Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01

 

Nutarimas paskelbtas: TAR 2019-07-22, i. k. 2019-11994

 

 

vALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS ATSTOVŲ DALYVAVIMO STATINIŲ NAUJOS STATYBOS, REKONSTRAVIMO,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO), KAPITALINIO REMONTO PROJEKTŲ IR PAPRASTOJO REMONTO APRAŠŲ PATIKRINIMO PROCESE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 19 d. Nr. O3E-251

Vilnius

 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), siekdama tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 9 punkto ir 10 dalies nuostatas, atsižvelgdama į Tarybos Teisės departamento Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus 2019 m. liepos 10 d. pažymą Nr. O5E-197 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statinių naujos statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto projektų ir paprastojo remonto  aprašų patikrinimo procese tvarkos aprašo“ patvirtinimo“ ir dėl Sertifikavimo įstaigos parengtos energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos derinimo tvarkos aprašo“ patvirtinimo“, n u t a r i a:

Patvirtinti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statinių naujos statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto projektų ir paprastojo remonto aprašų patikrinimo procese tvarkos aprašą  (pridedama).

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                         Inga Žilienė 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

2019 m. liepos 19 d. nutarimu

Nr. O3E-251

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS ATSTOVŲ DALYVAVIMO STATINIŲ NAUJOS STATYBOS, REKONSTRAVIMO,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO), KAPITALINIO REMONTO PROJEKTŲ IR PAPRASTOJO REMONTO APRAŠŲ PATIKRINIMO PROCESE TVARKOS

APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) atstovų dalyvavimo  statinių naujos statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto projektų ir paprastojo remonto aprašų (toliau – Projektai) patikrinimo procese tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas, siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 9 punkto ir 10 dalies nuostatas.

2.  Tarybos atstovai tikrina statinių naujos statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto projektus ir paprastojo remonto aprašus, kai pertvarkoma daugiabučio namo ar jo dalies šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu bendroji inžinerinė sistema (keičiamas šildymo būdas, atsijungiama nuo (prisijungiama prie) šilumos tiekimo tinklų).

3.  Aprašas nustato Projektų paskirstymo ir patikrinimo tvarką, terminus, atsakomybę.

 

II SKYRIUS

PROJEKTŲ TIKRINIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

4.  Tarybos pirmininko įsakymu paskirti Tarybos atstovai yra atsakingi už Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) pateikiamų Projektų patikrinimą.

5.  Per IS „Infostatyba“ pateikti pranešimai dėl Projektų patikrinimo registruojami Tarybos dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS).

6.  Per IS „Infostatyba“ gauti pranešimai apie prievolę patikrinti ypatingojo statinio naujos statybos ir rekonstravimo projektus, išskyrus daugiabučius namus, tą pačią dieną perduodami Tarybos Koordinavimo ir analizės skyriaus (toliau – KAS) vedėjui, visi kiti projektai – Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Vilniaus teritorinių skyrių (toliau – TS) vedėjams pagal aptarnavimo zoną. Šiame punkte nurodyti per IS „Infostatyba“ gauti pranešimai ir projektai DVS taip pat perduodami susipažinti atsakingam Tarybos nariui.

7.  KAS ir TS vedėjai, gavę IS „Infostatyba“ pranešimą, išsiaiškina, ar pateiktas statinio Projektas pagal kompetenciją priskirtinas tikrinti Tarybos atstovams:

7.1. jeigu Projektas pagal kompetenciją nepriskirtinas tikrinti Tarybos atstovams, tokiu atveju  su prierašu „Ne Tarybos kompetencija“ jis grąžinamas siuntėjui, nurodant argumentus, kodėl tai ne Tarybos kompetencija;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. O3E-651, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17368

 

7.2. jeigu Projektas pagal kompetenciją priskirtinas  tikrinti Tarybos atstovams, tokiu atveju  ne vėliau kaip kitą darbo dieną KAS ir TS vedėjai paskiria už Projekto patikrinimą atsakingą darbuotoją(toliau – Užduoties vykdytojas).

8. Projektui patikrinti, skaičiuojant nuo Projektą privalančių patikrinti subjektų paskelbimo IS „Infostatyba“ dienos, skiriama:

8.1. ypatingojo statinio statybos ir rekonstravimo atveju – 20 darbo dienų, jeigu IS „Infostatyba nenustatyta kitaip;

8.2. kitais atvejais – 10 darbo dienų, jeigu IS „Infostatyba nenustatyta kitaip.

9. Užduoties vykdytojas, gavęs skyriaus vedėjo užduotį, išsiaiškina, ar pateiktas Projektas apima vieną ar kelis statinius, vieno ar kelių skirtingų sektorių energetikos įrenginius:

9.1. jeigu Projektas apima vieną statinį ar vieno energetikos sektoriaus įrenginį, Užduoties vykdytojas ne vėliau kaip per šio Aprašo 8.1 ir 8.2 papunkčiuose nurodytus terminus išnagrinėja ir įvertina Projektą, sukuria ir užregistruoja Projekto patikrinimo išvadą DVS, kurioje nurodo pritarimą ar nepritarimą Projektui, aiškiai išdėstydamas nepritarimo argumentus. IS „Infostatyba“ pažymi Tarybos pritarimą ar nepritarimą (aiškiai išdėstydamas nepritarimo argumentus) Projektui;

9.2. jeigu Projektas apima kelis statinius ar kelių skirtingų sektorių energetikos įrenginius, Užduoties vykdytojas yra atsakingas už Projekto patikrinimą visa apimtimi ir rezultatų įforminimą IS „Infostatyba“, tačiau, esant būtinybei, konsultuojasi su kitų energetikos sektorių Tarybos specialistais.

10. Projekto patikrinimo išvadą (kuri gali būti įforminama kaip elektroninis arba popierinis dokumentas) sudaro šie rekvizitai:

10.1. įstaigos pavadinimas;

10.2. dokumento pavadinimas;

10.3. dokumento antraštė;

10.4. registracijos data;

10.5. registracijos numeris;

10.6. dokumento sudarymo vieta;

10.7. projekto pavadinimas (adresas, paskirtis);

10.8. paraiškos patikrinti Projektą registracijos IS „Infostatyba“ numeris;

10.9. tikrinto atitinkamo energetikos sektoriaus pavadinimas;

10.10. tikrinto atitinkamo energetikos sektoriaus patikrinimo rezultatas (pritarta, nepritarta); nepritarimo atveju, pagrindimas (nepritarimo argumentai);

10.11. bendra išvada dėl projekto (pritarta, nepritarta), kai Projektas apima kelis statinius ar kelių skirtingų sektorių energetikos įrenginius;

10.12. užduoties vykdytojo pareigos, vardas, pavardė.

11. Užduoties vykdytojas Projekto patikrinimo išvadą privalo suderinti su savo skyriaus vedėju.

Punkto pakeitimai:

Nr. O3E-651, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17368

 

12. Jeigu Užduoties vykdytojui trūksta informacijos, paaiškinimų, dokumentų ar kilo pagrįstų abejonių dėl projektuojamo statinio nurodytos paskirties ir tipo, jis ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki Projekto patikrinimo termino pabaigos dėl tokios informacijos, dokumentų ar paaiškinimų pateikimo privalo kreiptis per IS „Infostatyba“ į statytoją, jo įgaliotą asmenį (prašymo pateikėją) ar projektuotoją (projekto vadovą), kad šis per 2 darbo dienas pateiktų trūkstamą informaciją ar dokumentus. Jei Projektas apima kelis statinius ar skirtingų sektorių energetikos įrenginius, atitinkamo energetikos sektoriaus specialistas su statytoju, jo įgaliotu asmeniu ar projektuotoju (projekto vadovu) bendrauja per užduoties vykdytoją.

13. Jeigu statytojas, jo įgaliotas asmuo (prašymo pateikėjas) ar projektuotojas (projekto vadovas) per nustatytą laikotarpį nepateikia prašomos informacijos ir dokumentų, Užduoties vykdytojas IS „Infostatyba“ pažymi nepritarimą Projektui, kaip nepritarimo Projektui motyvą nurodydamas informacijos ar dokumentų nepateikimą, ir / ar projektuojamo statinio neatitikimą nurodytai statinio paskirčiai ir tipui, taip pat kitus nepritarimo Projektui motyvus.

14. Užduoties vykdytojas privalo kreiptis į statytoją, jo įgaliotą asmenį (prašymo pateikėją) ar projektuotoją (projekto vadovą) visais atvejais, kai kyla neaiškumų dėl Projekto atitikties teisės aktų reikalavimams.

 

III SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

15. Tarybos valstybės tarnautojai, turintys teisę tikrinti Projektus, yra atsakingi už Projekto patikrinimo terminų laikymąsi, tinkamą Projekto įvertinimą ir priimtą sprendimą.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. O3E-651, 2019-10-31, paskelbta TAR 2019-10-31, i. k. 2019-17368

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. O3E-251 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statinių naujos statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto projektų ir paprastojo remonto aprašų patikrinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo