Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-04-04, i. k. 2014-04090

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-01:

Nr. B1-971, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29933

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠLAIDŲ, PATIRTŲ VYKDANT ĮGALIOTŲJŲ VETERINARIJOS GYDYTOJŲ FUNKCIJAS, APSKAIČIAVIMO IR ATLYGINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2014 m. balandžio 4 d. Nr. B1-268

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, įgyvendindamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. B1-281 „Dėl Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės programos patvirtinimo“ ir siekdamas nustatyti tinkamą išlaidų, kurias patiria veterinarijos paslaugų teikėjai vykdydami kai kurias valstybinės veterinarijos funkcijas, apskaičiavimo ir atlyginimo tvarką,

t v i r t i n u pridedamą Išlaidų, patirtų vykdant įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas, apskaičiavimo ir atlyginimo metodiką.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Jonas Milius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

konkurencijos tarybos

2014-03-24 raštu Nr. (2.30-25)6V-578

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 4 d.

įsakymu Nr. B1-268

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d.

įsakymo Nr. B1-971 redakcija)

 

 

IŠLAIDŲ, PATIRTŲ VYKDANT ĮGALIOTŲJŲ VETERINARIJOS GYDYTOJŲ FUNKCIJAS, APSKAIČIAVIMO IR ATLYGINIMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Išlaidų, patirtų vykdant įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas, apskaičiavimo ir atlyginimo metodika (toliau – Metodika) nustato išlaidų, patirtų vykdant įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas (toliau – išlaidos), apskaičiavimo ir atlyginimo tvarką ir jų atlyginimo terminus.

2. Šia Metodika vadovaujamasi apskaičiuojant ir atlyginant išlaidas, kurias patiria veterinarijos paslaugų teikėjai, kurie patys (privatūs veterinarijos gydytojai, vykdantys veiklą pagal individualios veiklos pažymą) arba kurių darbuotojai (privatūs veterinarijos gydytojai) vykdo įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas pagal Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės programos, patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. B1-281 „Dėl Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės programos patvirtinimo“, įgyvendinimo priemones, finansuojamas iš valstybės biudžeto.

3. Pagal šią Metodiką apskaičiuojamos ir atlyginamos išlaidos, patirtos vykdant Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritorinių padalinių formuojamas užduotis ir  duodamus nurodymus, siekiant įgyvendinti VMVT teritorinio padalinio Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano įgyvendinimo priemonių planą:

3.1. išlaidos mėginiams paimti;

3.2. išlaidos mėginiams pristatyti;

3.3. kitos išlaidos, patirtos vykdant kitas užduotis ir  nurodymus (toliau – pavedimai) (pvz.: vykdant gyvūnų klinikinę apžiūrą ir sveikatos būklės vertinimą, nugaišinant gyvūnus, atliekant gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinio likvidavimą ir kt.).

 

II SKYRIUS

IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS

 

 

4.  Išlaidos apskaičiuojamos pagal formulę:

I = Ip + It+ Ik,

kur:

Ip – išlaidos mėginiams paimti, Eur;

I išlaidos mėginiams pristatyti, Eur;

Ik – kitos išlaidos, Eur.

5. Išlaidos, patirtos imant mėginius, apskaičiuojamos pagal formulę:

Ip = Σ (Ii_pr + Ival x Li),

kur:

Ii_pr išlaidos vienkartinėms priemonėms, naudojamoms i-tajam mėginiui paimti, Eur;

Ival –įgaliotojo veterinarijos gydytojo valandinis bruto darbo užmokestis (t. y. ikimokestinis valandinis darbo užmokestis), Eur;

Li – laikas i-tajam mėginiui paimti, val. (maksimali L reikšmė imant vieną kraujo mėginį ar gaišeną yra ne daugiau kaip 0,25 val., imant vieną organų (audinių) mėginį – 0,5 val.).

6. Veterinarijos paslaugų teikėjas išlaidų, patirtų imant mėginius, pagrindimui turi pateikti veterinarijos paslaugų teikėjo vadovo pasirašytą pažymą, kuria patvirtinamas įgaliotojo veterinarijos gydytojo valandinio bruto darbo užmokesčio dydis, ir dokumentų, kuriais patvirtinamas mėginių ėmimo priemonių įsigijimas, kopijas. Jeigu dėl išlaidų atlyginimo kreipiasi veterinarijos paslaugų teikėjas privatus veterinarijos gydytojas, vykdantis veiklą pagal individualios veiklos pažymą, jis turi nurodyti faktinį Ival dydį.

7. Išlaidos vienam i-tajam mėginiui pristatyti apskaičiuojamos bendras išlaidas, patirtas pristatant mėginius, padalinant iš mėginių, vežamų vieno vykimo metu, skaičiaus. Išlaidos, patirtos pristatant mėginius, apskaičiuojamos pagal formulę:

It = Σ ((tn x tk x ti_km)/100 + (Ivalx Li_tr)),

kur:

tn – transporto priemonės degalų norma (l/100km);

tk – degalų litro kaina, Eur;

ti_km – atstumas nuo įgaliotojo veterinarijos gydytojo išvykimo vietos iki i-tojo (-ųjų) mėginio (-ių) paėmimo vietos, nuo i-tojo (-ųjų) mėginio (-ių) paėmimo vietos iki mėginio (-ių) pristatymo vietos – atitinkamo VMVT teritorinio padalinio (toliau – pristatymo vieta), ir nuo pristatymo vietos iki įgaliotojo veterinarijos gydytojo išvykimo vietos, km. Įgaliotojo veterinarijos gydytojo išvykimo vieta laikoma įgaliotojo veterinarijos gydytojo nuolatinė darbo vieta arba jo gyvenamoji vieta, jeigu įgaliotasis veterinarijos gydytojas nedirba veterinarijos paslaugų teikėjo patalpose;

Li_tr – kelionės laikas nuo įgaliotojo veterinarijos gydytojo išvykimo vietos iki i-tojo (-ųjų) mėginio (-ių) paėmimo vietos, nuo i-tojo (-ųjų) mėginio (-ių) paėmimo vietos iki pristatymo vietos ir nuo pristatymo vietos iki įgaliotojo veterinarijos gydytojo išvykimo vietos, val. (į šį laiką nėra įskaičiuojamas laikas mėginiams paimti). Įgaliotojo veterinarijos gydytojo išvykimo vieta laikoma įgaliotojo veterinarijos gydytojo nuolatinė darbo vieta arba jo gyvenamoji vieta, jeigu įgaliotasis veterinarijos gydytojas nedirba veterinarijos paslaugų teikėjo patalpose.

8. Veterinarijos paslaugų teikėjas išlaidų, patirtų pristatant mėginius, pagrindimui turi pateikti veterinarijos paslaugų teikėjo vadovo įsakymo, kuriuo nustatomos transporto priemonės (-ių) kuro sąnaudų normos, kopiją arba nurodyti naudojamos transporto priemonės duomenis ir gamintojo nustatytą kuro sąnaudų normą.  

9. Veterinarijos paslaugų teikėjas, apskaičiuodamas išlaidas, patirtas pristatant mėginius, nurodo degalų kainą pagal degalų įsigijimo dokumentus ir šių dokumentų kopijas pateikia VMVT teritoriniam padaliniui.

10. Jeigu į VMVT teritorinį padalinį dėl išlaidų, patirtų pristatant mėginius, atlyginimo kreipiasi veterinarijos paslaugų teikėjas, kuris neturi ar negali pateikti šios Metodikos 8 ar 9 punkte nurodytų dokumentų, išlaidos, patirtos pristatant mėginius, gali būti apskaičiuojamos pagal formulę:

It = Σ ((0,14 x ti_km) + (Ival x Li_tr)).

11. Kitos išlaidos apskaičiuojamos kaip išlaidų, reikalingų pavedimui įvykdyti, ir išlaidų, reikalingų nuvykti į pavedimo vykdymo vietą, suma pagal formulę:

Ik = Σ ((Ii_pa + Ival x Li_pa) + (tn x tk x ti_pa_km)/100 + (Ivalx Li_pa_tr))  ,

kur:

Ii_pa – išlaidos priemonėms, sunaudotoms i-tajam pavedimui įvykdyti, Eur;

Li_pa – laikas i-tajam pavedimui įvykdyti, val. (nurodomas faktiškai sugaištas laikas vykdant pavedimą vietoje. Į šį laiką nėra įskaičiuojamas nuvykimo į pavedimo vykdymo vietą laikas);

ti_pa_km – atstumas nuo įgaliotojo veterinarijos gydytojo išvykimo vietos iki i-tojo (-ųjų) pavedimo (-ų) vykdymo vietos, nuo i-tojo (-ųjų) pavedimo (-ų) vykdymo vietos iki įgaliotojo veterinarijos gydytojo išvykimo vietos, km. Įgaliotojo veterinarijos gydytojo išvykimo vieta laikoma įgaliotojo veterinarijos gydytojo nuolatinė darbo vieta arba jo gyvenamoji vieta, jeigu įgaliotasis veterinarijos gydytojas nedirba veterinarijos paslaugų teikėjo patalpose. Jeigu vykdant pavedimą, įgaliotasis veterinarijos gydytojas turi po pavedimo atlikimo nuvykti į VMVT teritorinį padalinį (pvz., pristatyti VMVT teritorinio padalinio nurodytus originalius dokumentus ar pan.), ti_pa_km skaičiuojamas kaip atstumas nuo įgaliotojo veterinarijos gydytojo išvykimo vietos iki i-tojo (-ųjų) pavedimo (-ų) vykdymo vietos, nuo i-tojo (-ųjų) pavedimo (-ų) vykdymo vietos iki atitinkamo VMVT teritorinio padalinio ir nuo atitinkamo VMVT teritorinio padalinio iki įgaliotojo veterinarijos gydytojo išvykimo vietos, km;

Li_pa_tr –kelionės laikas nuo įgaliotojo veterinarijos gydytojo išvykimo vietos iki i-tojo (-ųjų) pavedimo (-ų) vykdymo vietos, nuo i-tojo (-ųjų) pavedimo (-ų) vykdymo vietos iki įgaliotojo veterinarijos gydytojo išvykimo vietos, val. (į šį laiką nėra įskaičiuojamas laikas pavedimui įvykdyti). Įgaliotojo veterinarijos gydytojo išvykimo vieta laikoma įgaliotojo veterinarijos gydytojo nuolatinė darbo vieta arba jo gyvenamoji vieta, jeigu įgaliotasis veterinarijos gydytojas nedirba veterinarijos paslaugų teikėjo patalpose. Jeigu vykdant pavedimą, įgaliotasis veterinarijos gydytojas turi po pavedimo įvykdymo nuvykti į VMVT teritorinį padalinį (pvz., pristatyti VMVT teritorinio padalinio nurodytus originalius dokumentus ar pan.), Li_pa_tr skaičiuojamas kaip kelionės laikas nuo įgaliotojo veterinarijos gydytojo išvykimo vietos iki i-tojo (-ųjų) pavedimo (-ų) vykdymo vietos, nuo i-tojo (-ųjų) pavedimo (-ų) vykdymo vietos iki atitinkamo VMVT teritorinio padalinio ir nuo atitinkamo VMVT teritorinio padalinio iki įgaliotojo veterinarijos gydytojo išvykimo vietos, val.

12. Veterinarijos paslaugų teikėjas kitų išlaidų pagrindimui turi pateikti:

12.1. veterinarijos paslaugų teikėjo vadovo pasirašytą pažymą, kuria patvirtinamas įgaliotojo veterinarijos gydytojo valandinio bruto darbo užmokesčio dydis (jeigu nebuvo pateikta kartu su išlaidų mėginiams paimti ar pristatyti pagrindimu); jeigu dėl išlaidų atlyginimo kreipiasi veterinarijos paslaugų teikėjas privatus veterinarijos gydytojas, vykdantis veiklą pagal individualios veiklos pažymą, jis turi nurodyti faktinį Ival dydį;

12.2. dokumentų, kuriais patvirtinamas priemonių, sunaudotų VMVT pavedimui vykdyti, įsigijimas, kopijas, jeigu vykdant pavedimą buvo naudojamos specialios priemonės (pvz.: veterinariniai vaistai, dezinfekcinės priemonės, vienkartiniai drabužiai ar avalynė ir pan.);

12.3. veterinarijos paslaugų teikėjo vadovo įsakymo, kuriuo nustatomos transporto priemonės (-ių) kuro sąnaudų normos, kopiją (jeigu nebuvo pateikta kartu su išlaidų mėginiams paimti ar pristatyti pagrindimu).

13. Veterinarijos paslaugų teikėjas, apskaičiuodamas kitas išlaidas, nurodo degalų kainą pagal degalų įsigijimo dokumentus ir šių dokumentų kopijas pateikia VMVT teritoriniam padaliniui. Jeigu veterinarijos paslaugų teikėjas neturi ar VMVT teritoriniam padaliniui negali pateikti degalų įsigijimo dokumentų ar Metodikos 12.3 papunktyje nurodyto dokumento, kitos išlaidos apskaičiuojamos pagal formulę:

Ik = Σ ((Ii_pa + Ival x Li_pa) + (0,14 x ti_pa_km) + (Ival x Li_pa_tr)).

14. Veterinarijos paslaugų teikėjai turi racionaliai suplanuoti mėginių ėmimo laiką (dienai, savaitei, mėnesiui), pavedimų vykdymo būdus, siekdami maksimaliai sumažinti išlaidas mėginiams pristatyti ar pavedimams įvykdyti (jeigu per mėnesį gaunami keli pavedimai, kurių nereikia atlikti nustatytu laiku), t. y. turi būti parenkami trumpiausi maršrutai mėginiams paimti ir pristatyti ar pavedimams įvykdyti ir vieno vykimo metu paimamas maksimalus mėginių skaičius ar atliekamas maksimalus pavedimų skaičius. Išlaidos atlyginamos tik už tinkamai paimtus ir supakuotus mėginius, kuriuos VMVT teritoriniai padaliniai priima kaip tinkamus tyrimui, ar tinkamai įvykdytus pavedimus. Jei įgaliotieji veterinarijos gydytojai, nuvykę į mėginių ėmimo vietą, mėginių nepaima, arba nuvykę į pavedimo vietą, neįvykdo pavedimo, jiems patirtos išlaidos nėra atlyginamos, išskyrus atvejus, kai įgaliotasis veterinarijos gydytojas pateikia įrodymus, kad mėginių negalėjo paimti ar pavedimo įvykdyti dėl to, kad gyvūno laikytojas neleido jam atlikti pavestų įgaliotojo veterinarijos gydytojo funkcijų.

 

III SKYRIUS

IŠLAIDŲ ATLYGINIMO TVARKA

 

15. Veterinarijos paslaugų teikėjai, siekiantys susigrąžinti išlaidas, patirtas vykdant įgaliotojų veterinarijos gydytojų funkcijas, pasibaigus mėnesiui iki kito mėnesio 10 dienos turi pateikti atitinkamam VMVT teritoriniam padaliniui tiesiogiai ar elektroniniu paštu pasirašytus nuskenuotus šiuos dokumentus:

15.1. Mėnesinę išlaidų, patirtų imant mėginius, ataskaitą (1 priedas);

15.2. Metodikos 6 punkte nurodytų dokumentų kopijas;

15.3. Mėnesinę išlaidų, patirtų pristatant mėginius, ataskaitą (2 priedas);

15.4. dokumentus, kuriais pagrindžiami Mėnesinėje išlaidų, patirtų pristatant mėginius, ataskaitoje nurodyti duomenys;

15.5. Mėnesinę kitų išlaidų ataskaitą (3 priedas). Ši ataskaita pateikiama, jei veterinarijos paslaugų teikėjai patiria kitų išlaidų vykdydami VMVT teritorinių padalinių pavedimus, nurodytus Metodikos 3.3 papunktyje;

15.6. dokumentus, kuriais pagrindžiami Mėnesinėje kitų išlaidų ataskaitoje nurodyti duomenys.

16. Veterinarijos paslaugų teikėjai išlaidoms pagrįsti gali pateikti papildomus, veterinarijos paslaugų teikėjo nuomone, svarbius dokumentus, rašytinius paaiškinimus (pvz., paaiškinimą dėl tam tikro maršruto ir kt.).

17. Veterinarijos paslaugų teikėjai Mėnesinę išlaidų, patirtų imant mėginius, ataskaitą pildo pagal mėginių ėmimo datas. Mėginių, paimtų toje pačioje vietoje tą pačią dieną, duomenys nurodomi eilės tvarka skirtingose Mėnesinės išlaidų, patirtų imant mėginius, ataskaitos lentelės eilutėse.

18. Veterinarijos paslaugų teikėjai Mėnesinę išlaidų, patirtų pristatant mėginius, ataskaitą pildo pagal vykimo datą ir maršrutą. Jeigu veterinarijos paslaugų teikėjas per vieną dieną vyko mėginių paimti keliais skirtingais maršrutais, jis turi pateikti kiekvieno maršruto duomenis (mėginių ėmimo vietų adresai, Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto (-ų) data (-os) ir numeris (-iai) ir kt.) eilės tvarka skirtingose Mėnesinės išlaidų, patirtų pristatant mėginius, ataskaitos lentelės eilutėse.

19. Veterinarijos paslaugų teikėjai Mėnesinę kitų išlaidų ataskaitą pildo pagal pavedimų įvykdymo datas. Jeigu vykdant pavedimą vienoje laikymo vietoje buvo naudojamos skirtingos priemonės, duomenys apie jas nurodomi eilės tvarka skirtingose Mėnesinės kitų išlaidų ataskaitos lentelės eilutėse. Jeigu veterinarijos paslaugų teikėjas per vieną dieną vyko pavedimų vykdyti keliais skirtingais maršrutais, jis turi pateikti kiekvieno maršruto duomenis (pavedimų vykdymo vietų adresai ir kt.) eilės tvarka skirtingose Mėnesinės kitų išlaidų ataskaitos lentelės eilutėse.

20. Jei įgaliotojo veterinarijos gydytojo funkcijas vykdo keli veterinarijos paslaugų teikėjo darbuotojai, veterinarijos paslaugų teikėjas, siekiantis susigrąžinti išlaidas, VMVT teritoriniam padaliniui kartu su Metodikos 15 punkte nurodytais dokumentais pateikia ir darbuotojų, ėmusių mėginius ar vykdžiusių pavedimus, sąrašą. Tokiu atveju į VMVT teritoriniam padaliniui pateikiamas ataskaitas, kurių formos nustatytos Metodikos 1–3 prieduose, įtraukiamos visų veterinarijos paslaugų teikėjo darbuotojų (įgaliotųjų veterinarijos gydytojų) patirtos išlaidos per einamąjį mėnesį.

21. VMVT teritoriniai padaliniai, gavę veterinarijos paslaugų teikėjų Metodikos 15 ir 16 punktuose nurodytus dokumentus, turi atlikti jų įvertinimą.

22. VMVT teritorinis padalinys, vertindamas Mėnesinėje išlaidų, patirtų pristatant mėginius, ataskaitoje ir Mėnesinėje kitų išlaidų ataskaitoje nurodytą kiekvieno maršruto laiką, jį apskaičiuoja taikydamas 40 km/val. vidutinį greitį. Jeigu veterinarijos paslaugų teikėjo nurodytas maršruto laikas viršija laiką, apskaičiuotą VMVT teritorinio padalinio taikant 40 km/val greitį, išlaidos apskaičiuojamas pagal VMVT teritorinio padalinio duomenis. VMVT teritorinis padalinys, vertindamas Mėnesinėje kitų išlaidų ataskaitoje nurodytą pavedimo įvykdymo laiką, patikrina, ar pagal pavedimą darbams atlikti nurodytas laikas neviršija galimo maksimalaus laiko (pvz., veterinarinių vaistų suleidimas vienam gyvūnui ne ilgiau kaip 0,25 val., vieno gyvūno nugaišinimas – 0,5 val., vieno gyvūno apžiūra ir sveikatos būklės įvertinimas – 0,5 val., veterinarijos pažymėjimo išrašymas – 0,25 val., biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi įvertinimas gyvulių laikymo vietoje, kurioje laikomi galvijai, avys, ožkos ar iki 10 kiaulių – 1 val., biologinio saugumo priemonių reikalavimų laikymosi įvertinimas kiaulių laikymo vietoje, kurioje laikoma daugiau kaip 10 kiaulių – 3 val.). Jeigu veterinarijos paslaugų teikėjas Mėnesinėje kitų išlaidų ataskaitoje nurodo pavedimo įvykdymo laiką, kuris viršija galimą maksimalų laiką, ar nurodo pavyzdinį maksimalų laiką, VMVT teritorinis padalinys turi paprašyti veterinarijos paslaugų teikėjo pagrįsti pavedimo įvykdymo laiką.

23. Tuo atveju, kai veterinarijos paslaugų teikėjas nepateikia dokumentų, kuriais pagrindžiamas įgaliotojo veterinarijos gydytojo valandinio bruto darbo užmokesčio dydis, arba pagal Metodikos 6 ar 11 punktą veterinarijos paslaugų teikėjo (privataus veterinarijos gydytojo, vykdančio veiklą pagal individualios veiklos pažymą), nurodytas faktinis valandinio bruto darbo užmokesčio dydis viršija 5,24 Eur/val., šis dydis apskaičiuojamas taikant 5,24 Eur/val. valandinio bruto darbo užmokesčio dydį. Esant įtarimų dėl veterinarijos paslaugų teikėjo pateikiamo įgaliotojo veterinarijos gydytojo valandinio bruto darbo užmokesčio dydžio, VMVT teritorinis padalinys gali kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinį skyrių su prašymu pateikti atitinkamą informaciją apie tam tikro įgaliotojo veterinarijos gydytojo valandinio bruto darbo užmokesčio dydį.

24. VMVT teritorinis padalinys, pateiktų dokumentų vertinimo metu nustatęs trūkumų (nepateikti visi Metodikos 15 punkte nurodyti dokumentai, jie ne iki galo užpildyti, pateikti dokumentai nepagrindžia visų veterinarijos paslaugų teikėjo nurodytų patirtų išlaidų, veterinarijos paslaugų teikėjo sudarytas maršrutas neatitinka Metodikos 14 punkto, veterinarijos paslaugų teikėjas nepateikė objektyvių įrodymų dėl maršruto pasirinkimo, nurodė išlaidas, neatitinkančias Metodikos, ir kt.), nedelsdamas apie tai raštu informuoja veterinarijos paslaugų teikėją ir nurodo ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Tokiu atveju Metodikos 26 punkte nurodytas 5 darbo dienų terminas skaičiuojamas nuo visų reikiamų dokumentų, paaiškinimų, patikslinimų pateikimo dienos. Jei veterinarijos paslaugų teikėjas per VMVT teritorinio padalinio nustatytą terminą dalies ar visų trūkumų nepašalina, veterinarijos paslaugų teikėjas atitinkamai praranda teisę į dalies ar visų išlaidų atlyginimą.

25. Tuo atveju, kai veterinarijos paslaugų teikėjas VMVT teritoriniam padaliniui paprašius nepateikia mėginių ėmimo ar pavedimų vykdymo plano ir sudaryto maršruto atitikties Metodikos 14 punktui pagrindimo, VMVT teritorinis padalinys apskaičiuoja atstumus naudodamasis interneto svetainėje maps.google.lt pateikiamu nuotolių skaičiavimu, nurodant pradinį kelionės tašką (VMVT teritorinio padalinio buveinės vietą) ir galutinį tašką (tolimiausią tam tikro maršruto mėginių ėmimo ar pavedimo vykdymo vietos adresą).

26. VMVT teritorinis padalinys veterinarijos paslaugų teikėjo pateiktų dokumentų vertinimą turi atlikti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos.

27. Jei VMVT teritorinis padalinys veterinarijos paslaugų teikėjo pateiktų dokumentų vertinimo metu nustato, kad veterinarijos paslaugų teikėjo pateikti duomenys yra teisingi, jis, nepažeisdamas Metodikos 26 punkte nurodyto termino, raštu informuoja veterinarijos paslaugų teikėją apie pateiktų dokumentų vertinimo rezultatus ir nurodo pateikti išlaidoms apmokėti skirtą dokumentą (sąskaitą). Jeigu veterinarijos paslaugų teikėjo pateiktuose dokumentuose nurodytas išlaidų dydis skiriasi nuo išlaidų dydžio, apskaičiuoto VMVT teritorinio padalinio atliekant veterinarijos paslaugų teikėjo pateiktų dokumentų vertinimą ir (ar) išlaidų perskaičiavimą pagal Metodikos 22, 23 ar 25 punktą, VMVT teritorinis padalinys, nepažeisdamas Metodikos 26 punkte nurodyto termino, raštu informuoja veterinarijos paslaugų teikėją apie pateiktų dokumentų vertinimo rezultatus ir nurodo pateikti išlaidoms apmokėti skirtą dokumentą (sąskaitą), jame nurodant VMVT teritorinio padalinio apskaičiuotą išlaidų dydį.

28. Jeigu veterinarijos paslaugų teikėjas nesutinka su VMVT teritorinio padalinio atlikto jo pateiktų dokumentų vertinimo rezultatais, jis raštu apie tai informuoja (nurodydamas nesutikimo priežastis) VMVT teritorinį padalinį.

29. VMVT teritorinis padalinys, atlikęs veterinarijos paslaugų teikėjo pateiktų dokumentų vertinimą ir gavęs iš veterinarijos paslaugų teikėjo Metodikos 27 ar 28 punkte nurodytus dokumentus, turimų veterinarijos paslaugų teikėjo dokumentų kopijas pateikia VMVT.

 

IV SKYRIUS

IŠLAIDŲ ATLYGINIMO TERMINAI

 

30. VMVT, gavusi iš VMVT teritorinių padalinių Metodikos 29 punkte nurodytų veterinarijos paslaugų teikėjų dokumentų kopijas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų kopijų gavimo dienos atsitiktinės atrankos būdu ne mažiau kaip 10 procentų jų patikrina.

31. Jeigu VMVT, tikrindama veterinarijos paslaugų teikėjų dokumentų kopijas, nustato jose trūkumų, ji tiesiogiai kreipiasi į tą veterinarijos paslaugų teikėją, kurio dokumentų kopijose nustato trūkumų, dėl duomenų patikslinimo ar paaiškinimo pateikimo.

32. Veterinarijos paslaugų teikėjams, kurie VMVT teritoriniam padaliniui pateikia visus išlaidoms atlyginti reikalingus dokumentus ir neprieštarauja VMVT teritorinio padalinio atliktam jų pateiktų dokumentų vertinimui bei kurių pateiktų dokumentų kopijų VMVT atsitiktinės atrankos būdu neatrenka tikrinti, išlaidos apmokamos ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų kopijų gavimo VMVT dienos. Veterinarijos paslaugų teikėjams Metodikos 28 ar 31 punkte nustatytais atvejais išlaidos apmokamos po VMVT atlikto jų pateiktų dokumentų kopijų pakartotinio tikrinimo ir priimto sprendimo atlyginti veterinarijos paslaugų teikėjui išlaidas.

33. Metodikos 32 punkte nurodytas išlaidų atlyginimo terminas gali būti pratęsiamas, jeigu trūksta lėšų, skiriamų pagal kasmetinį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymą, kuriuo patvirtinamas einamųjų metų valstybinės gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės planas. Tokiu atveju VMVT informuoja veterinarijos paslaugų teikėjus apie pratęstą išlaidų atlyginimo terminą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. VMVT ir jos teritorinių padalinių sprendimai dėl Metodikoje nurodytų išlaidų atlyginimo gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

35. Veterinarijos paslaugų teikėjai Metodikos 15 ir 16 punktuose nurodytus dokumentus gali VMVT teritoriniams padaliniams pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis arba tiesiogiai.

36. VMVT ir jos teritoriniai padaliniai prireikus gali paprašyti veterinarijos paslaugų teikėjų pateikti dokumentų originalus.

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. B1-971, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29933

 

 

Išlaidų, patirtų vykdant įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas, apskaičiavimo ir atlyginimo metodikos

1 priedas

 

(Ataskaitos formos pavyzdys)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(veterinarijos paslaugų teikėjo  pavadinimas / vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________________

(adresas, registracijos numeris)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

____________________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

MĖNESINĖ IŠLAIDŲ, PATIRTŲ IMANT MĖGINIUS, ATASKAITA

____________ Nr.     

(data)         

 

Mėginio ėmimo data

Mėginio (-ių) ėmimo vietos adresas

Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto data ir numeris

Mėginio pavadinimas*

Mėginių skaičius, vnt.

Naudotų priemonių mėginio (-ių) paėmimui

Dokumento, kuriuo patvirtinamas priemonių mėginių paėmimui įsigijimas, numeris, data

Išlaidos mėginio paėmimo priemonėms, Eur

Laikas mėginio paėmimui, val.

Valandinis

bruto darbo užmokestis, Eur

Išlaidos, patirtos imant mėginius , Eur

 

pavadinimas

skaičius, vnt.

vieneto kaina, Eur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=7x8

11

12

13=10+11x12

IŠ VISO:

* K – kraujo mėginiai, O – organų mėginiai, A – audinių mėginiai, G – gaišenos mėginiai, KT – kiti mėginiai (įrašyti mėginio pavadinimą).

PRIDEDAMA:

1. _________________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________________

___________________                                  ____________________                               ______________________________

(atsakingo asmens pareigos)                                       (parašas)                                                                       (vardas, pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. B1-60, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-01-29, i. k. 2015-01306

Nr. B1-971, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29933

 


 

Išlaidų, patirtų vykdant įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas, apskaičiavimo ir atlyginimo metodikos

2 priedas

 

(Ataskaitos formos pavyzdys)

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(veterinarijos paslaugų teikėjo pavadinimas / vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________________

(adresas, registracijos numeris)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

____________________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

MĖNESINĖ IŠLAIDŲ, PATIRTŲ PRISTATANT MĖGINIUS, ATASKAITA

____________ Nr.     

(data)         

 

Mėginio (-ių) ėmimo data

Mėginio (-ių) ėmimo vietos adresas

Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto (-ų) data (-os) ir numeris (-iai)

Maršrutas (nurodyti pradinį, tarpinį (-ius) ir galutinį taškus)

Degalų norma, l/100 km

Atstumas, km

Degalų litro kaina, Eur

Kelionės laikas, val.

Valandinis

bruto darbo užmokestis, Eur

Išlaidos, patirtos pristatant mėginius,  Eur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=5x6x7/100+8x9*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

* Išlaidos, patirtos pristatant mėginius, apskaičiuojamos pagal formulę 10=0,14x6+8x9, kai nepildomos lentelės  5 ir 7 skiltys.

___________________                                  ____________________                               ______________________________

(atsakingo asmens pareigos)                                           (parašas)                                                                   (vardas, pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. B1-60, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-01-29, i. k. 2015-01306

Nr. B1-971, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29933

 


 

Išlaidų, patirtų vykdant įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas, apskaičiavimo ir atlyginimo metodikos

3 priedas

 

(Ataskaitos formos pavyzdys)

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(veterinarijos paslaugų teikėjo pavadinimas / vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________________

(adresas, registracijos numeris)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

____________________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

MĖNESINĖ KITŲ IŠLAIDŲ ATASKAITA

____________ Nr.     

(data)         

 

Pave

dimo (-ų) įvyk

dymo data

Pavedi

mo įvykdy

mo vietos adresas, ūkinių gyvūnų bandos Nr.

Pavedi

mas (trumpai aprašyti)

Naudotų priemonių pavedimo (-ų) atlikimui

Dokumento, kuriuo patvirtinamas priemonių mėginių paėmimui įsigijimas, numeris, data

Išlaidos pavedimo vykdymo priemo

nėms, Eur

Laikas pavedimo įvykdymui, val.

Valandi

nis

bruto darbo užmokes

tis, Eur

Išlaidos pavedimo įvykdy

mui, Eur

Maršrutas (nurodyti pradinį, tarpinį (-ius) ir galutinį taškus)

Dega

lų norma, l/100 km

Atstumas, km

Dega

lų litro kaina, Eur

Išlaidos transpor

tui, Eur*

Kelio

nės laikas, val.

Išlaidos kelionei, Eur

Kitos išlaidos,  Eur

pavadinimas

skaičius, vnt.

vieneto kaina, Eur

1

2

3

4

5

6

7

8=5x6

9

10

11=8+9x10

12

13

14

15

16=(13x14x15)/100

17

18=16+17x10

19=11+18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

* Išlaidos transportui, apskaičiuojamos pagal formulę 16=0,14x14, kai nepildomos lentelės  13 ir 15 skiltys.

___________________                                  ____________________                               ______________________________

(atsakingo asmens pareigos)                                           (parašas)                                                                   (vardas, pavardė)

 

 

Papildyta priedu:

Nr. B1-971, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29933

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-861, 2014-10-08, paskelbta TAR 2014-10-08, i. k. 2014-13813

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. B1-268 „Dėl Išlaidų, patirtų vykdant įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas, apskaičiavimo ir atlyginimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-60, 2015-01-28, paskelbta TAR 2015-01-29, i. k. 2015-01306

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. B1-268 „Dėl išlaidų, patirtų vykdant įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas, apskaičiavimo ir atlyginimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-971, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29933

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. B1-268 „Dėl Išlaidų, patirtų vykdant įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas, apskaičiavimo ir atlyginimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo