Sprendimas netenka galios 2021-07-01:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1559, 2021-06-30, paskelbta TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14823

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2021-06-17 iki 2021-06-30

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11338

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

DĖL VAIKŲ STOVYKLŲ VEIKLŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2021 m. gegužės 21 d. Nr. V-1168

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 13.11.4 papunkčiu, bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-1261, 2021-05-31, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12286

 

1. Įpareigoti vaikų stovyklų (toliau – stovykla) veiklų organizatorius laikytis šių reikalavimų:

1.1. Užtikrinti, kad visi vyresni nei 6 metų asmenys stovyklų veiklų organizavimo vietose dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), asmenims, kai jie sportuoja, vaikams, dalyvaujantiems vaikų stovyklose, kitais Nutarime nustatytais atvejais.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1261, 2021-05-31, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12286

 

1.2. Užtikrinti, kad vienos grupės veiklose dalyvautų ne daugiau kaip 30 vaikų. Šis reikalavimas netaikomas, jei vienos grupės veikloje dalyvauja tik vaikai ir darbuotojai, atitinkantys vieną iš Nutarimo 18.1–18.3 papunkčiuose nurodytų kriterijų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1407, 2021-06-16, paskelbta TAR 2021-06-16, i. k. 2021-13701

 

1.3. Vykdant stovyklos veiklas laikytis grupių izoliacijos principo: užtikrinti, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose, stovyklos veiklos būtų vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto.

1.4. Užtikrinti, kad:

1.4.1. grupės vadovas stovyklos pamainos metu dirbtų tik su viena grupe. Šis reikalavimas netaikomas grupių vadovams, kurie atitinka vieną iš Nutarimo 18.1–18.3 papunkčiuose nurodytų kriterijų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1407, 2021-06-16, paskelbta TAR 2021-06-16, i. k. 2021-13701

 

1.4.2. vaikai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina stovyklos veiklų vykdymas ar kitais pašaliniais asmenimis.

1.5. Stovyklos veiklose dalyvaujantiems asmenims turi būti pateikta informacija apie:

1.5.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.5.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;

1.5.3. draudimą stovyklos veiklose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

1.6. Stovyklos veiklose dalyvaujančių vaikų sveikatos būklė turi būti stebima. Nustačius, kad vaikui pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jis nedelsiant turi būti atskirtas nuo kitų vaikų tam pritaikytoje patalpoje, o apie vaiko sveikatos būklę informuoti jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti vaiko rekomenduojama kreiptis konsultacijai į vaiko šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų.

1.7. Darbuotojų sveikata turi būti stebima:

1.7.1. turi būti sudarytos sąlygos matuoti(s) darbuotojų(-ams) kūno temperatūrą tik atvykus į darbą.

1.7.2. darbuotojams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti stovyklos veiklų vykdymo vietą. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją;

1.7.3. jeigu darbuotojo administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;

1.7.4. draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu.

1.8. Stovyklos veiklų, organizuojamų uždarose erdvėse, vykdymo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Turi būti sudaryta galimybė stovyklos veiklose dalyvaujančių asmenų ir darbuotojų rankų dezinfekcijai. Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (https://bit.ly/3f13Bf1).

1.9. Patalpos, kuriose vykdomos stovyklos veiklos turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklas naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po kiekvienos vaikų grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas vaikas, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Kitas aplinkos valymas stovyklos veiklų organizavimo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu: https://bit.ly/3hGFqV4.

1.10. Jei vykdant stovyklos veiklas numatomas vaikų maitinimas, pirmenybė turi būti teikiama maitinimo organizavimui atvirose erdvėse ar veiklos vykdymo patalpose. Jei tokios galimybės nėra ir maitinimas gali būti organizuojamas tik bendrose valgymo salėse, prie vieno stalo valgyti turi būti sodinami tik tos pačios grupės vaikai, o tarp vaikų, sėdinčių prie skirtingų stalų, turi būti užtikrintas 2 metrų atstumas. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, negali būti organizuojamas. Po kiekvieno maitinimo, bendra maitinimo organizavimo patalpa turi būti išvėdinama ir išvaloma.

1.11. Stovykloje teikiant apgyvendinimo paslaugą, turi būti laikomasi šiame sprendime nustatytų reikalavimų.

2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų asmenis stovyklų veiklų organizavimo vietose dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), asmenims, kai jie sportuoja, vaikams, dalyvaujantiems vaikų stovyklose, kitais Nutarime nustatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1261, 2021-05-31, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12286

 

21. Rekomenduoti vaikams profilaktiškai tirtis dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. V-1407, 2021-06-16, paskelbta TAR 2021-06-16, i. k. 2021-13701

 

3. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. gegužės 24 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                  Arūnas Dulkys

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1261, 2021-05-31, paskelbta TAR 2021-05-31, i. k. 2021-12286

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. V-1168 „Dėl vaikų stovyklų veiklų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Sprendimas

Nr. V-1407, 2021-06-16, paskelbta TAR 2021-06-16, i. k. 2021-13701

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. V-1168 „Dėl vaikų stovyklų veiklų organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo