Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2014-04-28, i. k. 2014-04816

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl ATLYGINIMO UŽ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ, DAIKTINIŲ TEISIŲ Į JUOS, ŠIŲ TEISIŲ SUVARŽYMŲ IR SU NEKILNOJAMAISIAIS DAIKTAIS SUSIJUSIŲ JURIDINIŲ FAKTŲ, ĮMONIŲ PERLEIDIMO IR NUOMOS SUTARČIŲ ĮREGISTRAVIMĄ / IŠREGISTRAVIMĄ IR NAUDOJIMĄSI NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENIMIS DYDŽIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. balandžio 23 d. Nr. 365
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 41 ir 43 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimą Nr. 565 ,,Dėl atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą dydžių patvirtinimo“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                      Juozas Bernatonis

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 365
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 894
redakcija)

 

 

ATLYGINIMO UŽ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ, DAIKTINIŲ TEISIŲ Į JUOS, ŠIŲ TEISIŲ SUVARŽYMŲ IR SU NEKILNOJAMAISIAIS DAIKTAIS SUSIJUSIŲ JURIDINIŲ FAKTŲ, ĮMONIŲ PERLEIDIMO IR NUOMOS SUTARČIŲ ĮREGISTRAVIMĄ / IŠREGISTRAVIMĄ ir NAUDOJIMĄSI NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENIMIS DYDŽiŲ sąrašas

 

1 lentelė. Atlyginimo už nuosavybės teisės į žemės sklypą įregistravimą dydžiai fiziniams asmenims

 

Žemės sklypo vidutinė rinkos vertė, eurais

Atlyginimo dydis, eurais

Iki 290

5,79

Nuo 291 iki 8 700

5,79 + 0,18 procento skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 290

Nuo 8 701 iki 87 000

20,91 + 0,15 procento skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 8 700

Nuo 87 001 iki 290 000

138,21 + 0,066 procento skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 87 000, bet ne daugiau kaip 289,62

Daugiau kaip 290 000

289,62

 

2 lentelė. Atlyginimo už nuosavybės teisės į žemės sklypą įregistravimą dydžiai juridiniams asmenims

 

Žemės sklypo vidutinė rinkos vertė, eurais

Atlyginimo dydis, eurais

Iki 2 900

23,17

Nuo 2 901 iki 29 000

23,17 + 0,3 procento skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 2 900

Nuo 29 001 iki 290 000

101,37 + 0,3 procento skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 29 000

Daugiau kaip 290 000

883,34 + 0,2 procento skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 290 000, bet ne daugiau kaip 1 448,10

 

3 lentelė. Atlyginimo už nuosavybės teisės į statinius, butus ar patalpas įregistravimą dydžiai fiziniams asmenims

 

Statinio, buto ar patalpos vidutinė rinkos vertė, eurais

Atlyginimo dydis, eurais

Iki 14 500

2,90

Nuo 14 501 iki 29 000

2,90 + 0,05 procento skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 14 500

Nuo 29 001 iki 145 000

10,14 + 0,03 procento skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 29 000

Nuo 145 001 iki 290 000

44,89 + 0,04 procento skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 145 000

Daugiau kaip 290 000

102,82 + 0,03 procento skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 290 000, bet ne daugiau kaip 289,62

 

4 lentelė. Atlyginimo už nuosavybės teisės į statinius, butus ar patalpas įregistravimą dydžiai juridiniams asmenims

 

Statinio, buto ar patalpos vidutinė rinkos vertė, eurais

Atlyginimo dydis, eurais

Iki 14 500

37,65

Nuo 14 501 iki 232 000

37,65 + 0,05 procento skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 14 500

Nuo 232 001 iki 870 000

146,26 + 0,055 procento skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 232 000

Daugiau kaip 870 000

496,70 + 0,05 procento skirtumo tarp objekto vidutinės rinkos vertės ir 870 000, bet ne daugiau kaip 1 448,10

 

5 lentelė. Atlyginimo už nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių, išskyrus nuosavybės teisę, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimą / išregistravimą dydžiai

 

Paslaugos pavadinimas

Atlyginimo dydis arba jo apskaičiavimo principas

Už nekilnojamojo daikto (be daiktinių teisių) įregistravimą / išregistravimą, daiktinių teisių išregistravimą

2,90 euro

Už daiktinių teisių, išskyrus nuosavybės teisę ir servitutą, įregistravimą

25 procentai 1–4 lentelėse nustatyto atlyginimo dydžio, bet ne daugiau kaip 43,44 euro

Už duomenų, apibūdinančių patikėjimo teisę ir šios teisės suvaržymus, pakeitimą

6,12 euro

Kitų registro duomenų, identifikuojančių nekilnojamąjį daiktą, daiktinių teisių turėtojus, kitus su daiktinėmis ar kitomis teisėmis susijusius asmenis, ir kadastrinių registro duomenų pakeitimų registravimas

2,90 euro

Juridinių faktų, susijusių su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais, įregistravimas / išregistravimas

2,90 euro

Servituto, įmonės dovanojimo, pirkimo–pardavimo ar nuomos sutarties įregistravimas / išregistravimas

5,79 euro

 

Pastabos:

1. Asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, nedarbingiems asmenims, senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, visiškiems (-oms) našlaičiams (-ėms) iki 18 metų atlyginimas už nekilnojamųjų daiktų iki 28 962 eurų vidutinės rinkos vertės, nustatytos Centrinio registratoriaus, registravimą sumažinamas 50 procentų.

Asmenims, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, iš dalies darbingiems asmenims, senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, tremtiniams, politiniams ar geto kaliniams atlyginimas už nekilnojamųjų daiktų iki 28 962 eurų vidutinės rinkos vertės, nustatytos Centrinio registratoriaus, registravimą sumažinamas 25 procentais.

Jaunai šeimai, kurios sąvoka įtvirtinta Lietuvos Respublikos įstatymuose, atlyginimas už pirmojo būsto įregistravimą sumažinamas 50 procentų.

2. Jeigu apskaičiuotas atlyginimas už nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimą registre yra mažesnis nei 2,90 euro, už nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimą imamas 2,90 euro atlyginimas.

3. Atlyginimas už valstybės nuosavybės ir patikėjimo teisės įregistravimą – 1–4 lentelėse nustatyto atlyginimo dydžio, išskyrus atlyginimą už duomenų, apibūdinančių patikėjimo teisę ir šios teisės suvaržymus, pakeitimo paslaugą, kuriai taikomas 5 lentelėje nurodytas atlyginimo dydis.

4. Pirmosios ir antrosios eilės įpėdiniams registruojant paveldėtą žemės sklypą, atlyginimas už nuosavybės teisės į žemės sklypą įregistravimą – 0,1 procento žemės sklypo vidutinės rinkos vertės.

5. Pirmosios ir antrosios eilės įpėdiniams registruojant paveldėtus statinius, butus ar patalpas, atlyginimas už nuosavybės teisės į statinius, butus ar patalpas įregistravimą – 25 procentai 3 lentelėje nustatyto atlyginimo dydžio.

6. Registruojant fiziniams ir juridiniams asmenims bendrosios nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį, atlyginimas skaičiuojamas nuo bendro atlyginimo dydžio, paskirstant šį atlyginimą kiekvienam iš bendraturčių proporcingai jų valdomos dalies vertei (bendras atlyginimo dydis apskaičiuojamas pagal 1–4 lentelėse nustatytą atlyginimo dydį).

7. Atlyginimas už nuosavybės teisių į žemės sklypą, statinius, butus ar patalpas registravimą, reorganizavus, pertvarkius juridinį asmenį, atskyrus akcinę bendrovę ar uždarąją akcinę bendrovę, taip pat dėl įstatymų reikalavimų atskyrus juridinio asmens veiklos dalį kartu su žemės sklypais, statiniais ar patalpomis, – 25 procentai atlyginimo, apskaičiuoto pagal 2 ir 4 lentelėse nustatytą atlyginimo dydį.

8. Asmenų pageidavimu nekilnojamasis daiktas, daiktinės teisės į jį, šių teisių suvaržymai ir juridiniai faktai gali būti įregistruojami / išregistruojami ir skubos tvarka. Tokiu atveju už įregistravimą / išregistravimą mokami tokio dydžio priedai:

per 3 darbo dienas – 30 procentų atlyginimo, nustatyto 1–5 lentelėse;

per 2 darbo dienas – 50 procentų atlyginimo, nustatyto 1–5 lentelėse;

per 1 darbo dieną – 100 procentų atlyginimo, nustatyto 1–5 lentelėse.

9. Atsiėmus prašymą įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka, už teritorinio registratoriaus turėtas prašymo vykdymo išlaidas imamas 2,90 euro dydžio atlyginimas.

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. 1053, 2017-12-18, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20476

 

6 lentelė. Atlyginimo už naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžiai

Paslaugos pavadinimas

Atlyginimo dydis arba jo apskaičiavimo principas

Už vieną paiešką registro duomenų bazėje

0,29 euro

Už nekilnojamojo daikto kadastro ir registro duomenų patikrinimą ir žymos apie duomenų patikslinimą suformavimą

3,62 euro

Už žemės sklypo ar statinio plano kopiją

A4 formato – 0,87 euro

A3 formato – 1,45 euro

Už statinio plano išspausdinimą

A4 formato – 1,45 euro

A3 formato – 2,32 euro

A2 formato – 2,90 euro

A1 formato – 4,34 euro

A0 formato – 5,79 euro

Už kadastro žemėlapio ištraukos išspausdinimą

A4 formato – 2,90 euro

A3 formato – 3,48 euro

A2 formato – 4,34 euro

A1 formato – 5,79 euro

A0 formato – 8,69 euro

Už kitų registro ir kadastrinių matavimų bylose esančių dokumentų kopijų parengimą, išdavimą ir patvirtinimą

1,45 euro

Už vieno registro išrašo peržiūrą leidžiamosios kreipties būdu internetu duomenų gavėjo kompiuteryje, teikiant duomenis sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka

0,58 euro

Už vieno registro išrašo parengimą

1,45 euro

Už kadastro žemėlapio ištraukos su nekilnojamojo turto objektais pateikimą leidžiamosios kreipties būdu internetu duomenų gavėjo kompiuteryje (vykdant tokius paieškos duomenų bazėje veiksmus – atliekant visas nekilnojamojo turto objekto paieškas kadastro žemėlapyje, atliekant žemėlapio postūmį, atliekant žemėlapio mastelio didinimą ar mažinimą, pateikiant ortofotografinį žemėlapį) duomenų teikėjo ir gavėjo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka

0,06 euro

Už žemės sklypo kadastro žemėlapio ištraukos pateikimą, pateikiant duomenis peržiūrai leidžiamosios kreipties būdu internetu duomenų gavėjo kompiuteryje, duomenų teikėjo ir gavėjo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka

0,58 euro

Už žemės sklypo kadastro duomenų pateikimą, pateikiant duomenis peržiūrai leidžiamosios kreipties būdu internetu duomenų gavėjo kompiuteryje, duomenų teikėjo ir gavėjo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka

0,87 euro

 

Pastaba. Asmenų pageidavimu dokumentai gali būti parengti ir skubos tvarka. Tokiu atveju už dokumentų parengimą mokami tokio dydžio priedai:

per 5 darbo dienas – 30 procentų atlyginimo, nustatyto 6 lentelėje;

per 3 darbo dienas – 50 procentų atlyginimo, nustatyto 6 lentelėje;

per vieną darbo dieną – 100 procentų atlyginimo, nustatyto 6 lentelėje.

__________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 894, 2014-09-03, paskelbta TAR 2014-09-11, i. k. 2014-12130

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 685, 2014-07-16, paskelbta TAR 2014-07-18, i. k. 2014-10339

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 365 „Dėl atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 894, 2014-09-03, paskelbta TAR 2014-09-11, i. k. 2014-12130

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 365 „Dėl Atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1053, 2017-12-18, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20476

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 365 „Dėl Atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo