Suvestinė redakcija nuo 2019-04-19

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09092

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. A1-259

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 7.6 ir 8.6.1 papunkčiais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.6.6 papunkčiu bei įgyvendindamas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. A1-99 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 2.3 papunktį:

1.  T v i r t i n u Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašą (pridedama).

2.  R e k o m e n d u o j u savivaldybėms dalyvauti įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašą.

3. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                     Linas Kukuraitis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės

30 d. įsakymo Nr. A1-245 redakcija)

 

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ įgyvendinimo APRAŠAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas (toliau – Aprašas) nustato Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. A1-99 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 2.3 papunkčio priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) finansavimo, jos įgyvendinimo ir kontrolės tvarką.

2. Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

3. Priemonės įgyvendinimą organizuoja savivaldybės, paskelbdamos projektų atrankos konkursą (toliau – konkursas).

4. Galimi pareiškėjai:

4.1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;

4.2. kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;

4.3. religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

5. Konkursas skelbiamas viešai jį organizuojančios savivaldybės ir atitinkamos seniūnijos interneto svetainėse (esant galimybei) bei skelbimų lentose, skelbime nurodant:

5.1. projektų priėmimo pradžią ir terminą, kuris turėtų būti ne trumpesnis kaip 1 mėnuo nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos;

5.2. adresą, kuriuo turi būti pateiktos paraiškos, ir paraiškų pateikimo formatą;

5.3. atsakingo (-ų) savivaldybės valstybės tarnautojo (-ų) ar darbuotojo (-ų), dirbančio (‑čių) pagal darbo sutartį (toliau kartu – atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas) ir teikiančio (‑čių) konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais, telefono ryšio numerį (-ius), elektroninio pašto adresą (-us) ir laiką pasiteirauti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

5.4. projekto paraiškos formą ir kitą su paraiškos pildymu susijusią informaciją;

5.5. galimus pareiškėjus;

5.6. finansuotinas veiklas;

5.7. dokumentus, kuriuos reikia pateikti (priedai);

5.8. konkursui numatytą skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšų sumą;

5.9. didžiausią ir mažiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą;

5.10. kitą reikalingą informaciją.

6. Aprašo nustatyta tvarka, įgyvendinant Priemonę, finansavimą numatoma skirti seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti.

7. Savivaldybėse, kuriose seniūnijos neįsteigtos, arba savivaldybių teritorijose, kurios nepriskirtos seniūnijoms, teritoriją, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą Aprašo nustatyta tvarka, nustato savivaldybės meras savo potvarkiu, tačiau šią teritoriją turi sudaryti ne mažiau kaip 2 seniūnaitijų teritorijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

8. Savivaldybėse, kuriose seniūnijų aptarnaujamos teritorijos yra didelės (jose įsteigta daugiau kaip 10 seniūnaitijų), savivaldybės meras savo sprendimu gali padalyti seniūnijų aptarnaujamą teritoriją į mažesnes teritorijas, kurias sudaro bent 2 seniūnaitijų teritorijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

9. Išplėstinė seniūnaičių sueiga priima sprendimą dėl konkrečioje savivaldybės teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti skiriamas finansavimas Aprašo nustatyta tvarka, prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, vertina paraiškas, nusprendžia, kuri seniūnijos teritorijoje veiklą vykdanti bendruomeninė organizacija, religinė bendruomenė ir bendrija, nevyriausybinė organizacija (-os) (toliau kartu – organizacija) vykdys projektą (-us).

10. Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo
2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sutarties (toliau – Projekto įgyvendinimo sutartis) (pagal Aprašo 3 priedo formą) su projektą (-us) vykdyti atrinkta (-omis) organizacija (-omis) (toliau – Projekto vykdytojas) pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

11. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI VEIKLOS IR FINANSAVIMO PRIORITETAI

 

12. Tinkamomis finansuoti laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) poreikius:

12.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo
21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

12.2. vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);

12.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos);

12.4. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

12.5. bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);

12.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

13. Vertinant projektus, papildomi balai skiriami, jeigu:

13.1. projektą pateikė bendruomeninė organizacija;

13.2. bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, t. y. kita nevyriausybine organizacija ar religine bendruomene ar bendrija arba kita pelno nesiekiančia organizacija;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

13.3. į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai;

13.4. projektu siekiama įtraukti socialinę atskirtį patiriančius asmenis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

13.5. į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukiami jauni žmonės (14–29 m.).

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI IRPARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

14. Projektai aprašomi užpildant paraišką. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Aprašo 1 priedas) ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką savivaldybės administracijai, jos negalima taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

15. Paraiškoje paprastai nurodoma:

15.1. informacija apie pareiškėją (pareiškėjo teisinė forma, juridinio asmens kodas, narių skaičius, pareiškėjo vadovas, kontaktinis asmuo / projekto vadovas, organizacijos patirtis įgyvendinant projektus, finansuojamus iš valstybės biudžeto (išvardyti per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo vykdytus projektus, nurodant finansavimo šaltinį, skirtą sumą, projekto pavadinimą ir projektų vykdymo metus);

15.2. informacija apie projektą (projekto pavadinimas, projektui įgyvendinti prašoma suma (eurais), projekto įgyvendinimo trukmė, projekto vykdymo vieta, projekto partneriai, jei pareiškėjas juos turi, jų kontaktiniai duomenys);

15.3. projekto aprašymas (esamos padėties aprašymas, projekto tikslas ir uždaviniai, trumpas projekto aprašymas, tikslinė projekto grupė ir projekto dalyviai, projekto atitiktis išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintoms prioritetinėms finansuotinoms veikloms, atitiktis kriterijams, už kuriuos skiriami papildomi balai, laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus projektą);

15.4. projekto veiklų įgyvendinimo planas, kuriame turi būti nurodytas projekto veiklos pavadinimas, jos vykdytojas (-ai), projekto veiklos įgyvendinimo pradžia, pabaiga, vieta, aprašymas (veiklos metodai, planuojamas dalyvių / savanorių skaičius), kokybiniai ir kiekybiniai vertinimo kriterijai);

15.5. bendra projekto įgyvendinimo sąmata (toliau – sąmata), nurodant lėšų šaltinius ir kiek lėšų prašoma iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Ministerija) skirtų valstybės biudžeto asignavimų;

15.6. projekto sklaida ir viešinimas;

15.7. projekto veiklų tęstinumas;

15.8. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai įgyvendinti planuojamą projektą bei kiti projekto įgyvendinimą užtikrinsiantys ištekliai;

15.9. pridedamų dokumentų sąrašas.

16. Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, kurių tvirtinimo tvarka nustatoma savivaldybių Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos aprašuose (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas) kopijas:

16.1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);

16.2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

16.3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą);

16.4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

16.5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;

16.6. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti savanorių, dalyvavusių įgyvendinant projekto veiklas, skaičių, nurodant savanoriavimo laikotarpį ir įgyvendintas veiklas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

16.7. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

16.8. Neteko galios nuo 2019-04-19

Papunkčio naikinimas:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

16.9. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

17. Dokumentus, nurodytus Aprašo 16.1 (jeigu pareiškėjo veiklos ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui), 16.2, 16.3 papunkčiuose, pateikti privaloma. Dokumentus, nurodytus Aprašo 16.4, 16.5, 16.6 papunkčiuose, privaloma pateikti, jeigu projektas atitinka šiuose papunkčiuose nustatytas sąlygas. Savivaldybės, pareiškėjų prašydamos pateikti dokumentus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi dėl dokumentų ir informacijos, reikalingos sprendimams priimti, reikalavimo. Savivaldybės neprivalo prašyti pateikti Aprašo 16.7 papunktyje nurodytų dokumentų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

18. Savivaldybės administracijos direktorius, tvirtindamas Savivaldybės tvarkos aprašą, turi teisę supaprastinti paraiškų reikalavimus, jeigu, jo nuomone, tikslinga tai daryti atsižvelgiant į konkrečioje savivaldybėje susiformavusią nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkurso būdu praktiką. Savivaldybės administracijos direktorius, nustatydamas kitokius paraiškų reikalavimus, nei nustatyti Apraše, šiuos keitimus turi suderinti su Ministerija elektroniniu paštu iki Savivaldybės tvarkos aprašo patvirtinimo savivaldybėje dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

19. Pareiškėjai, rengdami projektus, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais. Jas pagal kompetenciją teikia atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kurio telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas skelbiami Savivaldybės tvarkos apraše ir skelbime. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

20. Pareiškėjai pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Aprašo 1 priedas) užpildytą paraišką Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka pateikia savivaldybės administracijai.

 

IV SKYRIUS

IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS VEIKLA ĮGYVENDINANT PRIEMONĘ

 

21. Išplėstinė seniūnaičių sueiga, organizuodama savo darbą ir priimdama sprendimus, vadovaujasi savivaldybės, dalyvaujančios įgyvendinant Priemonę, administracijos direktoriaus tvirtinamais nuostatais, Savivaldybės tvarkos aprašu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679), Aprašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

22. Išplėstinė seniūnaičių sueiga ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo savivaldybės, dalyvaujančios įgyvendinant Priemonę, administracijos direktoriaus sprendimo, kuriuo patvirtinamas (vadovaujantis Aprašo 49 punktu) Savivaldybės tvarkos aprašas, priėmimo dienos priima sprendimą dėl Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo ir jį įformina protokolu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

23. Išplėstinė seniūnaičių sueiga per 5 darbo dienas po įvykusios sueigos protokolinį sprendimą dėl Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo pateikia atsakingam valstybės tarnautojui ar darbuotojui. Atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas viešai paskelbia Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų sąrašą savivaldybės interneto svetainėje, atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje (esant galimybei) ir skelbimų lentose.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

24. Prieš gaudami bet kokią su Priemonės įgyvendinimu susijusią informaciją, išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus viešai neskelbti ir neplatinti su projektų vertinimu susijusios informacijos (Aprašo 4 priedas), taip pat nešališkumo deklaracijas (Aprašo 6 priedas) dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo. Nepasirašius šiame punkte nurodytų dokumentų, draudžiama dalyvauti išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžiuose, svarstant klausimus dėl pateiktų projektų vertinimo ir atrankos, teikti šiame punkte nurodytų dokumentų nepasirašiusiems seniūnaičių sueigos nariams bet kokią su Priemonės įgyvendinimu susijusią informaciją. Išplėstinės seniūnaičių sueigos narys privalo nusišalinti nuo paraiškos vertinimo ir balsavimo, jei jis turi svarstyti organizacijos, kurios vadovas, kolegialaus valdymo organo narys ir (arba) darbuotojas jis yra, paraišką. Išplėstinės seniūnaičių sueigos narys taip pat turi nusišalinti nuo paraiškos vertinimo ir balsavimo, jeigu turi svarstyti paraišką organizacijos, kurios vadovas, kolegialaus valdymo organo narys ir (arba) darbuotojas yra asmuo, su kuriuo jis yra susijęs artimos giminystės, svainystės, santuokos, globos ar rūpybos ryšiais. Jeigu išplėstinės seniūnaičių sueigos narys nenusišalina, išplėstinė seniūnaičių sueiga priima sprendimą dėl jo nušalinimo. Išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžiuose, kuriuose vertinami ir svarstomi pateikti projektai Priemonei įgyvendinti, stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos ir (arba) nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovai, kiti suinteresuoti asmenys, kurie taip pat pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus (Aprašo 7 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

25. Išplėstinė seniūnaičių sueiga, vadovaudamasi rekomenduojama Vertinimo anketos pavyzdine forma (Aprašo 2 priedas), įvertina paraiškas ir atrenka tą paraišką (-as), kurioje (-se) planuojamos veiklos labiausiai atitinka bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius ir interesus.

26. Lėšos skiriamos tam (tiems) projektui (-ams), kuris (-ie) surinko daugiausia išplėstinės seniūnaičių sueigos narių balų ir kuriems užteko savivaldybės skirtų lėšų Priemonei įgyvendinti.

27. Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai dėl atrinktos (-ų) labiausiai atitinkančios (‑ių) bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius ir interesus paraiškos (‑ų), įforminti protokolu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po įvykusio posėdžio pateikiami savivaldybės administracijai. Savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo dienos priima sprendimą dėl atrinkto (-ų) labiausiai atitinkančio (-ių) bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius ir interesus projekto (-ų) finansavimo. Savivaldybės administracijos direktorius privalo nurodyti savo sprendimų priėmimo motyvus.

28. Atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas per 2 darbo dienas nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo dėl atrinkto (-ų) labiausiai socialinius bendruomenės narių (gyventojų) poreikius ir interesus atitinkančio (-čių) projekto (-ų) finansavimo priėmimo dienos paskelbia informaciją apie laimėtoją (-us) (organizacijos pavadinimas, projekto pavadinimas, projektui finansuoti skirta suma) savivaldybės interneto svetainėje, atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje (esant galimybei) ir skelbimų lentose.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

29. Su projektų vykdytojais, kurių paraiškose nurodytos veiklos, išplėstinės seniūnaičių sueigos nuomone, labiausiai atitinka socialinius bendruomenės narių (gyventojų) poreikius bei interesus ir kurių projektams skirtas finansavimas, savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos pasirašo Projekto įgyvendinimo sutartį (-is).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

30. Savivaldybės administracijoje užregistruoti vokai su paraiškomis arba savivaldybės administracijos nurodytu elektroniniu paštu siunčiamos skenuotos paraiškos perduodami atsakingam valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kuris per 5 darbo dienas nuo nustatytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos įvertina, ar:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

30.1. paraiškos pateiktos iki skelbime nurodytos datos;

30.2. paraišką pateikė organizacija, kuri yra tinkamas pareiškėjas;

30.3. prie paraiškos pateikti visi prašomi dokumentai (reikiamas jų egzempliorių skaičius);

30.4. pareiškėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais kalendoriniais metais iš savivaldybės ar valstybės biudžeto konkurso būdu gautas lėšas ir (arba) gautas lėšas panaudojo tikslingai;

30.5. paraiška atitinka Aprašo 14 punkto reikalavimus.

31. Atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas užregistruotas paraiškas ir informaciją apie visų pareiškėjų ir pateiktų projektų atitiktį Aprašo 30.1–30.5 papunkčiuose nurodytiems kriterijams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paskutinės formaliųjų kriterijų įvertinimo dienos perduoda vertinti atitinkamai išplėstinei seniūnaičių sueigai. Atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas apie projektą (-us), kuris (-ie) neatitinka formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), išplėstinę seniūnaičių sueigą informuoja, pateikdamas suvestinę, kurioje nurodo projekto (-ų), kuris (-ie) neatitinka formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo priežastis, ir kitus susijusius dokumentus. Išplėstinė seniūnaičių sueiga, įvertinusi atsakingo valstybės tarnautojo ar darbuotojo vadovaujantis šiuo punktu pateiktą informaciją (duomenis), pritaria arba nepritaria projekto (-ų) atmetimui.

Jeigu išplėstinė seniūnaičių sueiga nepritaria atsakingo valstybės tarnautojo ar darbuotojo siūlymui atmesti projektą (-us), šis projektas (-ai) grąžinamas (-i) atsakingam valstybės tarnautojui, kad jis iš naujo įvertintų projekto (-ų) atitiktį formaliesiems kriterijams, pateikiant motyvuotus argumentus, kodėl nepritariama projekto (-ų) atmetimui arba kodėl kyla pagrįstų abejonių dėl projekto (-ų) atmetimo.

Pakartotinai įvertinęs projekto (-ų) atitiktį formaliesiems kriterijams ir pakartotinai nustatęs, kad projektas (-ai) neatitinka formaliųjų kriterijų, atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas šio punkto pirmoje pastraipoje nustatyta tvarka informuoja išplėstinę seniūnaičių sueigą ir pakartotinai teikia siūlymą tokį projektą (-us) atmesti.

Pakartotinai įvertinęs projekto atitiktį formaliesiems kriterijams ir nustatęs, kad projektas atitinka formaliuosius kriterijus, atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas apie tai raštu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio nustatymo dienos informuoja išplėstinę seniūnaičių sueigą, pateikdamas savo vertinimo argumentus. 

32. Jeigu vertinant gautą paraišką ir dokumentus kyla neaiškumų, trūksta informacijos, galinčios turėti įtakos vertinant projektą, išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas apie tai informuoja atsakingą valstybės tarnautoją ar darbuotoją, kuris privalo raštu paprašyti pareiškėją paaiškinti ar patikslinti pateiktą informaciją per 3 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos.

33. Jeigu kartu su paraiška nepateikti visi Savivaldybės tvarkos apraše nurodyti privalomi pateikti dokumentai, atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas kreipiasi į pareiškėją nurodydamas jam pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos.

34. Paraiškos atmetamos, projektai nevertinami ir lėšos jiems neskiriamos, jeigu:

34.1. paraiška pateikta pasibaigus galutiniam jos pateikimo terminui;

34.2. paraišką pateikė pareiškėjas, kuris nepatenka į subjektų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupę;

34.3. pareiškėjas per 3 darbo dienas nepateikė visų reikalaujamų dokumentų ir (ar) nepateikė paaiškinimų, patikslinimų;

34.4. paraiška neatitinka Aprašo 14 punkte nustatytų reikalavimų;

34.5. pareiškėjas yra neatsiskaitęs už ankstesniais metais iš savivaldybės ar valstybės biudžeto gautų lėšų panaudojimą ir (arba) gautas lėšas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį.

35. Vertintinus projektus išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams paskirsto išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas. Vieną projektą vertina ne mažiau kaip 2 išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai. Jeigu vieną projektą vertino 2 išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai ir jų vertinimas skiriasi daugiau kaip 20 balų ir (arba) vienas iš išplėstinės seniūnaičių sueigos narių nusprendė skirti finansavimą, o kitas – neskirti, taip pat jeigu 2 išplėstinės seniūnaičių sueigos narių projektui įgyvendinti siūloma suma skiriasi daugiau nei 25 proc., išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas paskiria trečiąjį išplėstinės seniūnaičių sueigos narį tokiam projektui įvertinti.                 

36. Jeigu Aprašo 35 punkte nurodytais atvejais projektui įvertinti paskiriamas trečiasis išplėstinės seniūnaičių sueigos narys, jo siūlymas dėl projekto įvertinimo pateikiamas išplėstinei seniūnaičių sueigai, kuri, įvertinusi trečiojo išplėstinės seniūnaičių sueigos nario, įvertinusio projektą, siūlymus, pritaria arba nepritaria jo skirtam balui ir (arba) šio išplėstinės seniūnaičių sueigos nario išvadai dėl projekto finansavimo ar nefinansavimo.

37. Projektai turi būti įvertinti per 20 kalendorinių dienų nuo paskutinės nustatytos dokumentų pateikimo konkursui dienos. Išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas, atsižvelgdamas į gautų projektų kiekį ir apimtį, gali terminą sutrumpinti arba pratęsti iki 10 kalendorinių dienų.

38. Išplėstinės seniūnaičų sueigos nariai, gavę vertinti projektus, juos vertina užpildydami vertinimo anketą (Aprašo 2 priedas) pagal šioje anketoje nurodytus vertinimo kriterijus. Savivaldybių tvarkos aprašuose turi būti numatytas didžiausias ir mažiausias projektui galimas skirti balas.

39. Išplėstinė seniūnaičių sueiga įvertina projektus, apskaičiuodama kiekvienam projektui išplėstinės seniūnaičių sueigos narių skirtų balų vidurkį, ir reitinguoja projektus balų mažėjimo tvarka. Lėšos skiriamos tiems projektams, kurie surinko daugiausia balų ir kuriems užteko konkursui įgyvendinti numatytų valstybės biudžeto lėšų.

40. Jeigu projektai pagal turinį ir prioritetą įvertinami vienodai, pirmenybė teikiama projektui, kurio vykdytojo darbo užmokesčio, įskaitant socialinio draudimo įmokas, išlaidos mažesnės. Savivaldybės administracijos direktorius, tvirtindamas Savivaldybės tvarkos aprašą, numato kriterijus, kuriais remiantis nustatoma, kuriam projektui skiriamas finansavimas, jei Projekto vykdytojai yra numatę vienodas išlaidas darbo užmokesčiui, įskaitant socialinio draudimo įmokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

41. Išplėstinė seniūnaičių sueiga, priėmusi sprendimą skirti dalį paraiškoje prašomų lėšų, priima protokolinį sprendimą, kuriame nurodo, kokios priemonės (veiklos) ir (ar) išlaidos siūlomos finansuoti. Išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolinio sprendimo gavimo dienos, pareiškėjo nurodytu paštu arba elektroniniu paštu informuoja pareiškėją apie jam siūlomų skirti lėšų dydį, įvardija siūlomas finansuoti priemones (veiklas) ir (ar) išlaidas, taip pat nurodo patvirtinti, kad pareiškėjas sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant numatytus konkurso tikslus, pagal išplėstinės seniūnaičių sueigos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

42. Pareiškėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkui paštu arba elektroniniu paštu patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant konkurso tikslus, atsižvelgdamas į pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą. Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su išplėstinės seniūnaičių sueigos siūloma skirti suma ir (ar) kad išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant konkurso tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų plano, laikoma, kad jis nesutinka su išplėstinės seniūnaičių sueigos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su išplėstinės seniūnaičių sueigos priimtu sprendimu siūlyti skirti dalį projektui įgyvendinti pareiškėjo prašomų lėšų ar jei išplėstinė seniūnaičių sueiga nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams, projektui lėšų neskiriama ir jis įtraukiamas į nefinansuotinų projektų sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

43. Gavęs patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su išplėstinės seniūnaičių sueigos siūloma skirti suma ir kad išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant konkurso tikslus, numatytus paraiškoje, bei patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo pareiškėjo patvirtinimo gavimo dienos juos pateikia įvertinti išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams, kurie vertino pirmines paraiškas. Išplėstinė seniūnaičių sueiga patikslintus dokumentus įvertina ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininko dokumentų pateikimo išplėstinei seniūnaičių sueigai dienos ir protokoliniu sprendimu pritaria arba nepritaria pareiškėjų patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams.

44. Pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo išplėstinė seniūnaičių sueiga pateikia atsakingam valstybės tarnautojui ar darbuotojui nedelsdama, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo posėdžio, kuriame buvo priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo siūlymų pateikimo, protokolo pasirašymo dienos.

45. Pareiškėjui nesudarius Projekto įgyvendinimo sutarties per Aprašo 50.15 papunktyje numatytą terminą, atsisakius dalies lėšų ar toliau vykdyti finansuojamą projektą, nutraukus sudarytą Projekto įgyvendinimo sutartį, išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlymu ir savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu lėšos eilės tvarka gali būti skirtos įvertintiems projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše. Finansavimas projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše, skiriamas neviršijant nepaskirstytų lėšų sumos. Rezerviniame sąraše esantiems projektams siūlant skirti dalį projekte prašomų lėšų, sąmata ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planas tikslinami Aprašo 41–43 punktuose numatyta tvarka. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl lėšų skyrimo priimamas per 5 darbo dienas nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlymo gavimo dienos.

46. Jei rezerviniame sąraše projektų nėra, savivaldybės administracija Aprašo 45 punkte numatytais atvejais lėšas gali paskirstyti, skelbdama naują konkursą Priemonei įgyvendinti.

47. Ministerijai per einamuosius metus skyrus papildomai lėšų Priemonei įgyvendinti, papildomos lėšos paskirstomos Savivaldybės tvarkos apraše nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS

 

48. Priemonė įgyvendinama tose savivaldybėse, kurios kartu su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudaro Priemonei įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Valstybės lėšų naudojimo sutartis). Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu lėšos Priemonei įgyvendinti skiriamos savivaldybių administracijoms pagal jose praėjusiais kalendoriniais metais gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių, remiantis valstybės įmonės Registrų centro einamųjų metų sausio 1 d. pateiktais duomenimis.

Savivaldybių administracijos, atsižvelgdamos į Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas, iki 2 proc. šių lėšų gali skirti Priemonei administruoti, t. y. už Priemonę atsakingo (-ų) valstybės tarnautojo (-ų) ar darbuotojo (-ų) darbo užmokesčiui, įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą, atliekant papildomas funkcijas, susijusias su Priemonės įgyvendinimu.

49. Paskelbus Aprašą, savivaldybių tarybos artimiausiame posėdyje  panaikina Savivaldybės tvarkos aprašą, o savivaldybių administracijų direktoriai, vadovaudamiesi Aprašu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Savivaldybės tvarkos aprašo panaikinimo, patvirtina Savivaldybės tvarkos aprašą, kuriame turi būti nurodyta:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

49.1. teritorijos, kurių gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti pagal Priemonę skiriamas finansavimas;

49.2. lėšų nustatytoms teritorijoms skirstymo kriterijai;

49.3. išplėstinės seniūnaičių sueigos veikla įgyvendinant Priemonę, projektų atrankos ir vertinimo tvarka;

49.4. atsakingo valstybės tarnautojo ar darbuotojo, seniūnų ar kitų už Priemonės įgyvendinimą savivaldybėje atsakingų subjektų funkcijos įgyvendinant Priemonę;

49.5. reikalavimai paraiškoms, jų pateikimo savivaldybės administracijai, Projekto įgyvendinimo sutarties (pagal Aprašo 3 priedo formą) su savivaldybės administracija sudarymo ir atsiskaitymo už projekto įgyvendinimą tvarka;

49.6. išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų, įgyvendintų projektų viešinimo tvarka;

49.7. projektų vertinimo ir atrankos organizavimo tvarka, jeigu savivaldybėje nėra savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos ar savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos, kuri turėtų atlikti projektų vertinimą Aprašo 53.3 papunktyje nustatytais atvejais, arba savivaldybės administracijos direktorius, įvertinęs aplinkybes, mano, kad esama savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba ar savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba neužtikrins efektyvaus ir sklandaus projektų vertinimo ir atrankos proceso;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

49.8. kita svarbi informacija.

50. Savivaldybių administracijos:

50.1. savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės tvarkos aprašo patvirtinimo dienos paskirsto lėšas Aprašo 68 punktuose nurodytų teritorijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti, vienai seniūnijai skirdamas ne mažiau kaip 500 Eur, o likusią dalį – proporcingai pagal jose gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių, vadovaudamasis Aprašo 48 punkte nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

50.2. apie sprendimą dėl konkrečioje teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti skiriamas finansavimas, raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo skirti lėšas priėmimo dienos informuoja seniūnijas, o jei nėra seniūnijų, – išplėstines seniūnaičių sueigas;      

50.3. kartu su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu sudaro Valstybės lėšų naudojimo sutartį;

50.4. Aprašo 49 punkte nustatytu laiku parengia (patikslina) Savivaldybės tvarkos aprašą ir per 10 darbo dienų nuo jo patvirtinimo pateikia jį Socialinių paslaugų priežiūros departamentui;

50.5. parengia Projekto įgyvendinimo sutarties formą ir jos priedus, projekto įgyvendinimo ataskaitų formas;

50.6. paskiria atsakingus valstybės tarnautojus ar darbuotojus;

50.7. paveda seniūnams padėti organizuoti išplėstines seniūnaičių sueigas ir užtikrinti išplėstinių seniūnaičių sueigų priimtų sprendimų, įgyvendinamų projektų viešinimą, taip pat dalyvauti vykdant įgyvendinamų projektų stebėseną;

50.8. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Valstybės lėšų naudojimo sutarties pasirašymo paskelbia konkursą Aprašo 5 punkte numatyta tvarka;

50.9. paveda išplėstinėms seniūnaičių sueigoms įgyvendinti Aprašo V skyriaus nuostatas;

50.10. konsultuoja išplėstines seniūnaičių sueigas, pareiškėjus ir Projektų vykdytojus su Priemonės įgyvendinimu susijusiais klausimais, renka paraiškas;

50.11. kiekvieną ketvirtį perveda projektų vykdytojams lėšas projektui (-ams) įgyvendinti;

50.12. turi teisę tikslinti Priemonės būsimų ketvirčių ir jų straipsnių išlaidų sąmatą, pateikdamos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui motyvuotą prašymą ir išlaidų sąmatos pakeitimo projektą, vieną kartą per ketvirtį iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio 28 d.;

50.13. viešina išplėstinės seniūnaičių sueigos ir savivaldybės administracijos direktoriaus priimtus sprendimus, susijusius su Priemonei įgyvendinti skirtu konkursu, t. y. viešai skelbia savivaldybių interneto svetainėse, atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje (esant galimybei) ir skelbimų lentose finansavimą gavusias organizacijas ir sumą, skirtą visoms administruojamoje teritorijoje esančioms organizacijoms;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

50.14. vykdo Priemonės įgyvendinimo stebėseną;

50.15. ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo dėl lėšų skyrimo su Projekto vykdytoju sudaro Projekto įgyvendinimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projekto veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitas;

50.16. atsiskaito Socialinių paslaugų priežiūros departamentui dėl Priemonei įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų Valstybės lėšų naudojimo sutartyje nustatyta tvarka;

50.17. atsako už informacijos ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pateiktų dokumentų teisingumą, tikslumą, jų pateikimą laiku, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą;

50.18. užtikrina, kad projektams skirtomis lėšomis nebūtų finansuojamos išlaidos, kurios finansuojamos iš kitų šaltinių;

50.19. tikrina, ar projektui (-ams) įgyvendinti skirtos lėšos naudojamos laikantis Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų;

50.20. nepanaudotas Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas grąžina ne vėliau kaip iki kitų po ataskaitinių metų sausio 5 d. (įskaitytinai) į Valstybės lėšų naudojimo sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydamos, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį, grąžinamą sumą;

50.21. ne pagal paskirtį panaudotas Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas Socialinių paslaugų priežiūros departamento nustatytais terminais grąžina į Valstybės lėšų naudojimo sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydamos, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį, grąžinamą sumą;

50.22. už valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas, pasibaigus ataskaitiniams metams, iki kitų metų sausio 5 d. (įskaitytinai) perveda į Valstybės lėšų naudojimo sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento sąskaitą nurodydamos, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį ir grąžinamą sumą;

50.23. paraiškas, kurios nebuvo atrinktos finansuoti, saugo vienus metus, kitas paraiškas ir konkurso organizavimo dokumentus – Dokumentų saugojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nustatytais terminais. Konkursui pasibaigus, paraiškos pareiškėjams negrąžinamos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

50.24. skelbdamos informaciją apie konkursą, naudoja Ministerijos logotipą;

50.25. konsultuojasi su Ministerija dėl Savivaldybių tvarkos aprašų ir jų pakeitimo projektų rengimo;

50.26. informuoja visuomenę apie priemonės įgyvendinimą bei įgyvendinamus projektus, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus.

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

51. Ministerija:

51.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo paskelbimo Teisės aktų registre dienos, o 2019 m. – ne vėliau kaip iki gegužės 8 d. raštu informuoja savivaldybių administracijas apie joms skirtas valstybės biudžeto lėšas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

51.2. konsultuoja savivaldybių administracijas dėl savivaldybių tvarkos aprašų projektų rengimo;

51.3. teikia metodinę pagalbą, susijusią su Priemonės įgyvendinimu, savivaldybės administracijai, dalyvauja savivaldybių administracijų organizuojamuose pasitarimuose, skirtuose Priemonės įgyvendinimui aptarti ir tobulinti;

51.4. kasmet rengia konferenciją Priemonės įgyvendinimo rezultatams aptarti.

52. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas:

52.1. rengia valstybės lėšų naudojimo sutarčių projektus ir per 10 darbo dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinto (patikslinto) Savivaldybės tvarkos aprašo pateikimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui dienos sudaro valstybės lėšų naudojimo sutartis su savivaldybių administracijomis;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

52.2. turi teisę tikslinti savivaldybių administracijų Priemonės išlaidų sąmatas, atsižvelgdamas į Aprašo 50.12 papunktyje nustatyta tvarka pateiktą savivaldybės administracijos motyvuotą prašymą ir išlaidų sąmatos pakeitimo projektą;

52.3. Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas kiekvieną ketvirtį perveda savivaldybių administracijoms Valstybės lėšų naudojimo sutartyje nustatyta tvarka;

52.4. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie Priemonės įgyvendinimą, vertina valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tikslingumą, teikia Ministerijai Priemonės įgyvendinimo ataskaitas, išvadas, pasiūlymus ir kitą reikalingą informaciją;

52.5. tikrina, ar projektui (-ams) įgyvendinti skirtos lėšos naudojamos laikantis Valstybės lėšų naudojimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

53. Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba ar savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

53.1. teikia savo pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl Savivaldybės tvarkos aprašo projekto tobulinimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

53.2. gali dalyvauti išplėstinėse seniūnaičių sueigose, susipažinti su įgyvendinto (-ų) projekto (-ų) rezultatais;

53.3. gali organizuoti projektų vertinimą ir atranką, jeigu:

53.3.1. yra pasibaigusi daugiau kaip pusės tos seniūnijos seniūnaičių kadencija;

53.3.2. iki daugiau kaip pusės tos seniūnijos seniūnaičių kadencijos pabaigos liko ne daugiau nei du mėnesiai nuo viešo paskelbimo apie Konkursą jį organizuojančios savivaldybės ir atitinkamos seniūnijos interneto svetainėse (esant galimybei) bei skelbimų lentose dienos ir jie nespės užbaigti einamųjų metų projektų vertinimo bei atrankos procedūrų.

54. Projektų vykdytojai:

54.1. su savivaldybės administracija sudaro Projekto įgyvendinimo sutartį, įgyvendina projektą ir kiekvieną ketvirtį savivaldybės administracijai teikia Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos formos ataskaitas (veiklos ir lėšų panaudojimo);

54.2. kas ketvirtį teikdami savivaldybės administracijai veiklos ataskaitas, pateikia savanorių, dalyvavusių įgyvendinant projekto veiklas, skaičių, nurodo savanoriavimo laikotarpį ir įvykdytas veiklas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

54.3. prieš teikdami savivaldybės administracijai galutines projekto įgyvendinimo ataskaitas, numatytas Projekto įgyvendinimo sutartyje, pristato išplėstinei seniūnaičių sueigai projekto (-ų) įgyvendinimo rezultatus;

54.4. atsako už gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį;

54.5. Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka viešina informaciją apie planuojamas vykdyti ir vykdomas veiklas savivaldybės interneto svetainėje, atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje (esant galimybei), skelbimų lentose ir savo interneto svetainėje, jeigu ją turi, bei administruojamuose socialinių tinklų paskyrose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

54.6. gautas projektui įgyvendinti lėšas laiko banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje, užtikrina, kad jos būtų apskaitomos atskirai nuo kitų toje sąskaitoje esančių lėšų, ir vadovaujasi racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principu;

54.7. raštu informuoja savivaldybės administraciją ir atitinkamos teritorijos išplėstinę seniūnaičių sueigą, jeigu projekte numatytos veiklos nutraukiamos, sustabdomos arba panaikinamos, ir savivaldybės administracijai pateikia Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos formos ataskaitas apie projekto įgyvendinimą, grąžina projektui įgyvendinti gautas nepanaudotas ar ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas lėšas;

54.8. lėšas naudoja tik Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytai veiklai vykdyti. Projektų vykdytojai privalo užtikrinti, kad visi su Priemonės įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. Kiti pirkimai, kurie finansuojami iš valstybės, savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos lėšų, turi būti vykdomi teisėtai, ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai;

54.9. yra ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto Priemonei skirtomis lėšomis, savininkai. Šis turtas naudojamas socialiniams bendruomenės narių (gyventojų) poreikiams tenkinti.

 

VII SKYRIUS

VEIKLŲ FINANSAVIMAS IR KONTROLĖ

 

55. Finansuojant projektus, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

55.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 30 proc. projektui skirtų lėšų):

55.1.1. projekto vadovo darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą;

55.1.2. asmens, tvarkančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą (kai paslauga nėra perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

55.1.3. atlyginimas už buhalterinės apskaitos paslaugas (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

55.1.4. ryšio paslaugų (interneto, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur vienam projekto vadovui, vykdytojui ar už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui per mėnesį), pašto išlaidos;

55.1.5. patalpų projektui vykdyti nuoma ir (ar) komunalinių paslaugų išlaidos (šildymo, elektros energijos tiekimo, vandentiekio, nuotekų šalinimo paslaugoms apmokėti);

55.2. projekto įgyvendinimo išlaidos:

55.2.1. Projekto vykdytojo (-ų) darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą;

55.2.2. komandiruočių (išskyrus tarptautines) išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai ir kt.) projekto vadovui, vykdytojui (-ams) ir (ar) už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui;

55.2.3. išlaidos paslaugoms:

55.2.3.1. teikiamoms pagal atlygintinų paslaugų, autorines sutartis (ne daugiau kaip 25 Eur už 1 val.);

55.2.3.2. maitinimo paslaugoms (ne daugiau kaip 8 Eur 1 asmeniui per dieną);

55.2.3.3. projekto sklaidos ir viešinimo paslaugoms;

55.2.3.4. transporto paslaugoms (pvz.: kelionės bilietams, nuomai ir kt.);

55.2.3.5. kitoms paslaugoms, kurios yra būtinos siekiant įgyvendinti numatytas veiklas, bet nepriskiriamoms prie Aprašo 55.2.3.1–55.2.3.4 papunkčiuose išvardytų paslaugų rūšių;

55.2.4. reikalingoms prekėms, tiesiogiai susijusioms su projekto įgyvendinimo veikla, įsigyti;

55.2.5. transportui išlaikyti (pvz., degalams);

55.2.6. išlaidos savanoriškai veiklai organizuoti Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme nustatyta tvarka;

55.2.7. bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktų paslaugų už lėšų pervedimą mokesčiai;

55.2.8. ilgalaikiam turtui, kurio vertė – 500 Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl Minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, įsigyti, kai projekte numatyta vykdyti Aprašo 12.6 papunktyje nurodytą veiklą. Išlaidos, skirtos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. projektui skirtų lėšų;

55.3. išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ne anksčiau kaip nuo Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

56. Projektų vykdytojai valstybės biudžeto lėšų negali naudoti:

56.1. įsiskolinimams dengti;

56.2. investiciniams projektams rengti ir įgyvendinti;

56.3. Priemonės įgyvendinimo išlaidoms, finansuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių, apmokėti;

56.4. kelionėms į užsienį;

56.5. veikloms, kurios:

56.5.1. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

56.5.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia nepagarbą tautiniams Lietuvos valstybės simboliams;

56.5.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarina smurtą, prievartą, neapykantą;

56.5.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

57. Visos Projekto vykdytojo įgyvendinamos veiklos turi būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

58. Valstybės biudžeto lėšos, pervestos savivaldybėms Priemonei įgyvendinti, laikomos banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje, užtikrinama atskira šių lėšų apskaita nuo kitų toje sąskaitoje esančių lėšų, užtikrinamas racionalus jų naudojimas.

59. Lėšos privalo būti naudojamos tik Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytai veiklai.

Projekto vykdytojas turi teisę ne daugiau kaip du kartus nuo Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo iki einamųjų metų gruodžio 31 d. prašyti pakeisti patvirtintą išlaidų sąmatą, nekeisdamas numatytų vykdyti veiklų.

60. Savivaldybės administracija vienašališkai gali nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį ir įpareigoti Projekto vykdytoją grąžinti nepanaudotas ir (ar) ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas lėšas, jei jis netinkamai vykdo Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus, turinčius esminę reikšmę vykdant sutartinius įsipareigojimus:

60.1. projektui skirtas lėšas naudoja ne pagal tikslinę paskirtį;

60.2. nesuderinęs su savivaldybės administracija, perduoda projekto įgyvendinimą kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui;

60.3. nepateikia savivaldybės administracijai pagal Projekto įgyvendinimo sutartį reikalaujamų pateikti ataskaitų arba per savivaldybės administracijos nustatytą terminą nepašalina pateiktų ataskaitų trūkumų;

60.4. nesudaro sąlygų savivaldybės administracijos atstovams susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto įgyvendinimu ir Projekto įgyvendinimo sutarties vykdymu, kitaip trukdo atlikti projekto vykdymo stebėseną;

60.5. paaiškėja, kad deklaracijoje (Aprašo 5 priedas) buvo pateikta klaidinga ar melaginga informacija, pareiškėjas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Projekto įgyvendinimo sutarties sudarymo arba sudarius nurodytą sutartį įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo konkursą organizavusiai savivaldybei priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos lėšos iš pareiškėjo.

61. Projekto vykdytojas turi teisę prašyti savivaldybės administracijos nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį, jeigu:

61.1. jam iškeliama bankroto byla arba jis likviduojamas, sustabdoma jo ūkinė veikla arba susiklosto kitokia situacija, kuri kelia pagrįstų abejonių, kad sutartiniai įsipareigojimai nebus įvykdyti tinkamai;

61.2. jis nevykdo ar negalės vykdyti Projekto įgyvendinimo sutarties įsipareigojimų dėl kitų svarbių priežasčių.

62. Norėdamas nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį, Projekto vykdytojas privalo pateikti savivaldybės administracijai raštišką motyvuotą prašymą nutraukti minėtą sutartį. Kartu su prašymu nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį Projekto vykdytojas privalo pateikti jau panaudotų lėšų ataskaitas. Savivaldybės administracijai pritarus Projekto vykdytojo prašymui nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį, Projekto vykdytojas iki Projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimo privalo grąžinti nepanaudotas ar ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas lėšas, gautas vykdant Projekto įgyvendinimo sutartį, savivaldybės administracijai į Projekto įgyvendinimo sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos banko, kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje esančią sąskaitą.

63. Savivaldybės administracija, gavusi Projekto vykdytojo prašymą nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį, patikrina panaudotų lėšų ataskaitas. Jeigu nurodytos ataskaitos nepateiktos, savivaldybės administracija įvertina projekto vykdymo rezultatus ir kitus projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus.

Jeigu, patikrinus panaudotų lėšų ataskaitas ir (ar) Projekto vykdymo rezultatus, ir (ar) kitus Projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus, nustatoma, kad lėšos panaudotos ne pagal tikslinę paskirtį, savivaldybės administracija nustato protingą terminą (ne ilgesnį nei 14 darbo dienų) jiems pašalinti. Projekto vykdytojas, pašalinęs pažeidimus, nedelsdamas raštu apie tai privalo informuoti savivaldybės administraciją.

Jeigu, patikrinus panaudotų lėšų ataskaitas ir projekto vykdymo rezultatus ir (arba) kitus Projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus, Projekto įgyvendinimo sutarties vykdymo pažeidimų nenustatoma arba jie pašalinami, Savivaldybės administracija, įvertinusi Projekto vykdytojo prašyme nurodytus motyvus, priima sprendimą dėl Projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimo ir apie jį per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuoja Projekto vykdytoją.

64. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas nutraukia Valstybės lėšų naudojimo sutartį, sustabdo lėšų pervedimą ir inicijuoja pervestų lėšų susigrąžinimą (išieškojimą), kai:

64.1. nustato, kad skirtos lėšos naudojamos ne pagal tikslinę paskirtį;

64.2. nustato esminių Valstybės lėšų naudojimo sutarties pažeidimų.

65. Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai:

65.1. įgyvendinta ne mažiau kaip 90 proc. veiklų, kurioms išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlymu finansavimas skirtas iš Priemonei įgyvendinti skirtų lėšų;

65.2. dalyvaujančių įgyvendinant Priemonę savivaldybių (60), seniūnijų (545), bendruomeninių organizacijų (1 000) ir bendruomeninių organizacijų, pasirašiusių partnerystės sutartis su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, skaičius (500).

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

66. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Papildyta skyriumi:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

__________________

 

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo

1 priedas

 

(Paraiškos forma)

 

________________________________________________________________

(paraišką teikiančios organizacijos pavadinimas)

________________________________________________________________

(juridinio asmens kodas, adresas, tel. ryšio nr., el. paštas)

 

 

 

___________________ savivaldybės administracijai

 

 

nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo PROJEKTŲ ATRANKOS konkurso paraiška

_______________ Nr. __________

(data)

 

1. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

1.1. Pareiškėjo pavadinimas

 

 

1.2. Pareiškėjo teisinė forma

 

 

1.3. Juridinio asmens kodas

 

 

1.4. Narių skaičius

 

 

1.5. Pareiškėjo vadovas

(vardas ir pavardė, tel. nr., el. paštas)

 

1.6. Kontaktinis asmuo / projekto vadovas

(vardas ir pavardė, tel. nr., el. paštas)

 

1.7. Organizacijos projektų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, įgyvendinimo patirtis (išvardyti per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo vykdytus projektus, nurodant finansavimo šaltinį, skirtą sumą, projekto pavadinimą ir vykdymo metus)

 

 

2. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

2.1. Projekto pavadinimas

 

 

2.2. Projektui įgyvendinti prašoma suma (eurais)

 

 

2.3. Projekto įgyvendinimo trukmė, vieta

 

 

2.4. Projekto partneriai (jei yra), jų kontaktiniai duomenys

 

 

3. PROJEKTO APRAŠYMAS

3.1. Esamos padėties aprašymas (problemos įvardijimas, pagrindimas, siūlomi sprendimo būdai)

 

 

3.2. Projekto tikslas ir uždaviniai (aprašyti, ko siekiama projekto veiklomis)

 

 

3.3. Trumpas projekto aprašymas (detalizuoti, kaip bus įgyvendinamas numatytas tikslas ir uždaviniai)

 

 

3.4. Tikslinė projekto grupė, projekto dalyviai (apibūdinti, į kokią asmenų grupę orientuojamasi įgyvendinant projekto veiklas, pvz.: konkrečios bendruomenės nariai; konkrečioje bendruomenėje gyvenantys socialinę atskirtį patiriantys asmenys ir pan., kiek dalyvių planuojama įtraukti per įvairias veiklas)

 

 

3.5. Projekto atitiktis išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintoms prioritetinėms finansuotinoms veikloms

 

 

3.6. Papildomų balų skyrimas (jei pareiškėjas atitinka kriterijų (-us), nurodytą (-us) Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo (toliau – Aprašas) 13 punkte, už kurį (-iuos) gali būti skiriami papildomi balai, turi būti pildoma ši lentelė, pateikiant atitikties atitinkamam kriterijui pagrindimą (pagrindimo skiltis lentelėje pildoma, jei pareiškėjas atitinka tam tikrą kriterijų)

Atitiktis kriterijams, nurodytiems Aprašo 13 punkte, už kuriuos gali būti skiriami papildomi balai

Pažymėti, kurį kriterijų atitinka pareiškėjas arba projektas (X)

Pagrindimas

Projektą pateikė bendruomeninė organizacija

 

 

Bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, t. y. kita nevyriausybine organizacija ar religine bendruomene ar bendrija arba kita ne pelno organizacija

 

 

Į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai

 

 

Į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti socialinę atskirtį patiriantys asmenys

 

 

Į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti jauni žmonės (14–29 m.)

 

 

 

3.7. Laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus projektą (aprašyti, ką norima pasiekti įgyvendinant projekte numatytas veiklas ir kaip tai paveiks tikslinę projekto grupę, t. y. kaip veiklos prisidės prie tikslinės projekto grupės gerovės didinimo. Išskirti kiekybinius ir kokybinius rezultatus)

 

 

4. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

 

Veiklos

pavadinimas

Planuojama veiklos vykdymo pradžia ir pabaiga

Planuojama vykdymo vieta

 

Planuojamos veiklos atsakingas (-i) vykdytojas (-ai)

Veiklos aprašymas (veiklos metodai, planuojamas dalyvių / savanorių skaičius ir kita), kokybiniai ir kiekybiniai vertinimo kriterijai

1.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

5. PROJEKTO SKLAIDA IR VIEŠINIMAS (priemonės, būdai, planuojama pasiekti auditorija)

 

 

6. PROJEKTO VEIKLŲ TĘSTINUMAS (pateikti trumpą aprašymą, jeigu projekto veiklas planuojama įgyvendinti ir pasibaigus projektui)

 

 

 

7. PAGRINDINIO (-IŲ) PROJEKTO VYKDYTOJO (-Ų) KVALIFIKACIJA, PATIRTIS IR GEBĖJIMAI ĮGYVENDINTI PLANUOJAMĄ PROJEKTĄ BEI KITI PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ UŽTIKRINSIANTYS IŠTEKLIAI

 

 

8. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Dokumento pavadinimas

Egz.

skaičius

Lapų skaičius

 

 

Organizacijos vykdytos veiklos paskutinių vienų kalendorinių metų ataskaita

 

 

Jeigu pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopija

 

 

Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija

 

 

Pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinantys dokumentai (tinkamai patvirtintos jų kopijos) (pvz., gyvenimo aprašymas)

 

 

Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu, – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties kopija

 

 

Jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažyma apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytas pasižadėjimas atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti jose faktiškai dalyvavusių savanorių skaičių ir įgyvendintas veiklas

 

 

Kiti dokumentai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti

 

 

 

Pareiškėjo vadovas ar įgaliotas asmuo  ________________                    ________________________

(parašas)                                            (vardas ir pavardė)

A. V.

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-245, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08840

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo

2 priedas

 

 

(Vertinimo anketos forma)

 

 

 

PROJEKTO, PATEIKTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSUI, VERTINIMO ANKETA

 

 

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto sąlyginis numeris

 

Išplėstinės seniūnaičių sueigos narys

 

Vertinimo data

 

 

 

 

 

Aplinkybės

Vertinimo kriterijai

Skiriamų balų ribos

Skiriami balai

Skiriamo balo pagrindimas (pvz., skiriamas mažesnis balas, nes yra viršyta maksimali vienam projektui galimų skirti lėšų suma; prašoma lėšų veiklai, kurios nėra veiklų plane ir pan.)

1. Įgyvendinant projektą sprendžiama problema, siekiami tikslai, uždaviniai, rezultatai, vykdomos veiklos ir jų tęstinumas (Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo (toliau – Aprašas) 1 priedo 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 papunkčiai, 6 punktas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema suformuluota aiškiai, nurodytas aiškus tikslas, uždaviniai, numatytas tęstinumas

Problema suformuluota aiškiai, nurodytas aiškus tikslas, uždaviniai, tačiau nenumatytas tęstinumas

Yra suformuluotas tikslas, uždaviniai, bet nėra aiški problema

Ne iki galo suformuluotas tikslas, uždaviniai ir problema

Neaiškus tikslas, uždaviniai, nėra problemos

 

 

 

20

 

 

15

 

 

 

10

 

 

5

 

0

 

 

2. Papildomas balas gali būti skiriamas, jeigu: (Aprašo 13 punktas, Aprašo 1 priedo 3.6 papunktis)

Projektą įgyvendins bendruomeninė organizacija

10

 

 

Bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, t. y. kita nevyriausybine organizacija ar religine bendruomene ar bendrija arba kita ne pelno organizacija:

·    Projektas įgyvendinamas kartu su trimis ir daugiau partnerių

·    Projektas įgyvendinamas kartu su dviem partneriais

·    Projektas įgyvendinamas kartu su vienu partneriu

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

5

 

3

 

 

 

Savanoriai įtraukti į įgyvendinamo projekto veiklas:

 

į visas veiklas;

 

į dalį veiklų

 

 

 

10

 

5

 

 

Projektu siekiama įtraukti socialinę atskirtį patiriančius asmenis

10

 

 

Į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti jauni žmonės (14–29 m.)

10

 

 

3. Projekto finansavimas (Aprašo 55 punktas, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurso paraiškos priedas)

Projektui prašomos lėšos yra aiškiai įvardytos, pagrįstos, susijusios su veiklomis ir atitinka konkurso skelbime nurodytą didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą

 

Projektui prašomos lėšos yra iš dalies įvardytos, pagrįstos, susijusios su veiklomis ir atitinka konkurso skelbime nurodytą didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą

10

 

 

 

 

5

 

 

4. Projekto viešinimas (Aprašo 1 priedo 5 punktas)

Užtikrinamas projekto viešinimas

10

 

 

10

 

 

 

 

 

Balų suma

(nurodyti didžiausią galimą skirti balų sumą)

 

 

 

 

Paraiškos, surinkusios mažiau nei ____ (nurodoma balų suma) balų, nefinansuojamos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išplėstinės seniūnaičių sueigos nario komentarai ir išvada

Prašoma suma (eurais)

 

Siūloma skirti suma (eurais)

 

Projektui įgyvendinti siūlomos skirti sumos pagrindimas (jei siūloma skirti suma yra mažesnė, nei prašoma)

 

 

 

Išplėstinės seniūnaičių sueigos narys

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-245, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08840

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomeninės veiklos stiprinimo
2017–2019 metų veiksmų plano
įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
įgyvendinimo aprašo

3 priedas

 

(Pavyzdinė projekto įgyvendinimo sutarties forma)

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO PROJEKTUI ĮGYVENDINTI PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ SUTARTIS

 

20___ m. ___________________ d. Nr. __________

 

___________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamiesi Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo (toliau – Aprašas) 50.15 ir 54.1 papunkčiais, išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu, įformintu 20__ m. ________________d. posėdžio protokolu Nr. ____ bei ____ savivaldybės administracijos direktoriaus 20__ m. įsakymu Nr. ____, ______________________ savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), atstovaujama __________________________________, veikiančio (-ios) pagal

                              (pareigos, vardas, pavardė)

___________________________, ir ________________________ (toliau – Projekto (teisinis atstovavimo pagrindas)                (projekto vykdytojo pavadinimas)

 

vykdytojas), atstovaujamas____________________, veikiančio (-ios) pagal________________,

(pareigos, vardas, pavardė)                     (teisinis atstovavimo pagrindas)

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui _________________________(toliau – Projektas) įgyvendinti pagal Nevyriausybinių               (projekto pavadinimas)

organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sutartį toliau – Sutartis).             

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Savivaldybės administracija Sutartimi įsipareigoja pervesti Sutarties 2 punkte nurodytą valstybės biudžeto lėšų sumą į Projekto vykdytojo banke, kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje esančią sąskaitą Projekto vykdytojo Projektui 20__ metais įgyvendinti, o Projekto vykdytojas įsipareigoja naudoti šias lėšas, atsiskaityti už jų panaudojimą Sutartyje nustatyta tvarka ir įgyvendinti Projekte numatytas veiklas.                    

2. Projekto vykdytojui skiriama valstybės biudžeto lėšų suma – ______Eur, paskirstyta ketvirčiais pagal išlaidų straipsnius 20__ metų išlaidų sąmatoje (toliau – Išlaidų sąmata), pridedamoje prie Sutarties.              

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

3. Sutartimi Savivaldybės administracija įsipareigoja:

3.1. pervesti Sutarties 2 punkte nurodytą valstybės biudžeto lėšų sumą pagal Išlaidų sąmatą į Projekto vykdytojo Sutarties rekvizituose nurodytą sąskaitą banke, kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje;

3.2. teikti Projekto vykdytojui visą reikalingą dalykinę ir metodinę pagalbą, informaciją, susijusią su Projekto įgyvendinimu, kad būtų tinkamai vykdomi Projekto vykdytojo pagal Sutartį prisiimti įsipareigojimai;

3.3. atsiradus pagrįstų įtarimų, kad Projekto vykdytojas netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir (arba) pažeidžia teisės aktus, turinčius esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti, apie tai raštu informuoti Projekto vykdytoją ir sustabdyti Sutarties vykdymą iki tol, kol išnyks netinkamo įsipareigojimų vykdymo aplinkybės. Šiuo atveju Savivaldybės administracija nustato Projekto vykdytojui protingą terminą pažeidimams pašalinti ir sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, o Projekto vykdytojas, pašalinęs pažeidimus, privalo raštu informuoti Savivaldybės administraciją, kad yra pasirengęs tinkamai vykdyti Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, kartu pateikdamas tai patvirtinančius įrodymus. Savivaldybės administracija, įvertinusi iš Projekto vykdytojo gautą informaciją, gali atnaujinti Sutarties vykdymą. Jei Projekto vykdytojas per nustatytą terminą pažeidimų nepašalina, neinformuoja Savivaldybės administracijos, kad yra pasirengęs tinkamai vykdyti Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus ir įsipareigojimus, Savivaldybės administracija vienašališkai nutraukia Sutartį jos IV skyriuje nustatyta tvarka bei terminais ir apie tai informuoja išplėstinę seniūnaičių sueigą.

4. Savivaldybės administracija turi teisę:

4.1. tikrinti, ar finansavimą Projektui įgyvendinti gavęs Projekto vykdytojas laikosi Sutartyje nustatytų reikalavimų ir įsipareigojimų, prireikus atlikti Projekto įgyvendinimo ir Projekto vykdytojui pervestų tikslinių valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ir atsiskaitymo už jas patikrinimą ir apie patikrinimo rezultatus informuoti išplėstinę seniūnaičių sueigą;

4.2. reikalauti, kad Projekto vykdytojas per Savivaldybės administracijos nustatytą terminą pateiktų dokumentus ir duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu;

4.3. reikalauti, kad Projekto vykdytojas patikslintų Sutarties 5.5 papunktyje nurodytas ataskaitas, nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

4.4. skaičiuoti Projekto vykdytojui 0,02 procento dydžio delspinigius nuo Sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kurią neįvykdomi įsipareigojimai, bet ne daugiau nei Sutarties suma. Šiuos delspinigius Projekto vykdytojas turi pervesti Savivaldybės administracijai į Sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos sąskaitą per 5 darbo dienas nuo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;

4.5. išieškoti iš Projekto vykdytojo netinkamai panaudotas lėšas, įskaitant išlaidas, patirtas

dėl Projekto vykdytojo netinkamo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymo.

5. Projekto vykdytojas įsipareigoja:

5.1. gautas valstybės biudžeto lėšas naudoti tik pagal tikslinę paskirtį Sutartyje nustatyta tvarka, vadovaudamasis Išlaidų sąmata;

5.2. Projekto išlaidas tiesiogiai susieti su Projekte numatytomis įgyvendinti veiklomis, užtikrinti, kad tinkamos finansuoti Projekto išlaidos, būtinos Projektui vykdyti, būtų pagrįstos Projekto įgyvendinimo eiga, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ne ankščiau kaip nuo Sutarties su Savivaldybės administracija pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;

5.3. atsiskaitymus grynaisiais ir negrynaisiais pinigais vykdyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.929 straipsniu ir kitais atsiskaitymus grynaisiais ir negrynaisiais pinigais reglamentuojančiais teisės aktais. Projekto vykdytojas, kurio veikla yra daugiau kaip 50 proc. finansuojama iš valstybės, savivaldybių biudžetų lėšų, Europos Sąjungos lėšų, yra laikomas perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;

5.4. norėdamas patikslinti Išlaidų sąmatą, Savivaldybės administracijai raštu pateikti pagrįstą prašymą tikslinti Išlaidų sąmatą ir lyginamąjį tikslinamos Išlaidų sąmatos projektą. Išlaidų sąmata gali būti tikslinama tarp būsimų ketvirčių ir tarp būsimų ketvirčių Priemonės išlaidų sąmatos straipsnių. Prašymas tikslinti Išlaidų sąmatą gali būti teikiamas tik dėl nepatirtų išlaidų, išskyrus tinkamų išlaidų sumažėjimo atvejus. Prašymas tikslinti Išlaidų sąmatą teikiamas Savivaldybės administracijai vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami;

5.5. atsiskaityti Savivaldybės administracijai už gautas valstybės biudžeto lėšas ir veiklą, kuriai finansuoti skiriamos valstybės biudžeto lėšos, – kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, o pasibaigus metams – iki kitų metų sausio 5 dienos Savivaldybės administracijai pateikti ketvirtines Išlaidų sąmatos ataskaitas ir biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo bei patirtų sąnaudų ketvirtines ataskaitas pagal Savivaldybės administracijos patvirtintą formą, išlaidas nurodydamas eurais ir euro centais, taip pat metinę veiklos ataskaitą. Prie metinės (galutinės Projekto įgyvendinimo) veiklos ataskaitos gali būti pridedama turima su Projekto įgyvendinimu susijusi rašytinė ir (ar) vaizdinė medžiaga;

5.6. įgyvendinti Projektą, atsižvelgdamas į šį kriterijų – įgyvendintų bendruomeninės veiklos stiprinimo veiklų ir jų dalyvių skaičius;

5.7. įgyvendinti Projektą ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;

5.8. raštu informuoti Savivaldybės administraciją apie aplinkybes, dėl kurių nebegalima vykdyti Sutarties arba kurios trukdo ar gali trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį;

5.9. raštu informuoti Savivaldybės administraciją, jei yra vykdoma ar numatoma vykdyti Projekto vykdytojo reorganizacija, ir pateikti dokumentus bei informaciją, pagrindžiančius, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perimantis Projekto vykdytojo teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti Projekto veiklas;

5.10. raštu informuoti Savivaldybės administraciją, kad Projekte numatytų veiklų vykdymas nutraukiamas ar sustabdomas. Gavusi tokį pranešimą, Savivaldybės administracija sustabdo valstybės biudžeto lėšų pervedimą Projektui. Projekto vykdytojui pašalinus šiame papunktyje nurodytas priežastis, atnaujinus veiklą ir apie tai pranešus Savivaldybės administracijai, sustabdytas lėšų pervedimas atnaujinamas;

5.11. sudaryti sąlygas Savivaldybės administracijos atstovams patikrinti, kaip vykdant Sutartį naudojamos valstybės biudžeto lėšos, ir pateikti visus prašomus dokumentus bei duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu, Savivaldybės administracijos nustatytais terminais, būdu ir forma;

5.12. grąžinti Savivaldybės administracijai Projekto vykdytojo disponuojamose sąskaitose esamas, Sutarčiai vykdyti ir Projektui įgyvendinti skirtas ir nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas ne vėliau kaip iki kitų po ataskaitinių metų sausio 3 d., o ne pagal paskirtį panaudotas valstybės biudžeto lėšas – Savivaldybės administracijos nustatytais terminais, suderintais su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, į Sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos banko, kitos mokėjimo ar kredito įstaigos sąskaitą;

5.13. už banke, kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas ne vėliau kaip iki kitų po ataskaitinių metų sausio 5 d. pervesti Savivaldybės administracijai į Sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos banko, kitos mokėjimo ar kredito įstaigos sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydamas, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir (arba) priemonės kodą, grąžinamą sumą;

5.14. atsakyti už informacijos ir pateiktų dokumentų teisingumą, tikslumą, pateikimą laiku, lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį teisės aktų nustatyta tvarka, teisės aktų reikalavimus atitinkantį gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir valstybės biudžeto lėšų praradimą dėl jų laikymo, naudojimo ir saugojimo rizikos neįvertinimo;

5.15. savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės atsiradusius Projekto vykdymo trūkumus, pažeidžiančius Sutarties sąlygas;

5.16. viešinti vykdomą Projektą, nurodydamas Projekto finansavimo šaltinį – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją;

5.17. užtikrinti, kad įgyvendinant Projektą asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

6. Vykdydamas Sutartį, Projekto vykdytojas turi teisę:

6.1. inicijuoti gautų valstybės biudžeto lėšų perskirstymą Sutarties 5.6 papunktyje ir Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka;

6.2. atsisakyti finansavimo ir inicijuoti Sutarties nutraukimą, laikydamasis Sutarties IV skyriuje nustatytos tvarkos.

7. Visa su Sutarties vykdymu susijusi informacija ir pranešimai siunčiami adresais, nurodytais Sutarties rekvizituose. Šalys privalo informuoti viena kitą raštu apie Sutarties rekvizitų pakeitimą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rekvizitų pakeitimo dienos. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius tai kitai Šaliai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų ar lėšų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

 

III. SUTARTIES PAKEITIMO SĄLYGOS

 

8. Sutartis keičiama (kai keičiasi Sutarties vykdymo sąlygos) Šalims pasirašant papildomą susitarimą. Atsiradus nurodytoms aplinkybėms, Projekto vykdytojas privalo Savivaldybės administracijai raštu pateikti pagrįstą prašymą pakeisti Sutartį ir pateikti susitarimo dėl Sutarties pakeitimo projektą. Jei keičiasi Projektui skirtas valstybės biudžeto lėšų dydis, kartu pridedamas detalusis Išlaidų sąmatos pakeitimo projektas. Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo pasirašomas arba Projekto vykdytojui pateikiamas motyvuotas atsisakymas pakeisti Sutartį per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo pakeisti Sutartį gavimo dienos.

 

IV. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 

9. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, Šalių susitarimu, Šalims pasirašant susitarimą, ar vienašališkai, kai viena Sutarties Šalis raštu įspėja kitą Šalį dėl Sutarties nutraukimo ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų.

10. Savivaldybės administracija, Projekto vykdytoją informavusi Sutarties 9 punkte nustatyta tvarka, vienašališkai nutraukia Sutartį ir įpareigoja Projekto vykdytoją grąžinti nepanaudotas ir (ar) ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas lėšas, kai Projekto vykdytojas netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, turinčius esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti:

10.1. Projektui skirtas lėšas naudoja ne pagal tikslinę paskirtį;

10.2. nesuderinęs su Savivaldybės administracija, perduoda Projekto įgyvendinimą kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui;

10.3. nepateikia savivaldybės administracijai Sutarties 5.5 papunktyje nurodytų ataskaitų arba per savivaldybės administracijos nustatytą terminą nepašalina pateiktų ataskaitų trūkumų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

10.4. nesudaro sąlygų Savivaldybės administracijos atstovams susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto įgyvendinimu ir Sutarties vykdymu, kitaip trukdo atlikti Projekto vykdymo stebėseną;

10.5. paaiškėja, kad deklaracijoje (Aprašo 5 priedas) buvo pateikta klaidinga ar melaginga informacija, Projekto vykdytojas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Sutarties sudarymo arba ją sudarius įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo konkursą organizavusiai savivaldybei priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos lėšos iš Projekto vykdytojo.

11. Projekto vykdytojas turi teisę prašyti Savivaldybės administracijos nutraukti Sutartį, jeigu:

11.1. Projekto vykdytojui iškeliama bankroto byla arba jis likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba susiklosto kitokia situacija, kuri kelia pagrįstų abejonių, jog sutartiniai įsipareigojimai bus įvykdyti tinkamai;

11.2. Projekto vykdytojas nevykdo ar negalės vykdyti Sutarties įsipareigojimų dėl kitų svarbių priežasčių.

12. Norėdamas nutraukti Sutartį, Projekto vykdytojas privalo pateikti Savivaldybės administracijai raštišką motyvuotą prašymą nutraukti Sutartį. Kartu su prašymu nutraukti Sutartį Projekto vykdytojas privalo pateikti Sutarties 5.7 papunktyje nurodytas jau panaudotų lėšų ataskaitas (toliau – panaudotų lėšų ataskaitos). Savivaldybės administracijai pritarus Projekto vykdytojo prašymui nutraukti Sutartį, Projekto vykdytojas iki Sutarties nutraukimo privalo grąžinti nepanaudotas ar ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas vykdant Sutartį gautas lėšas Savivaldybės administracijai į Sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos banko, kitos mokėjimo ar kredito įstaigos sąskaitą.

13. Savivaldybės administracija, gavusi Sutarties 12 punkte nurodytą Projekto vykdytojo prašymą nutraukti Sutartį, patikrina panaudotų lėšų ataskaitas. Jeigu nurodytos ataskaitos nepateiktos, Savivaldybės administracija įvertina Projekto vykdymo rezultatus ir Projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus.

Jeigu, patikrinus panaudotų lėšų ataskaitas ir (ar) Projekto vykdymo rezultatus, ir (ar) Projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus, nustatoma, kad lėšos panaudotos ne pagal tikslinę paskirtį, Savivaldybės administracija nustato protingą terminą (ne ilgesnį nei 14 darbo dienų) jiems pašalinti. Projekto vykdytojas, pašalinęs pažeidimus, nedelsdamas raštu apie tai privalo informuoti Savivaldybės administraciją. Jeigu per nustatytą terminą pažeidimai nepašalinami, Savivaldybės administracija gali imtis Sutarties 3.3, 4.1–4.5 ir 10.1 papunkčiuose nurodytų veiksmų.

Jeigu, patikrinus panaudotų lėšų ataskaitas ir (ar) Projekto vykdymo rezultatus, ir (ar) Projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus, Sutarties vykdymo pažeidimų nenustatoma arba jie pašalinami, Savivaldybės administracija, įvertinusi Projekto vykdytojo prašyme nurodytus motyvus, priima sprendimą dėl Sutarties nutraukimo ir apie jį per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja Projekto vykdytoją.

 

V. FORCE MAJEURE

 

14. Nė viena Šalis nelaikoma pažeidusia Sutarties arba nevykdančia įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

15. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Sutarties Šalių teisės, pareigos bei atsakomybė, esant šioms aplinkybėms, reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo“.

16. Jei kuri nors Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos informuoja apie tai kitą Šalį, pateikdama įrodymus, taip pat įrodymus, jog ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, ir pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

17. Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negalėjusi vykdyti savo prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama raštu informuoti kitą Šalį apie tai, kad negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų, ir atnaujinti savo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

18. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, bet kuri Šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį, įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 10 (dešimt) darbo dienų. Jeigu pasibaigus šiam 10 (dešimt) darbo dienų terminui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar tęsiasi, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

19. Jeigu Šalis laiku kitos Šalies neinformavo apie tai, kad negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateiktos informacijos.

 

VIKITOS SĄLYGOS

 

20. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki einamųjų metų gruodžio 31 d. ir visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

21. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie pasirašyti abiejų Šalių, patvirtinti Šalių antspaudais (jeigu Projekto vykdytojas antspaudą privalo turėti), ir yra laikomi neatsiejama Sutarties dalimi.

22. Visi Sutarties Šalių siunčiami dokumentai turi būti patvirtinti Sutarties Šalių įgaliotų asmenų parašais ir antspaudais (jeigu Projekto vykdytojas antspaudą privalo turėti).

 

VII. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

 

 

Savivaldybės administracija

Projekto vykdytojas

 

Įstaigos pavadinimas:

Juridinio asmens pavadinimas:      

 

Įstaigos adresas:

Juridinio asmens adresas:      

 

 

Juridinio asmens adresas susirašinėti:      

 

Įstaigos kodas:

Juridinio asmens kodas:      

 

A. s.

A. s.      

 

Bankas:

Bankas:      

 

Banko kodas:

Banko kodas:      

 

Tel. nr.

Tel. nr.      

 

Faks.

Faks.      

 

El. p.

 

Administracijos direktorius

A. V.

 

…………..............

(vardas, pavardė)

El. p.      

 

Projekto vykdytojo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos

A. V.

..................................

(vardas, pavardė)

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-245, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08840

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo

2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo

4 priedas

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS UŽTIKRINTI KONKURSO INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMĄ, VIEŠAI NESKELBTI IR NEPLATINTI ŠIOS INFORMACIJOS

 

(data)

 

 

Aš, _______________, būdamas (-a) išplėstinės seniūnaičių sueigos nariu (-e) ar
                           (vardas, pavardė)

sekretoriumi (-e), vertindamas (-a) Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo nustatyta tvarka organizuotam konkursui pateiktus projektus:

 

PASIŽADU:

1. saugoti ir tik teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti informaciją, kuri man taps žinoma esant išplėstinės seniūnaičių sueigos nariu (-e);

2. man patikėtus dokumentus ar duomenis saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar jais pasinaudoti, neatskleisti tretiesiems asmenims informacijos, kuri man taps žinoma esant išplėstinės seniūnaičių sueigos nariu (-e);

3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų;

4. savo ir (ar) man artimų asmenų privačių interesų naudai nesinaudoti ir neleisti naudotis informacija, kurią sužinosiu dalyvaudamas (-a) svarstant, rengiant ar priimant išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimą.

Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti savivaldybės administracijai ir pareiškėjams padarytus nuostolius.

Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra artimieji giminaičiai bei svainystės ryšiais susiję asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 ir 3.136 straipsniuose, taip pat sutuoktinis, sugyventinis ar partneris, sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės) bei mano įtėviai, įvaikiai, įbroliai, įseserės.

___________________                 ________________                  ____________________

(pareigos išplėstinėje                         (parašas)                              (vardas ir pavardė) 

seniūnaičių

sueigoje)

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-245, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08840

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir

bendruomeninės veiklos stiprinimo

2017–2019 metų veiksmų plano

įgyvendinimo 2.3 priemonės

„Remti bendruomeninę veiklą

savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo

5 priedas

 

 

 

(Pavyzdinė deklaracijos forma)

 

DEKLARACIJA

 

(data)

 

Aš, _________________________________________________, veikiantis (-i) pareiškėjo 

(vardas ir pavardė)

_______________________________________________________ vardu, patvirtinu, kad nėra toliau

(pareiškėjo pavadinimas)

nurodytų aplinkybių:

1. pareiškėjas nėra sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;

2. asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXIII skyriuje (nusikaltimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams), taip pat už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 205 straipsnyje (Apgaulingas pareiškimas apie juridinio asmens veiklą), 206 straipsnyje (Kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką), 207 straipsnyje (Kreditinis sukčiavimas), 219 straipsnyje (Mokesčių nesumokėjimas), 220 straipsnyje (Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas), 222 straipsnyje (Apgaulingas apskaitos tvarkymas) bei 223 straipsnyje (Aplaidus apskaitos tvarkymas);

3. pareiškėjas paraiškoje arba jo prieduose nepateikė klaidinančios arba melagingos informacijos;

4. pareiškėjas per paskutinius trejus metus iki paraiškos pateikimo savivaldybės administracijai dienos nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos savivaldybės institucijų valstybės tarnautojams ir (arba) darbuotojams, išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams;

5. pareiškėjas turi pakankamus žmogiškuosius išteklius ir tinkamus administracinius gebėjimus įgyvendinti projektą;

6. pareiškėjas nėra neatsiskaitęs už ankstesniais metais iš savivaldybės ar valstybės biudžeto gautų lėšų panaudojimą ir (arba) gautų lėšų nėra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį.

Man yra žinoma, kad šioje deklaracijoje nurodžius klaidinančią ar melagingą informaciją, vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo 59.5 papunkčiu, sudaryta Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sutartis bus vienašališkai nutraukta.

Patvirtinu, kad kartu su paraiška pateikti dokumentai, taip pat dokumentų užsienio kalba vertimai yra tikri.

 

______________________                 ______________________                  ____________________

(pareiškėjo vadovo ar jo                                    (parašas)                                   (vardas ir pavardė ) 

įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

Papildyta priedu:

Nr. A1-245, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08840

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir

 bendruomeninės veiklos stiprinimo

2017–2019 metų veiksmų plano

įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti

bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

įgyvendinimo aprašo

6 priedas

 

 

(Pavyzdinė nešališkumo deklaracijos forma)

 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA DĖL OBJEKTYVIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO BEI VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTO VENGIMO

 

(data)

 

 

Aš, _______________, būdamas (-a) išplėstinės seniūnaičių sueigos nariu (-e) ar sekretoriumi

(vardas, pavardė)

(-e), vertindamas (-a) Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo nustatyta tvarka organizuotam konkursui pateiktus projektus:   

1. pasižadu savo pareigas atlikti objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis (-i) įstatymų viršenybės, skaidrumo, nešališkumo, teisėtumo, sąžiningumo principais;

2. pasižadu informuoti išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininką arba seniūną (kai nusišalina išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas) apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje, jei man dalyvaujant, rengiant, svarstant ar priimant išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus:

2.1. šiose procedūrose dalyvauja asmenys, iš kurių aš ar man artimi asmenys gauna bet kokios rūšies pajamų ar kitokio pobūdžio naudos;

2.2. aš ar man artimi asmenys yra procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens steigėjas, akcininkas ar dalininkas, darbuotojas ar valdymo organo narys;

3. jei paaiškėtų, kad mano dalyvavimas rengiant, svarstant ar priimant išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus gali sukelti interesų konfliktą, pasižadu nedelsdamas (-a) informuoti apie tai išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininką arba seniūną (kai nusišalina išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas) ir nusišalinti nuo sprendimo priėmimo procedūros.

 

Žinau, kad kilus šališkumo ar interesų konflikto grėsmei galiu būti nušalintas (-a) nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje.

 

Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra artimieji giminaičiai bei svainystės ryšiais susiję asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 ir 3.136 straipsniuose, taip pat sutuoktinis, sugyventinis ar partneris, sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės) bei mano įtėviai, įvaikiai, įbroliai, įseserės.

 

 

______________________                 ______________________                  ____________________

(nurodomos pareigos                                    (parašas)                                     (vardas ir pavardė) 

išplėstinėje seniūnaičių sueigoje)

 

Papildyta priedu:

Nr. A1-245, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08840

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo

2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo

7 priedas

 

 

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS UŽTIKRINTI KONKURSO INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMĄ, VIEŠAI NESKELBTI IR NEPLATINTI ŠIOS INFORMACIJOS

 

(data)

 

Aš, _______________ , būdamas (-a) Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo nustatyta tvarka organizuotam konkursui pateiktų projektų išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžio stebėtoju (-a) ar savivaldybės įstaigos valstybės tarnautoju ar darbuotoju, atsakingu už Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimą savivaldybėje,

PASIŽADU:

1. saugoti ir tik teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti informaciją, kuri man taps žinoma, stebint išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdį:

a) būdamas posėdžio stebėtoju – posėdžio stebėsenos tikslais;

b) būdamas savivaldybės įstaigos valstybės tarnautoju ar darbuotoju – savo funkcijoms ir prievolėms vykdyti;

2. savo ir (ar) man artimų asmenų privačių interesų naudai nesinaudoti ir neleisti naudotis informacija, kurią įgysiu dalyvaudamas (-a) išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdyje.

Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir pareiškėjams padarytus nuostolius.

Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra artimieji giminaičiai bei svainystės ryšiais susiję asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 ir 3.136 straipsniuose, taip pat sutuoktinis, sugyventinis ar partneris, sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės) bei mano įtėviai, įvaikiai, įbroliai, įseserės.

 

____________________                 ______________________                _________________

(posėdyje dalyvaujančio                                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)

asmens teisinė padėtis) 

 

Papildyta priedu:

Nr. A1-245, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08840

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedo priedas

Papildyta priedu:

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-245, 2018-05-30, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08840

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-208, 2019-04-18, paskelbta TAR 2019-04-18, i. k. 2019-06355

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo