Įsakymas netenka galios 2021-10-12:

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1864, 2021-10-11, paskelbta TAR 2021-10-11, i. k. 2021-21286

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-962 „Dėl universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo 2018 metais“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2018-06-06 iki 2021-10-11

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-12-12, i. k. 2017-19952

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR MENO VEIKLOS VERTINIMO 2018 METAIS

 

2017 m. gruodžio 4 d. Nr. V-962

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Palyginamojo vertinimo reglamentas), 2 ir 7 punktų nuostatas ir Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Kasmetinio vertinimo reglamentas), 3 ir 4 punktų nuostatas:

N u s t a t a u,  kad:

1. Universitetai ir mokslinių tyrimų institutai (toliau kartu vadinama – institucijos) pateikia pasiūlymus dėl jų vertinamųjų vienetų sudarymo Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centrui (toliau – MOSTA) per 10 darbo dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo.

2. MOSTA pateikia institucijoms rekomendacijas dėl jų vertinamųjų vienetų sudarymo iki 2017 m. gruodžio 29 dienos.

3. Institucijos, atsižvelgdamos į MOSTA rekomendacijas, sudaro jų vertinamuosius vienetus iki 2018 m. sausio 12 dienos.

4. Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) pateikia MOSTA jos turimus duomenis apie ekspertus, galinčius vykdyti institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) vertinimą, vadovaudamasi Palyginamojo vertinimo reglamentu (toliau – palyginamasis vertinimas), iki 2017 m. gruodžio 22 dienos.

5. MOSTA pateikia Tarybai palyginamąjį vertinimą vykdysiančių ekspertų grupių pagal mokslo sritis (toliau – ekspertų grupės) sąrašų projektus iki 2018 m. gegužės 25 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-290, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-27, i. k. 2018-04631

Nr. V-436, 2018-05-08, paskelbta TAR 2018-05-08, i. k. 2018-07423

 

6. Taryba pateikia MOSTA jos nuomonę dėl ekspertų pasirinkimo per 10 darbo dienų nuo ekspertų grupių sąrašų projektų gavimo.

7. MOSTA, išnagrinėjęs Tarybos nuomonę dėl ekspertų pasirinkimo, sudaro ekspertų grupes per 10 darbo dienų nuo Tarybos nuomonės gavimo.

8. Institucijos pateikia Tarybai duomenis apie jų vertinamųjų vienetų:

8.1. MTEP ir meno veiklą 2017 metais pagal Duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklą pateikimo formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-929 „Dėl Duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklą pateikimo formos patvirtinimo“ (toliau – Forma):

8.1.1. 1–4 punktus – nuo 2018 m. sausio 29 d. iki 2018 m. kovo 30 dienos;

8.1.2. 5–8 punktus – nuo 2018 m. sausio 29 d. iki 2018 m. kovo 2 dienos;

8.1.3. 9 ir 12 punktus – nuo 2018 m. balandžio 3 d. iki 2018 m. gegužės 14 dienos;

8.1.4. 10 ir 11 punktus – nuo 2018 m. balandžio 3 d. iki 2018 m. birželio 1 dienos;

8.2. MTEP veiklą 2013–2017 metais pagal Formos 13–16 punktus – nuo 2018 m. kovo 5 d. iki 2018 m. liepos 5 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-290, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-27, i. k. 2018-04631

Nr. V-436, 2018-05-08, paskelbta TAR 2018-05-08, i. k. 2018-07423

 

9. Taryba:

9.1. vadovaudamasi Kasmetinio vertinimo reglamentu, įvertina institucijų vertinamųjų vienetų 2017 metų MTEP ir meno veiklą pagal Formos:

9.1.1. 5–8 punktus – iki 2018 m. balandžio 27 dienos;

9.1.2. 9 ir 12 punktus – iki 2018 m. liepos 16 dienos;

9.1.3. 10 ir 11 punktus – iki 2018 m. rugsėjo 21 dienos;

9.2. iki 2018 m. gegužės 21 d. pateikia MOSTA Palyginamojo vertinimo reglamento:

9.2.1. 23.1.1, 23.1.2, 24.1.1 ir 24.1.2 papunkčiuose nurodytus duomenis apie institucijų 2013–2016 metų MTEP veiklą pagal mokslų sritis;

9.2.2. 23.1.2, 24.1.1 ir 24.1.2 papunkčiuose nurodytus duomenis apie institucijų vertinamųjų vienetų 2017 metų MTEP veiklą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-545, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-05, i. k. 2018-09270

 

9.3. iki 2018 m. liepos 10 d. pateikia:

9.3.1. Švietimo ir mokslo ministerijai ir MOSTA – institucijų vertinamųjų vienetų 2017 metų MTEP veiklos, nurodytos Formos 5–7 punktuose, vertinimo rezultatus;

9.3.2. MOSTA – šio įsakymo 8.2 papunktyje nurodytus duomenis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-545, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-05, i. k. 2018-09270

 

9.4. pateikia Švietimo ir mokslo ministerijai institucijų vertinamųjų vienetų 2017 metų MTEP ir meno veiklos vertinimo rezultatus:

9.4.1. pagal Formos 8, 9 ir 12 punktus – 2018 m. liepos 20 dieną;

9.4.2. pagal Formos 10 ir 11 punktus – 2018 m. rugsėjo 24 dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-290, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-27, i. k. 2018-04631

Nr. V-436, 2018-05-08, paskelbta TAR 2018-05-08, i. k. 2018-07423

 

10. MOSTA organizuojamas palyginamasis vertinimas vykdomas nuo 2018 m. rugpjūčio 10 d. iki 2018 m. spalio 29 dienos. Ekspertų grupių vizitai į institucijų vertinamuosius vienetus vykdomi:

10.1. humanitarinių mokslų srities ekspertų grupės – rugsėjo 10–14 dienomis;

10.2. socialinių mokslų srities ekspertų grupės – rugsėjo 17-21 dienomis;

10.3. technologijos ir fizinių mokslų sričių ekspertų grupės – rugsėjo 24–28 dienomis;

10.4. žemės ūkio ir biomedicinos mokslų sričių ekspertų grupės  – spalio 1–5 dienomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-436, 2018-05-08, paskelbta TAR 2018-05-08, i. k. 2018-07423

 

11. MOSTA, institucijų vertinamųjų vienetų ir (ar) ekspertų grupių sudarymo metu nustatęs, kad palyginamąjį vertinimą vykdysiančioms ekspertų grupėms yra tikslinga pateikti papildomus duomenis apie institucijų vertinamųjų vienetų MTEP veiklą, likus ne mažiau kaip 30 darbo dienų iki šio įsakymo 10 punkte nurodytų ekspertų grupių vizitų į institucijų vertinamuosius vienetus pradžios, gali paprašyti institucijų pateikti tokius duomenis. Institucijos teikia MOSTA papildomus duomenis apie jų vertinamųjų vienetų MTEP veiklą MOSTA nustatytais terminais, kurie negali būti trumpesni nei 10 darbo dienų.

12. MOSTA pateikia Švietimo ir mokslo ministerijai palyginamojo vertinimo rezultatus iki 2018 m. spalio 29 dienos.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                               Jurgita Petrauskienė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-290, 2018-03-27, paskelbta TAR 2018-03-27, i. k. 2018-04631

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-962 „Dėl universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo 2018 metais“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-436, 2018-05-08, paskelbta TAR 2018-05-08, i. k. 2018-07423

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-962 „Dėl universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo 2018 metais“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-545, 2018-06-05, paskelbta TAR 2018-06-05, i. k. 2018-09270

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-962 „Dėl universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo 2018 metais“ pakeitimo