Suvestinė redakcija nuo 2020-12-30

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-04-08, i. k. 2020-07322

 

HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2020-2022 M. FINANSAVIMO KRYPČIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 7 d. Nr. D1-202

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 437 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicijų projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.2 papunktį,

t v i r t i n u   Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2020-2022 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptis (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                               Kęstutis Mažeika

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. D1-202 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-829 redakcija)

 

LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDO PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2020–2022 M. FINANSAVIMO KRYPTYS

 

Eil. Nr.

Lėšų paskirtis

Lėšos, Eur

Išmokėjimas numatytas 2020 m., Eur

Išmokėjimas numatytas 2021–2022 m., Eur

Lėšų gavėjas (atsakinga institucija)

1.

Nepanaudotų asignavimų likutis 2020 m. pradžioje

12 012 500,00

2.

Planuojamos pajamos iš mokesčio už aplinkos teršimą dalies (2020–2022 m.), iš kurių:

10 400 000,00

2.1.

2020 m.

2 800 000,00

2.2.

2021 m.

2 800 000,00

2.3.

2022 m.

4 800 000,00

3.

Planuojamos išlaidos pagal finansavimo kryptis (1+2-2.3)

17 612 500,00

Iš viso paskirstyta lėšų finansavimo kryptims (3.1+3.2+3.3+3.4)

15 192 922,02

6 571 661,86

8 621 260,16

Rezervas (nepaskirstytos lėšos)

2 419 577,98

3.1.

Vandenų apsauga (bus įgyvendinama 2020–2022 m.)1,2

2 000 000,00

1 200 000,00

800 000,00

Eil. Nr.

Lėšų paskirtis

Lėšos, Eur

Išmokėjimas numatytas 2020 m., Eur

Išmokėjimas numatytas 2021–2022 m., Eur

Lėšų gavėjas (atsakinga institucija)

3.1.1.

projektai, susiję su nuotekų surinkimo tinklų per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą sklypą nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado, esančių viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje),  iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g. e. ir kurios paminėtos Europos Komisijos Pagrįstoje nuomonėje5,6,7

2 000 000,00

1 200 000,00

800 000,00

3.2.

Aplinkos oro apsauga (bus įgyvendinama 2020–2022 m.)2,3,4

3 500 000,00

2 100 000,00

1 400 000,00

3.2.1.

projektai, susiję su eksploatuojamų 1 MW ir didesnės, bet ne didesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu8,9

2 500 000,00

1 500 000,00

1 000 000,00

3.2.2.

projektai, susiję su ūkinėje veikloje nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) išsiskyrimo mažinimo priemonių taikymu10,11,12

1 000 000,00

600 000,00

400 000,00

Eil. Nr.

Lėšų paskirtis

Lėšos, Eur

Išmokėjimas numatytas 2020 m., Eur

Išmokėjimas numatytas 2021–2022 m., Eur

Lėšų gavėjas (atsakinga institucija)

3.3.

Finansiniai įsipareigojimai pagal ankstesnius kvietimus pateiktiems projektams

9 227 922,02

2 806 661,86

6 421 260,16

APVA

3.3.1.

pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo ankstesnius kvietimus pateiktiems ir patvirtintiems ar planuojamiems patvirtinti  projektams, kuriems mokėjimai numatyti 2020 m.

2 806 661,86

2 806 661,86

3.3.1.1.

Oro apsaugos krypčiai

1 262 590,76

1 262 590,76

3.3.1.2.

Vandenų apsaugos krypčiai

1 544 071,10

1 544 071,10

3.3.2.

pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo ankstesnius kvietimus pateiktiems ir patvirtintiems ar planuojamiems patvirtinti  projektams, kuriems mokėjimai numatyti po 2020 m.

6 421 260,16

6 421 260,16

3.3.2.1.

Oro apsaugos krypčiai

3 819 288,33

3 819 288,33

Įsipareigojimai pagal sutartis

2 097 556,76

2 097 556,76

Planuojama sudaryti sutartis

1 721 731,57

1 721 731,57

3.3.2.2.

Vandenų apsaugos krypčiai

2 601 971,83

2 601 971,83

Įsipareigojimai pagal sutartis

1 560 438,42

1 560 438,42

Vertinamos paraiškos

1 041 533,41

1 041 533,41

3.4.

Kitos priemonės (3.4.1+3.4.2+3.4.3)

465 000,00

465 000,00

3.4.1.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų administravimui 2020 m., iš jų:

353 000,00

353 000,00

3.4.1.1.

Darbo užmokestis (įskaitant įmokas socialiniam draudimui)

155 000,00

155 000,00

APVA

3.4.1.2.

Darbo užmokestis (įskaitant įmokas socialiniam draudimui)

50 000,00

50 000,00

AM

3.4.1.3.

Turtui

13 000,00

13 000,00

APVA

3.4.1.4.

Kitos administravimo išlaidos

135 000,00

135 000,00

APVA

Eil. Nr.

Lėšų paskirtis

Lėšos, Eur

Išmokėjimas numatytas 2020 m., Eur

Išmokėjimas numatytas 2021–2022 m., Eur

Lėšų gavėjas (atsakinga institucija)

3.4.2.

Informacinės aplinkosauginės mokesčių kontrolės sistemos atnaujinimui ir administravimui

12 000,00

12 000,00

AM

3.4.3.

Informacinės aplinkosauginės mokesčių kontrolės sistemos atnaujinimui ir administravimui

38 000,00

38 000,00

AAD

3.4.4.

Aplinkosauginei informacijai apie numatomas finansuoti aplinkos apsaugos priemones skleisti

100 000,00

100 000,00

APVA

 

 

____________________________

 

1 Išskyrus projektus, finansuotus arba finansuojamus 2014–2020 m. ES Struktūrinės paramos lėšomis.

2 Išskyrus projektus, susijusius su gyvenamojo sektoriaus ar gamybos plėtra arba naujo taršos šaltinio sukūrimu.

3 Išskyrus projektus, finansuotus arba finansuojamus valstybės ar savivaldybių biudžetų ar išteklių, ES Struktūrinės paramos ar kitų fondų bei programų lėšomis.

4 Išskyrus projektus, kuriuose numatoma mažinti tik išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2, CH4, N2O, fluoruotos dujos (HFC, PFC, SF6 ir NF3)) kiekį.

5 Tinkamomis finansuoti išlaidomis taip pat laikomos su įgyvendinamu projektu susijusių darbų, aplinkos atstatymo išlaidos, kurios kaip būtinos numatytos statybą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

6 Galimi pareiškėjai – viešieji vandens tiekėjai arba savivaldybės institucijos.

7 Projekte nurodyti gyventojų būstai, kuriuos numatoma prijungti prie nuotekų surinkimo tinklų, turi būti atrinkti pagal savivaldybės ir (arba) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės nustatytą ir patvirtintą vieningą gyvenamųjų būstų prijungimo prie nuotekų surinkimo tinklų atrankos tvarką.

8 Iš dalies įgyvendinama 2019 m. balandžio 17 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 371 patvirtintame

Nacionalinio oro taršos mažinimo plano įgyvendinimo priemonių plane numatyta nuo 2020 m. įgyvendinti priemonė Nr. P2: „Finansinės paskatos (dalies įgyvendinimo išlaidų kompensavimas) eksploatuojamų vidutinių kietąjį kurą deginančių įrenginių modernizavimui dėl išmetimų į aplinkos orą sumažinimo iki 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/2193 dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo (OL 2015 L 313, p. 1), nurodytų ribinių verčių anksčiau, nei pagal šią direktyvą privaloma, ar keitimui (t. y. 1–5 MW įrenginiams – ribinių verčių atitikčiai nuo 2024 m. sausio 1 d.; 5–50 MW įrenginiams – ribinių verčių atitikčiai nuo 2022 m. sausio 1 d.)“.

9 Išmetamų teršalų kiekiui sumažinti taikytinos priemonės: kondensacinis ekonomaizeris, elektrostatinis filtras, rankovinis filtras, ciklonas, selektyvi nekatalitinė redukcija, degiklių keitimas.

10 Iš dalies įgyvendinama 2019 m. balandžio 17 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 371 patvirtintame Nacionalinio oro taršos mažinimo plano įgyvendinimo priemonių plane numatyta priemonė Nr. P17: „Finansinės paskatos (dalies išlaidų kompensavimas) naftos perdirbimo, naftos produktų saugojimo ir paskirstymo veiklą vykdantiems subjektams NMLOJ išsiskyrimo vietų nustatymo (aptikimo) ir NMLOJ išsiskyrimo mažinimo priemonių taikymui“.

11 Galima finansuoti priemones tik NMLOJ išsiskyrimo vietų aptikimo tyrimais identifikuotoms neorganizuotai išmetamų NMLOJ išsiskyrimo vietoms pašalinti (pašalinti NMLOJ išsiskyrimą) ar iš šių vietų išmetamam NMLOJ kiekiui sumažinti (išsiskyrimo vietų nustatymo (aptikimo) įranga ir tyrimų atlikimo paslauga nefinansuojama). Tokios priemonės gali būti, pavyzdžiui, talpyklos apsauginių vožtuvų (alsuoklių), stogo ir (ar) plaukiojančio dangčio pakeitimas, susijusių vamzdynų ir (ar) jų dalių pakeitimas, kt.  Teikiant paraišką turi būti atlikti NMLOJ išsiskyrimo vietų nustatymo (aptikimo) tyrimai.

12 Remiamas sektorius (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226):  

- ekonominė veikla C „Apdirbamoji pramonė“; 

- ekonominė veikla H „Transportas ir saugojimas“: 49.20 klasė „Krovininis geležinkelio transportas“; 49.50 klasė „Transportavimas vamzdynais“; 50.20 klasė „Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas“; 52.10 klasė „Sandėliavimas ir saugojimas“;  

- ekonominė veikla G „Didmeninė ir mažmeninė prekyba; Variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas“: 46.71.20 poklasė „Benzino didmeninė prekyba“; 46.71.30 poklasė „Dujinio kuro didmeninė prekyba“; 46.71.40 poklasė „Dyzelinio kuro didmeninė prekyba“; 47.30 klasė „Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

priedas Nr.1

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-373, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13775

Nr. D1-667, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-04, i. k. 2020-23049

Nr. D1-829, 2020-12-29, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28906

 

priedas Nr.2

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-373, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13775

Nr. D1-667, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-04, i. k. 2020-23049

Nr. D1-829, 2020-12-29, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28906

 

priedas Nr.4

Papildyta priedu:

Nr. D1-316, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11810

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-373, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13775

Nr. D1-667, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-04, i. k. 2020-23049

Nr. D1-829, 2020-12-29, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28906

 

priedas Nr.3

Papildyta priedu:

Nr. D1-316, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11810

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-373, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13775

Nr. D1-667, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-04, i. k. 2020-23049

Nr. D1-829, 2020-12-29, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28906

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-316, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11810

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-202 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2020–2022 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-373, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13775

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-202 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2020–2022 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-667, 2020-11-04, paskelbta TAR 2020-11-04, i. k. 2020-23049

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-202 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2020–2022 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-829, 2020-12-29, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28906

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-202 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2020–2022 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo