateikiami tai patvirtinantys dokumentai;

25.2. apsaugininko ar apsaugos tarnybos administracijos vadovo patvirtintas Inkasavimo taisykles, kuriose nustatoma inkasavimo tvarka, inkasatorių teisės ir pareigos, inkasatorių veiksmai ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kitos su inkasavimu susijusios veiklos nuostatos. Šių taisyklių pateikti nereikia, jeigu jos jau buvo pateiktos policijos įstaigai;

25.3. transporto priemonės valdymo pagrindą patvirtinančius dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-285, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05552

 

26. Tiesiogiai priimdamas prašymą, įgaliotas policijos įstaigos darbuotojas įsitikina, kad dokumentus pateikė prašyme nurodytas asmuo, įvertina, ar pateikti visi reikiami dokumentai, ar jie tinkamai įforminti. Jeigu trūksta kurio (-ių) nors dokumento (-ų), ar jis (jie) netinkamai įformintas (-i), asmens pasirinkimu prašymas ir kiti nurodyti dokumentai grąžinami jam papildyti ar tinkamai įforminti arba priimami, jei asmuo prašyme pažymi, kad įsipareigoja per 5 darbo dienas pateikti trūkstamus ar tinkamai įformintus dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-321, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06266

 

27. Per PEPS ar per kontaktinį centrą gautus dokumentus įgaliotas policijos įstaigos darbuotojas įvertina per 5 darbo dienas. Jeigu trūksta kurio (-ių) nors dokumento (-ų), ar jis (jie) netinkamai įformintas (-i), asmuo per 5 darbo dienas informuojamas, kad ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo rašto išsiuntimo dienos dokumentą (-us) turi pateikti (patikslinti), priešingu atveju prašymas paliekamas nenagrinėtas ir apie tai per 5 darbo dienas, pasibaigus 5 darbo dienų terminui, informuojamas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-321, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06266

 

28. Prašymo nagrinėjimo pradžia laikoma visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų pateikimo policijos įstaigai diena.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-285, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05552

 

29. Gavęs visus tinkamai įformintus dokumentus, įgaliotas policijos įstaigos darbuotojas informuoja pareiškėją, kur pristatyti transporto priemonę, kuria norima vykdyti inkasavimą, apžiūrėti. Įgaliotas policijos įstaigos darbuotojas apžiūri transporto priemonę, ją nufotografuoja ir transporto priemonės apžiūros akte išsamiai aprašo, ar ji atitinka nustatytus reikalavimus, taip pat nurodo, ar automobilyje yra įrengta pažangioji banknotų neutralizavimo sistema. Transporto priemonės apžiūros aktą pasirašo apžiūrą atlikęs įgaliotas policijos įstaigos darbuotojas ir apžiūroje dalyvavęs apsaugininkas ar apsaugos tarnybos atstovas. Aktas ir nuotraukos įkeliamos į PLVIS.

30. Inkasavimo automobilis turi atitikti šiuos reikalavimus:

30.1. turėti įrengtus stacionarius oranžinės spalvos švyturėlius;

30.2. šonuose ir priekyje arba gale turi būti užrašytas apsaugininko vardas ir pavardė, kontaktinis telefonas arba apsaugos tarnybos pavadinimas, kontaktinis telefonas ir logotipas. Apsaugos tarnybos pavadinimas gali būti nerašomas, jei logotipe yra nurodyta apsaugos tarnybos pavadinimo dalis, iš kurios galima nustatyti apsaugos tarnybą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-321, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06266

 

30.3. turėti įrengtas mobiliojo ryšio priemones arba mobiliojo ryšio priemones turi turėti inkasavimą vykdantys apsaugininkai ar apsaugos darbuotojai.

31. Inkasavimo pažymėjimas išduodamas ar motyvuotas atsisakymas išduoti inkasavimo pažymėjimą pareiškėjui pateikiamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

32. Inkasavimo pažymėjime nurodoma: inkasavimo pažymėjimą išdavusios policijos įstaigos ir apsaugininko ar apsaugos tarnybos rekvizitai, automobilio, kuriam išduotas inkasavimo pažymėjimas, gamybinė markė, komercinis pavadinimas ir valstybinis numeris, inkasavimo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo datos. Inkasavimo pažymėjimai galioja 5 metus nuo išdavimo datos arba iki transporto priemonės nuomos, panaudos sutartyse ar kituose teisėtą jų valdymo pagrindą patvirtinančiuose dokumentuose nurodyto naudojimosi transporto priemone termino galiojimo pabaigos. Inkasavimo pažymėjime turi būti nurodyta, ar automobilyje yra įrengta pažangioji banknotų neutralizavimo sistema pažymint inkasavimo pažymėjimą simboliu –

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-285, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05552

 

33. Inkasavimo pažymėjimai išduodami ir registruojami PLVIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-321, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06266

 

34. Pasikeitus inkasavimo pažymėjime nurodytiems duomenims, apsaugininkas ar apsaugos tarnyba per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos policijos įstaigai pateikia Aprašo 25 punkte nurodytus dokumentus dėl naujo inkasavimo pažymėjimo išdavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-285, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05552

 

35. Pasibaigus inkasavimo pažymėjimo galiojimo terminui, jis per 10 darbo dienų grąžinamas policijos įstaigai, o naujas išduodamas pateikus Aprašo 25 punkte nurodytus dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-285, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05552

 

36. Inkasavimo pažymėjimas neišduodamas Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais.

37. Apsaugininkui ar apsaugos tarnybai praradus inkasavimo pažymėjimą, naujas inkasavimo pažymėjimas išduodamas pateikus motyvuotą prašymą. Išduotas inkasavimo pažymėjimas galioja iki prarasto pažymėjimo galiojimo termino.

 

IV SKYRIUS

APSAUGOS DARBUOTOJO, tarptautinių inkasatoriaus AR INKASAVIMO PAŽYMĖJIMŲ GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

 

38. Apsaugos darbuotojo ir tarptautinio inkasatoriaus pažymėjimo galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatymo 22 straipsnio 7 dalyje nustatytais atvejais arba asmeniui, kuriam jis buvo išduotas, mirus. Apsaugos darbuotojo pažymėjimo galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatymo 22 straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju.

39. Inkasavimo pažymėjimo galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatymo 20 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais.

40. Policijos įstaiga, panaikinusi apsaugos darbuotojo, tarptautinio inkasatoriaus ar inkasavimo pažymėjimo galiojimą, apie tai nedelsdama informuoja apsaugos tarnybą, kurioje dirba asmuo, ir asmenį paskutiniame pateiktame prašyme nurodytu būdu. Jei iš PEPS gaunamas atsakymas, kad vartotojas neegzistuoja arba nėra tokio elektroninio pašto adreso, informacija išsiunčiama paskutiniu žinomu pašto adresu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-321, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06266

Nr. 5-V-285, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05552

 

41. Asmuo apsaugos darbuotojo, tarptautinį inkasatoriaus ar inkasavimo pažymėjimą, kurio galiojimas panaikintas, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo galiojimo panaikinimo dienos grąžina policijos įstaigai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-285, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05552

 

V SKYRIUS

SPRENDIMŲ ĮFORMINIMAS IR DOKUMENTŲ TVARKYMAS

 

 

42. Jei asmuo kreipiasi tiesiogiai, įgaliotas policijos įstaigos darbuotojas, gavęs prašymą ir Aprašo 3, 6 ar 25 punktuose nurodytus visus dokumentus, prašymo duomenis suveda į PLVIS, užregistruoja, atspausdina prašymą ir pateikia jį pareiškėjui pasirašyti.

43. Prašymai, gauti PEPS, registruojami automatiškai, kai atsakingas įgaliotas policijos įstaigos darbuotojas priima prašymą (PLVIS paspaudžia mygtuką „Priimti prašymą“).

44. Priimti teigiami sprendimai formuojami PLVIS ir policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens tvirtinami PLVIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-285, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05552

 

45. Neigiami sprendimai surašomi laisva forma, pasirašomi jį surašiusio įgalioto policijos įstaigos darbuotojo ir tvirtinami policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Neigiami sprendimai ir atsakymai pasirašomi ir tvirtinami Policijos dokumentų valdymo sistemoje, į PLVIS įkeliamai atsakymo ir sprendimo elektroniniai nuorašai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-285, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05552

 

46. Gautų prašymų ir kitų su apsaugos darbuotojo, tarptautinio inkasatoriaus ar inkasavimo pažymėjimo išdavimu arba galiojimo panaikinimu susijusių dokumentų elektroninės kopijos įkeliamos į PLVIS. Gauti prašymai, sprendimai ir pranešimai apie priimtus sprendimus pareiškėjams (išskyrus nurodytus Aprašo 45 punkte) registruojami PLVIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-285, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05552

 

47. Teigiamai išnagrinėti prašymai dėl apsaugos darbuotojo tarptautinių inkasatoriaus ar inkasavimo pažymėjimų išdavimo ar keitimo kartu su kitais susijusiais dokumentais (jei tokie yra pateikti ne elektroniniu formatu) eilės tvarka segami į asmenims išduotų apsaugos darbuotojo,  tarptautinių inkasatoriaus ar inkasavimo pažymėjimų bylą.

48. Priimti sprendimai dėl apsaugos darbuotojo, tarptautinių inkasatoriaus ar inkasavimo pažymėjimų neišdavimo ar galiojimo panaikinimo ir kiti su šiais sprendimais susiję dokumentai eilės tvarka segami į bylą, kurioje saugomi apsaugos darbuotojo ar tarptautiniai inkasatoriaus pažymėjimai, kurių galiojimas panaikintas. Apsaugos darbuotojų pažymėjimai, po kurių galiojimo pasibaigimo praėjus daugiau nei 1 mėn. asmenys nesikreipė dėl naujo apsaugos pažymėjimo gavimo, PLVIS pažymimi kaip panaikinti, nesurašant sprendimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-321, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06266

 

VI SKYRIUS

INKASAVIMO IR INKASAVIMO Pažymėjimų NAUDOJIMO TVARKA

 

 

49. Inkasavimo ekipažą turi sudaryti ne mažiau kaip du apsaugos darbuotojai, išskyrus atvejus, kai inkasavimo automobilyje yra naudojama pažangioji banknotų neutralizavimo sistema arba inkasavimo automobilyje gabenamos tik monetos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-321, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06266

 

50. Jeigu vairuotojas inkasavimo metu pažeidė Kelių eismo taisyklių reikalavimus, policijos pareigūnai nustato vairuotojo tapatybę (Lietuvos Respublikos asmens ir turto apsaugos įstatymo 20 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka) ir administracinio nusižengimo bylos tyrimą atlieka rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 616 straipsnis „Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas ne teismo tvarka“), o procesinius dokumentus asmeniui, traukiamam administracinėn atsakomybėn, išsiunčia į darbovietę.

51. Inkasavimo metu įvykęs eismo įvykis įforminamas teisės aktų nustatyta tvarka. Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai prireikus privalo imtis priemonių, kad būtų apsaugotos pervežamos vertybės.

52. Nenaudojant inkasavimo automobilio inkasavimo tikslams, inkasavimo pažymėjimai grąžinami juos išdavusiai policijos įstaigai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-285, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05552

 

VII SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PRIIMTĄ Į DARBĄ APSAUGOS DARBUOTOJĄ AR APSAUGOS DARBUOTOJĄ STAŽUOTOJĄ, TAIP PAT APIE ATLEISTĄ APSAUGOS DARBUOTOJĄ AR APSAUGOS DARBUOTOJĄ STAŽUOTOJĄ IR PRIIMTĄ AR ATLEISTĄ APSAUGOS VADOVĄ TEIKIMAS

 

53. Apsaugininkai ir apsaugos tarnybos informaciją apie priimtą į darbą apsaugos darbuotoją ar apsaugos darbuotoją stažuotoją, taip pat apie atleistą apsaugos darbuotoją ar apsaugos darbuotoją stažuotoją ir priimtą ar atleistą apsaugos vadovą teikia pateikdami pranešimą policijos įstaigai per PEPS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-285, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05552

 

54. Neteko galios nuo 2023-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. 5-V-285, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05552

 

55. Dėl kiekvieno priimto į darbą apsaugos darbuotojo ar apsaugos darbuotojo stažuotojo, taip pat dėl atleisto apsaugos darbuotojo ar apsaugos darbuotojo stažuotojo ir priimto ar atleisto apsaugos vadovo teikiamas atskiras pranešimas, kuriame nurodoma vardas, pavardė ir pareigos (apsaugos darbuotojas, apsaugos darbuotojas stažuotojas ar apsaugos vadovas).

56. Teikiant pranešimą apie priimtą į darbą apsaugos darbuotoją ar apsaugos vadovą, pranešime patvirtinama, kad apsaugos darbuotojas ar apsaugos vadovas turi galiojantį Aprašo 3.2 papunktyje nurodytą dokumentą arba nurodo, kad asmuo yra statutinės įstaigos pareigūnas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-321, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06266

 

57. Įgaliotas policijos įstaigos darbuotojas per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos įvertina, ar pranešime nurodyti visi duomenys. Jeigu pranešime trūksta duomenų, pranešimas atmetamas ir nurodoma atmetimo priežastis. Jei pranešimas tinkamas, įgaliotas policijos įstaigos darbuotojas nurodytą asmenį PLVIS priskiria prie apsaugininko ar apsaugos tarnybos darbuotojų arba išbraukia iš apsaugos darbuotojų sąrašo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-321, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06266

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

58. Asmenys, nesutinkantys su įgaliotais policijos įstaigos darbuotojų sprendimais, priimtais vadovaujantis Aprašu, turi teisę juos apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

59. Už apsaugos darbuotojo, tarptautinių inkasatoriaus ir inkasavimo pažymėjimų išdavimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliava.

60. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

___________________________________

part_d0a5b63a279d4e1686817cbd4b28e306_end

1 priedas. Neteko galios nuo 2019-05-01

Priedo naikinimas:

Nr. 5-V-321, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06266

 

2 priedas. Neteko galios nuo 2019-05-01

Priedo naikinimas:

Nr. 5-V-321, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06266

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-321, 2019-04-16, paskelbta TAR 2019-04-17, i. k. 2019-06266

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 5-V-928 „Dėl Apsaugos darbuotojo, tarptautinių inkasatoriaus ir inkasavimo pažymėjimų išdavimo, galiojimo panaikinimo, inkasavimo pažymėjimo naudojimo ir informacijos policijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-249, 2021-03-29, paskelbta TAR 2021-03-29, i. k. 2021-06265

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 5-V-928 „Dėl Apsaugos darbuotojo, tarptautinių inkasatoriaus ir inkasavimo pažymėjimų išdavimo, galiojimo panaikinimo, inkasavimo pažymėjimo naudojimo ir informacijos policijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 5-V-285, 2023-03-29, paskelbta TAR 2023-03-29, i. k. 2023-05552

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 5-V-928 „Dėl Apsaugos darbuotojo, tarptautinių inkasatoriaus ir inkasavimo pažymėjimų išdavimo, galiojimo panaikinimo, inkasavimo pažymėjimo naudojimo ir informacijos policijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo