Suvestinė redakcija nuo 2022-04-20

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-04-10, i. k. 2015-05538

 

Nauja redakcija nuo 2019-09-26:

Nr. A1-551, 2019-09-24, paskelbta TAR 2019-09-25, i. k. 2019-15057

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMŲ SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. balandžio 10  d. Nr. A1-195

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu,

t v i r t i n u Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                      Algimanta Pabedinskienė

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2015 m. balandžio 10 d. įsakymu

Nr. A1-195 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2019 m.  rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. A1-551

redakcija)

 

PRAŠYMŲ SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų ir šeimų, kurie pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą turi teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti (toliau – asmenys), prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti (toliau – prašymas) pateikimo savivaldybės administracijai sąlygas ir nagrinėjimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI PATEIKIMO SĄLYGOS

 

3. Asmenys (jei kreipiasi šeima, vienas iš pilnamečių šeimos narių) dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jei gyvenamosios vietos neturi, į savivaldybės, į kurios gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą yra įtraukti, administraciją.

4. Asmenys savivaldybės administracijai pateikia:

4.1. jei kreipiamasi dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito ir subsidijos gavimo, – prašymą suteikti paramą būstui įsigyti pagal Aprašo 1 priede pateiktą BP-1 formą;

4.2. jei kreipiamasi dėl išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos gavimo, – prašymą suteikti paramą būstui įsigyti pagal Aprašo 2 priede pateiktą BP-2 formą;

4.3. jei kreipiamasi dėl įrašymo į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, – prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti pagal Aprašo 3 priede pateiktą BP-3 formą;

4.4. jei kreipiamasi dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos gavimo, – prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti pagal Aprašo 4 priede pateiktą BP-4 formą;

4.5. jei kreipiamasi dėl socialinio būsto nuomos asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, – prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti pagal Aprašo 5 priede pateiktą BP-5 formą;

4.6. jei kreipiamasi dėl finansinės paramos, gavus valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir subsidiją šio kredito daliai apmokėti, gavimo, – prašymą išduoti pažymą apie finansinę paramą pagal Aprašo 7 priede pateiktą BP-6 formą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-474, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14517

 

5. Asmenys, gaunantys pajamas, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, teikdami Aprašo 4.1–4.5 papunkčiuose nurodytus prašymus, papildomai pateikia užpildytą Pajamų, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašą pagal Aprašo 6 priedą.

6. Aprašo 4.1-4.6 papunkčiuose nurodyti prašymai (toliau kartu – prašymai), Aprašo 6 priedas ir su prašymu pateikiami dokumentai, reikalingi teisei į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nustatyti, nurodyti Aprašo 7 punkte (toliau – papildomi dokumentai) bei Aprašo 71 punkte, gali būti pateikti asmeniškai, atvykus į savivaldybės administraciją, pašto siunta, elektroniniu paštu arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokia elektroninė paslauga, per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti patvirtinta notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, patvirtintu įgaliojimu. Asmenys, teikdami prašymus elektroniniu būdu, prašymų formas gali pildyti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-474, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14517

Nr. A1-293, 2022-04-19, paskelbta TAR 2022-04-19, i. k. 2022-07939

 

7. Savivaldybės administracija kartu su prašymu išnagrinėja šiuos papildomus dokumentus, kuriuos ji gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų pagal prašymą (nurodomas asmens, dėl kurio kreipiamasi, vardas, pavardė, gimimo data, prašomų duomenų gavimo pagrindas, jų naudojimo tikslas, teikimo būdas ir duomenų apimtis) ir (ar) duomenų teikimo sutartis arba, nesant galimybės jų gauti iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų šiame punkte nustatyta tvarka, – iš asmenų, teikiančių Aprašo 4.1–4.5 papunkčiuose nurodytus prašymus:

7.1. valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą;

7.2. statinio ekspertizės aktą, sudarytą vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr.  D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.04.04:2017), patvirtinantį turėtame (turimame) būste įvykusią statinio (jo dalies) avariją ar nustatytą jos grėsmę (statinys (jo dalis) yra avarinės būklės) ir išvadas, pateiktas per pastaruosius 5 metus iki prašymo pateikimo dienos;

7.3. metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (FR0001 su priedu FR0001P);

7.4. dokumentus, patvirtinančius, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) faktiškai vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba):

7.4.1. vieno iš tėvų, vieno iš globėjų (rūpintojų) mirties faktą patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, mirties liudijimą ar išrašą iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro);

7.4.2. įsiteisėjusį teismo sprendimą (-us) dėl:

7.4.2.1. santuokos nutraukimo ir (ar) vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir (ar) vaiko išlaikymo priteisimo;

7.4.2.2. vienam iš tėvų neterminuotai apribotos tėvų valdžios;

7.4.2.3. vieno iš tėvų pripažinimo neveiksniu;

7.4.2.4. vaiko (-ų) išlaikymo sutarties patvirtinimo;

7.4.2.5. vaiko (-ų) gyvenamosios vietos nustatymo ir (ar) išlaikymo priteisimo, jei vaikas (‑ai) gimė nesusituokusiems asmenims, o vaiko (-ų) gimimo įraše nurodyti abu tėvai;

7.4.2.6. vieno iš tėvų pripažinimo dingusiu be žinios;

7.4.3. įsiteisėjusį teismo nuosprendį, kuriuo vienam iš tėvų paskirta su laisvės atėmimu susijusi bausmė;

7.5. įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;

7.6. atstovavimą patvirtinantį dokumentą (įgaliojimą, atstovavimo sutartį);

7.7. galiojantį statybą leidžiantį dokumentą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnyje numatytais atvejais (jei šis dokumentas neįregistruotas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“), kai būsto kreditas imamas būstui statyti;

7.8. statinio ekspertizės aktą, sudarytą vadovaujantis STR 1.04.04:2017, patvirtinantį būste įvykusią statinio (jo dalies) avariją ar nustatytą jos grėsmę (statinys (jo dalis) yra avarinės būklės) ir (ar) Reglamente (ES) Nr.  305/2011nurodytų esminių statinių reikalavimų, įskaitant būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams reikalavimus, pažeidimus, bei pateiktas išvadas arba galiojantį statybą leidžiantį dokumentą dėl nuosavybės teise turimo būsto Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnyje nurodytais atvejais (jei šis dokumentas neįregistruotas Aprašo 7.7 papunktyje nurodytoje sistemoje), rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, taip pat rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, pritaikant jį neįgaliųjų poreikiams;

7.9. mokymo įstaigos išduotą pažymą apie į šeimos sudėtį įskaitomus asmenis, kurie yra nesusituokę ir savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų ir (ar) pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba ir kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklas ar profesinio mokymo įstaigas baigę pilnamečiai vaikai ir (ar) pilnamečiai vaikai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, nuo bendrojo ugdymo mokyklų ar profesinio mokymo įstaigų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos (pažymoje nurodomi šie duomenys: asmens kodas, vardas, pavardė, mokyklos kodas ir pavadinimas, studijų pradžios data, studijų pabaigos data, stipendijos tipo pavadinimas, stipendijos gavimo metai ir mėnuo, išmokėta stipendijos suma).

Jei papildomi dokumentai arba dalis jų nepateikiami kartu su prašymu, asmenys turi juos pateikti per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-293, 2022-04-19, paskelbta TAR 2022-04-19, i. k. 2022-07939

 

71. Asmenys, teikdami Aprašo 4.6 papunktyje nurodytą prašymą, savivaldybės administracijai kartu su prašymu pateikia kredito davėjo išduotą dokumentą, kuriame turi būti nurodomi šie duomenys: prašymą išduoti pažymą apie finansinę paramą teikiančio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito suteikimo data, suteiktos subsidijos šio kredito daliai apmokėti suma ir data, už nurodytą kreditą įsigyto būsto vertė įsigijimo metu.

Papildyta punktu:

Nr. A1-474, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14517

 

8. Savivaldybės administracija gautą prašymą užregistruoja prašymo pateikimo dieną ir prašymą pateikusiam asmeniui įteikia informacinį lapelį. Jeigu kartu su prašymu savivaldybės administracijai pateikiami ne visi reikiami dokumentai, informacija apie trūkstamus dokumentus, kurie turi būti pateikti per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos, įrašoma į informacinį lapelį.

9. Jei nagrinėjant prašymą nustatomi prašymo ar papildomų dokumentų trūkumai, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas prašyme nurodytu būdu informuoja asmenį apie nustatytus trūkumus ir nurodo mėnesio terminą nuo informavimo dienos jiems pašalinti.

10. Jei asmuo per Aprašo 8 ar 9 punkte nurodytą terminą pašalina nustatytus prašymo ar papildomų dokumentų trūkumus, prašymo nagrinėjimo terminai pradedami skaičiuoti nuo trūkumų pašalinimo dienos. Trūkumų nepašalinus laiku, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas priima sprendimą neteikti paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir asmeniui grąžina jo pateiktų dokumentų originalus.

11. Jei prašymas ir papildomi dokumentai bei Aprašo 71 punkte nurodytas dokumentas (jeigu taikoma) teikiami asmeniškai, atvykus į savivaldybės administraciją, padaromos ir patvirtinamos pateiktų papildomų dokumentų bei Aprašo 71 punkte nurodyto dokumento (jeigu taikoma), išskyrus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kopijos ir šie dokumentai grąžinami juos pateikusiam asmeniui.

Jeigu prašymas ir papildomi dokumentai bei Aprašo 71 punkte nurodytas dokumentas (jeigu taikoma) teikiami per atstovą arba siunčiami pašto siunta, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, ar per kurjerį, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų papildomų dokumentų kopijos, įskaitant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išskyrus šiame punkte nustatytus atvejus, kai asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Jeigu prašymas ir papildomi dokumentai bei Aprašo 71 punkte nurodytas dokumentas (jeigu taikoma) siunčiami elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą ir papildomus dokumentus bei Aprašo 71 punkte nurodytą dokumentą (jeigu taikoma) teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Jeigu asmuo prašymą ir papildomus dokumentus bei Aprašo 71 punkte nurodytą dokumentą (jeigu taikoma) teikia elektroninių ryšių priemonėmis ir jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje tokia elektroninė paslauga, leidžianti nustatyti asmens tapatybę, teikiama, kartu su prašymu ir papildomais dokumentais bei Aprašo 71 punkte nurodytu dokumentu (jeigu taikoma) prašymą ir šiuos dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-293, 2022-04-19, paskelbta TAR 2022-04-19, i. k. 2022-07939

 

12. Savivaldybės administracija prašymus, pateiktus ne elektroniniu būdu, registruoja SPIS.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS

 

13. Savivaldybės administracija, nagrinėdama prašymus, vadovaujasi Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 325 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-267 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-474, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14517

Nr. A1-293, 2022-04-19, paskelbta TAR 2022-04-19, i. k. 2022-07939

 

14. Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos:

14.1. jei pateiktas Aprašo 4.1 papunktyje nurodytas prašymas, išduoda, o jei yra galimybė, SPIS suformuoja pažymą, patvirtinančią teisę į paramą būstui įsigyti, arba prašyme nurodytu būdu pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti tokią pažymą;

14.2. jei pateiktas Aprašo 4.2 papunktyje nurodytas prašymas, priima sprendimą dėl išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos skyrimo ir apie tai prašyme nurodytu būdu informuoja asmenį arba pateikia motyvuotą atsisakymą skirti išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją;

14.3. jei pateiktas Aprašo 4.3 papunktyje nurodytas prašymas, įrašo asmenį į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą ir apie tai prašyme nurodytu būdu informuoja asmenį, nurodydama jo eilės numerį sąraše, arba pateikia motyvuotą atsisakymą įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą;

14.4. jei pateiktas Aprašo 4.4 papunktyje nurodytas prašymas, priima sprendimą dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos skyrimo ir apie tai prašyme nurodytu būdu informuoja asmenį arba pateikia motyvuotą atsisakymą skirti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją;

14.5. jei pateiktas Aprašo 4.5 papunktyje nurodytas prašymas, priima sprendimą dėl socialinio būsto išnuomojimo ne eilės tvarka ir apie tai prašyme nurodytu būdu informuoja asmenį arba pateikia motyvuotą atsisakymą išnuomoti socialinį būstą.

14.6. jei pateiktas Aprašo 4.6 papunktyje nurodytas prašymas, išduoda arba, jei yra galimybė, SPIS suformuoja pažymą apie finansinę paramą, arba prašyme nurodytu būdu pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti tokią pažymą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-474, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14517

 

15. Savivaldybės administracija, nustatydama asmens teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, iš asmens pateiktos deklaruotų pajamų sumos išskaičiuoja Aprašo 6 priede nurodytas pajamų, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sumas.

16. Savivaldybės administracijos sprendimai ir neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (ir jos teritoriniams padaliniams) arba administraciniam teismui.

 

___________________

 

Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti

ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Prašymo suteikti paramą būstui įsigyti BP-1 forma)

 

ASMUO, KURIS TEIKIA PRAŠYMĄ¹

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybė, jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

 

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas2

 

¹ Jei kreipiasi įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys.

2 Nurodomas, jei deklaruotos gyvenamosios vietos adresas nesutampa su faktinės gyvenamosios vietos adresu arba jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

 

 

________________________ savivaldybės administracijai

 

 

PRAŠYMAS SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI

(gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir (ar) subsidiją)

 

20___ m. _____________________ d.

 

1.       Prašau man / mano ___ asmenų šeimai patvirtinti (reikiamus papunkčius pažymėti Q):

(įrašyti skaičių)

1.1. □ teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą (nežymima, jei patvirtinama teisė tik į subsidiją ar papildomą subsidiją):

1.1.1. □ butui pirkti;

1.1.2. □ namui pirkti;

1.1.3. □ būstui statyti;

1.1.4. □ būstui pirkti ir statyti:

1.1.5. □ nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti (išskyrus pritaikymą neįgaliųjų poreikiams);

1.1.6. □ nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, pritaikant jį neįgaliųjų poreikiams;

1.2. □ teisę į:

1.2.1. □ 15 procentų dydžio subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, nes esame jauna šeima, neauginanti vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

1.2.2. □ 20 procentų dydžio subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, nes esame jauna šeima, auginanti vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

1.2.3. □ 25 procentų dydžio subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, nes esame jauna šeima, auginanti du vaikus ar du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

1.2.4. □ 30 procentų dydžio subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, nes:

1.2.4.1. □ esu buvęs likęs be tėvų globos (rūpybos) asmuo iki 36 metų arba mano šeimoje yra tokių asmenų;

1.2.4.2. □ mano šeima augina tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

1.2.4.3. □ esu neįgalusis arba mano šeimoje yra neįgalus asmuo;

1.2.4.4. □ esame šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų ir (ar) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

1.2.5. □ 5 procentų dydžio papildomą subsidiją pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 13 straipsnio 6 dalį;

1.2.6. 10 procentų dydžio papildomą subsidiją pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 13 straipsnio 6 dalį;

1.2.7. 15 procentų dydžio papildomą subsidiją pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 13 straipsnio 6 dalį;

1.2.8. □ 10 procentų dydžio papildomą subsidiją pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 13 straipsnio 5 dalį, galiojusią iki 2021 m. gruodžio 31 d., nes valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir subsidiją šio kredito daliai apmokėti gavau (gavome) iki 2021 m. gruodžio 31 d.

 

2. Mano šeimos nariai (įskaitant asmenį, pateikusį prašymą; nepildoma, jei prašymą pateikia vienas gyvenantis asmuo):

Vardas

Pavardė

Asmens kodas arba gimimo data, jeigu neturi asmens kodo

Ryšys su prašymą pateikusiu asmeniu (prašymą pateikęs asmuo, žmona arba vyras, vaikas, vaikas, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), tėvas, mama, žmonos arba vyro tėvas, žmonos arba vyro mama ir kt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mano / mano šeimos ________ kalendoriniais metais deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas):

3.1. deklaruotas turtas _________ Eur;

3.2. deklaruotos pajamos _________ Eur.

 

4. PRIDEDAMA³ (įrašyti pateiktus dokumentus, pažymas): ________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

³ Jei dokumentai, nurodyti Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo 7, 71punktuose, ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant asmens ar šeimos teisę į paramą būstui įsigyti, yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose arba juos savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys ir šeimos šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo.

 

5. INFORMACIJĄ APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI PRAŠAU PATEIKTI (vieną iš būdų pažymėti Q):

□ paštu ________________________________________________________________________ ;

(korespondencijos adresas)

□ elektroniniu paštu ______________________________________________________________ ;

(el. pašto adresas)

□ telefonu ____________________________________________________________________________________ .

(telefono ryšio Nr.)

 

6. TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.

7. ESU INFORMUOTAS (-A), kad:

7.1. savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka gaus ir tvarkys duomenis ir informaciją apie mane ir bendrai gyvenančius asmenis, kuriais vadovaujantis nustatoma teisė į  paramą būstui įsigyti nustatyti, iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų, kitų informacinių sistemų;

7.2. asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti, ar asmuo, kuris kreipiasi dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito ir subsidijos, turi teisę į šią valstybės paramą, ir ją administruoti;

7.3. asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir savivaldybės administracijos, į kurią kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka. Dokumentai saugomi savivaldybės administracijoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

8. PATVIRTINU4, kad informacinį lapelį gavau.

4 Jei prašymas teikiamas elektroniniu būdu, pareiškėjas susipažįsta su informacija, nurodyta informaciniame lapelyje.

_________________________                                  ________________________

(prašymą teikiančio asmens arba                                                                                            (prašymą teikiančio asmens arba asmens

asmens įgalioto atstovo parašas)                                                                            įgalioto atstovo vardas ir pavardė)

 

 

PILDO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAS

 

Bylos Nr. _____________

 

Prašymas gautas: ________________

(gavimo data)

 

Dokumentų, nurodytų prašymo 4 punkte, pateikimas (reikiamą variantą pažymėti Q):

pateikti visi reikalingi dokumentai;

□ nepateikti dokumentai (dokumentai turi būti pateikti per mėnesį nuo prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos):

 

Eil. Nr.

Nepateikti dokumentai

Pateikti iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė:

 

_________________________

(pareigų pavadinimas)

__________________            _______________________________________

(parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

 

 

Informacinis lapelis, kuris

įteikiamas užregistravus prašymą suteikti paramą būstui įsigyti

 

INFORMACINIS LAPELIS

 

_____________________________________________

(asmens, kuriam įteikiamas informacinis lapelis, vardas ir pavardė)

 

Prašymas gautas: ________________

(gavimo data)

 

Dokumentų pateikimas (reikiamą variantą pažymėti Q):

pateikti visi reikalingi dokumentai;

□ nepateikti dokumentai:

Eil. Nr.

Nepateikti dokumentai

Pateikti iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė:

 

______________________________                    _______________             __________________

(pareigų pavadinimas)                                                          (parašas)                                 (vardas ir pavardė)

 

 

Parama būstui įsigyti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 325 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr.  A1-267 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:

1) 53 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;

2) 87 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ar daugiau asmenų šeimai;

3) 35 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

Teikiamų subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti dydžiai yra:

1) 15 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

2) 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

3) 25 procentai suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ar du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

4) 30 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos:

a) šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ar daugiau vaikų, kuriems (ar vienam, ar keliems iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

b) neįgaliesiems arba šeimoms, kuriose yra neįgaliųjų;

c) asmenims iki 36 metų, kurie yra buvę likę be tėvų globos (rūpybos), ar jų šeimoms;

d) šeimoms, kuriose motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų ir (ar) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

Informuojame, kad:

1) nustačius, jog parama būstui įsigyti gauta neteisėtai (kreipiantis pateikti neteisingi duomenys apie turtą, gaunamas pajamas, gauta parama panaudota ne tuo tikslu, kuriam ji suteikta, ir kt.) arba gautas valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas grąžinamas kredito davėjui anksčiau kaip per 5 metus, arba už šį kreditą įsigytas būstas per pirmuosius 5 metus nuo kreditavimo sutarties sudarymo dienos perleidžiamas kito asmens nuosavybėn, privaloma suteiktą subsidiją grąžinti į valstybės biudžetą, išskyrus toliau nurodytus atvejus. Negrąžinta išmokėta subsidijos ar jos dalies dydžio suma išieškoma Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka;

Subsidijos grąžinti nereikia šiais atvejais:

a) nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis;

b) jeigu pasikeičia už valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kreditą įsigyto būsto savininkas dėl paveldėjimo, kai paveldi šeimos nariai, kurie įskaitomi į šeimos sudėtį pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio 11 dalies nuostatas;

c) šeimai nutraukus santuoką, jeigu nuosavybės teisė pereina vienam iš buvusių sutuoktinių, ar nutraukus registruotos partnerystės sutartį, jeigu nuosavybės teisė pereina vienai iš registruotos partnerystės sutarties šalių;

d) jeigu šeima nori perleisti už valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kreditą įsigytą būstą kito asmens nuosavybėn, siekdama jį pakeisti į kitą būstą;

e) jeigu už valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kreditą įsigytas būstas parduodamas priverstinio vykdymo tvarka arba fizinio asmens bankroto proceso metu;

2) savivaldybės administracijos sprendimas išduoti rašytinį patvirtinimą – pažymą apie teisę į paramą būstui įsigyti arba sprendimas atsisakyti išduoti tokią pažymą, taip pat savivaldybės administracijos neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (ir jos teritoriniams padaliniams) arba administraciniam teismui;

3) asmens duomenys tvarkomi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka.

___________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-293, 2022-04-19, paskelbta TAR 2022-04-19, i. k. 2022-07939

 

 

Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti

ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Prašymo suteikti paramą būstui įsigyti BP-2 forma)

 

ASMUO, KURIS PATEIKIA PRAŠYMĄ¹

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybė, jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

 

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas2

 

¹ Jei kreipiasi įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys.

2 Nurodomas tuo atveju, jei deklaruotos gyvenamosios vietos adresas nesutampa su faktinės gyvenamosios vietos adresu arba jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

 

 

__________________________ savivaldybės administracijai

 

 

PRAŠYMAS SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI

(gauti išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją)

 

 

20___ m. _____________________ d.

 

 

1.       Prašau man / mano _____ asmenų šeimai skirti išperkamosios būsto nuomos mokesčio

(įrašyti skaičių)

dalies kompensaciją nuo ____________________ iki ____________________.

(nurodyti datą)                                        (nurodyti datą)

 

2. Mano šeimos nariai (įskaitant asmenį, pateikusį prašymą; nepildoma, jei prašymą pateikia vienas gyvenantis asmuo):

Vardas

Pavardė

Asmens kodas arba gimimo metai

Ryšys su prašymą pateikusiu asmeniu (prašymą pateikęs asmuo, žmona arba vyras, vaikas, vaikas, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), tėvas, mama, žmonos arba vyro tėvas, žmonos arba vyro mama ir kt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mano / mano šeimos ________ kalendoriniais metais deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas):

3.1. deklaruotas turtas _________ Eur;

3.2. deklaruotos pajamos _________ Eur.

 

4. IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJĄ PRAŠAU PERVESTI Į SĄSKAITĄ LIETUVOJE ESANČIOJE MOKĖJIMO AR KREDITO ĮSTAIGOJE (BANKE AR KT.):

4.1. mokėjimo ar kredito įstaigos (banko ar kt.) pavadinimas _______________________ ;

4.2. sąskaitos numeris (20 simbolių):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PRIDEDAMA³ (įrašyti pateiktus dokumentus, pažymas): ________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

³ Jei dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant asmens ar šeimos teisę į paramą būstui įsigyti, yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose arba juos savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys ir šeimos šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo.

 

6. INFORMACIJĄ APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI PRAŠAU PATEIKTI (vieną iš būdų pažymėti Q):

□ paštu ________________________________________________________________________ ;

(korespondencijos adresas)

□ elektroniniu paštu ______________________________________________________________ ;

(el. pašto adresas)

□ telefonu ____________________________________________________________________________________ .

(telefono ryšio Nr.)

 

7. TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.

8. ESU INFORMUOTAS (-A), kad:

8.1. savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka gali gauti iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų, kitų informacinių sistemų informaciją, reikalingą teisei į paramą būstui įsigyti nustatyti, apie mano (mano šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, pajamas, turtą ir kt., taip pat ją administruoti;

8.2. asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti, ar asmuo, kuris kreipiasi dėl išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos gavimo, turi teisę į šią valstybės paramą, ir ją administruoti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-474, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14517

 

8.3. asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento ir savivaldybės administracijos, į kurią kreipiamasi, nustatyta tvarka. Dokumentai (įskaitant asmens duomenis) saugomi ir tvarkomi savivaldybės administracijoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

9. PATVIRTINU4, kad informacinį lapelį gavau.

4 Jei prašymas teikiamas elektroniniu būdu, pareiškėjas susipažįsta su informacija, nurodyta informaciniame lapelyje.

 

 

 

 

PILDO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAS

 

Bylos Nr. _____________

 

Prašymas gautas: ________________

(gavimo data)

 

Dokumentų, nurodytų prašymo 5 punkte, pateikimas (reikiamą pažymėti Q):

pateikti visi reikalingi dokumentai;

□ nepateikti dokumentai (dokumentai turi būti pateikti per mėnesį nuo prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos):

 

Eil. Nr.

Nepateikti dokumentai

Pateikti iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė:

 

_________________________

(pareigų pavadinimas)

__________________            _______________________________________

(parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Informacinis lapelis, kuris

įteikiamas užregistravus prašymą

suteikti paramą būstui įsigyti

 

INFORMACINIS LAPELIS

 

_____________________________________________

(asmens, kuriam įteikiamas informacinis lapelis, vardas ir pavardė)

 

Prašymas gautas: ________________

(gavimo data)

 

Dokumentų pateikimas (reikiamą pažymėti Q):

pateikti visi reikalingi dokumentai;

□ nepateikti dokumentai:

Eil. Nr.

Nepateikti dokumentai

Pateikti iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė:

 

_______________________                    _______________             _________________________

(pareigų pavadinimas)                                               (parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

 

Parama būstui įsigyti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu.

Jeigu Jums mokama išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, privalote:

1) pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią teisę gauti paramą būstui išsinuomoti;

2) iki einamųjų metų gegužės 1 dienos arba iki einamųjų metų birželio 1 dienos, jei yra svarbių priežasčių, nurodytų Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, savivaldybės administracijai pateikti turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka;

3) per mėnesį nuo deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo, materialinės padėties pasikeitimo, kuris lemia Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į paramą būstui įsigyti, viršijimą, išperkamosios būsto nuomos sutarties pasibaigimo arba teisės į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją praradimo dienos informuoti apie tai savivaldybės administraciją. Taip pat privalote informuoti savivaldybės administraciją apie šeimos sudėties, kontaktinės informacijos (adreso, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto) pasikeitimus.

Informuojame, kad:

1) išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija mokama ne ilgiau kaip 30 metų nuo išperkamosios būsto nuomos sutarties įregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos;

2) nustačius, kad parama būstui įsigyti gauta neteisėtai (kreipiantis pateikti neteisingi duomenys apie turtą, gaunamas pajamas, gauta parama panaudota ne tuo tikslu, kuriam ji suteikta, ir kt.), privaloma suteiktą paramą grąžinti visą iš karto arba asmens rašytiniu prašymu ir savivaldybės administracijos sprendimu dalimis;

3) savivaldybės administracijos sprendimas dėl neteisėtai gautos paramos būstui įsigyti grąžinimo yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios išlaidos neviršija išieškotinos sumos;

4) savivaldybės administracijos sprendimas skirti išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją arba sprendimas atsisakyti skirti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, taip pat savivaldybės administracijos neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (ir jos teritoriniams padaliniams) arba administraciniam teismui;

5) asmens duomenys tvarkomi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka.

 

___________________

 

Prašymų suteikti paramą būstui

įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo

3 priedas     

 

 

(Prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti BP-3 forma)

 

ASMUO, KURIS PATEIKIA PRAŠYMĄ¹

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybė, jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

 

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas2

 

¹ Jei kreipiasi įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys.

2 Nurodomas tuo atveju, jei deklaruotos gyvenamosios vietos adresas nesutampa su faktinės gyvenamosios vietos adresu arba jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

 

 

_______________________ savivaldybės administracijai

 

 

PRAŠYMAS SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI

(įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą)

 

20___ m. _____________________ d. ________ val.

 

1. Prašau įrašyti mane / mano _________ asmenų šeimą į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į

(įrašyti skaičių)

socialinio būsto nuomą, sąrašo grupę (reikiamą pažymėti Q):

1.1. □ Jaunų šeimų (šeimų, kuriose kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeimų, kuriose motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų);

1.2. □ Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

1.3. □ Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų (iki 36 metų buvusių likusių be tėvų globos asmenų ar jų šeimų, taip pat likusių be tėvų globos asmenų, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų ir kuriems socialinio būsto nuoma siūloma tik įgijus visišką civilinį veiksnumą, jeigu jie atitinka Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus, jų atstovams pagal įstatymą (rūpintojams) pateikus prašymą);

1.4. □ Neįgaliųjų, asmenų, sergančių sunkių formų lėtinėmis ligomis, įrašytomis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;

1.5. □ Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, nes:

1.5.1. □ įgijau (įgijome) teisę į didesnio ploto socialinį būstą:       

1.5.1.1. □ padidėjo šeimos narių skaičius;

1.5.1.2. □ šeimoje yra neįgaliųjų, kurie turi turėti atskirus kambarius;

1.5.1.3. □ šeimoje yra sergančiųjų sunkių formų lėtinėmis ligomis, įrašytomis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, ir jie turi turėti atskirus kambarius;  

1.5.1.4. □ šeimoje yra skirtingų lyčių vyresnių kaip 9 metų vaikų, kurie turi turėti atskirus kambarius;

1.5.1.5. □ šeimoje yra vyresnių kaip 9 metų vaikų, kurie turi turėti atskirus nuo tėvų kambarius;

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-474, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14517

 

1.5.2. □ įgijau (įgijome) teisę į neįgaliųjų poreikiams specialiai pritaikytą socialinį būstą;

1.6. □ Bendroji (visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į anksčiau išvardytus sąrašus).

 

2. Prašau įskaityti (reikiamą pažymėti Q):

□ ankstesnio buvimo Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąraše laikotarpį (žymi tik tie asmenys ir šeimos, kurie dėl turto vertės ir pajamų viršijimo buvo išbraukti iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo, ir nuo jų išbraukimo iš šio sąrašo dienos yra praėję ne daugiau kaip 3 metai);

□ buvimo ankstesnės savivaldybės Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąraše laikotarpį (žymi tik tie asmenys ir šeimos, kurie atvyko gyventi į kitos savivaldybės teritoriją ir buvo išbraukti iš ankstesnės savivaldybės Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo, nes išvyko gyventi į kitą savivaldybę).

 

3. Mano šeimos nariai (įskaitant asmenį, pateikusį prašymą; nepildoma, jei prašymą pateikia vienas gyvenantis asmuo):

Vardas

Pavardė

Asmens kodas arba gimimo metai

Ryšys su prašymą pateikusiu asmeniu (prašymą teikiantis asmuo, žmona arba vyras, vaikas, vaikas, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), tėvas, mama, žmonos arba vyro tėvas, žmonos arba vyro mama ir kt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Pageidauju, kad socialinis būstas būtų išnuomotas (pildyti neprivaloma):

4.1. ___________________________________ (nurodomas miesto mikrorajonas, rajono

vietovė);

4.2.      ______________________ (nurodomas namo aukštas);

4.3.      (išreikštą (-us) pageidavimą (-us) pagrindžiančios priežastys) (reikiamą pažymėti Q):

4.3.1 □ dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimo;

4.3.2. □ dėl atstumo iki darbovietės;

4.3.3. □ dėl atstumo iki ugdymo įstaigos.

 

5. Mano / mano šeimos _________ kalendoriniais metais deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas):

4.1. deklaruotas turtas _________ Eur;

4.2. deklaruotos pajamos _________ Eur.

 

6. PRIDEDAMA³ (įrašyti pateiktus dokumentus, pažymas): ________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

³ Jei dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant asmens ar šeimos teisę į paramą būstui įsigyti, yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose arba juos savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys ir šeimos šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo.

 

7. INFORMACIJĄ APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL PARAMOS BŪSTUI IŠSINUOMOTI PRAŠAU PATEIKTI (vieną iš būdų pažymėti Q):

□ paštu ________________________________________________________________________ ;

(korespondencijos adresas)

□ elektroniniu paštu ______________________________________________________________ ;

(el. pašto adresas)

□ telefonu ____________________________________________________________________________________ .

(telefono ryšio Nr.)

 

8. TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.

9. ESU INFORMUOTAS (-A), kad:

9.1. savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka gali gauti iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų, kitų informacinių sistemų informaciją, reikalingą teisei į socialinio būsto nuomą nustatyti, apie mano (mano šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, pajamas, turtą ir kt., taip pat ją administruoti;

9.2. asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti, ar asmuo, kuris kreipiasi dėl įrašymo į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, turi teisę į šią valstybės paramą, ir ją administruoti;

9.3. asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento ir savivaldybės administracijos, į kurią kreipiamasi, nustatyta tvarka. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi ir tvarkomi savivaldybės administracijoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-474, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14517

 

10. ĮSIPAREIGOJU per mėnesį nuo deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo, materialinės padėties pasikeitimo, kuris lemia Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į socialinio būsto nuomą, viršijimą, apie tai informuoti savivaldybės administraciją. Taip pat įsipareigoju informuoti savivaldybės administraciją apie šeimos sudėties, kontaktinės informacijos (adreso, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto) pasikeitimus.

11. PATVIRTINU4, kad informacinį lapelį gavau.

4 Jei prašymas teikiamas elektroniniu būdu, pareiškėjas susipažįsta su informacija, nurodyta informaciniame lapelyje.

_________________________                                  __________________________

(prašymą pateikusio asmens arba                                                                                           (prašymą pateikusio asmens arba asmens

asmens įgalioto atstovo parašas)                                                                            įgalioto atstovo vardas ir pavardė)

 

 

PILDO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAS

 

Bylos Nr. _____________

 

Prašymas gautas: ________________

(gavimo data)

 

Dokumentų, nurodytų prašymo 6 punkte, pateikimas (reikiamą pažymėti Q):

pateikti visi reikalingi dokumentai;

□ nepateikti dokumentai (dokumentai turi būti pateikti per mėnesį nuo prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos):

Eil. Nr.

Nepateikti dokumentai

Pateikti iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė:

 

_________________________

(pareigų pavadinimas)

__________________                                _____________________________

(parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Informacinis lapelis, kuris įteikiamas užregistravus prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti

 

INFORMACINIS LAPELIS

 

_____________________________________________

(asmens, kuriam įteikiamas informacinis lapelis, vardas ir pavardė)

 

Prašymas gautas: _____________

(gavimo data)

 

Dokumentų pateikimas (reikiamą pažymėti Q):

pateikti visi reikalingi dokumentai;

□ nepateikti dokumentai:

Eil. Nr.

Nepateikti dokumentai

Pateikti iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė:

 

______________________________                    _______________             __________________

(pareigų pavadinimas)                                                          (parašas)                                 (vardas ir pavardė)

 

 

Parama būstui išsinuomoti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu.

Parama būstui išsinuomoti asmenims ir šeimoms teikiama šiomis formomis:

1) nuomojamas socialinis būstas;

2) mokama būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija.

Jei esate įrašytas (-a) į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą ir (ar) gaunate paramą būstui išsinuomoti, privalote:

1) pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią teisę gauti paramą būstui išsinuomoti;

2) iki einamųjų metų gegužės 1 dienos arba iki einamųjų metų birželio 1 dienos, jei yra  svarbių priežasčių, nurodytų Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, savivaldybės administracijai pateikti turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka;

3) per mėnesį nuo deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo, materialinės padėties pasikeitimo, kuris lemia Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į paramą būstui išsinuomoti, viršijimą, būsto nuomos sutarties pasibaigimo arba teisės į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją praradimo dienos informuoti apie tai savivaldybės administraciją. Taip pat privalote informuoti savivaldybės administraciją apie šeimos sudėties, kontaktinės informacijos (adreso, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto) pasikeitimus.

Informuojame, kad:

1) asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą ir gaunantys būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, neišbraukiami iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo;

2) asmenims ir šeimoms, išreiškusiems pageidavimą (-us), susijusį (-ius) su socialinio būsto vietove ir (ar) aukštu, bus siūloma nuomotis tik jų pageidavimą (-us) atitinkantį socialinį būstą;

3) pasikeitus aplinkybėms, pageidavimą (-us), susijusį (-ius) su socialinio būsto vietove ir (ar) aukštu, galima išreikšti ir pateikus prašymą (jei esate įrašytas (-a, ‑i) į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą);

4) jeigu savivaldybės administracija nustato, kad, kreipdamiesi dėl paramos būstui išsinuomoti, pateikėte neteisingus duomenis, reikalingus paramai teikti, arba paramos būstui išsinuomoti teikimo laikotarpiu per mėnesį nepranešėte apie gyvenamosios vietos pakeitimą, būsto įsigijimą, materialinės padėties pasikeitimą, kuris lemia Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių viršijimą, būsto nuomos sutarties pasibaigimą arba teisės į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją praradimą, neteisėtai gauta parama būstui išsinuomoti turi būti grąžinta visa iš karto arba jūsų rašytiniu prašymu ir savivaldybės administracijos sprendimu dalimis;

5) savivaldybės administracijos sprendimas dėl neteisėtai gautos paramos būstui išsinuomoti grąžinimo yra vykdomasis dokumentas. Jei šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios išlaidos neviršija išieškotinos sumos;

6) savivaldybės administracijos sprendimas dėl asmens ar šeimos įrašymo ar atsisakymo įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, taip pat savivaldybės administracijos neveikimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (ir jos teritoriniams padaliniams) arba administraciniam teismui;

7) asmens duomenys tvarkomi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka.

 

___________________

 

Prašymų suteikti paramą būstui

įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo
4 priedas     

 

 

(Prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti BP-4 forma)

 

ASMUO, KURIS PATEIKIA PRAŠYMĄ¹

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybė, jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

 

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas2

 

¹ Jei kreipiasi įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys.

² Nurodomas tuo atveju, jei deklaruotos gyvenamosios vietos adresas nesutampa su faktinės gyvenamosios vietos adresu arba jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

 

 

__________________ savivaldybės administracijai

 

 

PRAŠYMAS SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI

(gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją)

 

20___ m. _____________________ d.

 

 

1.       Prašau man / mano ____________asmenų šeimai skirti būsto nuomos mokesčio dalies

(įrašyti skaičių)

kompensaciją nuo ____________________ iki __________________ .

(nurodyti datą)                           (nurodyti datą)

 

2. Mano šeimos nariai (įskaitant asmenį, pateikusį prašymą; nepildoma, jei prašymą pateikia vienas gyvenantis asmuo):

Vardas

Pavardė

Asmens kodas arba gimimo metai

Ryšys su prašymą pateikusiu asmeniu (prašymą teikiantis asmuo, žmona arba vyras, vaikas, vaikas, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), tėvas, mama, žmonos arba vyro tėvas, žmonos arba vyro mama ir kt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mano / mano šeimos _________ kalendoriniais metais deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas):

3.1. deklaruotas turtas _________ Eur;

3.2. deklaruotos pajamos _________ Eur.

 

4. BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJĄ PRAŠAU PERVESTI Į SĄSKAITĄ LIETUVOJE ESANČIOJE MOKĖJIMO AR KREDITO ĮSTAIGOJE (banke ar kt.):

4.1. mokėjimo ar kredito įstaigos (banko ar kt.) pavadinimas _______________________ ;

4.2. sąskaitos numeris (20 simbolių):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PRIDEDAMA³ (įrašyti pateiktus dokumentus, pažymas): _________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

³ Jei dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant asmens ar šeimos teisę į paramą būstui įsigyti, yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose arba juos savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys ir šeimos šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo.

 

6. INFORMACIJĄ APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL PARAMOS BŪSTUI IŠSINUOMOTI PRAŠAU PATEIKTI (vieną iš būdų pažymėti Q):

□ paštu ________________________________________________________________________ ;

(korespondencijos adresas)

□ elektroniniu paštu ______________________________________________________________ ;

(el. pašto adresas)

□ telefonu ____________________________________________________________________________________ .

(telefono ryšio Nr.)

 

7. TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.

8. ESU INFORMUOTAS (-A), kad:

8.1. savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka gali gauti iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų, kitų informacinių sistemų informaciją, reikalingą teisei į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją nustatyti, apie mano (mano šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, pajamas, turtą ir kt., taip pat ją administruoti;

8.2. asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti, ar asmuo, kuris kreipiasi dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos gavimo, turi teisę į šią valstybės paramą, ir ją administruoti;

8.3. asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento ir savivaldybės administracijos, į kurią kreipiamasi, nustatyta tvarka. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi ir tvarkomi savivaldybės administracijoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-474, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14517

 

9. ĮSIPAREIGOJU per mėnesį nuo deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo, materialinės padėties pasikeitimo, kuris lemia Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, viršijimą, būsto nuomos sutarties pasibaigimo arba teisės į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją praradimo dienos apie tai informuoti savivaldybės administraciją. Taip pat įsipareigoju informuoti savivaldybės administraciją apie šeimos sudėties, kontaktinės informacijos (adreso, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto) pasikeitimus.

10. PATVIRTINU4, kad informacinį lapelį gavau.

4 Jei prašymas teikiamas elektroniniu būdu, pareiškėjas susipažįsta su informacija, nurodyta informaciniame lapelyje.

_________________________                                  __________________________

(prašymą pateikusio asmens arba                                                                                           (prašymą pateikusio asmens arba asmens

asmens įgalioto atstovo parašas)                                                                             įgalioto atstovo vardas ir pavardė)

 

 

PILDO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAS

 

Bylos Nr. _____________

 

Prašymas gautas: ________________

(gavimo data)

 

Dokumentų, nurodytų prašymo 5 punkte, pateikimas (reikiamą pažymėti Q):

pateikti visi reikalingi dokumentai;

□ nepateikti dokumentai (dokumentai turi būti pateikti per mėnesį nuo prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos):

Eil. Nr.

Nepateikti dokumentai

Pateikti iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė:

 

_________________________

(pareigų pavadinimas)

__________________            _______________________________________

(parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Informacinis lapelis, kuris

įteikiamas užregistravus prašymą suteikti paramą būstui išsinuomoti

 

INFORMACINIS LAPELIS

 

 

_____________________________________________

(asmens, kuriam įteikiamas informacinis lapelis, vardas ir pavardė)

 

Prašymas gautas: ________________

(gavimo data)

 

Dokumentų pateikimas (reikiamą pažymėti Q):

pateikti visi reikalingi dokumentai;

□ nepateikti dokumentai:

Eil. Nr.

Nepateikti dokumentai

Pateikti iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą priėmė:

 

__________________________         _______________           _____________________________     

(pareigų pavadinimas)                               (parašas)                                 (vardas ir pavardė)

 

 

Parama būstui išsinuomoti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu.

Parama būstui išsinuomoti asmenims ir šeimoms teikiama šiomis formomis:

1) nuomojamas socialinis būstas;

2) mokama būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija.

Jei esate įrašytas (-a) į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą ir (ar) gaunate paramą būstui išsinuomoti, privalote:

1) pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią teisę gauti paramą būstui išsinuomoti;

2) iki einamųjų metų gegužės 1 dienos arba iki einamųjų metų birželio 1 dienos, jei yra svarbių priežasčių, nurodytų Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, savivaldybės administracijai pateikti turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka;

3) per mėnesį nuo deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo, materialinės padėties pasikeitimo, kuris lemia Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į paramą būstui išsinuomoti, viršijimą, būsto nuomos sutarties pasibaigimo arba teisės į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją praradimo dienos informuoti apie tai savivaldybės administraciją. Taip pat privalote informuoti savivaldybės administraciją apie šeimos sudėties, kontaktinės informacijos (adreso, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto) pasikeitimus.

Informuojame, kad:

1) asmenys ir šeimos, įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą ir gaunantys būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, neišbraukiami iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo;

2) jei savivaldybės administracija nustato, kad, kreipdamiesi dėl paramos būstui išsinuomoti, pateikėte neteisingus duomenis, reikalingus paramai teikti, arba paramos būstui išsinuomoti teikimo laikotarpiu per mėnesį nepranešėte apie gyvenamosios vietos pakeitimą, būsto įsigijimą, materialinės padėties pasikeitimą, kuris lemia Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių viršijimą, būsto nuomos sutarties pasibaigimą arba teisės į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją praradimą, neteisėtai gauta parama būstui išsinuomoti turi būti grąžinta visa iš karto arba jūsų rašytiniu prašymu ir savivaldybės administracijos sprendimu dalimis;

3) savivaldybės administracijos sprendimas dėl neteisėtai gautos paramos būstui išsinuomoti grąžinimo yra vykdomasis dokumentas. Jei šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios išlaidos neviršija išieškotinos sumos;

4) savivaldybės administracijos sprendimas dėl asmens ar šeimos įrašymo ar atsisakymo įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, taip pat savivaldybės administracijos neveikimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (ir jos teritoriniams padaliniams) arba administraciniam teismui;

5) asmens duomenys tvarkomi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka.

 

___________________

 

Prašymų suteikti paramą būstui

įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo
5 priedas     

 

 

(Prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti BP-5 forma)

 

ASMUO, KURIS PATEIKIA PRAŠYMĄ¹

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybė, jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

 

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas2

 

¹ Jei kreipiasi įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys.

2 Nurodomas, jei deklaruotos gyvenamosios vietos adresas nesutampa su faktinės gyvenamosios vietos adresu arbai jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

 

 

_______________________ savivaldybės administracijai

 

 

PRAŠYMAS SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI

(išnuomoti socialinį būstą asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą)

 

20___ m. _____________________ d.

 

1. Prašau man / mano _______ asmenų šeimai išnuomoti socialinį būstą ne eilės tvarka dėl

(įrašyti skaičių)

šiame punkte nurodytos priežasties (priežasčių) ir (ar) dėl to, kad priklausau (priklausome) nurodytai grupei (grupėms) (reikiamą pažymėti Q):

1.1. □ per pastaruosius vienus metus netekau (-ome) nuosavybės teise turėto būsto dėl gaisro;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-293, 2022-04-19, paskelbta TAR 2022-04-19, i. k. 2022-07939

 

1.2. □ per pastaruosius vienus metus netekau (-ome) nuosavybės teise turėto būsto dėl potvynio;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-293, 2022-04-19, paskelbta TAR 2022-04-19, i. k. 2022-07939

 

1.3. □ per pastaruosius vienus metus netekau (-ome) nuosavybės teise turėto būsto dėl stiprių vėjų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-293, 2022-04-19, paskelbta TAR 2022-04-19, i. k. 2022-07939

 

1.4. □ per pastaruosius vienus metus netekau (-ome) nuosavybės teise turėto būsto dėl kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-293, 2022-04-19, paskelbta TAR 2022-04-19, i. k. 2022-07939

 

1.5. □ priklausau (-ome) asmenų, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, grupei;

1.6. □ priklausau senatvės pensijos amžių sukakusių asmenų, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, grupei;

1.7. □ priklausau šeimų, auginančių penkis ar daugiau vaikų ar (ir) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), grupei;

1.8. □ priklausau šeimų, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų, grupei;

1.9. □ priklausau šeimų, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), grupei;

1.10. □ priklausau šeimų, kuriose motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną vaiką ar daugiau vaikų ir (arba) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), grupei;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-293, 2022-04-19, paskelbta TAR 2022-04-19, i. k. 2022-07939

 

1.11. □ priklausau šeimų, auginančių vaikus ar (ir) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) ir ne mažiau kaip dviem iš jų yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, grupei;

1.12. □ priklausau šeimų, kuriose ne mažiau kaip dviem nariams nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir (ar) didelių specialiųjų poreikių lygis, jei jie yra sukakę senatvės pensijos amžių, grupei;

1.13. □ priklausau likusių be tėvų globos asmenų, per pastaruosius penkerius metus iki prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos palikusių socialinės globos, grupinio gyvenimo ir (ar) savarankiško gyvenimo namus, grupei.

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-474, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14517

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-293, 2022-04-19, paskelbta TAR 2022-04-19, i. k. 2022-07939

 

2. Mano šeimos nariai (įskaitant asmenį, pateikusį prašymą; nepildoma, jei prašymą pateikia vienas gyvenantis asmuo):

Vardas

Pavardė

Asmens kodas arba gimimo metai

Ryšys su prašymą pateikusiu asmeniu (prašymą teikiantis asmuo, žmona arba vyras, vaikas, vaikas, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), tėvas, mama, žmonos arba vyro tėvas, žmonos arba vyro mama ir kt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mano / mano šeimos _________ kalendoriniais metais deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas):

3.1. deklaruotas turtas _________ Eur;

3.2. deklaruotos pajamos _________ Eur.

 

4. PRIDEDAMA³ (įrašyti pateiktus dokumentus, pažymas): _________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

³ Jei dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant asmens ar šeimos teisę į paramą būstui įsigyti, yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose arba juos savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys ir šeimos šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo.

 

5. INFORMACIJĄ APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL PARAMOS BŪSTUI IŠSINUOMOTI PRAŠAU PATEIKTI (vieną iš būdų pažymėti Q):

□ paštu ________________________________________________________________________ ;

(korespondencijos adresas)

□ elektroniniu paštu ______________________________________________________________ ;

(el. pašto adresas)

□ telefonu ____________________________________________________________________________________ .

(telefono ryšio Nr.)

 

6. TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.

7. ESU INFORMUOTAS (-A), kad:

7.1. savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka gali gauti iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų, kitų informacinių sistemų informaciją, reikalingą teisei į socialinio būsto nuomą nustatyti, apie mano (mano šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, pajamas, turtą ir kt., taip pat ją administruoti;

7.2. asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti, ar asmuo, kuris kreipiasi dėl socialinio būsto išnuomojimo asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, turi teisę į šią valstybės paramą, ir ją administruoti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-474, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14517

 

7.3. asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento ir savivaldybės administracijos, į kurią kreipiamasi, nustatyta tvarka. Dokumentai (įskaitant asmens duomenis) saugomi ir tvarkomi savivaldybės administracijoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

8. ĮSIPAREIGOJU per mėnesį nuo deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo apie tai informuoti savivaldybės administraciją. Taip pat įsipareigoju informuoti savivaldybės administraciją apie šeimos sudėties, kontaktinės informacijos (adreso, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto) pasikeitimus.

9. PATVIRTINU4, kad informacinį lapelį gavau.

4 Jei prašymas teikiamas elektroniniu būdu, pareiškėjas susipažįsta su informacija, nurodyta informaciniame lapelyje.

_________________________                                  __________________________

(prašymą pateikusio asmens arba                                                                                           (prašymą pateikusio asmens arba asmens

asmens įgalioto atstovo parašas)                                                                             įgalioto atstovo vardas ir pavardė)

 

 

PILDO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAS

 

Bylos Nr. _____________

 

Prašymas gautas: ________________

(gavimo data)

 

Dokumentų, nurodytų prašymo 4 punkte, pateikimas (reikiamą pažymėti Q):

pateikti visi reikalingi dokumentai;

□ nepateikti dokumentai (dokumentai turi būti pateikti per mėnesį nuo prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos):

Eil. Nr.

Nepateikti dokumentai

Pateikti iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė:

 

_________________________

(pareigų pavadinimas)

__________________            _______________________________________

(parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Informacinis lapelis, kuris įteikiamas užregistravus prašymą  suteikti paramą būstui išsinuomoti

 

INFORMACINIS LAPELIS

 

_____________________________________________

(asmens, kuriam įteikiamas informacinis lapelis, vardas ir pavardė)

 

Prašymas gautas: _____________

(gavimo data)

 

Dokumentų pateikimas (reikiamą pažymėti Q):

pateikti visi reikalingi dokumentai;

□ nepateikti dokumentai:

Eil. Nr.

Nepateikti dokumentai

Pateikti iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė:

 

______________________________                    _______________             __________________

(pareigų pavadinimas)                                                          (parašas)                                 (vardas ir pavardė)

 

 

Parama būstui išsinuomoti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu.

Jei Jums nuomojamas socialinis būstas, nors nesate įrašytas (-a) į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, privalote:

1) pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią teisę gauti paramą būstui išsinuomoti;

2) iki einamųjų metų gegužės 1 dienos arba iki einamųjų metų birželio 1 dienos, jei yra  svarbių priežasčių, nurodytų Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, savivaldybės administracijai pateikti turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka;

3) per mėnesį nuo deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimo, būsto įsigijimo, materialinės padėties pasikeitimo, kuris lemia Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių, pagal kuriuos nustatoma teisė į socialinio būsto nuomą, viršijimą, informuoti apie tai savivaldybės administraciją. Taip pat privalote informuoti savivaldybės administraciją apie šeimos sudėties, kontaktinės informacijos (adreso, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto) pasikeitimus.

Informuojame, kad:

1) jeigu savivaldybės administracija nustato, kad, kreipdamiesi dėl paramos būstui išsinuomoti, pateikėte neteisingus duomenis, reikalingus paramai teikti, arba paramos būstui išsinuomoti teikimo laikotarpiu per mėnesį nepranešėte apie gyvenamosios vietos pakeitimą, būsto įsigijimą, materialinės padėties pasikeitimą, kuris lemia Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių viršijimą, neteisėtai gauta parama būstui išsinuomoti turi būti grąžinta visa iš karto arba jūsų rašytiniu prašymu ir savivaldybės administracijos sprendimu dalimis;

2) savivaldybės administracijos sprendimas dėl neteisėtai gautos paramos būstui išsinuomoti grąžinimo yra vykdomasis dokumentas. Jei šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios išlaidos neviršija išieškotinos sumos;

3) savivaldybės administracijos sprendimas dėl socialinio būsto išnuomojimo ar atsisakymo išnuomoti asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, taip pat savivaldybės administracijos neveikimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (ir jos teritoriniams padaliniams) arba administraciniam teismui;

4) asmens duomenys tvarkomi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka.

 

___________________

 

Prašymų suteikti paramą būstui

įsigyti ar išsinuomoti

nagrinėjimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

PAJAMŲ, KURIOS, VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMO 17 STRAIPSNIO 1 DALIMI, NEĮSKAITOMOS Į ASMENŲ IR ŠEIMŲ GAUNAMAS PAJAMAS, SĄRAŠAS

 

ASMUO, KURIS PATEIKIA PRIEDĄ¹

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ Jei kreipiasi įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys.

 

 

Eil.

Nr.

Pajamų rūšies pavadinimas2

Pajamos (Eur)

 

1

2

3

1.

Asmenų iki 18 metų pajamos

 

2.

Senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensuojamoji suma, mokama pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo įstatymą

 

3.

Senatvės ir valstybinių pensijų kompensuojamoji suma, mokama pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymą

 

4.

Pajamos iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 3 hektarų

 

5.

Pajamų dalis, gauta teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą,  jei šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas, neviršijanti 1 750 eurų per einamuosius kalendorinius metus

 

6.

Vienkartinės išmokos ir (ar) pašalpos, mokamos iš valstybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ar savivaldybių biudžetų

 

7.

Socialinė parama, skiriama kitais, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nenumatytais, atvejais ir mokama iš savivaldybių biudžetų

 

8.

Išmokos, mokamos pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą ir (ar) iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo

 

9.

Darbdavio mokamos vienkartinės išmokos ir (ar) pašalpos

 

10.

Kas mėnesį gaunamos socialinio pobūdžio pajamos:

 

10.1.

transporto išlaidų kompensacijos neįgaliesiems

 

10.2.

kompensacijos donorams

 

10.3.

pagalbos pinigai, mokami pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą

 

10.4.

išmoka vaikui, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, vaiko laikinosios priežiūros išmoka, mokami pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą

 

10.5.

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, mokama pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą

 

10.6.

tikslinės kompensacijos ir tikslinis priedas, mokami pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą

 

11.

Draudimo išmokos, mokamos pagal turto draudimo, civilinės atsakomybės draudimo, taip pat sveikatos draudimo sutartis patirtiems nuostoliams atlyginti

 

12.

Turto pardavimo pajamos, jeigu jų bendra suma viršija 580 eurų (šios pajamos įskaitomos į turtą)

 

13.

Stipendijos ir kita materialinė parama, teikiama aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų studentams (išskyrus rezidentūros studijų studentus), studijuojantiems pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formų programas (išskyrus asmenis, pakartotinai studijuojančius pagal tos pačios ar žemesnės pakopos studijų programas ir laipsnio nesuteikiančių studijų programas, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis), stipendijos bei kita materialinė parama, teikiama profesinio mokymo įstaigų mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti, ir stipendija, mokama bedarbiams, kurie dalyvauja profesinio mokymo ar įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemonėse, stažuotėje

 

14.

Paskolos ar jų dalis, įskaitomos į turtą, aukštųjų mokyklų studentams teikiamos valstybės paskolos arba valstybės remiamos paskolos, kreditai būstui atnaujinti (modernizuoti), jeigu daugiabučio namo butų savininkai įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, ir gautos (negrąžintos) paskolos nekilnojamajam turtui pirkti (statyti)

 

15.

Piniginių lėšų dalis, gauta per laikotarpį, už kurį pajamos apskaičiuojamos, neviršijanti 1 valstybės remiamų pajamų dydžio, ir piniginės lėšos, kuriomis kompensuojamos patirtos ir dokumentais pagrįstos su visuomenei naudinga veikla (savanoriška veikla ir pan.) susijusios išlaidos, ir labdara piniginėmis lėšomis

 

2 Šeimos atveju įrašomos visų šeimos narių gautos pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas.

 

_____________________________                    __________________________________

(priedą pateikusio asmens arba                                                                                (priedą pateikusio asmens arba asmens

asmens įgalioto atstovo parašas)                                                                              įgalioto atstovo vardas ir pavardė)

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-474, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14517

 

 

Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti

ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos

aprašo

7 priedas

 

(Prašymo išduoti pažymą apie finansinę paramą BP-6 forma)

 

ASMUO, KURIS TEIKIA PRAŠYMĄ¹

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybė, jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

 

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas2

 

¹ Jei kreipiasi įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys.

2 Nurodomas tuo atveju, jei deklaruotos gyvenamosios vietos adresas nesutampa su faktinės gyvenamosios vietos adresu arba jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

 

 

________________________ savivaldybės administracijai

 

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI PAŽYMĄ APIE FINANSINĘ PARAMĄ

VALSTYBĖS IŠ DALIES KOMPENSUOJAMO BŪSTO KREDITO DALIAI APMOKĖTI

 

20___ m. _____________________ d.

 

1. Aš, _________________________________, prašau išduoti pažymą apie
                 (vardas ir pavardė)

finansinę paramą valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, įsigijus būstą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.

2. Pažymiu, kad finansinę paramą valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti siūlo suteikti (reikiamą papunktį pažymėti Q):

2.1. c savivaldybė;

2.2. c pelno siekiantis juridinis asmuo.

3. Siūloma suteikti finansinė parama valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti – _________________________________________________ Eur.

(suma skaičiais ir žodžiais)

4. PRIDEDAMA (įrašyti pateiktus dokumentus): _________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

PAŽYMĄ APIE FINANSINĘ PARAMĄ VALSTYBĖS IŠ DALIES KOMPENSUOJAMO BŪSTO KREDITO DALIAI APMOKĖTI PRAŠAU PATEIKTI (vieną iš būdų pažymėti Q):

paštu;

elektroniniu paštu.

 

 

 

________________________                                           _________________________

(prašymą teikiančio asmens parašas)                                         (prašymą teikiančio asmens vardas ir pavardė)

 

 

Papildyta priedu:

Nr. A1-474, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14517

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-702, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30193

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-195 „Dėl Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-551, 2019-09-24, paskelbta TAR 2019-09-25, i. k. 2019-15057

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-195 „Dėl Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-474, 2021-06-29, paskelbta TAR 2021-06-29, i. k. 2021-14517

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-195 „Dėl Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-293, 2022-04-19, paskelbta TAR 2022-04-19, i. k. 2022-07939

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-195 „Dėl Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo