Suvestinė redakcija nuo 2018-08-28

 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-03-01, i. k. 2018-03328

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO JAUNIMO MOKYKLOS LIKVIDAVIMO

 

2018 m. vasario 27 d. Nr. T-778

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.106 straipsnio 1 punktu, 2.108 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 ir 6 dalimis, 58 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), 21 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nuo 2018-08-31 išregistruoti Radviliškio rajono savivaldybės biudžetinę įstaigą Radviliškio jaunimo mokyklą, juridinio asmens kodas 191817187, kurios buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 27, 82138, Radviliškis.

Punkto pakeitimai:

Nr. T-967, 2018-08-23, paskelbta TAR 2018-08-27, i. k. 2018-13423

 

2. Paskirti likvidatoriumi savivaldybės biudžetinės įstaigos Radviliškio jaunimo mokyklos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, laikinai einančią direktoriaus pareigas, Eriką Spietinienę.

3. Pavesti likvidatoriui atlikti visas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas procedūras, susijusias su įstaigos likvidavimu, ir išregistruoti Radviliškio jaunimo mokyklą Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

4. Perduoti likusį turtą bei patalpas, valdytas patikėjimo teise, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centrui po to, kai bus įvykdyti visi Radviliškio jaunimo mokyklos kreditoriniai įsipareigojimai.

5. Pripažinti netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl Radviliškio jaunimo mokyklos ir Radviliškio rajono Baisogalos mokyklos-darželio nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą nuo juridinio asmens – Radviliškio jaunimo mokyklos –  išregistravimo.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Antanas Čepononis

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. T-967, 2018-08-23, paskelbta TAR 2018-08-27, i. k. 2018-13423

Dėl 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-778 „Dėl Radviliškio jaunimo mokyklos likvidavimo“ dalinio pakeitimo