Įsakymas netenka galios 2021-04-21:

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-265, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06661

Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2017-07-25 iki 2021-04-20

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-07-31, i. k. 2015-11856

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ENZOOTINĖS GALVIJŲ LEUKOZĖS, GALVIJŲ BRUCELIOZĖS IR TUBERKULIOZĖS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. liepos 31 d. Nr. B1-748

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, įgyvendindamas 1977 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyvą 78/52/EEB, nustatančią Bendrijos kriterijus nacionaliniams planams dėl pagreitinto galvijų bruceliozės, tuberkuliozės ir leukozės likvidavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 3 tomas, p. 181), ir atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2012/303/ES, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas 2003/467/EB dėl paskelbimo, kad valstybėje narėje Lietuvoje oficialiai nenustatyta enzootinė galvijų leukozė (OL 2012 L 152, p. 48), 2014 m. kovo 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2014/177/ES, kuriuo dėl paskelbimo, kad Lietuvoje oficialiai nenustatyta bruceliozės, iš dalies keičiamas sprendimo 2003/467/EB II priedas (OL 2013 L 95, p. 45), ir 2015 m. balandžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2015/567, kuriuo dėl paskelbimo, kad Lietuvos galvijų bandose tuberkuliozės oficialiai nenustatyta, iš dalies keičiamas sprendimo 2003/467/EB I priedas (OL 2015 L 93, p. 69):

1. T v i r t i n u pridedamą Enzootinės galvijų leukozės, galvijų bruceliozės ir tuberkuliozės kontrolės tvarkos aprašą.

2.       P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1.    Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 13 d. įsakymą Nr. B1-236 „Dėl Enzootinės galvijų leukozės kontrolės nurodymų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2.    Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 13 d. įsakymą Nr. B1-235 „Dėl Galvijų bruceliozės kontrolės nurodymų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.3.    Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. B1-341 „Dėl Galvijų tuberkuliozės kontrolės nurodymų patvirtinimo“.

3. P a v e d u:

3.1. įsakymo vykdymą pagal kompetenciją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams;

3.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį, Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės ir Skubios veiklos skyriams.

 

 

 

Direktoriaus  pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                                                    Vidmantas Paulauskas


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2015 m. liepos 31 d. įsakymu
Nr. B1-748

 

ENZOOTINĖS GALVIJŲ LEUKOZĖS, GALVIJŲ BRUCELIOZĖS IR TUBERKULIOZĖS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Enzootinės galvijų leukozės, galvijų bruceliozės ir tuberkuliozės kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato priemones, kurios turi būti taikomos įtarus galvijų bruceliozę ar galvijų tuberkuliozę, likviduojant enzootinę galvijų leukozę, galvijų bruceliozę ar tuberkuliozę, ir reikalavimus įvežamiems, importuojamiems, vežamiems tranzitu galvijams.

2. Vartojamos sąvokos:

2.1. Apsiveršiavimas – gyvo ar negyvo veršelio atsivedimas praėjus 271 arba daugiau dienų nuo sukergimo arba apsėklinimo arba 265 dienoms nuo embriono persodinimo ar įsodinimo.

2.2. Bruceliozė (toliau – BRC) – užkrečiamoji liga, kurią sukelia brucelių (lot. Brucella abortus) genties bakterijos.

2.3. Brucelioze užsikrėtęs galvijas (toliau – BRC užsikrėtęs galvijas) – galvijas, kuriam po laboratorinio tyrimo patvirtinta diagnozė.

2.4. Enzootine galvijų leukoze užsikrėtęs galvijas (toliau – EGL užsikrėtęs galvijas) – galvijas, kuriam po laboratorinio arba patologinio anatominio tyrimo patvirtinta diagnozė.

2.5. Enzootinė galvijų leukozė (toliau – EGL) – užkrečiamoji galvijų liga, kurią sukelia leukemijos virusas.

2.6. Epizootinis tyrimas – tyrimas ligos priežasčiai ir paplitimui nustatyti.

2.7. Galvijo abortas – karvės išsimetimas arba priešlaikinis apsiveršiavimas, praėjus mažiau kaip 271 dienai nuo sukergimo arba apsėklinimo arba mažiau kaip 265 dienoms nuo embriono persodinimo arba įsodinimo.

2.8. Galvijo laikytojas (toliau – laikytojas) – asmuo, kuris yra galvijo savininkas ar jį laiko atlygintinai ar neatlygintinai.

2.9. Galvijo savininkas (toliau – savininkas) – asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso galvijas.

2.10. Galvijų banda (toliau – banda) – vienoje galvijų laikymo vietoje laikoma vienos rūšies galvijų grupė, kuriai suteikiamas atpažinties numeris. Jei vienoje galvijų laikymo vietoje laikoma daugiau nei viena galvijų banda, tai kiekviena iš jų turi būti atpažįstama pagal atskirą numerį.

2.11. Galvijų laikymo vieta (toliau – laikymo vieta) pastatas arba tuo atveju, kai gyvūnai laikomi lauke, bet kuri vieta, kurioje gyvūnai yra laikomi, auginami ir prižiūrimi.

2.12. Įgaliotasis veterinarijos gydytojas – privatus veterinarijos gydytojas, kuriam pagal sutartį pavesta atlikti kai kurias valstybinės veterinarijos funkcijas.

2.13. Įtariamas enzootine galvijų leukoze, galvijų brucelioze ar tuberkulioze užsikrėtęs galvijas (toliau – įtariamas EGL, BRC ar TBC užsikrėtęs galvijas) – galvijas, kuris pagal epizootinio tyrimo duomenis gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai užsikrėtęs enzootine galvijų leukoze, galvijų brucelioze ar tuberkulioze.

2.14. Jautis – ne jaunesnis kaip keturių mėnesių amžiaus kastruotas vyriškos lyties galvijas.

2.15. Prižiūrintysis valstybinis veterinarijos gydytojas – valstybinis veterinarijos gydytojas, pagal veterinarijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus vykdantis valstybinės veterinarinės priežiūros funkciją.

2.16. Tuberkulinizacija tuberkulino suleidimas gyvūnui į odą.

2.17. Tuberkulioze užsikrėtęs galvijas (toliau – TBC užsikrėtęs galvijas) – galvijas, kuriam pagal tuberkulinizacijos vertinimo rezultatus arba po laboratorinio, patologinio anatominio tyrimo patvirtinta diagnozė.

2.18. Tuberkuliozė (toliau – TBC) – užkrečiamoji liga, kurią sukelia mikobakterijų (lot. Mycobacterium bovis) genties bakterijos.

3. Draudžiama vakcinuoti ir gydyti galvijus nuo EGL, BRC ir TBC.

4. Visiems skerdykloje paskerstiems galvijams atliekamas tikrinimas po skerdimo, kurio metu nustačius organų su patologiniais anatominiais pakitimais, kurie galėjo susidaryti dėl EGL ir TBC, imami tokių organų ir navikų mėginiai ir siunčiami laboratoriniams tyrimams į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą (toliau – Institutas).  

5. Bandos dėl EGL, BRC ir TBC tiriamos pagal Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymu B1-349 „Dėl Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimai).

6. Galvijų pieno ir kraujo mėginiai dėl EGL, BRC ir TBC tiriami Institute, kuris gautus tyrimų rezultatus suveda į Veterinarinės informacijos valdymo sistemą (toliau – VIVS).

 

II SKYRIUS

PRANEŠIMAS ĮTARUS EGL, BRC IR TBC

 

7. Savininkas arba laikytojas ir (ar) įgaliotasis veterinarijos gydytojas turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, pranešti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritoriniam padaliniui apie laikymo vietoje įtariamus EGL, BRC ar TBC užsikrėtusius galvijus, nurodydamas bandos ir laikymo vietos atpažinties numerius, laikymo vietos adresą ir įtariamų EGL, BRC ar TBC užsikrėtusių galvijų individualius atpažinties numerius.

8. Prižiūrintysis valstybinis veterinarijos gydytojas turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, raštu ar elektroniniu būdu pranešti VMVT teritoriniam padaliniui apie skerdykloje paskerstus įtariamus EGL, TBC ar BRC užsikrėtusius galvijus, taip pat apie nustatytus pakitimus paskerstų galvijų audiniuose ar organuose, kurie galėjo susidaryti dėl TBC ar EGL, nurodydamas galvijų bandos ir laikymo vietos atpažinties numerius, laikymo vietos adresą ir įtariamų EGL, TBC ar BRC užsikrėtusių galvijų individualius atpažinties numerius. Prižiūrintysis valstybinis veterinarijos gydytojas turi užtikrinti, kad įtariamų EGL, TBC ar BRC užsikrėtusių galvijų skerdenos, subproduktai ir kitos dalys būtų laikomos atskirai tol, kol oficialiai nebus patvirtinta ar paneigta EGL, TBC ar BRC. Patvirtinus EGL, BRC ar TBC, šiomis ligomis užsikrėtusių galvijų skerdenos, subproduktai ir kitos dalys turi būti perduotos šalutinių gyvūninių produktų tvarkytojui Tvarkos aprašo 21 punkte nustatyta tvarka.

9. Jeigu VMVT teritorinis padalinys pagal Tvarkos aprašo 8 punktą pranešimą gauna iš prižiūrinčiojo valstybinio veterinarijos gydytojo, apie įtariamus EGL, TBC ar BRC užsikrėtusius galvijus raštu informuoja galvijų savininką ar laikytoją.

10. Laikytojas ar savininkas, įtaręs EGL, BRC ar TBC galvijams, privalo užtikrinti, kad galvijai iš bandų nebūtų perkeliami.

 

III SKYRIUS

PRIEMONĖS ĮTARUS EGL, BRC IR TBC

 

11. VMVT teritorinis padalinys, per VIVS gavęs teigiamus ar abejotinus EGL ar BRC pieno tyrimų rezultatus, užtikrina, kad iš bandų, kurių galvijams nustatyti teigiami ar abejotini EGL ar BRC pieno tyrimų rezultatai, būtų nedelsiant paimti kraujo mėginiai dėl EGL ar BRC tyrimų. Kol tiriami kraujo mėginiai dėl EGL, bandoms, kuriose laikomi įtariami EGL užsikrėtę galvijai, Tvarkos aprašo 12.1 papunktyje nurodyti apribojimai netaikomi, o kol tiriami kraujo mėginiai dėl BRC, bandoms, kuriose laikomi įtariami BRC užsikrėtę galvijai, taikomos visos Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytos priemonės.

12. VMVT teritorinis padalinys, gavęs pranešimą apie įtariamus BRC užsikrėtusius galvijus (pagal kraujo ar pieno mėginius) ar įtariamus TBC užsikrėtusius galvijus (pagal tuberkulinizacijos vertinimo rezultatus, taip pat organų ar audinių mėginius, paimtus skerdykloje), turi:

12.1. raštu uždrausti perkelti galvijus iš bandos, kurioje yra įtariamas BRC ar TBC užsikrėtęs galvijas. VMVT teritorinis padalinys gali leisti išvežti įtariamus BRC ar TBC užsikrėtusius galvijus į skerdyklą. Įtarus BRC po to, kai įtariami BRC užsikrėtę galvijai yra atskiriami ir izoliuojami nuo sveikų galvijų, VMVT teritorinis padalinys gali leisti iš bandos, kurioje laikomi įtariami BRC užsikrėtę galvijai, išvežti sveikus jaučius penėjimui į to paties laikytojo ar savininko kitas bandas (penėjimo bandas). Tokie jaučiai po penėjimo gali būti vežami tik į skerdyklas, esančias Lietuvos Respublikoje;

12.2. kuo greičiau atlikti bandos epizootinį tyrimą;

12.3. užtikrinti, kad įtariami BRC ar TBC užsikrėtę galvijai bus ištirti, kaip nustatyta Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimuose.

13. Kol bus oficialiais tyrimais patvirtinta ar paneigta BRC ar TBC, VMVT teritorinis padalinys turi:

13.1. kontroliuoti, kad laikytojas ar savininkas vykdytų VMVT teritorinio padalinio nurodymus;

13.2. įpareigoti laikytoją ar savininką atskirti įtariamus BRC ar TBC užsikrėtusius galvijus nuo kitų galvijų tokiu būdu, kad būtų išvengta tiesioginio arba netiesioginio sąlyčio su kitais galvijais, kol bus gauti laboratorinio tyrimo rezultatai.

14. Tvarkos aprašo 12.1 papunkčio ir 13 punkto nurodymai galioja tol, kol laboratoriniu tyrimu patvirtinama, kad bandoje nėra BRC užsikrėtusių galvijų, ar odos raukšlės (tuberkulinizacijos) tyrimu patvirtinama, kad bandoje nėra TBC užsikrėtusių galvijų.

 

IV SKYRIUS

PRIEMONĖS LIKVIDUOJANT EGL, BRC, TBC

 

15. Laboratoriniais tyrimais patvirtinus EGL ar BRC arba odos raukšlės (tuberkulinizacijos) tyrimu patvirtinus TBC, VMVT teritorinis padalinys, nedelsdamas turi:

15.1. savininkui arba laikytojui pateikti pranešimą apie tyrimų rezultatus;

15.2. raštu uždrausti perkelti galvijus iš bandos, kurioje yra EGL užsikrėtęs galvijas, arba taikyti Tvarkos aprašo 12.1 papunktyje nurodytas priemones, jeigu patvirtinama BRC ar TBC;

15.3. įpareigoti laikytoją ar savininką kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Tvarkos aprašo 15.1 papunktyje nurodyto pranešimo gavimo datos, paskersti EGL, BRC ar TBC užsikrėtusius galvijus VMVT teritorinio padalinio nurodytoje skerdykloje;

15.4. įpareigoti laikytoją ar savininką atskirti EGL, BRC ar TBC užsikrėtusius galvijus ir įtariamus EGL, BRC ar TBC užsikrėtusius galvijus tokiu būdu, kad jie neturėtų sąlyčio su kitais galvijais; patalpose, kuriose laikomi EGL, BRC ar TBC užsikrėtę galvijai, negali būti laikomi kiti galvijai;

15.5. įpareigoti laikytoją ar savininką Tvarkos aprašo 15.4 papunktyje nurodytus galvijus papildomai paženklinti (dažais, ausų įsagais ar kt., kuriuos draudžiama pakeisti, pašalinti, sunaikinti ir sugadinti arba bandyti pakeisti, pašalinti, sunaikinti ir sugadinti);

15.6. ištirti dėl EGL, BRC ar TBC bandas, į kurias buvo įvežti galvijai iš šios bandos arba iš kurių jie buvo išvežti, arba informuoti kitą VMVT teritorinį padalinį, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra tokios bandos, dėl būtinybės jas ištirti dėl EGL, BRC ar TBC;

15.7. uždrausti EGL, BRC ar TBC užsikrėtusius bulius naudoti reprodukcijai;

15.8. uždrausti kergti ir sėklinti EGL, BRC ar TBC užsikrėtusias karves ir telyčias;

15.9. nurodyti laikytojui ar savininkui nedelsiant informuoti VMVT teritorinį padalinį apie bet kokį galvijų gaišimą, skerdimą laikymo vietoje.

16. Savininkas ar laikytojas VMVT teritoriniam padaliniui turi pranešti ne tik apie Tvarkos aprašo 15.9 papunktyje nurodytus galvijų skerdimo ar gaišimo atvejus, bet ir apie galvijų abortus, kurie įvyko dėl BRC. Laikytojas ar savininkas turi atskirti abortavusią karvę, abortuotą vaisių, gimusį negyvą arba nuo BRC po gimimo nugaišusį veršelį ir placentą nuo kitų galvijų ir saugiai juos laikyti, kol VMVT teritorinis padalinys paims veršelio ar placentos mėginius. VMVT teritoriniam padaliniui paėmus abortuoto vaisiaus, veršelio ar placentos mėginius, savininkas ir laikytojas turi vykdyti VMVT teritorinio padalinio nurodymus dėl abortavusios karvės laikymo, abortuoto vaisiaus, gimusio negyvo ar nuo BRC po gimimo nugaišusio veršelio ir placentos tvarkymo.

17. Jei galvijų TBC tyrimo rezultatai teigiami, kaip nurodyta Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimų 2 priedo 5.3 papunktyje, tačiau galvijai neturi TBC klinikinių požymių, VMVT teritorinis padalinys gali leisti juos paskersti ne vėliau kaip per 3 mėnesius, jeigu:

17.1. tai karvė, kuriai iki apsiveršiavimo yra likę ne ilgiau kaip 3 mėnesiai;

17.2. bandą sudaro daugiau kaip 20 galvijų ir dėl techninių galimybių nurodytoje skerdykloje neįmanoma paskersti visų galvijų per 30 dienų.

18. Savininkas ar laikytojas gali kreiptis į VMVT teritorinį padalinį su prašymu leisti paskersti ne tik EGL užsikrėtusius, bet ir kitus galvijus. Tokiu atveju VMVT teritorinis padalinys turi įpareigoti laikytoją ar savininką paskersti visus bandos galvijus ne vėliau kaip per 30 dienų. Prieš išvežimą skersti EGL užsikrėtusius galvijus banda turi būti atskiriama nuo kitų toje laikymo vietoje esančių bandų tokiu būdu, kad EGL užsikrėtusioje bandoje laikomi galvijai neturėtų sąlyčio su kitose bandose laikomais galvijais. Galvijai iš tokios bandos gali būti vežami tik į skerdyklą VMVT teritoriniam padaliniui leidus.

19. Jeigu nustačius EGL laikytojas ar savininkas nusprendžia paskersti ne visus bandos galvijus, o tik EGL užsikrėtusius galvijus, VMVT teritorinis padalinys turi įpareigoti laikytoją ar savininką laikyti kitus galvijus taip, kad jie neturėtų sąlyčio su kitais galvijais, kol jie sulauks 12 mėnesių amžiaus ir bus ištirti dėl EGL.

20. TBC, BRC užsikrėtusių karvių pienas gali būti naudojamas tik toje pačioje laikymo vietoje laikomiems ūkiniams gyvūnams šerti, tačiau jis turi būti tinkamai pasterizuojamas, sterilizuojamas arba apdorojamas aukšta temperatūra laikymo vietoje arba pieno perdirbimo įmonėje. EGL užsikrėtusių karvių pienas gali būti naudojamas ir kitų laikymo vietų ūkiniams gyvūnams šerti, jeigu jis prieš naudojimą tinkamai pasterizuojamas, sterilizuojamas arba apdorojamas aukšta temperatūra laikymo vietoje arba pieno perdirbimo įmonėje. Termiškai neapdorotu pienu, gautu iš EGL užsikrėtusių karvių, gali būti šeriami tik EGL užsikrėtusios bandos galvijai, jeigu jie bus vėliau paskersti per VMVT teritorinio padalinio nurodytą laikotarpį.

21. Skerdykloje paskerstų EGL, BRC ar TBC užsikrėtusių galvijų skerdenos, skerdenų pusės, ketvirčiai, gabalai ir kitos dalys tvarkomos vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 854/2004, nustatančiu specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 75), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/185 (OL 2017 L 29, p. 21). Jeigu skerdykloje paskerstų EGL, BRC ar TBC užsikrėtusių galvijų skerdenos, skerdenų pusės, ketvirčiai, gabalai ir subproduktai pripažįstami netinkamais maistui, jie yra laikomi 3 kategorijos šalutiniais gyvūniniais produktais ir gali būti naudojami pašarų gamybai, užtikrinant, kad bus išvengta užsikrėtimo EGL, BRC ar TBC. Šie šalutiniai gyvūniniai produktai turi būti perdirbami 3 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonėje, vadovaujantis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1) ir kitais šalutinių gyvūninių produktų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-444, 2017-07-24, paskelbta TAR 2017-07-24, i. k. 2017-12572

 

22. BRC užsikrėtusių karvių abortuotas vaisius, gimęs negyvas veršelis, nuo BRC po gimimo nugaišęs veršelis ir placenta turi būti surinkti ir sunaikinti 3 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonėje vadovaujantis reglamentu (EB) Nr. 1069/2009 ir kitais šalutinių gyvūninių produktų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

23. Skerdyklos, pieno perdirbimo įmonės ir 3 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonės turi užtikrinti, kad EGL, BRC, TBC neišplistų per EGL, BRC ar TBC užsikrėtusių galvijų skerdenas, šalutinius gyvūninius produktus, termiškai apdorojamą pieną ir perdirbamus šalutinius gyvūninius produktus.

24. VMVT teritorinis padalinys, nustatęs, kad skerdykloje paskerstas EGL, BRC ar TBC užsikrėtęs galvijas dalyvavo parodoje, buvo parduotas patvirtintoje turgavietėje, galvijų surinkimo centre ar prekiautojo galvijais patalpose, turi nurodyti skerdyklos, turgavietės, surinkimo centro ar prekiautojo galvijais patalpų savininkui ar nuomotojui atlikti patalpų ir kitų medžiagų, prie kurių lietėsi EGL, BRC ar TBC užsikrėtęs galvijas, valymą ir dezinfekciją. 

25. Šiaudai, pakratai ir kitos medžiagos arba daiktai, prie kurių lietėsi BRC užsikrėtę galvijai, abortuotas vaisius, gimęs negyvas ar nuo BRC po gimimo nugaišęs veršelis ir placenta turi būti nedelsiant sudeginti arba užkasti, prieš tai juos apdorojus autorizuotais veterinariniais biocidiniais produktais.

26. Mėšlas iš tvartų arba kitų pastatų, kuriuose buvo laikomi BRC ar TBC užsikrėtę galvijai, turi būti sukraunamas ūkiniams gyvūnams neprieinamoje vietoje ir dezinfekuojamas autorizuotais veterinariniais biocidiniais produktais bei laikomas ne trumpiau kaip 3 savaites. Jeigu mėšlas padengiamas neužkrėsto mėšlo arba žemių sluoksniu, jo galima nedezinfekuoti. Srutos, surenkamos ne tuo pačiu metu kaip mėšlas iš tvartų arba kitų patalpų, kuriose buvo laikomi BRC ar TBC užsikrėtę galvijai, taip pat turi būti dezinfekuojamos.

27. Veterinariniais biocidiniais produktais apdorotas mėšlas ir srutos gali būti išvežami iš laikymo vietos ir naudojami laukams tręšti tik pasibaigus naudoto veterinarinio biocidinio produkto išlaukai.

28. Išvežus EGL, BRC ar TBC užsikrėtusius galvijus, tvartai ir kitos patalpos, kuriose buvo laikomi EGL, BRC ar TBC užsikrėtę galvijai, visi konteineriai, įrenginiai ir kiti daiktai, naudoti EGL, BRC ar TBC užsikrėtusiems galvijams prižiūrėti, turi būti išvalomi ir išdezinfekuojami autorizuotais veterinariniais biocidiniais produktais, veikiančiais EGL, BRC ar TBC sukėlėjus, pagal VMVT teritorinio padalinio nurodymus.

29. Transporto priemonės, konteineriai, įrenginiai ir medžiagos, kurios lietėsi su EGL, BRC ar TBC užsikrėtusiais galvijais arba iš tokių galvijų susidariusiais šalutiniais gyvūniniais produktais, taip pat EGL, BRC ar TBC užsikrėtusių galvijų pakrovimo vieta turi būti išvalomi ir išdezinfekuojami nedelsiant po EGL, BRC ar TBC užsikrėtusių galvijų išvežimo. Dezinfekcija turi būti atliekama autorizuotais veterinariniais biocidiniais produktais, veikiančiais EGL, BRC ar TBC sukėlėjus, pagal VMVT teritorinio padalinio nurodymus.

30. BRC užkrėstose bandose veršingos karvės ir telyčios, kurioms iki apsiveršiavimo likusi savaitė, turi būti atskiriamos nuo kitų bandos galvijų ir laikomos atskirose patalpose iki apsiveršiavimo. Ganyklos, kuriose ganėsi BRC užsikrėtę galvijai, turi būti nenaudojamos 60 dienų nuo to laiko, kai BRC užsikrėtę galvijai buvo iš jų perkelti.

31. Jeigu likviduojant EGL, BRC ar TBC židinį laikytojas ar savininkas pagal Tvarkos aprašą buvo įpareigotas paskersti tik EGL, BRC ar TBC užsikrėtusius galvijus:

31.1. draudžiama iš EGL, BRC ar TBC užkrėstos bandos išvežti kitus galvijus be VMVT teritorinio padalinio leidimo; VMVT teritorinis padalinys gali leisti vežti galvijus į skerdyklą;

31.2. galvijai tiriami dėl EGL, TBC ar BRC pagal Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimus, siekiant patvirtinti, kad liga likviduota;

31.3. taikomos biologinio saugumo priemonės, siekiant apsaugoti bandą nuo užkrėtimo EGL, BRC ar TBC.

32. Banda negali būti didinama galvijais iš kitų bandų tol, kol laboratoriniais tyrimais nepatvirtinama, kad bandoje laikomi vyresni kaip 12 mėnesių amžiaus galvijai nėra užsikrėtę EGL ar BRC arba vyresni kaip 6 savaičių amžiaus galvijai nėra užsikrėtę TBC (priklausomai nuo to, kokia liga buvo nustatyta), ir kol nėra laikoma, kad liga likviduota. Banda gali būti didinama galvijais iš oficialiai EGL, BRC ir TBC neužkrėstų bandų.

33. EGL, BRC ar TBC laikoma likviduota ir banda laikoma neužkrėsta EGL, BRC ar TBC, kai:

33.1. yra paskersta visa banda ir įvykdyti VMVT teritorinio padalinio nurodymai dėl laikymo vietos valymo ir dezinfekcijos; arba

33.2. yra paskersti EGL, BRC ar TBC užsikrėtę galvijai, įvykdyti VMVT teritorinio padalinio nurodymai dėl laikymo vietos valymo ir dezinfekcijos ir laboratoriniais tyrimais patvirtinta, kad kiti bandos galvijai neserga EGL, BRC ar TBC.

34. VMVT teritorinis padalinys, nustatęs, kad EGL, BRC ar TBC likviduota, panaikina bandai taikytus apribojimus ir draudimus bei apie jų panaikinimą ne vėliau kaip per 24 valandas informuoja laikytoją ar savininką, kurio banda buvo laikoma užkrėsta EGL, BRC ar TBC.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI ĮVEŽAMIEMS, IMPORTUOJAMIEMS IR VEŽAMIEMS TRANZITU GALVIJAMS

 

35. Galvijai iš trečiųjų šalių gali būti importuojami į Europos Sąjungą (toliau – ES) ir vežami tranzitu per ES teritoriją vadovaujantis Gyvūnų, importuojamų į Lietuvos Respubliką, veterinarinio tikrinimo tvarka, patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. B1-623 „Dėl Gyvūnų, importuojamų į Lietuvos Respubliką, veterinarinio tikrinimo“, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais gyvūnų importo ir vežimo tranzitu per ES teritoriją tvarką.

36. Iš ES valstybių įvežami galvijai turi atitikti Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimus.

37. Savininkas arba laikytojas, importavęs iš trečiųjų šalių ar įvežęs iš ES valstybių galvijus, per 24 valandas nuo galvijų siuntos iškrovimo paskirties laikymo vietoje turi informuoti VMVT teritorinį padalinį apie galvijų siuntą ir nedelsiant pateikti patikrinimui veterinarijos sertifikatą ir galvijo (-ų) pasą (-us).

38. Importuoti iš trečiųjų šalių ar įvežti iš ES valstybių vyresni kaip 12 mėnesių amžiaus veislei ir auginimui skirti galvijai turi būti ne trumpiau kaip 30 dienų laikomi atskirti nuo kitų galvijų ir 2 kartus tiriami dėl EGL, BRC ir TBC pagal Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimus. EGL tyrimai turi būti atliekami ne dažniau kaip kas 4 mėnesius ir ne rečiau kaip kas 12 mėnesių. Galvijai netiriami, jeigu jie atvežti iš ES valstybės ar jos dalies, kuri turi oficialiai patvirtintą EGL, BRC ir TBC neužkrėstos šalies ar jos dalies statusą.

39. Importuoti iš trečiųjų šalių ar įvežti iš ES valstybių skerstini galvijai turi būti paskersti kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 72 valandas nuo jų atvežimo. Skerstini galvijai turi būti atvežti iš oficialiai EGL ir TBC neužkrėstos bandos, o nekastruoti galvijai turi būti atvežti ir iš oficialiai BRC neužkrėstos bandos.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. VMVT teritorinis padalinys per 24 valandas nuo Tvarkos aprašo 7–8 punktuose nurodyto pranešimo gavimo ar apribojimų taikymo, panaikinimo turi raštu ar elektroniniu būdu pranešti VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui apie įtariamus EGL, BRC ar TBC užsikrėtusius galvijus, apie savininkams ar laikytojams taikytas priemones įtarus ar nustačius EGL, BRC ar TBC.

41. VMVT praneša apie nustatytą EGL, BRC ir TBC:

41.1. Europos Komisijai, vadovaudamasi Pranešimų apie gyvūnų ligas teikimo Europos Bendrijų Komisijai taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 18  d. įsakymu Nr. B1-366 „Dėl Pranešimų apie gyvūnų ligas teikimo Europos Bendrijų Komisijai taisyklių patvirtinimo“;

41.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, vadovaudamasi Pranešimų Žemės ūkio ministerijai apie gyvulių ir kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų atvejus, įsigytas priešepizootines priemones ir atliktus darbus teikimo tvarka, patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2001 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 465 „Dėl dokumentų dėl nuostolių ir išlaidų, susidariusių likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinius, kompensavimo patvirtinimo“.

42. Galvijų savininkas arba laikytojas turi saugoti EGL, TBC ir BRC tyrimų ir likvidavimo dokumentų kopijas ne trumpiau kaip 3 metus.

43. VMVT teritoriniai padaliniai kontroliuoja šio Tvarkos aprašo nuostatų laikymąsi.

44. Asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

45. VMVT teritorinių padalinių sprendimai, kontroliuojančių pareigūnų veiksmai vykdant Tvarkos aprašo įgyvendinimo kontrolę gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

____________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-444, 2017-07-24, paskelbta TAR 2017-07-24, i. k. 2017-12572

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. B1-748 „Dėl Enzootinės galvijų leukozės, galvijų bruceliozės ir tuberkuliozės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo