Suvestinė redakcija nuo 2022-02-01 iki 2022-02-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-01-12, i. k. 2016-00543

 

Nauja redakcija nuo 2022-02-01:

Nr. D1-22/VA-12, 2022-01-31, paskelbta TAR 2022-01-31, i. k. 2022-01608

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKESČIO UŽ APLINKOS teršimą SĄVARTYNE ŠALINAMOMIS ATLIEKOMIS DEKLARACIJOS KIT717 FORMOS PILDYMO TAISYKLIŲ, MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ SĄVARTYNE ŠALINAMOMIS ATLIEKOMIS DEKLARACIJOS KIT717 FORMOS IR JOS PRIEDO KIT717F PATVIRTINIMO

 

2016 m. sausio 4 d. Nr. D1-5/VA-1

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi:

1. Tvirtiname pridedamas:

1.1. Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formos pildymo taisykles;

1.2. Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formą ir jos priedo KIT717F formą.

2. Nustatome, kad šis įsakymas taikomas deklaruojant 2021 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Trečiokas

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos                                                                     Dainoras Bradauskas

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininkas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2015 m. sausio 4 d.

įsakymu Nr. D1-5/VA-1

 

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ SĄVARTYNE ŠALINAMOMIS ATLIEKOMIS DEKLARACIJOS KIT717 FORMOS PILDYMO TAISYKLĖS

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. D1-547/VA-54, 2021-09-23, paskelbta TAR 2021-09-24, i. k. 2021-20039

 

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formos pildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formos (toliau – KIT717 forma) ir jos priedo KIT717F pildymo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-547/VA-54, 2021-09-23, paskelbta TAR 2021-09-24, i. k. 2021-20039

 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo (toliau – Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas) ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – Mokesčių administravimo įstatymas) nuostatomis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Mokesčio už aplinkos teršimo įstatyme, Mokesčių administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis (toliau – mokestis) deklaracijos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) teikiamos vadovaujantis Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo (toliau – Deklaracijų pateikimo taisyklės). Teikiant ar tikslinant praėjusių mokestinių laikotarpių duomenis, naudojama KIT717 forma, galiojanti deklaracijos teikimo ar tikslinimo momentu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-547/VA-54, 2021-09-23, paskelbta TAR 2021-09-24, i. k. 2021-20039

 

5. KIT717 forma ir jos priedas KIT717F turi būti pateikiami per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt) arba gali būti pateikti bet kuriai AVMI, arba VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyriui Deklaracijų pateikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Elektroniniu būdu KIT717 forma ir jos priedas KIT717 teikiami, vadovaujantis Dokumentų elektroniniu būdu teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“.

6. Deklaraciją teikia sąvartyno operatorius – fizinis ar juridinis asmuo, vykdantis atliekų šalinimo sąvartyne veiklą (eksploatuojantis sąvartyną) (toliau – mokesčio mokėtojas). Mokesčio mokėtojas privalo deklaruoti savo padalinio (-ių), t. y. filialo (-ų) ir (ar) atstovybės (-ių) (toliau – Filialas) duomenis, pateikdamas tinkamai užpildytą KIT717 formą ir jos priedą KIT717F. Mokesčio mokėtojas teikia deklaraciją tik tuo atveju, jei sąvartyne šalino atliekas mokestiniu laikotarpiu.

7. Mokesčio mokėtojas užpildytą KIT717 formą pateikia AVMI bei sumoka deklaruotą mokesčio sumą per Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme nurodytus terminus.

8. Likvidavimo ar reorganizavimo atveju mokesčio mokėtojas paskutinio mokestinio laikotarpio deklaraciją AVMI pateikia ir mokestį sumoka iki mokesčio mokėtojo veiklos pabaigos.

9. KIT717 formoje ir jos priedo KIT717 formoje įrašomos piniginės sumos turi būti apvalinamos iki sveikų skaičių: 49 centai ir mažiau – atmetami, o 50 centų ir daugiau – laikomi euru.

10. Užpildytą KIT717 formą pasirašo ją pateikusio juridinio asmens vadovas ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba tik neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas. KIT717 formą pasirašantys asmenys turi nurodyti savo vardus ir pavardes.

Jei juridinis asmuo neturi vyr. buhalterio (buhalterio) pareigybės ir pagal sutartį jam apskaitos tvarkymo paslaugas teikia ir KIT717 formą ir jos priedą KIT717 rengia kitas juridinis asmuo, tai vietoj vyr. buhalterio (buhalterio) turi pasirašyti (jei taip nustatyta sutartyje) to juridinio asmens įgaliotas asmuo. Tuo atveju KIT717 formos laisvoje vietoje turi būti nurodomas to įgalioto asmens identifikacinis kodas, vardas, pavardė, pareigų pavadinimas ir apskaitos paslaugas teikiančio juridinio asmens pavadinimas.

Kai juridinis asmuo neturi vyr. buhalterio (buhalterio) pareigybės, tačiau paslaugas teikia fizinis asmuo, veikiantis pagal individualios veiklos pažymą, tai KIT717 formos ir jos priedo KIT717 laisvoje vietoje turi būti nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė, individualios veiklos pažymos numeris.

11. Jei KIT717 forma užpildyta nesilaikant nurodytų reikalavimų, tai mokesčių administratorius deklaraciją pateikiančiam mokesčio mokėtojui gali nurodyti ją pataisyti.

Deklaracija gali būti tikslinama mokesčio mokėtojo iniciatyva arba pagal mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus). Mokesčio mokėtojas savo iniciatyva deklaraciją gali tikslinti per Mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą. Patikslintoje deklaracijoje pateikiami visi (ne vien tik tikslinamieji) deklaracijoje nurodytini duomenys. Patikslinta KIT717 forma turi būti užpildyta šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

Mokesčio mokėtojas, gavęs mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus), privalo klaidas ištaisyti ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka visiškai užpildytą patikslintą KIT717 formą pateikti per pranešime nustatytą terminą.

 

II. SKYRIUS

KIT717 FORMOS IR JOS PRIEDO KIT717 PILDYMAS

 

12. KIT717 formoje visada privaloma pateikti duomenis apie sąvartyne šalinamas atliekas masės vienetais (tonomis) kilogramo tikslumu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-547/VA-54, 2021-09-23, paskelbta TAR 2021-09-24, i. k. 2021-20039

 

13. Pildant KIT717 formą turi būti įrašomi tokie duomenys:

13.1. 1 laukelyje – mokesčio mokėtojo pavadinimas arba vardas ir pavardė, jei deklaraciją teikia fizinis asmuo;

13.2. 2 laukelyje – mokesčio mokėtojui suteiktas identifikacijos numeris (kodas):

13.2.1. deklaraciją teikiantis fizinis asmuo, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (taip pat ir ūkininkas), KIT717 formos 2 laukelyje turi įrašyti savo asmens identifikacinį numerį, kuris jam suteikiamas registruojantis Gyventojų registre;

13.2.2. deklaraciją pildantis juridinis asmuo KIT717 formos 2 laukelyje turi įrašyti savo identifikacinį numerį (kodą), kuris jam suteiktas Juridinių asmenų registre;

13.3. 3 laukelyje – mokesčio mokėtojo telefono numeris;

13.4. 4 laukelyje – mokesčio mokėtojo fakso numeris;

13.5. 5 laukelyje – juridinio asmens buveinės adresas arba fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas;

13.6. 6 laukelyje – mokesčio mokėtojo elektroninio pašto adresas;

13.7. 7 laukelyje – savivaldybės, kurios teritorijoje yra mokesčio mokėtojo buveinė, kodas. Savivaldybių kodų sąrašas pateiktas KIT717 formos lape;

13.8. 8 laukelyje – Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento, kurio teritorijoje yra mokesčio mokėtojo buveinė, kodas. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų kodų sąrašas pateiktas KIT717 formos lape. Šis laukelis nepildomas teikiant 2018 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių deklaracijas;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636/VA-52, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-03, i. k. 2018-11079

 

13.9. 9 laukelyje – mokestinis laikotarpis, už kurį mokestis deklaruojamas, nurodant mokestinio laikotarpio kalendorinius metus;

13.10. 10 laukelyje – deklaracijos pildymo data ir deklaracijos registracijos numeris pagal deklaraciją pildančio mokesčio mokėtojo nusistatytą dokumentų registravimo tvarką. Langelyje „Užpildymo data“ nurodomi pildymo metai, mėnuo ir diena, pvz., 2016-01-15. Langelyje „Registracijos Nr.“ įrašomas deklaracijos registracijos eilės numeris;

13.11. 11 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialų skaičius Lietuvoje. Šiame laukelyje įrašytas skaičius turi sutapti su priedo KIT717F lapų, pateikiamų kartu su deklaracija, skaičiumi. Jei mokesčio mokėtojas neturi Filialo (-ų) ir nepildo priedo KIT717F, šis laukelis nepildomas;

13.12. 12 laukelyje – sąvartyne šalinamų atliekų rūšies, kurios duomenys deklaruojami, kodas. Sąvartyne šalinamų atliekų rūšių kodų sąrašas pateiktas KIT717 formos lape;

13.13. 13 laukelyje – mokesčio mokėtojo pagrindiniame sąvartyne pašalintų atliekų kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;

13.14. 14 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo (-ų) sąvartyne (-uose) pašalintų atliekų kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;

13.15. 15 laukelyje – mokesčio tarifas, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu;

13.16. 16 laukelyje – mokesčio mokėtojo mokamas mokestis už atitinkamos rūšies sąvartyne pašalintas atliekas. Šio laukelio reikšmė apskaičiuojama 13 ir 14 laukelių reikšmių sumą padauginus iš 15 laukelio reikšmės;

13.17. 17 laukelyje – KIT717 formos 16 laukelių reikšmių suma.

14. KIT717 formos priedas KIT717F pildomas tik tuo atveju, jei mokesčio mokėtojas turi bent vieną Filialą. Kiekvienam Filialui pildomas atskiras priedo KIT717F lapas.

15. Priedo KIT717F 2 ir 9 laukeliai pildomi analogiškai, kaip ir atitinkami KIT717 formos laukeliai. Kituose priedo KIT717F laukeliuose turi būti įrašomi tokie duomenys:

15.1. Laukelyje „Priedo lapo numeris“ turi būti įrašomas priedo lapo eilės numeris;

15.2. F1 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo pavadinimas;

15.3. F2 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo identifikacinis numeris (kodas) iš Juridinių asmenų registro;

15.4. F3 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo telefono numeris;

15.5. F4 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo fakso numeris;

15.6. F5 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo buveinės adresas;

15.7. F6 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo elektroninio pašto adresas;

15.8. F7 laukelyje – savivaldybės, kurios teritorijoje mokesčio mokėtojo Filialas vykdo veiklą, kodas. Savivaldybių kodų sąrašas pateiktas priedo KIT717F lape;

15.9. F8 laukelyje – Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento, kurio teritorijoje mokesčio mokėtojo Filialas vykdo veiklą, kodas. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų kodų sąrašas pateiktas priedo KIT717F lape. Šis laukelis nepildomas teikiant 2018 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių deklaracijas;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-636/VA-52, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-03, i. k. 2018-11079

 

15.10. F9 laukelyje – sąvartyne šalinamų atliekų rūšies, kurios duomenys deklaruojami, kodas. Sąvartyne šalinamų atliekų rūšių kodų sąrašas pateiktas priedo KIT717F lape;

15.11. F10 laukelyje – mokesčio mokėtojo Filialo sąvartyne pašalintų atliekų kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio.

16. KIT717 F formos visuose lapuose esančių atitinkamų F10 laukelių reikšmių suma turi būti lygi KIT717 formos atitinkamai 14 laukelio reikšmei.


 

III. SKYRIUS

Baigiamosios NUOSTATOS

 

17. Už deklaracijos nepateikimą, patikslintos deklaracijos nepateikimą mokesčių administratoriaus nurodymu, pavėluotą jos pateikimą ar neteisingą duomenų įrašymą mokesčio mokėtojas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka traukiamas atsakomybėn.

__________________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

KIT717

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-547/VA-54, 2021-09-23, paskelbta TAR 2021-09-24, i. k. 2021-20039

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. D1-636/VA-52, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-03, i. k. 2018-11079

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-5/VA-1 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formos pildymo taisyklių, Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formos ir jos priedo KIT717F patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. D1-547/VA-54, 2021-09-23, paskelbta TAR 2021-09-24, i. k. 2021-20039

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-5/VA-1 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formos pildymo taisyklių, Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartynuose šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formos ir jos priedo KIT717F patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. D1-22/VA-12, 2022-01-31, paskelbta TAR 2022-01-31, i. k. 2022-01608

Dėl techninės klaidos ištaisymo teisės aktų registre paskelbtame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakyme Nr. D1-5/VA-1 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formos pildymo taisyklių, Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis deklaracijos KIT717 formos ir jos priedo KIT717F patvirtinimo“