Suvestinė redakcija nuo 2023-10-11

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2022-02-24, i. k. 2022-03563

 

 

A picture containing text, clipart  Description automatically generated

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ POVEIKIO KELIŲ SAUGUMUI VERTINIMO PROCEDŪROs PATVIRTINIMO

 

2022 m. vasario 24 d. Nr. 2-23

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 12 dalies 6 punktu ir perkeldamas bei įgyvendindamas 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1936, 3 straipsnį bei I ir II priedus:

1. Tvirtinu Valstybinės reikšmės kelių poveikio kelių saugumui vertinimo procedūrą (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. kovo 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Marius Baranauskas

 

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Transporto

kompetencijų agentūros direktoriaus

2022 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 2-23

 

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ POVEIKIO KELIŲ SAUGUMUI VERTINIMO PROCEDŪRA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės reikšmės kelių poveikio kelių saugumui vertinimo procedūra (toliau − Procedūra) nustato poveikio valstybinės reikšmės kelių saugumui vertinimo (toliau – vertinimas) atlikimo reikalavimus ir tvarką.

2. Procedūra taikoma viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros (toliau – Agentūra) direktoriaus paskirtiems Agentūros darbuotojams, atliekantiems valstybinės reikšmės kelių poveikio kelių saugumui vertinimą (toliau – atsakingas darbuotojas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 2-35, 2023-03-01, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03836

 

3. Procedūroje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

 

II SKYRIUS

ADMINISTRACINĖS NUOSTATOS

 

4. Gauti prašymai atlikti vertinimą ir kiti Poveikio kelių saugumui vertinimo reikalavimų ir tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susiekimo ministro 2022 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-222 „Dėl Poveikio kelių saugumui vertinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nustatyti dokumentai dėl vertinimo atlikimo (toliau – Dokumentai) registruojami Agentūros dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) ir nukreipiami nagrinėti atsakingam darbuotojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2-35, 2023-03-01, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03836

 

5. Neteko galios nuo 2023-03-03

Punkto pakeitimai:

Nr. 2-35, 2023-03-01, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03836

 

6. Atsakingas darbuotojas:

6.1. patikrina, ar gauti visi Apraše nustatyti Dokumentai ir ar jie atitinka jame nustatytus reikalavimus;

6.2. jeigu trūkumų nenustatyta, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja Dokumentų teikėją apie Dokumentų priėmimą ir vertinimo pradžią;

6.3. jeigu pateikti ne visi Dokumentai arba juose pateikti ne visi duomenys, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas elektroniniu paštu paprašo Dokumentų teikėją papildyti Dokumentus ir nurodo Apraše nustatytą terminą;

6.4. jeigu per nurodytą terminą duomenų teikėjas Dokumentų nepapildo, vertinimas yra nutraukiamas, o Dokumentų teikėjas elektroniniu paštu informuojamas apie vertinimo nutraukimą ir to priežastis.

7. Vertinimo atlikimo procese turi dalyvauti ne mažiau kaip du Agentūros darbuotojai, iš kurių bent vienas turi atitikti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 112 straipsnio 7 dalyje įtvirtintus reikalavimus asmeniui, atliekančiam vertinimą.

8. Vertinimą atliekantys Agentūros darbuotojai, išnagrinėję ir įvertinę pateiktus Dokumentus, parengia vertinimo išvadą (Procedūros 1 priedas).

9. Vertinimo išvada turi būti parengta ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo visų reikiamų Dokumentų ir duomenų gavimo dienos.

10. Vertinimo išvada:

10.1. atsakingo darbuotojo įkeliama į DVS;

10.2. elektroniniu parašu pasirašoma vertinimą atlikusių ir dalyvavusių atliekant vertinimą Agentūros darbuotojų;

10.3. Neteko galios nuo 2023-03-03

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2-35, 2023-03-01, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03836

 

10.4. registruojama DVS ir išsiunčiama prašymą dėl vertinimo pateikusiam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

 

III skyrius

Vertinimo atlikimas

 

11. Atliekant vertinimą Apraše nustatyta tvarka vertinimui pateiktos kelių infrastruktūros projekto alternatyvos (toliau – alternatyvos) turi būti palygintos tarpusavyje kelių saugumo ir eismo kokybės požiūriu. Alternatyvos taip pat turi būti palygintos su alternatyva, pagal kurią atsisakoma kelių infrastruktūros projekto įgyvendinimo.

12. Vertindami alternatyvas, Agentūros darbuotojai turi:

12.1. nustatyti ir apibūdinti galimas eismo saugumo problemas, t. y. eismo įvykius, sunkias eismo įvykių pasekmes arba pavojingą eismo dalyvių elgesį lemiančius rizikos veiksnius ir jų priežastis, kelyje bei greta esančiame kelių tinkle;

12.2. Neteko galios nuo 2023-03-03

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 2-35, 2023-03-01, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03836

 

12.3. įvertinti eismo kokybės rodiklius – eismo kokybės lygį (A, B, C, D, E arba F, kur A – puikus, o F – labai blogas), vidutinę vienos transporto priemonės patiriamą gaištį, didžiausios transporto priemonių eilės ilgį;

12.4. pasiūlyti galimus techniškai racionalius eismo saugumo bei eismo kokybės pagerinimo būdus;

12.5. suformuluoti išvadą dėl alternatyvų įgyvendinimo.

13. Nustatant galimas eismo saugumo ir eismo kokybės problemas, rekomenduojama vadovautis, tačiau neapsiriboti, Procedūros 2 priede pateiktais klausimais.

14. Vertinimą atliekantis asmuo negali dalyvauti vertinamo kelių infrastruktūros projekto rengimo ar įgyvendinimo darbuose, turi vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, kad būtų užtikrintas nešališkumas ir objektyvumas.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Agentūra, raštu gavusi kelio valdytojo arba statytojo prašymą surengti vertinimo rezultatų aptarimo posėdį, tokį posėdį surengia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos ir jame pristato vertinimo rezultatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2-35, 2023-03-01, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03836

 

16. Kelio savininko (valdytojo) raštu arba protokolu pateikti nesutikimo su vertinimo išvada arba jos dalimi argumentai pridedami prie vertinimo išvados.

 

____________

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 2-35, 2023-03-01, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03836

Nr. 2-3070, 2023-10-10, paskelbta TAR 2023-10-10, i. k. 2023-20000

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra, Įsakymas

Nr. 2-35, 2023-03-01, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03836

Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2022 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 2-23 „Dėl Valstybinės reikšmės kelių poveikio kelių saugumui vertinimo procedūros patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra, Įsakymas

Nr. 2-3070, 2023-10-10, paskelbta TAR 2023-10-10, i. k. 2023-20000

Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2022 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 2-23 „Dėl Valstybinės reikšmės kelių poveikio kelių saugumui vertinimo procedūros patvirtinimo“ pakeitimo