Suvestinė redakcija nuo 2021-11-27

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-09-02, i. k. 2019-13812

 

herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL FINANSINĖS PARAMOS GYDYTOJAMS, ATVYKSTANTIEMS DIRBTI Į JONIŠKIO RAJONO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS, SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T-177

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Finansinės paramos gydytojams, atvykstantiems dirbti į Joniškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas, skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 19 d. sprendimą Nr. T-64 „Dėl Kompensacijų skyrimo gydytojams, atvykusiems dirbti į Joniškio rajono savivaldybės stacionarias sveikatos priežiūros įstaigas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais, padarytais Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T-105).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Gailius

 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-177

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

(2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-200

redakcija)

 

FINANSINĖS PARAMOS GYDYTOJAMS, ATVYKSTANTIEMS DIRBTI Į JONIŠKIO RAJONO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS, SKYRIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Finansinės paramos gydytojams, atvykstantiems dirbti į Joniškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas, skyrimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato finansinės paramos būdus, dydį, finansinės paramos teikimo gydytojams, dokumentų pateikimo ir skyrimo tvarką, finansinės paramos naudojimo sąlygas.

2. Aprašo tikslas – nustatyti finansinės paramos skyrimo atvykstantiems dirbti gydytojams į Joniškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – ASPĮ) tvarką, siekiant užtikrinti kokybiškas ir prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas Joniškio rajono gyventojams.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. ASPĮ – visos Joniškio rajone esančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios paslaugų teikimo sutartis su teritorine ligonių kasa;

3.2. Trūkstamos specialybės gydytojas – į Joniškio rajoną atvykęs dirbti gydytojas, kurio specialybė įrašyta į Joniškio rajone trūkstamų specialybių gydytojų sąrašą. Gydytojas laikomas trūkstamos specialybės gydytoju, jeigu jo specialybė yra įrašyta į Joniškio rajone trūkstamų specialybių gydytojų sąrašą arba ne vėliau nei per 1 metus nuo pirmosios jo darbo dienos ASPĮ yra įrašoma į šį sąrašą.

4. Kitos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

FINANSINĖS PARAMOS GYDYTOJAMS BŪDAI 

 

5. Finansinė parama atvykstantiems gydytojams teikiama šiais būdais:

5.1. vienkartinė finansinė parama – trūkstamos specialybės gydytojui skiriama iki 5 000 eurų dydžio kasmetinė piniginė išmoka, mokama 3 darbo metus iš eilės. Finansinė parama gydytojui gali būti skirta vieną kartą, bendra suma vienam gydytojui negali viršyti 15 000 eurų. Esant motyvuotam prašymui ir savivaldybės finansinėms galimybėms, maksimali skiriama suma gali būti išmokama per metus. Vienkartinė finansinė parama trūkstamos specialybės gydytojui gali būti paskirta per 2 metus nuo pirmos darbo dienos ASPĮ atitinkamose trūkstamos specialybės gydytojo pareigose;

5.2. būsto nuomos mokesčio kompensavimas – atvykstančiam gydytojui apmokamas būsto, nuomos mokestis iki 350 eurų per mėnesį ne ilgiau kaip 2 metus;

5.3. transporto išlaidų kompensavimas – atvykstančiam gydytojui apmokamos transporto išlaidos, patirtos vykstant į darbą, iki 200 eurų per mėnesį.

6. Atvykstančiam dirbti į ASPĮ gydytojui gali būti teikiamas tik vienas iš aprašo 5 punkte nurodytų finansinės paramos būdų, išskyrus atvejį, kai pasirenkamas 5.1 papunktyje nurodytas paramos būdas. Pasirinkus 5.1 papunktyje nurodytą paramos būdą, papildomai gali būti skiriamas vienas iš aprašo 5.2 arba 5.3 papunkčiuose nurodytų finansinės paramos būdų.

 

 

III SKYRIUS

VIENKARTINĖS FINANSINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKA 

 

7. Vienkartinės finansinės paramos dydis nustatomas proporcingai darbo ASPĮ krūviui. Maksimali vienkartinė finansinė parama gali būti skiriama, jei trūkstamos specialybės gydytojas ASPĮ dirba visu darbo krūviu (dirbant keliose ASPĮ, darbo krūvis sumuojamas).

8. Vienkartine finansine parama pasinaudojęs trūkstamos specialybės gydytojas įsipareigoja įstaigoje (-ose) dirbti ne trumpiau kaip 3 metus nuo finansinės paramos skyrimo ASPĮ gydytojui sutarties (toliau – sutartis) sudarymo dienos (nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpis neįskaičiuojamas).

9. Trūkstamos specialybės gydytojui, kuriam gydytojo rezidentūros studijų įmokos buvo apmokamos iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektams skirtų lėšų, vienkartinė finansinė parama neteikiama.

10. Nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti metu vienkartinė finansinė parama nemokama. Jos mokėjimas tęsiamas trūkstamos specialybės gydytojui grįžus į darbą ASPĮ.

11. ASPĮ kasmet iki gruodžio 5 d. pateikia Joniškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė)  administracijai trūkstamų specialybių gydytojų sąrašus

12. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Finansinės paramos gydytojams skyrimo komisija (toliau – komisija) iki einamųjų metų gruodžio 15 d. sudaro bendrą kitų metų ASPĮ trūkstamų specialybių gydytojų sąrašą, kuris tvirtinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

IV SKYRIUS

BŪSTO NUOMOS MOKESČIO IR TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKA

 

13. Būsto nuomos mokestis ar transporto išlaidos, kurių dydžiai nurodyti aprašo 5.2 ir 5.3 papunkčiuose, kompensuojamos atvykstančiam dirbti į ASPĮ gydytojui, kurio faktinė ar deklaruota gyvenamoji vieta nėra Joniškio rajono savivaldybėje ir nepriklauso nuo darbo sutartyje su ASPĮ nustatyto darbo krūvio.

14. Būsto nuomos mokestis ar transporto išlaidos atvykstančiam dirbti į ASPĮ gydytojui kompensuojamos pasirašant dvišalę sutartį tarp ASPĮ, į kurią dirbti atvyksta gydytojas, ir Savivaldybės administracijos.

15. Būsto nuomos mokestis ar transporto išlaidos ASPĮ kompensuojamos už kiekvieną metų ketvirtį pagal ASPĮ Savivaldybės administracijai pateiktus buhalterinius dokumentus, patvirtinančius faktines išlaidas.

 

V SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO TVARKA

 

16. Nustatytos formos prašymą (priedas) dėl aprašo 5 punkte nurodytos finansinės paramos skyrimo ASPĮ vadovas teikia Savivaldybės administracijai. Prie prašymo pridedami prašymo formoje nurodyti dokumentai. Jei gydytojas dirba keliose ASPĮ, prašymą teikia ta ASPĮ, kurioje gydytojo darbo krūvis yra didžiausias.

17. Prašymas gali būti pateiktas paštu, elektroniniu būdu ar Savivaldybės administracijoje.

18. Įstaigos prašymą nagrinėja komisija.

19. Komisija savo darbe vadovaujasi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais komisijos darbo nuostatais ir šiuo aprašu.

20. Komisija apsvarsto ASPĮ vadovo prašymą ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui motyvuotą siūlymą:

20.1. skirti finansinę paramą (nurodo jos dydį);

20.2. neskirti finansinės paramos (nurodo neskyrimo motyvus).

21. Sprendimą dėl finansinės paramos skyrimo priima Savivaldybės administracijos direktorius.

22. Priėmus aprašo 20.1 papunktyje nurodytą sprendimą, Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai informuoja ASPĮ ir rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ir sutarties projektus.

23. Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo pasirašo sutartį su ASPĮ per 10 darbo dienų nuo įsakymo įsigaliojimo dienos.

24. Per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės administracijos ir ASPĮ sutarties įsigaliojimo dienos ASPĮ su gydytoju sudaro finansinės paramos teikimo sutartį, kurioje turi būti numatyti ASPĮ ir gydytojo įsipareigojimai, šalių  teisės ir pareigos, atsakomybė, sutarties nutraukimo tvarka ir pasekmės.

25. Pasirašytos sutarties su gydytoju kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos privalo būti pateikta Savivaldybės administracijai ir saugoma kaip neatsiejama aprašo 23 punkte nurodytos sutarties dalis.

26. Finansinės paramos skyrimo atveju Savivaldybės administracijos direktorius paveda Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui:

26.1. vienkartinės finansinės paramos sumą per 30 darbo dienų nuo aprašo 25 punkte nurodytos sutarties kopijos gavimo dienos pervesti į sutartyje nurodytą ASPĮ banko sąskaitą;

26.2. būsto nuomos ar transporto išlaidų kompensuojamąją sumą pervesti į sutartyje nurodytą ASPĮ banko sąskaitą per 10 darbo dienų nuo ASPĮ prašymo ir išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijų Savivaldybės administracijoje gavimo dienos.

27. Jei per aprašo 24 punkte nustatytą terminą be pateisinamų priežasčių ASPĮ sutartis su gydytoju nepasirašoma, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl finansinės paramos skyrimo pripažįstamas netekusiu galios.

 

VI SKYRIUS

APRAŠO ĮGYVENDINIMAS IR FINANSAVIMAS

 

28. Aprašo įgyvendinimą koordinuoja Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius.

29. Aprašui įgyvendinti lėšos skiriamos ir kiekvienais metais numatomos Savivaldybės biudžeto 3 programoje Socialinės paramos įgyvendinimas ir sveikatos apsaugos paslaugų gerinimas“.

 

VII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

30. ASPĮ vadovas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų raštu informuoti Savivaldybės administraciją:

30.1. jeigu trūkstamos specialybės gydytojas, kuriam skirta aprašo 5.1 papunktyje nurodyta finansinė parama, nutraukia darbo santykius su ASPĮ, nepraėjus 3 metams nuo sutarties sudarymo dienos;

30.2. jeigu trūkstamos specialybės gydytojas savo iniciatyva atsisako dalies darbo krūvio, kad vienkartinės finansinės paramos dydis būtų perskaičiuotas;

30.3. jei trūkstamos specialybės gydytojas yra atleidžiamas iš darbo Lietuvos Respublikos darbo kodekso 58 straipsnio nustatyta tvarka;

30.4. jei atvykstantis gydytojas nutraukia būsto nuomos sutartį arba nutraukiami darbo santykiai su ASPĮ.

31. Finansinei paramai mokėti gautą sumą ASPĮ privalo proporcingai grąžinti, jeigu trūkstamos specialybės gydytojas, kuriam buvo skirta vienkartinė finansinė parama, nutraukia darbo santykius su ASPĮ nepraėjus trijų metų terminui nuo sutarties sudarymo dienos. Grąžinama proporcinga suma atsižvelgiant į laikotarpį, kurį trūkstamos specialybės gydytojas išdirbo ASPĮ, nuo sutarties sudarymo dienos.

32. Trūkstamos specialybės gydytojo iniciatyva nutraukus sutartį dėl sudėtingos trūkstamos specialybės gydytojo sveikatos būklės (ar ligos), kuriai esant trūkstamos specialybės gydytojas nebegali ASPĮ dirbti sutarto darbo pagal įgytą profesiją, trūkstamos specialybės gydytojas atleidžiamas nuo pareigos grąžinti ASPĮ išmokėtą vienkartinę finansinę paramą.

33. Jei ASPĮ, kurioje dirba trūkstamos specialybės gydytojas, yra likviduojama ar reorganizuojama arba trūkstamos specialybės gydytojo pareigybė toje ASPĮ naikinama, trūkstamos specialybės gydytojas perkeliamas į kitą trūkstamos specialybės gydytojo pasirinktą ASPĮ, esančią Joniškio rajone, atidirbti likusį laiką. Jei dėl minėtų priežasčių trūkstamos specialybės gydytojas perkeliamas į kitą ASPĮ, su trūkstamos specialybės gydytoju turi būti sudaroma nauja sutartis, atsižvelgiant į trūkstamos specialybės gydytojo išdirbtą laiką ASPĮ. Nesant galimybės perkelti dirbti į kitą ASPĮ, trūkstamos specialybės gydytojas atleidžiamas nuo pareigos grąžinti išmokėtą vienkartinę finansinę paramą.

34. ASPĮ, pasiūliusi trūkstamos specialybės gydytojo kandidatūrą ir su juo sudariusi sutartį, atsako už pateiktos informacijos ir duomenų teisingumą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

35. ASPĮ atsako už tinkamą atvykusiam gydytojui būsto nuomos mokesčiui ar transporto išlaidoms kompensuoti skirtų lėšų panaudojimą ir atsiskaitymą Savivaldybės administracijai.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Tai, kas nereglamentuota apraše, sprendžiama taip, kaip numatyta kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

37. Aprašas gali būti keičiamas, pildomas, naikinamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

_____________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Priedas (nauja redakcija pagal T-200)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-246, 2019-11-28, paskelbta TAR 2019-12-02, i. k. 2019-19238

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl Finansinės paramos gydytojams, atvykstantiems dirbti į Joniškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-123, 2020-06-25, paskelbta TAR 2020-06-30, i. k. 2020-14507

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-177 "Dėl Finansinės paramos gydytojams, atvykstantiems dirbti į Joniškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Joniškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-200, 2021-11-25, paskelbta TAR 2021-11-26, i. k. 2021-24426

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl Finansinės paramos gydytojams, atvykstantiems dirbti į Joniškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo