Suvestinė redakcija nuo 2019-08-21

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-12-04, i. k. 2014-18902

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PROJEKTO VYKDYTOJO, PRETENDUOJANČIO GAUTI PARAMĄ IŠ EUROPOS žemės ūkio fondo kaimo plėtrai PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS
2014–2020 Metų PROGRAMOS PRiemones, PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ
Pirkimo TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 3 d. Nr. 3D-924

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“ 1 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“,  164.2 papunktį,

t v i r t i n u Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                           Virginija Baltraitienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-924

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 3D-270

redakcija)

 

 

PROJEKTO VYKDYTOJO, PRETENDUOJANČIO GAUTI PARAMĄ IŠ EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDO KAIMO PLĖTRAI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja visus projektų vykdytojų prekių, paslaugų, kurių pirkimo vertė lygi arba viršija 58 000 Eur be PVM, ar darbų pirkimus, kurių vertė lygi arba viršija 145 000 Eur be PVM, ir dėl kurių prašoma paramos pagal nuo 2017 m. kovo 31 d. pateiktas paraiškas, išskyrus pirkimus tų projektų vykdytojų, kurie, pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, ir kuriems tinkamoms finansuoti išlaidoms taikomi įkainiai pagal Tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones įkainių nustatymo metodiką, tvirtinamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu, taip pat tų prekių, paslaugų, kurių pirkimo vertė iki 58 000 Eur be PVM, ar darbų, kurių vertė iki 145 000 Eur be PVM, pirkimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-482, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-20, i. k. 2019-13312

 

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;

2.2. Programa – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa;

2.3. PVM – pridėtinės vertės mokestis;

2.4. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės projekto vykdytojas (toliau – projekto vykdytojas) – ūkininkas ar kitas fizinis asmuo arba juridinis asmuo, pateikęs Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės projektą ir pretenduojantis gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai;

2.5.  prekių, paslaugų ar darbų pirkimo komisija (toliau – pirkimo komisija) – pareiškėjo, paramos gavėjo ar jų įgalioto asmens sudaroma komisija prekių, paslaugų ar darbų pirkimams pagal Taisykles organizuoti ir vykdyti;

2.6. prekių, paslaugų ar darbų pirkimo organizatorius (toliau – pirkimo organizatorius) – pareiškėjas arba paramos gavėjas (fizinis asmuo), organizuojantis ir (arba) vykdantis prekių, paslaugų ar darbų pirkimą pagal reikalavimus, nustatytus Taisyklėse;

2.7. prekių, paslaugų ar darbų pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – pirkimo sutartis) – projekto vykdytojo ir konkursą arba derybas laimėjusio tiekėjo sutartis dėl prekių pirkimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo;

2.8. techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nurodyti perkamos prekės, paslaugos ar darbų techniniai reikalavimai;

2.9. tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis ar juridinis asmuo arba tokių asmenų grupė, galintys siūlyti arba siūlantys prekes, paslaugas ar darbus;

2.10. tiekėjo pasiūlymas (toliau – pasiūlymas) – tiekėjo raštu arba elektroninėmis priemonėmis pateikiamų dokumentų visuma siūlant tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal prekių, paslaugų ar darbų pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas;

2.11. vietos plėtros strategijos vykdytoja – vietos veiklos grupė, gavusi paramą vietos plėtros strategijai įgyvendinti;

2.12. vietos projektas – pareiškėjo vietos veiklos grupei teikiamas strategiją atitinkantis verslo planas ir (arba) vietos projekto paraiška, kuriuose nurodomi planuojamos veiklos tikslai, uždaviniai ir pagrindžiamos jiems įgyvendinti reikalingos išlaidos;

2.13. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose viešuosius pirkimus.

3. Prekių, paslaugų ar darbų pirkimo verte laikoma numatomo sudaryti pirkimo sutarties vertė. 

4. Taisyklėse nurodyti prekių, paslaugų ar darbų pirkimai turi būti atliekami vadovaujantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principais.

 

 

II SKYRIUS

PIRKIMO PRADŽIA IR PABAIGA

 

5. Perkant konkurso būdu, pirkimas pradedamas apie jį paskelbus Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt, skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“ (toliau – Agentūros interneto svetainė), išskyrus pirkimą pagal Programos priemonę „Rizikos valdymas“. Perkant konkurso būdu pagal Programos priemonę „Rizikos valdymas“, pirkimas pradedamas apie jį paskelbus nacionaliniame laikraštyje, platinamame teritorijoje, kurioje gyvena daugiau kaip 60 procentų Lietuvos Respublikos gyventojų, ir (arba) periodiškai leidžiamame ir platinamame žemės ūkio srities laikraštyje (toliau kartu – spauda). Perkant derybų būdu, pirkimas pradedamas, kai pirkimo komisija ar pirkimo organizatorius kreipiasi į tiekėją (-us) tiesiogiai prašydamas pateikti perkamų prekių, paslaugų ar darbų pasiūlymus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-482, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-20, i. k. 2019-13312

 

6. Pirkimas (ar atskira pirkimo dalis) pasibaigia, kai:

6.1. sudaroma pirkimo sutartis;

6.2. atmetami visi pasiūlymai;

6.3. per nustatytą terminą nepateikiamas nė vienas pasiūlymas;

6.4. pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų;

6.5. visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį;

6.6. pirkimo komisija ar pirkimo organizatorius pirkimo procedūras nutraukia dėl svarbių ir objektyvių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo pradžioje.

 

III SKYRIUS

PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMO BŪDAI

 

7. Perkant prekes, paslaugas ar darbus, naudojami šie pirkimo būdai:

7.1. konkursas;

7.2. derybos.

8. Projekto vykdytojas, prieš pradėdamas pirkimą, kurio vertė lygi arba viršija 145 000 Eur be PVM, gali Agentūrai pateikti planuojamo pirkimo dokumentus išankstiniam vertinimui atlikti.

 

IV SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

9. Kai projekto vykdytojas yra juridinis asmuo, prekių, paslaugų ar darbų pirkimui konkurso būdu organizuoti ir atlikti juridinio asmens vadovo sprendimu (potvarkiu, nutarimu, įsakymu) sudaroma pirkimo komisija (ne mažiau kaip iš 3 asmenų). Juridinio asmens vadovo sprendime (potvarkyje, nutarime, įsakyme) turi būti nurodoma komisijos personalinė sudėtis ir funkcijos.

10. Kai projekto vykdytojas yra pirkimo organizatorius, komisija gali būti nesudaroma.

11. Apie vykdomą konkursą privaloma skelbti Agentūros interneto svetainėje arba spaudoje, jei pirkimas vykdomas pagal Programos priemonę „Rizikos valdymas“.

12. Skelbime turi būti ši informacija:

12.1. projekto vykdytojo pavadinimas (vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas), buveinė (adresas), telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas (jei turi);

12.2. bendras pirkimo objekto apibūdinimas;

12.3. pasiūlymų dalyvauti konkurse priėmimo terminas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo data (terminai turi sutapti). Vokų atplėšimo data negali būti ankstesnė kaip 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Agentūros interneto svetainėje arba spaudoje, jei pirkimas vykdomas pagal Programos priemonę „Rizikos valdymas“, dienos, taip pat turi būti nurodytas tikslus laikas (valanda ir minutė).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-482, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-20, i. k. 2019-13312

 

13. Kvietime pateikti pasiūlymą, kuris skelbiamas Agentūros interneto svetainėje arba siunčiamas visiems į skelbimą atsiliepusiems tiekėjams, jei pirkimas vykdomas pagal Programos priemonę „Rizikos valdymas“, turi būti informacija, nurodyta Taisyklių 1 priede. Informacija tiekėjams pateikiama lietuvių kalba (gali būti pridedami vertimai į vieną ar kelias kalbas).

14. Kvietime pateikti pasiūlymą nurodoma informacija negali prieštarauti informacijai, nurodytai skelbime.

15. Pirkimo organizatorius arba pirkimo komisija pasiūlymus vertina pagal mažiausios kainos (kai pirkimo organizatorius arba pirkimo komisija pasirenka kvalifikacinius ir techninius reikalavimus atitikusį tiekėją, pasiūliusį mažiausią kainą) vertinimo kriterijų arba ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (kai pirkimo organizatorius arba pirkimo komisija pasirenka kvalifikacinius ir techninius reikalavimus atitikusį tiekėją, pasiūliusį ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą) vertinimo kriterijų. Jei projekto vykdytojas yra PVM mokėtojas, turi būti vertinamos tiekėjų kainos be PVM. Jei projekto vykdytojas nėra PVM mokėtojas, turi būti vertinamos tiekėjų pasiūlymų kainos su PVM. Tuo atveju, kai siūlomos prekės, paslaugos ir (ar) darbai nėra apmokestinami PVM, turi būti vertinamos tiekėjų pasiūlymų kainos be PVM.

16. Pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija išsiaiškina, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, nustatydamas kvalifikacinius reikalavimus. Tiekėjams keliami kvalifikaciniai reikalavimai turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui.

17. Vykdant pirkimą konkurso būdu draudžiamos derybos tarp pirkimo organizatoriaus ar pirkimo komisijos ir tiekėjų, pateikusių pasiūlymus, išskyrus Taisyklių 24 punkte ir VI skyriuje numatytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-482, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-20, i. k. 2019-13312

 

18. Tiekėjai, teikiantys pasiūlymus, arba jų atstovai gali dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje. Jei pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų, posėdyje, kuriame atplėšiami vokai, turi būti skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas) ir pasiūlyme nurodyta kaina. Jeigu pasiūlymai yra vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, tai pirmojo voko atplėšimo procedūroje skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas) ir pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos, o antrojo voko atplėšimo procedūroje – kaina. Tuo atveju, kai pasiūlymo kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. Jeigu bent vienas tiekėjas ar jo atstovas pageidauja, turi būti paskelbtos visos pasiūlymų charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus.

19. Su elektroninėmis priemonėmis ar raštu pateiktais pasiūlymais susipažįsta vokų atplėšimo posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai ir (arba) pirkimo organizatorius. Pasiūlymų kainos turi būti fiksuojamos vokų atplėšimo posėdžio protokole arba sprendime, jei pirkimą vykdo pirkimo organizatorius. Susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais prilyginamas vokų atplėšimui.

20. Jeigu pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, vokai su pasiūlymais turi būti atplėšiami dviejuose Komisijos posėdžiuose. Pirmame posėdyje atplėšiami tik tie vokai, kuriuose yra pateikti techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrame posėdyje – vokai, kuriuose nurodytos kainos. Antras posėdis gali įvykti tik tada, kai pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija patikrina, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus įvertina pasiūlymų techninius duomenis.

21. Jeigu pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, patikrinę ir įvertinę pasiūlymų techninius duomenis ir informavę tiekėjus apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus, atlieka bendrą pasiūlymo įvertinimą atsižvelgdama į pasiūlymo kainą.

22. Pasiūlymai vertinami tiekėjams nedalyvaujant.

23. Pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija pasiūlymą atmeta, jeigu:

23.1. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų arba jei tiekėjas pirkimo organizatoriaus ar pirkimo komisijos prašymu nepatikslino pateiktų neišsamių ar netikslių duomenų apie savo kvalifikaciją;

23.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

23.3. tiekėjas pasiūlė per didelę, projekto vykdytojui nepriimtiną, kainą;

23.4. tiekėjas pasiūlė neįprastai mažą kainą:

23.4.1. pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri pirkimo organizatoriaus ar pirkimo komisijos vertinimu gali būti nepakankama pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui;

23.4.2. pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos (projekto vykdytojo) rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-482, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-20, i. k. 2019-13312

 

23.4.3. jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija raštu privalo kreiptis į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo. Pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija turi paprašyti pateikti pasiūlymo ekonomiškumo ir jo mažos kainos pagrindimo dokumentus ir atsižvelgti į:

23.4.3.1. gamybos proceso, teikiamų paslaugų ar statybos metodo ekonomiškumą;

23.4.3.2. pasirinktus techninius sprendimus arba išskirtinai palankias sąlygas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus;

23.4.3.3 dalyvio siūlomų prekių, paslaugų ar darbų originalumą (pavyzdžiui, technologijos patentas);

23.4.3.4. įrodymus, kad tiekėjas, vykdydamas pirkimo sutartis, laikysis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir nacionalinėje teisėje;

23.4.3.5. informaciją apie tiekėjo galimybę gauti valstybės pagalbą;

23.4.3.6.  subteikėjų pasitelkimo sąlygas, kurios leistų sumažinti pasiūlymo kainą, aprašymą;

23.4.3.7. naudojimosi technine įranga (turima ar galima pasitelkti) sąlygų aprašymą;

23.4.3.8. kainos išskaidymas, kur matytųsi detalios sudedamosios kainos dalys (jeigu pasiūlyme yra nurodyta tik bendra kaina, jos nedetalizuojant) ir išskaidytos kainos pagrindimas;

23.4.4. pasiūlyme nurodytai prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažai kainai pagrįsti turi būti nustatytas ne trumpesnis kaip 3 darbo dienų terminas;

23.4.5. jeigu pirkimo organizatoriui ar pirkimo komisijai kyla neaiškumų dėl tiekėjo pateikto kainos pagrindimo (tiekėjas pateikia tinkamus pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų kainos pagrįstumo įrodymus, tačiau jie nėra visiškai aiškūs), jie gali prašyti tiekėjo paaiškinti savo pateiktą pagrindimą;

23.4.6. pasiūlymas turi būti atmestas, jei tiekėjas nepateikia arba pateikia netinkamus pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų kainos pagrįstumo įrodymus.

24. Tais atvejais, kai konkursui nepateikiamas nė vienas pasiūlymas arba visi pasiūlymai atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų, ir pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos, gali būti organizuojamos derybos Taisyklių VI skyriuje nustatyta tvarka. Jeigu konkursas laikomas neįvykusiu dėl pasiūlytos per didelės projekto vykdytojui nepriimtinos kainos ir pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos, visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, kurie atitinka projekto vykdytojo nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir kurių pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, gali būti kviečiami į derybas.

25. Pirkimo komisijos sprendimai įforminami protokolu, o pirkimo organizatorius priima sprendimą. Komisija ar pirkimo organizatorius  nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas). Pasiūlymų eilė nustatoma kainos didėjimo arba ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių tiekėjų pasiūlymų kainos ar ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-482, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-20, i. k. 2019-13312

 

26. Pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija per 7 kalendorines dienas nuo sprendimo dėl neįvykusio konkurso arba laimėtojo nustatymo priėmimo dienos turi apie tai raštu pranešti tiekėjams, dalyvavusiems konkurse (jeigu dalyvavo bent vienas).

 

V SKYRIUS

TIEKĖJO KONKURSINIO PASIŪLYMO RENGIMAS IR PATEIKIMAS

 

27. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą.

28. Jei tiekėjas yra fizinių ar juridinių asmenų grupė, jis gali pateikti pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Steigti naujo juridinio asmens nebūtina.

29. Pasiūlyme turi būti informacija, nurodyta Taisyklių 2 priede, kai taikomas mažiausios kainos vertinimo kriterijus, ir šių Taisyklių 3 ir 4 prieduose, kai taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus.

30. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami tiekėjo kvalifikacijos (jei kvalifikacijos reikalavimai keliami)  patvirtinimo dokumentai.

31. Jei pirkimas vykdomas pagal Programos priemonę „Rizikos valdymas“, pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens, pateikiamas užklijuotame ir užantspauduotame, jei tiekėjas turi antspaudą, voke. Ant voko turi būti užrašytas pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir buveinė (vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ir adresas). Vykdant pirkimą, pasiūlymas pateikiamas Agentūros interneto svetainėje (nuostata netaikoma vykdant pirkimą derybų būdu). Jeigu pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija numato pasiūlymus vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, pirkimo dokumentuose privalo nurodyti, kad tiekėjai pasiūlymo kainą pateiktų viename užklijuotame voke, jei pirkimas vykdomas pagal Programos priemonę „Rizikos valdymas“, arba viename el. voke, jei pasiūlymas pateikiamas Agentūros interneto svetainėje, o likusias pasiūlymo dalis (techninius pasiūlymo duomenis, kitą informaciją ir dokumentus) – kitame užklijuotame voke, jei pirkimas vykdomas pagal Programos priemonę „Rizikos valdymas“, arba kitame el. voke, jei pasiūlymas pateikiamas Agentūros interneto svetainėje. El. vokas su pasiūlymo kaina bei el. vokas su techniniais duomenimis Agentūros interneto svetainėje pateikiami vienu metu. Vokai, teikiami ne Agentūros interneto svetainėje, turi būti įdėti į bendrą voką, jis  užklijuojamas. Pasiūlymo (su priedais), teikiamo ne Agentūros interneto svetainėje, lapai turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius.

32. Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas Agentūros interneto svetainėje, kai skelbimas apie pirkimą buvo publikuotas Agentūros interneto svetainėje, arba raštu, jei pirkimas vykdomas pagal Programos priemonę „Rizikos valdymas“.

33. Prekių, paslaugų ar darbų kainos pateikiamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turi būti perskaičiuojamos eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną.

34. Į prekių, paslaugų ar darbų kainą turi įeiti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo ir kt.).

35. Tiekėjo pasiūlymas bei kita informacija, susijusi su pasiūlymu, pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateikti šių dokumentų  tiekėjo ir (arba) vertėjo, išvertusio dokumentus, vertimai į lietuvių kalbą. 

36. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime ir kvietime pateikti pasiūlymą nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimo organizatorius arba pirkimo komisija neatsako už pašto vėlavimo ir Agentūros interneto svetainės sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Vokai su pasiūlymais, pateikti pavėluotai, nepriimami.

37. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jei jis gaunamas raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

38. Pirkimo organizatorius arba pirkimo komisija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą pirkimo organizatorius arba pirkimo komisija praneša raštu visiems tiekėjams, atsiliepusiems į skelbimą.

 

VI SKYRIUS

DERYBŲ ORGANIZAVIMAS

 

39. Derybas vykdo pirkimo organizatorius, o jei projekto vykdytojas yra juridinis asmuo, deryboms vykdyti sudaroma komisija.

40. Pirkimas derybų būdu atliekamas šiais atvejais:

40.1. jei paskelbus konkursą nebuvo gauta pasiūlymų arba visi pasiūlymai atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų ir pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos;

40.2. kai prekes, paslaugas ar darbus dėl techninių, meninių ar kitų objektyvių priežasčių gali pateikti (tiekti, atlikti, suteikti) tik konkretus tiekėjas ir nėra kitos alternatyvos;

40.3. perkant pašto, telekomunikacijų, transporto paslaugas ar degalus;

40.4. kai konkursas laikomas neįvykusiu dėl pasiūlytos per didelės projekto vykdytojui nepriimtinos kainos ir pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos. 

41. Vykdant derybas Taisyklių 40.1–40.3 papunkčiuose  nustatytais atvejais, rengiamas ir tiekėjams siunčiamas kvietimas teikti pasiūlymus, kuriame išdėstomos pagrindinės pirkimo sąlygos ir pirkimo objekto techninė specifikacija bei nustatomas ne trumpesnis kaip 5 darbo dienų terminas pasiūlymams pateikti. Pirkimo objekto skaidymas į dalis ar leidimas pateikti alternatyvius pasiūlymus yra negalimas. Kvietimas turi būti siunčiamas tiekėjams paštu ar faksu.

42. Derybos laikomos įvykusiomis, jei gautas bent vienas pasiūlymas, atitinkantis kvietime pateikti pasiūlymą nurodytas sąlygas. Pasiūlymai, pateikti pavėluotai, nevertinami.

43. Raštu pateikti tiekėjų pasiūlymai fiksuojami pirkimo komisijos protokole arba pirkimo organizatoriaus sprendime.

44. Vykdant derybas Taisyklių 40.4 papunktyje nustatytu atveju, dėl derybų susitikimo vietos ir laiko visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, kurie atitinka projekto vykdytojo nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir kurių pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (ir tarp kitų reikalavimų pirkimo dokumentų rengėjai  nustato tiekėjų pasiūlymų pateikimo kalbą, būdą ir kt.), informuojami raštu. Tiekėjui sutikus, derybos gali būti vykdomos vaizdo ar telefoninės konferencijos būdu. Jų metu projekto vykdytojas, laikydamasis Taisyklių 4 punkte nustatytų principų, su kiekvienu tiekėju atskirai derasi dėl kainos, kuri negali būti didesnė nei nurodyta pasiūlyme. Derybos protokoluojamos. Protokolas pasirašomas derybų metu arba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po derybų. Tuo atveju, jeigu tiekėjas atsisako pasirašyti protokolą ar nepasirašo jo per nustatytą terminą, laikoma, jog derybos yra neįvykusios. Derybos laikomos įvykusiomis, jeigu yra bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka projekto vykdytojo reikalavimus.

 

VII SKYRIUS

SUTARTIES SUDARYMAS

 

45. Pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija sutartį siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu pagal Taisyklių nuostatas. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikia daugiau nei vienas tiekėjas, turi būti taikomas sutarties pasirašymo atidėjimo terminas, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 10 kalendorinių dienų.

46. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Prie jos gali būti pridedami vertimai į vieną ar kelias kalbas.

47. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki pirkimo organizatoriaus ar pirkimo komisijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį kvietime pateikti pasiūlymą bei pasiūlyme nurodytomis sąlygomis, pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija siūlo sudaryti sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį.

48. Pirkimo objekto kaina, nurodyta sutartyje, turi būti tokia pat, kaip ir pirkimo objekto kaina, nurodyta pasiūlyme arba derybų protokole. Kitos sutarties sąlygos negali prieštarauti skelbime ir kvietime pateikti pasiūlymą nurodytai informacijai.

49. Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo pabaigos Agentūros interneto svetainėje turi užpildyti ataskaitą apie pirkimo rezultatus, jeigu pirkimas buvo vykdytas Agentūros interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-482, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-20, i. k. 2019-13312

 

VIII SKYRIUS

PRETENZIJŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

50. Tiekėjai turi teisę raštu  per 10  kalendorinių  dienų pateikti pretenziją (-as) paštu, faksu ar pasirašytinai tiesiogiai arba per kurjerį projekto vykdytojui iki pirkimo sutarties sudarymo dienos, o projekto vykdytojas ar jo įgalioti vykdyti pirkimą asmenys privalo išnagrinėti pretenziją (-as) ir priimti pagrįstą sprendimą ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją (-as) pateikusiam tiekėjui paštu, faksu ar pasirašytinai tiesiogiai arba per kurjerį.

51. Pirkimo organizatorius, gavęs pretenziją, nedelsdamas sustabdo pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėta pretenzija (-os) ir priimtas sprendimas. Pirkimo organizatorius negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau kaip po 10 kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją (-as) pateikusiam tiekėjui dienos.

 

IX SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

52. Projekto vykdytojas, atlikęs pirkimą, privalo Agentūrai arba institucijai, kuri nurodyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse, pateikti:

52.1. projekto vykdytojo vadovo sprendimo (potvarkio, nutarimo, įsakymo) dėl pirkimo komisijos sudarymo kopiją, jei pirkimą atliko pirkimo komisija;

52.2. skelbimo ir kvietimų pateikti pasiūlymus kopijas, jei pirkimas vykdomas pagal Programos priemonę „Rizikos valdymas“ ar derybų būdu;

52.3. pasiūlymų, gautų iš tiekėjų, kopijas, jei pirkimas vykdomas pagal Programos priemonę „Rizikos valdymas“ ar derybų būdu;

52.4. įgaliojimo, jei pasiūlymas pasirašytas tiekėjo įgalioto asmens, kopiją;

52.5. pirkimo organizatoriaus sprendimų arba pirkimo komisijos protokolų kopijas;

52.6. raštų, kuriais tiekėjai buvo informuoti apie laimėtojo nustatymą arba konkurso neįvykimo priežastis, kopijas;

52.7. pasirašytos pirkimo sutarties kopiją;

52.8. pretenzijų (jei tokių buvo gauta) ir atsakymų į jas kopijas.

53. Projekto vykdytojas   pirkimo dokumentus ir kitą su pirkimu susijusią informaciją turi pateikti lietuvių kalba paštu, el. paštu, per kurjerį, per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS) ar Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (E. siuntų pristatymo sistema). Dokumentai teikiami su lydraščiu, įsegti į segtuvą arba skenuoti. Kiekviena dokumento kopija turi būti patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka. Nereikia pateikti tų dokumentų, kurie pateikti Agentūros interneto svetainėje.

54. Pirkime dalyvavusių tiekėjų reikalavimu, projekto vykdytojas turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais (išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią).

55. Įtarusi Taisyklėse nustatytų reikalavimų pažeidimą arba įtarusi ir (ar) nustačiusi, kad sutarties su tiekėju kaina neatitinka analogiškų prekių, paslaugų ar darbų vidutinės rinkos kainos, Agentūra arba institucija, kuri nurodyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse, turi teisę patikrinti, ar dalyvauti pirkime buvo kviesti potencialūs tiekėjai, iš projekto vykdytojo reikalauti papildomų pagrindimo dokumentų ir (ar) atlikti rinkos kainų patikrinimą. Agentūra arba institucija, kuri nurodyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse, rinkos kainą viršijančią išlaidų dalį turi teisę pripažinti netinkamomis finansuoti išlaidomis.

 

X SKYRIUS

PIRKIMO SUTARTIES PAKEITIMAI

 

56. Pirkimo sutartis gali būti keičiama tik paaiškėjus, kad, siekiant ją tinkamai įvykdyti, būtina daryti pirkimo sutarties pakeitimus, kurie iš esmės nekeis pirkimo objekto, jo tiesioginės paskirties, atitikties Europos Sąjungos standartams, esminių sutarties vykdymo sąlygų, nurodytų 1 priedo 4 punkte, ir pirkimo kainos. Pirkimo sutarties pakeitimai prieš pasirašant sutarties šalims turi būti raštu suderinti su Agentūra, o vietos projektų pirkimų atveju, pirkimo sutarties pakeitimai turi būti raštu suderinti su atitinkama vietos plėtros strategijos vykdytoja. Pirkimo sutarties pakeitimų derinti nereikia, kai keičiamo pirkimo objekto dalies vertė neviršija 5 proc. visos pirkimo sutarties vertės ir kai, atlikus pirkimą, pirkimo dokumentai teikiami institucijai, nurodytai priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Agentūra ir (arba) vietos plėtros strategijos vykdytoja, vertindama pakeitimų būtinybę, atsižvelgia į tai, ar, atlikus numatomus pakeitimus, nebus pažeisti Taisyklių 4 punkte įtvirtinti pirkimų principai, ar bus pasiekti numatyti projekto tikslai bei uždaviniai, ar pakeitimai yra ekonomiškai pagrįsti bei naudingi, o aplinkybių, dėl kurių kilo pirkimo sutarties keitimo poreikis, nebuvo galima numatyti vykdant pirkimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-482, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-20, i. k. 2019-13312

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-570, 2016-10-05, paskelbta TAR 2016-10-05, i. k. 2016-24580

Nr. 3D-216, 2017-03-29, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05182

Nr. 3D-270, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-02, i. k. 2018-06918

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedo nauja redakcija pagal 3D-270 pakeitimą

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-216, 2017-03-29, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05182

Nr. 3D-480, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-20, i. k. 2017-12480

Nr. 3D-270, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-02, i. k. 2018-06918

 

2 priedo nauja redakcija pagal 3D-270 pakeitimą

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-216, 2017-03-29, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05182

Nr. 3D-270, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-02, i. k. 2018-06918

 

3 priedo nauja redakcija pagl 3D-270 pakeitimą

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-216, 2017-03-29, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05182

Nr. 3D-270, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-02, i. k. 2018-06918

 

4 priedo nauja redakcija pagal 3D-270 pakeitimą

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-216, 2017-03-29, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05182

Nr. 3D-270, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-02, i. k. 2018-06918

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-276, 2015-04-13, paskelbta TAR 2015-04-14, i. k. 2015-05773

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-924 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-687, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-10, i. k. 2015-13732

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-924 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-253, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-28, i. k. 2016-10543

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-924 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-570, 2016-10-05, paskelbta TAR 2016-10-05, i. k. 2016-24580

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-924 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-216, 2017-03-29, paskelbta TAR 2017-03-30, i. k. 2017-05182

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-924 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-480, 2017-07-20, paskelbta TAR 2017-07-20, i. k. 2017-12480

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-924 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-270, 2018-04-26, paskelbta TAR 2018-05-02, i. k. 2018-06918

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-924 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-482, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-20, i. k. 2019-13312

Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-924 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo