Suvestinė redakcija nuo 2019-12-21

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2019-02-25, i. k. 2019-03036

 

Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 21 d. Nr. TS-20

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsniu ir 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, ir Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-207 „Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo grupės 2019 m. vasario 5 d. protokolą Nr. 1, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 1 punktą;

2.2. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. TS-261 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės  meras                                                                                            Dainius Bardauskas

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

191219 TS-295 bendras lesu poreikis

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-139, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08480

Nr. TS-295, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20716

 

191219-TS-295 1 programos lesu poreikis

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-295, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20716

 

191219-TS-295 1 programos lesos

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-295, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20716

 

191219 TS-295 programos ir tikslai

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-139, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08480

Nr. TS-295, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20716

 

191219-TS-295 5 programos lesu poreikis

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-139, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08480

Nr. TS-295, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20716

 

191219-TS-295 5 programos lesos

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-139, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08480

Nr. TS-295, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20716

 

191219-TS-295 4 programos lesu poreikis

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-295, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20716

 

191219-TS-295 4 programos lesos

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-295, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20716

 

191219-TS-295 3 programos lesu poreikis

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-295, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20716

 

191219-TS-295 3 programos lesos

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-295, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20716

 

191219-TS-295 2 programos lesu poreikis

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-139, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08480

Nr. TS-295, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20716

 

191219-TS-295 2 programos lesos

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-139, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08480

Nr. TS-295, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20716

 

190529-TS-139 2 programa

Priedo pakeitimai:

Nr. TS-139, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08480

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-139, 2019-05-29, paskelbta TAR 2019-05-29, i. k. 2019-08480

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-20 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-295, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20716

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-20 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo