Suvestinė redakcija nuo 2017-05-06

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-09-20, i. k. 2016-23798

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 1999 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. 217 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2016 m. rugsėjo 16 d. Nr. D1-617

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės):

1.1. Papildau Taisykles XVI1 skyriumi:

 

XVI1. DEGIŲJŲ ATLIEKŲ (IŠ ATLIEKŲ GAUTO KURO) LAIKYMO APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

 

116. Degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) (toliau – degiosios atliekos) turi būti laikomos taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

117. Degiosios atliekos turi būti laikomos taip, kad jas būtų galima panaudoti atliekoms deginti skirtuose įrenginiuose.

118. Degiosios atliekos gali būti terminuotai laikomos sąvartyne, iki bus įrengtos degiųjų atliekų laikymo vietos.

119. Degiųjų atliekų laikymo vieta turi būti įrengta taip, kad būtų užtikrintas nutekančio vandens ir kitų skysčių nepatekimas į aplinką, vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.

120. Degiosios atliekos turi būti laikomos laikinai įrengtame kaupe arba supresuotos ir supakuotos degiosios atliekos turi būti laikomos rietuvėje. Šios laikymo vietos turi būti įrengtos pagal 119 punkte nurodytus reikalavimus.

121. Degiosios atliekos, kurias planuojama laikyti rietuvėse, turi būti suvyniotos į nepralaidžią plėvelę, kuri užtikrintų apsaugą nuo atmosferos poveikio, filtrato ir kvapų išsiskyrimo.

122. Degiosios atliekos, kurias planuojama laikyti laikinai įrengtame kaupe turi būti laikomos pagal galiojančius teisės aktus, numatant techninius sprendimus, įgalinančius nesudėtingą degiųjų atliekų kaupo rekultivavimą, siekiant sudeginti degiąsias atliekas joms deginti skirtuose įrenginiuose.

123. Degiosios atliekos gali būti pakuojamos stačiakampio gretasienio arba cilindro forma. Į pakavimo plėvelę jos turi būti vyniojamos dviem skirtingomis kryptimis (vertikaliai ir horizontaliai).

124. Degiosios atliekos turi būti presuojamos ir pakuojamos pakavimo plėvele tik tam skirta specialia įranga.

125. Supresuotos ir supakuotos degiosios atliekos, kurias planuojama laikyti rietuvėse, turi būti transportuojamos ir keliamos taip, kad nebūtų pažeista plėvelė, į kurią apvyniotos degiosios atliekos.

126. Prieš padedant supakuotas degiąsias atliekas į rietuvę, turi būti vizualiai patikrinama ar vyniojimo plėvelė nepažeista. Nustačius, kad plėvelė pažeista, degiosios atliekos turi būti pakartotinai pakuojamos.

127. Formuojant rietuves turi būti vadovaujamasi saugos, sveikatos ir priešgaisrinės saugos reikalavimais.

128. Maksimalūs leistini rietuvės išmatavimai: aukštis – ne daugiau kaip 8 m, pagrindo plotis – ne daugiau kaip 12 m, praeigos tarp rietuvių – ne mažiau kaip 4 m.

129. Degiųjų atliekų talpinimas laikinai įrengtuose kaupuose ar rietuvėse ir paėmimas iš jų turi būti užfiksuojamas surašant aktą, kuriame, nurodoma degiųjų atliekų patalpinimo ar paėmimo vietą ir laikas, kaupo ar rietuvės formavimo, išformavimo pradžia ir pabaiga, surašiusio aktą atsakingo asmens vardas, pavardė ir pareigos.

130. Laikomos supakuotos degiosios atliekos turi būti apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių tuo tikslu naudojant šias priemones ir būdus:

130.1. degiųjų atliekų ryšulių laikymas po pastoge;

130.2. degiųjų atliekų ryšulių uždengimas saulės spinduliams nelaidžia danga ar naudojant specialią pakavimo plėvelę ar papildomus plėvelės sluoksnius, užtikrinančius 116 punkto reikalavimų laikymąsi visą numatytą terminuoto saugojimo laiką;

130.3. rietuvės formavimas taip, kad vėliau padedamos degiosios atliekos uždengtų anksčiau padėtas degiąsias atliekas;

130.4. degiųjų atliekų ryšulių sluoksnių perdengimas gruntu.

1.2. Buvusius Taisyklių 116–130 punktus atitinkamai laikau 131–145 punktais.

2. N u s t a t a u, kad Taisyklių 118 punkto nuostatos nuo šio įsakymo įsigaliojimo taikomos iki 2017 m. gegužės 31 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-269, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05329

Nr. D1-360, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07701

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Trečiokas

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-269, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05329

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-617 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-360, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07701

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-617 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo