Suvestinė redakcija nuo 2019-02-20 iki 2019-07-18

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2017-05-17, i. k. 2017-08293

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEDISKRIMINAVIMO SKATINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 15 d. Nr. A1-250

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.5.10 papunkčiu bei Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, 4.3.5 papunkčiu ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.6.5 papunktį:

1. T v i r t i n u Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų planą (toliau – Veiksmų planas) (pridedama).

2. S i ū l a u Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai ir nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti įgyvendinant Veiksmų planą.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                        Linas Kukuraitis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2017 m. gegužės 15 d. įsakymu

Nr. A1-250

 

 

nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų PLANAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų plano (toliau – Veiksmų planas) paskirtis – ugdyti pagarbą žmogui, užtikrinti teisės aktų, nustatančių nediskriminavimo ir lygių galimybių principą, nuostatų įgyvendinimą, didinti visuomenės teisinį sąmoningumą, toleranciją dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, informuoti visuomenę apie vykdomas lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemones, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo srityje.

2. Veiksmų plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme (toliau – Lygių galimybių įstatymas), Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme (toliau – Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas), Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme vartojamas sąvokas.

3. Veiksmų planas apima šias pagrindines veiklos sritis:

3.1. teisinio reguliavimo tobulinimą;

3.2. visuomenės informavimą ir švietimą;

3.3. nediskriminavimo skatinimo tyrimus ir apžvalgas;

3.4. tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimą. 

4. Įgyvendinus Veiksmų plano priemones, padidės pagarba žmogui, nepaisant jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, padidės visuomenės  tolerantiškumas, sumažės diskriminacija kitų žmonių atžvilgiu, bus patobulinti teisės aktai, užtikrinantys lygias galimybes dalyvauti visuomenės veikloje, ir priemonės jiems veiksmingai įgyvendinti, sustiprės tarpinstitucinis bendradarbiavimas nediskriminavimo skatinimo srityje.

II SKYRIUS

APLINKOS IR VIDAUS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

 

5. Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Lygių galimybių įstatymas iš esmės atitinka Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatas dėl nediskriminavimo. Kadangi nediskriminavimas – horizontalus prioritetas, kuris turėtų būti įgyvendinamas visose srityse: švietimo, transporto, kultūros, darbo, neįgaliųjų integracijos ir kitose srityse, kuriose būtina užtikrinti lygias dalyvavimo galimybes visiems, todėl būtina siekti, kad teisės aktuose nebūtų diskriminacinių nuostatų kurios nors žmonių grupės atžvilgiu.                     

6. Lietuvoje skundus dėl diskriminacijos nagrinėja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Remiantis Lygių galimybių kontrolieriaus (toliau – Kontrolierius) 2016 m. veiklos ataskaitoje pateiktais duomenimis, 2016 metais buvo gauta 260 skundų, 185 pasiteiravimai elektroniniu paštu ir 94 paklausimai per socialinį tinklalapį Facebook, taip pat buvo pradėti 68 tyrimai Kontrolieriaus iniciatyva dėl galimos diskriminacijos. 2016 m. daugiausia kreipimųsi gauta dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu – 202, tai sudaro 31,5 proc. visų kreipimųsi, amžiaus pagrindu – 81 (12,5 proc.), negalios pagrindu – 80 (12,4 proc.). Tai, kad daugiausia kreipimųsi gauta dėl diskriminacijos lyties pagrindu, rodo, kad šios rūšies diskriminacija yra labiau atpažįstama, lengviau identifikuojama nei kitos diskriminacijos rūšys.

7. 2016 metais buvo gauti 2 skundai dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu ir atliktas vienas tyrimas Kontrolieriaus iniciatyva – tai sudarė apie 1 proc. visų Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos tyrimų skaičiaus.

8. 2016 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 pakeitimo įstatymą, kuriuo Lygių galimybių įstatymas išdėstytas nauja redakcija. Nurodytame įstatyme įtvirtinti Kontrolieriui keliami kvalifikaciniai reikalavimai, aiškiai reglamentuoti Kontrolieriaus nešališkumas ir nepriklausomumas, įtvirtinti skundo tyrimo terminai, iš Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo į Lygių galimybių įstatymą perkeltos Kontrolieriaus skyrimo ir atleidimo tvarkos bei skundų tyrimų procedūros.

9. UAB „Faktus Dominus“ ir Kontrolieriaus 2015 m. atlikto tyrimo „Patyčių dėl įvairių tapatybės aspektų paplitimas Lietuvos mokyklose“ rezultatai parodė, kad nemaža dalis respondentų patiria patyčias dėl priklausymo lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių  žmonių (toliau – LGBT) bendruomenei. Nustatyta, kad 5,7 proc. moksleivių patyrė merginų patyčias dėl seksualinės orientacijos ir 6,8 proc. – vaikinų patyčias. Kad moksleiviai tyčiojasi iš kitų moksleivių dėl priklausymo LGBT bendruomenei, respondentai nurodė dažniau, t. y. gautas rodiklis du kartus didesnis negu gautasis klausiant apie jų pačių patirtas patyčias.

10. Viešoji įstaiga „Įvairovės ir edukacijos namai“ 2015 m. atliko tyrimą, kurio pagrindinis tikslas – nustatyti bei išanalizuoti patyčių dėl seksualinės orientacijos ir (ar) lyties tapatybės mastą Lietuvos mokyklose. Tyrimas parodė, kad 85 proc. respondentų savo mokykloje / klasėje dažniau ar rečiau išgirsta / pamato / sužino apie homofobines nuostatas ar patiria patyčias dėl lyties tapatybės. Paaiškėjo, kad užgauliojami ne tik LGBT bendruomenei priklausantys moksleiviai – tai bendra mokyklos ir visos visuomenės problema. Paaiškėjo ir tai, kad švietimo sistemoje nėra aiškių gairių ir patvirtintų kovos su patyčiomis dėl seksualinės orientacijos ir (ar) lyties tapatybės metodų.

11. Lietuva 2015 m. lapkričio 27 d. Ženevoje gynėsi Lietuvos Respublikos šeštąjį, septintąjį ir aštuntąjį periodinius pranešimus pagal Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos panaikinimo komiteto 88-ojoje sesijoje. Pagal šio komiteto baigiamąsias pastabas, paskelbtas 2015 m. gruodžio 11 d., Lietuvoje vis dar susiduriama su neapykantos nusikaltimais etninių ir tautinių mažumų atstovams ir migrantams, su rasiniais stereotipais bei diskriminacija, kurie neigiamai veikia jų galimybes dalyvauti darbo rinkoje.

12. Jungtinių Tautų Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas 2014 m. pateiktose rekomendacijose rekomendavo Lietuvai skirti daugiau dėmesio tautinių mažumų teisėms ir lygioms galimybėms užtikrinti, glaudžiau bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis dėl tam tikrų diskriminacijos draudimo aspektų.

13. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetas 2016 m. balandžio 6–7 d. apsvarstė pirmąją Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo (toliau – Konvencija) įgyvendinimo Lietuvos ataskaitą. Apsvarstęs ataskaitą ir įvertinęs įsipareigojimų pagal Konvenciją vykdymą šalyje, komitetas priėmė baigiamąsias pastabas dėl pirminės Lietuvos ataskaitos, kuriose skatina imtis visų būtinų teisinių priemonių, kuriomis būtų skatinamas ir užtikrinamas tinkamų sąlygų sudarymas neįgaliesiems visuose viešuosiuose ir privačiuose sektoriuose. Taip pat siūlyta įtvirtinti, kad tinkamų sąlygų nebuvimas būtų pripažįstamas kaip diskriminacijos dėl neįgalumo forma.

14. 2016 m. lapkričio 2 d. Ženevoje Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdomos visuotinės periodinės peržiūros metu, kur buvo pristatyta antroji Lietuvos žmogaus teisių padėties Lietuvoje 2012–2016 metais ataskaita, valstybės pateikė rekomendacijas Lietuvai daugiau dėmesio skirti pažeidžiamų visuomenės grupių (ypač asmenų, priklausančių LGBT bendruomenei, moterų, romų, neįgaliųjų) nediskriminavimui užtikrinti.

15. Lietuvoje vis dar trūksta švietėjiškų nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių įtvirtinimo priemonių, mažinančių diskriminaciją visuomenėje. Stokojama tyrimų, padedančių atskleisti asmenų grupių, kurioms reikia teisinės apsaugos, padėtį, taip pat nustatyti, kokių priemonių reikia imtis norint pakeisti esamą padėtį.

 

III SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS IR FINANSAVIMAS

 

16. Veiksmų planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms institucijoms ir įstaigoms, atsakingoms už Veiksmų plano priemonių įgyvendinimą, patvirtintų bendrųjų asignavimų ir iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

17. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) atsakinga už Veiksmų plano ir jo įgyvendinimo priemonių vykdymo koordinavimą. Veiksmų plano priemones įgyvendina Veiksmų plano IV skyriuje nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos.

18. Valstybės institucijos ir įstaigos, įgyvendinančios Veiksmų plano priemones, kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 18 dienos, o pasibaigus metams – iki sausio 20 dienos pabaigos raštu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teikia informaciją apie Veiksmų plano įgyvendinimo eigą ir rezultatus, atsižvelgdamos į patvirtintus Veiksmų plano uždavinius, priemones ir jiems vykdyti Veiksmų plano IV skyriuje numatytus asignavimus bei Veiksmų plano V skyriuje numatytus vertinimo kriterijus ir jų reikšmes.

 

IV SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI 2017–2019 METAMS IR ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS

Eil. Nr.

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

Numatomos lėšos

(tūkst. Eur)

Įgyvendinančioji institucija

2017 metai

2018 metai

2019 metai

 

Tikslas – mažinti diskriminaciją Lygių galimybių įstatyme nustatytais pagrindais, didinant visuomenės sąmoningumą ir ugdant pagarbą žmogui

1.

Uždavinys – didinti visuomenės sąmoningumą nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių srityje

1.1.

Priemonė – įgyvendinti tautinių mažumų ir migruojančių šeimų vaikų švietimą stiprinančias priemones

139

139

139

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (nuo 2019 m. sausio 1 d. –  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija) (toliau kartu – Švietimo ir mokslo ministerija)

 

Priemonės veiklos: vykdomos veiklos, užtikrinančios tautinių mažumų vaikų, migruojančių šeimų vaikų  lygias galimybes įgyti išsilavinimą: lietuvių kalbos mokymo stiprinimas, veiklos, skirtos mokinių pasiekimų gerinimui, tarpkultūriniam ugdymui, bendravimui ir bendradarbiavimui; organizuojami mokymo renginiai, mokyklų bendruomenių tinklai, rengiama  mokomoji medžiaga, atmintinės kultūrinės įvairovės klausimais

1.2.

Priemonė – informuoti visuomenę lygių galimybių ir nediskriminavimo klausimais

-

50

50

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

 

Priemonės veiklos: rengiami straipsniai lygių galimybių, nediskriminavimo skatinimo ir pagarbos žmogui temomis, teikiama aktuali informacija apie teisės aktus lygių galimybių srityje, leidžiami ir platinami leidiniai, lankstinukai, plakatai, skirti pagarbai žmogui ugdyti ir diskriminacijai mažinti, rengiamos televizijos ir radijo laidos, reklaminės kampanijos (vaizdo klipai, trumpametražiai filmai), organizuojami susitikimai su nevyriausybinių organizacijų atstovais, skirti aptarti tam tikriems diskriminacijos draudimo aspektams, dėl kurių rekomendacijas yra pateikusios tarptautinės žmogaus teisių apsaugos institucijos, organizuojami mokymo renginiai ir konsultacijos lygių galimybių klausimais leidėjams, komunikacijos agentūroms, žiniasklaidos atstovams ir kitiems, dirbantiems informacijos sklaidos srityje; atliekami tyrimai aktualiose diskriminacijos srityse

1.3.

Priemonė – didinti visuomenės sąmoningumą lygių galimybių ir nediskriminavimo klausimais

7

7

7

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Priemonės veiklos: visuomenė informuojama apie lygių galimybių, nediskriminavimo ir pagarbos žmogui svarbą visose gyvenimo srityse, skatinant toleranciją ir priimti kitus žmones, neatsižvelgiant į jų rasę, socialinę padėtį, lytį, tautybę, kalbą, kilmę, tikėjimą

1.4.

Priemonė – vykdyti veiklas, skirtas diskriminacijai Lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais mažinti ir diskriminacijos prevencijai darbo rinkoje užtikrinti

200

400

240

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Tautinių mažumų departamentas)

 

Priemonės veiklos, skirtos diskriminacijai Lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais mažinti ir diskriminacijos prevencijai darbo rinkoje užtikrinti: internetinės platformos nuotoliniam mokymuisi diskriminacijos tema sukūrimas, priežiūra ir pristatymas, internetinio mokymo medžiagos, skirtos diskriminacijai Lygių galimybių įstatyme nustatytais pagrindais drausti, parengimas; metodologijos ir rekomendacijų viešajam sektoriui dėl viešosios informacijos prieinamumo visiems vartotojams (neįgaliesiems, žmonėms, kuriems lietuvių kalba nėra gimtoji, migrantams ir kitiems) parengimas ir sklaida; sėkmingų įvairovės skatinimo versle atvejų, užsienio ir Lietuvos pavyzdžių pristatymas Lietuvoje organizuojamuose verslo renginiuose, forumuose; lygybės planų diegimas į socialiai atsakingų įmonių valdymą; informacinio paketo / atmintinės apie diskriminacijos apraiškas, jos pasekmes ir veiksmus, siekiant užkirsti jai kelią, parengimas ir sklaida darbdaviams ir darbuotojams; diskusijų įvairovės ir tarpusavio supratimo skatinimas Lietuvos regionuose, organizuojant vietos įvairovės ambasadorių rinkimus, bendradarbiaujant su vietos žiniasklaida ir bendruomene; nevyriausybinių organizacijų, dirbančių žmogaus teisių gynimo srityje, gebėjimų stiprinimas (mokymai, apskritojo stalo diskusijos, informacinės medžiagos rengimas ir sklaida). Taip pat numatomos priemonės veiklos, skatinančios tautinių mažumų atstovų įsitvirtinimą darbo rinkoje: tautinių mažumų atstovų įsitvirtinimo darbo rinkoje stebėsenos metodikos sukūrimas, tikslinių grupių tankiausiai tautinių mažumų gyvenamose vietovėse tyrimai, informacinės dalijamosios ir viešinimo medžiagos parengimas; mokymų apie tautines mažumas, jų kultūrines ypatybes, remiantis gerosios praktikos darbo rinkoje pavyzdžiais, organizavimas; gerosios nediskriminavimo darbo rinkoje praktikos, pasitelkiant integracijos ambasadorius, sklaida tarp tautinių mažumų; veiklos, stiprinančios tarpkultūrinį dialogą ir toleranciją; informacijos apie darbo rinkos galimybes sklaida

1.5.

Priemonė – vykdyti veiklas, skatinančias tarpkultūrinį pažinimą ir įprasminančias tautinių mažumų ir imigrantų kultūrinį paveldą

10

10

10

Tautinių mažumų departamentas

 

Priemonės veiklos: įgyvendinamos tautinių mažumų ir imigrantų kultūrų pažinimo iniciatyvos, įamžinami ir visuomenės edukacijai pritaikomi tautinių mažumų paveldo objektai, inicijuojama įvairių tautų kultūrinio palikimo sklaida viešosiose erdvėse

1.6.

Priemonė – rengti informacines kampanijas užsieniečių integracijos, įvairovės supratimo ir tarpkultūrinio dialogo skatinimo iniciatyvų klausimais

65

100

117

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

Priemonės veiklos: vykdomos abipusiam supratimui gerinti, tolerancijai ir tarpkultūriniam dialogui skatinti skirtos veiklos, įtraukiančios užsieniečius ir Lietuvos visuomenę (diskusijos, mugės, stovyklos, viešos akcijos, kiti bendri renginiai ir panašiai), organizuojamos tolerancijai užsieniečiams, taip pat ir gavusiems prieglobstį asmenims, skatinti skirtos viešinimo kampanijos (rašomi straipsniai užsieniečių integracijos temomis spaudoje ir elektroninėje žiniasklaidoje, leidžiami ir platinami informaciniai leidiniai, lankstinukai, plakatai, skirti supažindinti su įvairove, rengiamos televizijos ir radijo laidos, socialinės akcijos, vykdomos kitos viešinimo kampanijos priemonės)

1.7.

Priemonė – pristatyti visuomenei Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijas Lietuvai, įgyvendinant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją

-    

-    

-    

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Priemonės veiklos: savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų atstovų bei kitų suinteresuotų asmenų supažindinimas su Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijomis Lietuvai, įgyvendinant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją

1.8.

Priemonė – suorganizuoti viešą apskritojo stalo diskusiją lygių galimybių tema

-    

-    

-    

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

Priemonės veiklos: atviras ir viešas renginys-diskusija, kuriame dalyvauja lygių galimybių srityje dirbantys specialistai, nevyriausybinių organizacijų atstovai

1.9.

Priemonė – organizuoti seminarus, susitikimus, dalyvauti mokymuose politikams asmenų, priklausančių LGBT bendruomenei, žmogaus teisių apsaugos klausimais

-

-

-

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

 

Priemonės veiklos: Europos Tarybos finansuojamas projektas, kurio tikslas – padėti valstybėms narėms (didinti valstybės pareigūnų, parlamentarų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir kt. sąmoningumą) užtikrinti LGBT bendruomenės teises

1.10.

Priemonė – organizuoti viešus renginius, skatinančius toleranciją, sąmoningumą ir domėjimąsi Afrikos kilmės žmonių kultūra, istorija ir paveldu

3

3

3

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – Užsienio reikalų ministerija)

 

Priemonės veiklos: prisidedant prie Jungtinių Tautų tarptautinio Afrikos kilmės asmenų dešimtmečio 2015–2024 m. minėjimo ir atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos panaikinimo komiteto (CERD) baigiamąsias pastabas dėl Lietuvos šeštojo, septintojo, aštuntojo periodinių pranešimų, organizuojami renginiai abipusiam supratimui gerinti, tolerancijai, sąmoningumui ir tarpkultūriniam dialogui skatinti; kasmet vykdomi vieši renginiai, konferencijos ir diskusijos, skatinančios Lietuvos visuomenę domėtis Afrikos šalių kultūra, istorija; skatinamos ekonominio bendradarbiavimo galimybės

2.

Uždavinys – tobulinti teisinį reguliavimą, siekiant užtikrinti lygias galimybes Lygių galimybių įstatyme įtvirtintais pagrindais

2.1.

Priemonė – parengti pasiūlymus dėl neįgaliųjų veiksmingo ir visapusiško dalyvavimo politiniame gyvenime lygiai su kitais asmenimis, įskaitant neįgaliųjų teisę ir galimybę balsuoti, užtikrinimo

-

-

-

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

Priemonės veiklos: sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė, kuri parengs pasiūlymus dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 29 straipsnio įgyvendinimo, atsižvelgdama į Kontrolieriaus 2016 m. gruodžio 19 d. pažymoje Nr. (15)SN-181)SP-140 pateiktą siūlymą

2.2.

Priemonė – parengti teisės aktų pakeitimų projektus dėl Kontrolieriaus funkcijų išplėtimo, įgyvendinant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo koordinavimo ir stebėsenos mechanizmą

-

-

-

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

3.

Uždavinys – įvertinti asmenų grupių, kurioms reikia teisinės apsaugos, padėtį

3.1.

Priemonė – atlikti Lietuvoje gyvenančių LGBT bendruomenės asmenų padėties visuomenėje ir privataus gyvenimo apsaugos srityje tyrimą ir rezultatų analizę

-

-

-

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

 

Priemonės veiklos: atliekamas tyrimas, skirtas Lietuvoje gyvenančių LGBT bendruomenės asmenų padėčiai visuomenėje ir privataus gyvenimo apsaugos būklei įvertinti, pateikiama šio tyrimo rezultatų analizė, siūlymai ir rekomendacijos, kaip gerinti šių asmenų padėtį visuomenėje

4.

Uždavinys – organizuoti mokymus nediskriminavimo skatinimo, tolerancijos ir socialinių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo temomis

4.1.

Priemonė – rengti jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims mokymus nediskriminavimo skatinimo ir pagarbos žmogui ugdymo klausimais, nepažeidžiant tėvų teisės auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus

6

6

6

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Jaunimo reikalų departamentas)

 

Priemonės veiklos: regionuose organizuojami jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų mokymai, kurių tikslas – padėti jauniems žmonėms ir su jaunimu dirbantiems asmenims įvaldyti ir lavinti nediskriminacinio ir pagarbaus bendravimo būdus, ugdyti tolerantišką elgesį, atvirą požiūrį į žmones, gebėjimą atpažinti savyje stereotipus ir išankstines nuostatas, kurios lemia mūsų santykį su kitais žmonėmis, pagal tai koreguoti savo elgesį ir bendravimą su aplinkiniais; atpažinti patyčių užuomazgas ir įgalinti aktyviai veikti, siekiant minimizuoti jų atsiradimo galimybes, o jau esant patyčioms – adekvačiai reaguoti, kovoti su jų priežastimis savo gyvenamojoje, mokymosi ar darbo aplinkoje; mokymų metu pateikiama teorinė medžiaga ir interaktyviai mokoma praktinių įgūdžių

4.2.

Priemonė – rengti darbdaviams ir jų atstovams mokymus ir švietėjiškus renginius lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo darbo rinkoje klausimais

6

6

6

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba)

 

Priemonės veiklos: rengiami mokymai, kuriuose darbdaviai informuojami apie labiausiai diskriminuojamų grupių padėties skirtumus darbo santykių srityje

4.3.

Priemonė – rengti darbuotojams, dirbantiems užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje, integracijos srityje, mokymus, švietėjiškus renginius jų integracijos į visuomenę ir lygių galimybių užtikrinimo bei radikalizacijos klausimais

28

18,1

28

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas)

 

Priemonės veiklos: savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų, kitų institucijų bei įstaigų darbuotojų, dirbančių užsieniečių, gavusių prieglobstį, socialinės integracijos srityje, mokymai, konferencijos ir kiti švietėjiški renginiai, bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, gerosios praktikos prieglobsčio gavėjų integracijos, nediskriminavimo ir lygių galimybių bei radikalizacijos klausimais sklaida

4.4.

Priemonė – organizuoti mokymus policijos pareigūnams apie neapykantos nusikaltimus LGBT bendruomenės asmenims

-

-

-

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba,

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas)

 

Priemonės veiklos: organizuojami mokymai policijos pareigūnams neapykantos nusikaltimų ir neapykantą kurstančios kalbos LGBT bendruomenės asmenų atžvilgiu klausimais, vadovaujantis Europos Tarybos Ministrų komiteto Rekomendacijomis CM/Rec(2010)5 valstybėms narėms dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo pagrindais įgyvendinimo stebėsenos ir Europos Tarybos Seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės departamento parengta metodine medžiaga

4.5.

Priemonė – organizuoti mokymus teisėsaugos pareigūnams apie neapykantos nusikaltimų tyrimą

-

-

-

Užsienio reikalų ministerija

 

Priemonės veiklos: siekiant kovoti su neapykantos nusikaltimais, organizuojamas teisėsaugos pareigūnų kompetencijų neapykantos nusikaltimų tyrimų srityje tobulinimas, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos panaikinimo komiteto (CERD) baigiamąsias pastabas dėl Lietuvos šeštojo, septintojo, aštuntojo periodinių pranešimų, įgyvendinant Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo; mokymai bus organizuojami bendradarbiaujant su Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuru (ODIHR)

4.6.

Priemonė – mokyti socialinių paslaugų srities darbuotojus

-

-

50

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

Priemonės veiklos: siekiant didinti socialinių paslaugų neįgaliesiems, vaikams, šeimoms, globėjams (rūpintojams), senyvo amžiaus asmenims bei asmenims, patiriantiems socialinę riziką, prieinamumą ir kokybę, bus vykdomi teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, skirti socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinei kompetencijai tobulinti

5.

Uždavinys – plėtoti dialogą su pilietine visuomene, Lietuvoje veikiančiomis ir tarptautinėmis organizacijomis, dirbančiomis nediskriminavimo ir tolerancijos skatinimo srityse

5.1.

Priemonė – organizuoti pasitarimus-diskusijas su neįgaliųjų teisėms atstovaujančiomis organizacijomis, siekiant tobulinti negalios nustatymo procedūras

-

-

-

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

Priemonės veiklos: suorganizuoti 3 pasitarimai su skirtingo pobūdžio negalias turinčių asmenų teisėms atstovaujančiomis neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir, pasitarimų metu nustačius poreikį, inicijuoti teisės aktų, reglamentuojančių neįgalumo nustatymą, pakeitimai

5.2.

Priemonė – dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje, skatinant lygių galimybių ir nediskriminavimo principo įgyvendinimą

-

-

-

Užsienio reikalų ministerija

 

 

Priemonės veiklos: Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų, Lietuvos atstovybių prie tarptautinių organizacijų darbuotojų dalyvavimas rengiant ir teikiant rekomendacijas ir vertinimus tarptautinėms ir regioninėms organizacijoms dėl kitų valstybių lygių galimybių ir nediskriminavimo principo įgyvendinimo; dalyvavimas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Trečiojo Komiteto, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos, Europos Sąjungos, Europos Tarybos, Europos Saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos veikloje, skatinant lygių galimybių ir nediskriminavimo principo įgyvendinimą

5.3.

Priemonė – organizuoti susitikimą su nevyriausybinių organizacijų atstovais  dėl Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos panaikinimo komiteto (CERD) baigiamųjų pastabų dėl Lietuvos šeštojo, septintojo, aštuntojo periodinių pranešimų, įgyvendinant Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo

-

-

-

Užsienio reikalų ministerija

 

Priemonės veiklos: suorganizuoti susitikimai-konsultacijos su nevyriausybinių organizacijų atstovais dėl Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos panaikinimo komiteto (CERD) baigiamųjų pastabų dėl Lietuvos šeštojo, septintojo, aštuntojo periodinių pranešimų įgyvendinimo

6.

Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, iš jų:

464

 

739,1

656

 

6.1.

bendrojo finansavimo lėšos

 

 

 

 

6.2.

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

265

 

500

357

 

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. A1-241, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-25, i. k. 2018-08420

Nr. A1-649, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18864

Nr. A1-104, 2019-02-19, paskelbta TAR 2019-02-19, i. k. 2019-02656

 

V SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS 2017–2019 METAMS

 

Eilės Nr.

Tikslas, uždaviniai, priemonių pavadinimai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Įgyvendinančioji institucija

2017 metai

2018

metai

2019

metai

 

Tikslas – mažinti diskriminaciją Lygių galimybių įstatyme nustatytais pagrindais, didinant visuomenės sąmoningumą ir ugdant pagarbą žmogui

1.

Uždavinys – didinti visuomenės sąmoningumą nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių srityje

1.1.

Mokytojų, patobulinusių savo kompetenciją tautinių mažumų ir migruojančių šeimų vaikų švietimo klausimais, skaičius

1000

1000

1000

Švietimo ir mokslo ministerija

1.2.

Parengtų informavimo priemonių skaičius

2

2

2

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

1.3.

Įgyvendintų priemonių skaičius

1

1

1

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1.4.

Renginiuose, skatinančiuose lygybę bei diskriminacijos mažinimą darbo rinkoje, dalyvavusių asmenų skaičius

500

805

1 349

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Tautinių mažumų departamentas

1.5.

Asmenų, įtrauktų į iniciatyvas, skirtas nediskriminavimo tautybės, rasės ir kalbos pagrindu sklaidai, skaičius

1500

1500

1500

Tautinių mažumų departamentas

1.6.

Įgyvendinamų projektų, skirtų toleranciją užsieniečių atžvilgiu skatinančioms informacinėms kampanijoms vykdyti, skaičius

 

1

1

1

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1.7.

Suorganizuotų  Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijų Lietuvai, įgyvendinant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, pristatymų skaičius

5

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1.8.

Suorganizuotas viešas renginys lygių galimybių tema

1

1

1

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1.9.

Seminaruose, susitikimuose, mokymuose  dalyvavusių asmenų skaičius

15

-

-

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

1.10.

Renginiuose, skatinančiuose toleranciją, sąmoningumą ir domėjimąsi Afrikos kilmės žmonių kultūra, istorija ir paveldu, dalyvavusių asmenų skaičius

1000

1000

1000

Užsienio reikalų ministerija

2.

Uždavinys – tobulinti teisinę bazę, siekiant užtikrinti lygias galimybes Lygių galimybių įstatyme įtvirtintais pagrindais

2.1.

Parengtas pasiūlymų dėl neįgaliųjų veiksmingo ir visapusiško dalyvavimo politiniame gyvenime lygiai su kitais asmenimis, įskaitant neįgaliųjų teisę ir galimybę balsuoti, užtikrinimo paketas

1

-    

-    

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2.2.

Parengti teisės aktų  dėl Kontrolieriaus funkcijų išplėtimo, įgyvendinant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo koordinavimo ir stebėsenos mechanizmą, projektai

1

-

-

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

3.

Uždavinys – įvertinti asmenų grupių, kurioms reikia teisinės apsaugos, padėtį

3.1.

Atliktų tyrimų apie

asmenų, priklausančių LGBT bendruomenei, padėtį visuomenėje bei privataus gyvenimo apsaugą ir rezultatų analizių skaičius

1

-

-

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

4.

Uždavinys – organizuoti mokymus nediskriminavimo skatinimo, tolerancijos ir socialinių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo temomis

4.1.

Suorganizuotų mokymų nediskriminavimo skatinimo ir pagarbos žmogui ugdymo klausimais, nepažeidžiant tėvų teisės auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus, skaičius

3

3

3

Jaunimo reikalų departamentas

4.2.

Darbdavių ir jų atstovų, patobulinusių savo kompetenciją lygių galimybių darbo rinkoje užtikrinimo ir diskriminacijos mažinimo klausimais, skaičius

100

100

100

Užimtumo tarnyba

4.3.

Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų, kitų institucijų bei įstaigų darbuotojų, patobulinusių savo kompetenciją užsieniečių, gavusių prieglobstį, socialinės integracijos srityje, skaičius

180

70

180

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas

4.4.

Mokymuose apie neapykantos nusikaltimus asmenims, priklausantiems LGBT bendruomenei, dalyvavusių policijos pareigūnų skaičius

15

 

-                   

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba,

Policijos departamentas

4.5.

Mokymuose apie neapykantos nusikaltimus dalyvavusių teisėsaugos pareigūnų skaičius

15

-

-

Užsienio reikalų ministerija

4.6.

Mokymuose dalyvavusių socialinių paslaugų srities darbuotojų skaičius

-

-

350

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

5.

Uždavinys – plėtoti dialogą su pilietine visuomene, vietinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, dirbančiomis nediskriminavimo ir tolerancijos skatinimo srityse

5.1.

Suorganizuotų pasitarimų-diskusijų su neįgaliųjų teisėms atstovaujančiomis organizacijomis skaičius

3

3

3

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

5.2.

Rekomendacijų ir vertinimų skaičius tarptautiniuose renginiuose

5

5

5

Užsienio reikalų ministerija

5.3.

Suorganizuotų susitikimų su nevyriausybinių organizacijų atstovais  dėl Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos panaikinimo komiteto (CERD) baigiamųjų pastabų dėl Lietuvos šeštojo, septintojo, aštuntojo periodinių pranešimų, įgyvendinant Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo, skaičius

1

1

1

Užsienio reikalų ministerija

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. A1-241, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-25, i. k. 2018-08420

Nr. A1-649, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18864

Nr. A1-104, 2019-02-19, paskelbta TAR 2019-02-19, i. k. 2019-02656

 

––––––––––––––––––––

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-241, 2018-05-24, paskelbta TAR 2018-05-25, i. k. 2018-08420

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-250 „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-649, 2018-11-20, paskelbta TAR 2018-11-22, i. k. 2018-18864

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-250 „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-104, 2019-02-19, paskelbta TAR 2019-02-19, i. k. 2019-02656

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-250 „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo