Suvestinė redakcija nuo 2020-09-11

 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-02-02, i. k. 2016-02060

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTAMS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTAMS, JURIDINIO ASMENS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTAMS AR FIZINIAMS ASMENIMS, ATLIEKANTIEMS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBOS FUNKCIJAS AR JŲ DALĮ, NUSTATYMO  

 

2016 m. vasario 1 d. Nr. A1-60

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi:

1. Nustatau šiuos kvalifikacinius reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį:

1.1. darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai ar fiziniai asmenys, atliekantys darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, turi turėti:

1.1.1. aukštąjį universitetinį išsilavinimą pagal specialias darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo programas arba

1.1.2. aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą ir:

1.1.2.1. iki 2017 m. birželio 30 d. mokyklos ar mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, patvirtinantį gebėjimą dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu konkrečios (konkrečių) ekonominės veiklos rūšies (rūšių) įmonėse, arba

1.1.2.2. nuo 2017 m. liepos 1 d. būti baigę mokymus ir jų žinios darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais turi būti patikrintos Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintų Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų nustatyta tvarka (toliau – Mokymo ir žinių tikrinimo nuostatai), arba

1.1.2.3. ne mažesnę kaip pastarųjų penkerių metų darbo darbuotojų saugos ir sveikatos srityje patirtį iki žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais patikrinimo ir jų žinios šiais klausimais turi būti patikrintos Valstybinėje darbo inspekcijoje Mokymo ir žinių tikrinimo nuostatų nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-824, 2020-09-09, paskelbta TAR 2020-09-10, i. k. 2020-19000

 

1.2. darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai ar fiziniai asmenys, atliekantys darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, turi išmanyti:

1.2.1. teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą, ir jų praktinį taikymą;

1.2.2. potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros reikalavimus;

1.2.3. į rinką teikiamų asmeninių apsaugos priemonių, įrenginių ir kitų darbo priemonių reikalavimus;

1.2.4. darboviečių, darbo vietų įrengimo, saugaus darbo organizavimo reikalavimus;

1.2.5. kolektyvinių ir asmeninių apsaugos priemonių parinkimo, jų naudojimo reikalavimus;

1.2.6. profesinės rizikos veiksnius, jų poveikį darbuotojų sveikatai ir prevencijos priemones, siekiant darbuotojus apsaugoti nuo šių veiksnių poveikio;

1.2.7. profesinės rizikos vertinimo įmonėje reikalavimus, profesinės rizikos šalinimo ar mažinimo priemonių nustatymo ir įgyvendinimo reikalavimus;

1.2.8. labiau pažeidžiamų asmenų grupes, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus šiems asmenims;

1.2.9. darbuotojų instruktavimo, mokymo ir atestavimo reikalavimus;

1.2.10. darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto funkcijas, pareigas ir teises;

1.2.11. pagrindines nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų priežastis ir prevencijos priemones;

1.2.12. avarijų prevencijos ir darbuotojų evakavimo reikalavimus;

1.2.13. darbuotojų sveikatos priežiūros organizavimo principus;

1.2.14. socialinio dialogo įmonėje sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas dalyvius, jų funkcijas;

1.3. darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai ar fiziniai asmenys, atliekantys darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, turi gebėti vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, nurodytas Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniuose nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A1-266/V-575 „Dėl Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“;

1.4. darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai ar fiziniai asmenys, atliekantys darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, turi tobulinti kompetenciją. Kompetencijos tobulinimo trukmė per 5 metus turi būti ne trumpesnė kaip 50 valandų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-186, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-02, i. k. 2019-05257

 

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymą Nr. A1-342 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams aprašo patvirtinimo“.

3. Šis įsakymas įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.

4. Šio įsakymo 1.1 papunktis netaikomas Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės piliečiui, kitam fiziniam asmeniui, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir kuris įgytas žinias ir gebėjimus darbuotojų saugos ir sveikatos srityje dirbti konkrečios (konkrečių) ekonominės veiklos rūšies (rūšių) įmonėse patvirtina savo šalies kompetentingos institucijos išduotais dokumentais.

5. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                  Algimanta Pabedinskienė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-199, 2016-04-21, paskelbta TAR 2016-04-21, i. k. 2016-10158

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-60 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-277, 2017-06-05, paskelbta TAR 2017-06-06, i. k. 2017-09592

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-60 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-186, 2019-04-01, paskelbta TAR 2019-04-02, i. k. 2019-05257

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-60 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-824, 2020-09-09, paskelbta TAR 2020-09-10, i. k. 2020-19000

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-60 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo“ pakeitimo