Suvestinė redakcija nuo 2019-08-01

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2019-07-23, i. k. 2019-12121

 

``

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VEISIMO ORGANIZACIJOS PRIPAŽINIMO IR VEISIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 23 d. Nr. B1-517

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 3D-965 „Dėl Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“, 11, 15, 18–20 punktais ir atsižvelgdamas į Lietuvos veislinių triušių augintojų asociacijos 2019-04-25 prašymą ir Ūkinių gyvūnų veisimo organizacijų pripažinimo dokumentų ir veisimo programų vertinimo komisijos 2019-07-12 posėdžio protokolo Nr. B11-134 1 klausimo nutartį:

1. Pripažįstu Lietuvos veislinių triušių augintojų asociaciją (Šilo g. 3, Lekėčių mstl., Šakių r., juridinio asmens kodas 303275474).

2. Tvirtinu Lietuvos veislinių triušių augintojų asociacijos:

2.1. Burgundijos veislės triušių veisimo programą 20192024 metams;

2.2. Kalifornijos veislės triušių veisimo programą 2019–2024 metams;

2.3. Angoros veislės triušių veisimo programą 2019–2024 metams;

2.4. Prancūzijos avinų veislės triušių veisimo programą 2019–2024 metams;

2.5. Satinų veislės triušių veisimo programą 2019–2024 metams;

2.6. Ugninių veislės triušių veisimo programą 2019–2024 metams;

2.7. Naujosios Zelandijos baltųjų veislės triušių veisimo programą 2019–2024 metams.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-551, 2019-07-30, paskelbta TAR 2019-07-31, i. k. 2019-12573

 

3. P a v e d u:

3.1. Lietuvos veislinių triušių augintojų asociacijos veiklos priežiūrą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritoriniams padaliniams;

3.2. įsakymo vykdymo kontrolę VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.

4. N u r o d a u:

4.1. VMVT Bendrųjų reikalų skyriui su šiuo įsakymu supažindinti VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyrių ir įsakymo kopiją per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo pateikti Lietuvos veislinių triušių augintojų asociacijai el. paštu edmundas.reimerys@gmail.com;

4.2. VMVT Informacinių sistemų skyriui paskelbti šį įsakymą VMVT interneto svetainėje, skiltyje „Veislininkystės programos”.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Darius Remeika

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-551, 2019-07-30, paskelbta TAR 2019-07-31, i. k. 2019-12573

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. B1-517 „Dėl veisimo organizacijos pripažinimo ir veisimo programos patvirtinimo“ pakeitimo