Suvestinė redakcija nuo 2018-09-14

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-02-08, i. k. 2018-02017

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos nacionalinės unesco  KOMISIJOS

SUDĖTIES PATVIRTINIMO  

 

2018 m. vasario 6 d. Nr. ĮV-166

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 772 „Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatų patvirtinimo“, 7 ir 8 punktais:

1. T v i r t i n u šios sudėties Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją:

1.1.   prof. habil. dr. Vincas Būda – Lietuvos mokslų akademijos narys, Valstybinio mokslo tyrimų instituto direktorius, Gamtos tyrimų centro Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijos vadovas;

1.2.   Rėda Brandiškauskienė – aplinkos viceministrė;

1.3.   dr. Reda Cimmperman – Lietuvos mokslo tarybos narė;

1.4.   dr. Renaldas Čiužas – Ūkio ministerijos Turizmo politikos skyriaus vedėjas;

1.5.   Tomas Daukantas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kancleris;

1.6.   dr. Laima Galkutė – Jungtinių Tautų universiteto Regioninio darnaus vystymosi švietimo ekspertų centro vadovė, Vilniaus universiteto lektorė;

1.7.   dr. Arūnas Gelūnas – Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narys;

1.8.   Neris Germanas – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras;

1.9.   prof. dr. Renaldas Gudauskas – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius, Lietuvos atstovas UNESCO programos „Informacija visiems“ Tarpvyriausybinėje taryboje ir šios programos Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkas;

1.10. Aušra Jaruševičiūtė – LRT Radijo naujienų tarnybos direktoriaus pavaduotoja, Lietuvos atstovė UNESCO Tarptautinės komunikacijos vystymo programos (IPDC) tarpvyriausybinėje taryboje;

1.11. Alfredas Jomantas – Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vedėjas;

1.12. Evelina Karalevičienė – Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė, UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinio komiteto narė, Vytauto Didžiojo universiteto lektorė;

1.13. Ramūnas Karbauskis – Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkas;

1.14. Rolandas Kvietkauskas – Lietuvos kino centro direktorius, Europos kino agentūrų direktorių asociacijos valdybos narys, VšĮ „Kaunas 2022“ tarybos narys;

1.15. prof. dr. Rimvydas Laužikas – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas, Muzeologijos katedros vedėjas, UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkas;

1.16. prof. dr. Dalia Leinartė – Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto pirmininkė;

1.17. Antanas Milakauskas – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas;

1.18. prof. dr. Jonas Ruškus – Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto narys ekspertas, Lietuvos žmogaus teisių centro tarybos narys;

1.19. Albertas Stanislovaitis – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius;

1.20. prof. habil. dr. Jurgis Kazimieras Staniškis – Jungtinių Tautų Pasaulinės darnaus vystymosi nepriklausomų ekspertų mokslininkų grupės narys, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys;

1.21. Vida Šatkauskienė – Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja;

1.22. Daina Urbanavičienė – Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorė;

1.23. Darius Urbonas – vidaus reikalų viceministras;

1.24. dr. Irena Vaišvilaitė – ambasadorė, nuolatinė atstovė prie UNESCO;

1.25. dr. Gintautė Žemaitytė – kultūros viceministrė.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-672, 2018-09-13, paskelbta TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14474

 

2.    P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1.  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. ĮV-438 „Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėties patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2.  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. ĮV-387 „Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėties patvirtinimo“;

2.3.  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymą Nr. ĮV-40 „Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėties patvirtinimo“.

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                Liana Ruokytė-Jonsson

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-672, 2018-09-13, paskelbta TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14474

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. ĮV-166 „Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo