Suvestinė redakcija nuo 2018-03-30 iki 2018-10-24

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-06-23, i. k. 2016-17439

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl 2014–2020 mETŲ europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 03.1.1-IVG-T-819VERslO KONSULTANTAS LT projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

 

2016 m. birželio 22 d. Nr. 4-430

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama). 

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                           Evaldas Gustas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2016-05-24 raštu Nr. ((24.39)-5K-1608783-5K-1608934-5K-1608923)-6K-1603964

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2017 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 4-430

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2017 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 4-520

redakcija)

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS

3 PRIORITETO „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 03.1.1-IVG-T-819

VERslO KONSULTANTAS LT

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG–T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4–933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – de minimis reglamentas);

2.4. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.5. Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 4–558 „Dėl Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau –VKT aprašas);

2.6. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo taisyklės), ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Apraše vartojamos kitos sąvokos:

4.1. Dotacijos sutartis – uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – INVEGA) ir pareiškėjo pasirašyta dvišalė sutartis dėl konsultacijų išlaidų dalies kompensavimo.

4.2. Kompensacijos laikotarpis – 6 (šešių) mėnesių nepertraukiamas laikotarpis, skaičiuojamas nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo ir sprendimo dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio priėmimo datos, kurio metu projekto vykdytojas gali konsultuotis.

4.3. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas (toliau – SVV subjektas) – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ministerija) ir INVEGA, veikianti kaip įgyvendinančioji institucija.

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija. Priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama tęstinės projektų atrankos būdu.

8. Pagal Aprašą šiam kvietimui projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 2 000 000 Eur (dviejų milijonų eurų) Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Jeigu paskelbus kvietimą pagal teigiamai įvertintas paraiškas prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė negu šiame Aprašo punkte nurodyta suma, INVEGA gali teikti pasiūlymą Ministerijai dėl šiame Aprašo punkte numatytos sumos padidinimo. Ministerijai pritarus šiame Aprašo punkte nurodyta suma gali būti padidinta, bet neviršijama Priemonių įgyvendinimo plane nurodyta Priemonei skirta lėšų suma ir nepažeidžiami teisėtų pareiškėjų lūkesčiai.

9. Priemonės tikslas – suteikti SVV subjektams reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą paramą verslo pradžios, finansavimo šaltinių, naujų technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais.

10. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

10.1. aukštos kokybės konsultacijos, skirtos iki vienerių metų veikiantiems SVV subjektams;

10.2. aukštos kokybės specializuotos verslo plėtros konsultacijos, skirtos nuo vienerių (imtinai) iki penkerių metų veikiantiems SVV subjektams.

11. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2017 m. III ketvirtį.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

12. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra SVV subjektai, veikiantys ne ilgiau kaip trejus metus, kurie atitinka Aprašo 14.2 papunktyje nustatytus reikalavimus. Partneriai pagal Aprašą negalimi.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

13.   Projektas turi atitikti Projektų taisyklių III skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus. Kai pagal priemonę įgyvendinami projektai atitinka Aprašo 10 punkte (Aprašo 1 priedo 1.2 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas), 12 punkte (Aprašo 1 priedo 5.2 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas), 14.1 papunktyje (Aprašo 1 priedo 2.1 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas), 14.2 papunktyje ir 15 punkte (Aprašo 1 priedo 1.3 papunktyje nurodytas bendrasis reikalavimas) nurodytus bendruosius reikalavimus, Aprašo 1 priedo 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.3, ir 7.3 papunkčiuose nurodyti bendrieji reikalavimai atliekant paraiškų vertinimą atskirai nebevertinami. Atitiktis Aprašo 10, 12 punktuose 14.1, 14.2 papunkčiuose ir 15 punkte nustatytiems reikalavimams vertinama projektų tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

14. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m. liepos 9 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-6.1 (8)) ir 2016 m. gruodžio 8 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-20.1 (22):

14.1. projektas prisideda prie Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 4-850 „Dėl Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano patvirtinimo“ (toliau – Verslumo veiksmų planas), nuostatų įgyvendinimo (Vertinama, ar projektas prisideda prie Verslumo veiksmų plano tikslo „Padidinti verslumo lygį“ ir 3 uždavinio „Skatinti verslumą užtikrinant viešųjų paslaugų verslui prieinamumą, išskiriant tikslinių grupių (jaunimo, moterų), pradedančiųjų įmonių ir socialinį verslumą, verslumą regionuose ir formuojant teigiamą verslininko įvaizdį visuomenėje“ 57 punkto „Viešųjų paslaugų verslui prieinamumo užtikrinimas“. Viešųjų paslaugų verslui prieinamumas pasireiškia informacinių, konsultacinių ir kitų viešųjų paslaugų visuma, kuria pasinaudoję verslininkai turi galimybę sėkmingiau plėtoti savo verslą, o pradedantiesiems verslininkams sudaromos sąlygos pasinaudoti priemonėmis, būtinomis sėkmingai verslo pradžiai“ arba 3.1 priemonės „Teikti informacinę, konsultacinę, metodinę ir kitą paramą verslo pradžios, finansavimo šaltinių, potencialių rinkų paieškos, naujų technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais asmenims, ketinantiems pradėti savo verslą ir veikiantiems ne ilgiau kaip 5 metus“ nuostatų įgyvendinimo);

14.2. pareiškėjas yra ne ilgiau kaip vienerius metus veikiantis SVV subjektas arba SVV subjektas, veikiantis nuo vienerių iki penkerių metų ir ne trumpiau kaip dvylika mėnesių iš eilės iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjęs apdraustųjų (Vertinant būtina įsitikinti, kad pareiškėjas atitinka Veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.1.1 konkretaus uždavinio „Padidinti verslumo lygį“ nustatytas tikslines grupes ir VKT apraše nustatytas tikslines grupes, t. y. veikia (yra įregistravęs veiklą) iki vienerių metų, nuo vienerių iki penkerių metų. Pareiškėjo amžius nustatomas paraiškos pateikimo dieną. Jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis ilgiau negu vienerius metus, būtina įsitikinti, kad pareiškėjas turi pakankamai veiklos patirties, t. y. savo veiklą yra įregistravęs ne vėliau kaip prieš vienerius metus (bet ne anksčiau kaip prieš penkerius metus) iki paraiškos pateikimo dienos ir ne trumpiau kaip dvylika mėnesių iš eilės iki paraiškos pateikimo mėnesio kiekvieną mėnesį turėjęs apdraustųjų).

15. Pagal Aprašą nefinansuojami Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojami didelės apimties projektai.

16. Paraiškos pagal Aprašą gali būti teikiamos iki 2020 m. lapkričio 30 d., o dotacijos sutartys turi būti pasirašomos iki 2020 m. gruodžio 31 dienos. INVEGA gali sustabdyti paraiškų priėmimą ir (arba) dotacijos sutarčių pasirašymą, kai dotacijos sutartyse, pagal kurias konsultacijų išlaidų dalies kompensavimas dar nėra pasibaigęs, nurodyta bendra didžiausia leistina finansavimo suma pasiekia sumą, nurodytą Aprašo 8 punkte. Informacija apie paraiškų priėmimo ir (arba) dotacijos sutarčių pasirašymo sustabdymą skelbiama interneto svetainėse www.invega.lt ir www.esinvesticijos.lt. Ministerijai nusprendus, kad ateityje bus galimybių Priemonei skirti papildomą lėšų sumą, INVEGA, suderinusi su Ministerija, gali sudaryti rezervinį projektų sąrašą, įvertinusi pagal paskutinį kvietimą teikti paraiškas skirtos lėšų sumos likutį ir prašomą skirti finansavimo lėšų sumą pagal teigiamai įvertintas paraiškas, kurioms finansuoti neužteko lėšų, atsižvelgiant į Priemonės finansavimui skirtų lėšų sumą. Į rezervinį projektų sąrašą projektai įrašomi ta pačia eile, kaip jie buvo išdėstyti atrinktų projektų ataskaitoje (pagal paraiškų registravimo INVEGOJE eilę). Rezervinis projektų sąrašas, jei toks sudaromas, skelbiamas interneto svetainėse www.invega.lt ir www.esinvesticijos.lt, nurodomi pareiškėjų pavadinimai ir didžiausią galimą projekto finansavimo lėšų suma.

17. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

18. Projektu turi būti siekiama toliau išvardytų stebėsenos rodiklių, iš kurių du, nurodyti Aprašo 18.2 ir 18.3 papunkčiuose, yra privalomi:

18.1. kodas P.B.205 „Naujų įmonių, gavusių investicijas skaičius“;

18.2. kodas P.B.206 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos)“;

18.3. kodas P.N.813 „Gautos konsultacijos“.

19. Aprašo 18.3 papunktyje nurodytam priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliui skaičiuoti taikomas Nacionalinis stebėsenos rodiklių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“. Aprašo 18.1 ir 18.2 papunkčiuose nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

20. Projekto parengtumo reikalavimai nėra taikomi.

21. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

22. Negali būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

23. Pareiškėjui pagalba bus teikiama vadovaujantis de minimis reglamentu. Aprašas nustato pagalbos teikimo sąlygas, kurios atitinka de minimis reglamento nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka.

24. Projektas negali būti pradėtas įgyvendinti anksčiau nei iki dotacijos sutarties įsigaliojimo ir sprendimo dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio priėmimo datos. Jeigu projekto vykdytojas pradėjo konsultacijas iki dotacijos sutarties įsigaliojimo ir sprendimo dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio priėmimo datos, tos konsultacijų valandos yra netinkamos ir už tas konsultacijų valandas projekto vykdytojui finansavimas neskiriamas.

 

 

 

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

25. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

26. Projekto vykdytojui konsultacijų išlaidų dalis kompensuojama, jei yra įgyvendintos visos šios sąlygos:

26.1. Aprašo nustatyta tvarka su INVEGA yra pasirašyta dotacijos sutartis;

26.2. projekto vykdytojas konsultavosi pas verslo konsultantą;

26.3. projekto vykdytojas konsultavosi kompensacijos laikotarpiu;

26.4. projekto vykdytojas konsultavosi tema, kuri atitinka Aprašo 30 punkto reikalavimus ir priklauso pasirašytoje dotacijos sutartyje pažymėtai finansuojamai projekto veiklai;

26.5. projekto vykdytojas už gautas konsultacijas yra sumokėjęs konsultantui;

26.6. projekto vykdytojas kompensacijos išmokėjimo momentu nėra įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, likviduojamos įmonės statuso arba nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos;

26.7. projekto vykdytojas fizinis asmuo, kuris verčiasi ūkine ir (arba ekonomine)  veikla, turi galiojantį verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą.

27. Vienam projekto vykdytojui per dotacijos sutarties galiojimo laikotarpį didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų).

28. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis nustatoma atsižvelgiant į SVV subjekto veiklos trukmę, registracijos vietą (veiklos trukmė ir registracijos vieta nustatomos paraiškos registravimo INVEGOJE dieną; kai projekto vykdytojas yra fizinis asmuo, vykdantis veiklą pagal individualios veiklos pažymą, laikoma, kad registracijos vietą atitinka paraiškoje nurodytas adresas; kai projekto vykdytojas yra fizinis asmuo, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą, laikoma, kad registracijos vieta yra paraiškos pateikimo dieną galiojančiame verslo liudijime nurodytoje savivaldybėje), ir projekto vykdytojui sudaro:

28.1. jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis iki 1 metų, ir SVV subjekto registracijos vieta yra ne Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybėse, – 85 procentai pagal Aprašo 2 priede nurodytą fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų konsultacijų išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 proc. konsultacijų išlaidų;

28.2. jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis iki 1 metų, ir SVV subjekto registracijos vieta yra Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybėse, – 75 procentai pagal Aprašo 2 priede nurodytą fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų konsultacijų išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 25 proc. konsultacijų išlaidų;

28.3. jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis nuo 1 (imtinai) iki 3 metų, ir SVV subjekto registracijos vieta yra ne Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybėse, – 75 procentai pagal Aprašo 2 priede nurodytą fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų konsultacijų išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 25 proc. konsultacijų išlaidų;

28.4. jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis nuo 1 (imtinai) iki 3 metų, ir SVV subjekto registracijos vieta yra Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybėse, – 65 procentai pagal Aprašo 2 priede nurodytą fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų konsultacijų išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 35 proc. konsultacijų išlaidų.

29. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų. Projekto vykdytojas įsipareigoja verslo konsultantui apmokėti 100 procentų konsultacijų išlaidų. Projekto vykdytojui laikantis visų įsipareigojimų pagal dotacijos sutartį, jam yra kompensuojama dalis projekto vykdytojo patirtų išlaidų, vadovaujantis Aprašo 28, 29, 36 ir 38 punktais.

30. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos tik konsultacijų, kurių temos nustatytos VKT aprašo 1 priede ir skelbiamos interneto svetainėje www.verslilietuva.lt, išlaidos. Konsultacijos teikiamos VKT apraše nustatytais būdais.

31. Įgyvendinant projektų veiklas patirtos konsultacijų išlaidos kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai ir taikymo nuostatos nurodytos Aprašo 2 priede. Konsultacijų išlaidos projekte bus apmokamos tik pagal nustatytus fiksuotųjų įkainių dydžius (projekto vykdytojas negalės už išlaidas, kurioms nustatyti fiksuotieji įkainiai, atsiskaityti pagal faktines išlaidas, pateikęs išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus). Tuo atveju, kai, vadovaujantis Projektų taisyklių 421.2 papunkčiu, projekto vykdytojas pagal pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) taikymą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus negali PVM įtraukti į PVM atskaitą, projekto PVM yra tinkamas finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų ir projekto vykdytojui gali būti taikomas fiksuotasis įkainis su PVM. Jeigu projektui gali būti taikomas fiksuotasis įkainis su PVM, pareiškėjas turi pateikti Aprašo 45.8 papunktyje nurodytą klausimyną. Atnaujinus tyrimą dėl pasikeitusių teisės aktų, kuriais vadovaujantis nustatytas fiksuotasis įkainis, atnaujintas fiksuotasis įkainis bus taikomas tik naujai pasirašomoms dotacijos sutartims.

32. Pareiškėjui teikiama de minimis pagalba:

32.1. vadovaujantis de minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį, suma neturi viršyti 100 000 Eur  (šimto tūkstančių eurų). Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais. Viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje. Ar yra susijęs su kitais subjektais, pareiškėjas gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos interneto svetainėje http://www.kt.gov.lt/;

32.2. INVEGA paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą de minimis pagalbą (pildomas Aprašo 3 priedas). INVEGA turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias įmones, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje pagal Ministerijos parengtą ir interneto svetainėse http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013 ir http://www.ukmin.lt/web/lt/es_parama/2014_2020/kvietimai paskelbtą rekomenduojamą formą (toliau – „Vienos įmonės“ deklaracija), taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta de minimis reglamento 3 straipsnyje. INVEGA ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo suteikti valstybės pagalbą turi informuoti pareiškėją, kad jam suteikiama de minimis pagalba, ir apie pareiškėjui suteiktą de minimis pagalbą pranešti Registrui.

33. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

34. Projekto vykdytojui suteikiamos de minimis pagalbos dydis ir didžiausia galima finansavimo lėšų suma yra nurodoma INVEGOS sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio. De minimis pagalba laikoma suteikta INVEGAI priėmus sprendimą dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio.

 

35. Jei projekto vykdytojui per dotacijos sutarties galiojimo laikotarpį faktiškai pervesta konsultacijų išlaidų kompensacijos suma yra mažesnė nei INVEGOS sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio, projekto vykdytojui suteiktos de minimis pagalbos dydis nėra tikslinamas.

 

36. Projekto vykdytojai neteikia mokėjimo prašymų INVEGAI. Tinkamos finansuoti išlaidos yra nustatomos pagal VšĮ „Versli Lietuva“ (toliau – VL) siunčiamas mėnesines ataskaitas apie projekto vykdytojo gautas ir apmokėtas konsultacijų valandas.

 

37. INVEGA, gavusi VL atsiųstą mėnesinę ataskaitą apie projekto vykdytojo gautas ir apmokėtas konsultacijų valandas, įsitikina, kad už tas pačias projekto vykdytojo konsultacijų išlaidas nebūtų sumokėta daugiau nei vieną kartą.

 

38. Kompensacijos lėšas INVEGA perveda projekto vykdytojui, gavus ataskaitą iš VL apie gautas ir apmokėtas konsultacijas, ne vėliau kaip iki antro mėnesio, einančio po ataskaitinio kalendorinio mėnesio, pabaigos (pavyzdys: VL gegužės mėnesio ataskaitoje pateikus informaciją apie projekto vykdytojo gautas ir apmokėtas konsultacijas, kompensacijos lėšos projekto vykdytojui pervedamos ne vėliau kaip iki liepos mėnesio pabaigos).

 

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

39. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką (Aprašo 4 priedas), kuri PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“ ir interneto svetainėje www.invega.lt.

40. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir kartu su Aprašo 45 punkte nurodytais priedais teikia INVEGAI.

41. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba. Ne lietuvių kalba užpildyta paraiška ir (ar) jos priedai nebus vertinami.

42. Paraiška ir Aprašo 45 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

42.1. atsiųsti registruotu paštu;

42.2. įteikti asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens;

42.3. pristatyti pašto kurjerio;

42.4. elektroniniu paštu verslokonsultacijos@invega.lt tik tuo atveju, kai siunčiami elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais. Šiuo atveju paraiška ir kartu su paraiška teikiami priedai, kuriuos pildo pareiškėjas, teikiami pasirašyti elektroniniu sertifikuotu parašu, o kiti priedai teikiami kaip skenuotos dokumentų kopijos, pasirašytos elektroniniu sertifikuotu parašu.

42.5. esant techninių galimybių, tiesiogiai interaktyviai („on-line“ režimu).

43. Aprašo 42.1–42.3 papunkčiuose nurodytais atvejais paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu: uždaroji akcinė bendrovė „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS, Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius. Kai Paraiška ir Aprašo 45 punkte nurodyti dokumentai teikiami 42.2 ir 42.3 papunkčiuose nurodytais būdais, jie gali būti pristatomi darbo dienomis INVEGOS darbo metu – I–IV nuo 8 iki 17 val., V nuo 8 iki 15.45 val. (švenčių dienų išvakarėse paraiškų priėmimo laikas trumpinamas 1 valanda).

44. Kitais būdais negu nurodyta Aprašo 42 punkte ar kitu nei Aprašo 43 punkte nurodytu adresu pristatytos paraiškos atmetamos.

45. Su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

45.1. pažymą apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą (užpildytas Aprašo 5 priedas arba galima pateikti ir kitokios formos tokio paties turinio dokumentą, pvz., atsiskaitomosios sąskaitos sutarties kopiją);

45.2. užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją;

45.3. įgaliojimą, jeigu paraiškos dokumentus pasirašo ne SVV subjekto vadovas;

45.4 užpildytą smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ ir paskelbta interneto svetainėje www.invega.lt, parengtą pagal paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis;

45.5. užpildytą ir pasirašytą dotacijos sutartį vienu egzemplioriumi (Aprašo 6 priedas);

45.6. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SODRA) teritorinio skyriaus išduotą pažymą, kad paraiškos pateikimo momentu skola SODROS biudžetui nedidėja, einamosios ir atidėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos yra mokamos laiku (toliau – SODROS pažyma). SODROS pažyma negali būti išduota anksčiau nei prieš 5 darbo dienas iki paraiškos pateikimo (pateikiama tik jei pareiškėjas yra sudaręs sutartį su SODROS teritoriniu skyriumi dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo SODROS biudžetui mokėjimo atidėjimo);

45.7. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) išduotą pažymą, iš kurios būtų aišku, kad paraiškos pateikimo momentu skola VMI

nedidėja, mokėjimai, tarp jų ir atidėti, VMI yra mokami laiku. Ši pažyma negali būti išduota anksčiau nei prieš 5 darbo dienas iki paraiškos pateikimo (pateikiama tik jei pareiškėjas yra sudaręs sutartį su VMI dėl mokėjimų VMI atidėjimo);

45.8. užpildytą Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (taikoma tik jei pareiškėjas paraiškoje nurodo, kad, vadovaudamasis Projektų taisyklių 421.2 papunkčiu, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, nustatančius apmokestinimą PVM, jis negali PVM įtraukti į PVM atskaitą). Šio klausimyno forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, nurodžius dokumento tipą „paraiškų priedų formos“.

46. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškoms teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo (registravimo INVEGOJE) data nustatoma pagal paskutinio pateikto priedo registravimo INVEGOJE datą.

47. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami apie Priemonę:

47.1. telefonu, kuris nurodomas kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą interneto svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.invega.lt;

47.2. interneto svetainėse www.invega.lt ir www.esinvesticijos.lt, kuriose galima rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK);

47.3. elektroniniu paštu, kuris nurodomas kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą interneto svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.invega.lt;

47.4. raštu, kreipiantis Aprašo 43 punkte nurodytu adresu.

48. INVEGA atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus.

49. Paraiškos vertinimo metu INVEGA gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus Projektų taisyklių 118 punkte nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai trūkstamą informaciją galima patikrinti Lietuvos Respublikos valstybės institucijų viešuose registruose ir informacinėse sistemose. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus elektroniniu paštu arba raštu per INVEGOS nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 dienos.

50. Paraiškos yra vertinamos ne ilgiau kaip 30 dienų po tinkamai užpildytos paraiškos ir visų joje nurodytų tinkamai užpildytų priedų gavimo (registravimo) INVEGOJE dienos. Netinkamai ar ne iki pabaigos užpildyta paraiška ir (ar) jos priedai nėra vertinami.  Pareiškėjas per 15 dienų nuo paraiškos gavimo (registravimo) INVEGOJE dienos apie tai yra informuojamas paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu – nurodomos koreguotinos paraiškos vietos ir (ar) jos priedai. Pakoreguotą ir tinkamai užpildytą paraišką ir (ar) jos priedus pareiškėjas teikia pakartotinai per INVEGOS pranešime nurodytą terminą arba pateikia trūkstamą informaciją Aprašo 50 punkte nustatyta tvarka.

51. Nepavykus paraiškų įvertinti per Aprašo 50 punkte nustatytą terminą, kai paraiškų vertinimo metu kreipiamasi į kitas institucijas dėl informacijos pateikimo, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma, arba esant kitų svarbių priežasčių, vertinimo terminas gali būti pratęstas INVEGOS sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą INVEGA informuoja pareiškėją paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu.

52. Paraiška atmetama dėl Apraše ir Projektų taisyklių 93 punkte,
III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatytų priežasčių juose nustatyta tvarka. Siekiant informuoti pareiškėją apie paraiškos atmetimą
išsiunčiamas sprendimas dėl paraiškos atmetimo, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos. Paraiškos, pateiktos pasibaigus Aprašo 17 punkte nustatytam paraiškų pateikimo terminui, registruojamos, tačiau atmetamos.

53. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus INVEGOS veiksmus ar neveikimą.

54. Per 14 dienų nuo paraiškos įvertinimo INVEGA interneto svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.invega.lt paskelbia pareiškėją, kurio projektas nebuvo atrinktas finansuoti.

55. Kiekvieną kartą baigusi paraiškos vertinimą, INVEGA su atrinktu pareiškėju sudaro dotacijos sutartį (pagal Aprašo 6 priede pateiktą formą ir pateiktą kartu su paraiška) per 5 dienas nuo teigiamo paraiškos įvertinimo pagal Aprašo 1 priedą ir išsiunčia projekto vykdytojui paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu kvalifikuotu elektroniniu parašu INVEGOS pasirašytą dotacijos sutarties egzempliorių kartu su sprendimu dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio:

55.1. kai yra gautas pareiškėjo pasirašytas popierinis dotacijos sutarties egzempliorius, sudarant dotacijos sutartį apsikeičiama sutarties egzemplioriais – projekto vykdytojo pasirašyta dotacijos sutartis lieka INVEGAI, o projekto vykdytojui išsiunčiamas INVEGOS kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas dotacijos sutarties egzempliorius;

55.2. kai yra gauta pareiškėjo kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta sutartis, dotacijos sutartis sudaroma vienu egzemplioriumi – INVEGA kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašo ir projekto vykdytojui išsiunčia abiejų šalių pasirašytą dotacijos sutartį.

56. Dotacijos sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

56.1. pasirašytas raštu popierinėje laikmenoje arba

56.2. pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje). 

 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

57. Projektas įgyvendinamas pagal dotacijos sutartyje, Projektų taisyklėse ir Apraše nustatytus reikalavimus.

58. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, kai už jas sumokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) už jas būtų sumokėta daugiau nei vieną kartą.

59. Projektui netaikomi investicijų tęstinumo ir ataskaitų po projekto finansavimo pabaigos teikimo reikalavimai. Projekto finansavimo pabaiga laikoma paskutinio atlikto kompensacijos mokėjimo data arba data, kai projekto vykdytojas apmoka visas konsultacijų išlaidas verslo konsultantui, atsižvelgiant į tai, kuris veiksmas atliekamas vėliau. Jeigu paskutinė kompensacijos mokėjimo projekto vykdytojui data ir data, kai projekto vykdytojas apmoka visas konsultacijų išlaidas verslo konsultantui, yra ankstesnės nei dotacijos sutartyje nustatyto kompensacijos laikotarpio pabaigos data, projekto finansavimo pabaiga laikoma dotacijos sutartyje nustatyta kompensacijos laikotarpio pabaigos data.

60. Pasibaigus kompensacijos laikotarpiui, projekto vykdytojas gali kreiptis į INVEGĄ dėl naujo projekto (naujo kompensacijos laikotarpio), kurio metu vykdys veiklas, nurodytas Aprašo 10 punkte. Tokiu atveju pasirašoma nauja dotacijos sutartis naujam kompensacijos laikotarpiui.

61. INVEGA vykdo projektų patikras vietose atrankos būdu. Projektų patikros taip pat gali būti atliekamos nuotoliniu būdu – INVEGOS darbuotojams, atliekantiems patikras, nuotoliniu būdu prisijungus prie vykstančių konsultacijų. Projekto vykdytojas sutinka, kad atliekant patikras konsultacijos gali būti įrašomos.

62. Projektų taisyklių VII skyriaus trisdešimt septintojo skirsnio reikalavimai dėl informavimo apie projektą projekto vykdytojams netaikomi. Informavimą apie projektą vykdys INVEGA.

63. Projekto vykdytojai neprivalo saugoti su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų ir jiems netaikomi Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt antrojo skirsnio reikalavimai.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

64. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių III skyriaus vienuoliktajame skirsnyje.

65. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

_______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-520, 2017-09-07, paskelbta TAR 2017-09-08, i. k. 2017-14343

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“

priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti:

su partneriu (-iais)              be partnerio (-ių)

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui)

 

 

Bendrasis reikalavimas/

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus detalizavimas

Bendrojo reikalavimo aspekto vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

 

 

Laikoma, kad visi projektai atitinką šį bendrąjį reikalavimą, jei jie atitinka 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas)  1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų Aprašo 10 punkte.

Informacijos šaltinis – paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška).

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius Aprašo 14.2 papunktyje ir 15 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiška, Juridinių asmenų registro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys.

 

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

 

Laikoma, kad projektas atitinka nacionalinio strateginio planavimo dokumento reikalavimus, nurodytus Aprašo 14.1 papunktyje, jei jis atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128 (toliau – ES BJRS), tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. SWD(2015)177, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.  

 

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Laikoma, kad projektas siekia stebėsenos rodiklių, nurodytų Aprašo 18.2 ir 18.3  papunkčiuose, jei projektas atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Laikoma, kad visi projektai atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Laikoma, kad visi projektai atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei lyčių lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos politikos nuostatomis

4.1. Projekte nėra numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

 

Netaikoma.

 

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

 

Laikoma, kad visi projektai atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

 

Laikoma, kad visi projektai atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

 

Laikoma, kad visi projektai atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektu skatinamas darnaus vystymosi principo įgyvendinimas.

 

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Laikoma, kad visi projektai atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie lyčių lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

 

Netaikoma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

 

 

 

4.5.1. teikiama parama neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai;

 

Projektui teikiamas finansavimas turi neviršyti nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka de minimis pagalbai taikomus reikalavimus, kurie yra nustatyti 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) ir Aprašo 32 ir 33 punktuose.

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, uždaroji akcinė bendrovė „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ pildo Aprašo 3 priedą.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Aprašo 3 priedas, dokumentai, nurodyti Aprašo 45.2 papunktyje, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registras, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.

 

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), laikantis ten nustatytų reikalavimų;

Netaikoma.

 

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

Netaikoma.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam keliamus reikalavimus

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla (toliau – fizinis asmuo), kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

Informacijos šaltiniai: paraiška, Juridinių asmenų registras.

 

 

5.2. Pareiškėjas (partneris) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

 

Tinkamų pareiškėjų sąrašas yra nurodytas Aprašo 12 punkte.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Juridinių asmenų registras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys, smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“.

 

 

5.3. Pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

Netaikoma.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) / pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos;

5.4.2. paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas ir partneris (-iai) neturi su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusių skolų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) ar fizinis (-iai) asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis (-čiai), arba kiekvienu atveju skola neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų) (tikrinama ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškos gavimo dienos; jei nustatoma, kad skola viršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų), pareiškėjui leidžiama dokumentais pagrįsti, kad paraiškos pateikimo dieną skola neviršijo 50 Eur (penkiasdešimt eurų)) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jie perkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės  ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata netaikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo; ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

 

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenys.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Juridinių asmenų registro viešai skelbiama informacija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešai skelbiama informacija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos šaltiniai: paraiška.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos šaltinis – paraiška, Juridinių asmenų registro duomenys.

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

 

Informacijos šaltinis – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

 

Netaikoma.

 

 

5.7. Partnerystė įgyvendinant projektą yra pagrįsta ir teikia naudą.

 

Netaikoma.

 

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

Pareiškėjas turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo Aprašo 28 punkte nurodyta lėšų dalimi.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

 

Netaikoma.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

 

Netaikoma.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

Netaikoma.

 

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

 

Netaikoma.

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

 

Laikoma, kad visi projektai atitinka šį bendrąjį reikalavimą, jei jie atitinka Aprašo 1 priedo 1.2, 1.3, 2.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytus bendruosius reikalavimus.

 

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

 

 

Projekte nurodytos išlaidos atitinka Aprašo 28 punkte nustatytus reikalavimus. Taip pat būtina įvertinti projekto riziką, susijusią su dvigubu finansavimu, tai yra vertinant pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus būtina įsitikinti, kad toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nebus skiriamas pakartotinai, kaip nustatyta Aprašo 58 punkte.

 

Informacijos šaltiniai – paraiška.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius ir pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė / terminas ir vieta turi atitikti Aprašo 4.3 papunktyje nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

 

Netaikoma.

 

 

 

 

7.7. Teisingai pritaikyta fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

 

Fiksuoti įkainiai turi atitikti reikalavimus nustatytus Aprašo 31 punkte ir Aprašo 2 priede.

 

 

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas

projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

Netaikoma.

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

 

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

8.1.1. iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

8.1.2. iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

- ES teritorijoje;

- ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše.

8.1.3. vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

 

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 17 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

 

1)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

2)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės.)

 

Pastabos:

 

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias ĮI, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į dotacijos sutartį.)

 

_______________________________                        _________________                                                                                     ______________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo                                           (data)                                                       (vardas ir pavardė, parašas (jei pildoma popierinė versija)

asmens pareigų pavadinimas)

 

______________________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-590, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23999

Nr. 4-520, 2017-09-07, paskelbta TAR 2017-09-08, i. k. 2017-14343

Nr. 4-176, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-03-29, i. k. 2018-04766

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos

fondų investicijų veiksmų programos

3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio

verslo konkurencingumo skatinimas“

priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819

„Verslo konsultantas LT“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

METODINIAI NURODYMAI DĖL KONSULTACIJŲ FIKSUOTŲJŲ ĮKAINIŲ TAIKYMO

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1.  Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas) taikomi fiksuotieji įkainiai, kurių taikymo sąlygos nustatytos, atsižvelgiant į priemonės „Verslo konsultantas LT“ fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą (toliau – Tyrimo ataskaita). Tyrimą, remiantis 2015 m. rugsėjo 10 d. Rinkos tyrimo, siekiant nustatyti fiksuotus įkainius priemonei „Verslo konsultantas LT“, paslaugų viešojo pirkimo sutartimi, atliko viešosios politikos analizės ir konsultacijų įmonė UAB „BGI Consulting“.

2.  Tyrimo ataskaita skelbiama interneto svetainėje adresu: http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

II SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI projekto IŠLAIDOS

 

3. Tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomos išlaidos nurodytos Aprašo 30 punkte.

4. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos vykdant Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas apskaičiuojamos ir apmokamos taikant:

4.1. Tyrimo ataskaitos III dalyje nurodytą fiksuotąjį valandinį verslo pradžios konsultacijų įkainį (su pridėtinės vertės mokesčiu ir be pridėtinės vertės mokesčio) vienam projekto vykdytojui, veikiančiam ne ilgiau nei vienerius metus;

4.2. Tyrimo ataskaitos III dalyje nurodytą fiksuotąjį valandinį verslo plėtros konsultacijų įkainį (su pridėtinės vertės mokesčiu ir be pridėtinės vertės mokesčio) vienam projekto vykdytojui, veikiančiam nuo 1 iki 5 metų.

5. Nustatyti valandiniai verslo konsultacijų fiksuotųjų įkainių dydžiai (toliau – fiksuotieji dydžiai) yra maksimalūs fiksuotųjų įkainių dydžiai.

6. Konsultacijų išlaidoms apmokėti reikalingos preliminarios sumos nustatomos atitinkamus fiksuotuosius dydžius padauginus iš konsultacijų valandų skaičiaus. Konsultacijų valandų skaičius nurodomas minučių tikslumu.

 

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Konsultacijų išlaidos įgyvendinant projektą bus apmokamos tik pagal uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio nustatytą fiksuotojo įkainio dydį (projekto vykdytojas negalės už išlaidas, kurioms nustatytas fiksuotasis įkainis, atsiskaityti pagal faktines išlaidas, pateikęs išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus).

8. Atsiskaitymas pagal fiksuotuosius įkainius administruojamas vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, VI skyriaus trisdešimt penktuoju skirsniu.

9. Projekto išlaidoms, kurios apmokamos pagal konsultacijų fiksuotuosius įkainius, pagrįsti uždaroji akcinė bendrovė „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“  gauna informaciją iš VšĮ „Versli Lietuva“ (pagal siunčiamas mėnesines ataskaitas apie projekto vykdytojo gautas ir apmokėtas konsultacijų valandas).

_____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-520, 2017-09-07, paskelbta TAR 2017-09-08, i. k. 2017-14343

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio

verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės

Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

3 priedas

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES DE Minimis PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

1. Priemonės teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – de minimis reglamentas)

 

2. Duomenys apie paraišką / projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojo konsultavimasis

 

3. Paraiškos / projekto patikra dėl atitikties de minimis reglamentui

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

Taip

Ne

Netaikoma

3.1.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 4 tomas, p. 198)?

 

3.2.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą?

 

3.3.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį?

 

3.4.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai de minimis pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams?

 

3.5.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo su eksportu susijusią veiklą trečiosiose šalyse arba Europos Sąjungos valstybėse narėse (t. y. veikla tiesiogiai susijusi su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla)?

 

3.6.

Ar pareiškėjui / projekto vykdytojui teikiama de minimis pagalba priklauso nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių?

 

3.7.

Jei pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo veiklą šio priedo 3.1–3.4 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose, tačiau kartu bent viename sektoriuje, kuriam taikomas de minimis reglamentas, ir pastarajam sektoriui pagalba teikiama, ar užtikrinama tinkamomis priemonėmis, kaip antai atskiriant veiklos sritis ar sąnaudas, kad veiklai tuose sektoriuose, kuriems de minimis reglamentas  netaikomas, nebūtų teikiama de minimis pagalba, kuri teikiama pagal de minimis reglamentą?  (Jei taikoma.)

 

3.8.

Ar de minimis pagalba yra (bus) naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti?

 

3.9.

Ar bendra vienai įmonei, kaip ji apibrėžta de minimis reglamente, suteikta de minimis pagalbos suma Lietuvos Respublikoje viršija (ar konkrečiu atveju viršys suteikus de minimis pagalbą) 200 000 Eur (du šimtus tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį?

 

3.10.

Jei įmonė (pareiškėjas / projekto vykdytojas) vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį ir kitą veiklą, kuriai taikoma 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) viršutinė riba, ar užtikrinama, kad de minimis pagalba krovinių vežimo keliais veiklai neviršytų 100 000 Eur (šimto tūkstančių eurų) per trejų finansinių metų laikotarpį ir kad de minimis pagalba nebūtų naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti? (Jei taikoma.)

 

3.11.

Jei dvi įmonės susijungė arba viena įsigijo kitą, ar apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba naujajai arba įsigyjančiajai įmonei viršija atitinkamą viršutinę ribą, nurodytą šio priedo 3.9 arba 3.10 papunktyje, atsižvelgta į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteiktą bet kuriai iš susijungiančių įmonių? (Jei taikoma.)

 

3.12.

Jei viena įmonė suskaidyta į dvi ar daugiau atskirų įmonių, ar iki suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriama įmonei, kuri ja pasinaudojo? Jei toks priskyrimas neįmanomas, ar de minimis pagalba proporcingai paskirstoma remiantis naujųjų įmonių nuosavo kapitalo balansine verte suskaidymo įsigaliojimo dieną?

 

3.13.

Ar teikiamo finansavimo bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuotas tinkamai, teikiama de minimis pagalba yra skaidri (de minimis reglamento 4 straipsnis)?

(de minimis reglamento 4 straipsnio 2 dalis)

3.14.

Ar de minimis pagalba sumuojama pagal de minimis reglamento reikalavimus (de minimis reglamento 5 straipsnis)?

 

3.15.

Ar teikiama de minimis pagalba patenka į de minimis reglamento galiojimo laikotarpį?

 

 

 

 

 

 

 

4. Finansavimo atitikties de minimis reglamentui vertinimas

4.1.

 

Ar teikiamas finansavimas atitinka de minimis reglamentą?

 

 

 

 

____________________________________

(projekto vertintojas)

 

___________

(parašas)

 

________

(data)

 

 

 

Patikros peržiūra:

□ Vertintojo išvadai pritarti

□ Vertintojo išvadai nepritarti

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

 

 

 

______________________________________

(skyriaus vadovas)

____________

(parašas)

____________

(data) ________________

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-520, 2017-09-07, paskelbta TAR 2017-09-08, i. k. 2017-14343

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų

programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo

konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819

„Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

4 priedas

 

(Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma)

ESFIVP-I-2

 

PARAIŠKA

FINANSUOTI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ

____________                                         ______________

(pildymo data)                                          (patikslinimo data)

____________

(pildymo vieta)

1. DUOMENYS APIE PARAIŠKĄ

1.1. Veiksmų programos priemonės numeris ir pavadinimas

NR. 03.1.1-IVG-T-819VERSLO KONSULTANTAS LT

1.2. Kvietimo teikti paraišką arba patvirtinto sąrašo numeris

01

1.3. Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojo konsultavimasis

 

2. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

Pareiškėjo rekvizitai:

2.1. Pareiškėjo pavadinimas / vardas ir pavardė

Nurodomas visas paraišką teikiančio juridinio asmens, juridinio asmens filialo, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) pavadinimas (nurodytas Juridinių asmenų registre). Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, kaip nurodyta Juridinių asmenų registre (pvz.: UAB „Rangovas“, VšĮ „Konsultacinės paslaugos“).

 

Arba nurodomi paraišką teikiančio ūkinę ir (arba) ekonominę veiklą vykdančio fizinio asmens (toliau – fizinis asmuo) vardas ir pavardė. Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, kaip įrašyta galiojančiame asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente.

Galimas simbolių skaičius – 140.

Nurodyti privaloma.

2.2. Pareiškėjo kodas

Nurodomas juridinio asmens kodas, nurodytas Juridinių asmenų registre.

Lietuvos juridinių asmenų nurodomas 7 arba 9 simbolių kodas. Užsienio juridinių asmenų nurodomas nuo 5 iki 15 simbolių kodas.

 

Jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo, nurodoma jo gimimo data be tarpų formatu YYYYMMDD, simbolių skaičius – 8.

 

o Pareiškėjas yra fizinis asmuo

o Pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo / užsienio pilietis

Pažymima, jeigu pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo arba užsienio pilietis. Jeigu pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo ar Lietuvos Respublikos pilietis, žymėti nereikia.

Adresas:

2.3. Gatvė

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, gatvės pavadinimas. 

Galimas simbolių skaičius – 100.

Nurodyti privaloma.

2.4. Namo numeris

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, namo eilės ir buto numeris (jei numeris yra).

Galimas simbolių skaičius – 10.

Nurodyti privaloma.

2.5. Pašto kodas

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, pašto kodas (pvz., 02134).

Galimas simbolių skaičius – 10.

Nurodyti privaloma.

2.6. Miestas / rajonas

Nurodomas pareiškėjo adreso, skirto susirašinėti, miesto ar rajono pavadinimas.

Galimas simbolių skaičius – 100.

Nurodyti privaloma.

2.7. Šalis

Jei pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo, nurodomas šalies, kurioje įregistruotas pareiškėjas, pavadinimas.

Galimas simbolių skaičius – 100.

Jei paraiškos formos 2.2 papunktyje pažymėta, kad pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo, nurodyti privaloma.

2.8. Telefono numeris

Nurodomas pareiškėjo telefono numeris.

Telefono numeris nurodomas taip: +370 5 216 2222, +370 6 111 0977.

Galimas simbolių skaičius – 20.

Nurodyti privaloma.

2.9. El. pašto adresas

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens elektroninio pašto adresas (pvz.: info@rangovas.lt arba info@konsultacines paslaugos.lt ir pan.).

Galimas simbolių skaičius – 50.

Nurodyti privaloma.

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo:

2.10. Vardas, pavardė

Nurodomas paraišką teikiančios organizacijos vadovo arba pareiškėjo vardu įgalioto asmens vardas ir pavardė. Jeigu paraišką teikia fizinis asmuo, kuris neturi atstovo, veikiančio pagal notaro patvirtintą įgaliojimą, nurodomas pareiškėjo vardas ir pavardė.

Galimas simbolių skaičius – 70.

Nurodyti privaloma.

2.11. Pareigos

Nurodomos paraišką teikiančios organizacijos vadovo arba pareiškėjo vardu įgalioto asmens pareigos (pvz., generalinis direktorius; direktorius ir pan.).

Jeigu paraišką teikia fizinis asmuo, kuris neturi atstovo, veikiančio pagal notaro patvirtintą įgaliojimą, nurodoma „Projekto vykdytojas“.

Galimas simbolių skaičius – 150.

Nurodyti privaloma.

Už paraišką atsakingas asmuo:

2.12. Vardas, pavardė

Nurodomas už paraišką atsakingo asmens vardas ir pavardė. Už paraišką atsakingas asmuo gali būti ir organizacijos vadovas, jeigu jis tiesiogiai susijęs su projekto rengimu ir galės atsakyti į klausimus, susijusius su projekto rengimu ir teikimu vertinti.

Galimas simbolių skaičius – 70.

Nurodyti privaloma.

2.13. Pareigos

Nurodomos už paraišką atsakingo asmens pareigos.

Galimas simbolių skaičius – 150.

Nurodyti privaloma.

2.14. Telefono numeris

Nurodomas už paraišką atsakingo asmens telefono numeris.

Telefono numeris nurodomas taip: (8 5) 216 2222, (8 6) 111 0977.

Galimas simbolių skaičius – 20.

Nurodyti privaloma.

2.15. El. pašto adresas

Nurodomas už paraišką atsakingo asmens vienas elektroninio pašto adresas.

Galimas simbolių skaičius – 50.

Nurodyti privaloma.

 

3. INFORMACIJA APIE PARTNERĮ (-IUS) (Netaikoma)

 

4. PROJEKTO VEIKLOS TERITORIJA

4.1. Apskritis, savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų

Apskritis

Savivaldybė

Seniūnijų grupė (-s)

Nurodoma apskritis, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų (nurodoma apskritis, kurioje registruotas pareiškėjas).

 

Paspaudus ant apskrities įvedimo lauko, dešiniajame šone atsiras rodyklė. Paspaudus ją, išsiskleis pasirinkimo sąrašas. Iš sąrašo pasirenkamas apskrities pavadinimas. Jeigu sudėtinga nustatyti apskritį, kuriai tenka didžioji dalis lėšų, ji gali būti nurodoma pagal pareiškėjo veiklos vykdymo adresą.

 

Nurodyti privaloma.

Nurodomas savivaldybės, kurioje planuojama vykdyti pagrindines projekto veiklas, pavadinimas (nurodoma savivaldybė, kurioje registruotas pareiškėjas). Turi būti nurodoma tik viena savivaldybė.

Jeigu projektas įgyvendinamas keliose savivaldybėse, nurodoma projekto savivaldybė, kuriai tenka didžiausia lėšų ir veiklų dalis. Didžiausia dalis skaičiuojama pagal skiriamų lėšų dydį. Jeigu sudėtinga nustatyti savivaldybę, kuriai tenka didžioji dalis lėšų, ji gali būti nurodoma pagal pareiškėjo veiklos vykdymo adresą.

Paspaudus ant apskrities įvedimo lauko, savivaldybės įvedimo lauko dešiniajame šone atsiras rodyklė. Paspaudus ją, išsiskleis pasirinkimo sąrašas. Iš sąrašo pasirenkamas savivaldybės pavadinimas.

Parinkus arba pakeitus apskritį ir nenurodžius jai priklausančios savivaldybės, rodomas klaidos pranešimas.

Nurodyti privaloma.

Jei skiltyje „Savivaldybė“ pasirenkama viena iš šių  savivaldybių: Jonavos r. sav., Kauno r. sav., Marijampolės sav., Mažeikių r. sav., Plungės r. sav., Šilutės r. sav., Tauragės r. sav., Telšių r. sav., Utenos r. sav. arba Vilniaus r. sav., tuomet skiltyje „Seniūnija“ pareiškėjas pažymi seniūnijos (-ų), kurioje (-iose) planuoja vykdyti pagrindines projekto veiklas, grupę, o jeigu tokios (-ių) seniūnijos (-ų) pasirinkimų sąraše nėra, iš sąrašo pasirenkama reikšmė „Kita seniūnija“.

Nurodyti privaloma, jeigu pasirenkama viena iš nurodytų  savivaldybių.

 

 

4.2. Kita (-os) savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka dalis projekto lėšų (šis papunktis nežymimas, jei projektas įgyvendinamas vienoje savivaldybėje)

Visos savivaldybės

 

Šis punktas žymimas, jei didžioji projekto lėšų dalis tenka bendrai visoms Lietuvos Respublikos savivaldybėms arba jeigu įgyvendinant projektą sukurti produktai nėra skirti konkrečiai tikslinei grupei ir jais galės pasinaudoti visi Lietuvos gyventojai (pvz., nutiestas strateginis kelias, suorganizuotas plataus masto seminaras, pritraukęs dalyvius iš visų regionų). Pažymėjus „Visos savivaldybės“, skiltyje „Nurodytos savivaldybės“ nėra nurodoma nė viena konkreti savivaldybė.

Nurodytos savivaldybės:

Šiame lauke pažymimos pasirinktos savivaldybės (pasirenkama iš sąrašo). Galima pasirinkti daugiau nei vieną savivaldybę:

Akmenės rajono

Alytaus miesto

Alytaus rajono

Anykščių rajono

Birštono

Biržų rajono

Druskininkų

Elektrėnų

Ignalinos rajono

Jonavos rajono

Joniškio rajono

Jurbarko rajono

Kaišiadorių rajono

Kalvarijos

Kauno miesto

Kauno rajono

Kazlų Rūdos

Kėdainių rajono

Kelmės rajono

Klaipėdos miesto

Klaipėdos rajono

Kretingos rajono

Kupiškio rajono

Lazdijų rajono

Marijampolės

Mažeikių rajono

Molėtų rajono

Neringos

Pagėgių

Pakruojo rajono

Palangos miesto

Panevėžio miesto

Panevėžio rajono

Pasvalio rajono

Plungės rajono

Prienų rajono

Radviliškio rajono

Raseinių rajono

Rietavo

Rokiškio rajono

Skuodo rajono

Šakių rajono

Šalčininkų rajono

Šiaulių miesto

Šiaulių rajono

Šilalės rajono

Šilutės rajono

Širvintų rajono

Švenčionių rajono

Tauragės rajono

Telšių rajono

Trakų rajono

Ukmergės rajono

Utenos rajono

Varėnos rajono

Vilkaviškio rajono

Vilniaus miesto

Vilniaus rajono

Visagino miesto

Zarasų rajono

 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 4-176, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-03-29, i. k. 2018-04766

 

 

4.3. Projekto įgyvendinimo vieta

 

Lietuvos Respublika.

 

 

5. PROJEKTO APRAŠYMAS

5.1. Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas

Dalyvavimu projekte bus siekiama sumažinti informacinės, konsultacinės, metodinės ir kitos paramos verslo pradžios, finansavimo šaltinių, potencialių rinkų paieškos, naujų technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais trūkumą

 

5.2. Projekto santrauka (skelbiama viešai)

Projektu bus siekiama tobulinti įmonės veiklą, naudojantis verslo konsultacijomis. Taip pat dalyvavimas projekte leis įmonei be didesnės administracinės naštos (nerengiant atskirų projektų) gauti paramą ir konsultacijas tuo metu, kai jų reikia, ir ta apimtimi, kuri yra reikalinga

 

5.3. Projekto vykdytojo pajėgumas įgyvendinti projektą ir projekto valdymo aprašymas.

 

Partnerių pasirinkimo pagrįstumas

(Netaikoma)

 

5.4. Projekto įgyvendinimo rizikos ir jų valdymas

(Netaikoma)

 

EEil. Nr.

Rizikos pavadinimas

Rizikos detalizavimas

Priemonės rizikai valdyti

11.

(Netaikoma)

(Netaikoma)

(Netaikoma)

(...)

(...)

(...)

(...)

 

5.5. Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos

(Netaikoma)

 

6. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS (Netaikoma)

 

7. PROJEKTO BIUDŽETAS (Netaikoma)

 

8. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS (Netaikoma)

 

9 . INFORMACIJA APIE VYKDOMUS IR ĮVYKDYTUS PIRKIMUS IKI PARAIŠKOS PATEIKIMO (Netaikoma)

 

10. INFORMACIJA APIE PROJEKTO PAJAMAS (Netaikoma)

 

11. PROJEKTO TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI (Netaikoma)

 

12. TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMŲ NEATITINKANČIŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS (Netaikoma)

 

13. STEBĖSENOS RODIKLIAI (Netaikoma)

 

 

14. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIESIEMS PRINCIPAMS

14.1. o Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų laikymasis

Horizontalieji principai – darnus vystymasis, moterų ir vyrų lygybė, nediskriminavimas dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos (toliau – nediskriminavimas). Žymima tuo atveju, jei projektas nepažeidžia horizontaliųjų principų.

Galimas simbolių skaičius – 1. Nurodyti privaloma.

14.2. Ar projekto įgyvendinimo metu bus aktyviai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo?

 

Netaikoma.

 

15. INFORMAVIMAS APIE PROJEKTĄ (Netaikoma)

 

16. NUMATOMA PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PRADŽIA

Rekomenduojama nurodyti data – ne ankstesnė negu 30 dienų po paraiškos pateikimo datos, pvz.: jei paraiškos pateikimo data yra 2017-08-16, tai rekomenduojama nurodyti projekto veiklų įgyvendinimo pradžios data – 2017-09-15. Galimas simbolių skaičius – 10. Nurodyti privaloma.

 

 

 

 

17. NUMATOMA PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PABAIGA

Rekomenduojama nurodyti data – 6 mėnesiai po projekto veiklų įgyvendinimo pradžios datos, pvz.: jei projekto veiklų įgyvendinimo pradžios data yra 2017-09-15, tai rekomenduojama nurodyti projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos data – 2018-03-15. Galimas simbolių skaičius – 10. Nurodyti privaloma.

 

 

 

18. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO KREDITO ĮSTAIGOJE ATIDARYTĄ SĄSKAITĄ (Netaikoma)

 

19. KITI KLAUSIMAI

Eil. Nr.

Klausimo pavadinimas

Atsakymas į klausimą

19.1.

Įmonės draudėjo kodas

Nurodyti privaloma.

19.2.

Ar pareiškėjas gali pridėtinės vertės mokestį (toliau PVM) įtraukti į PVM atskaitą (Nurodoma, ar, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 421.2 papunkčiu, pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus gali PVM įtraukti į PVM atskaitą.)

(Atsakius „Ne“, pateikiamas užpildytas Aprašo 45.8 papunktyje nurodytas dokumentas.)

Atsakymas – „Taip“ arba „Ne“. Nurodyti privaloma.

19.3.

Pareiškėjo ekonominės veiklos kodas

Nurodyti privaloma, jeigu pareiškėjas vykdo ekonominę veiklą.

19.4.

Ar pareiškėjas yra PVM mokėtojas

Atsakymas – „Taip“ arba „Ne“. Nurodyti privaloma.

19.5.

Pareiškėjo PVM mokėtojo kodas

Pildoma, jeigu pareiškėjas yra PVM mokėtojas.

19.6.

Pareiškėjo asmens kodas

Pildoma, jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo.

 

20. PARAIŠKOS PRIEDŲ SĄRAŠAS

 

(Pareiškėjas lentelėje įrašo priedus, kuriuos privalo pateikti pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą. Prie kiekvieno lentelėje nurodyto priedo pavadinimo 3 skiltyje pažymi „Teikiama“, jeigu toks priedas yra privalomas teikti pagal Aprašo reikalavimus ir pareiškėjas jį teikia. Lentelės pabaigoje įrašomi kiti priedai, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta juos pateikti. Visos paraiškos priedų formos skelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt.)

Eil. Nr.

Priedo pavadinimas

Žymima „taip“ arba „ne“

Lapų skaičius

1.

Partnerio deklaracija

Ne

2.

Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas

Ne

 

3.

Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą)

Ne

 

4.

Informacija apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus

Ne

 

5.

Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (žymima „Taip“ tik jei pareiškėjas paraiškoje nurodo, kad jis negali PVM įtraukti į PVM atskaitą)

 

6.

Projekto biudžeto paskirstymas pagal pareiškėjus ir partnerius

Ne

 

7.

Investicijų projektas

Ne

 

8.

Didelės apimties projekto paraiškos priedai

Ne

 

9.

Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą patvirtintą kredito įstaigoje (gali būti tokio paties turinio kitokios formos lygiavertis dokumentas (pvz., atsiskaitomosios sąskaitos sutarties kopija)

Taip

10.

„Vienos įmonės“ deklaracija

Taip

11.

Įgaliojimas

Taip

12.

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto deklaracija

Taip

13.

Dotacijos sutartis (vienas egzempliorius)

Taip

14.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus išduota pažyma (taikoma, jei pareiškėjas yra sudaręs sutartį su Valstybinio socialinio draudimo fondu dėl mokėjimų atidėjimo. Pažyma negali būti senesnė nei 5 dienos paraiškos pateikimo dieną).

 

15.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduota pažyma (taikoma, jei pareiškėjas yra sudaręs sutartį su VMI dėl mokėjimų atidėjimo. Pažyma negali būti senesnė nei 5 dienos paraiškos pateikimo dieną).

 

 

21. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

Patvirtinu, kad:

1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

2. Prašomas finansavimas yra mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma.

3. Esu susipažinęs (-usi) su projekto finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais, nustatytais projektų finansavimo sąlygų apraše. Jeigu keičiant projektų finansavimo sąlygų aprašą bus nustatyta naujų reikalavimų ir sąlygų, sutinku jų laikytis.

4. Man žinoma, kad projektas, kuriam finansuoti teikiama ši paraiška, bus vykdomas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

5. Įsipareigoju per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą pateikti jai reikiamą informaciją ir (arba) atlikti Lietuvos Respublikos ir ES atsakingų institucijų nurodytus veiksmus, vykdomus dėl projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų ir kitų Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų programos įgyvendinimą, nuostatų taikymo.

6. Aš arba mano atstovaujamas pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną neturiu (neturi) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusių skolų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba, jei pareiškėjas yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo arba užsienio pilietis, pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus, arba kiekvienu atveju skola neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų)  (ši nuostata  netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).

7. Aš arba mano atstovaujamo pareiškėjo vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturiu (-i) neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).

8. Mano atstovaujamam pareiškėjui, kuris yra perkėlęs gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, netaikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra.

9. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui netaikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo.

10. Mano atstovaujamam pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras atlikti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms); man, kaip fiziniam asmeniui, arba mano atstovaujamam pareiškėjui, kuris yra fizinis asmuo, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos.

11. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).

12. Mano atstovaujamas pareiškėjas paraiškos vertinimo metu Juridinių asmenų registrui yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui; šis deklaracijos punktas netaikomas tuo atveju, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo).

13. Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais) ir jeigu įgyvendinant projektą bus patiriama PVM išlaidų, kurios yra tinkamos finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, patvirtinu, kad jungtinės veiklos sutartimis ar kitais būdais užtikrinsiu, kad įgyvendinant projektą numatomos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai bus skirti neekonominei partnerio veiklai ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20–26, 29, 33 straipsniuose nustatytoms veiklos rūšims (ši nuostata nėra taikoma užsienyje registruotiems juridiniams asmenims arba užsienio piliečiams).

14. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui yra žinoma, kad užsienyje sumokėto Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens PVM negalima susigrąžinti pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninių prašymų priėmimo sistema (EPRIS), o susigrąžinus PVM reikia nedelsiant apie tai informuoti įgyvendinančiąją instituciją.

15. Mano arba mano atstovaujamo pareiškėjo, kaip ūkinę ir (arba) ekonominę veiklą vykdančių fizinių asmenų, ar mano, kaip pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais.

16. Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) laikymasis.

17. Man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas 2014–2020 metų struktūrinių fondų lėšų finansavimo laikotarpiu.

18. Sutinku užtikrinti paraiškoje nurodytą nuosavų lėšų (įnašo) sumą tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų finansuoti) apmokėjimą.

19. Sutinku, kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir tarpinių institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovai ir (ar) jų įgalioti asmenys audituotų ir tikrintų mano, kaip projekto vykdytojo, ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji yra susijusi su projekto įgyvendinimu. Sutinku, kad minėtos institucijos veiksmų programos administravimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti prašytų ir gautų visą reikalingą informaciją apie mane, mano atstovaujamą pareiškėją, paraiškoje nurodytus asmenis iš valstybės, užsienio registrų ir institucijų duomenų bazių bei kitų juridinių asmenų valdomų įmonių mokumo ir kreditingumo bazių.

20. Sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu su ja pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

21. Sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje ir Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje.

22. Sutinku, kad informacija apie mano arba mano atstovaujamo pareiškėjo pateiktą paraišką (vardas, pavardė arba pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma), taip pat paraiškos vertinimo rezultatai, priimtas sprendimas finansuoti projektą arba jo nefinansuoti, informacija apie sudarytą dotacijos sutartį ir projektui skirtų finansavimo lėšų suma, informacija apie įgyvendinant projektą sukurtus produktus (jeigu jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) būtų skelbiami interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt ir viešinimo tikslais www.invega.lt.   

23. Kompensacija konsultacijų išlaidoms pagal tokios pat temos konsultacijas iš kitų nei šioje paraiškoje nurodytų finansavimo šaltinių nėra skirta, taip pat neplanuojama kreiptis į kitas institucijas dėl papildomo šių veiklų kompensavimo.

24. Man žinoma, kad projekto išlaidų kompensavimas yra de minimis pagalba, teikiama pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1).

25. Besąlygiškai įsipareigoju grąžinti nepagrįstai gautą projekto išlaidų kompensaciją ar jos dalį, jei ji būtų gauta dėl klaidos, pateiktos neteisingos informacijos, atsiradusio privalomų reikalavimų ar sąlygų neatitikimo ar kitų panašių teisės aktuose nustatytų priežasčių pagal įgyvendinančiosios institucijos rašytinį pareikalavimą per nurodytą terminą.

26. Patvirtinu, jog man žinoma, kad projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos ir suteikus finansavimą teikiamos finansuoti iš kitų programų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, kitų fondų ar finansinių mechanizmų (Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos, Šveicarijos Konfederacijos ir kita) ir kitų veiksmų programų priemonių, jei dėl to projekto ar jo dalies tinkamos finansuoti išlaidos gali būti finansuotos kelis kartus.

27. Man žinoma, kad pareiškėjas – fizinis asmuo – projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir kompensacijos išmokėjimo metu privalo vykdyti veiklą pagal individualios veiklos pažymą arba turėti išduotą galiojantį verslo liudijimą, patvirtinantį ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos vykdymą.

28. Sutinku, kad informacija apie projekto veiklas, su projekto išlaidų kompensacija susijusi informacija, mano kontaktiniai duomenys būtų perduoti trečiosioms šalims ir naudojami tyrimo ir (arba) apklausos tikslais.

29. Sutinku, kad įgyvendinančioji institucija gautų ir tvarkytų mano asmens kodą paraiškos vertinimo metu, projekto administravimo laikotarpiu, apskaitos ir audito tikslais, bei patvirtinu, kad man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (taikoma, kai paraišką teikia fizinis asmuo, vykdantis ūkinę ir (arba) ekonominę veiklą).

30. Sutinku, kad visa informacija apie paraiškos vertinimą, atmetimą, dotacijos sutarties sudarymą, taip pat visa kita informacija, susijusi su projekto įgyvendinimu, būtų siunčiama paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu.

31. Sutinku, kad atliekant projektų patikras nuotoliniu būdu uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS darbuotojai nuotoliniu būdu prisijungtų prie vykstančių konsultacijų ir padarytų jų įrašus.

32. Sutinku, kad įgyvendinančioji institucija archyvuotų pasirašytą dotacijos sutartį, o esant mano prašymui, pateiktų dotacijos sutarties kopiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-176, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-03-29, i. k. 2018-04766

 

 

(pareiškėjo / pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens        (parašas)                   (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas, jei galima nurodyti).

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-520, 2017-09-07, paskelbta TAR 2017-09-08, i. k. 2017-14343

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos 3 prioriteto

„Smulkiojo ir vidutinio verslo

konkurencingumo skatinimas“ priemonės

Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo

konsultantas LT“ projektų finansavimo

sąlygų aprašo

5 priedas

 

 

(Pažymos apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą formos pavyzdys)

 

Pažyma apie Pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą

(Pildo ir išduoda kredito įstaiga)

 

 

20    -    -     __________

(data, vieta)

 

 

Pareiškėjo prašymu patvirtiname, kad kredito įstaigos sąskaita Nr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)

 

atidaryta__________________________________________________________________

(kredito įstaigos pavadinimas)  

 

____________________________________________________________________________.

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

 

vardu.

 

 

Kredito įstaigos darbuotojas

 

 

______________

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

A. V.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-590, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23999

Nr. 4-520, 2017-09-07, paskelbta TAR 2017-09-08, i. k. 2017-14343

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos 3 prioriteto

„Smulkiojo ir vidutinio verslo

konkurencingumo skatinimas“ priemonės

Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas

LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

6 priedas

 

(Dotacijos sutarties forma)

ESFIVP-I-2

 

DOTACIJOS SUTARTIS

___________ Nr. _____________(Įrašomas projekto kodas)

(data)                                     (numeris)

 

Uždaroji akcinė bendrovė „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“
(
toliau – įgyvendinančioji institucija), atstovaujama šios dotacijos sutarties (toliau – Sutartis) 8.1 papunktyje nurodyto asmens, veikiančio pagal įstatus arba pagal kitą Sutarties 8.1 papunktyje nurodytą atstovavimo pagrindą, ir___________________________________________________________________________

                                                                                           (projekto vykdytojo pavadinimas/vardas, pavardė)

(toliau – projekto vykdytojas), atstovaujamas (-a) Sutarties 8.2 papunktyje nurodyto asmens, veikiančio pagal įstatus arba pagal kitą Sutarties 8.2 papunktyje nurodytą atstovavimo pagrindą, toliau – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis, sudaro šią Sutartį

 

1.       Sutarties dalykas

 

1.1. Sutartyje yra nustatoma iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto, aukštos kokybės konsultacijų, skirtų iki vienerių metų  veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektams, arba aukštos kokybės specializuotų verslo plėtros konsultacijų, skirtų nuo vienerių iki penkerių  metų veikiantiems  SVV subjektams (toliau – projektas), finansuojamo pagal priemonę Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ (toliau – Priemonė), finansavimo tvarka ir sąlygos.

1.2. Projekto, įgyvendinamo pagal Sutartį, veikla (viena iš Sutarties 1.1. papunktyje nurodytų veiklų) nurodoma įgyvendinančiosios institucijos sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio.

 

2.       Sutarties šalių teisės, įsipareigojimai ir atsakomybė

 

2.1.    Projekto vykdytojas įgyvendindamas projektą įsipareigoja pasiekti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų apraše, patvirtintame ūkio ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 4-430 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nurodytą projekto tikslą, uždavinius ir rezultatus.

2.2.    Projektas finansuojamas vadovaujantis Apraše, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės), ir Sutarties sąlygose nustatyta tvarka.

2.3.    Projekto vykdytojas, vykdantis ūkinę ir (arba) ekonominę veiklą pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą, įsipareigoja projekto įgyvendinimo metu (sprendime dėl finansavimo dydžio nurodytu kompensacijos laikotarpiu ir kompensacijos pagal Sutartį išmokėjimo metu) vykdyti individualią veiklą pagal pažymą arba turėti išduotą galiojantį verslo liudijimą, patvirtinantį ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos vykdymą.

2.4.    Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.5.    Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Sutarties Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

2.6.    Šalys susitaria, kad, Sutarties keitimai ir Sutarties nutraukimas bei sprendimai dėl nustatytų pažeidimų, lėšų grąžinimo, papildomo finansavimo skyrimo, išlaidų pripažinimo netinkamomis finansuoti, pradėtos Sutarties nutraukimo procedūros yra siunčiami projekto vykdytojo paraiškoje nurodytu el. pašto adresu, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Visa kita su projekto įgyvendinimu susijusi informacija projekto vykdytojui siunčiama paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu arba, esant techninių galimybių, tiesiogiai interaktyviai („on-line“ režimu).

2.7.      Projekto vykdytojas sutinka:

2.7.1.   tais atvejais, jei keičiant ar pildant Aprašą po paraiškos pateikimo ir Sutarties sudarymo bus patvirtinta naujų ir (arba) nustatyta papildomų reikalavimų, sąlygų, konsultacijų išlaidų kompensavimo dydžių ar nauja konsultacijų išlaidų kompensavimo tvarka, jų laikytis;

2.7.2.   kad informacija apie projektą (projekto vykdytojo pavadinimas/vardas, pavardė, įmonės kodas, numatomo suteikti finansavimo ir suteikto finansavimo dydis) būtų paskelbta viešai interneto svetainėje www.invega.lt ir ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt;

2.7.3.   kad paraiškoje ir jos prieduose pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi įgyvendinančiosios institucijos vidaus informacinėje sistemoje ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemyje;

2.7.4.   besąlygiškai grąžinti nepagrįstai gautą konsultacijų išlaidų kompensaciją ar jos dalį, jei ji būtų gauta dėl klaidos, pateiktos neteisingos informacijos, atsiradusio privalomų reikalavimų ar sąlygų neatitikimo ar kitų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų priežasčių pagal įgyvendinančiosios institucijos rašytinį pareikalavimą per nurodytą terminą. Grąžinimas vykdomas Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

2.8.      Projekto vykdytojas turi informuoti įgyvendinančiąją instituciją raštu, jei projekto vykdymo metu jo (juridinio asmens) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai) arba kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo ir (arba) projekto vykdytojo apskaitos dokumentus, įgijo ar turi neišnykusį arba nepanaikintą teistumą arba dėl pareiškėjo ir (arba) projekto vykdytojo (juridinio asmens) per paskutinius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, ekonomine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų).

2.9.      Projekto vykdytojas turi informuoti įgyvendinančiąją instituciją raštu, jei projekto vykdytojui, kuris kaip darbdavys leido dirbti asmenims nelegaliai, pradėtas taikyti apribojimas 5 ateinančius metus nuo nelegalaus įdarbinimo nustatymo dienos skirti jam (pareiškėjui ir (arba) projekto vykdytojui) ES finansinę paramą, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą.

2.10.    Įgyvendinančioji institucija vienašališkai gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

2.10.1. kai nevykdomos ar pažeidžiamos kompensavimo sąlygos, nurodytos Aprašo IV skyriuje, ar nustatoma, kad projekto vykdytojas pažeidė Sutartį;

2.10.2. kai projekto vykdytojas yra restruktūrizuojamas, bankrutuojantis ar likviduojamas;

2.10.3. kai projekto vykdytojas prašo nekompensuoti konsultacijų išlaidų dalies;

2.10.4. kai nustatomas pažeidimas dėl Sutarties ir ES bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų ir sąlygų laikymosi;

2.10.5. kai buvo nustatyta, kad pagal Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktų nustatytas valstybės pagalbos teikimo taisykles atitinkama pagalba negali būti teikiama;

2.10.6. kai nustatoma, kad paraiškoje pateikti patvirtinimai ar pateikti duomenys yra neteisingi, ir per įgyvendinančiosios institucijos nurodytą terminą atitinkami trūkumai nėra pašalinami;

2.10.7. kitam ūkio subjektui perėmus teises į projekto vykdytojo įsipareigojimus, susijusius su Sutartimi.

 

3.       Projektui skirtos finansavimo lėšos

 

3.1.    Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma bus apskaičiuojama pagal VšĮ „Versli Lietuva“ teikiamas ataskaitas apie projekto vykdytojo gautas ir apmokėtas konsultacijas.

3.2.    Projekto vykdytojui Sutarties galiojimo laikotarpiu skiriama iki 2 000 Eur (dviejų tūkstančių eurų) projekto finansavimo lėšų Sutarties 3.1 papunktyje nurodytoms projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Maksimali finansavimo suma bei kitos projekto finansavimo sąlygos nurodomos įgyvendinančiosios institucijos sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio. Atskiri mokėjimai už konsultacijas, atsižvelgiant į projekto vykdytojo veiklos trukmę, registracijos vietą (kai projekto vykdytojas yra fizinis asmuo, vykdantis veiklą pagal individualios veiklos pažymą, laikoma, kad registracijos vietą atitinka paraiškoje nurodytas adresas; kai projekto vykdytojas yra fizinis asmuo, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą laikoma, kad registracijos vieta yra paraiškos pateikimo dieną galiojančiame verslo liudijime nurodytoje savivaldybėje), sudaro:

3.2.1. jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis iki 1 metų, ir SVV subjekto registracijos vieta yra ne Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybėse, – 85 proc. pagal Aprašo 2 priede nurodytą fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų verslo pradžios konsultacijų išlaidų. Projekto vykdytojas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 proc. konsultacijų išlaidų;

3.2.2.jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis iki 1 metų, ir SVV subjekto registracijos vieta yra Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybėse, – 75 proc. pagal Aprašo 2 priede nurodytą fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų verslo pradžios konsultacijų išlaidų. Projekto vykdytojas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 25 proc. konsultacijų išlaidų;

3.2.3. jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis nuo 1 (imtinai) iki 3 metų, ir SVV subjekto registracijos vieta yra ne Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybėse, – 75 proc. pagal Aprašo 2 priede nurodytą fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų verslo plėtros konsultacijų išlaidų. Projekto vykdytojas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 25 proc. konsultacijų išlaidų;

3.2.4. jei pareiškėjas yra SVV subjektas, veikiantis nuo 1 (imtinai) iki 3 metų, ir SVV subjekto registracijos vieta yra Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybėse, – 65 proc. pagal Aprašo 2 priede nurodytą fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų verslo plėtros konsultacijų išlaidų. Projekto vykdytojas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 35 proc. konsultacijų išlaidų.

3.3.    Projekto vykdytojui laikantis visų įsipareigojimų pagal Sutartį, jam yra kompensuojama dalis jo patirtų išlaidų, vadovaujantis Aprašu.

3.4.    Projekto vykdytojas įsipareigoja iš savo lėšų apmokėti Sutarties 3.1 papunktyje nurodytas projekto tinkamas finansuoti išlaidas, kurios nėra apmokamos 3.2 papunktyje nurodytomis lėšomis, ir visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas.

 

4.       Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga

 

4.1.    Visos projekto veiklos turi būti įvykdytos ir visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos per kompensacijos laikotarpį, t. y. per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir sprendimo dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio priėmimo datos.

4.2.    Visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos po Sutarties įsigaliojimo datos ir sprendimo dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio priėmimo datos iki 4.1 papunktyje nurodyto laikotarpio pabaigos ir apmokėtos ne anksčiau kaip iki Sutartyje ir sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio nurodytos dienos.

 

5.       Mokėjimai

 

5.1.    Projekto išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu (įskaitant supaprastintą išlaidų apmokėjimą). Mokėjimai projekto vykdytojui atliekami Apraše nustatyta tvarka.

5.2.    Projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai neteikia projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų, nes projekto įvykdymo dokumentus įgyvendinančiajai institucijai pateikia VšĮ „Versli Lietuva“.

5.3.    Jei po Sutarties pasirašymo paaiškėjus tam tikroms aplinkybėms lėšos projektui finansuoti pripažintos nesuderinamomis su ES bendrąja rinka, taip pat kitais Projektų taisyklėse nustatytais atvejais projekto vykdytojas besąlygiškai įsipareigoja šias lėšas grąžinti kartu su palūkanomis, kurias nustato Europos Komisija, kai teikiama neteisėta pagalba.

5.4.    Tuo atveju kai projekto vykdytojas yra ūkinę ir (arba) ekonominę veiklą vykdantis fizinis asmuo, jis patvirtina, kad sudarys sąlygas Projektų taisyklių 491 punkte nurodytoms institucijoms susipažinti su jo banko sąskaitų, kuriose tvarkoma projektui skiriamų finansavimo lėšų apskaita, išrašais.

 

6.       Kitos sąlygos

 

6.1.    Projekto vykdytojas neprivalo saugoti su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų. Su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus saugo įgyvendinančioji institucija.

6.2.    Projekto vykdytojas įsipareigoja į savo patalpas įsileisti Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Finansų ministerijos ir tarpinių institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ir įgyvendinančiosios institucijos atstovus ir (ar) jų įgaliotus asmenis, kurie galės susipažinti su informacija apie projekto įgyvendinimą.

6.3.    Projekto vykdytojas patvirtina sutinkantis, kad įgyvendinančioji institucija, atlikdama Projektų taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, tvarkytų Sutartyje ir kituose Projekto vykdytojo pateiktuose dokumentuose bei patikrų metu padarytuose įrašuose esančius asmens duomenis, taip pat gautų informaciją apie projekto vykdytoją ir, jeigu taikoma, partnerį (-ius) iš valstybės ir užsienio registrų ir institucijų duomenų bazių ir kitų juridinių asmenų valdomų įmonių mokumo ir kreditingumo bazių.

6.4.    Projekto vykdytojas patvirtina, kad yra informuotas, kad informacija apie jį, kaip pareiškėją, trumpas projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma bus skelbiami svetainėje www.esinvesticijos.lt. Projekto vykdytojas patvirtina, kad yra informuotas, jog turi teisę bet kada kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją, siekdamas susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, taip pat reikalauti, kad neteisingi, neišsamūs, netikslūs jo asmens duomenys būtų ištaisyti.

6.5.    Projekto vykdytojas įsipareigoja sudaryti sąlygas įgyvendinančiajai institucijai Projektų taisyklių ir kitų projekto vykdymo ir patikros sąlygas reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka atlikti projekto patikrą vietoje, įskaitant tuos atvejus, kai projekto įgyvendinimo vieta yra projekto vykdytojo gyvenamoji vieta. Projektų patikros taip pat gali būti atliekamos nuotoliniu būdu – INVEGOS darbuotojams, atliekantiems patikras, nuotoliniu būdu prisijungus prie vykstančių konsultacijų. Projekto vykdytojas sutinka, kad atliekant patikras konsultacijos gali būti įrašomos.

6.6.    Projekto vykdytojas patvirtina, kad projektui įgyvendinti Sutartyje nustatyta tvarka skiriamos finansavimo lėšos bus laikomos jo asmenine nuosavybe, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.89 straipsnyje.

6.7.    Kitam ūkio subjektui perėmus teises į projekto vykdytojo įsipareigojimus, susijusius su konsultacijomis, kurių išlaidų dalis yra kompensuojama pagal Sutartį, Sutartis netenka galios.

 

7.       Baigiamosios nuostatos

 

7.1.    Sutartis įsigalioja nuo Sutartyje ir sprendime dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio nurodytos datos ir galioja tol, kol Šalys įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba Sutartis nutraukiama.

7.2.Kiekvieną kartą baigusi paraiškos vertinimą, įgyvendinančioji institucija su atrinktu pareiškėju sudaro Sutartį:

7.2.1. kai yra gautas pareiškėjo pasirašytas popierinis dotacijos sutarties egzempliorius, sudarant dotacijos sutartį apsikeičiama sutarties egzemplioriais – projekto vykdytojo pasirašyta dotacijos sutartis lieka INVEGAI, o projekto vykdytojui išsiunčiamas įgyvendinančiosios institucijos kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas Sutarties egzempliorius;

7.2.2. kai yra gauta pareiškėjo kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta sutartis, Sutartis sudaroma vienu egzemplioriumi – įgyvendinančioji institucija kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašo ir projekto vykdytojui išsiunčia abiejų šalių pasirašytą Sutartį.

7.3.    Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais. Šalių ginčai, kilę dėl jos vykdymo, sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.4.    Projekto vykdytojo pateikta paraiška su priedais, taip pat įgyvendinančiosios institucijos sprendimas dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio yra laikomi sudėtine šios Sutarties dalimi.

7.5.    Šalys privalo viena kitą informuoti apie savo adreso, elektroninio pašto adreso ar atsakingų asmenų kontaktinių duomenų, kuriuos viena kitai nurodė šioje Sutartyje nustatyta tvarka, pasikeitimą. Šio reikalavimo neįvykdžiusi šalis negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, kurie buvo siųsti pagal šiuos duomenis.

 

7.6.    Įgyvendinančiosios institucijos adresas ir rekvizitai:

 

Juridinio asmens pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“

Juridinio asmens kodas

110084026

Adresas

Konstitucijos pr. 7, Vilnius

Pašto kodas

09308

Telefonas

+370 5 210 7510

El. paštas

verslokonsultacijos@invega.lt

 

7.7.    Projekto vykdytojo adresas ir rekvizitai:

 

Projekto vykdytojo pavadinimas/vardas, pavardė

Nurodyti paraišką pateikusio juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens, vykdančio ūkinę ir (arba) ekonominę veiklą, vardą ir pavardę

Projekto vykdytojo kodas

Nurodyti juridinio asmens kodą pagal Juridinių asmenų registro duomenis. Jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo, vykdantis ūkinę ir (arba) ekonominę veiklą, nurodyti jo gimimo datą

Adresas

 

PASTABA: nurodyti buveinės adresą, privaloma nurodyti ir pašto kodą

Adresas korespondencijai

PASTABA: nurodyti adresą korespondencijai, jei skiriasi nuo buveinės adreso, privaloma nurodyti ir pašto kodą

Telefonas

 

El. paštas

Nurodytas paraiškoje

 

 

8.                Šalių parašai

 

8.1. Įgyvendinančiosios institucijos atstovas

8.2. Projekto vykdytojo atstovas

_____________________________

(pareigos)

 

_________________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________

(pareigos, jeigu galima nurodyti)

 

_________________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________

(parašas)

_____________________________

(parašas)

_______________________________

(atstovavimo pagrindas: įgaliojimas, prokūra, kt.) (kai Sutartį pasirašo ne projekto vykdytojas ar projekto vykdytojo vadovas, prie sutarties turi būti pridedamas atstovo teisę pasirašyti Sutartį patvirtinantis dokumentas ar šio dokumento patvirtinta kopija)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 4-590, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23999

Nr. 4-520, 2017-09-07, paskelbta TAR 2017-09-08, i. k. 2017-14343

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-590, 2016-09-23, paskelbta TAR 2016-09-23, i. k. 2016-23999

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 4-430 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-520, 2017-09-07, paskelbta TAR 2017-09-08, i. k. 2017-14343

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 4-430 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-176, 2018-03-29, paskelbta TAR 2018-03-29, i. k. 2018-04766

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 4-430 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo