Suvestinė redakcija nuo 2023-01-10

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-01-29, i. k. 2016-01791

 

Nauja redakcija nuo 2023-01-10:

Nr. V-1738, 2022-12-22, paskelbta TAR 2023-01-09, i. k. 2023-00424

 

LIETUVOS KARIUOMENĖS VADAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ DRAUDŽIAMOJOJE ARBA RIBOJAMOJOJE ZONOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. sausio 18 d. Nr. V-70

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 35 straipsnio 6 dalimi,

t v i r t i n u Orlaivių skrydžių draudžiamojoje arba ribojamojoje zonoje tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Lietuvos kariuomenės vadas                                                               gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos kariuomenės vado

2016 m. sausio 18 d.

įsakymu Nr. V-70

(Lietuvos kariuomenės vado

2022 m. gruodžio 22 d. įsakymo

Nr. V-1738 redakcija)

 

ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ DRAUDŽIAMOJOJE ARBA RIBOJAMOJOJE ZONOJE TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Orlaivių skrydžių draudžiamojoje arba ribojamojoje zonoje tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja:

1.1. leidimų civilinių orlaivių skrydžiams draudžiamojoje (angl. Prohibited area, EYP) arba ribojamojoje (angl. Restricted area, EYR) zonoje (toliau – Leidimas civiliniam orlaiviui) išdavimo ir tokių skrydžių vykdymo sąlygas ir tvarką;

1.2. leidimų civilinių bepiločių orlaivių skrydžiams draudžiamojoje arba ribojamojoje zonoje (toliau – Leidimas civiliniam bepiločiui) išdavimo ir tokių skrydžių vykdymo sąlygas ir tvarką;

1.3. leidimų Lietuvos ir Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (toliau – NATO) ar Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių valstybės orlaivių ir valstybės bepiločių orlaivių skrydžiams draudžiamojoje arba ribojamojoje zonoje (toliau – Leidimas valstybės orlaiviui ar bepiločiui) išdavimo ir tokių skrydžių vykdymo sąlygas ir tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme, Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau − Oro erdvės organizavimo taisyklės), Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme bei 2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/947 dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos.

3. Civilinių orlaivių ir civilinių bepiločių orlaivių skrydžiai draudžiamojoje zonoje, išskyrus draudžiamąją zoną, įsteigtą reaguojant į vietinio pobūdžio ginkluotus incidentus ir valstybės sienos pažeidimus, pagal savo pobūdį neprilygstančius agresijos aktams, galimi tik turint atitinkamai Leidimą civiliniam orlaiviui ar Leidimą civiliniam bepiločiui. Civilinių orlaivių ir civilinių bepiločių orlaivių skrydžiams draudžiamojoje zonoje, įsteigtoje reaguojant į vietinio pobūdžio ginkluotus incidentus ir valstybės sienos pažeidimus, pagal savo pobūdį neprilygstančius agresijos aktams, leidimai neišduodami.

4. Lietuvos ir NATO ar ES šalių valstybės orlaivių ar valstybės bepiločių orlaivių skrydžiai draudžiamojoje zonoje, išskyrus draudžiamąją zoną, įsteigtą reaguojant į vietinio pobūdžio ginkluotus incidentus ir valstybės sienos pažeidimus, pagal savo pobūdį neprilygstančius agresijos aktams, galimi tik turint Leidimą valstybės orlaiviui ar bepiločiui. Lietuvos ir NATO ar ES šalių valstybės orlaivių ar valstybės bepiločių orlaivių skrydžiai draudžiamojoje zonoje, įsteigtoje reaguojant į vietinio pobūdžio ginkluotus incidentus ir valstybės sienos pažeidimus, pagal savo pobūdį neprilygstančius agresijos aktams, galimi tik turint Leidimą valstybės orlaiviui ar bepiločiui  ir vadovaujantis Lietuvos kariuomenės vado patvirtintu planu.

5.  Civilinių orlaivių ir civilinių bepiločių orlaivių skrydžiai ribojamojoje zonoje, Svarbios oro navigacijos informacijos pranešime (angl. Notification for Airmen, NOTAM) ir (ar) oro erdvės apribojimų informaciniame biuletenyje (angl. Airspace Restriction Information Bulletin) nurodytu laikotarpiu, yra draudžiami (leidimai neišduodami). Lietuvos ir NATO ar ES šalių valstybės orlaivių ar valstybės bepiločių skrydžiams ribojamojoje zonoje atskiro leidimo nereikia.

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ CIVILINIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAMS DRAUDŽIAMOJOJE ZONOJE IŠDAVIMO IR TOKIŲ SKRYDŽIŲ VYKDYMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

6. Leidimas civiliniam orlaiviui gali būti išduodamas tik išimtinio būtinumo atveju, kai skrydis būtinas draudžiamojoje zonoje esančių strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui užtikrinti turinčių objektų, patenkančių į Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 558 „Dėl Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašas), veiklai vykdyti, stebėti ar kontroliuoti.

7. Kitu, nei šio tvarkos aprašo 6 punkte nurodytu, atveju Leidimas civiliniam orlaiviui išduodamas, jei paraiškai dėl leidimo civiliniam orlaiviui skristi draudžiamojoje zonoje suteikimo (tvarkos aprašo 1 priedas, toliau – Paraiška civiliniam orlaiviui) pritaria draudžiamosios zonos suinteresuoti juridiniai asmenys (toliau – suinteresuoti juridiniai asmenys). Suinteresuotų juridinių asmenų sąrašas pateikiamas tvarkos aprašo 2 priede.

8. Paraiška civiliniam orlaiviui siunčiama Lietuvos kariuomenės Karinėms oro pajėgoms (toliau – KOP) elektroniniu paštu [email protected]. Pareiškėjas Paraišką civiliniam orlaiviui pateikia KOP ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas, o sprendimas priimamas ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki numatomo skrydžio.

9. Pareiškėjas, prieš išsiųsdamas Paraišką civiliniam orlaiviui, užpildo paraiškos A dalį ir joje nurodo:

9.1. planuojamo skrydžio datą;

9.2. detalų planuojamo skrydžio maršrutą;

9.3. draudžiamosios zonos pavadinimą;

9.4. informaciją apie radiolokacinį atsakiklį ir radijo ryšio įrangą;

9.5. orlaivio naudotoją, orlaivio tipą ir registracijos ženklą;

9.6. šaukinį;

9.7. skrydžio tikslą ir jį pagrindžiančius dokumentus;

9.8. orlaivio vado vardą, pavardę, gimimo datą ir jo kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą);

9.9. pareiškėjo kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą);

9.10. įskridimo į draudžiamą zoną, išskridimo iš jos laikus (nurodomas Pasaulinis koordinuotasis laikas (angl. Coordinated Universal Time, toliau – UTC);

9.11. pateikia raštą arba elektroninio laiško kopiją dėl suinteresuoto juridinio asmens pritarimo planuojamam skrydžiui;

10. Likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki numatomo skrydžio pareiškėjas tvarkos aprašo 9.1–9.10 papunkčiuose nurodytą informaciją ir susijusius dokumentus pateikia suinteresuotam juridiniam asmeniui tam, kad gauti pritarimą (neprieštaravimą) skrydžiui draudžiamojoje zonoje.

11. Sprendimą dėl Leidimo civiliniam orlaiviui išdavimo priima KOP vadas arba jo įgaliotas asmuo, atsižvelgęs į tai, ar suinteresuotas juridinis asmuo pritaria (neprieštarauja) skrydžiui draudžiamojoje zonoje.

12. Sprendimas perduodamas užpildant Paraiškos civiliniam orlaiviui B dalį, įrašant suinteresuoto juridinio asmens sąlygas, jei tokios yra, ir persiunčiant Paraišką civiliniam orlaiviui pareiškėjui, Oro eismo paslaugų teikėjui (el. p. [email protected]), Paraiškoje civiliniam orlaiviui nurodytos draudžiamosios zonos suinteresuotam juridiniam asmeniui tvarkos aprašo 2 priede nurodytais kontaktais.

13. Pareiškėjas privalo:

13.1. užtikrinti, kad skrydžio vykdymo metu būtų laikomasi Aviacijos įstatyme, Oro erdvės organizavimo taisyklėse ir kituose aviacinę veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų ir išduotame Leidime civiliniam orlaiviui nurodytų skrydžio sąlygų;

13.2. informuoti KOP operatyvinį budėtoją (toliau – KOP OB) (tel. +370 37 30 75 04, +370 800 01 236 arba el. p. [email protected]), jei skrydis dėl kokių nors priežasčių nebus vykdomas.

14. Skrydžiui draudžiamojoje zonoje suteikto Leidimo civiliniam orlaiviui numerį ir draudžiamosios zonos pavadinimą būtina įrašyti į skrydžio plano 18 laukelį (kita informacija).

 

III SKYRIUS

LEIDIMŲ CIVILINIŲ BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAMS DRAUDŽIAMOJOJE ZONOJE IŠDAVIMO IR TOKIŲ SKRYDŽIŲ VYKDYMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

15. Leidimas civiliniam bepiločiui gali būti išduotas tik išimtinio būtinumo atveju, kai skrydis būtinas draudžiamojoje zonoje esančių strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui užtikrinti turinčių objektų, patenkančių į Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą, veiklai vykdyti, stebėti ar kontroliuoti.

16. Kitu, nei šio tvarkos aprašo 15 punkte nurodytu, atveju Leidimas civiliniam bepiločiui  išduodamas, jei paraiškai dėl leidimo civiliniam bepiločiui orlaiviui skristi draudžiamojoje zonoje suteikimo (tvarkos aprašo 3 priedas, toliau – Paraiška civiliniam bepiločiui) pritaria suinteresuoti juridiniai asmenys, nurodyti tvarkos aprašo 2 priede.

17. Paraiška civiliniam bepiločiui siunčiama KOP elektroniniu paštu [email protected]. Pareiškėjas Paraišką civiliniam bepiločiui pateikia ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki numatomo skrydžio, o sprendimas priimamas ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki numatomo skrydžio.

18. Pareiškėjas, pildydamas Paraiška civiliniam bepiločiui, privalo užpildyti paraiškos A dalį ir pateikti šią informaciją:

18.1. planuojamo skrydžio datą;

18.2. planuojamo skrydžio maršrutą, bepiločio orlaivio kilimo / tūpimo vietą ir jos koordinates (LatLong pagal WGS-84);

18.3. draudžiamosios zonos pavadinimą;

18.4. maksimalų planuojamą pakilimo aukštį (metrai nuo žemės paviršiaus);

18.5. bepiločio orlaivio sistemos (toliau – UAS) gamintoją, modelio pavadinimą, maksimalią kilimo masę (kg);

18.6. UAS naudotoją (savininką);

18.7. UAS nuotolinio piloto vardą, pavardę, gimimo datą ir jo kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą);

18.8. VšĮ Transporto kompetencijų agentūros (toliau – TKA) išduoto:

18.8.1. UAS naudotojo registracijos pažymėjimo numerį ir pateikti UAS naudotojo registracijos pažymėjimo elektroninę versiją;

18.8.2. UAS nuotolinio piloto kvalifikacijos pažymėjimo numerį ir galiojimo datą bei pateikti nuotolinio piloto kvalifikacijos pažymėjimo elektroninę versiją;

18.9. skrydžio tikslą ir jį pagrindžiančius dokumentus;

18.10. pareiškėjo vardą, pavardę bei jo kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą);

18.11. bepiločio orlaivio pakilimo draudžiamoje zonoje / įskridimo į draudžiamą zoną laiką (UTC);

18.12. bepiločio orlaivio nusileidimo (skrydžio užbaigimo) draudžiamoje zonoje / išskridimo iš draudžiamos zonos laiką (UTC);

18.13. informaciją apie radiolokacinį atsakiklį ir radijo ryšio įrangą;

18.14. pateikia raštą arba elektroninio laiško kopiją dėl suinteresuoto juridinio asmens pritarimo planuojamam skrydžiui.

19. Likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki numatomo skrydžio pareiškėjas tvarkos aprašo 18.1–18.13 papunkčiuose nurodytą informaciją ir susijusius dokumentus pateikia suinteresuotam juridiniam asmeniui tam, kad gauti pritarimą (neprieštaravimą) skrydžiui draudžiamojoje zonoje.

20.  Sprendimą dėl Leidimo civiliniam bepiločiui išdavimo priima KOP vadas arba jo įgaliotas asmuo, atsižvelgęs į tai, ar suinteresuotas juridinis asmuo pritaria (neprieštarauja) skrydžiui draudžiamojoje zonoje.

21.  Sprendimas perduodamas užpildant Paraiškos civiliniam bepiločiui B dalį, įrašant suinteresuoto juridinio asmens sąlygas, jei tokios yra, ir persiunčiant Paraišką civiliniam bepiločiui pareiškėjui, Regioninio skrydžių valdymo centro pamainos viršininkui ir Paraiškoje civiliniam bepiločiui nurodytos draudžiamosios zonos suinteresuotam juridiniam asmeniui tvarkos aprašo 2 priede nurodytais kontaktais.

22. Pareiškėjas privalo užtikrinti, kad:

22.1.  gavęs Leidimą civiliniam bepiločiui skrydžio metu laikysis Nacionaliniame standartiniame scenarijuje, patvirtintame Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 2BE-408 „Dėl Nacionalinio standartinio scenarijaus patvirtinimo“, kituose bepiločių orlaivių veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų ir KOP išduotame Leidime civiliniam bepiločiui nurodytų skrydžio sąlygų;

22.2.  UAS nuotolinis pilotas, prieš vykdydamas skrydį prie Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos (toliau – VAT) ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento (toliau – VSD) saugomo objekto ir jį pabaigęs, susisieks su VAT ir (ar) VSD tvarkos aprašo 2 priede nurodytu telefonu;

22.3.  UAS nuotolinis pilotas, prieš pradėdamas skrydį ir jį pabaigęs bei tuo atveju, jei skrydis dėl kokių nors priežasčių nebus vykdomas, iškart informuos KOP OB (tel. +370 800 01 236 arba +370 37 30 75 04);

22.4.  UAS nuotolinis pilotas skrydžio vykdymo metu su savimi privalo turėti:

22.4.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

22.4.2. KOP išduotą Leidimą civiliniam bepiločiui;

22.4.3. UAS naudotojo registracijos pažymėjimą;

22.4.4. UAS nuotolinio piloto kvalifikacijos pažymėjimą.

23.  Tuo atveju, jei bepilotis orlaivis bus naudojamas kitai, nei išduotame Leidime civiliniam bepiločiui nurodytai veiklai arba bus pažeistos Leidime civiliniam bepiločiui nurodytos skrydžio sąlygos, taip pat jei paaiškėtų naujų esminių aplinkybių, kurios KOP ir (ar) suinteresuotiems juridiniams asmenims nebuvo ir negalėjo būti žinomos išduodant atitinkamai Leidimą civiliniam bepiločiu ir (ar) pritarimą (neprieštaravimą) civilinių bepiločių orlaivių skrydžiams, informacija apie pažeidimą padariusį UAS nuotolinį pilotą ir (arba) bepilotis orlaivis perduodami atsakingoms institucijoms tolesniam tyrimui.

 

IV SKYRIUS

LEIDIMŲ LIETUVOS IR NATO AR ES ŠALIŲ VALSTYBĖS ORLAIVIŲ IR VALSTYBĖS BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAMS DRAUDŽIAMOJOJE ZONOJE IŠDAVIMO IR TOKIŲ SKRYDŽIŲ VYKDYMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

24. Leidimas valstybės orlaiviui ar bepiločiui gali būti išduodamas tik esant būtinybei:

24.1.  kai skrydis būtinas paieškos ir gelbėjimo bei teršimo incidento likvidavimo darbams atlikti;

24.2.  kai skrydis būtinas stichinių nelaimių padariniams, didelės apimties gaisrams likviduoti, įvykus ekstremaliai ar kitai situacijai;

24.3.  kai skrydis būtinas viešajam saugumui užtikrinti;

24.4.  kai skrydis būtinas draudžiamojoje zonoje esančių strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui užtikrinti turinčių objektų, patenkančių į Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą, veiklai vykdyti, stebėti ar kontroliuoti;

24.5. kai skrydis būtinas reaguojant į valstybės sienos pažeidimus arba jis atliekamas valstybės sienos apsaugos tikslais;

24.6. kai skrydžiai vykdomi pratybų ir mokymų tikslais;

24.7. kitais, su KOP vadu suderintais atvejais.

25.  Informacija apie skrydžių draudžiamojoje zonoje poreikį pateikiama KOP OB (tel. +370 37 30 75 04 arba +370 800 01 236) prieš planuojamą tokio pobūdžio skrydį, bet ne vėliau kaip likus 30 min. iki įskridimo į zoną pradžios.

26.  Pareiškėjas, pateikdamas informaciją apie planuojamą skrydį draudžiamojoje zonoje, nurodo:

26.1.  orlaivio tipą;

26.2.  orlaivio šaukinį (jeigu yra);

26.3.  detalų skrydžio maršrutą ir skrydžio aukštį ar skrydžio lygį;

26.4.  planuojamą pakilimo laiką ir skrydžio trukmę (UTC);

26.5.  radiolokacinio atsakiklio kodą (jeigu yra);

26.6.  skrydžio tikslą;

26.7.  planuojamą įskridimo į draudžiamąją zoną ir išskridimo iš jos laiką ir vietą;

26.8.  minimalų būtiną priartėjimą iki saugomo (pavojingo) objekto;

26.9.  jei planuojama tūpti (kilti) zonos viduje – tūpimo (kilimo) aikštelių pozicijas (pagrindines ir atsargines);

26.10. valstybės bepiločio orlaivio skrydžio atveju – UAS nuotolinio piloto kontaktus (pagrindinį ir atsarginį telefono numerius).

 

27. Pateikta informacija yra laikoma prašymu išduoti Leidimą valstybės orlaiviui arbepiločiui.

28. Sprendimą dėl Leidimo valstybės orlaiviui ar bepiločiui priima KOP OB, gavęs informaciją, ne vėliau kaip per 25 minutes.

29. Leidimą valstybės orlaiviui ar bepiločiui ir kitą informaciją apie galimą kitų orlaivių veiklą draudžiamojoje zonoje KOP OB perduoda informacijos pateikėjui, prašiusiam leidimo, nurodydamas (esant poreikiui) nustatomas skrydžio vykdymo sąlygas.

30. Apie išduotą Leidimą valstybės orlaiviui ar bepiločiui KOP OB informuoja KOP vadą, Regioninio skrydžių valdymo centro pamainos viršininką (tel. +370 706 94 599 arba +370 698 50 692) ir suinteresuotą juridinį asmenį.

31. Lietuvos ir NATO ar ES šalių valstybės orlaiviai (išskyrus valstybės bepiločius orlaivius) privalo pateikti skrydžio planą, kurio 18 laukelyje turi būti nurodyta draudžiamoji zona, į kurią įskristi yra suteiktas Leidimas valstybės orlaiviui ar bepiločiui.

32. Lietuvos ir NATO ar ES šalių valstybės bepiločio orlaivio skrydžio vykdymo metu turi būti laikomasi susitarimuose (jei tokie yra) aprašytų, bepiločių orlaivių veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų ir išduotame Leidime valstybės orlaiviui ar bepiločiui nurodytų skrydžio sąlygų.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Išduotas Leidimas civiliniam orlaiviui galioja vienam Paraiškoje civiliniam orlaiviui nurodyto orlaivio skrydžio maršrutui nurodytu laiku.

34. Išduotas Leidimas civiliniam bepiločiui galioja vienam Paraiškoje civiliniam bepiločiui nurodyto bepiločio orlaivio arba bepiločių orlaivių grupės skrydžio maršrutui nurodytu laiku.

35. Išduotas Leidimas valstybės orlaiviui ar bepiločiui galioja vieno valstybės orlaivio ar valstybės bepiločio orlaivio skrydžio maršrutui nurodytu laiku.

36. Įgyvendinant tvarkos aprašo nuostatas, fizinių asmenų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

___________________

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 PRIEDAS Orlaivio paraiškos formos

 

2 PRIEDAS EYP suinteresuotų juridinių asmenų sąrašas

 

3 PRIEDAS UAS paraiškos formos

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos kariuomenė, Įsakymas

Nr. V-574, 2020-05-13, paskelbta TAR 2020-05-19, i. k. 2020-10585

Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2016 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-70 „Dėl Leidimų orlaivių skrydžiams draudžiamose arba ribojamose zonose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos kariuomenė, Įsakymas

Nr. V-1249, 2020-10-13, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21332

Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2016 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-70 „Dėl Orlaivių skrydžių draudžiamojoje arba ribojamojoje zonoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos kariuomenė, Įsakymas

Nr. V-708, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14539

Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2016 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-70 „Dėl Orlaivių skrydžių draudžiamojoje arba ribojamojoje zonoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos kariuomenė, Įsakymas

Nr. V-925, 2021-08-18, paskelbta TAR 2021-08-19, i. k. 2021-17694

Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2016 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-70 „Dėl Orlaivių skrydžių draudžiamojoje arba ribojamojoje zonoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos kariuomenė, Įsakymas

Nr. V-1738, 2022-12-22, paskelbta TAR 2023-01-09, i. k. 2023-00424

Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2016 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-70 „Dėl Orlaivių skrydžių draudžiamojoje arba ribojamojoje zonoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_5a71ae4ae1d142039bc0b6439f639e13_end