Suvestinė redakcija nuo 2020-01-15

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-02-08, i. k. 2018-02017

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos nacionalinės unesco  KOMISIJOS

SUDĖTIES PATVIRTINIMO  

 

2018 m. vasario 6 d. Nr. ĮV-166

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 772 „Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatų patvirtinimo“, 7 ir 8 punktais:

1. T v i r t i n u šios sudėties Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją:

1.1.   prof. habil. dr. Vincas Būda – Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Valstybinio mokslo tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro direktorius;

1.2.   dr. Reda Cimmperman – Lietuvos mokslo tarybos mokslinė sekretorė;

1.3.   dr. Renaldas Čiužas – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų  ministerijos Turizmo politikos skyriaus vedėjas;

1.4.   Tomas Daukantas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kancleris;

1.5.   dr. Laima Galkutė – Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos instituto mokslo darbuotoja;

1.6.   Neris Germanas – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras;

1.7.   prof. dr. Renaldas Gudauskas – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius, Lietuvos atstovas UNESCO programos „Informacija visiems“ Tarpvyriausybinėje taryboje ir šios programos Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkas;

1.8.   Aušra Jaruševičiūtė – VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ Radijo naujienų tarnybos dienos redaktorė, Lietuvos atstovė UNESCO Tarptautinės komunikacijos vystymo programos (IPDC) tarpvyriausybinėje taryboje;

1.9.   Alfredas Jomantas – Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vedėjas;

1.10. akad. Eugenijus Jovaiša – Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas;

1.11. Evelina Karalevičienė – UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinio komiteto narė;

1.12. Ramūnas Karbauskis – Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkas;

1.13. Rolandas Kvietkauskas – Lietuvos kino centro direktorius, Europos kino agentūrų direktorių asociacijos valdybos narys, VšĮ „Kaunas 2022“ tarybos narys;

1.14. prof. dr. Rimvydas Laužikas – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas, Muzeologijos katedros vedėjas, UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkas;

1.15. prof. dr. Dalia Leinartė – Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto pirmininkė;

1.16. Beata Maliušicka – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministrė;

1.17. prof. dr. Jonas Ruškus – Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto vicepirmininkas, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorius;

1.18. Marius Narmontas – Lietuvos Respublikos aplinkos viceministras;

1.19. Albertas Stanislovaitis – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius;

1.20. akad. prof. emeritas habil. dr. Jurgis Kazimieras Staniškis – Jungtinių Tautų Pasaulinės darnaus vystymosi nepriklausomų ekspertų mokslininkų grupės narys, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos instituto Mokslo vadovas;

1.21. Vida Šatkauskienė – Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja;

1.22. Daina Urbanavičienė – Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorė;

1.23. Lukas Kornelijus Vaičiakas – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) prezidentas;

1.24. doc. dr. Irena Vaišvilaitė – Lietuvos Respublikos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė

1.25. dr. Gintautė Žemaitytė – Lietuvos Respublikos kultūros viceministrė.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-672, 2018-09-13, paskelbta TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14474

Nr. ĮV-14, 2020-01-10, paskelbta TAR 2020-01-14, i. k. 2020-00535

 

2.    P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1.  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. ĮV-438 „Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėties patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2.  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. ĮV-387 „Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėties patvirtinimo“;

2.3.  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymą Nr. ĮV-40 „Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėties patvirtinimo“.

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                Liana Ruokytė-Jonsson

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-672, 2018-09-13, paskelbta TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14474

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. ĮV-166 „Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-14, 2020-01-10, paskelbta TAR 2020-01-14, i. k. 2020-00535

Dėl kultūros ministro 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. ĮV-166 „Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo